Goudsche Courant, maandag 13 september 1897

Dinsdag 14 September J897 No T375 30ste Jaargang ÖOUDSCHE COIRAOT J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 13 franco per pQst 1 70 Afaonderlijke Nommer VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd X ntaor by de Firma Wed BC SM M te Gouda KMek en Polikliniek OBSTBTKMKl en OVIVMBCOfAUlMB voor B ireekuren dagelijks van IS g u Gratis Spreekuren Maandag Woentdag en Vrijdag 9 11 nur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Mr A BVL QtHMtlittr DinttmiT BERIC HT VAN I NZET De NoUri H GBÜBNENDAAL te Gouda maakt bekend dat de Onroerende Goederen onder Ouderkerk a d IJssel Perc no 2 op 3100 verhoogd met 500 no 4 op 3000 verhoogd met 500 no 6 op 1200 verhoogd met 200 no9 8 en 9 op 5000 welke op WOENSDAG den 15 SEPTIMBKR 1897 drs roormiddags 11 nar in het Koffiehuis Tan den Heer J Beoïbï te Ouderktrk a d IJtuU zullen worden afgeslagen zyn ingezet en verhoogd ala volgt Pero no l op 17600 verhoogd met 1000 no 3 op 2G00 verhoogd met 100 no 5 op 1400 no 7 op 1600 verhoogd met 100 no 10 op 1800 no U op 1600 verhoogd met 200 no 12 op UGO no 13 op 8W verhoogd met 100 BO 14 op 1500 no 15 op 100 verhoogd met 300 Totaal f 4S 400 Verhoogingen kannen worden aangenomen ten Kantore van genoemdenKotarie GRÜENENDAAL tegen genot van 10 der verhoogingaommen tot DINSDAG 14 SEPTEMBER 1897 dea namiddags 4 uür BEBI CHT 7LK ISZKl De Notaria H GROENENDAAL ieOouda maakt bekend dat de mmsm mms ONDIB SlilpwUk en Hekendorp welke op DONDERDAG 16 SEPTEMBER 1897 dea voormiddags 11 uur in het Hdtel ma Zaluc aan de Markt te Gouda zullen vorden algealagen zgn ingezet en verhoogd ala voigt Perc no 1 op ƒ 22600 Perc no 2 op ƒ 3400 no 3 op 2000 no 4 op 800 vnhoogd met 200 verhoogd met 200 no Sop 1200 no 6 op 3300 noi 7 op 360 no 8 op 2500 verhoogd met 100 no 9 op 5000 Verhoogingeu kannen worden aangenomen ten Kantore vangenoemdeoNoteiris GROENENDAAL tegen genot van Wj der verhooging ommen tot WOENSDAG 15 SEPTEMBER 1897 dea namiddags 5 aar mim immm TR C3 O XJ ID A ten OTerataan van den Notaris G 0 FOBTüIJN DROOGLEEVKR op DINSDAG 21 SEPTEMBER 1897 des morgens ten Q ur0 en zulks eerst aan het hais Wyk M No 17 in de ïCozendaal en ViWvolgena aan het lokaal Wgk K No 252 aan de Peperstraat tan v £ e u lo il SLxr e en anderf ROfiRENDE GOEDEREN Daags te roren te zien van 9 tot 12 en Tan 2 tot 5 are Te Eoop of te Htmr aaAgeboden ÏM IIÏËRËNHUIS Staande aan de WESTHAVEN Wflk B N 147 Te bevragen Lange Tiendeuieg D X9 Het haia bevat beneden 3 Kamera met Saite Keuken Kelder en Binnenplaats hoven 3 Kamera en Zoldjr verder alles netjes en doelmatig ingericht alsmede van Gaa en Waterleiding voorzien Tevena boven en beneden Privaat met Waterleiding auud Snik vaa A BRIKKMA k ZOON Wal il Iwil luwTuiin tegsD Jtt bt jvui Bheomatiek Lenaenpvaen kortoin l ia kat Ml UMI au ta wenden tap S m Baqiga i r n Hoofdp ao Teit a i M YHl iMMt alaada in ieder hulaceiig i gg RnfcBrliiliKExpBlIer Pna 60 oant 76 oent eo f 2b de üwh Vv rluodan fn da maaate Apothekeo ad hu y Ai Riobter t Oa t Rotterdam Te GOUDA bg C LUGBB Apotheker Mirkt en bfl WQLFF Co Weathavea 198 RIJWIEL Te koop een byna ouberedeu Heereurytctel model 1897 a 0O en een dito UameMrfftClel a f too beide compleet met lamp en bel Franco op zicht Brieven franco onder motto Rijwiel aan het Bureau van dit Blad Stoombootreederij de IJSEL YERPAGHTING BUFFETTEN Tegen 1 OCTOBER 1897 De VOORWAARDEN zgn voor belanghebbenden gratis verkrggbaar ten Kantore der Eeederjj aan het Nieuwe Veerstal te Oouda De Directie A K van der GARDBN FUUE COGNAC Aanberelend Sloteaaker Co ELEGTROIOTORISËOE TAIHALSBANDJËS WBniG GRDBPONSBRD BU het gebruik daarvan geschiedt iiet landen krAgen der Kinderen ZDMDEa E mtiüTl PIJN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewyzen kan dat de bg my ter inzage liggende getaigacbriften der aitstekeade resaltaten van ue Ëlectrowotorlscbe TaDdhalsbaii4jes niet echt zyn Mk Men lette op den naam van denfahrikantWiJXmï HOLTZ VI Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst van postzegel ad 9S cent door iKOBFJlT HOLTZ TANDAKTS E cAssrm Turfinarkt 171 uooda I Wederverkoopera gevraagd van 10 tot 8 uur behalve ZONDAGS ei WOENSDAGS voormiddag Zeer nette Gesteendrukte worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON l IANIIUCA6Uri IS EEN 2 Cents 8l AARi raet eene reeds 50 jarige uitstekende reputatie Sigaren Nagazijn Gouda i tr IJ OSTRA ATAISI Aanbevelend 1 S BRAAT Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaardeD Een praclitigr aa ©t iaag xlcsawb HEËRENHliS met m staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q jVo Ul HetHuis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keukep en piachtigeKelder Boven 3 Kamers met achter een g root Balcon Kolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterlfeiding voor eh achter aan het Huis Waterbesproeiing een pr htigeGang met Vestibule wit marmeren Tegels j Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDKWEG D 29 Per boa 90 et dooze n CO en 30 et pakjes 15 et spuitje 60 en 35 et NIEUW MIDDEL tegen snot bjj Hoenders en alle Plutmgedierte 0 45 per Vi flesoh Dooen met voer ter verdelging van ratten en mniaen 35 en 20 et Pakjes 10 et Alles met gebrniksaanwflzing Heeren eigqnaren van 10 jaar Abonneren voor Geurig en Onaohadeiyk Zulverlugg ret tecien brandtrigltM klurachti e aangezichtt ea andiJe lichaama roven n toonden strakheid en ate kingen bij verzweringen winierhanden en voettn bij ic ur i dauaorm enz Zaivert van onrein inaeet onder in en op het vel en haar 10 Cents per doos Huizen kunnen ilch op voordeellge wijm voor de reinheid In hunne huurperceelpn P DllKB OODB SCHIEDAMMES Merkt NIOHTCAP J V ERfiEER GOUDA Beveelt zich beleefd aan tot het schaven van KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LUSTEN volgens op te geven profiel Verkrijgbaar bij PEETER8 Jz AU bewïjs ran eelUheid i oacbet en ïxtk sleedt roorziea van Aen naaju dar Firm P HOPPE Ook tot het zagen van TOÜGSTUKKEN en verder alle zaagwerk wat tot het vak behoort Met en zonder levering van hont p i T KuNlNKLMKl Sll IMVI I VI Rl l ll M St Ml iVïiisCIIKRU nmmmmmm Ghemiseke VisseheriJ vm H 01 PI r HËIMEK 19 KruM ade Botterdatn Oabieveteord l cr Z M den Koning der Beljges Hoafddeptt voor GOUDA de Heer A VAN C Az Speoialiteit voor het at onMn en vanwvaa alle Beetmen Oanuig deniben alsook alU Eindergoédann Speciale inriobüng vo r hat atoeai n van pluche mantels veeren bjint eni Gordgnen tafelkleeden enz worden naar dt aienwsta en laatste methode geverfd Alle goederen betzg i gestoomd of geverfd worden onschadel k voqr de gezondheid en velgou staal bewerkt BINNENLAND GOUDA 13 Septembet 1897 Door de Weerbwrbeida VereeDigiog BarICetpIicht alhier werd ter gelegenheid Tan het aOjarig beslaan een achiedwedstrijd uitgeschreven dw gisteren en beden werd gebooden daar de wedstryd nog voortduart kunnen wy alteen den nitslag der korpepryseu medadeelee Xste Prgt rergold Eilveren medaille behaal dnor hei 5e bataljon 4e Reg Infaakerie met 253 panten 2de Prgi silteren medaille behaald door hei bataljon der d d Schattery met 240 punten 3de Pfijs bronzen medaillef behaald door de SchietTereeoiging Wilhelmina met 229 punten A Zaïerdagmorgeo weid om half 4 te Ouderkerk a d iJs el braad ontdekt in de smedery ran de acheepst immer werf vaa den heer P Bouler ia de bom der gemeente Door bei spoedig en vaardig optreden der brandireer bleef de nerkplaats grootendeels behouden By d opening der Kamers cal ditmaal deB reuipi Tergezeld zgn door de Koningio Vad De Tereeniging tot bestrijding tbd knooierjjen in den boter ea li aHhandel houdt haar atgemeene vergadering op 20 deser s namiddags half 1 in bet Zuid Hotlaadscfa Koffiehuis te Den Haag De ambteoarea der Mantsobappg tot exploitatie van Btaataspoorw ea met name de static DBcbef o adj u octeu assistenten talegraSateo klerken en conirolears znllen van een nieuw model aniformpet loorcien worden Da ongereer 10 000 leden welke de Hol landeche maatschappg van laodboaw teU zullen een belangrgk aaodenkea bekomen aan het 50jarïg bestaan dezer maatechappy Bg de opening der tand bouw ten tooostell ing waarmede dii gondeo jubileum gevierd wordt zal in een oplage van boTengenoemd getal een gedenkboek Terschgnen waarin de geacbïedeuit oer maatBohappy Tan hare opricbting af wordt bescbreven Aan de samenstelling van dit historisch overzicbt heeft nog een béiangrgb aandeel gehad de betrearda secretaris van het hoofdbestoar fyl D de heer G F L Watdfck V D beapaDning Q der stukken geiohat van OOM artillerie een der inzeodiDgen op de FEVILLETOM FLIRTATIOIN De EiQhanIs eo Thomsons zulten er ook gn en ik zal Ëunioe nsar tafel geleiden tot groote ergernis van dea ouden heer die zoo dwau was zyn buurQieisje uit liefde to trouwen Zyn vroawtje flirt ait verveling met een vriend van haar broer en loopt gerair uit verveling kaar hart nog eens in ernst te verliezen Je bent tm duivelsehe kerel Francis Je sohynt me echter wat te veel pleizier in het spelletje te hebben Fat op alle sentimentaliteit mocht eena niet dood bij je zign Welk een eindelooze varie tett ia er toch op bet oude thema t Maar oome akmg Willy stak ziJD arm door dien van Ward en een poos later liepen ze als eohte dandy s door Begentstreet te flaneeren totdat bet tqd werd een cab te namen naar het station Willy stak kort daarop Tra lger iquara over en begaf zich naar zyn club waar hy een dlnee e had met een ituk of wat uitverkoren vrienden Er speelde een glimlach over yn gelaat toen hU aan het gesprek met Francis dacht Hoe zou deze hem hebben aiigelachen als hg geweten had dat WtÜy sedert eenigen Igd in stilte geëngageerd was met een beeldschoon aaaistertje dat niets van zqn po iüe of fortuin afwist maar hem alleen Hef had om t a ooien knevel ia open landhonw tentoonstelling te Den tinag zn Ut bestaan uit Gronïngsche Geldersche Noord brabantache en lerache paarden terwgt de cavalerie rypaarden oitslaitend lereche zullen zgn Omtrent de tentoonstelling kan medegedeeld worden dtt een inzending geheel gewyd zal zyn aan de vlasiadastrie In Nederland en we die door den beer F A de Jong te VGravenhage De Hollandiohe en de Kortryksofae methode van vlasspinnen zullen hierby te aanBchonwen worden gegeten lo overleg met den commandant van de brandweer zyn flinke maatregelen genomen ter voorkoming van brandgevaar op het tentoonstellingsterrein Aan het verslag van de Gemeente Goada ontleeneo wg bet volgende Instellingen tir voorkoming van armoede door of vanwege de Gemeente beheerd a De Stedetyke Bank van Leening diebestnord wordt door eene Commissie van drieleden Op dan la Jio 1896 wtren a anezij 10642 paoden beleGDd mst f SUOl OK In den loop ibb het jaar werden beleend 62811 puden toor 108202 80 Te Mmea d3468 panden beleend met f 189808 26 Daarentegen werden er Geloat GS660 panden tegen f f07772 25 Verkocht 1888 9158 8S Tezamen 58882 panden ten bedrage fen f 110924 50 Zoodat op nit £ December 1898 aoweiig warex 9fi71 panden beleend net f S8878 7 Sy B Spurbaak Ie Ooada iraa geplutat 7379 94 Een jur rente daarop Terschesca u 221 37 Tnleggelden bij de Brandwaarborg Maataclup 80 Het iebiat der admmietratie nn verkoop waa 388 7o Het iBld m k 4118 99 Kapitaal der Bank op nlt Dec 1896 f 40490 85 Er werden in den loop van het jaar 718 panden minder beleend en f 6399 75 minder ter leen verstrekt dan in 1895 Da Commissie van AdmioiBtratie onderging in hare samenstelliug geene verandering b De Spaarkas onder het beheer van hetBnrgerlyk Armbestuur Door 328 personen werd in 1896 ingebracht de som Tan f 3425 70 Zg ontvingen terug f 3532 56 Het bedrag waarmede de teruggaaf derj inleg overtreft werd bestreden nit de rente die het kapitaal dat up de Spaarbank is geplaatst afwierp ten bedrage van f 35 82 en voor het overige nit de fondsen van het Burgerlyk Armbettuar Ia het vorige jaar hadden 367 periODen de som VBO f 3712 55 ingebracht Behalve de beide voorgaande Qemeante InBiel hartig blond gezicht Ze was doer gebrek gedwongen geweest met hare moeder het stille dorp waar zy was opgevoed te verlaten voor het gerasrlyke leveh ia Londen God wist hoe ze hare naïveteit ea onschuld had bewaard vdor ze Willy had leeren kennen Zoodra hij zqn eigen beer en meester was dat wil zeggea zoodra hij door den dood van een ondeu oom genoeg zon erven om tïoh als advocaat te vestigen zou hg haar als zyn wettige vrouw naar een lief huisje ia Hammersmit ia of Hornsby voeren H bewaarde zijn geheim in t diepst van z n hart waar bet veilig was voor de bespotting zgner vrienden die in alle opzichten tot de Qon believers behoorden Het laatste gesprek met Francis zou hem DOg waakzamer maken op dit punt In de drawing rOotn op Kiag s Hall stond een blonde vrouw voor den helder brandenden haard Ze zag er vermoeid u t en ha e slanke tenger gestalte had iets gebogens alsof die jonge schouders reeds een te zwaren last torsten t Was echter alleen □ D ze zich onbeapled door vreemden of bedienden wist dat Mary Ward toegaf aan een gevoel van uitputtifig na een vermoeienden dag Niemand zou dien dag met meer zelfvertrouwen en nauwkeurigheid hare orders gegeven hnbben voor de aaustaande feeatelykhedsD dan zy hoewel inderdaad gedurende de drukke Kerstweek niemand minder meestfres zou s n in haar eigea huis dan zij zelre Zoo feestelgk en vrooijjk tot nu toe de stemm ng tegen dien heugIgken tjijd in haar hart geweest was zoo somber en gedrukt wsi zjj het dit jaar In haar vaders hnU was dat feest altijd het feest bg uitnemendheid geweest eo had S£ary als de vroolgksts onder de vrooiyken onder den misteltoe gedaast met de boe lingen verdienen nog de volgende die door ot Tan wege corporatiën of partioulit iea beheerd worden vermelding a De Spaar en Inipbank opgericht doorl t Departement Gouda der Maatschappgt Nol van i Algemeen Ie Do Spaarbank Blgkens de laatste rAening waren er 2717 dealnemsrj of credit iren tegon 2643 in 189 Da inbreng bedroeg in het j lar 1896 t 155435 30i tarwgl terugbetaald werd oo v or opgevraagde inlagen als voor ioteresaen 120979 39 In bet jaar te voren werd ingebracht f 128028 52i en opgevraagd f 136309 89 De spaarbank betaslt 3 pCt rente 2e De Bulpbank Deze gaf in bei af eloopen jaar 66 voorschotten tot een gezamenigk bedrag van f U740 lo 1895 bedroeg het getal voorichotten 51 en beliep de voorgeschoten e om f 8550 b Een Algemeen Ziekeufoods dat 359 deelnemers te de door welke f 1888 70 aanoontributiêu werd bygedragen Aan 342 personsn werd geneesbnndige hulp verleend bovendien ontvingen 40 vrouwen geldelijkebgdrsgen voor verlosknndi hulp o Bene Begrafenis bun Zy telde 530 leden TOOr het begraven van 14 personen werd een bedrag van f 1100 uitgekeerd LANDBOUW EN VEETEELT Pe algeraeeoe toestand was gunstiger D koop en hunrpryzen der wei en hooilaoden waren gelgk aan die van bet vorige jaar Hooge waterstanden kwamen met voor De kwaliteit van het booi van de Ie snede was g ed die van de 2e saféie slecht De opbreu i st der wei en booilunden middelmatig Het hooi van de 2e snede had wederom te Igden van den regen Het vee ging op tyd naar de weideen werd vroeg naar den stal téraggebraolit De gezondheidstoestand was gonstig De handel was over het algemeen tamelgk levendig Er werden redelgke pryten betaald De pryzen der boter en van de kaas waren lager dan bet vorige jaar Ër werd minder boter Ier markt aangevoerd De aanvoer van kaas was meer Warmoezerygronden worden bier weinig aangetrofian De uitkomsten waren redelyk De groenten worden meerendeels langs de baizeo gevent en in de Gemeente verbruikt De boonn eo bloemkweekergen brachten geene belangrgke voordeeleo op De handel was middelmatig de pryzen redelyk De vracbtenteelt is van geringe beteekenis eveozoo de handel in vrachten renzoons van hoar vaders hoeve Mnar sedert een groot jaar was dat allea veranderd Ze waa weaa Kswordeo en kort daarop de echtgenoote van Franoia Ward Hg was kaap en geestig eo had haar op een paar bals gedurende den afgeloopen winter in t oogvallend het hof gemaakt Al bare rrieaden noemden ben een goede partij ea de band tuaschen hen beirlen was gelegd voor ze sich rekenschap had kannen geven boe alles zoo spoedig in zijn werk was gegasu Mary was een meisje van een zacht en meegaand karalcter dat weiuig gelegenheid had gehad veel van de wereld te zien nadat zo ran de kostschool was thuis gekomen en er misschien toch niet veel van geleerd zon hebbeo omdat ze zioh meer bezig hield met bare oigen droomeu en idealen dan mot de werkelgkheid om haar heec Die illusies hadden haren jeugdfgen gemaal omgeren met een aureool van verstand en schoonheid en haar het huwelijk doen beschouwen als een middel tot wederkeerige volmaking Terwgt hare medeleerlingen zich in de vacanties schadeloos stelden voor de methodistische gestrengheid die haar t grootst gsdeoUe van het jaar omringde wgdde zij zioh uitalaitend aan hare studiën het bezoeken barer armen en het behartigen der belangen van haar vaders lalrg ke onderhoorigen Siechts nu en dan geraakte het stille leven uit zijn plooi toen Mary van school te buis kwam en men af en toe een officteole partij noest geren omdat dit nu eenmaal ook tot de verollohtingsn van hunnen stand behoorde Haar blond pensief hoofdje boog zich dasria echter weer met genoegen over hare boeken en berekeningen Zoo n vrouwtj i Boheen voor Franoia Ward als geknipS vooral omdat ie sehatr k was an de oude heer Jones ats Het schandaal proces van de Bauca di Como is afgeloopen Do tooroaamste bescbaldigde Lurnghi die belangrgke nathullingen had willen dofn maar op raad der verdediging zweeg werd tet 7 jaren gevangenis veroordeeld de sndnre bescbn ld igden een paar dozijn tot straffen van eenige maanden iot 5 jaren Naar wg vernemen heeft G van Gelderen iadertgd veroordeeld toï levenslange gevangenif wegens den moord geplergd op den wachtmeester G Boekman te Osch die tot do toe zyne onsrhnld had volgehouden in de gevangenis bekend de raoordeoanr te zgn en een volledige bekentenis afgelegd Btykens van den gouvernear geoeraat van Ncderlandacb Iudig ontvangen telegraplïiecha berichten zyn by de Jongste in Atjeb geleverde gevechten gesnenv ld de fuseliera J H Naulaers no 43823 A E Morufi do 32183 J Memmer no 41293 en F C A Mewes no 34905 gevaarlyk gewond de sergeanten A H H Theuoissen no 41063 en O J Verbelst o 26894 eo licht gewond de 2e tnitenaut der infanterie H A Guadorf en zyn aldaar aan de gevolgen van in Atjeh bekomen wonden overleden de viin bet Nedfil landeche leger by dat in Indië gedetacheerde Ie loitenaut der iuianterie A A van Mourik de sergeant C A van Lawick no 42542 en da fu elierti H L Callier no 30794 H J J Meeramans no 41637 en J Nieborg no 42754 Voorts ryn op Lombok by het erdrijvea van eene rooversbende uit de Prajasohe bosschen gesneuveld de 2e luitenant der infanterie F B Nunninli en de feselier P ü W GrUdler no 43858 eo werd bg die gelegenheid gevaartyk gewond de faselier R Wartena no 37998 Stot c De Amsterd Ct c scbryft Men herinnert zich dat wy eenigen tyd geleden melding maakten van een bericht in de bladen dat zekere D die vroeger wegens eeu vergryp in den militairen dienst met de ge aogenis heeft kennis gemaakt doch sedert bg een onderneming te Amsterdam een portierabeirekk ng tob ieders genoegen waarnam door veelvoldige aanmaningen van de politie by de directrice der onderneming nit die betrekking ontslagen en thans broodelooa is Op ons maflkt deze geschiedenis den indrok eo perioonlgke qoaestie te zyn Immers if door een recberchenr naar dezelfde betrekking voorwaarde stelde dat Mary s echtgenoot buiten zou gaan wonen iets wat met zijn plan om zijoe he trekking er voorgoed aan te geven volkomen strookte Gedurende haar korten engagementatg d droomde Mary van een toekomstig geluk dat haast te gr ot en te aohoon was voor een onwaardig persoontje als zg Francis waa een en al attentie voor zijne aanstaande vrouw Hij meende het toen inderdaad met zgn goede voornemens zooals gewoontgk nis zqn levensrad over een gladde baan rolde maar rosili kort na het huwelijk kwam de ootgoooHoling Mttry begon te twijfelen aan haar verder levensgeluk en Francis verveelde zich onuitstaanbaar op bet slille Ifsdgood van Mary s voorvadoren Men besloot te gaan reizen en dat ded eu z j dan ook den geheelen volgenden zomer Mary die de vroolijkheid op Franoia griaat ag teragkee en volgde hem gedwee van de eene badplaats naar do andere en atelde het zich tot taak zich te amusoeren met de dingen die haren man genoegen verschaften Tegen den herfst riepen hare aanstaande plichten lis moeder hen echter naar huis Francis stolde toen voor op Kings Hall te gaan wodod dat niet zuo afgelegen was als haar onderlijk huis en ook hierin schikte Mary zich daar zij gaarne voor nllcs hem tevreden zag Voor haar was het echter een heelo opoffering het huis barer kindsheid voor goe raarwei te zeggea en in een geheel nieuwe omgeving zich te fFstigen f ardt ervüijd