Goudsche Courant, dinsdag 14 september 1897

1806 9141 6840 8663 109 4 18868 17824 19860 1241 3277 6480 S7U4 10980 13873 17378 19960 1246 330 6187 8733 11047 13687 17886 19994 H14 8422 6488 8772 11104 13917 17S91 20087 1159 3464 546 8868 11186 1397 17715 80330 1746 3681 6 98 1887 11288 14355 17764 20346 1786 3641 796 8903 11419 141195 17846 20467 8847 4801 6842 9116 11453 14984 18091 80767 2279 4806 892 9348 U464 U06 18416 80773 238i 4842 7099 949 11661 1 183 18643 80916 2387 4384 71 2 646 11681 84 V 6 77V 109 102 100 159 1381 U l 12 100 64 103 14 18 i 103 3 is 75 287 297 60 188 802 10 1 106 108 104V 11 123 128V 341 118 Kleinhandel In Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingovo ge art 5 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter opsnbars khnnis dat hg hen is ingekomen een verzoekschrift van den navolgenden persoon waarbg vergunning wordt gevraagd om iu de hu haar naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen aU Naom T d Verzoekster Aanduiding der loc Wed G J Heetmans Westhaven B 182 geb Ëleua Gouda den 11 September 1897 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris W KBüMHOUT 1 e Beste adres voor Tricol Goederen A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 7 3 730 GOUDA Telephoou Ifo 3i Beurs van usbptëmbbr N aDZSUliD Cert Bdsund Obl Biunanl 1894 4 dilo Gecons 1880 4 duo bii llolhs 1889 4 dito bg Hope 1839 90 4 dito in goud lern 1883 8 dito dilo dito 1884 6 Spawb Perp t oliuld 1881 4 Tcanu Oepr Cmv leen 1890 4 Geo leeninR serie D Geo Ie niag serie O ZmoAra Ksp v obl 1892 6 Mixloo Obl Buit 811I1 1890 6 VimznsL O jI 4onbep 1881 AïSTBKDiM OblwBt en 1896 3 HolTE DAM Stbd loon 1894 8 Nsn N Air Hsiirlols aaod Areudsb Tab M CortiBcaten DaliMiwtïobappij diti Arn Hypolheekb psn lbr 4 Oult Mtj dor Vorstenl aand s Gr Hypolheekb psndbr 31 l ederlandsche bank Ksnd Vrkr slotkrs 88 991 88 9 V 98J 80 867 86V 21 63 9 l 1 6 58 75 81 1S 88 107 98V looi 94 60 929 1001 4 100 199 Sl s Ned Handelmaatsoh üilo i IU N W k Psc Hyp b p ndbr 6 Ritt Hypotboekb panilbr SV l lr Hypilhoekb dito 31 OoSTBNB UoKt HrnK baak annd Rt7Sï Hypotheiekbatik pandb 4 Ahbsika Equt bypoth pandb 5 Msxvr L t i r Um eert 8 N D HoU IJ 8poor M j asnl Mg tot Eipl r St 8pw nanrl Nad lad Ppoorwegm aand Nad Zuid Afr Spm sauj 6 dito dito dito 1891 dito 5 lTiUBSDOorivl l887 89 A Eobl 8 Zuid Ital Spwinq A H obl 3 Polbn Warschau Wieuen sued 4 i 143V Eosi Gr Bu B Spw Mij obl 41 99 Battischo dito aand Futowa dito aand 5 Iwaug Dombr dito aau I 5 Knrsk Ch Azow ip kap obl 4 dito dito oblig 4 Aksbiic Cent PaRSp Mu obl 6 Chic k orth W pr O v aand dito dito n n St Peter obl 7 Denver 3t Rlo Gr Spm rort v a Illioois Central obl in goud 4 I aUv fcVashvillfCert T aand Mexico N Spw Mjj Ie byp o 6 Mils Kansas v 4pot pref aand N Tork Ontasiok West sand dito Penn Ohio oblig Oregon Calif la hyp ia goud 5 St Paul Hinu k Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig dilo dito Line Col Ie byp 0 5 CiSiDi Can 8outb Cert T and Vsn C Ballw kNa lob d O Amsterd O noibus Mij sand Bollard Tramneg Msats aand Nei 9lad Amsterdam aand 3 Stad Kotlerdam aan 3 BiLslB Slad Antwerpen 18 7 i Stad Brussel 1Ï8 2 Hoüo Theisi Eegnllr iesellicb 4 OosTBNB Slaatsbening 18 0 5 K K Oott B Cr 1880 3 SrlNJB Stad Madrid 8 1868 Nan Var Bet Hvp Sp jbl oerL 98 I 133 lOO i 80 26 112 108 j 198 286I 100 I 64 I 57 lts 4 1 Mei TUd vae GreeBWlch öïrecte slrwegverMDdlogen met GOUDA Zomwdleist lSOT Aangevaeieo f ii ll 1 iaat l i 8 48 8 67 4 6 4 66 6 M 6 61 80 9 87 64 10 11 11 18 7 O 4 40 9 4710 18 10 80 11 88 KOTTIKDA M fl O D D i 7 86 8 40 11 64 1 0 l 4Jk l 7 46 8 18 00 8 47 10 18 eODDt DEN B t kO Soi da ZevaBbuiaaa Moerkapelle Zoetermaer Zegwaard Voorborg s Hage 8 80 17 S4 lO lï 11 16 18 18 18 88 1 67 8 46 4 4 6 86 6 84 11 7 84 7 4 8 18 1 64 4 lO M 11 1618 40 18 61 K 9 w m 1 06 s V vat 64 10 4 11 48 ia 4 1 10 8 06 4 16 6 16 6 66 JS DIH HAAG GOUOi sHaae 6 4 7 80 7 48 48 10 1111 87 18 811 86 8 44 8 40 4 06 4 38 6 M 18 7 18 7 66 10 V X6 68 10 17 1 41 4 1 Z Zejw 10 88 1 8 4 J SX r60 8 i 8 0 lVl ir l 7lV oV 7 4 4 M07 O 1010 8 8 7 4 ft 0 16 ïi ri 7o 8i M 486 6 6 7 M O J JJ 68 0 V 10 88 11 66 4 1 M J JJ J l it lo Il l0 l ll 1 8 4 ix 7 8 1 U 10 M 11 10 10 08 I 10 16 10 87 88 10 8 U 6 11 44 eOl Di UTKIOHT 07 10 1110 67 18 00 18 68 1 80 8 I7 4 8 06 66 8 86 10 17 10 86 i 87 s 7 10 10 84 i 46 4 4 7 18 8 41 10 41 t 8 08 8 6 6 08 4 7 8 8 6 11 18 U l 18 81 1 88 AMSTIBDAII OOODA I O 10 4 14 Ïm W 111M 10 17 10 8 lUl gaaolliciteerd en het TernOodon ligt Toor da hand dat de politiec in 09 i sit deo telk ini wederlieennden recherchanr Jbeitond Inmiddeli ii doord n ootijagen D eeo klacht l g den officier ran jnatitie ingeateld tegen den eommiesaria Tin politie op He Leidiche Pleio In een achrgten ran da mltermalao geDoemda gecombineerde werkliedenTeteonigiDgen t Almelo werd aan de Terechilleode labrikaotea medegedeeld dat op grond tan ilen uitstag der gebonden stemmingen bg de heereu 11 ten Cate Ht Co bj de Katoenmaiitichippg roofheen Qebr Scholjien Co en bj de ieer H B Scbolten op IB September het ark too geataakt worden maar d met eane kleine meerderheid van stemmen btalotan was by de Jllmeloicba atoomapinueig We erg en lerierg niet te itakeo Door al e genoemde fabrikanten is hieropgeantwoord dat in honoe gecombineerde vergadfriog besloten wat dat op da fabriek derAlmeloaobe stoomapinnerg wexrg en Teriarg evenmin ran doorwerken sprake kao ajjo daarin hanne brieren ran 30 Ang en 3 Sept aan de gecombineerde arbeidere een gecombineerd nltimatam wbrd gealeld waardoor all fabrikanten tegeoover elkaijder gebonden zgo dat de Almeloaobe BtoqmspiDnerg weverg enrerrerg aich dns genoodaaakt tiet aan harearbeiders bet werk tegen Zaierdag ofrr 8 dagen dna tegen 18 September evenzeer op te zeggen wanneer da sUking bg bov ogenoemfie firma sdoorga t j po miniktei ran watorata4t heeft hetMtWerp widtardienstrsgeling der Ned Oéotraal Spoorwegmaatecbappg tbaoe dg oitief go geketird nn Irat rertrek ran den eei sten persooenirrein tiit Zwolle onr Utrecht alnrankelgk voorgesteld te 6 40 nro i gebracht op 6 IS ol eleohta 5 minoteu late ao bg deo t geowooréigen dienat Uit Amsterdam meldt man Oe boo dcommiaaaris va4 politie alhier looft eane belooniog ait Toor eeoigerlei aanwgnog welke leidt tot Ha opspo in van de Clevalandtandem no 90334 in den a ood rao don 7deD decar door ioeloiping oit een perceel aan den N Z Voarburgwal ontrreerod De najaari ezaraens inl bet Boekhoaden Handelsoorrespondentie in Moderne talen en de Stenografie van sVoprnitv Vereenigiog Tan handelsen kBBtoorbddieodeu te Amsterdam ondef toezicht der Commissie oit den baadel bestaande ait de hoeren Mr J N Bastert Dr B F B Hitbrecht Frita Olie O Vas Viseer eo A Rollvink lollen op 13 en 14 October a a wordpn afgaoomen voor het boakbonden door de Uieren C Knapper Kz en C J Thenoiaae voor de Nederl en Franache talen door den Heer H C P Dirks TOor de Dniteohe taal door den Heer Dr C K Poser Toor de Engelsohe taal door den Heer C J Voortman Prospectosaen zgo gratia Terkrggbaar bg den Beer W G ds Oraafl 2e Jan Steenstraat 107 bg wien men licb tot 5 October a s kan aaogeTen TOor het examen In de 17e alg Tergadériog der Nationale Gbristen Gebeel onthooderJvoieeniging den 29 deaer ta Groningen te boildeo zal dr J H Goooiog Wz oit Zwo1l e ale daarvoor tgd ia eene bespreking inleiden over onze propaganda middelen ao daarbgi de volgende stellino gen verdedigen De bezwaren tegen de gebeelonthoudiogmogen ongegrond en vealal gezocht zgo betlalfde kan niet altgd gmegd worden van debezwaren tègeo do geVelonthoodera Wg die in Quze vmd hebban geschreven den drang der liefde vi n Ohriatns c moetende eischen dier liefde óók betrachten tegenoverde matigen c Wij hebben is alle eerlgke drankbeatrgdera ja in allen die asbeiden aan de naatschappelgke en zedelgke i verheffing van het 8 86 8 48 8 48 68 C6 6 68 08 11 1 8 16 7 86 7 88 7 8 7 4 7 66 88 è 6 1 6j87 Oanda i Hoordreeht Kieuwerkerk OapeUe otterdam 7 80 U1 7 48 8 48 ÏA7 68 8 61 T 8 07 8 sH 8 18 8 08 8 46 Uouda 6 80 87 7 66 8 8 Oudew 6 46 6 v i Woerden 5 68 7 S 8 18 Utraekt 18 7 88 8 88 11 14 11 88 S S 10 6111 46 GOUDA 10 67 M 4 10 80 8l ST Soada I M 8 1 0 81 Bottardan OapeUe Hiaawerkerk MoordreeU Ssida volk met name in alle Evaogelisten en Evangel ieverkondigara an in allen di oen voorbeeld geven van een echt ohristelükeD handel ook al rgn zg geen geheeloothoodera kraohtana huo eigen beginselen bondgenooten te aien en behooran ben ataidi als zoodajiigen te ont roetaD 4 De geheelonthoodiog is een doel maarmiddel ag ia alechta éóo oit de vele middelenlot bereiking van het door ooa tieoogdo doel Beide waarheden worden door ona maar al tevaak ait toog verloren 5 Waar da maoneo der wetaoiohap hitover een wetenachappelgke qaaeetie onderlingonaena agn babooren wg het einde van hnnatrgd af ts wachti n zander ona erin te meB en De centrale commisaie voor de stêtiitiek deed verscbgnen een overzicht van den loop der koopen pacbtprgien van landergen in do jaren 1882 tot en 1896 Daaruit bigkl at de acbteraitgaog lang zoo groot piet is gewaeat ala het publiek meent Zoo daalden de gem koopprijspn van 905 lot f 813 de gem pacbtprgien van f 62 tot f 8 t per h otare Natourlgk ijjn de venchillan Toor verschillende soorten van gionden niet dezelfde Een bgna ongeloofelijk verhaal doet dr Berdoe in de Daily Chronicle Hg vertelt dat Amerikaanache doctoren op ongenre lgke krankzinnigen proeven zondcb hebben genomea omtrent de jerking van een bgzonder vergif op het menachelgk organiamè Tn bet kBa letin van het John Hopkinvhospitaal te Baltimore aohrgft volgeoa den beei Berdoe dr Berkley het TOlgeOdo over deze proefnemingen silel eerste deel van het onderzeek werd gedaan op acht verpleegden ait bet atedelgk krankzinnigengeeticht die met nitzonderinii van óón bet tgdiverloop waarbinnen men nog op geneaing mag hopen reeda laig of jniat voorhg waren Aan deze stervende of ongeneesigke patiënten werd het vergif toegediend tot vermindering van gewicht verzwakking vau den hartslag en koorts intraden twee hunner hattannen te ijlen en van deze atierf er een v9ordat de prikkeling voerbg was Met gzingwekkende kalmte maakt dr Berkley dan uit deze proeven de gevolgtrekking dat ds behandeling met bet beproefde vergif ni6t zonder gevaar ia Voor de geiondheid en het leven van den patientv Naar de vMidd Gt bg gernobt verneemt aon bg Qedepateerde Staten van Zeeland bei TDornemen beataan om naar aanleiding Yande bepaling in art 10 der wet van 24 Mei 1897 Staatablad no 156 eene nadere regeling van dtl beataande jaarwedden van bargemeoatera an aecretariasen der gemeenten te overwegen ten einde die in overeenstemming te brengen met de bedoeling dier wet Aan alle oaderwgteiasaeo op plaateen beneden de 5000 zielen in Nederland ongeveer 860 in getal ia nn ongeveer drie maanden geleden door het beatnor der Nationale tantoonatelling van jronwenarbeid een brief gezonden waarin de volgende vragen voorkwamen Ie Zondt n in owe gemeeete vronwan willen opsporen die zich met bnisvlgt bezighouden 7 2e Zoudt gg n de moeite willen getroosten die vrouwen in te lichten en bnn te verzoekep baren arbeid op de tentoonstelling in te eeodea De tgd Tan inzending en het adraa snllen nader worden bapaald 3e Zondt a er ook de vraag hg witleo stellen of zg in geval van inzending barfto arbeid al dan niet op de tentoonstelling wenschac te verknopen f Onder bnisvlgt Terstaat de commiaaie allen handenarbeid dis thais wordt Terricbt en niet of uit de hand wordt verkocht zonder werkgever iU taaschenperaooo door vrouwen oit alle standen 11 86 18 88 It t 18 66 11 11 18 18 11 88 11 16 11 48 I 1 61 18 8 1 88 11 86 11 60 1 68 10 1 U 8 10 i 10 48 10 4 8 01 8 18 8 88 8 4 8 81 AM8TEIDAU H ll 4 11 J U li 6 10 7 61 f 10 1 Op die 860 brieven ontving bat comitó 10 antwoord Thans dringt de commiaaie voovr feiiiavlgt in een nadei Echrgven bij ds onderwgzereseen nogmaals op het beantwoorden dezer vragen aan De keer Oaem n fiorgeaius on huidige minister van bianenlandacbe zaken ia geboren te Schildwolde gemeente Slocbteren Reeds vele jareti geleden nam ij daar met eenige damea an bearen deel aan een zeiltoobtje op het oabjigelrgan Schildmaer Door een windvlaag sloeg toen het achoitje ont en de opvarenden werden alechta met groote moeite gered door den kaafeieiii van het Heerenbnia aan bet meer dat dan weidschen naam S ne Sonci draagt Toen ecSter eenige jaren later de heer Borgesina de gelukkige vader waa geworden van de fameuze vergubningawet schreef zijn redder een rnwe kerel hem een hartig briefje waarin hg onomwonden verklaarde dat zoo bg geweten had dat de heei B zoo n wet zon makan hg hem zou hebhen laten verzoipenU Naar men vertelt beantwoordcïe ds gelukkige vergnoaingswetvader dezen heilwenvch met eeU bankje van f 25 Post DV H Borger vestigt in bet sTgdscbr v Geneeik c da aandacht op eeb dissertatie van den beer Ed Yeaox te Bordeanü over het doorboren vaó de oorlelletjes Alterlei infectieose ontstakiogen kunnen daar het gevolg van ago Veaox baalt een aantal gevallen aan waarin lapus buidtnbercnlose gezwellen en aoms ergere ziekteTertchgnsalen veroorzaakt w ren door bet perforeeren der oorlelletjes geiwegen nog van de gevolgen van insobenring die dikwgia daarna plaats heeft De schrgvet der dissertatie betoogt dat bgna al de badoelJe ziekteveraobgoaelen konnen worden voorkomen door bg deze operatie ter wille van opsiering dezelfde voorzorgen van reinheid toe ie passen sla bg elk ander beelknndiget handeling Daartoe zon allereerst de operatie oit de praktgk der joweliers moeten verdwgoen Set verkieeelgkete leg dr Borger ware voorzeker zoo bet Indiaanscbe gebroik om de kinderen louter voor de aardigheid licbaamlgk te schenden geheel werd verlaten Oalokki dat de mude zich tegenwoordig met de oorlelletjes minder dan vroeger bezig houdt c Een heer van Sint Jooat ten Noode Brasaal maakte in een badplaats kennis met een Engelscbmao met wien hg pp vriendachappelijke wgte omging zelfs wandelde en dineerde De fingelaobman bleaf aena onder het wandelen plotseling staan voor eene vitrine waar childergen nitgevtatd waren De beide vrienden bewonderden vooral een vrouwenportret bespraken bet eenige oogenblikkin eo gingen toen heen iTooral was de blauwe tint van bet kleed mooi zef de Eogelschman vWat blauw Troegdo anderen het kleed ia geei c Pardon hel was blaow t Men ging een weddenschap aan Toor 20 lonie keerde terog en bet kleed was blauw De Eogelschmao won zgne weddenaohap Daags daaraan waa deEogelsebtaao Terdwenen eo het schilderij oo k Bg nadere inlichtingen werd het raadsel opgaloat De Eogelvchman bad den schidergenkoop man Torzochï do tt ae scbildergeo in zjjnt Titrine te plaataan docb niet b ide te gelgk De koopman moest telkene itls de £ ngelschman met eafl Triand aan de vitrine had gestaan voor de grapt de gele dame door de blauwe vervangen Hg scbgnt die grap reeds iu versobillende hsdplaataen gespeeld te hebben 4 66 6 08 6 0 6 1 6 88 i 60 88 6 10 4 16 4 M 4 60 4 67 6 04 6 10 18 87 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 t 8 4 8 Utrecht Weeïden Oudawater Gouda 1 7 10 14 AatatstdaM C 8t Osada T M Onder het opaohrift fabrieksarbeid van saboolkinderen ia Pruisen schrglt F M W in bet jongste nommer vsn bet Sociaal Weekbladti Er is in Pruisen eene wet die verbiedt dat kinderen onder 13 jaar en ook kinderen van 13 jaar die hun achoolplioht nog niet bebhaa vervdld in fabrieken werkeB Doch kinderarbeid is in Pruiaen en elders zóó goedkoop dat bet den fabrikanten zwaar valt de voordaalan ar vSn zoolang ta ontberen als deze wet het gebiedt En er werden onderwgzers en i h oolopzieneri gevonden wier harten i6éi warin klopten voor de indnatrie welke het zonder luiken kinderarbeid niet konden stellen Zg gaven de kinderen vergunning om fabriaka arbeid te verrichten Zoo was de industrie gebaat poch na is er volgens sociale praiia no 46 eene aanschrgving gekomen vau de regeering aau alle onderwgzeis en aan het schoolloesicht waarbg zulke vergunningen misbruiken worden genoemd au ten strengate worden verboden en waarin wordt vermaand tot handhaving der wet en de fabrikanten er aan worden herinnerd dat zulke onwettiKe vergnnningbawgzen ben niet van strafbaarheid zonden ontslaan De arme industrie zal dos eenige maanden langer moeten wachten om de kinderen te gebruiken Men vraagt ziah af als zoo de toestandau zgu in landen waar sehootplicbt bestaat hoe zullen ze dan wezen in indnstriestreken waar de Ecboolplicbt nog ontbreekt Een onderzoek op den afgebranden toren van Shenen heeft aan het licht gebracht dat de muren van den teren nog eveo sterk zgu ala vroeger zoodat niïts omver of omlaag zoa gebaald moeten worden uitgeaomen enkele stukken der bovenste bnlostrade waarop Zaterdagavond de brandende koepel waa gevallen Deze stukken zgu reeda verwgderd waardoor oen groot deel van het gevaar verdwenen is De banken de treekstosl en het fraaie lokaal zgu geheel behouden gebleven evenala de kanstig van engwerk voorziene banken oit het midden der 16 eeuw in de consistoriekamer President Fanrs zond aan Qrootvorstin Olgs een kist met baar monogram versierd eo wasrin drie zeldzaam mooie poppen waren gehorgen De eene pop kan een gansch gesprok voeren en drie liedjee zingen de tweede is een elegante Parisiene met vier verschil ende toiletteu De derde draagt bg afwiaaeling vier van de meest schilderachtige eoetuums uit de Fraosche proviociSn Door een winkelier ta Utrecht werd kg bat nazien der toonbanklade tnsschen bet daarin aanwezige geld een valaoben golden gavoadeo dragende de beeltenia van Koningisi Wilbelmina doch geen randschrift of jaartal Blijkbaar baH dat mnntatuk eenmaal als broche dienst gedaan aftbaoa de plaata waar da speld en het oogje hadden gezeten waa nog doideIgk zichtbaar Daar dergelgke broches meermalen voor een paar stuivers te koop worden aangeboden en het wegnemen van speld ea oogje gemakkelgk geschiedt aon dit voorbeeld wel eens navolging kunnen vinden Veertien dagen gateden verloor te Scheveuingen een dame bjj bet baden io zee baar friAien gouden trouwring waar n baar naam gegraveerd stond Woensdag jl rood een joogejoffrouw hg bet baden haar band in het zaod stekende om sobeli ea te grgpen don ring terug Het hoitbaar Toorwerp ia nu asn de eigenaree opgezonden terwgl de belooniag op het vinden er van uitgeloofd door de familie vau de joogedame voor da badvrouw is liestemd Nabg Krskau ligt bet dorpje Mogila ur naar de sage meldt koningin Wanda zich in dan Weichsel beeft geworpen uit afkeer voor een Duitscbeu hertog die naar haar hand dong Hier beersohta in den laataten tgd groote schrik onder ds bggsloovigs boersn Eiken dag steeg zeiden sg een groot monster uit bet water het kosaterde sich in de zon en keerdfl daarna in de rivier terug Zü meende 1 7 10 04 10 11 10 1 10 7 7 68 7 68 8 06 8 18 8 88 10 1 18 8 10 10 14 11 10 7 86 8 1 6 86 17 7 4 41 47 87 47 4 7 46 8 80 46 ll lt M 7 4 10 01 10 07 dat het een draak was die luidepa de over levering l geleden het naborigej WaweUlot bewoond bad In bon nood riepei zg de hulp iu van eenige beeren uit Krakan Peze beeren Itfden zich op den loer en zagen tot bnn roote verbazing oen krokodil uit ds Weiohsel komen en zich aan den oever neerleggen Toen het beest gedood was bleek bet esn lengte van 2 M te hebben Hen veronderstelt dat de krokodil nit een reizende menagerie die eeni gen tgd geladen in Krakan waa ontanapt ia Te Utrecht kwam een vrouw bjj een slager Tleeacb koopen dat zg in een pannetje deed waarom haar achort wai geslagen en dat zco op hsar linker heup rustte Toeit zjj betalen moest zeide zg geen geld bg zicfi te hebben en zette daarom baar pau netje zodlang op de toonkaok neder terwgl zg oTen geld zou gaan balen Ma r wie er terigkwam het vrouwtje niet Ds alager wilde toan het vleeacb ma weer oppakken en uit het painetja verwijderen Tot zgn verwondering was daaiiu geen bodom en bet vleeech dns in da achort der vrouw gegleden die natuurlgk nog stjeds bezig ia het geld te zoeken De iuhecbtaniaaeming van d n Duitschen redacteur Hofer heeft in diens woonplaats Eger waar hij een algemeeh en bekend en geacht persoon is groote gisting verooraaakt Op den avond van de gevangeneming kwkm oodanka den stortregen op bet mitrktplein een tairgke menigte bgeen dis berbialdelgk LDib Wacht am Rbeioc aanhief en de tucht deed weergalmen van Lsve Holsrli De jnea gte trok eerst naar het kantoor van dan districtehoofdman en van daar naar de gevangenia ooophondelgk hetoogende voor den gevabgena De politie dreef bat volk naa r het marktplein ttrog waar de afgetaardigdM dr Reiniger liet hevel van de raadkamer to ontslag Tan den beer Hofer en de stappen vaA den officier van jestitie daartegen mededeeldeJ Op een aanmaning van den bargemeeiter Waren de betoogera reeda van plan naar huis Is gaan toen twee politieagenteo in nnifornl verschenen Daarop begoa bet leventje weer Ivan voren af aau Eerst legea elf unr des avbnds werd bet weer rustig 5 Bolteolandscb Oveijzicht Over de vredeaooderhaudelingei te Tophane deelt de sTimest mede dat oodanks de concessies door Engeland gedaan iu artilcel 11 vau bat voorloopig verdrag de ontruiming van Thaaaaliii onafhanicelgk van de betaling van eanig deal der oorlogascbat ing nog niet ia vastgesteld Da geaanteu zgn bezig met de beapreking dor vraag wdk deel der oorlogasehatting betaald zal moeteo wMen voordat tot ontruiming kan worden overgegaan Hieruit leidt de vTimeac correspondent af dat voor Griekenland geen materieel oor el bedongen is en dat bat veitrek der Turkscba troepen nit Tbeasalië nog langen tgd kaJi worden nitgeetetd De Times schrgft dit toe aak de boodiog van Duitachland en zegt dat h t diplomatiek coofiict tnsschen Engeland en Duitscbland den toeetaod in het Ooaten aannierkelgk heeft verergerd De Daily Newsa daarentegen verneemt nil Berign dat de vrede binnen eniele dagen zal gealoten worden daar alls rsobilteu vau meaning uit dan weg zijn gerniikd Lord Saliebtiry s voorstel toeh om eaoa finaneieëele oommissie te benosuSn bestaande uit vertegenwoordigers van alle groote mogendheden heeft Turkge lot de overtuiging gebracht dat bet niet noodig is Tbeisalie bezette honden ala waarborg voor dji betaling der oorlogaacbalting De ontruiming ran Tbessalie aal dus plaata hebben zoodr da Trede gealoten ia De Toorstellen Ton lord Salisbury zoa meldt de Daily Newea verder hebben Doitsebland a TOlkomen sympathie De sVosa Zig c gaat oog verder en zegt dal de Dniteohe regeering reed vroeger hetzelfde standpunt heeft inganomeO Maar wat dan te denken vai de vTimesahariehten die selfs van een sdiplomatiek confiicls spreken waardoor bettslaiten vao den vjsde nog langer soa kunnen verdaagd worden n vKdIn Ztg f bevatte giatereu onder het opfshrift Duitachland en Engeland c een hoofdartikel naar aauleiding van ds voortdurende hatdjjks nilTallen der Engelschb bladen tegen Keiler Wilhelm wsiks nitnllsif zoo goed als niteluitend hun oorsprong rinden in het nn reeda meer dan anderhalf jaar oud geworden telagram aan President Kroger bg welke getegsohaid bat goed recht tool waarigk niet aan Britsob e agde as Den hoofdtoon in dat koor tAu amaadredenen geeft de Londeneobe Globe aan die op rooeklenrig papier gedrnkt wo dt en daarom door de aESlniscbei met de nkam Tan rossfarbsner Smatzflnke lereerd wordt Van de groote oaafhankelgks bladen in Engsland ia da aStandarda het eenige blad dat zich beeft weten Trg te houden Tan principieele rgandigheid legen Daitachland al ia dit Tory orgaan iu gnergeUisoTerdeooncnrentia T n Duitschlands handel en ngrerheid nn juist niet Diitschgnind la nonne Uit de gsKbiedenis der laatste halre eeuw toont da sKöln i vervolgaaa aan hos de Duitscbers vrg wal meer reden hebben tot verwgten tegen de Engelschan dan omgekeerd Trouwens niet alleen de Dn tsohsrs door geheel Europa beau zon de uitdrukking het peifide alhion niet zoo iangdurig heblien stand gshoodeo indien daarin niet eea greintje waarheid gelegen had Masr Engeland zg voorzichtig hst zal Bsisschieu eerlang in Afrika of in AziS stuiten op da gevolgen der Bosiiich Franschen alliantie die zeker niet iu Europa bare vrncblen wil plukken En dan kou het wel eens behoefte hebben aan vrienden iu E ropec che Coocait Waarom dus de Duitschfrs zich ten vgand gemaakt Meu moet echter de Kölniscba weer niet verkeerd begrgpen Zjj bfopgt niet Engelands vriendschap te verwerven nog minder Engeland voor bet Drievoodig Verbond ts winnen Zg hoopt zelfs dat er nooit een Duitsch staatsman gevonden zat worden die het zoo ondernemen Doitschlaod aao Groot Britanja a lot te verbiudeo Zg wil alles j volgens de leer handel zoo gelgk ge wilt dat anderen handelen den Eugetscben voorhouden hoe verbitterend en vergiftigend bet smalen op den keizer door esn groot deel bunnor pers als ssn politieken spoil baoefdod op deo duur moet werken en boe ooTetstandig zulk een liefbcbberg in hare politieke gevolgen moet wezen In Spanje is groo e ontstelteoia verwekt door esn johstgdiog oit Cuba De opstaode lingen aldaar hebben ut da stad Vittoria de Tuoas veroverd welke nb door zeven forten met twee Krupp kauonnen elk omgeven is I Het doel der opstaodeliogen bg hst nemen van dezs stad sou zgu daar een regeeriog in te stsllsn om erkenning als ooriogvoerende partg te krggeo Er zal een expeditie worden eorgsaiseerd om de stad te hernemen Iu allergl werd Vrgdagavond te M drid ministerraad gehouden en aan generaal Weyler per telegram om opbelderiDg gevraagd door deo miniater vau Oorlog Azcarraga Verschil lende bladen laten zich zeer verbitterd oier Weyler uit en eischen zgu afzetting Generaal Weyler heeft o p de telegraphiache aanvraag van den Spaa4scben minister van oorlog om inlichtingen l eantwoord dat hij bereid is een expeditie uil te rosten en Vittoria de la Tuoas te hernemen De generaal btgft belast met het bevel pp bet eiland Generaal Rando heeft eSn rondschrgvoo gezonden aan de afgevaardigden eo senatoren van Cuba om hen nil a noodigsn tot esn bgeenkonsst met het doel Sen bealuit te nemen over den hnidigen toasiand De tgd is gekomen zegt bet achrgvsu om met gebeele vrgheid te spreken eu de verantwoording voor de gebeurteniasen over t laten aan hen die ze uitlokken Het congres der Trade UnionBc Ie Birmjngbam hesit zich nog ver ilaBrd voor de afschaffing van overwerk vao arbeid door hinderen onder den leeftijd ran vgftian jaar van nachtarbeid voor personen ouder achttien jaar voor een verbod op arbeid van vrouwen binnen zes maanden na de bevalling voor de nationalisatie van den grond de mgoen de spoorwegen eu de dokken Tegen de motie betreffende deo kinder So de n nachtarbeid verklaarden zich de afgevaardigden der weefindnstrie die beweerde dat d n kinderen reeds op jeugdigen leeftgd geleerd moest worden boe teere atoffan te bebandeleu wilden zg later kana hsbben om hou broi te rardienen De afgevaardigden van den gnbouw onthielden zich van stemmen op grond dat veertien jaren voor kinderarbeid een bahoorlgke grens is Deze grens is ook in Duitscbland gesteld en ds meeste Dniltche wekrkgsvsr nsmen geen binderen beneden zestien ijaar wegens de beperkingen die voor jeugdige werkkrachten zgn voorgeschreven Het congres beeft in het vervolg van zgo zitting nog een reeks moties aangenomen onder meer een ten gunste van de nitkeeriog van presentiegelden aan da leden van het Lagerhaia een andere voor afschaffing van hst jurystslael en een derde aanbevelende sen wgziging in de armenwet in dien geest dat Torvallen zal de bepaling vau verval van burgerrechten bg tgdeiyke oodersteoning Een voorstel om een ioternati naal csngrss van den arbeid Ie houden werd mbl 317 MI vertegenwooidigde stemmen tegen i 282 000 verworpen SSS Staats loterij 6e Klasse Trekking van MSanJag IS September Na S3 0 en 17486 ieder 1000 No 4488 6844 13800 en 16186 ieder 400 No 346 1198 849 1U 0 en 1 081 ieder 800 No 1018 8981 6168 6010 7869 10666 11318 18688 16868 19849 19664 en 19986 ieder ƒ 100 Prijzen van 70 101 8478 4886 7848 9798 11 84 16466 18667 886 2479 4417 7830 884 12579 16659 18394 636 8637 4431 7348 9941 13707 16788 18984 668 l g74 4496 7644 10867 13086 161118 18849 674 8763 4668 7 66 10878 18214 16871 19018 759 88 1 487 7846 10368 13867 16378 19 4 897 2981 5606 82S1 10861 13404 16682 19463 969 3011 6689 8886 10481 13428 1 661 19839 1110 8075 6001 8313 10872 13779 16668 19 i0 1198 tlit 167 8608 10 7 18841 17000 1 804 ADVERTENTIEN Voor een of twee DAME8 wordt l fe8ltir aaHgebofleu ssn Boven Voor en Achterkamer ODgemsnbilssrd gelegen aan de Haven builen Kost sn Bediening Brieven worden ingewacht onder No 2440 aan bet Bureau van dit Blad mnm mmim BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zyn Toornemens op WOXSNSDAO den ISden September 1897 del namiddags ten half ttvee ure ia bet Raauhuib aldaar by iuBchrgTiog voor afbraak te Terkoopen en een TUINKAMER staande aan de V Terstraat by bet kadaster der gemeente Gouda bbkeud Sectie C Nos 1445 en 1446 Van welke ï erkooping de Toorwaarden i gelijk de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot I en des namiddags van 3 tot h are ter Plaatselijke Secretarie ter inzage zullen liggen Inlichtingen te bekomen bg den QemeenteBoQwmeester Koninklijke UacMneUe Fabriek DE HONIGBIiOEM v u II van Schalk Co gevestigd l s Oravenhage Heppleritraat en SO nab de Regenlesselaan van Z U den KONING van BELGIË Indien gij ioextll gebruikt de allerwoge bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extrnot 1 EIIjI A lsTTHEi FLAtïONS van 40 Cis 70 Cts en I verkr gbaar by Firma WOLFK Co Westhaven i9S Oouda E H TiH MILD Vesrstal B 126 Is ffoudo A BOÜMAN MoordreclU J C BATBLAND Bos Mp B V WIJK Oudtaalrr M KOLKMAN Waddinxvten iimmmmmummimm WETTIO OBDÏPOllïBRD BU het gebruik daarvan geschiedt bet tiuiden krUgeii der Kinderen Zi IVI EB ItE MIIIISTE VUU 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bswyzen kan dat de bg mij ter inzage liggende üetnigschriften der uitstekende resultaten van de Ëlectrooiotorlsclie Tandlmlsbaiidjes niet echt zijn Btt Men Uiteopden naam mn dmIabnkanimV f Kt Wnm B Wordt franco toegezonden alleen na ontvangtt van postzegel ad 93 oe door KOBRRTHÜLT l ittegen Wederverkooper gevraagtl