Goudsche Courant, zaterdag 11 september 1897

Zaterdag 11 September 1891 36ste Jaargang ftoiMHE mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 g Ic s met uitzondering van Zon en Feestdagen De iprgs per drie maanden is ƒ ll26 franco per post 1 70 AfaonderUjke Nommers VIJF CENTEN AD VERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend aaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Te Soop of te Huur a angeboden m HEËREKIIGIS Staande un de WESTHAVEN Wflk B N U7 Te bevragen Lange Tlendéieeg D 49 Het huie berat beneden 3 Kamers met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zoldjr verder alles nej jes en doelmatig ingericht alsmede van Gas en Waterleiding voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding ELEmOIOTOBlSIlË TAIHALSBANDJES iBDErOHfiBRD BU het rebrull tanden krngen DE HINtiTE VUl 10 OOè Guldeip l fdiarvao gewhiedt het iV Kinderen Vimm hem die bewezen kan 1 inzaf e liggende getuigike de resultaten van de ie Tairdhakbantljes Men Uitem den naam OBEttT Hffl rz toegezonden alleen na zegel ad 1 5 cetit door Lt i Jmcgfiii wolrdt betaald aad dak de b mg tei flcbriften der qiU Ëtectroniotorisi DÏet echt zyn vavt den Jpahrikani Wordt f aacoj onti ngst van pi KOBRRfr iir ïe rfc oi eï i gevraagd ftiJWi L i ji l lïoqp een bgna onHeredin Meeredrljt l model 1897 i 90 en een dito Oatmeniftelel ilfibit beide compleet met lamp en bel franco op zic Brieven franco onder motto iiHiJtelel Koninklijk Machinale Fabriek DB HONIOBLOEM u II i van Scbaik Co gevestigd te sGravenhage Heiiplerilraat Ctf en itta nabü de Regentesselaau van Z U den KONING van BELGIË Indien gijhoeMt ebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extract FLACONS van AO Cts 70 Cts en ft verkrflgbaar hj Firma WOLFF Co Westhaven f OS ffeudo E H Vin MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordrecht J C RATELAND Bos rop B V WIJK Oudmcairr M KOLKMAN Waddinmeen t£0 fJk PUIKE ODDE f SCHIËDAMMEK GEITEVEE Merkt NIGHTOAF Verkrijgbaar by Rl PEETERS Jz NB A U bew a van eobtheld ia oaohet en kurk steeds voorSiOQ van den oaam der Firma P HOPPE Cud Druk TM A BRINKMAN t ZOON Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aan arden EerL prsLClxtig aae1 ing ericla t HEERËKHIIIS mei TIIN 8taan4e aan den KAITENSINGEL Wijk Q No 41 HetHuis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtigeKelde Boven 3 Kamers met achter eeil g root Balcon Zolder Meidetikamers boten en beneden Privkat met Waterleiding voor iten achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtigeGang i net Vestibule wit marmeren Tegels Allé i voorzien van Gas én Waterleiding en geheel ingeriiijit naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG 1 29 Geurig eu Onachadelyk ïnlverings Fet tegen braiidériffheid ïieri ehtig aavgezic ite en andere lichaame rovfsn en Vfonden strakheid en ete È ngem bij verzto ringen intethanden en voelen h tchur l dauiBOrm enz Zuivert van onrein ibsect onder in en op het vel en baar O Cents pet d i Per bus 90 et doonen CO en 30 et pakjes 15 et spuitje 60 ejh 35 et NIÉUW MIlflDkL te n sbot bg oeud rs en alle Pluimgj 0 45 pet Vi fle i en met voer tei ging van ratten zen 35 en 20 jeb 10 ét Alles tnH gebi m l f ixei u neQ z c op voorSee lge Wijle voor Heeifen eisieu ren an 10 jaafi Abpnne i ett vpov de relnbeld iii hunue buu peroaelen f TT 1 Hét prootQ èaijital zeniiiWIIwalei I noi at edfl alLlb middelaa dpi de eer toe dKWtJ door het f ebnükj phyaiolojPBoUUmtdekktnc vedaan d verbreid u m tarwUt alf üi weteni weldaad blijkt te lijn voor de a iie wefenHonap aancewena KeHS aau dab meuina vi iBQvaa den eenvoiiai teD weg iWuMljJlIaiica Uh5L die na honderde proeniemlnsea Oiaiu om de Kaheëlawez ppelljlM kringen de booste belangetrtllff wakt tansi wkwalèa lijdende menaoiiheid 0 b geBiitwüge li nltc v Lmdheii Dr Beman Weisimano te VUstaDfls n benut op os e praktijk Uoor wauehlns Tan b ké r4 eMMasl 3SMff B door d bBld ttnBAildellIjgk Mum faAfKcnaw leewljae werden werkelijk lobltteifsnde ruttltatm v een door den nltvinder geiohreVen we ▼ au z af rlioMpHit af totde vovraMUndekeBteekenenVaiiapopIexia A rMBbe art tM tTo1 If imddelea dpor de mlPBphe wêtaiBchap aanföwend Koï den door den g wezen Offioift ran j on deVTinfing opgedaan In e ai per dmtf worden dsartoe g SMi Miedesedeeld Ifêt d n sU maakte iooveeï opgaiw OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE j nre voorkoming en osnezing I binnen korten t d reeds de saie dmkverBcheneii ie Dit boekje bevat nletalleta tot hetgreetepnlhHek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der iolenwere therapie en de daanned aelfa In wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daunn wetensobappelUke verhiuideilngen uitde medleehe binden die aan deze gen eewijee gevljdlwb aoömede anohrlft van lal van getnigschriftea van hooggeplaatste geneeeknndiken onder wuktfA lliHlère med r erorMaeiaan de polyhlinlek te Psrlji rue RDuDimont 10 STelngreber mèd dr praktliearei leMeefiesr aan het krinkzlniilgen gSitloht de Charenton SanltitirBth Dr Cohn te Slettin ErrosimMn nedkHr nrj enil irt leiShllfllH Dr p ForBitier geneeeheer dlreotsur van het hoiplteal te A in Qehelpralk OrCjteherlni kastaal Suteafela Sad Emi Dane med dr aenaaihaer dlrGOteiir der galvane therspeullaaka Inrlahtlm voi laaawHIëert tt fM lja rus St Honoré 334 Consul ven Aaohenbaoh me o dr la Oorfu Dr BHbaoh anienri art de ZIrkattï Okarstabaarit Jeolit med dr ta Weanan Dr C Boagaval tela Farrlère Eure ltd vaalenCoiisatlCentral d hyglene et de lanii In Frankrijk en vele andoren zooaiB verlammingen onveraiogea tot iprektn ijTte V x door dë bekende middelen ala c heblieQ en ten slotte ziJ die vreea Kevoelen Voer bieroêrte anoaartoe ifedtn hebben wegena Aan allen wier sennirgeatel meer of minder nnncednno t t of nau xesennnnndeKennwsebUsheld lijden waat van dekenteekenen zijn ohrenlsoh he fd iljn mlirslne ishels beer dpijn bleodandrang groots prikkelbaarheid lajaagdbeld sIspelODSheld llohanetljks oarust en onbsfiageHlts tst tsnd verder alle zieken die door beroerte getroffen werden es nog UJden aan ds gevolgen oiuuTaB lotipFBkln ivKBretoB valmoslalt ksHblLSii Btl niSld dH awrialiteiiaiet Bort durande pf n plaatsalijka zwal ielini a Hf liji indi van krleBelIng In sn het slapen van handen en voelen aan al deze drie oategoriin van aennwlü verzwakking van gsheugan enz em sU die reeds onder geneeikDndfge wriiyen eleotrlBeeren stoomlooi of 2eebadei een genezing of les hunoer kwaal gevonden verschijnselen als IHkkerlngsn en donker wordan voor de oogei ilob aanhoudend anistl voBIsa vardoBvIna n hst beefU heofdatjn net dnliallgnsld ld drukkende pijn onder hst vosrhsord anttfai fn da sorsn hst yr behandeling geweeet aijn maar door de bekende middelen onthoudlngBoa en kondwaterkonr r i i j g n nrisuoiMiH im nai lapB nun iianniin on vunian nau ui unze oriB V nurinu rail navri i r als ook aan onge melijss lljdends aan bleekiuoht en krsohtelooahaid ook an gezonde lalfb aan Jongs parsenen die veel mei het hoofd warksn en geentelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden zich hot boven vermaldu weikje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kosteloos sn mneo ver zonden wordt door Amsterdana door II CLBBAST Jk Co Heiligeweg 49 Hotterdnm F B vnn SANTB XOI FF Apotheker Korte Hoofsteeg 1 Utrecht LOBBY Jk PORTOW üudegrach blJ de Qaardbmg FliÖ Op de tongste hyglennieah medloiAle teDtnonstelliag ia de Ur Welaenisnn sohe GeneeawiJie door de Medisohe JnriJ net de Xllvrreii M daAle bekroond UI f de Victorias ron f e Oberlahnstdn by£ms Tafeldrank V n heTffoninklykef uis cferJVeder anden Maatschappij tot Exploitatie der l icloria Bron gevestigd te Rotterdam Xuidblaak 8 It Tabm Patent H StoUen TUfarmng IMr 9fOêM Erfolif dtn j untert l nteni H Stottim emingen Aa Antasa lu iv MitlêduiM worthlonen yacbaltmunyen gegtttf Uan kiuft aehsr unieft fitelM acharfen H Woï l tm wn WM ittnoi ui iti tolchen ütetihuutlaritr n imm aHitrPtiktt fwii MbatuteltMaj êiué ti S XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende D A M E S en K I N D E II M O D E 8 benevens nANDWERKPATRONEN etr IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN NUMMER In ieder n tektt Kwarte platen moOekroutek featUetou enz enz lo uitgave i sonder gekl platen mul S invipatr en 3 groot geknipt pair P r 1 Dr ƒ l Sli p po 1 46 2 ls do l uitg mat da r nboven 6 gekleurd platen 1 7Sj t 180 Sc i 1 4 1 8b bij lel 6 no 1 gek pair n keure l s een gekleurd raaiB liandw rkpatroon k 3 8 30 mmmïu m pröspecto m z n 2 iïrt Jï ii Stoombootreeiiehj de USEL II TERPAGHTING o a B ü F F K T T E IN Tegen 1 CTOItBU I89T De VOORWAARDEN Bn voor beUnghebbendeu gratis wertr gbaar ten Kantoreder Reederg aan bet Nieuwe Veerstal te Gouda I I De I Directie A K van iMr GASDBS Stedelijke Ga fabrilk De prijs van het gas i 8 cent perlM en voor Kooktoeetellen of Mottr n 4 ctlf Onder zekj re voorwaarden Worden pe ceeleugratis aan de hoofdhuis verbonden met 15I meter vrj e leiding achter dei gasmel Voor en 5 liehtgasineters jb nagt dahuur 10 cent per maan Il Bewoners van percet len van ten hoogste 2 25 ppr week kunnen wekelyka af enen en van de fabriek lampen kooktoestelleil enz tegen betaling van eenige centen per vreek in httdn bekf m u oiiit BEKWAME kunnen tegen hoog loos dirwt gepatst worden B È KRcSnI ÏeTgÖÜüËnTiKDaÏö IRAfiPEUEN flOLH S Qiiiiia Laroche Staalh iideiide Q uina Laroehr ia de mfeest krachtige en vernterkende KiyA WU Aanbevolen door tal van binnenen bnitanlandsche Genee beeren Verkrggbur in flesschen a 1 90 en 1 00 CIGAREHEN TEGEN ASTHMA De I inademing van den rook dezer Cigare en geeft den Igder aan Asthma terstond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Ben algemeen als goed erkend middel by Hoest en Verkoudheid oplonwad en verzachtend Prye per flescbje 20 Cent Khasfblibk St HoLM Hofieveranciera Zmt Depot te Gouda bg den H er A U TEEPE Apotheker en bji de meeste Apothekers en Drogisten verkrygbaar VAN Blommestein s Inkt is i rüi fonder indeli k de BEST El en volKome APELDC ONSCHADfLUK IRNHOLLAND Wie zeker zijn wU de Echte 1 Elkel Cacao te ontvangen tesamen I geetdd en na vele pnefnemingen in den I handel gekomen onder den saam des 1 uitvinders Dr MicbaellB Terv iirdigd 1 sp d beste madiines in het wereldb 1 rcBinde étabbliasement van Gebr Sloll I warck ta Keulen elMhC 1 J FTQie iieIir Cikel Cacao in Tle anteD bogaen 1 Dez Xikel Caeao ia met mdk gekookt I eene tkngename gezonde diank reor da1 gelijksch gebruik een 2 theelepeU van 1 t poeder voor een kop Chocolate Ala I RenecBkraobtige drank bij ge l jan I durrhoe lechta met water t geb km JVorkrggbaar bg de Toornaanat Q T I Apothekers ene V i Ko V Ko ptatba e t 1 80 ZTSM e 0 35 OeneraalTertograiwoordiger rm Kedw and lufius MattenklodI Amiiterdam Kalveiatraat 103 BINNENIiAND GOUDA 10 fispteipbei 1897 Naar 0118 VAD bevoegde zyda wordt medegedeeld fi berust het goiehrflf van zekeren V in de N 11 Ca over het toelateo van raaiajai tot Ie klasse der rgki hqogere burgerschool alhier alsmede het laatste door ons ait ije Haagsohe Courante overg omen bericht op onjuiste gegevens eo ODder tetliogeo Ër ia gMQ sprake gewqett van ttveederlei batÜMiitgf eene afwg ende rnn da miniater van HoQiQQ eü een ganstige van dan minister BorgeiiuB Van den b inna af is die toelating afbaQkeïyk gesteld van de splitsing der Ie klasse en de roiotster bt efi ten slotte in overfeoBtemming met hüt adiM van Directeor en Inspecteur verlof gegeven tot toelatiug waaidoor de splitsing tevens bur beslag Itre g Uit den aard der zaak bostten die beaprekingea eenigoD tfjd naardoor hel mitiiaterieele besluit wat later kwam dan gewoonlyk £ r is fl etio reden om nit dat geval politieke munt te slaan eo den beer Borgesiuseen kraos te vlechten De beer van Konten heeft niet het geval niet te maken gebad eo de tegenwoordige minister heelt gelQk gebraiftelijk is in die ondergetcbikte zaak bet advies gevolgd der acfaoolantoriteiteii Ta Uoosdieebt had gistermiddag te 12 nar de begrafenis plaats van wylen den heer Cr A vat HoDweniniie Gz io leven lid der Prov Staten van Zaid Holland De kist was bedekt met kraosen en palmtakken an db geopende groeve werd gef proken door de heeren Dd v d Meer v KufFeler burgemeester A C Sael en een der dgkgraven van Scbieland In hunne redevoeringen werd hg herdacht als een man die ia zgue verschillende functiSn veel goeds tot stand heeft gebracbi zoodat na zgn dood nog veel zal getuigen van cgn wp besteed leven De oudste zoon bedankte vrienden en bekenden voor de laatste eer aau zgn overleden vader bewezen Bedankt voor bet beroep bg de Ned Herv Kerk te Staphorst door ds D Boonstrs te Ouderkerk a d IJsel Men wfargft ons uit Stolwgk lo de jl Dinsdag 10 Sept gebonden raadivergadering werden üe berbeooemde laden de bh N Dogterom en C Verdoold geinstaUeerd Tok welihonder werd herkozen de beer Dogterom dia ieveiit benoemd werd tot Ambtenaar van dea Borg Stand en litf van het Burg Arm FeVlLlETOX Fl llTAT Oi Uü braoht het grootste deel vaa zgn vr Oa tyd in Barnett door wur de deur der pastorie en Eunice s armen figunriyk gcBprokea steeds voor hem geopeod wsren zonder d t iemind bet Ufttate varmoodde en hy leefde op goed geluk voort onbeiorgd en eg latisoh kookIb eeu jong knap EngelBohman van loeden huize past totdat z d vader op eens verklaardf dat zijn geld en geduld op traran Tegelgkertijd vertelde Eunice hen dat ze hem niet langer getrouw kon blyven omdat ze genoodzaakt was uit nood een hawelgk uit berekaniog te stuiten Francis was overbluft naar niet heel lang dttnk zij syue cynische eo praktische levensopvatting Ter wille AC Euuice zou hij missoh en raat energie aan hftt wflfk z JD gegaan maar nu gaf h er den brui rtu Voor hem bleef er goddaak ook nog ééne ttitkomst over een huwelyk uit berekening Hy vroeg en kreeg de hand van Mary Jones de eenige erfgename van een groet vermogen en keerde London en zijne praktijk den rug toe om evenals squire Biohards op een landgoed te gaan wonen wat echter niel buiten loot dat bij t grootste deel van bet jaar op r is was Te Brighton ontmoette hg on venraobta zjjne vroegere geliefde Was het opzet of toeval Ëunioe kenaende geloofde hy t eerste Zou zy gekomen bestuur Io dezelfde vergadering werd bet l j n dat de 25 opcenten ep de hoofdsom der ryknpers belasting zonden blgven gehandhaafd terwgl de Gem begrooting voor 1898 werd aangeboden tot en bedrag in ootvaugt en uitgaaf vao f 15477 96 Mededeeling werd gedaan dat de Gem Rekeniug over 1896 door Üed Staten van Z H ia goedgekeurd Aan het verslag van de Gemeoote Gouda ontleeoen wy het volgende DE LIBBÏA De Opeobare Boekery genaamd de StadsLibryp gevestigd in het gebouw der voormalige Gastbuiskerk thans Arcbiefgebouw aan de Oostfaaven is elkeo Woensdag en eiken Zaterdag de namiddags tosacbeD 2 en 4 nar geopeod Ook op aodwre degen kan zg worden bezocbt waartoe men zich tot den Custos beeft te wenden De verzamt ling onderging in het afgoloopen jaar wederom eeuige uitbreiding zoo door aankoop ala door geschenken van belangstellenden In het College van Ltibryemeesters betast met het beheer o er de bibliotheek kwam gsene verandering MdSËUH VAN OUDHEDEN Uit bet door de Commissie voor het Stede gk Museum van Oudheden ingezonden Verslag over 1896 blgkt dat de verzameling wederom zoo door aankoop als door schenking van belangrgke voorfferpen is uitgebreid Gebeele collectiën van stukken betfekking hebben e op gebeurtenissen in de Gemeente werden daarin opgenomen Tot de merkw rdigste behooren eigenhandige brieven van Rieronymns vanBeverningh Adriaao van Zwieten W J G Bentinok D Tombergen P Sykina God Palodanns Hermanns Herberts Pbilippus vanLimburg Ed Poppius B Prevostins PetruaTaurinus C Wittiua en anderen veracbiUeode stukken over de Remonstranten afbeeldingen betrekking hebbende op da begrafenis van Baron Beotiock te Amsterdam Goadscbe Couranten van 1795 1797 bet Goadscbe Krooykske met den toetssteen nam de jaargangen 1850 1856 dicht en mengelwerken van Hieronjmua van Alphen eene verzameling portretten van Des Ërasmoe de portretten van Frank van Borseleo en Jacobs van Begeren met bet zeldzame bericht van nitgaven bg I en J Enschedé het portret van Cbr Sopingius predikant te Gonda teekening tan H van Persjo door J Stolker het portret van Jacobi Luthersch predikant Arm Geesteranos naar J Westerbaan doorH Bary Jacob Westerbaan door Corn de Vis ziJD omdat ze reeds genoeg had van baren defiigen heer gemaal en het goede leven op The Ferns P Of WBB het btroQw over een overijlden stap Franois verv iepte er zich niet lang in De oude charme die ze steeds op hem had uitgeoefend deed bare rechten geldon liu bQ weer in hare nabyheid waa Een kleine flirtation kon geen kwaad en zou voor hen beiden een aanganame sfwifseling zijn in hun prozaïsch leven Was het sai oen roorby dan zouden ze weor naar huis terugkeeren alsof er niets gebeurd was En er was ook niets gebeurd wat het daglioht niet zou mogen zien Ze hadden immers niet anders gedaan dan zich een beetje geamuseerd P De eene mensch vond gonoegeu in hard werken de andere door by den dag te teren en van hét leven te genieten zooveel hij kon Zoo lang men er niemand mee benadeelde ging het niemand aan Da levenswijsheid die Francis verkondigde was immera die van drie vierden van bet menschdom P Dat de brandstoffen voor menig publiek schandaaltje zich overal ophoopeo woar zulke theorien worden verkondigd vergaten Eunice en Francis beiden t Was maar de kwestie wie het zoi aanblazen Gewoonlijk doen de betrokken perionau dat zelf uiteen BOort van trots op hunne wereld verachting of uit zuoht Baar den twyfelachtigen roem het onderworp van diecours voor diezelfde wereld Ie eijn wier oordeel ze minaofateu Had Euuioe zich ooit de moeite gegeven het karakter van haren echtgenoot te begrypen of hare eigene daden te erttiBeeran ze zou geweten hebben wat haar te doen had geetaan toen zy het gevaar van het spel dat u gespeeld had inzag Ze zou by air John steuu hebben gstooht door openhartig schpr Theodora van Zugleo van Nye elt door R van Perfiyo da Dflclorale bul van de Academie te Orléana voor Lambertns Uuys van Gonda 4 Sept 1656 mtt 2 zegels idem vaa 5 Sept 1656 met een zegel de Doctorale bul van da Academie to Aoèera voor Jacob Bonser van Gouda 20 Maart 1647 Genealogische aan teeken lu ge o over het geslacht Do Lnage te Gouda van Rgckevorael te Rotterdam enz Tot berging van bet eeu eu ander moest het meubilair worden aangevuld de aanschaffing eeBer nieuwe vitrine waa ooodig Het Museum werd ïo 1896 bezocht door 437 personen van welke 286 djo gewoaen entréepTga van 25 cents en 151 den verlaagden prgs van 10 cents betaalden De Oommi sie bleef in bare eamensteltiog onveranderd In de oitgavflD ten behoeve vnu bet Miiseumwerd uit de Gemeentekas bggodragen voorf 303 14 i Armwezen De toestand van het armwezen was ook dit jaar gunstig £ r werden minder personen bedeeld dan in t jaar te voren De gezondbeidstoeetand was unKtig Instellingen door of vnc wega de Gemeente beheerd of gesubsidieerd OlBder dvte mvtellm n moeceti do bitraa genoemde worden geran scbikt Ie Het Burgerlgk Aoibeatunr dat ondprstaod verleende onafgebroken aan 45 huiagezinneM eu aan 17 afzonderlgk levende personen tydelgk aan 67 hnisgeziunen en 22 afzonderlgk inrende peraonen Aan 814 huingesinnen en 162 alzooderiyk levende personen werd bostelooa genees en heelkundige hulp verleend Tot verkrgging van verlosknudige bolp werden aan 89 vrouwen onder welke 2 ongehuwde GOQseoten afgegeven De uitgaven voor eetwaren brood en brandstoffen waren wederom minder ah gevolg van den lagen aannemiogaprga en het klemer anntal duurzaam b deelden Da uitfjaven aan bedeeling in geld waren f lOQ minder doordien oenige oude lieden dia geregeld werden bedeeld in den loop van het jaar zgn overleden De daoriaam bedeelden ontv ngen ondersteuDiog io geld de meesten bovendien brood en tydens de wintermaanden soep en tarf De uitgaven voor voeding nacbtverblgf en reisgeld san doortrekkende vreemdelingen door tuïsc ben komst van de Politie verstrekt waren met hem te spreken over tonrecht dat ze begaan had door hem alleen om zijn naam en rykdom te trouwen Nu berustte zy in de zaken met dateelfde indolente gevoel t welk den Italiaanschen Iftzerone noopt zich met een paar dadels te rergsnoegen en op de golf van Napels te blyven staren wanneer hij bon ger heeft omdat hy te lui ia om naar huis te gaaa naar zyn middagmaal van macaroni of kastanjes AIb van zelf was zij n de hernieuwing der kenniamaking op denzelf ien voet van vertrouwelijkh id mat Francis gekomen als voorheen Ze moopden elkaar ala vrienden de vrijheden te kunnen toestaan die ze voorheen niet ongemotiveerd hadden kunnen gevèh omdat er schynbaar geen gevaar boslond en de verhouding op een gegeven moment van weerskanten kon verbroken worden Hy kon attenties bewezen zonder bedoeling of zooals de Engeisohen Beggen Pay attenlions without intentions eu zy kon ze aannemen omdat ze haar koud lieten Ja koud dat wa zij die jonge sohoone Eunice met haar prachtig teint en hare donkere droomorige oogen die zoo peinzend voor zich uit konden staren zonder iets anders te zien dan de bewonderende blikken van anderen of haar eigon fraai beeld in den spiegel En toch zon het niet koud en doodsch geweest zyn ala een andore god er op had getroond dan die der eigenliefde en zelfgenoegzaamheid do god der liefde die aan de leelyksto gelaa strek km een ocgekend n glans verleent die niet van deze aarde is Zou Eunice s gelnat ooit door dien glans bestraald worden en zou ooit eeu warmer gevoel haar hart doen kloppen dan de zuoht naar bewondering eu rykdom Zoo ja dan zou die trek vaa bgii i i elgk aan die van 1895 Ook aan bestedingsko ten van pergonen in bet Noderlandache Gasthuis voor ooglgders te Utrecht en wegens gebeele opname van personen in de Werkinrichting alhier werd bgna een gelijk bedrag uitgegeven als in het vorige jaar Da kosten van uitbesteding van kinderen en éjnloopnude gezellen waren echter f140 hooger üet getal deelnemers ui bet fonds van ds Vereeniging vnn Werklieden bedroeg 39 minder dan in het vorige jaar Door 328 personso werd ingebracht f 3425 70 tegen f 3712 55 io 1895 Er werd dus f 286 85 meer ingebracht Met het verstrekken van voorschotten op pensioenen van de Land en Zeemacht waar van bet bedrag iets hooger was dan m bet vorige jaar wordt geregeld voortgegaan Klachten van ermen over geoee kundige behandeling kwamen niet lu Het College van hot Burgerlgk Aruabestunr ondergintt geene verandering 2e Het vereenigd Wees en imoezeniersbuis Op 1 Januari 1896 bevonden sioh in bet Gesticht 82 kinderen In den loop van het jaar werden 10 weezen opgenomeu en 11 kindeteu verlieten tengevolge van bel bereiken van den bepaalden Ifleftjjd hut ea ticlllF noadiib zicb up bel e iiüe van het jaar 81 verpleegden in het Gesticht bevonden De gezondheidstoestand was zeer gunstig Sterfgevallen kwamen uiet voor liet school en godvdienstondcrwgs waarvan getrouw gebruik gemaakt werd gaf goede reaultaten Onze eorrespondoLt te Batavia seint onder dagteekening van heden Ons bivounk te Lepoug werd gisteren door den vgand beschoten waarbg naar men zegt eenigen gewond werden De majoor Cbristao gaat met twee compagnieën naar Lepocg By het departement van koloniën zgn ontvangen twee van 9 dezer gedagteekende telegrammen vjG den gouverneur generaal van Ned Iudiü betreffende de gebeurtenissen op het eiland Lombok Het eerste telegram luidt Eene colonne van Ampeaan ia Narmsda naar Soerabaya eene desa in de ond rafdeeÜng Midden Lombok opgerukt om eene groote ronverbende uit de Prajaacha bosscben te verdrgven en onsohadflj k te maken Het tweede Rooverbende verdreven uit hare koelheid zeker verdw nen en haar hart vervuld worden van iets anders dan haar eigen ik I Uo you thus seek to dirt a number And through n maze of danglers run Because thy heart s Insipid aluniber Could never wake to feel for one Bovenstaande regels las Eunice dien avond toen ze een oogenblik róor het diner in de zaal op huren rehtgeiioot waolfttc die zelden vroeg thuia kwam omdat bij t altyd druk had nVoor één gevoelen Eunice atoeg peinzend het boek dicht Wie kon dat bij du tegenwoordige wijze van leven waar elk uur elke minuut ziju niscjien stolde volgens een bepaald programma dat de toongevers der groote wereld nu eenmaal badden vastgesteld Indien er al eens een persoon was voor wien mou iets meer gevoelde dan voor den groolen hoop dan waren er duizend hinderpalen die den vrijen omgang beletten of mon moeat tcb balaohelyk aanstellen eu een kluizenaarsleven gaan leiden zooala sir John Neon dan liever decorum lot zekere hoogte on een gemakkelijke lossiniigheid san den anderen kant I IV Twee heeren zitten in Crossby Hall te lunchen t Ia er drukkend heet en de atmosfeer en het licht dit door de gekleurde ramen van den koepal valt geven iota klooateraobtigs aan den indruk dien men by het binnentreden krijgt Toch gaal t er alles behalve plechtig eo eroBtig toe alleen io de taal waar geschaakt word heerscht een gedempte tuidruohtigheid r rrf trvoifij