Goudsche Courant, maandag 13 september 1897

I een jftt te horen dnor prn ainipn piaai mo Mju Directe SpoorwegverblndiDgen met GOUDA Zomerdlenst 1897 AanKevaogeD 1 Mei TUd van ereenwicb o t nana 7 9 Si 10 11 ll l ll U 18 18 18 85 I S4 8 48 8 67 4 68 4 6 5 88 I 51 U T 81 7 8 8 86 8 61 ï 10 7 5 10 04 9 80 9 87 9 64 10 11 11 18 f I 9 40 9 47 lOJS 10 80 U 8 7 85 8 8 40 9 8 8J8 7 O l S 4 4 15 5 10 KOTTIIDA U a O D D i 11 60 18 87 897 11 54 18 08 18 47 DEH BAAO GOUDA 7 46 8 18 00 9 47 OOBDl DEN H t AS Bokda ZeveahaizeaMoerkapelle Zoetermeer Zegwaaid Voorburg Hage S T aO 8 80 9 17 9 8410 1411 15 18 18 18 18 1 87 8 46 4 49 6 54 8 11 7 84 7 49 88 8 54 9 4 10 89 11 1 ÏM 7 4 8 4 1 40 8 01 10 06 s Hage 6 48 7 80 7 48 8 85 46 10 1111 87 18 8 1 86 44 8 40 4 06 4 8 5 8 8 1 7 1 I 8 10 g Voorb 6 68 10 1 41 J JÏ MO 48 Z Zegw6 8 10 8 1 66 4 68 80 lï ifS7 0 8 i 0 8l o l fo nU 7lV60V 7 l4J O84r88 607 48 8 8810 1010 atreeht 8 7 4 8 4 80 10 1 oü ï 8ri 7o 8 6 4 48 5 7 6 Weerde 8 58 8 0 10 88 11 56 4 1 7 18 Ottdewater 7 07 8 14 10 46 Vm ie 07 7 898 88 Gouda 7 88 8 87 81 9 68 10 6 11 10 l ll 1 8 46 4 87 6 1U O l D A U TUCHT Uoula 5 80 8 87 7 56 8 81 9 07 10 19 10 67 11 00 18 58 0Ondaw 5 46 8 54 11 14 87 Wo rdeB6 6S 7 8 a l U 46 Utnakt 8 18 7 88 8 88 9 0 9 8 10 1 11 46 1 S 1 85 8 08 198 8 17 4 88 8 06 8 58 8 i 10 17 10 85 7 10 10 84 4 8 14 7 18 8 48 10 41 8 50 5 08 4 7 8 59 11 1 11 19 AM8Ti DAll 0DDA u l H nU4 1 68 4 H 1I e o U U A A MSTIBDAU 48 10 67 18 10 4 11 S 5 80 10 0 1 8 1 18 6 1 I 10 17 10 88 11 41 De koning kreeg den Toor hem zonderlingen hoed in dn gaten en zond een adjodnnt op onien ambteiaar af of Z M dat rare ding ook eens mocht aien De koning rermaakte zich niet vreinig met den claqae aeUa zoo dat hg Tergat hem aan den eigenear terog Ie geren Am t Ct Men tohrglt uil Brnuel onder dagteekening Tan gielereu Een week geleden werd bg de BniseeUche politie door den heer Aadriesee directeur der margarinefabiiek ran Vin den Bergh Co filiale der Botterdamache firma gereitigd in de rue Bonne te Sint Jana Molenbeek aangifte gedaan van het ipoorloos rerdwgoen ran zgn bediende Emile Larergoe die met het innon der gelden was belast en die den laten September den dag waarop hg waa Terdweneo een som tan 5000 frank moest incaeaeeren Daar de man te boek stond ale zeer eerlgk en oppasaend meende men reeds aanstonds dat Terdwgnen te moeten toeschrgTeu aan een misdaad ïotuaichen hlereo alle navorschiogon zonder enig resultaat Oonderdagarond na beeft men het Igk ran den oogelakkigen Larergae ontdekt in een leegitoaud hois nnmoier 2L ran den boulevard Barthélém dat tot en net den len September bewoond was geweest door eene deerDe ran lioht allooi die daar een kroeg hield en een minnaar had naar men zegt een Tnrk die dikwglfl ren naam veranderde maar daar ba keud stond ala Georges Moors Het was de eigenaar ran het buts die het in vergerorderden staat van ontbinding rerkeerende Igk ontdekte De herseopan was rerbrpetd en nil de gapende kloof waren de hersens langs aangezicht en bals neergeloopeu Daarnaaat lag de pet van het slaohtolFer met da letter V er op De heer Aadriease terstond Terwittigd herkende onmiddellijk zgn terdweoen bediende wiena ofsrscbot aaat bet St Jans hospitaal is Terroerd Het ie zoo goed als zeker dat Larergoe door Qeorgea Moors en de kroeghondeter met roorbedaohten rade is Termooi d geworden Beide maauen badden vroeger in Tongkiu bg bet Franache lager gediend en hadden daardoor kameraadaobappelgke betrekkingen onderbonden en zoo kwem LaTergne wel meer daar aan hu a Het feit dat da kroegboudater en baar minnaar di reeds aieds een heel tgdje ie boek stond als een bedrieger spoorloos zgn verdwenen stgft de joatitie in baar vernoedeo Men Bohrgft ait Den Haag De tandboowtentoonatelling ie het Malieveld bagint al meer en meer aangekleed te worden Men werkt net gver aan het stellen der vete machinerieën die met achuit en karrevrachten tagelgk worden aangevoerd Ook bet hooidgeboaw krggt inwendig el een fueatelgk tintje door da oranje en nationale vaantjes die van da soldering ueerheDgen tarw gl de pi aetera gedeeltelgk reeds ombleed ign met landboowproducten Giatereo ia ook behalve met den boaw van een moziekkioak voor het hoofdgebonw ten aanvang gemaakt met den opbouw van een toegangapoort welke recht tegenove den ingang zal verrgzeo Deze poort lal de inzending vormeo van de Srma W F van Vliet te s Hage Zg bereikt een hoogte van 11 meter tiit den grond en een breedte van 37 meter Zg zal den obaletform hebben met een doorgaogawgdte van 5 meter met twee flinke vlengele uitloopende m doorgangen van kleinere afmeting eveneens in Zwilaersobe boqworde Deze decoratieve ingang zal geheel worden saamgaateld ait gele en bruine bamboe maed en teenwerk ia versobillende kleoren waardoor het geheel een levendig aanzicht zal krggen nog vermeerderd door de veelkleurige wimpels aao hooge mabten de met bloemen gevelde manden en de guirlandes van rozen en andere bloemen die lot versiering zullen worden aangebracht Rat frontiepiea draagt in kloeke leltera den naam BoUandacbe Maataobappg vcu Landbon 8 86 8 48 8 49 9 56 9 06 6 5 6 08 11 8 19 8 85 7 6 7 8 7 8 7 48 7 66 8 88 4 56 06 6 14 5 81 5 87 7 Oaada Moordieeht Hienwerkerk OapeUe Batterdam 81 T 8 7 8 18 aouda tmst B 8t Bottai4aai Oapdl Hienwerkerk Moordrecht oada ZooaU men weet worden in België alle opschriften waarsc ouwiugan enz van de openbare macht uitgaande in twee talen de Franse be en de Vlaamsohe Hollandsohe gepubliceerd Te Antwerpen nn kan men nabg een perk lezen L eutrai emani des chevaui est interdit sur la partie gazouDÓe en daaronder de ver loling t t De wegrlaeping der paarden is verboden op de graspartgen t Bet Franech Broseslsche blad la Chroniqne zelfs iteekt er den drank mede en zegt vC eat poor Ie coup que les Hollandais nraient de noos c Nu dat mogen we toch wel Aaa het Halte Stalion Relpen nabg Boermond heeft een droevig ongeluk plaats gehad waarbg da vrouw van den stalioocbef het alacbioffar ra i haar plicht ia geworden Zg wilde voor den trein van 7 35 nor komende vaa Antwerpen den toegang tot den spoorarg aluiteu en had daarbg bet ongelnk over de rails te Etrnikelen waardoor zg viel Zij kon oiet tijdig wegkomen eo werd door den trein oveireden tengevolge waarvan sg op de plaats dood bleef De trein ondervond 40 miunten vertraging Zaterdagavond Igdens het onweder was de vrouw van den arbeider Okko Blaaow noneode bg het Sohildmeer onder Siddebnrvo met haar ziek kindje dat te bed lag alleen thnis de man deed eene boodschap naar het dorp Vronw Blaauw medelgden hebbende met haar schapen die bg zulk onweder boilan moesten zijn ging even heen om de dieren in het bok te brengen Terwijl zg biermede bezig was kwam er een zeer zware slag Het zieke kind riep herhaaldelgk aan moeder maar moeder kwam niet en toen vader thuiskwam vond hg igne vronw dood bg het scbapeahok liggen De bliksem bad haar gedood Ëen artikel vaa jonkvr Jeltje de Bosch Kemper in bet jaarboekje van de Maateobappg tot Nut van t Algemeen over bet belang van corsnsaen in koken en hniahoudkanstv bevat de volgeode alot regelen Wie weet of niet over eenigen tgd het kook onderwgs thans nog zoo dikwgia beBohonwd als een oottelooa vak de eereplaats zal innemen in one volksonderwya Het kan het tieate in den menscb tot ontwikkeling brengen want sindelgkhe d zninigheid eo overleg zgn deugden van groote bateekenia Ala moeder de vrouw een weltoebereid maal aan vrouw eo kinderen voorzet wanneea zg vermoeid thuis komen wordt het onderling behagen gewekt Verkwikt en versterkt doet de begeerte naar den prikkel van den sterken drank zich bg ben niet gevoelen Het kookooderwge worde steeds meer en meer algemeen Kleine depaitementen kunnen steunen op de help vao de algemeeoe ha groote als bgv Amsterdam nemen zeli de zaak in handen 0e oude groote Maalachappg tot Nut van t Algemeen heeft er wèl aan gedaan ziob ook dit volksbelang aan te trekken De Duitsche apothekers die thans te BerIgn hun vergadering bonden willen een maatregel zien ingevoerd om hun nachtrust beter te verzekeren Zg wensehan daartoe in het van regeeiingawege vaitgeiitelde tarief een bepaling opgenomeo te hebbeo die bno bet recht geeft 1 mark extra te doen betalen voor ieoepten die na zeker avonduur worden aangeboden en da helft voor bet aflevareo vau au dere middelen die men in het dnister bg hem komt halen Mag men de vNew ork Heraldv gelooven dan is er weer een nieuwe stof gemaakt dia aa inderdaad ondoordringbaar voor kogels zou tgn 18 85 18 88 18 8 18 48 18 56 ll n 18 18 11 88 11 86 11 4 i 61 18 88 11 86 r 9 58 10 19 10 89 10 86 10 48 10 49 10 18 7 1 8 88 8 6 10 1 De kogels van het Krag Jorgensea geweer die onder gunstige omataDdighaden in ataat zgn een gat te horen dnor pf n atnipn plftat moeten te Chicago op een kleed uit die atof vervaardigd beproefd zgn en de uitvinding zou acbittereod uit den atrgd zjjn getreden Een itak der atof lï inches dik werd gehangen om een pop Het stok beatood uit vgf lagen van gelgke dikte en woog 8 pond Men begon te vnren op eau afatand van 400 yaidi daarna werd de afstand verminderd tot 300 250 en 200 jarda Ëerat op dezen laataten afstand drong de kogel diep in de atof Goor maar toch nog slechts tot aao de vgfda laag De kugol van bet Erag Jorgenaen geweer heeft een anelhaid van 2100 voet per aeconde eo doodt een man op een afatand van 2 mglen Hg dringe door een hoop van 27 inch en door een blok eikenbaat van 22 iucb ai afgevnard op eau afatand van 600 yards gaat hg nog door een zaodhoop van 5 voel Onze correspondent te Batavia seint oaa ouder dagteekeoiug van gisteren de volgende officieele berichten De gevangenis te Praja ii verbrand Alle geraarlgke getanijenen zgn ontmapt Een Javaansche vpoorweggeëmployeerde ia vermoord De troepen vielen de roovera aan waarvan er 20 gedood werden Aan onze zgde werd gedood de Initenant Munnink en een mindere Bintara Pinang hoeft de verantwoordelgkbeid voor de rust te Segli op zich genomen Loiieaaot Van Monrik is overleden N R Ct Een landhonwer te Anna Faulowna N H rond Donderdag ongeveer 60 doode vogels pluvieren bg elkaar op zgn land Enkele waren geheel vermorseld Naar het sobeen waren de dieren door den bliksem gedood Het U D dealt het volgende mea De arbeiders G r d Lae and 50 jaar weduwnaar en 3 Kuiper 35 jaar gehnwd waren naar Grouw geweeat om te maaien Op de terngreis achgnau zg in de weide te veel sterken drank gebroikt te hebben want toen zg hg den kastelein Haverman te Betts kwamen waren zg beachonken Na daar garnimen tgd vertoefd te hebben kwamen zij te Beeiiterzwaag Ook daar werd een bezoek gebracht aan een herberg waar zg achter geen sterken diank konden krggen Eea derde persoon die b hen was had hen verlaten Daarop gingen r d L en K te zamen den weg op naar Lippenhuizen hnnne woonplaala Tnsschen de bocht bg het Koningsdiep en bat Tolhek aobgoeo zg tuasohen de rails van de tram neergevallen en in elaap geraakt te zgn Kwartier over elf moest daar de tram passeeren De machinist A Veeostra had niets vernomen maar de conducteur M v d Zee gevoelde een kleinen acbok en liet dadelgk stoppen Na uuderzoek bleek het dat beide personen overreden waren en deerlgk aan hoofd en baenen waren gekwetst De een waa reeds dood terwgl de ander nog eenig teeken vao leven gaf door met de aehoadeis te trekken doch daarna ook den taatsten adem nitbliea De Igkeu werden nu in de waggon gedragen ea vervolgeas csar Beetsterzwaag vervoerd waar de honfdvaldwachter Ale Pool werd opgeklopt Deze verzocht om dadelgk terag te atooiaeu tot de plaats van bat ongeval Daar gekomen ging aan persoon tasachen de rails liggen P ging zelf met den machinist op de machine staan nn werd de locomotief in beweging g hiacbt P zag scherp uit dech kon op geen 5 meter afstand onderscheiden of op de rails een man lag of dat bet was een zware schaduw van de boomen aan den kant van den weg die daar met boogopgaand hout dicht beplant ia Aan het tramperaoneel is dan ook geen de minste lobnld te wgten De staaticommiasie die dezen zomer de examens voor technoloog en iageaienr beeft afgenomen maakt aan het slot van haar ver slag de volgende opmerkingen 4 6 6 0 5 0 5 18 6 6 60 8 10 4 10 6 40 8 46 4 40 4 60 4 57 5 04 6 10 1 44 1 64 8 01 8 0 14 4 05 4 89 8 09 7 10 14 Amtardam Q t Soada f 7 vin de eerste plaats meent de commisaie er de bgzondere aaodatht op ts nOeten vestigeo dat in het vak van elaotrotecbniekf nog staeda geen examen wordt afgenomen bij het verleenen van diploma a voor iigeoiaars De oommiaaie meent naar aanleiding hiervan te ta moeten wgzen op de wenachelgkheid van het in bet leven roepen eener volledige inrichting voor bet ooderwgs in de eleotroteohniak naar da eiaehen des tgda ingericht aa tot het uitbreiden der leerkrachten in dit vak Uitbreiding van leerkrachten en inrichtingen zal volgaos bet eenstemmig oordaal dercommiaaie mede noodig zgn in vele anderevakken Voorts la de commiasie van oordeel dat voor de bouwkaadige ingenieora aanzienlgk meer tgd zal moeten zgn vour de itndie van ban speciale vakken hetgeen verkregen kan worden door hea ia de wiekundige vakken belangrgk minder strenge eiicheo te atellen dan tot beden bet geval was Terwgl zg wat betreft de gebreken in batexamenprogramma B voor werktuigkundige aobeepsbonwkandige en mijnen ingeaiears saataandraag naar de veralagan der vorige jaraoiin het bgzonder die van 1895 verwgs Niet zeer doellrefieod is de straf df de Loadenache rechter aan een oplichter een zekeren Walter King heeft opgelegd Walter King had voor da beate oploasing van een zeer gemakkelgk prgiraadael de aoM van 70 pond aitgeloofd Deelnemers moeetan hnnne oplossing vergezeld doen gaan van ean poatwisael i 1 shilling Bg ontving 36000 oplossingen Toen de prga onder de daarvoor in aanmerking komenden verdeeld werd kreeg elk van bun een halve penny King verdiende daarmee de oom van 1700 pond en werd door de rechtbank tot een boete vaa 100 pond veroordeeld BIgft 1600 pond winai Knoeierg met rgstmeel 1 Hat M d b I v H E beeft vroeger her haardelgk gelegenheid gehad ta conatateeren dat het uit Italië naar ona land veracheepta rgatmeel met groote hoeveelheden marmeratof vervalscht was Het icbgnt nn dat men in Holland dea Italiaoen de vervalschingakunst afgekeken beeft alleen neemt men nn gelukkig geen onverteerbaar marmergrnia doch malamael ala vervalachingsmatariaal Al kan men ook oiet beweren dat hierbg van acbadelgke bjjmanging aprake kan z n knoeierg bigft het toch daar de kooper van rgstmeel nataurlijk deze atof oavermengd en geen goedkoopere meoseia begeert ts ootvaogan Booze uren hebbea dezer dagen eenige heeren uil Milaan doorleefd die naar een plaatsje in de oabgheid vao Chiasao io Zwitserland gegaan warea waar twee bauner een tweegevecht zouden houden Eerst werd er geschoten zonder eenig reaaltaat en al behoeft man nn jnial niet dood te gaan in een duel ja al ia dit zelfa voor geen dar partgen zetr verkieelOk zonder een schram het alagveld te verlaten gaat nn eenmaal ook niet aan voor een duelheld Er werd daarom naar den ddgen gegrepen en met dit wapen werd aan een der dnellaeten een klein nauwelgka zichtbaar wondje aan den arm toegebracht Er had doa bloed gevloeid aan de err was voldaan en met de snelheid des winda ging men naar Chiaaso waar da twaevechters de getuigen en de artsen het tglas der versoeningc zonden drinken Terwgl men daar nog hg bord en beker zat kwam er lotatliog een dikke brigadier der politie binnen en noodigde met eea plechtig gelaat bat geheele gezelschap uit om hem naar Mendrisio te volgen lu rgtnigen werden alle naar deze Zwitaersebe grensplaata gebracht terwijl zg ondertosscben goed bewaakt warde door de gendarmes Te Mendrisio hield de ooramisaaria der politie redevoering over de loekeloosheid vaa eea tweegevecht ateldo taaroa de beide geoeevheerea in vrgheid msar hield de vpohtersbazsa en de letnigen vaal Przea 6Ï 10 88 10 04 1 IL 10 18 10 87 10 54 7 68 7 5 1 06 8 18 8 8 11 18 8 68 10 7 8 1 I Ê f 7 45 8JI0 u ao 87 47 64 10 81 10 07 6 86 6 17 6J7 6 84 8 41 6 47 10 0 6 65 10 4 10 54 11 10 1 07 10 0 88 88 4 10 4 7 4 4 4 4 1 4 U l 4 1 46 441 10 braeklM aan boozen naebt door in de gevang nii Dn vol enden morgen werden zg weer voer M commiasaris gebracht die bun de bigde Igtling meedeelde dat de hoogate aatarileil dit maal geaadig waa geweeat en hal au nog wilde vergeven Maar doel het aiat eer c voegde hg erbjj en zegt onk aan aw landslieden dat Zwitserland een duel zwaar straft Da heeren mr Troelatn en Van Kol sociaal democraliiche leden der Tweede Ka mer hebben tot zetel in de vergaderzaal ge kozen de uiterste baak vao de liukerz gde aan den kant van de zaal waar de ministers bgeenkooieo Zg nemen naaat elkaar zitting Bg een politiek debat tgdena een der miuiaterita Tborbecke bestempelde deze ataateman dia plaatsan met den uit den Franseben revolotielgd niet onbekenden naam van la monlagne Da Pruiaicha mioiatar voor de spoorwegen hseh aan de verschillende direction een rondacbrgvao gericht waarin hg mededeelt dat de reden van de vele ongelukken die in de laat ate maaiden zijn voorgekomen gebleken ia te liggen in gemis aan atipte naleving der voorsehriitan die voor da veiligheid van den dienslzijn uitgevaardigd Hg acht het daarom noodig bg alle beambten op nauwkeurige naleving aan te dringen eo bepaaldelgk treinen dia groot afitanden hebben af te leggen alleen te laten bedienen door personeel dat de voorschriften niet alleen kent maar ook begrijpt en weet toe te paaeen PosterUeo en Telegraphle Benoemd 1 Sept Tot adeiatent aan bet bgpoatkantoor Cathaignekade B I Jonkman kantoorknecht aaa het hoofdpoataautoor te Utrecht tot brievengaarder te Melelawier J Alberda 16 Sept Tot commies der poaloigen 4de klasse C Bicker Canrten thans anrnumerair der poetergen te Eotterdam tot brievengaarder te Niebeit S Tjadeu Tjaaaaos thaos postbode te Tolbart Bevorderd 16 Bept Tot commies der poitergeu 3de khuae de commies 4de klaaaa L P J M Trnffino te s Giareahage Verplaatst 1 Sept De commiea der lelagripbie 2de klaaae J Hekkema vao Amsterdam naar Jtrecbt onder intrekking van zgao verplaatsing naar Maaatrioht de eonBBUea def talegraphia 3da klaaeaQ K de Oroot van Rotterda n naar Amersfoort 16 Sept De klerk der poatargen an trlegrapbie Itte klasse B Soppe vaa Oldenzsal naar Meppl de klerk der poetergen late klaiae A van der Wal van Qonda naar belbijpostkantoor Spiegelstraat la Amsterdam de klerkea dar postergeo en tnlegrapbie 2de klasse O J G van der Sloya van bet bg postkantoor Spiegelstraat l Amsterdam naar Qouda no tkantooi P Meger van Meppel postkantoor naar Hilveraum poatkantoor ep E ter Broggevan Amatardam telegraalkantoor naar Meppel de brievengaardera W J Hiemstra van Beetgnm naar St Jacobi Faroohie en H J Booaten van Orobbeavorat naar Echt 1 Nov De commiezen der telegraphic late klasse G H Peerboom van Maastricht naar Amsindam en J L Schlang van Maastricht naar Arnhem onder intrekking van zgne verplaataiog naar Amatardam op 1 September 1897 de commiea der telegraphle 3de klaiae F A van Vloten van Arnhem naar Maaatricht Tgdelgk werkzaam geateld 1 Sept Bg het Roofdbeatuur de commiea der telegraphic 4de klasse J P Koning te sGravanhage vol ontalagen 1 Oet De brievengaarder P van Roogeo te Hellpaw Ta Kaïkraade wordt met ingang van 1 Oct ter varnnging vaa het bestaande halpkautoor een postkantoor gevestigd in vereeniging met hst made aldaar Ie vestigen rgkstalepbooakanloor Hel kantoor Karkraade wordt derhalve aangewezen foor den dienst der lelegraphiacbe poatwisaela Baiteolandscb Overzlcbt Terwgl de gezanten Ie Koostantinopel beraadalagea over de jongste vourstellen van Lord liabary die de qnaeatie der flnaneieele regeling belrsffen an daardoor tot de slnitiog van den vrede aanleiding znllen geven komen ait Athene berichten die van ontevredenheid met deze oplossing getnigen Aan dan aSUndardc ordt nil Athene gemel dat da voorstellen van Lord Salisbury een zear ongnnstigen indruk hebben gemaakt zj worden beschoawd ala de ernstige nederlaag voor Qriakenlaod die slechte mogelgk ia an als een rolkooen overwiiuing van de Dnitache diplomatie Men houdt het voor waarachgnlijk dat het Berlgosche kabinet op een grooter waarborg zal aandringt n dan de verzekeriogen der Griekache regeeriog of een be lejt der Qrieksclie Kamer en dat het zal vooratellen om voor het vertrek der Tarken ait Thesaallie maatregelen te treffen waardoor het succes van de leening voor het betalen der oorlogsscbattiog gewaarborgd wordti Indien Duitachland werkelgk dese houding aanneemt en daarbg volhart zegt de correspondent van deu Standard c zal de onderteekening van bet verdr g niet zoo spoedig plaats hebben als men wel meent U ertegenover staat de mededeeliog van de Daily Telsgrnp c dat de Daiteche regeering zich thans volkomen tevreden gestald acht De Voaa Ztg e mtrkt naar aaoleidiug van de Standard berichten op Het ia volkomen onverschillig wat men in Athene denkt Grieken and heeft zich slechte te voegen aaar hetgeen de mogeadbeden beslaiteo Ea hoe weiaig de Grieksche regeeiing er aan denkt zich te verzetten tegen de uitspraak der gezanten blgkt wel ait het feit dat thans ook de reaerveklasaen der lichtingen van 1886 1887 en 1888 ontslagen zgne Nog eteeda verdiept men io Doitachland zich in gissiugen over de vraag of Hob nlobe de 78 jarige nog lang als kanselier dea rgka zal aanblgven Zooals men zich herinnert beeft de kanselier de hervorming der militaire rechtspleging formeel toegezegd en daidelgk te verslaan gegeven dat bg deze hervorming rekening zon worden gehouden met de moderne zienawgze met de opvaltiogen van onze dagen Dat was nu juist niet naar den zin van de in Pruisen Z10 geweldige vMilitni partio wier denkbeelden en inzichten wonderwel paiaen in de zeden en gebruiken van den oodan tgd Sinda is er gekuipt en geknoeid geintrigeeid en gecomplotteerd de iastructie van vergrijpen door militaireo gepleegd moest geheim bigven evenals de debatten waardoor de beticlite is overgeleverd aan da genade vao zijn chefs zonder ander beroep dan op den keizer als opperbevelhebber van t leger en dan nog alleen ter veikrggiog van gratie t Waren vooral de Znidelgke Staten Beieren io de eerate plaat die gekant waren tegen de invoering der vo r Prutsen geldende militaire strafprocedure en Vod Uobenlübe evonala vóór hem Gaprivi stelde zich in dezen aan da zgde van de Zuidelgken waarbg bg den Bgksdag op zgn band heeft Nu gaat t evenwel in Froiaenland voor een kanaelier zelfa al vindt bg bg de vertegenwoordiging in haar groote meerderheid ateun niet zoo gemakkelgk legen den stroom uit hoogere regionen t op te roeien t Waa in Mei dea vorigen jaara dal Von Hoheolohe de wenicheIgkheid erkende van een wgziging der lot doaver geldende miliuire strafprocedore en een onlïierp in dezen aankondigde tegen den herfst van dat jaar op moderne gronifslagen nog wel En vóór eenige maanden kon men in de Nordd Allgem Ztg v lezen dat een evenlaeel wetsvoorstel in elk geval zoo heaolwoorden aan de in 1896 gewekte verwachtingen la elk geval bigft dus Von Hohenlohe bg zga plan doch over het wanneer verluidt niets en tis de viaag of hij Tan de goedkeuring door den Keizer een kabioels qnaeatie maakt Da Berliner iBörsen Zeitnngc verneemt nil abaolnul zekere htou dat de quaesiie der herziening van het welhoek van militaire atrafvorderiog door den keizer en den prinsregent van Beieren op bevredigende wgze ia opgeloat In welken zin deze oploasing ia uitgevallen wordt niet gemeld maar wel dat nu binoen enkele dagen de definitieve benoeming van V Balow tot staalssecretaria afgekondigd zal worden en dat Hohenlohe vooreerst aanbigft Hiernit zon men ondersteld dat de Böraen Zeitnnga juial was ingelicht mogen afleiden dat in de Dnilsche regesringskringen alles ia poor Ie mieuz dana Ie meitlenr dea mondea Uaar t is vreemd I nu jaist komt men in allen ernst den naam noemeu van Hoheulohe s opvolger die dan de vierde kanselier zou zgn onder keizer Wilhelm s negeojarige regeering Hol ia de heer Von Bülow in de verte verwant aan den plaatsvervangenden minister Tan Boitenl zaken die deozslfden naam draagt Von Bulow de Commandant van bet 14e legercorps is 60 jaar oud eo sedert 41 jaren officier maar niet geheel vreemdeling in de politiek want in Juni 1871 werd hg militair attaché bg de Dnitache ambassade te Pargs waar hg 10 jaar lang bleef Hg ia een der weinige generaals dia zich tegen de door den vorigen miniater van oorlog Broosart v Scbsllendorff ontworpen hervorming der militaire recbUpleging waarbg ook het militaire itrafprocea aan de opeabaarbeid wordt overgegeven verklaard heeft Een hoofdartikel van het B ri Tgbl betoogt dal men aindelgk eens van de kwellende onzekerheid moet verlost worden De redactie zal bigkhoar vorst Hoheulobe a aftrediag niet betnnren Hg moge een braaf en welmeenend slaatadienaar wazen maar hg bezit voUtrekt niet da noodige kracht om de mannen der re actie Ie weeralaan Dit blijkt oveitnigend nit het vrije spel dat bg bun gelaten heeft Da Spaojaarden kebbeo weinig gelak mat de bervorraiogeo welke zg vooraemeus zga op Coha in te voeren maar nog altgd niet ingevoerd zgn Want de toeilaod is nog hg laoge na niet van dien aard dat cle regeeriog de invoer ng gewettigd acht Dat bewgst onk een bericht nit New Tork aaa de Daily Mii ofacbooo man niet moet vergeten dat de terichten uit New York voor zoover ig Cuba betreffen niet steeds belronwbaar zgn omdat de Amerikanen herhaalde malen de houding aannemen alaof zg behooren tot de belangbeblïende partjj Geueraal Lee de coasul generaal der Vereenigda Stalen Ie Havabo dia in geen geval ais oopartgdig beoordeelaar mag wordeo beachouwd verklaart dat op Coba een verscbiikkelgka toes and heericht Hy gelooft niel dat da atrgd door de wapenen zal kunnen worden beslist iGensraal Lee is zegt het bericht verder de drager van de vredeivoorwaarden welke door de opstandelingen zga aangebodeo en van docamenten welke eautjonen dal het prestige vaa Spanje op Cuba gevoelig vermindert Bi het lezen van dit bericht vergete men evenwel niet dat het uit Amerikaaasche brou komt ea de Amerikanen soms uitstekend met spek kunaeu schieten NIEUWE ZENDING OËËRl en D4MBS flAi MGBOElN A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA VelepkooH Mo 3i Beurs van Xinslerdam slotkrs 88 991 98 ïrUrs 88 9 8 lOSEPÏEMBBB 86 8B uy 21 63 98 9 l 9 V 6 I 68 76 I 81 n 1 8 l 107 B8V 8 1001 9 80 999 1001 4 ai 63 MEUBBliNl Oerl Ned W 3 i dito dito lilo üilito dito dito 3 HoNOiS Ojl Gbudl 1831 83 4 iTiXia InsclirgviDg 1862 81 S OoBTBNZ OM iD papier 1888 6 ititi ia zilver 1868 6 PozTUOiL Obl met ooupoQ 3 dito ticket 3 BuaLANU Obl Hmneal 1894 4 dito Gecons 1880 4 dito büKüth 1889 4 dilo bij Hope 1889 90 4 dito in goud laoo 1888 B dito dilo dilo 1884 6 Spuus Ferp t sohulil 1881 4 TUZZBH Gepr Oonv eon 1890 4 Geo leeoiQfi setie D Goc Ie nizg serie C Zmii Ara B p V obl 89i 6 Mznco 01 1 Buit Srh 1890 6 VaUJzUELi O il loiibep 1881 AumsaiUM ÜMiiialen 1896 3 Ronaeuin 3t d li oi 1894 3 Nao N Afr Haii lo ï and Areodili Tab Mij Oeitifioaton D li M t60happij dito Ara Hvpoiheekb paadbr 4 Cult Mij lier Vorsteoi uud iOr Hypoiheoklj panilbr si l 100 199 138 f6 9 i i 98 183 i lOO l 80 95 112 103 I 1981 235 100 SederlauJsche bank aand Ked Handelmaatsoh dito N W k Pao Hyp b pandlir 6 Hott Hypolheekb paniibr 31 ttr Hypilheekb dilo Si OoaTBNz Oo4 Honfï bank aaad Bdbi Hypabeiekbank paodb 4 AHZalXA Equt bypoth panilb 6 Miiw L G Pr L eu eert NlB Holl IJ Spoorw Mg aan l Mg lot Bipl V ai Spi aan I Nod lad Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm and 6 dilo dilo dito 1891 dilo 5 5Vi Ul U Ul U U U LUV UI iTiLlzapoorwl 1887 89 A Eobl 3 84 Zuid Ital Spwoig A H obl 3 67 PoLBN Wanohau Waeuen aand 4 US Bm Or Kuts Spw Hij obl 47 99V 64 77 109 102 lÖÖ 16 138 11 100 54 lOS 14 1 wk 73 i BaltiBche dilo aand Faalowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aau l 6 Kuisk Ck Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 Aheiiza Cent Pao Sp Mij obl 8 01iic k Iorth W pr O v aand dito dilo ït n St Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm eert v a Illinois Oeiilral obl in goud 4 Loaisr b aBbvillrCerl v aaad Mexico N Spw ljij Ie hyp o 6 MiiB ICanaas v 4pot pruf oaad N York Ontasiofc West aand dito fean Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 31 Paul Hinn h Manil obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 887 50 9 188 802 106 106 108 104 IH 183 34V 113 dilo dilo Lino Col 1 hyp 0 6 CASiDi Can South Cert r aand VzK C Ballw i Na Ie b d o O AmBlerd Omnibus Mij aand Bolteid Tramaeg Uaat aand NzD Blad Amsterdnm aand 3 Stad Botlerdam aan 3 Bzl oiz 8tad Antvrerpen 18 7 3V Stad Brussel 1886 i HoNO Thoi BeguUr HeBollich t OosTZSa Staatsleening 1860 5 K K Oo l B Cr 1880 8 SiAKK SUd Madrid 3 1868 Nzn Ver Bes Hvp Spobl oerl R E O Ij A JjufT B Zijde Damasten 65 Cts tot U 6 5 per Meter zoowel Zwarte Witte en Gekleurde Bennebergnüde van 35 Ota lot U 05 per Meter Glad Gestreept Geruit met Patronen Damnat etc ca 240 verschillende Qual en 2000 verach kleuren Dessina etc erIJ vau port en recMeu ta hmU STALEN per omgaande Dubbel briefpott naar Zwitserland U Henneb3ri s Zijile labriekea K en K Uoll Z V H I C U BurKerlUke Stand GEBOBEN 8 September Ggsbert Nicolaas eudera J G Polbaret en C Flamman 9 Margaretba Jobaana Wilbelmioa oudera D vaa Hensbergen en A W Gestel 10 Ëliaabetb ouders F de Joog en J van der Speld Hendrik Frederik onders J G Dear n E Ueger Arie ouders H N van Vliet en J den Hertog Bartholemeua Johannes ouders N A van der Bee en J van der Kiul Hindrikoa ouders H Wolvera en P de Koning 11 Neellje Cornelia ouders J O Kolik en M Carati OVBBLEDEN 10 Sept C H Ratten wed M H Pangela 85 j ADVERTENTIEN Heden werden wg verblgd door de geboorte van een Zoon N A viH OU RBE J VIS DSE KKE TAK Dza Kiso Gouda 10 Sept 97 nyw vorderen hebben vanUhi f of verschuldigd zgn aan de NcUatenachap van den Heer A BY TETFEKO in leven zonder beroep gewoond hebbende te Moordrecht en aldaar 7 Augustus 1897 overleden worden verzocht daarvan vóór den 1 OCTOBER 1397 opgaat of betaUu0 te doon ten kantore van den Notaria G O FOKTUIJN DROOGLEEVER te Gouda nvv ilie ieta te vorderen hebbea van of ulW Terachuldigd z jn aan de Nalatenaclmp Tan MAGÜALENA MAKTfNA SOLZEU Weduwe van Abbah Koï in leven zon dor lieroep gewoond hebbende te Gouda eu aldaar 24 Augualua 1897 overleden worden verzocht daarvan vóór den 1 OCTOBER 1897 opgaaf ot betaling te doen ten kantore vnn deu Notaris G 0 FORTUUN DROOG LEE VER te Gouda Tegen INöVEIBËRgeTraagd eene flinke Dienstbode MARKT A 92 èHAEFELIENl MELK HER EIKEL CACAO HOLM ASTHMA CIBARETTEN Verk baar bg U OLFF Co WESTHAVEN 198 Mej J l AÜTA Verlotkuudtge Lange Tiendeweg D39 jlutomalisehe vallen v ior rutlon k A M i vnor muiKen k f1 1311 voor torrtn knkkiirUkken 11 i i ö fl l ao vangen norttturend ri Klur toeRiobt W W ratMn mnUoD I I ililiieiide ke rii in een ititaht llan El lb raanlfit weder op tra n niet iIm wln tn rouk na VerUcop tegan to hz o titling van but beilnig of oiulei ri nibiiara VerzeiHlhuIs Merknur Comnumdit M fttsoU rPy e Mehubert A Co Anu raam KZ Voorburgwal IM