Goudsche Courant, maandag 13 september 1897

No T3T4 Maandag 13 September J897 30ste Jaargang mmm coiMivT meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend Haar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd GOUDA 11 S pteikber 1897 Bed ii herdukt de beer J V Vetter den dêgf wurop hg voor 50 jaar werd beooeoid lot ondarboader der etadi iinrwerlceD en wei in do plute raa Eya vader de heer J D Vetter Dexe fasotie wordt sedert 1745 door deselfde iaxajlie waargeoomeD en wel voor t eerst doo den OTergrootfader tao den jabilaria die in dat jaar benoemd werd De laak io nnrwerkeii ens bestaat eveQeeD 4 edert 1745 eo wel io hetzelfde bair Hoogstrut Verplaatst EgD met 16 Sept de klerk der posterijen Ie klas A ao der Wal ran Gouda naar bet bgpostkantoor Spiagelstrast to Amaterdam do klerk der postergea en telegraphie 2e kl O J G tbo der Stays au het bypoatkantoor Spiegeliilravti te Amsterdam naar Qooda poatkanioor Beroepen b de Ned Herrormde Kerk to NieuwVeonep toe di J Wartena te Vlentep Men Mbrgft ait Nieowerkerk o d IJsel Den Qden Bsptember jKrergederdea de leden der MOgfereeDigiDU BarmoDie tot bet hervatten der wekelgkscbe oefeoiogeD Alrorens tot de giwona werkaaamfaeden over te gasn had een rerkiesing plaats Tan twee bestaan ledeu Aan de beort van aftrediLg waren de heeren G ran Reeuwtjk voorzitter en L Dekker Gz vioe vooraitter Beiden werden weder herkozen respectierelgk met 12 en 10 stemmen Donderdag is weder een aaovaug gemaakt na t de toebereidlog van het terrein en de gebonwen voor de aa Dinsdag te Ondewater t bonden land boo wten toonstelling Naar w i Terneueo tallen ook dit jaar de iozendiogen belangrgk zgn want niettegenstaande de in d se streken gebeersebt hebbende en nog beeracbende mond en klauwziekte schgot er nel gehoornd vee te latlen worden aangevoerd Ook het aantal paarden zal groot zgo terw t ar eTeneens goede verwacbting mag worden gekoesterd van bet ptnimgedierta en andere insendiogeii Moge deze ten toonstelling ook ditmaal m t ep drok beroek worden vereerd Aan het verslag tbo de Gemeente Goada oirtleeaao wg bet volgende Het gedrag der verpleegden gaf OTer het Igemeen geene aanleiding tot klagen Een omdat ze nieta beters te doen hebben Of zoosls jij toen jy de vrybeid nog met aan baoden faadt gelegd P lyWflt mij betreft ik betreur het garcjonlevcn mt den grond van aiyn hart Hoewel ik de handen wat geld betreft weer ruim heb verveel ik mij de Isatite anderhalf jaar ontzettend t Is wssr een nsiD blijft rry vooral in onze kringen al is by getrouwd maar er zyn toch altyd eenige hioderlyke vormen in acht te nem n die een gentleman nu eenmaal met bruskeeren kaa I Vindt je P Ik voor my ben van oordeel dat de tegenwoordige inrichting juist ontzettend veel speling toelaat in den omgang der heide sekses en omtrent de opvattin van het woord fashionable Zoolang een getrouwd man niet met da vrouw van een onder op dan loop gaat of zioh onherstelbaar wat oereEohulden betreft compromitteert kan hy de wereld trotseerou zooveel hy wil A s ze ons geziobt maar ia d elfde plooi ziet en onte zakken niet leeg Is zoo t Komt misschion omdat onze vrouwen zoo daivelsoh koud zijn en begrijpen dat ze ons op den duur toch niet kunnen t oei n en spejen en ohulden maken zoo aan de orde zyn dat niemand op dit punt een strenge kritiek zou kunnen ondergaan Welnu waarom zouden wij ons dan als ze demeesters opwerpen en het leven niet nemen zoo als het iB een eeuwig aardig comediespel P Ja waarom niet f Maar als je de dingen loo bekijkt waarom zou je dan zooveol moeite doen üid die koude gletchers die men vrouwen noemt te ontdooien of op zulk een in het oog Ijopoade wijze het hof maken aan lady Richards zooals je dezen zomer Ie BHghlon daedt P 7 Op de boveDcaal es voer de ban beneden waar de ataagastan slaiiide ban maal verorberen hoort man niela dan het geluid van stammen eo het geriakel van matsan en vorken De meeste heeren baatellea h D plat du joar en varie reo eelts op het eeowige thema roastbeef cabage en bread and butUr De hearsD die we opmnrken ia de bovenzaal hebben echter geen baist t ZO geaa raat Cit r en en des komt hel er oie op aan dat tg ziott Ktra weelde veroorioven van een extra halfaartje deasert Je hebt haar dus weêrgezien je vroegere ebar aM f vraagt de eea terwijl hg Francis Ward want dele ia de aadere laobtnd aanziet En hoe schikte Ie ziob in baar nieuwe waardigheid Diommels slecht dat wil zeggen ze verveelt cicb gruwelijk op The Feme Aodisrs vervult w de rol van chatelaine alsof zjj er voor in de wieg gelegd is t Is een uitkomt voor baar dat wg tegen Kerstmis wat afleiding komen brengen op Bamett King s Hail dat zoowat t eenige is wat mgn oude 0 1 heeft nagelaten is sedert zgn dood vacant Ik denk het nest la restauroereq en er de vroegere vroolijkheid te doen herleven namelgk toao de ouda haër nog in zijn fleor was FRANSCHE Quina Laroche BIJ WOLFF en € o Westhaven 198 Stoombootreederij de USEL II T RFiGHTIN6 y DBE BÜFFETTEIN Tegen 1 OCTOBER 1897 De VOORWAARDEN zan toor belanghebbanden gratis Terkrggbaar ten Eantore der Reedery aan het Ninawe Veerttal te Gouda Do Dirwstie A K van der GABDBN Te Koop of te Huur aangeboden ïm BEËRËNHVIS staande aan de WESTHAVEN Wyk B N 147 Te bevragen Lange Tiendeaeg D 119 Het hnii bevat beneden 3 Kamera met Suite Kenken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamen n Zold verder alles netjes en doelmatig ingericht alsmede van Gas en Water leidinu voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding BLECTROMOTORISGHË nNDBilLWDJe WBTTIQ OBDBPONItERD BU het ebrulk daarvan Keschiedt liet tanden krUiren der Kinderen ZDNDER DE HINÜTE PUK 10 000 Gulden wordt betaald aan heto die bew zea kan dat de bg my ter inzage liggende getuig aefariften der uitstekende resultaten van de Ëlectroniotorisotie Taadbalsban jes niet echt zyn BA n Utte op den namn van dm fabrikant KOBEKT ttOlTl Vl Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst ran postzegel ad 93 cent door KOBRaTHOLTK MJmegen WeAerverkooper gevraagd BEKROOND UET GOUDEN MKUAILLE KRAEFEUEN HOLH S Quina Laroche Staalh iideode Q ulna Laroche is de meest krachtige en vemterkend KINAWIJN Aanbevolen door tal va binnen en buftenlandsche Geneesheere Verkrügbaat in flesschen a 1 90 en 1 00 CIGAREnSN TEGEN ASTHHA De inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den Igder aan Asthma terstond Terlidhliing In Ktui 80 en 50 Gents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel bji Hoest en FerAourfAeid oplossend en verzachtend Prjs per fleschje 20 Cent Kkhepïlibk il HoLM Hofleveranciers Zeilt Dupm te Qmda bg den Hee A H TEEPE Apotheker en bü de meeste Apothekers en Drogistef verkrflgbaar Automatisehe vallen ¥ Of r mttoii k fl M r tnumon rt I loor tflPMii kHkkerlAkki II I it f l SOi Vniigeii Vurknoii tegen toezoiiding van imt bedrug nf under rf mbouri Veratjiidhiils Merkunr Cottnoandit Maalxuhappy ï f4ehabert A Co Amsterdam M Z Voorburgwal 3 B Druk TBS A nRINKMAN li ZOON Kliniek en Polikliniek OBHVKTnMB en arMMMCcoijOtiMÊ VOO 8 reekaren dagelgki van lH a n Gratis Spreekuren Maandag Woenidag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Hr A BYl Geneeshter Direttiur KoHinklifke Machinale Fabriek DE BONIOBLOËM y u II van Schaik Co gevestigd te s Oravenhaye Hepplerttraat en aabg de Regentesselaan van Z U den KONING tan BELGIË Indien gijhoe it ebruikt do allerwege bekroonde en Wereldberoemde Snperior Druiven Borst Honig Extract FLACONS van 40 Cts 70 Cts en verkrflgbaar hfl Firma WOLFF Co Westhaven t S Gouda E H V18 MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordreda J C RATELAND Bos rop B ï WIJK Oudma rr M KOLKMAN Waddinmeen Stedelpe Gasfaliriek te GOUDA De prlJs van het gas is 6 ceut per M en voor Kooktoestellen of Motoren i i ot Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de huur 10 cent per maand Bewoners van perceolen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekeljks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in hnnr bekomen Een ware Schat voor de ongelukkige slachteffers der Zelfbevlekkiug Onanie en gehe me uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s i tFBI VVAKL G HoUondsche uitgave met 27 aib Prys 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen vau deze ondeugd l dt moet het lewn de oprechte leenng die het geelFt redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen hg hetVer lagiMagazin te Leipzig Nenmarkt 31 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland RIJWIEL Te koop een b na onhereden Hemrenrifwtei model 1897 a 90 en een dito Oame$r ftDiei f fOO beide compleet met lamp en bel franco op zicht Brieren franco onder motto Rijwiel aan het Bnreau van dit Blad Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eeia pracla tigr xxet ingrericlxt HËEREKHlJiS mei IM staande aan den KA1TEN81NGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtigre Kelder Boven 3 Kamera met achter ee groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en a ihter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingeriiiht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Geurig en Onsehadelgk Xnlverintsfet tegen brandtrigheid ktierachtige aangezichts en ander e tichaame Toven m wonden strakheid en ate kingen W verzKeringen uinterhanden en voeten bij arhur t dauaorm ent Zuivert vaa onreiB insect onder in en op het vel en baar 10 Cente per do s Per bus 90 et doozen 00 en SO et pakjes 15 et spsitje 60 en 35 et NIEUW MIDDEL tegen snot bg Hoenders en alle Pluimgedierte a 0 45 per i B sch Dooeu met voer ter verdelging van ratten en muizen 35 en 20 et Pakjes 10 et Alles met gebrniksaauwgzing Heereu eigenaren vaa Builen kunnen neb op voovdeelige wijie voor 10 jaar Abouneeren voor de reinheid in bunne buurperceelen Het groote aantal zenuwkwalen dan door dan seweBa ÖÜolar t i Oeiondiielt Dr Roman Wellimann ta rUahohn as baniit 09 da on derrindlng opgedMH in aane BO Juifa prï Ujk Bmii waraehfnc van kct h oM MaBmal er dac w rd ii dii rto s aehlkteiUir H d r d tanld naAddvUUk uu bat utmmmv atel m dAg daa d M t daae laneMwljM werdan warkaUlk lobtttarenda raanltMan vïduifM an eU maakta Boeveel opKanc dftt van aan ooor des uitvinder geaolmroa varkja OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE har voorkoraiiii an gantilna binnen kortan U d raedfl de lile drak veriabeaen ia Dit boekje bevat ntet Ulaa Tor kat gntte nk liflk verstaanbftre varkUringen omtrent bet weaen der menwere therapie en de iMumada salfa In wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt man d arin weteniohappaliJka ver idellngen uit da ittedlseïie bladen dia aan ëcë geDsêiwijze gewild Eiïn Voome B ö biïnvan gatnleaohrlften van hooggeplaatste genaeskondigeii ondar welka P t liri nnl dr preh U PolykiInTek te Pf N rui Rwaamoat tO ajata praktliatrand BaHaaheer aaa let kr tlHHlaan geitloht deCharanton SaaltKtirtthDr Cahn la Slettln Sreatmian laad dr arraad arta tt JüblIaiaR Or P Foreitlar aeneaahear dlraotfler vak hal heqilUal ta Afan eab nr th Pr SabaHai kaataal aateania Bail Emt Danes mad dr flsnaaihaar dtnateur der nilvaaa UiarateallaOlia fariobllKi vaar laaawUldara ta PtfVt rue St Honori 334 Ooniut van Aaohaakioh aied dr Ie Cerfti A iMtaek arraad arta de Zlrtalti Oker ttabavit JflohMned dr ta Waeaan Dr 0 ienaav l taU Farritra Eartf Ndvaa daaOaaiaJICaatral d iïyitèM et da Saaté in Frankrijk en vela anderen aaaen tui pr iipn iBarB i iiH i nevvrvnjii KKaii BujiiiBiB aar nanDHiBn Mil vaeri durende Ijn plaatiailjke twakta venwakfciiig yaa a N e anK eii tU die reed ondar gasaeaknndige ivonde wagen I aat dulibllAaid Aan allen wier BeunwcMtcl f minder nnsedawii la mt n oveaaaM Keanwaebtlckcld lijden waarvan dakeutaekenen Eijn oliranlaDhe leefdplja mlfralag aelMlaMsfdpl fl htaadaBdi aflB iroot artkkalbaarheM B iaa dheld lapalooibeldJlDhBmafltk onruitanoRhikBBaHJkelM dpl fl htaadaBdi aflB iroot artkkalbaarheM B iaa dheld lapalooibeldJlDhBmafltk onruitanoRhikBBaHJkelMaland verder alle zieken die door beroerte getroffen werden an nog lijden aan da gavolgen daarna sooata rl l Bt oavarBiajM tot aprafcan iwara tMA f i i Vlf l l A i l JÏ t pijn piaatiBlIjke twakta venwakfciag vaa gahavfe behandeling eeweeat zijn maar door de bekende middelen ala ontlioadlngaen aa kondwaterkaar wrilven otectriaeeren atoomlooi of zeebadeif ean genexlng of Ittiiglng hnnnar kwaal gevou hebben en ten slotte zij die vreea sevoelen To r ber rte en oaütoe tadaa habben wa aneak inar h radaal veiachiJttHelen aia zloh aanheadeVd aliitili vpaïaa vardaovlnji Ib ftat ha hBaMfl Bl a I jr de DOD a drukkanda pijn ohdif Kei voarliaafd aattlaa la a aaraa het v van krleBellng in an het epen van handta en voalaa aan ai deze drie eatagoriCn van nennwlljdcn ala ook aan Joafe melijai lijdende aan bleekzuBÜt en kraahteloeabeld ook a gwoode letft aan Jmh londen wordt door Amnterdam door H tXBBAK A Co Heüigeweg i KDttei d m P K vso HAIVTBK KOLFF ApotbakAr Korte Boofttew i irtreelit I OBBV 4 PORTO V Oadagraoht bij de Oaardbnig Y £ Op de lonnte hvglenniacU medicinale tentoonetelllag ia de Dr WolnaMaan soha Geuaea wijia door de Bodlaeïie JurlJ mft de Rilveren MedaAle bekroond SiïïS C Patent H Stollen Riuitlirl Iriintrin hl ilnili mk Mtürgiam Fitftatiu lier f roif Er o ff jei üynUHO Ween Patent H itoUen efrtmgan hu Antatt tu if whieduwi toerthlntfnn yarhahmuitgrn itgib léên kaafe dghsr aniaro Mei Hthaifeii H 9fo mir too u a dk wt otfar ia tofohaa htêahnndlw en m ivm asiêr PUkêt wfi nebtnêttbandj uataltang t = IVeMMm uod Zeugniêêe értik ub9 frwo toriawater ui f de Victor a JBron f e Oberlahnsttin bjrfmt Tafeldrank V n hef ninklykef uis der ederlanden Uaatschappij tot Exploitatie der f ictoria Pron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende D A M E S en K I N D E E M O D E S Unevens nANDWERKPArRONEN IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN NOMMBK eift p po l l i 7 1 O ar IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN nummjan In ieder u tek t mvDarU plaUH mvOekroniek feitUleton enz la Uitgave londor gekl pUlou mat anljpalr ea 3 groote gtknipta p tr Par 18 ara l Sti a 1 j 1 i i a A idautn i 7B 1 lla da Ie uitg mat ilaaraubovan t gekleurde pUwn 1 Ie piioBmiiER irpRS ïïr Wageaitraat 100 10 De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uiteondering van Zon en Feestdagen De pryg per drie maanden is 1 25 titmco per post 1 70 Afeonderlgke Nommers VIJP CEWTBN BINNENLAND jongSD moest wegens voortduroDil waDgedruj ia het gesticht de Heibloemc te Heintbuizen geplaatst worden De voeding was zeer goed De geboowett alsmede de kleediog eo liggingstukken z o in goeden toestand De meisjeemoeder Mej Snor verkreeg op baar verzoek eervol ontslag Zij werd vervan gen door Mej H de Jong Deze bleef wegon siekelgke gesteldheid slecbts enkele maandeo ir ianctie lo bare plaats werd benoemd Mej H Mullaart In bet Collegia van Regenten kwam geeco verandering In de plaats van de RegentenMevr P van Essen Collewgn die overleed werd benoemd Mevr A N Hoogenboom Collewgn t 3e Het bestedetingenhDis Bg den aanvang van het jaar 1896 bedroeg het getal verpleegden 22 Van deze kwamen 1 man en 2 vroawen te overlgden terwgl 2 mannen het gesticht verlieten Daarentegen werd gednrende het jsar opjjfDOmen 1 vroow zoodat op 31 December II mannen en 7 vronwen te zamen 18 personen ziob in bet Gesticht bevonden De gazondheidatoedtand was wederom bevredigend Geraarlgke of beamettelgke ziekten zyn niet waargenomen De verpleegden tooneo zich over het algemeen seer tevreden met de voeding ligging eo verdere behandeling De asaifltente of naagaffroav Mej C Krom bout die op baar verzoek eervol ontslag ontving werd vervangen do r Mej H Don Het gesticht bevio4 zich in goeden toestand Ter vervanging v n d o hear A ïl tbd Dillen die om gezondheidsredenen ontslag nani werd ala Regent beoo md de heer A Jnspern Lz terwgl in de plaats van Mevr F Krom bout Jonker die wagens boogen leeftgd oor eene herbenoeming niet meer m aanmerking wensohte ta komen tot Regentes werd verko zen Mevr N Beekeokamp Karrcmsn 4e Het St Elizabeths Gasthuis of Oud Vrouwenhuis In bet begin van bet jasr bestond bet aantal verpleegden ait 20 koatkoopsters en 12 pre ave bezitsters te samao 32 personen 1 kostkoopster is in den loop van het aar overleden en 1 nieuwe kostkoopster werd opgenomen Op 31 December 1896 bevonden zicli dns io het Gestiobt 32 vronwen De gezonoheidstoeatand der verpleegden raag gunstig genoemd worden De gebaowen werden io goeden staat onderhoaden De bedden en verdere liggingatukken waren evenefoa io goeden staat Aan valling had naar FEUMLLETOai FLIRTATION Voor je hem geplukt hadt hè Haal geen oude koeien uit de sloot Willy ik ben nu oen deftig huisvader en landheer hooy soit qui mal y pense De hernieuwing van de konaismafcing te Brighton en oen paar bezoeken over eu weer beeft de families Kiohanl en Ward om zoo te zeggen tot één gemaakt Mary eo Kuoioe maakten reeds menig wandelntja samen zooals dat Oude schoolvriendinnen betaamt ea ik jaag nu en dan met lir John Met Kerstmis komen ze allen een week by OQs logeeren mama Walpole incluis Als t goed gaat zullen wiü een geaelligen tijd hebben ie komt zeker ook Willy f Zeker zeker ik kom overal waar goed gezelsohap en goede olaret is In ja stadenteatüd schonk niemand ze beier dan jy zoo iets vergeet men niet spoedig Maar a propos hoor je nog wel eens iets van John Walpole Eunice s broer P Ik spreek hem zelden want ik ontmoet hem liever niet Hy was altyd wat los met geldzaken au klopte nog al eens bg mij aan Hoewel sir John hem nog al vry laat sedert Eunice s huwelijk zorgt die voor zyne opvoeding is hy op t punt van speelschulden eoo hard als een spyker Ma foi fay beeft gelyk Francis vertelde niet dat hQ den laatstan tijd John nog al eens uit de een of andere reriegenbeid gebalpen had gadealtelgk uit goedhartigheid gedeeltelufc uit een aangeboren znoht om zioh met eens anders zaken te bemoeien Maar by komt met Kerstmis over en zal dus ook van de party zyn Er komen nog een stuk of wal erkende beautés vriendioDen rao myn rroaw ea een troepje Hoes zooils jfj dia de kloosters afreisen beboorao plaats Het Oude Vrouwenhuis wordt door dezelfde Colleges van Regenten en Regentessen bestuani als bat St Cftiharina Gastbuie 5 Rat Israëlitisch Armbestuar dat ook bet beheer voert o er het oude Mannen enVroowenhuia voor Iiraglieten Deze instelling wordt door de Üeiueento gasubsidiësrd Het armbulaar verleende ondtrstand onafgebroken aan 5 huisgezinnen en 4 afzouderiyk levende persoaen en tgdelgk aan 3 boisgezinnen eo 3 afzonderlgk levende peraoneo In bel geslicht werden op den lu Janua i verpleegd 8 mannen en 9 vrouwen In den loop van het jaar werden 2 mannen eo 4 vroDWeo daarin opgenomen terwgl I min en 1 vroQW bat gesticht vrrlieteo zoodat op deti 31n December jl het aantal erplepgden 21 bedroeg oamelyk 9 mannen en 12 vrouwep Volfteas de laatïts goedgekeurde rekeningen dienstjaar 1895 bedroegen de snb idiën door de Gemeente aan de Instellingen van Welda digbeid verleend f 21295 21 Middelen tnt leniging en vermindering der armoede inzonderheid door onder wgs en werkverschaffing Tot de gemeentelgke instellingen tot leaigio en vermindering der armoede door onderwijl moeten gerekend worden de beide Openbaro Kostelooze Scholen en de Avondscholen ber 4fll4agaoDderwg8 die toeffankelyk zyn vooi alle onrermogendeo Ook mogen daaronder genoemd worden óv be de Bnrgeracboteo voor jongens en die voor meisjes waarop eveneena kinderen van onvermogeoden kunnen worden toegelaten tot do klassen voor bet zoogenaamde meer uitgebreiif lager onderwijs bestemd Werkverschaffing tot leniging van armoede geschiet door tusacbenkomst van inat lliogen dia vso byzondere vereenigingen uitgaan De zijn de beide hiervoren reeds genoemde iaBlellingen a De Werkinrichting tot wering van Bedelarg Deze instelling wordt in stand gehouden door bgdrsgen vau particulieren en verder uit de opbrengst van hei gemaakte werk of van de door bare verpleegden Terrichto dienstin De inrichting befindt zicb in een gebonw dat door de Gemeente ia betchikbasr gesteld en dat van harentwege wordt onderbouden Zy die ondersteuning behoeven kunnen daar j met bet verrichten van bet bnn aangewezen werk den koit en bovendien eene kleine geldetyke belooning bekomen Io het afgeloopeo jaar namen behalve de vast opgenomenen wier aantal afwisselde van 32 tot 36 heden die tegen eene geringe tigdrnge van armbesturen of particulieren dnar huisvesting voedingen kleeding ontvingeo 3787 peranoeu hun toevlocbt tot de inrichting Hi t grootste gfatnl zoogenaamde dsgmenioben was 14 bet kleinste 5 Het Beatunr der Werkiorichtingv beataat eit 9 leden met een College van 25 Commiasarisaeu allen gekozen door beo die tot de inrichting geldelgk bgdiagen b De vereeuiging t Hulpbetoon aan eerlgke en vlgtige armoede c Deze vereenigiog heeft ten doel aan behoeftige gezinnen zedelgke ooderateaoing te ver le nen bet laatate inionderheid door tegen een billijk loon aan vroawen naai en breiwerk Ie verschaffen De vervaardigde Koederen worden deali verkocht deels verloot De vereeoiging staat onder het besteur van eenige dames Gedepateerdti Staten van Zuid Holland bebbeu aan bet bestuur der gemeente Hillegom geweigerd ontheffing te verleenen van het geven van onderwgs in de rrge en ordeoefeoiogeii op de openbare lagere school Van verschil lengde egden ontvangen wg mede deehngeo omtrent de ateeoindustcïeno de nieuwe steen overal bpachikbniir ia welke berichten wij aldns konoen samenvatten de campagne wat betreft bet steenoiaken loopt lo deze of inde volgende week op het meerendeel dar fabrieken af er is geen orerfroductie doebevenmin kan er geklaagd worden over tu geringe productie da vraag naar kliokera en bardgraaw is buitengewoon groot de overige soorten worden geregeld opgeruimd over het algemeen is de toe stand voor de steeninduatn e bevrtidigeod en ia in geen ge al daling dei ateenprgzen te wa bten Turfen Steen Induitria Toen de koning van Siam Amaterdam bezocbt stond op den Dam onder de t eachou vers een beer die bg het voorbgryden zicb wrevelig liet ontvallen Wat maakt men toch een drukte voor dien sinjeur I was beter dat hg mg mijn hoed teruggaf De omstanders keken nieuwsgierig om en dachten eerst dat t een mop was doch de meneer die blgkbaar een gepeosionneeid O I ambtenaar was vertelde oli dat hg bg het bezoek vau den koning nau Java een partg ter eere van den koning had bijgewoond Ojiaa ambtenaar wa daarbg in officieele kleedingon bediende zich vau een ohapean claque dien hg nu en dan uit verveling open en dioht deed itOmdat ik eens myn bartebloed voor een blik van haar had willen geren en ig mij eenige vergooding schuldig is voor mijn teireuwoordig gemis van levenslust Voor haar bad ik missohien nog eens hard gaan werken eu dat had mij misschion weer houden de fraktisoho cynikus te worden die ik nu ben Een man bemint niet licht met gebeelo aobteruitzottiag van zyn egoïsme maar als bij t doel doet hij t met zyn geheele ziel maareen Ëngelsobe vrouw zelden ffAltyd in de hoogere kringen amice Zonder de meisjes uit de middelstand s v pi uit Ik ken daarin vorüoheidene lieve sohepseltjes en of zjjn er nog oneindig neer die trouw zyn en alles voor een man eouóen over hebbeu Daarom zal ik nooit tronwen met een van mijns K lyken Dan loop je weer g Vaar dat zoo n engel je om je fortuin noemt neen beste Willy we draaien wel in een cirkel rond maar komen op t zelfde punt terug Ergo geniet het leven ea gooi in onze eeuw aUfl sentimentaliteit over boord Tot je zelf de dupe wordt van je praktisohea geest I Dupes zyn we allen faet ia maar de zaak dat niemand er ons om uitlacht En ik lach liever en maak me belachelijk dan systematisch op te gaan in mijn egoïsme Francis We spreken elkander nog wol eens nader vri nilje Intuuoben hebben wij beiden t goede der aarde weer genoten en wordt bat tyd op te stappen Wil je nog tets gebruiken P Myn vrouw wacht me want we gaan uit dineeren i ffordt wrrolgi