Goudsche Courant, vrijdag 10 september 1897

B IBB 7 81 7 68 7 69 8 08 8 18 7 0 8 81 6 8 Zomerdlenst 18197 AangevaD D 1 Nel TUd vaa Greeswlcii GOUDA KOTIIBDA II 1 SI 1 84 8 48 8 87 4 ti 4 8S i St 1 61 U St e M 4 1 f IS iS 1 18 4 4 l 8 10 e SS 8 40 1 10 Directe SptxurwegverblDdlagen met GOUDA 4 8 35 a SO S7 9 B4 10 11 U ll 40 4710 18 lO SO U SS BOTTIRDAM S UDA 11 SI 11 80 1 7 1 44 4 10 6 8 17 7 88 4 80 8 17 4 17 4 6 04 41 4 19 8 10 6 66 8 47 7 45 DEN HAAS GOUDA 8 40 88 a tS U 47 7 48 8 18 00 9 47 10 18 GOUDA DEN BtAG Gouda ZeraBbaizaa MoerkapaUe Zoatarmear Zegwaard Voorborg a Haga Haae 5 487 10 7 48 8 SS 4 10 1111 17 11 811 88 1 44 8 40 4 06 Voorb 5 68 10 17 1 41 Z Zmw 10 81 1 68 Zar M 17 10 48 8 0 Onuda 88 7 60 8 18 9 08 10 1 10 6411 67 11 801 17 8 14 4 084 88 U T R B O H t a Ó D D A Jtraoht SS 7 46 Ml 9 11 10 11 10 8111 88 1 8 08 8 614 48 8 86 7 e7 10 08 10 84 Waardaa 68 j 0 lO M 11 66 4 1 T l i 10 6 üidawatat 7 07 8 14 10 40 4 14 f 88 14 9 64 10 89 11 e 10 00 10 16 ilO 7 aHV Ï l o ÖÏ9 48 9 C4 10 4 11 46 18 48 l lO 8 064 151 16 6 65 8 81 M 8 0 9 11 10 88 11 6 11 44 8 0 l O A UTIICET Uovda 6 80 87 7 56 8 1 9 07 10 1910 67 11 90 1 6 8 10 8 17 4 S8 0 6 8 1 10 17 10 86 0 4aw 6 46 54 11 14 S7 Vit ff ITaatdeat eS 7 S 8 11 U ll 1 46 8 84 14 7 18 8 48 10 41 e 7 80 8 10 9 17 9 8410 1 11 15 18 1818 88 1 87 8 46 4 49 6 16 6 14 117 S47 4 211 7 48 8 48 t Z 7 S 8 61 7 8 07 9 08 r 7 07 8 14 10 40 4 14 f f 7 11 8 17 9 11 9 68 10 59 11 10 11 11 I S 8 45 4 87 6 10 8 07 7 M8 11 0 49 10 4 U IO AMSTISDA M 4 O V D A AmatardaBCat 7 10 8 11 9 05 10 41 M M6 4 1 UI Ml Ml Snda 7 M 8 14 I U I 18 111M8 M M ♦ Mt M4t 4 7 89 8 69 11 11 11 11 Ooada 9 89 10 51 11 45 18 81 1 11 8 08 8 60 5 0 6 o D D A A TEIOAIll 11 9 48 10 17 11 10 4 11 1 6 10 7 11 8 l 10 17 10 86 1 0 17 10 80 1J8 1 11 I II K ll 11 41 pagiii ffMt t6r g Da ir KoU Badja de drie oferigs bïgTen voarloopig to Sffïli Het tweede dat de gebearteniaseD in GrootAtjeb betreft luidt GiateroD bad io bet dal van LamLeh ia Leposg eeo K t plaats u t sterke beaden Taji Tinekoe Oemar wier klewtogaanval driemaal werd afKeelftgeo kQetDeoield drie fuaeüers ea gawoiid ééa officier 6h twee miltlairea beoedea ijiettra ff Stotf f Voor éeoigeo tgd werd het plan gérorgad alle bier te laode bestaande enikej fabrikaoted io eec lyndicaat te berrorma Dinadag kreeg dete Ba k haar beslag Inaeu te EWltttdam geboudeo vergaderiag van beetwortelftDikerfabrikaDteo rerdeo de itatute0 defiaitief goedgekeurd ea en bel bectoar g kozea Benoemd werden tot boofddireotaareo de be ren N de Garitat S C J Heerma van Voas J Verfaoeff S J da Vries en H Trms tot ooDnaiaearisseD de beerea E Laane J Mass Aog MeeDi h Meeas A C Grampré Uolière Aug Peeterv L de ViAm f3 f Eossttm J C VeenbnizeD ea Paal Wittonck De nteüwe mastacbappy zal den Qaam dragi D ran iNederlandocbe maataobappy ran beetwortelsaikeHadaatriet en gereetigd 2ya te Breda De Toorioo e acte ran opriobting ie door 19 Ubrüken geteekaud Tbana moeten nog de aandeelhoaders hunne gftedkearing daaraan heobtoo Uit AUen a d Ryn sohrgft men De Toorbereidende warkzaambeden toor de Rgn rerbreeding io onze gemeeate vorderen goed Binnenkort boopt men tot de onteigening van de noodige peroeelen en gronden over te gaan Boewfcl tnioen en fabrieken aan het water gelegen belangrijke stukken zullen moeten verliezen verwacht men door de drokke atoom en ftpbeepvaart de noodige oompensatie De prtmitieie Elapbrag in de kom van bet dorp sat door een moderne brug worden vervangen Ook met het eloopen der stennen Holbmg en het daarvoor in de plaats stellen van eèn opbaalbrog welk werk kort Iings dopr het emeentebeatonr werd aanbesteed wordt spoedig een aanvang gemaakt Onze armmeesilers nit bet laatst dter 17eeeaw waren blgkbaar mannen die de beroemdeeOijfieringec van Bartjens met vracht haddendoorgewerkt Wg voadeo on aoga eene actevan publieke nitbesteding van weeun in dato 1 Hei 1691 gedaan door den armmeeeterOlaes van Assem ten oventnan van den scbonten gerechten van Dr ngelen De aannemersmoesten de kinderen onderbonden in oost endranck zoowel lieck alt geaond voor lappenen naajeu sorgen ze ter achole laten gaanen bebooriyk doen onderngzen ui de fondamenten van de Cbriftelyke Gereformeerde Religie En dal alles kostte jaarlgks voor iederkind van 5 tot 25 galden Ned De cotrsspoudent te Batavia seint onder dagteekeniog van 8 September Gieteren had eene patrooille van Lepongdrie klewaogaanvallen te verdaren in denabghaid van Damtiah Eene oompagnis nit Lepongkwam te hulp Gedood werden 6 minderen gewond luitonant van Mourik en 12 minderea N R Ct Uit Amsterdam meldt men a ida S iloordtaalit Nieuwarkark Capalla anardam 7 Rottaidn Oapalla Hlaiwarkork Uoordraoht 7 7 89 7 80 7 4 7 M 8 41 8 49 O Oi i H 08 U IS k88 4 t 8 t B t 14 S il iS7 7 88 t 18 40 18 61 1 06 UliaakI 18 7 18 JIS 9 0 Oouda AautardiB 0 St S7 l lt In het bolle van deo nacht omstreeks huif vier werd de hulp der brandweer ingeKoepen voor een feilen aitilaaadan brand door onbekende oorzaak oiigebroken in den spekslagers winkel van den heer R tgansj in de Egelantierstraat Het onheil wbrd ontdekt door een porder die rook uit den winkel zag komen De hewonera ook dia der bovenverdiepingen koo n tgdig gewaaraohowd worden De winkel en de daarachter gelegen ertrekken en de achterkamer der eerste verdiepiiiig agn uitge brand Bailendien werd een achteriamei op de tweede verdieping op onverklaarbue wyzs door het vanr aangetast ea brandde geWl uit De geleden rchade was door verzekering gedekt Ëee politieagent te Rotterdam beefï ign ontslag gevreagd omdft eue vervolging door hem ingesteld tegen ieuaa die hem in ryn fnnctie beleedigd had door zgne saperieureti niet werd gehandhaafd Znik een schandaliiatie en krenking in goe eer kan dece gerechiedieoaar oiot terdragen Hft tel ram oit Barcelona over hul vooolk van den krggsraad tegen Ramon Simpau Barril wns voorbarig Het betrof slechts deo aisch Maar een offieieel telegrnoi i it Madrid meldt lUO dat de krgg raad bet doodvonnis over den isan heeft oitgasproken Men hoort thans weer spieken eveeals na vorige aanslagen over pogingen door de Spaansche regeering aangewend on bg de andere mogendheden aan te dringen op gemeenschap pel gke maatregelen tegen de aoarcbisteo Spanje zelf wil io Afrika een verbanniogsoord inrichten voor anarobisteo of wie daar met dien naam begiftigd worden Er is evenwel nog een land dal Eogéland beet en dat zeker ook in deze aaogiiTegen beid wel een beslis n e stem zal hebben Naar het Centrum verneemt is tegen negeoen dertig gdetineerdun in de strafgerangeoisonder Amstelveen naar aaaleiding van hetopstootje aldaar een vervolging ingeatetd wegens zaakbeFchadiging Te Zaandam heeft Dinsdag in den gemeenteraad de waarnemend voorzitter de heer P Lateusteio medegedeeld de ooivangsl van de toegelegde gouden medaille welke als bigveode herinnering aan de gebonden Tsaar Peterfeesten op het gemeentehuis zat bewaard worden Bet opschrift io het Russisch Inidt vertaald tGenadiglgk vereerd door Z M deo Keizsr Uer Ruslanden Nicolaar II aaq de stad Zftandam ter boriooeriog a n de vieriog van het 200jarig jnbilenm van bet verbigf van Tsaar Peter den Groote te Zaandam Deae mededeelingywerd door den Raad op verzoek van den voorzitter ter wille van de etiquette staande aangehoord en toefiejuioht De voorzitter voegde er aan toe dit het dagelgkech bestuur reeds eeoige waardaereiide woorden van dank aan oen Keizer bad gericht N Ek De Dordtsohe ten toon e el Hog behoort iot het verleden Dinsdagavond heeft de slniting plaats gehad De voorzitter generaal van Braam HouckgeöH Bprak io de feestiaal de daar vergaderde cofnmiisieledeu toe wgdde een woord van dank aan bnine gverige en onverdroten werbsaamheid en bracht hulde aan v4raohillende perso nen die hun tgd geld en werkkracht voor baar welslagen hebhen overgehad Namens de ledeo van Voor Vak en Konst werd daarop aan den generaal als een blgvend aandenken een kristallen drinkbeker aangeboden en namans de ezposaiten een bonqnet aan mevr Zoethoiit De Vereeniging tot bevordering van des bloei ven Dordrecht hechtte aan het vanndel der vereeniging die zooveel beeft medegewerkt tot het opgewekte stedelijk leven van dit jaar haar gonden gedenkpenning eiji latvr op Oud Dordt hing de burgemeester de heer Hidde Nyland d n gedenkpenning van Oud Dordt aan da vereenigingtbaaier Vervolgens had onder een toeloop van doizenden bezoekerp de b rafeois der tfotoonatelling pliata Aansprekers onderwelsche huilebalken een begrafenis wagen een open grafkoil gr af predikaties wat wil men nog meer U l U 18 ll tS 11 88 11 48 1 81 IS SJi 10 19 10 M lO W 10 48 10 40 11 64 18 08 8 01 8 18 8 l Vrgdag komen de gebouwen onder den l iiiii r en binnen weinig waken zat bet Oraojepnrk zgne oude gednante hebben hernomen Ëea curieas reclame geding kwam Zaterdag voor het asasenhof te Liverpool Mr Cob de eigenaar van Nelaou s oed admiraalschip da Foodroyatit bad den fabrikaut van Beecham s pillen en diens agent Ie Blackpool voor bat bof gedaagd omdat de agent in opdracht van sgn chef toen de Fondrojant onlange bg Blackpool op het strand geslagen was met groote letters op d zgde van bet glorieuze wrak had laten schilderen Engeland rerwacht dat elk zgn plicht zal doen en Beecham s pillen gebrnik n c De beer Beecham had zooals bleek zgo agent opgedragen te doen wat hg kon voor niet al to veel geld waarop laatstgenoemde dadelgk een paar schilders aan bet werk zette en lator een pbotograaf die afbeeldingen maakte van bet wrak met Nelaon s woord parodieereud opschrift om met die photograpbi ëo reC ame te makeo De jur vond dat de man daartoe niet net recht had en veroordeelde bem tot 40 shillings schadelooMtvlIiog en den chef lot 50 pd at en in de kosten lEeo kleine douceor voor den igenaar van tgeen er van de Foadroyant isovergebteveo Maar welk een heerlgke reclame alweer Toor Beecham en zgo pill n Twee en vgftig pond 60 in de kosten en koopje waarlgk In bet Theatre del Sole to Bologna heeft voor eenige dagen een vreeselgk tooneel plaats S ïhad De Piemontoesche jongeling Alberto igueh een der leden van het gezelscbap dat het tooueelstuk Glara Monnier zou opvoeren vervolgde sedert lang te vergeefs de jonge blondine Blanche Garetto een lievelinge van het publiek ran Bologna met zgne liefde Even voor bet ophalen van bet scberm outmoetto hg haar en vroeg nogmaals of zg de zgne wilde zijn op baar weigering etak bg baar een dolk in de borst iot tweemalen toe Levensgevaarlgk verwond werd zg weggedragen Het publiek wilde den raeordenaar te Igf maar ng ontkwam op straat gegrepen trachtte bg ich wet een revolver to verweren Docb men maakto zich van hem meestor en bg ie achter slot en grendel gebracht Over het pas ingevoerde repeteergeweer leest men in de 3emarang Ct c Het nieowe wapen ia oitstokend in tal van oplichten is het Nedertandache leger het best bewapend van alle Europe ach Gtrgdmaobtea Een andere vraag blgft open of tegen den Inhndsehen vgaod t oienwe wapen wel die groot voordeelen bezit welke men er ziih van voorstelt De uitwerking van befr vuur met de minimaal kaliber geweren op lerende doelen is versohrikkelgk dooh hiervoor zgn bepaalde omstondigheden noodzakelgk Ook tegen den iolandsohen vgand kan net vrucht partg getrokken worden van de voordeelen van t nieuwe wapen maar de geveebts voor waarden verschillen hemelsbreed met die io Europa Ëen aanval io front op een modern bewapenden troep is eenvoudig gekkenwerk menscheIgfcer ware bet dan nog zgn eigen manschappen op grqoto ficbaal to vergiftigen dat kan aneller en minder pgnlgk gebeuren Op grooto en middelbare afstanden is het Manolichergeweer verre de baas boven bet Beaamont maar op zeer korte afstauden ie het handgemeen van een verraaienden aanval moeten zg nog bon snperioritoit bewgzeo Eu ernstige twgfol rgat onmiddellgk wanneer wg weton dat waargenomen ïs in Oost Afrikaj bet Dnitoohe Schüttgebiet dat inboorTingen bg deo aan ral hoewel daor en door geschoten nog een honderdtal metors dooritormdeni alvorens in elkander to zakken Aaogenomeni dat de doorborende scbotwonden doodelgkzgn dan n£g kan een op tien of twintig passen aangetchoten vgand m t het blanke wapen veel schade in een troep aanrichten ook at valt hg na een ba re minuut levenloos neder 80 8 46 1 84 S Ol 1 08 S 14 4 06 8 09 Op reis wordt men in de latere jaren wee fan de brief kaarten met plaatselgke prentjes die niet alleen veelal slechts zeer weinig plaato nverlatoo om er ieto op te scbrgve i maftr ook meestol den goeden smaak kwetsten Door den Saksischen miniitor van Bionanland ohe Zaken ia nneeo prgavraag nitgaiebreTen voor geïUaatreerda briefkaarten op grand dat zg een tak van knostnÖTerheid kunnen zgn en werkelgk aan aeb behoefte voldoen doch thans vaak door de le lgke wgze van uitvoering oen smaak van het pnblïek bader ven Er zgn twaalf prgzen ea twaalf premiSa van f 30 en f 15 oitgeloofd voor de 24 besto origineele ontwerpen in en of mser kien ren Zg moeien vooratellcn landschappen of plaatsen uit bet koninkrgk Saksen of nationaal Sakiia he gebouwen volksdraehtoa of volksgewoonten in Saksen Plaateen die veel bezocht worden moeton in de eereto plaats iu aannierking komen Bg den gemeenteraad van Vlaardingen is ingekomen een schrijven vai de piaataelgke schoolcommissie waarbg zg collectief baar ontotag neemt De rcorzittor zeide in de gistormiddag gehouden zitting dat B en W met leedwezen dit beriobi hadden Ternomeo en aeker niet io gebreken souden gebleven zgn een poging aan te wenden om de Commissie op dit besinit te doen toragkomen wara het niet dat door de inzending van bet ontslag aan den Raad de zaak feitolgk aan da diligentie van B ea W was onttrokken B en W hadden eehtor niet kunnen nalaton naar de rede dezer handeling te informeeren eu daaruit was ban gebleken dat de oorzaak niet moest worden to eaohreven aao een minder goede versUndhood ng van hun college tegenover de soboo oommlnie maar aan d mindere waardeeripg die zg bg den Raad meende te vinden laatot blgk nde nit de benoeming van u 2 uit de voordraobt voor boofdonderwgze res der gemeeotabewaataobool De beer J an Dussaldorp diende hierop de volgende motie iu De Raad Overwegeode dat de plaatselgke sobooloommissie heeft verklaard ala zoodanig collectief ontaiag te nemen en wel op grond biervan dat zg hoewel van da zgde van het dagelgkich beatnar steeds de mee traogelgke medewerking ondervindende en immer op atean kunnende rekenen waar zg meende voor de belangen van het onderwge te moeten opkomen echtoi van den raad in die mate die medewerking niet mocht ondervinden hetgeen nog onlangs bleek by de keaze van hoofd der bewaarschool terwgl I toch bekend was dat No 1 volgens bare overtuiging op deagdeljjke informaties en vergelgkend examen de meeat gewensdbto peraoon was aOrerwegende dat niet minder ooi van deia zgde de vooratellen en ad iezen van de ooqmisaie stoeds op beogen prg worden gestold en ten zeersto worden gewaardeerd de gver en de toewgding waarmmle de belangen van het onderwgs alhier donr haar worden behartigd Gee t aan de commissie teksnoen dat het door haar genoemde fisii geeoazins behoort aangemerkt to worden als een bigk gelgk door baar is geqaalificeerd en dat de b langen vi het onderwgs in hare handen bij ootduring geacht worden aan uitmuotanda zorgen te zgn toevertrouwd en noodigt haar oü op p ond hiervan hav besluit tot ootolagneming nader in gnnsÜge overweging te nemen Deze motie werd bg acolamatia aange Il 9 67 10 88 i is 10 04 f f 10 18 9 10 10 87 10 64 11 80 8 1 87 10 09 9 47 10 01 8 80 ujn 10 f9 4 8S 8 S8 8 11 7 18 7 61 10 4 89 1 ♦ 4 8 O f 6 04 l ll 10 7 4 8 1110 10 10 8 In BfiiiBoh IttdiB zg er niet minder dan 38 steden ie meer dan 100 000 inwonen hebben Dii zal menigeen verwonderen to meer daar er onder deze grooto steden een aaotol zgn wier namen slechts den get raphen bekébd zgn Nu bter de opstand in IndiS ia nitgéImraton en niemand weet welk ten omvang die zal nemen is het niet oonoodïg ar eens van te looren ï Aan d spits staat naar de laatoto votkstolling B fBoffihaj met 821 764 dan komt Oatcutta met 771 114 daarna Madras met 525 418 dan Hai fdarabad met 415 039 dit sgn de i r grootIfto steden van Britsch Iodië wlaarbg de andere aan grootte sterk ton achter blgveui In de vgfde plaats komt Locknow met 237 028 dan volgen Be area aan den Gansee mei 219 467 en t heilige Delhi met 192 579 De grootato oppervlakte heeft de etod Maodalay met 188 815 inwoners Verder volgen de atoden Kanpbnr 188 712 aan ded GaDges Beogaloru in Zuid IndiS 186 366 Rangoon de hoofdstad vaa Nj er Birma aan den mond van de IraWadi 182 324 bei berjtemde Labore de hoofdstad van deo Pendsjab 176 854 Allahabad 175 246 Algfa 168 905 en Patna 165 192 alle drie aan den Oangesii Poonah in het achterland van Bombny 161 390 Jaipur 158 905 Dit £ gn de 17 stodnn boven de 150 000 inwonera De overige 11 stede tusscben 150 000 en 100 000 inwoners zgn de volgende gerangschikt naar baar grootte Al emadabad oo tslgk van de Indoamonding Aijaritaar teu oosten van Labore Bareli noordelgk van Allahabad Mirat ton Noord Oosten tan Delhi Srioagar de hoofdstad vau Kaschmir Nagpnr de grootsto stad van de oenira tprovinciën Howrah een voorstad van Calcutta Baroda aan den seeboezem van Carabajj Snrat ten zuiden daarvan Karachi in de Indira Delta en Gwalior ton zuiden van Agra Naar aanleiding van het oongrua der Zio nieten herinnert een inzender in hei Hbl aao de woorden van Von Rotscbitdt Op de vraag of hg bg een terugkeer der Israelietott naar Paleatina met zgn geloofgenooten zou emigreeren antwoordde hg tZeker indien allen gaan waarom zou ik dan een oitzouderiog makeo Maar mgn eersto werk zoo zgn mg tot gezant to Parga to doen benoemen Balteolandsch Over iclit LaagsMm aaa begiDt Ëogataa ia te liaii dat het uoodzakalyk ia voor bet goede bebeer der Griekicba fiiiaDoiëo eeo iolerDatioaale oODtrOle coumUsia te beDoomea zooals Duitacbland reeds maanden geleden heeft voorgeateld Da Timasc Tarneemt ten minste nit Konatantinopel dat in de Zondag gebonden bgeenkomat der gesaaten air Pbilip Carrie oanieaalord Salisbury beeft roorgesteld de TormipgTan een internationale commissie van zes leden een door elke mogendheid aan t w zen dia ontrtjle lal nitoefenen op d inkomsten door de Griekicbe regeering aan te wyzen tot dekking van den dienst der leai iDg voor de ootlogMehattiog en an dan dienst der oadssohnld Zoodra de commissie benoemd is zal Thessalië onmiddellgk worden ontraimd De gezanten hebben aao bnuaa regeeringen de laaohtigidg gerraagd om met Ide Porte op dezen grondslag te onderbandelenj Deze nieuwe voorstellen ran Lord Salisburj ago naar da Timet c rsrneemti het gevolg eanar nota na graaf Marawjef waarin rerklaard wardt dat de rerantwoorde gkbeid voor de groote an onbarekenb re nadeelen dia Turkge en Oriekenland Igden dojr de Tertraging Tan het sluiten des rredes geheel roor rakening van Engeland koml Door dtt oianwa rooratel van lord Salisburyia de eenheid tnsaehen de mogendbedm bar tald en is geen langer nilatel ni de rredesoaderhapdelingen te wachten temeer daarnit Griekaahind ook atemmeo komen die opauneaing dar intarnationale cbntrWe aandringen Da Athaenaclie Akropolis berat een hoofdartikel waarin der Oriekache regeeripg duidelgkwordt gamaakt dat iedere hoop op het Terkrggan Tan de geldan voor de oorlègescbatling oodig zonden dat de onde a lioldeischeraworden terreden gasteld moet worden opgegeTan Hit blad meant dat de reiearing niethater doen kan dan aich met de iqogandbedente verstaan en deze op duidaljjke n onom wonden wëte den Bnancieelan toasUnd blootta leggen dan znllen de mogendheden zichDaveren een regaling van de taling der Ohatfaag ta verkrügan waarbij met de middairordt rekening gehouden Da sVoaa Ztg wyat ar op d it da Ak Wpolis beaohonwdkan worden als Da politieke tarooMter wivop man dagelgks de atamming da Uriakscha ragaaringtkriDgea kan Bezen Hetgeen dit blad thans aanvoert s dua voor het üoKacba blad het bawga dat de Gri k che rageariOg onder deo ioTload Tan Bnge d tof toegaT n in de fiouciaela quaestie bereid ii Schier tagalgk mat de groote tnanneavres in DnitaohiMd hebben die in het Rnasiseba rgk plaats De Poolaehe t d Bieyloatok werwaarts de Oiiar en Curina Zaterdag zgn Ter trokken Tormt den top van een driehoek binnen welke de mana avres op hei ooganblik worden gebonden Twaa groote legerkorpsen ait de n litaira dittristan Warschau en Wfln ueman deel aao de krggaverrichtiogeD Hie zicb uitatrekkptt over drie provinciüo De weatelgke troepeu te onderkennen door de witte zonaekappen am hunne petteo en ouder bevel van generaal Koelgatsjeff commandant van het Warechansebe korps bestaan uit 82 bataljoOB 61 eskadrons en Kozakacbe sotnia s en 332 stukken geschat Het ooitelgke leger onder bevel vau generaal Trotsky die aan bet hoofd staat van het diilrict Wilna is saamgnteld nit 70 bataljons 79 ebkadroni en 240 kanonnen met versterkiugeo fiit bet militaire district Warschau Het hoofdkwartier van deo staf waar de Czaar vertoeft is het reeds genoemde Bieylostok Ret voornaamste doel van bet westelgke korp dat kan vergeleken wordeo met een Duitsche invallende krggsmscbt zal zgn om aanvaUeoderwüs 9p te treden tegen het oostelgka korps welks hoofdmacht verachanst ligt rondom Bieylostok Flen sfdeeliog militaire wialrgders zal aao de manoeuvres deelnemen ook zal men proeven nemen met allerlei nieuwigheden iu den dienst der intendance o a warm eten verstrekken aan de troepoo op marsch De l eBli8Seode slag heeft oabg Bieylostok plaala in te eowoordigbeid van den Keizer die bat militaire schouwspel zal besluiten mefr aeo revne over de 4500 officieren eo 122 000 manschappen welke er aan deel hebben geuo men 122 000 man dat is dus het dnbbe vsn het aantal mannetjes dat voor den Doitseheu keizer defileerde Rusland wil iu alles de overige rgken van Europa overtreffen Nu ligt bet iu deu aard der zaak dat een rgk als bet Rosaische met zijn 120 mill inwoners vee sterker in zgn weetkracbt kan zgn althans zoo men op het cgler let n dan Doit Chland b v met even vgflig millioén inwoners Geen wonder dat eu ele Pransche bladen ook het Petit Journal met voldoening de neerkracht van Rutlaud in het liobt stellen Mea zou zoo meenen dat met een duarzamen vredec in het verschiel dit nnderwerp thans veilig kou blijveo rusten dat er elfs iets dreigeuds ligt in dat triomfantelgk gzen op militaire kracht doch in den vreuffderoes waarin de alliance eiodelgk een feit Frankrgk gebracht heeft is die tegenstrgdigheid wel te vergeven De Gautoia maakt een interview met Bismarck openbaar over het Fraoch Ruaaisch verbond Volgens Bismarck zou als het versiag van het interview waarheid bevat te Petershof vooroamelgk over Engeland gesproken zgn Wel ia toogenbtik gijostigom te eiacbén dat Engeland Egypte verlaat maar in Frankrgk voelt men daar te weii ig voor Wat dè Doitachers betreft meent Bismarck dat men io t buitenlaud misschien getgk heeft als men wacht tot zg uog dieper d iu thans door bon beginsellootneid ten aanzieii van de buitenlandaohe staatkuade in de klem raken Daarentegen bevat da Soleil eeo artikel waarin verzekerd wordt dat het nieuwe verbood in t minat niet tegen Engeland gericht is Het verbond verschilt in dit opzicht van bet Drievoudig Terbond dat reeds zoodra een der bondgenooteo aangevallen wordt de ander moet bgspringeu terwgl dit laatste bij bet Drievoudig Verbond alleen dan het geval ia wanneer aan der bondgenooten door twee vganden tegelgk wordt aangevallen Een gerolg van het Tweevondig Verbond zon dos zgn dat bij het uitbreken van een oorlog deze atgeineen zoo worden Alleen in het geval dat de oorlogsverklaring niM van een der drie midden Erfropeeacbo mogendheden uitging zou dit niet behoeieo te gebeuren maar de schrgver yia bet artikel w t er op boe gemakkelgk bet is een oorlogsverklaring uH te lokken Wg hebben medegedeeld dat koning Humbert bet bestuit vtta bet ministerie om in hoofdzaak althans de door Meoelik voorgestelde grenalgu tttsachen Eritrea en Tigre aan te nemen bekrachtigd beeft Wel beschouwd mogen de Italianen zich oog eloki eBSCben d t geen rgar vermindering van bat grandgebied der kolonie volgt op de verpletterei d e nederlaag verleflen voorjaar in Afrika geted De Marebgrens wprdt tbana voorgoed prgsgegeveu Maar deze grens aras boewel ze op de Italiaanscbe stafkaart aangegeven was niet iq overeenstemming mat het oorspronkelijke ve rag en nu Uen er in Ita liS niet meer a n eaa groote koloniale staatkunde denkt zon het bezit van een kolonie die tol de Belesa reikte of nog verder naar t zoidaui meer la t dan gerief opleveren Door de tlwna tot stand gekonten schikking wordt de greai volgens het varjlrig van Oetajalii bgoa geheel hersteld Ze loopt nu eren teo noorden van Gpdo alassi langs Goera Dikaa en Halai naar AtafaU aan het uiteinde van de golf rato dien naam Da drie laf tatgenoemde plaataen vallen nog binnen het Italiaanscbe gebied maar Adikaje bigft er guiten Het ia waar dat Italië groote opofferingen gemaakt heeft om Adikaje te versterken maar men trooat zich met de overweging dat een open grens tbana misaohfeK beter is dan een veraterkte BargarltJk Btand GEBOREN 5 Sept Anthonins ouders J Lafebor en A W Wiezer 6 Mida puders J P van Reeden eu A Blanker 7 Jobantiss Marinua ouders H da Vries en W S van Leanwen 8 Simon Gerardus ouders 8 G Kielliüer en M de Knegt Diderica Maria ouders J Overkamp en M M Brugntans OVERLEDEN 6 Sept N Tol buisvr van H Scbidlen 52 j 7 T A Poosioen 8 w W Broer 7 w 8 L Bpnlogne gÉBüWD 8 Sepl C Bron en M M S Nobel D vau der Sloot en A A van Klaveren L Alpbeuaar en E Niedwiand ReeuwUk OVERLEDEN D de Jo ng hniavr van J vaa der Woeuzel 46 i J vau Leeowen 63 j NIEUWE ZENDING UEENSCHB CL ACÉ mWÊ en D4HËS H4i b GH0ËNËK A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Tfjephoon J o af Beurs van inslerdam Vrkrs slotJirs 8 99V 987 997 86 21 l 63 8 S 9 I 8 SS 76 2H 107 981 42 1001 9 O 929 1001 4 100 199 186 I t8l i a a s 98 133 100 21 8 SBPTBMBEB Mtiisnum Gert Ned W S Jl dito dito dito 8 dito dito dilo 3 HoNOltOol Qfcudl 1881 88 4 ItalIh IfischryvinK 1862 81 5 008TlN O l in papier 1888 6 dito in zilver 1868 5 FoBTUau Ohl niet coupon 3 dito ticktt 3 RusLUHl Obl Biononl 1894 4 dito Geconi 1880 4 dilo bii Rith 1889 4 allo bj Hopel8S9 90 4 lite in aud Ie n 1883 6 lo dilo dito 1884 5 Spisas Porp t Kjhul 1 1881 4 Toamr Gepr Conv een 1890 4 Geo leoniiiB serie D Gec Ie niB sene G ZuiDAn Rap V ubl 1892 i Milloo OU Bmt S li 1890 6 VaKEZBiLi 01 1 4oQliep 1881 AvSTEltDAM OMi nteu 189Ö 3 ROTFÜSDIU St d 1 en 1894 3 Nan N Afr Hi ndelav aand Areoda i Tab M Cetnaraton D UrMaaUohapplj diti Ari Hvpotheekb psndbr 4 Cult nij der Vorateol nand s Gr Hypotheek pandlir 8l tfederlandscbe bank aand Neri Hanilelmaataoh itito N W Pao Hyp b psndhr i Sétt Hypotheekb pandbr SVg I tr FTypjIheekb clilo SV OostPNS ÜOHt Konf bank aand Rust Hypotboiekbank pandb 4 AURlKA Equt hypoth pandb 5 1181 103 l Sl 28 SV 100 61Va 67 143V 99 4 77V 102 lOS a 100 169V 1S8V V l 100 64V 10 U e 16 108 64 IJaiiv L G Pr L eu oerl 8 NsQ Holl U Spoorw Vlij aan I H tot Sipl I St 3pw aand Üt i lod Bpoorfvogm aand Hei Zuid Afr 8pm aand dito dito dito 1S91 dito 6 iTtullSnoorivl 1887 89 A EobI 3 Zaid Ital Spivmij A H obl 8 PoLlN tVarsobau Weenen aand 4 Soa Or Unsa Spw Mij obl 4 Va Bsltischo dito aand fltows dito aand K Ivang Dombr dito aaul 5 Karsk Ob Azoir lp kap obl 4 dito dito obllg 4 28 60 Va 183 202 I06V 106 108V 104V 118 128 e stv 113 291 Ahkzika Cent Pao Stad Botlordam aan S B Lon 8tBd Antwerpen 18 7 i 128V Stad Brnaael 1886 HoKö Tbeias Begutlr Geeellioh 4 OosrsKa Staataleeoing 1860 5 K K Oost B Or 1880 8 Sfaws Stad msdrid 3 1868 NiB Ver Bes Hvp Spibl oert BARK TBER1CHT EM Oouda 9 Sept 1897 Hoewel de buiteolandaobe noteeringen zeer vaat bliiven ia de animo in het binnenland niet groot waardoor de pryzen min of meer lager liepen Tarwe Jarige Zeeuws 76 ft 8 Nieuwe dito 7 66 4 7 90 Mindere dilo 7 26 a 7 60 Afwijkende 6 0 a 6 90 Polder 7 4 7 0 Z Rogge 1 6 10 4 6 60 PoUer f4M 4 5 buitenlsndscbe per 70 kitoglrsm i f Gerst Winter 4 S0 4 4 S6 Zomer 4 26 a 4 60 Chevnllier 4 7 4 6 Havet per heel 2 80 4 3 40 per 100 kilo 6 50 4 7 Hennepzaad Inlandscb 7 4 7 28 Buitenlandsobe ƒ B üfl a 6 7s Kauariezaad f iO 4 7 60 Karweizaad 4 per 60 Kilo Kootaaad nieuw 10 50 a 10 60 Erwten Kookerwten 760 4 8 50 Niet kokende f 4 Baitenlandseha voererwten per 80 Kilo 4 60 4 4 80 Boonen Bruine boonea 8 4 9 26 Wille boonen 4 f Duivenboonen ƒ 4 Paardenboooen 4 Maia per 100 Kilo Bonte Amerikaansolie f 4 80 4 4 80 Cinquauline 6 90 4 6 10 Fmanian 4 lulaudeche mesliug d Vbeharkt Melkvee weinig aanvoer handel en prijzen matig Vette varkens goode nanvoer bandel vrij wel 18 n 20 el per half KG Biggen voor Kngeland redel aanvoer handel vrq wel 18 418 ot per half KG Magere biggen goede aanvoer handel vry wel 0 90 4 l lO per week Veile schapen goede aanvoer handel flauw 134 24 Zuig Lsmmereo red aanvoer handel vlug è Nuebtere kalven oenige aanvoer handel matig S 4 Fokkalveron 8 4 16 Graskalvereu eenige aanvoer handel flauw 15 4 35 Aangevoerd 96 partijen kaas Handel toer vlug Ie qual 26 4 88 2o qnal 21 a 25 Zwaardere SO NoordHolland sohe 24 4 27 Boler redel aanvoer handel vry wel Goeboler 1 15 a 1 26 Woiboter 0 90 4 1 06 p Kilo BURGEMEESTER ea WETHOUDERS tbd Gouda doflD te weten dat door den Raatl dier Gemeeate in Zyoo Vergadering taq deo 27d Aagustas 1897 ia vastgesteld de volgaode Verordening VERORDENING tot wöaigiog der VerordeniDg op hbt bonweo ea op de f erplicbtiagen tbq eigeoaara vaa gebooweo ea VRQ nabarige erven in de gemeente GOUDA Eeoig Artikel Artikel 36 tier Terordeniog op fael bouwen en op de Terplicbtiugeo vaa eigenaren van gebouwen en van naburige erven in de Gemeente ondtt rastgesteld den 7n October 1887 en f iekondigd den 26n October 1887 wordt gewg igd en gelezen als volgt Ieder eigenaar van een gebonw en ran een setopp een beroi eea bestrating of eenig ander kdeel van een openbaren w ia verplicht bet plaatsen van lantarens of gaibaizen aan dat geboaw onder die stoep in die bestrating dien berm of dat andere deel van den weg te gedoogan en toe te taan dat de stoep beatratiog of andere bedekking wordt opge nomeo en de daarop gestelde paleu en bekken worden losgemaakt wanneer dat tot bet Irggen van gasbiiiza noodig is In aoodanige ge vallen worden de stoepen ptlen bnkkeu be atr Ungen en andere bedekkingen teo koste der gemeente in tvorignn sUat hersteld c Zyode deze verordening aan de Gedeputeerde Siaten van Zoid Holland volgens bun bericht van den 31 Augoatao 3 September 1897 in afschrift medegedeeld Ed 18 hiervan afkondiging geschied waar hetbehoort deo 9a September 1897 £ Burgemeester en Wethoudera voornoemd R L MARTENS De Secretaria W KROMHOUT I 8 ADVERT33NTZEN Kliniek on Folikliniok OHmTBTHME en tlVmMECOiMUMB roor Spreekuren dagelgka van 12 2 u Gratis Spreekuren Maandag Woensdag eu Vrijdag 9 li ur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ir A BYL Qeneeslu er Dire4tatr FEMSCKE STOOMVEEVEEU Qkemischo Wtsscherij VAN H OPt Ë llËlilER 19 Kruiskade Rotterdam Gebrevetacrd donr Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt voor GOUDA de Heer VAN OS Az Specialiteit voor het atoomen en verven van alle Heerenen Dameagarderoben alsook alle Kindei oederen Speciale inrichting voor bet atoomen van plniMie man tela veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nienwate en laatste methode geverfd Alle goederen hetz geatoomd of geverfd worden onachadelgk voor de gezondheid n vvlgeni itftftl bewerkt