Goudsche Courant, zaterdag 11 september 1897

ss 8 0 0 D A A M8T1B9AII Qaud a7 81 9 48 10 67 19 10 4 11 6 10 Uuterdui e gt 8 K 9 91 10 60 1 1 18 6 16 e Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1897 Aangevangen 1 Nel TUd van Greenvlcb i s 99 61 8 14 7 S1 7 68 8 86 8 61 9 67 10 eOUDA 1 84 8 48 9 80 9 87 9 64 10 11 11 18 f 9 40 9 47 lofia lo SO 11 88 7 86 8 8 40 9 88 O 6 86 1 68 4 4 16 6 10 K0TI D1 M 8 O ü D i 7 46 8 18 9 00 9 47 10 18 GOUDA DEN BAAe eoudi ii Taiih i eM Moerk pelle Zoelermeer Zegiraird Voorburg Hage 8 7 o 8 0 9 17 9 84 10 14 11 16 19 16 18 88 1 87 8 46 4 49 6 96 6 64 8 11 7 84 7 M 89 8 64 9JS4 10 89 ll ïk 7 49 8 49 ÏX7 68 8 61 t DEN HAAS SOUDA U ge 6 48 7 80 7 48 8 85 9 48 10 1111 87 19 991 88 8 44 8 40 4 06 4 88 6 80 18 7 18 7 66 9 88 10 Voorb 6 9 10 17 1 41 r 10 88 1 66 8 17 10 48 lOoude 88 7 608 18 9 08 lO K 10 6411 67 19 60 8 01 10 08 8 18 f 10 16 8 86 10 97 18 14 8 819 9 99 10 8811 6 11 441 9 n s u J M 4 8 rr r vo 7 40 ut 10 10 m V DI iio f M 8 19 9 08 9 46 9 64 10 44 11 46 19 48 1 10 8 06 4 16 6 16 6 66 88 O l D A U T K I O B T lead 6 80 8 87 7 66 8 81 9 07 10 19 10 67 18 00 18 68 1 80 S 17 4 8 8 06 Ouieir 6 46 64 11 14 8 87 ro de 6 68 7 8 8 19 11 88 8 46 Dtnokt 8 18 7 88 8 86 9 0 9 89 10 61 11 46 18 88 1 96 8 08 10 84 10 64 88 7 46 8 49 9 90 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 68 4 48 6 86 M 7 6 68 8 08 10811 11 66 4 16 8 66 S 8 10 17 10 86 7 10 10 84 8 84 7 18 8 48 10 41 4 7 89 1 69 11 18 11 19 Oudewetec 7 07 8 14 10 40 t U i ó t jo il 49 1 M 7 98 8 97 9 919 6810 69 11 1019 11 1 9 8 46 4 87 6 90 8 07 7 998 88 9 41 l M 11 10 AliaTlBDA K 8 O U D A 8 18 9 06 10 69 9 68 8 46 M IM 19 UlMt 8 l 4 41 9 46 VU 10 11 10 86 11 1 verBobaoBiDg aan den DOorderrand n het boacb raa Praja met acbterlatiog van twiatig doodeo YerToIgiog wordt roorlgeKet Geaaeaveld een officier en een faselier gewond enn faielier Te Doorwerth ie door arbeïdeti op de ileenfabriek van de beereo W en Go bg bet grond graven een groot aeota silveren monten gevonden De muoten ter groote ran eea faalren gulden droegen een onteeabaar randncbtift aan beide sgden terwgl or wapens op gegrareerd sgn De Tan medeplichtigheid aan de door deo dood gevolgde verwonding van Jongen te Haanrade verdachte Joseph Kohnen vlochte gisteravond te Bleyerheide toen de marecfaanaB t hem wilde in becbtenii nemen op bet dak van een htfs Daarna ia door de politie geachoten en is Kohnen naar beneden gesprongen waarop bg gearresteerd werd Bg het overbrengen naar Eerkrade is hg te Qroot Nolland op den openbaren eg gestorven Of de dood hel gevolg is van bet scbot ot Tan den prong kon de berichtgever van de L E aan welk blad dit bericht ontleend is niet mededeelen Tan andete sgde wordt nog gemeld dat K bg den sprong nsar beneden op een pnntig Toorvarp eoo zijn terechtgekomen en daardoor deo dood tengevolge hebbende verwondingen aoa hebben gekregen Van weer andere aijde wordt beweerd dat de dood het onmiddetgks gavolg ia van een ontvangen sobotwond Tot oogtoe bad men in Dnitschland wel geboord van Bismarck Mgaren BisoiaTck likear BisBarck sokken en zooveel andere dingen waarvan de naam van den oud rgkikanselier gegaven maar nog niet van Bismarckworstjss Binnenkort zal men echter daarvan kanoen hooren Ka zg Enllen dien naam zelfs diagen met veignnning van Bismarck zelf Ësn vishandelaar to Geestemnnde beeft nl eeoe nieuwe soort visworat uitgevonden en aao sommige personen onder anderen ook aan Bismarck eenige proefjes t r kenoianemieg toegeeonden Dit product getgkt veel op de Boogeoaamde Frankforter woratjes Biamark vond bet zoo smakslgk dat bij op aanvraag van deo nitvinder machtiging beeft verleend om bet onderbovengenoemde naam in dan handel te brengen Dit lal on weldra worden gedaan maar de amenatelling en bewerking worden voorloupig nog geheim gehoaden Voor de Amaterdamsche reolitbank stuad heden terecht de eeman Dirk V A di in de maand Ueï drie revolverschoten loste op Botje Baars het dienstmeisje van een tapper op den Zeedgk met welk meisje hg verkeerde vervolgens op den tapper schoot en tenslotte sicb aelven een kogel in bet hoofd jorg De man ia destgds in bet Binnengasthnia geopereerd en sedert geheel bnrateld Nadat hij eerst bg den politie commisaarig eene volledige bekentenis had afgelegd zeggende dat hg den dood van net meisje wilde omdat bg baar vao ootrouw verdacht hield hij zich nn voor da raehtbank ata as hem door de operatie het gehengen benomen enbaitendifio hield hg zich aaovankelgk atokdoof De president liet aieh bierdoor echter niet mislgden en bad deo beklaagde al spoedig zoover dat hg althans dit spelletje staakte Hg bleef echter beweren aich niets meer van de gansche zaak te berio neren Uit bet gelnigen verb oer bleek dat Dirk in de tapperg gakoman op bet maisje schoot terwgl ag bem een glas bier intchonk dat hg vervolgens in hois en op straat nog twee aeboten op haar loate den tapper in den rog trof en op straat zich het wapen voor bet voorhoofd richtte met den nitroep Ik moet ook kapot t Het meitje kwam vrg meteen schram aan het achterhoofd De kogel die door het hemd en den baaien borstrok van den tapper hflf rtiiinif in Intor ternggQvooden io de wasch 7 86 7 88 7 89 7 4 7 66 S 86 8 49 8 40 9 60 9 06 6 68 08 11 19 96 8 88 4 66 6 06 6 14 6 81 6 87 atmit lloordreebt Kimwerkerk OqwUe BattenUm 1 06 y 8 07 9 08 gstterdaai 3 p dlo jneuveikerk MoordneKt iobbe In de tapparg zgn nofi twee kogels gevonden eao in een hoaten beschot achter de toonbank de ander in een der denrstgleu Volgens bet mei je was hg dronken Zij erkende tegen Dirk s zin gehandeld te hebben door io de tapperg op dan Zeedgk te gaan dienen waar Zaterdags Zondags en Maandagaavonds K laD 4t i erd en de diensbode wel eens meer dan dienstbode was voor de bezoekers Het meisje zeide zich aan de klachten van Dirk niet gestoord te hebben daar zij liever een los leven leidde dan zgn zin te doen een andeiea dienst Ie xoaken en zich geheel alleen met h m op te boodeo De moeder van den beklaagde verhaalde eeoe treurige lerensgeschiedenla Dirk was baar derde kind dat door ongelnkkige liefde op de bank der beklaagden was gebracht en haar mao beeft zich nit wanhoop over heb ongeluk dat zyo geiin bad getroffen van hef leren beroofd Bg het heengaan trad de moeder meenend op den bekl toe en kuste bem ifia afaobeid waarop deze ook zgn moeder kuste en vaarwel zeide De president onderhield het meisje ernstig over haar wangedrag ten gevolge waarvan haaf vrger nn als misdadiger terecht stond De bekt bleef zich overigens van den domme honden volgens hem waren de getuige omgekocht door den kastslein Van agne moeder durfde bg zooiets niet te beweren Het O M vorderde een gevangenisstraf vanzes jaren wegens poging tot doodslag zondervoorbedachten rade De verdediger mr vanBiesen meende dat geen poging tot doodslag doch hoogstens poging tot zware verwondingmocht worden aangenomen en vroeg dus eenaanzienlgk lichtere straf De beroemde Oostenrgkeche geleerde Rudolf Falb heeft na nauwkeurig onderzoek verklaard dat de wereld precies om drie minaten over drie op den t3en November 1899 zei vergaan D Gazette ds Laaiannec bevat bgzonderheden omtrent het oagelok op de MootPlenreux bg Sion Wallis De troep bestond uit acht personen een gids en drie gymnasiasten gingen vooruit terwgl de predikant Goaic de 16 jarige Eogelscbman Bernard Swinstead de soon vati den ioganieor de Mollins en de 23 jarige zoon van een mnziekonderwgzer Bisobof oit Laoaanne achteraan kwamen De voorsten boorden eensklaps een Bcbrveuw en zagen omsiende den predikant 10 een 600 M diepan afgrond verdwgnen bg en de drie die met hem gingen waren door een kleine lawine meegesleept Daar de over geblereoea niet soadvr lev Di ava r de fttttaober van Liappejr konden bereiken waar da overbtgfielen van bon vier reisgenooteo zich moesten bevinden gingen vg terag Den volgenden dag werden de vier Igken io deerlgk gebavendeo toestand gevonden In de N R Ot fierste Blad B van Woensdag jl is eeoe verklaring van de voonittexa der plaatselijke vareenigingen Steunt elkander St Jozef Patrimonium en Algemeene Weversen Spionersbood medegedeeld Dezelfde voorzitters hebben nu eene aanvultiog van die verklariüg openbaar gemaakt van den volgenden inhoud t Naar aanleiding der cirootaire gopoUieeerddoor den heer Hedeman ea door ondergeteekeoden aU voorzitt U der vier orgBoisaïie eoodertaekend meeneo fg dat het niet ondienatig 9 ook het navolgende ter kennis te brengen aan belangstellenden in deze zaak omiedenmenigfen de circulaire oppervlakkig lezende eomet de feiten aan de staking voorafgunde niet voldoende op de hoogte zgod dos lichtaIgk tot ds conolaaie zou komen dat de schuidder staking geheel aao de zgde der stakersbon zgn i Niets is minder waar eo oi lening vao ooderstaaude zal vertroawso wg menigeen een beter ioiicbt in de saak zelve verkregen hebben ll n 18 18 11 88 11 86 11 48 I 61 18 88 18 96 18 88 18 89 18 48 19 66 11 86 11 60 9 68 10 19 10 99 10 80 10 48 10 49 11 64 19 08 8 84 8 69 6 08 7 61 8 86 8 M 10 16 Ongfltwgfeld zgn er fouten door de arbeiders begaan wat dao ook geenszins door ons oot kend wordt Vooreerst wat punt 1 betreft is het cekerlgk van de arbeiders af te keuren dat zg cooder overleg mot de verschitlende bestaten dan arbeid bebbeo neergelegd Wat punt 2 betreft dat de arbeiders gestaakt hebben alvorens toonsverbooging gevraagd te hebben dient aan te worden toegavoegd dat op den bewosten dag der staking geen verhooging is gevraagd echter wel is zulks herbaalde malen gevraagd vóór de staking Nu il het zekerlgk niet goed te keuren dat de arbeidere alvorens op den dag der staking zelve den patroon geapvoken te hebben den arbeid staakten echter fai r dient aan te worden toegevoegd dat de heer Hedeman voor het oitbreken der staking verklaarde niets met de vaste loonarbeider e maken te willen bebbeo 3 Dat de patroon in geeqerlei opricht dearbeiders onheasch of ongemanierd bejegende is slechts in zopvbrre waar dat bg zotks nietgedaan heeft np den dag der staking Wg meenden dat zulks hieraan uitdrnkkelgk moet worden toegevoegd omreden dat bü de aameukomst den heer Hedeman ook nitdrukketgk is gevraagd en bg verklaarde dat dit punt niet op voorafgaande tgdeo betrekking bad doch alleen sloeg op den dag waarop daar de arbeid gestaakt werd dat echter de heer Hedemau vcor dien tgd den arbeiders veel reden tot klagen gaf eo hen vele ma en ooheDsoh behandelde moge uit neveostaaoda grie enlgst blgken 4 Dat de beer Hedeman de fabriek nietonwillekeurig sloot is eveneens waar echterwanneer eeoe stakiog eeomaal is ingetreden eneen deel der arbeiders niet gemist kan worden is bet begrgpelgk dat alsdan tot sluiting moetworden overgegaao Wg meeodeo eeilgkheidshalva verplicht tezgn bovfloataaoda te publiceereo opdat betpubliek alvorens te oordeoleo het volte lichtover de aauleideode oorzake o der stakiog onderde oogsn krijgt Na vervolgens eene grievenlgst derstakende arbeiders bg den beer Hedeman gegeven te hebben verklaren zg dat hoewel zg over deze grieven bg deo heer Hedeman belet bebhon gevraagd ten einde eeo confereotie met arbei ders eo patroon te boaden om zoodoende te onderzoeken of deze grieven waarheid zgo de patroon hiervan oiats wilde weten Ten slotte wekken zg honne medearbeiders te Almelo en elders op met bun steun teblgveo doorgnao opdat de stakers en nitgeslotenen niet door den n od gedwongen bet onderspit zonden delven en ongetroost deo arbeid zouden moeten herratten Da heer H Hedeman Jr antwoordt per strooibiljet onder meer bet volgende op da verklaring van de voorzitters der gecombineerde vereeoigiogen te Almelo Het soa mg te ver voeren de daarin vermelde besoboldigingen afzonderlgk bierbg te bskandelao temeer daar deze ettelgke jaren sommige zelfs 10 12 jaren geleden zgn Deze grievenlgst trouwens io geenerlei verband staande met de werkstaking ia door mg weerlegd in eene vergadering die ik Zaterdag laatstleden met de vertegenwoo digers der AI mslotche en Ëoscbedesche arbeid er vereeoigiogen bad Nadat ook deze qaaestie vao alle kaotsn bezien en besproken en nadat inzage genomen was van de aohriftelgke varklaringen der stskende arbeiders welke door onpaitgdige getuigeo zgn gfiteekend werd toen door alle tegenwoordige afgevaardigden mondeling erkend wat Maandag daaropvolgende door de Almeloscbe afgevaardigden scbittelgk in dt toen verspreide poblioatie is verklaard Op het verlangen der voorzitters vao de gecombineerde vereenigiogeo mg gisteren namiddag circa 3 nar te kennen gageven om nogmaals met ben en mgne gewezen arbsiders te confereeren is bun daarvoor bg moode van den beer Haze gelegenheid gegeven gisteren namiddag van 4 5 te mgnen kantore 6 99 6 61 4 66 6 09 6 09 6 16 6 86 8 60 6 40 8 45 1 10 4 10 4 M 4 60 4 67 6 04 6 10 1 44 1 64 9 01 9 08 8 14 18 47 Dtnekt Weerden 1U6 10 88 Sonde Aasterdu 0 Bt 7 10 8 14 1 81 Of bet voor de billgkhaid banner zaak pleit dat zg van deze uitnoodigins geen gebruik hebhea gemaakt Iaat ik ter beoordeeliog un het publiek over Aan het aUtlon ta Goea kwam gisteravand een baiteoman deo aldaar geatatioueerden ageut van politie mededeeleo dat bem zgu zilreren horloge met dito kett og vras ontrold Eeo oogeobhk daarna kwam een andere buitenman bii den agent en tooode hem bet vermiaU borlog dat hg gevjodeo fa d baogeode vsnaebterBan e a knoop vaa zgo bnis lu t gedrang was bet daar terecht gekomen eo er aan blijven haogen Ëen paar dagen geleden werd uit Den Baag melding gemaakt vsn een te Schiedam wonendeo e poor weg beambte die aan het station te sOravenbaga was nangehondeo op asowgzing van eene ietwat zenuwaoblige jofiFroaw dia beweerde dat bg baar in den trein had bestoU o eo misbaodeld vao welk laatste haar gelaat de sporeo fcheeo te drageo Gelgk meo weet is deze man oa een verhoor te hebben ondergaan weder op vrjia voeten gesteld Van zgn wedervaren gaf hg zalf aan een der medewerkers van bet Nieuws eeo verbaal waaraan wg het volgeode o tle neo Hg waa uit Amitterdaïn gekomen doch was te Haarlem even oit zgn waggon gestapt Io xyo baast om oog io tgda weer io deo trein te komen was hg bg vergissing in een andere coupé terechtgekomen In die coapé aldus regt bg zat eena joffrouw alleeo Zoodra de trein weer in beweging was maakte deze jaSfroow vreemde manoenvres welke mg dedea vermoeden dat rg iets verloren had althans ik begreep dat sij iets zoekende was Op mgne vraag of zg iets miste kreeg ik eeo niet duidelgk antwoord Teneinde baar behulpzaam te zgn ontstak ik een psar lucifers en kiek onder de zitplaatsen doch vond niets Bg die gelegenfaeid kwam ik tot de overtuiging dat de jnSronwin thaooeIgkeo staat was Zg wilde de ooodrem in bewegiog brangeo hebeen ik baar ontried Ik gevoelde mg met die dani alteeo niet op mgn gemak en nam mij voor te Leiden vao coupé te veranderen waaraan ik bg aankomst aldaar gevolg gaf zg volgde mg en stootte ziob hg die gelegeoheid aao de stgleo van het portier Ia Den Haag aangakomen werd ik minder aangenaam verrast rag werd veizocht den trein te verlateo en ik werd naar hst politiabureau gebracht Aldaar werd ik gefouilleerd de geldeo ongeveer 24 gulden welke ik bg mg had voeRt ik overgeven Den gabeelen nacht verbleef ilÉ aan hat politieburean a morgens 10 uren werd ik voor deo commissaris gebracht die mg allerlei vrageo deed eo ook de herkomst vroag der bg mg gevonden gelden hierop kon ik gereedetgk antwoorden daar mjjn broer te Amsterdam mg geld bad medegegeven als eeo cadeautje voor de kinderen eo overifteos om eenige ooumtssiiw te doen voor hem io Vlaardiogeo als hetaaokoopeo van kelen lippen o bariog Desa commiasieszgu iotniscben oitgevosrd geworden De commissaris gaf mg spoedig daarna de geldeo en mgne vrgheid terug Mgoe vrouw had den gebaeleo oacht ingroote ongernstbeid verkeerd N E C Naar het L D verneemt is een 70 tal leden der Ned Uerr gemeente te Leiden die hun kerkelgkeu hoofdelgken omslag niet hebbaq voldaan binnen den daarvoor rast estelden termgn namens de gemeente commissie van dat kerkgenootschap voor het kantongerecht ged vaard Ook het college van kerkvoogdan dar Ned Herv gemeente te Zoeterwoade zal dat voorbeeld volgen en heeft daartoe reeds de voorbereidende maatregelen geoomen Tevens deelt men mede dat weldra door het provinciaal kerkbestuur van Zuict HoUand beslissing zal genomen worden omtrent de toevo ng aan Leiden van bet deal der kerkêlnke gemeente te Zoeterwonde thans bargerlgk tot Leiden behoorende vtraartoe indertgd een veraeek is gadaan 9 67 10 04 10 11 10 18 10 17 7 69 7 69 8 08 8 18 8 88 10 8 1M8 8 88 9 10 7 86 8 1 f 7 46 8 90 11 80 10 09 17 87 84 8 41 8 47 9 87 9 47 14 10 01 10 07 9 84 9 48 9 69 18 80 6 89 4 89 4 68 6 04 9 07 10 09 9 98 9 U 18 IM 4 1 41 4 M 8 9 10 99 Bwdi geraimen tgd werd in Frankfort terhuid dat in den Main goud nas te vladen eo door gelakkige soekert ook gefonden ifM Onlanga i aan bet licht gekosen dkt dit geroobt waarbeid bevat Bg het oitbaggeren Tan de rivier dicht by de oade brag Tond men in de ipecie herhaaldelijk koperen eo liliaren mnnteo eindelgk diibt bg een unier ook goudstukken De directie der pnblieke arken Het nn toelicht bonden en weldra waien uit de diepte ongeveer 500 gonditnkken opgehaald Hat egn mee tal loaia oit dèn tgd an Lodewgk XIV en XV en uit den tgd dar eerate repnbliek Ook werden nog overbiyfaelen van oeu ki t van een slot en oen sleutel opgehaald Hen Termoedt dat daar ter plaatae een oorlogskas is neergalaten waarvan de inbond aich allengs beeft verspreid Bg laag water kwam nu en dan iets daarvan te lien en dit heeft naar tschgnt tot het verbaal aanleiding gegeven de opmerkers selven anilen er wel over gezwegen hebben Uoaiael er bedolven ia aal moeilgk ago nit te nakeu daar men niet zeer diep baggeren wil ait vreee dat de itevigheid der brag er door Igden aal Het verhaaltje van het Fr Journ c ovea de reden waarom de rioa van Walea niet als gewooolgk in Homburg is geweebt wordt thans van bevoegde aijde ifgeogesproken De Brilaehe troonopvolger bad reeds lang besloten dit jaar naar Mariëubad te trekkeo omdat bg bg het BomborgBche water geen baat meer vond Met bet uitblijven van een uituoodiging voor de wapeoicbouwiug beeft die veraod ring dos niets uit te itaan Even onwaar ia het praatje ala zou de Daiteche keizer opzettelijk aiet zgn uitgenoodigd bg het jobilee van Victoria Tot die feesten bad geen enkel gekloond hoofd een nitnoodiging ontvangen De Koningin self had te kennen gegeven dat ag het oomog lgk achtte een aantal regeereude Torsten naar eisob te ontvangm Ook de koning van SUm heeft daarom zgn reis naar Londen terdaagd Maar aPe vorsten waren vertegenwoordigd ao6 ook de Duitscbe keiiet Sn Bngeland beeft thans den bertoi van Cambridge naar de Duitscbe maooeovres gezonden Ia den laatsten tgd moet de toestand der ongelukkige Pi iuaes Cbar ottc za ter des EoniagB van België en weduwe van wijlen Keiier Maximiliaan van Brazilië zeer verergerd zgn zoo zelfs dat de Koning zgn tegen Woensdag jl aangekondigd bezoek aan de Brnaselscbe tentoonstelling er om zou hebben verdaagd Aldna maldt men aan eeo der Belgiaobe bladeo maar een ander bericht aegt dat de ongelnkkige Vorstin ongesteld u geweest doch thans weder volkomen hersteld ia behalve wat baar geachoktan geestestoestand betreft De overstroomiogen die ie deo laatsten tgd in Roemenië hebben plaats gehad hebben da wolven uit de laag gelegen noerassen verjaagd zoodat deze dieren aich iiu in groote getale in de berg D van de Dobradacba ophondt n Nabg de stad Knstendje werden GO schapen door de wolven gestolen en in eao der dorpen z n drie kinderen aangevallen Niettegenstaande de RoemeeoBohe regeering een som gelds betaalt voor eiken wolvenkop die aangebraobt wordt nemen de golven io Roemenië aterk toe Sr ia in het Roemeenach eau spreekwoord dat zegt De wolven gaan de Rnaaen vooraf Er ia weer een nieuw goudland outdekti dat naar verhalen der vinden in rgkdom niet behoeft onder te doen voor Klondjke Het ia gelegen in Ontario aan het Vfarvameer en veei gemakkelgker te bereiken dan de goudvelden in Aljaaka De Nortben Pacific spoor weg heeft een ata ion op veertig mglen afstand vaa het beloofde land De ontdekkers hebben io bet erta der goudmgnen stukjes goud ter grootte van geratkorrala gevonden Met de hand kan men er naar hun berekening gemakkelgk zeven tot tien dollar goud par dag winnas Vermoedeijk door ee intetoalionale bende agn dezer dagen in de Boheemsche bodplaataen belangrgke diefatallen van jnweelen en andere koetbaarheden gepleead De juwelier Dobrowaky te Earlabod ii VbotmS OOO florgnen de ecfatgenoote van den fabrikant Wertzer uit Weenen ia in het hotel Keizer van Rnalaudv te Fransensbad voor circa 10 000 fl aau koatbaarhoden bestolen Zekere heer von Piktrowsky zich ook wel r af Sabraa noemende wordt ala dader van diefstalten gehouden Gottfried Mann heeft een galop geoompo neerd die als reclame voor een rgwielfirma de wereld in tal gaan en daartoe gratis aan alle harmonie en fanfarekorpsen zal worden toegeionden Buitettiaiidscb Ovenslchl Duitscbe kranten deelpo m d dat tbani oor b t eeret te Berigu een rootaai tal Turkgfibe kooplieden gnaaagekomeo Door do houding vao Duitschlaad in deo Grleksch Turk acben oorlog moeten de bandelsbetrekkiogen tnsscbeo Dnitschlaod en Tarkge zich zöo verbeterd hebben dat goederen die oitOoattsurgk werden betrokken thans in DuitBchlaod worden gekocbt Qp die wijs zon Duitschland s baodel weer wiaoen wat men door de houding tegeoovaer Griekeoland rerloreo beeft Te Berlgu is bevestiging ontvaogeo vao het bericht da de waarnemende gouverneur vau üoitsch NiaowQninea Von Hagen door inboorlingen ii doodgeicboteo Het oorlogsscbip Falke d In da nabgbeid as is oomiddelIgk D aa de plaats vao bet oobeil vertrokken om beboorlgke tucbtiging toe te dienen De voorsitter van da Kamer vao Landbouw in de provincie Brindenburg graaf Von Aroim Goterberg beeft volgens de Beriynacb kranten de ledeo bgeangeroepen fOor een vergadering waarin o a zai besproken wordeo ot de landbouwers zotieD strvreu naar herstel van de vroegere beurs dan wel of het gewenscbt zal blgken te Berlgn een graanmarkt in bet leven te roepen of een verkkoopplaate van grooten omvang in te richten Men weet dat Pargs op het oogenblik gebukt gaat onder de duorta van bet brood De begrootioge commissia vao den gemeenteoraad beeft er eergistereo O er beraadslaagd Wat te doen Kbn prgs vaststellen Gemeentelijke brüodbakkergen maken Of gratii broodoit deeleo Dit laatste w lden de sooialiaten Voor 1Ö7 000 francs per maand kosteloos brood nitdeelen De beer Faitlet waa de formeerder van dit voorstel De beer Bos wilde niet die osteatieve broodaitdeeling maar eenvoudig eeo verbooging met 400 000 fr in eens van het krediet der Assistance pubiiqoe De prefect vond dit laatste cijfer te boog maar giag in beginsel met het voorstel van deo beer Bos mee De meerderheid van de commissie echter nam én het eeoe Sn het andere voora el aan Beraadslagiogen eo stemmiogeo werden teo slotte even verward en bet eind waa dat de prefect niets doen zat voordat de gebeeleraad bgeen is geweest De toestanden in Oottenrgk zgo werkelgk niet langer houdbaar Dat is Woensdsg duidelgk gebleken In den Hofburg werd niaisterraad gehouden ouder voorzitterscdap van deo Keizer Aan de orde was de be prekiog vao de bgeen komst der delegaties Doch de rergaderiog oioedt onverrichter zake niteengaan Want de Ooateorgksche ministerpresident graif Badeni kon niet de verzekeriog geven dat in den Oostenrgkscben Rgksraad werkelgk de verkiezingen so gedelegeerden sullen plaats hebben Zoo is niet alleen de Oostenrgkiobe staatsmachine tot stiiataod gedwongen maar wordt bet beheer der monarchie met dezelfde kwsal bedreigd De Duitscbe oppositie in den Rijksraad schgnt voornemens de verkiesing der gedelegeerden te beletten zoolang het mioisterie niet toegeeft in de quaeatie der taalrerordeniog En zg heeft daartoe de macbt Hedeo zal opnieow eeo vergadering vaodeo ministerraad plaats hebben waarin getracht zal worden eeo oitweg te vindeo uitde moeilgkbedeo die de regeariog thaos oodervindt Doch da Neue freie Pre8se vreest dat die oitweg niet te vinden zal zübi als de regeering niet toegeeft aan des Doitsohen eiscb Niet alleeo de verkiezing van gedelegs rdeo wordt door de oppositie der Duïtschers onmogelgk gemaakt Ook de goedkeuring vao bet compromis tnsscbeo Ooatenrgk en Hongarije den grondal f waarop de dualistische monarchie berust wordt er door io gevaar gebracht Voordareod hebbeo conferenties plaats tuaachen den minister van baitenlandsche zaken der Monarchie graaf Golocbowaki en de Oosten rgkscbe en Hongaarsobe ministerpresidenten over dit punt De grondwet wil dat bet voorloopig compr miri zoolang geen dL finiiieve overeenkomst gesloten is telkens voer een jaar door deo Keizer wordt verlengd onder goed keuring aao de beide Parlementen Indien de oppositie de goedkauriog in den OostenrgkscbeD Rgksraad bigft varhioderen zal graaf Badeni geooodaaakt sgo zich tot keizerlgke besluiten te bepalen wat mat eeo conp d etat gelgk staat De Hongaarsobe Kamer zal den 27en September veder bgeeokomen Meif verwacht dat dan onmiddellgk een ïoterpellatie over dit onderwerp lal wordeo gehoaden en dat de aaabaogers van Kossatb de gele onbeid zullen waarnamen om een stemming uit te lokken over ds verbreking van alle banden tusscben Oostaurgk eo Hongarge behalve de persoooIgka Unie Het oeoige waarvair graaf Badeoi thaos oog redding verwapht is het ontwerp tot wgzigiog vao het hoisboodelgk reglement Daardoor zal der oppositie belet worden baar obstructionistiscbe politiek voort ta zetten Het ontwup is opgesteld door dan ood mioistsr Voo Madejski eo het bevat een aaotal oieowe hepaliogen De strengste hepaliogen uit de huisboodelgke reglementen van bet Ëngelscbe en Franrche parlement zgo samengevat om deo voorzitter macbt ta geveo tegeoover den enkelen afgevaardigde Voorstellen om de bebandeliog van l onderwerpen urgent te verklaren worden hoogst moeilgk gemaakt bet voorstel moet door e n vierde van bet gebeele aantal leden worden gesteund dus 107 medeonderteekenaars hebben om in behandeling te kunnen komen Hetzelfde aantal le wordt tereischt voor eeo vooraal tot het houden van boofdelgke stetumingeo de gebroiketyke tieo miuoteu pauze er voor wordeo afgeschaft de igoiilotioec tal worden iogeroerd Kortom alte middelen die der minderheid ten dienste staao om zich te roeree worden sfgeschaft De Dttitsthe presideut vao het Hei dr Katbrein die zich met wil Ipeneo tot het mnodtodt maken van de Duitschg minderbeid zal aftreden eo waaracligulgk versaogen worden door den Pool voa Madeysti deo aut r van het oieowe reglement De Doitöche mioderbeid zal zioh hataurlgk mat haod en taod tegeu de aanuemiog vandit Röglement verzetten Dus zgn er weer rumoerige zittingen in het Ooateorgksche Huia te wachten Dinsdag 7 dezer was de Schoonraoedür van E opac jarig koningin Louise van Denemarkeb vierde haar 80n verjaardag Zg is een geboren priosea an Hessen Kasael en 26 Mei 1826 mst Cbristiasn vau Holateio GId ks borg io het howelgk getreden Doordien Iiaar ééoige broeder Priedricb landgraaf van Heiseo afstand deud van zgo rechten io de Dftensche orfopvolgin werd zg erfgename van Denemarken Laneoburg en Slesawgk Holst in eo eo siuds 1853 toeo baar gemaal aU troonopvolger formeel erkend werd waq zg kroonpriQses van Deoenarken eo Sleeawgk Holsteiu Io 1863 bg den dood van Fredenk VII met ba r gemaal dtm trooo bestegen bebbeudo had zg echter met hem reeda in bet volgende jaar bet on7ergeteliik barteleed te dragen dat door de vereenigde wtipenen vao Pruiaeo eo Oostaurgk Sleeswyk Holatein lau Denemarken gewelddadig werd ontoomoo Eu uooit heeft zg dien oorlog san Duitachlaod kunnen vergeven zoodat men haar ook thans nog dia de oornaamste bevorderaar ster der Prausch RasBischs sitiantie aanmerkt Door de huwelgken barer kinderen Alexandra met deo prins van Wallis Dagmar met tsaar Alexander III Willem als G6orgio3 I met koningin Olga vao Griekenland Tbyri met deo hertog van Cumberland en Waldeioar met prinses Maria van Orleans had zg veelvuldig gelegenheid om n et baar zeldzaam groote talenten eeo sterkeo politiekeo iovloed uit te oefeoeo De BURGEMEESTER nn WETHOUDERS va6 GOUDA doen te weten dat door den RAAD dier Gemeente io Zgne Vergadering van den 27ii AagDstDS 1897 is vastgesteld de vo gande Verordeoiog VEROtlDENING tot wazigiog der Verordeoing op het boowea au op de trer plicbtiogeo an eigenaars van gebouwen eo van naburige erven in de gemeente GOUDA Eenig Artikel Artikel 36 der verordening op het bouwen en op de verpiicbtingen van eigenaren van gebonwen en van nabcrige erven in de Genieeote GOUDA vastgesteld don 7a October 1887 en aA ekondigd den 26a October 1887 wordt gewijzigd en gelezen als vol t Ieder eigenaar van eeo gebouw en vaneen atoep een berm een bestrating of oeaig aader deel van een opeiibareo weg is verplicht bet plaatsen vao jantsrens of gnsboizen aan dat gebouw ouder die stoep io die bestratiog dien berm of dnt andere deel vao den neg te gedoogeu en toe te staan dat de stoep be llrnting o andere bedekking wordt opgeanomen en de daarop gestelde palen en hekken worden loegemaakt wanneer dat tot het leggen van gasbnizen noodig is In zoodanige ge allen worden de stoepen palen bekken bestratingen en andere berlekkingeo ten koste der gemeente in vorigen staat bereteld Zgnde deze lerordening aan da Gedeputeerde Staten van Zaid Holtand volgeus bun hericbt van den 31 Angn8tu 3 September 1897 in afschrift medegedeeld En is biervan afkondiging geacbied waar het behoort den 9o September 1897 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris W KROMHOUT I s BurgerlUks Stand Uoordrecbt GEBOREN Arie ouders J van Vlaardin gen en H van Vliet OVERLEDEN ö A tan Honwenmge 70 j M Vermeer 22 j Ig E O Xi A 3i E De Zpe is verhrand zeggen de Dames als de betreffende kleeding ruwe zgdi de zgi met Ui de o erf vi uoemt zulk vervj stakken zeer dikwgia slechts na 3 of Smaal gedragen te zgn scheuren enz in de vouwen k ggen of als Watten uit elkander gaan dat itd echter gèeo toevallig verbrandea der wordt met opzet om 4kooper te laten schijnen iiyr uur overladeo die zgdedraaB opvreet meo arffeerc hoe meer do zgde gechhfgeferd moet worden hoe meer tinbaden zg moet hebbeu om dit gif ze r innig op te kunnen zuigen De geverfde zgde het edele spinsel heeft dua de doodskiemen reeds in zich eer zg op den weefstoel komt De daaruit vervaardigde zoogenaamde zgdestoffen moeten oa kortgebruik alstoodel scheuren al uoardat de zgde meer of minder t echargeerd ia De dure zgde incl maakr loon is totaal waardeloos Monaters van rago echte fde per omgaande De stofieo worded port en tolvrg verzonden G Hi nDclHsrg sZijde férieb K enK iloll z tl n I c a NIEUWE ZENDING = a IkKGMSCHE CIjACÉ UËËRËN en mu ummwM L van OS Az Md Jailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA TefeyAoon We 31 Ucurs van mslordain SSBPTEMBKR Vrkn sloikrs ruBHtAND Cert NeJ W S SV 88 88 hlo dito iiio S 997 il Ito iiLo ilito 8 987 98 HoNOiH Oil Ui uill 1881 88 4 ITIUE Insohrijviog 1862 81 B 80 OosTENR 0 il in piip er 1868 8 8BV 86 ilito in zilver 1868 i 86 86 l ORTUQAL Olil met ooupon S dito ticket S l 217 HusuKU Olil Biiiiieul 18ti 4 6S 63 dito Gicons 1880 4 98 i dito bi Botha 1889 4 l dito bj Hojio 18S 9 4 s dito in goud leen 1888 6 dito dilo dito 1884 B 1 V SpiNJS Porp t ohulil 1881 4 8 TuBSEH QeprConv eea 1890 4 76 Geo leeatu sette D 21 IS üec Ia niBK eerie C ï Zuiu AvB Klï ï oW 1892 5 lOT Msiico Obl Bu t 3 11 1890 6 88V VSNBZUÏLA Oil tiiiiliep 1881 ♦ a AMSTSEDiM OilL nloa 18BB 3 1001 HoTTBaiiAM at d loen I8 4 3 9l a NsD N Afr Hmiilo iV annil 50 Arondsl T b Mij Oeitiüeelon Djli M iil8ohappy iliti S9 Ara Hvpolheekli p n Ibr 4 100 Cult Mg linr Vorstoül aiiud 4 s Or Hypolhaokli o llir sy 100 foderlanilsctie iinnk iiand 199 Ned HandelmaalBch dito 186 N W k Pee Hfp b p ndlir B i s Kott Hypothoekb pipdhr 8 f s Itr Hypilhoekb dilo 3Vi 98 OosTENu 1 o t H iif baeV arnil 183 ïusi Hyprthoiekbaiik pandb 47 100 Akbsika Ëqut hypoth pandb B 80 Mbxw L IÏ Pr L eb eert 6 21 26 Nei Holl IJ apoor ij aaul 11 Mij tol Expl v St Spw aan 1 103 Ne i led Spoornregm aand 198 Ned Zuid Afr Spm aand 6 285 dito dilo dito IS91 dito B 100 iTiuESooorivl 1887 89 A EobI 3 e B4 i Zaid llal Spruiij A H obl 8 67 V 58 Polen Warsohau eeuen aand 4 143V EusL Sr Ituta Spiv Mij obl 47 99 Battisrho dito aand 84 S Fastowa dito aand B 77 Iwung Dombr duo aan B l 2 Knrsk Cb AM p kap obl 4 102 dito dito oblig 4 Amerika Cent Frto Sp Mg o 1 6 100 i Chic k Vorth W pr C v aand IBB d Io dito W n St I etor obl 7 138 r eu er Kio rr Spm lert v a ll Vli 1 IIHnoia Central obl in goud 4 100 Lautsv Vashrill Oert v aand 64 Mexico N Spw Mq Ie byp p 6 103 UifB Kansas v 4pot pruf a ind 1 N ïorkOnt 8io West aand 18 dito l enn Ohio oblig 10 si Oregon Calif Ie hyp in goud 6 7S 75 St Taul Minn i Manit obl 7 ün Pao Hoofdign oblig 6 ilitn dito line Col lahyp O B 887j 97 ANiDA Ciui South ort v aand 60 Ven O llallw 8t Ns loh d o O 188 Amsterd Omnibus Mij aauil Eottotd Tramweg Mnata aaud 802 Ned Stad Amsterdum aand 3 108 Stad KoHerdam aan S 106 108 BlLOIE eiad Antnerpeu 13 7 Vi Stad Brussel 1886 2 104 H0N8 Theisi Hegullr HeselUch 4 in OoiTENE Staatsirening 1860 B 128 12SV K K Ooit B Cr 1S80 8 Spanje Stad Madrid 3 H68 34 Ned Ver Bes Hvp Spolil oort 113 ADVERTBNTIEN VAN Blommestein s Inkt is pro fondepVlndelijk de BESTE en volKomen ONSCHADELIJK APEUDOORN HOLLAND