Goudsche Courant, woensdag 15 september 1897

Woensdag 15 September J897 No T370 36ste Jaargang ftOUMHE COHAOT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Ciourant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr js per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 AteonderUjke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels a 50 Geuten iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend Hatu plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Groene Huislioudzeep Terkrygbaar by WOLVF eu € o Westhaven 198 Een ware Schal TOor de ougelokkiffe glachtofièrs der Zelfberlekking Onanie en gehe jne uitspattingen il het beroemde werk Dr Retau s z ELFBEWARING HoUandBche oit afef met 27 afb Pr s 2 rnlden Ieder dia aan de verschrikkelgke gerolgen van deiw ondea d Jgdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft ledt jaariyks duizend van een zekeren dood Te rerkrygen bg het Ver logsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco t en inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel ÏE Holland BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEFELIEN HOLI S Quina Laroche Staalh iidende duina Laroche is de meest krachtige en vernterkende KIN A WIJN Aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsche Oeneeshe re Verkrygbaar in flesschen a 1 90 en ƒ 1 00 GIGAMnEN TEGEN ASTHHA De inademing van den rook dezer Cigaretteu geeft den lyder aan Asthma terstond verlichting Iq Etui 80 en 50 Gents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkeud middel by Hoest en FerAoMrf oplossend en verzachtend Prys per flescbje 20 Cent Kk £pblibn ËoLM Hofleverauciers Zeiêt Dtfpót te Oouda by den Heer A H TEEPE Apotheker en by de meeste Apothekers en Drogisten verkrygbaar TANDARTS E CASsrm Torrmarkt 171 uouda van 10 tot IS uur iMkalre ZONDAGS ei WOENSDAGS Toormiddkg Kliniek en Polikliniek aTK ÊBCO MVItS TOor Spreekuren dageiyk v n IZ Ü u Gratis Spreekuren Maandag Woenedag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 r A CIBYL QetiMihêer IHretteur Waf i bMta mwi Tiii tagao Jiobt Ifal BlieiuiMltialc Lminpgaes kortom gFjffl Arttr PalB Expeller yg Il nstlut Ml mM ftia taweadsn ts n ftü Anfcerfaiiifxpeller Ttzkea4k M AnkBTfiliKExpBlIer Pl 60 ceat 76 oent aa f 1 25 de tlwl Ttoriünden In d meeste ApotheboD en t t I Ai Biok 6r 4 Oo ta RoltenlBm Te GOUDA bg C LDGEB Apotheker Markt en bg WOLFF Go Weithani 198 Mej J i Al TA FerlotlcuuMge Lange Tiendeweg D 39 G uda Dnik Tan A BSINKMAN fc ZOOK Te Koop of te Huur aangeboden m mummie Staande aan de WESTHAVEN Wyk B N U7 Te bevragen Lange Tiendeweg D29 Het hais berat beneden 3 Kamers met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zoldsr verder alles netjes en doelmatig iagencbt alsmede van Gas en Waterleiding voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding Stedelpe Crasfabriek ie GOLPA De prjJB van het gas is 6 cent per M en voor Kook toestellen of Motoren 4Va Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbnis verbonden met 15 meter vrye leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 licbt asmeters bedraagt de hnur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekeiyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in buur bekomen FEMSCHE STOOMVEEVEEIJ BN Cbeittisobe WassclicrU VAN H OPPE tlEIMEIt 19 Kruiskade Botterdam Gabreveteerd door Z M den Koning der Belgen Boafddepit voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het atoomen en verven ran alle Heeren en üameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom li vaa pluchemantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverid worden onschadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt ima WINKELfcC Agentuur bg de Firma Wed BOSMAIl teGoada J V ERGEER GOUDA Beveelt zich beleefd aan tot het schaven van KOPLATTEN ARCBITKAVEN en LUSTEN volgens op te geven profiel Ook tot het zagen vanTOüGBTUKKEN en verder alle zaagwerk wat tot het vak behoort Met en zonder levering van hout £ 0Bb P UlJtK UU UB m SCHIEDAMMER GE1TE7EE Merkt NIGHTCAP Verkrijgbaar bjj M PEETER8 Jz TH B Als bev i VBQ echtheid ii oaobet en kurk atoedi voorsien VBQ deDnaamder Firma P HOFFV Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eean pra c3a tigr Txet laa grexicla t HEEREKHLIS met TUIN staande aan den KAÏÏENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een g root Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren ïeg els Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE ÏIENDEWEG D 29 XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMESen KIMDËEMODSS benevens HANOWUBKPATHOMEN ar lEDERK WEEK VEBSCHIJNT EEN NDUMEB In ieder n tekêt Kart platen modekroniek femtUeton enz enz Ie Uitgave zonder gflkl platen met 8 suüpatr en S groote geknipte pair Per IS are 1 26 p poit 1 46 2 als da Ie uitg met daarenboven 6 gekleurde platen g 1 75 1 90 Sc I ir Ie ISgeU pl sn 1 l ijl ge1tD p bg het 6aao iM 40 U I n 8i bjj het 6i no 1 gek patr o keure ISs een gekleurd IrBaie baodwerknatroon y S S SO mimmu m prospectus alom X M oï iM Het groote aantal zenuwkwalen uw rni luo ui phyiiolodflobe ontdekklnKgedaan bMft die na taondarde proèfaiemlnsëïitfaaasovelTS fëhMÏinnnU TerI Teid u en terwijl ilj fii wateDiolupHliJke krlnreu da hoonte balanntalUnc wekt tarau Moa weldaad blllkt te Toer da aan lennwkwalen UJdande manaöhtietd Due ËëneaawllH la nlteero den door den seweaen Officier raa Oeiondhelt Dr Roman Welumaan te7UaItoten en bomatop de on derrinding opgedaan in eana fiOjailfe praVtlJk Door wamaehlac v bot li efd eamMl por dac worden daartwo gonhlktesUffon door de hnld OBBtlddelllJk mw hoa bohw ootel modeiedeold Het daze geneeawyie warden warkelUk aoUbterende reanïtetea raAregaa en ElJ naakte looreet opgang dat van een door den nltrinder geaoliravea warkle OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE tiara vaorkemlag ih ilRwIno binnen kertea tlf d reede de ile dmk Tereohenen ia Dit boekje bevat niet alteen var iMt graote pttV liek ventaanbare verklaringen omtrent het wezen der nienwere therapie en da daarmede selfi in wanhopige zevalien verkregen nltwarking maar ook vindt men daarin wetenacbappelUke var Tan Qitd t rr I daarin wetenacbappelijke ti niedlaeh blRden die aan deze geneeawijCQ gewl S d zlln loomede anobrin v ka f inlira mad it proftai tal van getaieiubrirtea van hooggeplaatete genaeikondlgen onder welke f iinllra med it Broftatar eati de polykilnlak It Parlji ma RougatnORt 10 Stabgraber mté dr praktlaearaad laMaakaar aai bat hriakzlnnlaen peatlolit de Charantan SenlUtaraUiDr Oohnta Stettin 8rotan Ra mad dr arroad arta laJBhUnian Dr p Foreitler aeaetabear dlraotaar van hal hotpltaal te A Bn Qebilmralh Dr Sehartai kaataal lenfala Bad Erna Dariei mid dr Banaaehaer dlrseteHr dar latveno therapautiaBhe inriabUa vaar laaawUJdara ta ParlJa raa St Hanarl 334 Oaaaul ven Aaobanbaoh m é dr te Carfu Or lertaeh arraed arte de Zlrknlti Obar tabiant Jeohl mad dr ta Weenae Dr C BaaKval te La Farrltra EaraJ Hd via daa OaaaaH Oaatral d bviMna et de Santt In Frankri en vela anderen Aan allen wier eMRiwKeat l Moor of mlador o MS da a la of mue oogoaaaHdo K naw tatlKbeld igdon waarvan de kenteekenen zijn ahroHiaolia baanplla n aralaa aeliala baafdpije blaadandrang ireota prlkkalbaarhejd aejaai liaid elafalootbtld Hehamatllka aaruat en eabakaBaOJki taaatand verder alle Bleken die door beroerte getrofi en werden an nog l dan aan da gaTolgen daarvan Kooala variaMminien oavanaaian let aprakan iware toagvaJ moelanjk ifikkea etijffcald dar lewrlablaa Mt veor jn BB Ba durende pijn plaateelitka iwakte wariwakklng van lafteugan ani anj lij die raeda onaat genaeaknndlga behandeling geweeat zijn maar door de bekonde middelen ala onthondlngaen en koudwatackaar wrijven electriaeeren atoomlooi of seehadeif eeB genezing of leniging hnnaar kwuil gevonden bobben en ten alotte zij die vreea vovoelan voor beroortei mi dautoa radaa hebban wegene veracbiJaBelen ati iloh aanhoiidanri angatlg vaelifl virdoavlep la bat boefd heafdalja nat daltallgnald fltkkirlnêen en donker worden voor de oogan drukkende plja onder hel vaflrhaeH eetilag la da aaraa bat vee en van krieeallng In en het ilapen van banden aa voeten aan al deze drie oatMoriln Tan aoamwlÜdori ala ook aan Jenge malijea lijdende aan bleakiueat an kraehtalaoabeld ook an gezonde itlft aaa Jonge pareenen die veel met het hoofd werken en geestelijke reaotie willen voarkomen wordt dringend aangeraden zich het Ijoven vermelde werkje aan te echaffen hetwelk op aanvrage koataleaa In franoo Te zonden wordt door Amsterdiini door M C LRBlABf d Co Hellfgeweg 4S Kottordam F B vaa ttAfifKX KOLrF Apothaktr Korte HoofBtear LVtreeht T OBBV PORTOV Oudagracht biJ de Qaardbrng F IH Üp de loagHta hygienniBch mediemale tentoonBtalling la de I r WelaamKBn ioba Ganaaa wlJie door de HedlacLe JurlJ oaet Ie aciliereu Medaille bebroond Per boa 90 et doozen GO en 30 et pakjea 15 et spaitje 60 en 35 et MIEUV MIDDEL tegen snot bg Hoeodera en alle Plaimgedierte h 0 45 per i flesch Dooen met voey ter verdelging ran ratten en mnizen 35 en 20 et Pakjea 10 et AUea met gebruikBaanwyzing Heeren eigenaren van 10 jaar Abonneeren voor Öenrig en Onachadelgk ZuiveriairsTet teqen hranderigheid klier achtig aangezichtt en mndere lichaamt roven tn wonden strakheid en tit kingen bij verzweringen wintêrhanden en voeten bij Bckur t dauworm enz Znirert van onrein inseet onder in en op het rel en haar 10 Cents per doos Huisen kunnen ilch op voordeelige wljae voor de reinheid in hunne huurperceelen GebrS StoU werck s Chocolade en Cacao = ♦ = Doelmatige door de nieuwste iiitvmdingon op machinaal gebied verbeterdf fiibrlnatie ütt uUsImtend gebruik van Ëjhe eu fijnste grondstoSen garandoeroi lm verbiiiiket van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanberetensviiirdig fabrikaat nauweeuiig beantwoordondo a c don inhoud d reep Etiketten Dt rma beiiaalde 37 Brerets als HofleTeraucler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewij ran uitmuntend flja febrika t Iv ceds 1874 Klirmf de Accademio national de Paris Nou TOU iMMrnona nne Ilvdanie d o pnsmiiiw cl w e nn coMld r tlon oe TOtr exoellents tebrloation ds Obooolat bonbon varie eto eto ataUwarck S bbrikaat ia verkrygbaar bij H H Confiseurs Banketbakkers eni na GaneraalTertegenwootdiger loor NederlMid Jnliu Hattenlodt liiister Um KaivorBöwit 103 BINNENLAND I GOUDA 14 Saptember 1897 De cursDS aan het gymnasinm alhier is begonpen met 04 leerlingen over de klassen rerdeeld ala Tolgt I 8 U 15 III 9 IV 15 V 5 VI 12 Naar wg TorBemBD is door B en W deeer gtmeente het volgende adr s tan adhaesievef tonden aan den Miniater ran Waterstaat Handel en NgTerheid op het adres van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Almelo KoBÖtH de en Heagrloo y Oouda 13 September 1897 Door bat initiatief ao eenige ingezetenen ODzar game nte is in den loop van het vorige jaar na bekomen coocessie van het Gemeenteen het Rijksbestanr de Goadscbe TalefoooMaa scbappü opgericht die een plaatselyk aan hot e eischen voldoend telefoonnet heeft aangelegd eu met BQCces tegen een laag tarief exploiteert De totstandkoming vtn dit telefoonnet is te danken niet eau de oeertuigiog dat meerdare en geniakkelijker gemeenscbap taaachen de ingezeteoen ouderliug doeh in hoofdzaak aan l t feit dat verscheidene bier gevestigde iodastrieelen en handelaren dringend behoefte voeten aan een gemeenschap heter dan de telegraaf klW fl M i 9 M gioote handelsteden nn ontf moi dooh ook lati fo de oamiddullpe orngflTing van Gouda gelegen gemeenten Het plaatsetjjk telefoonnet ia in hoofdraak aangelegd met bet oog op een zoo spoedig nogeü B aansluiting aao het iotercommonale net Verlangend werd dau ook uitgezien uasr de ts Terwachten algemeene regeling der irgze waarop die aansluiting zoo kannen worden verkregen Die regeling op voordracht van Uwer Excellentie s ambtvoorgaoger vastf jeateld by Eonioklyk besluit van 16 Jooij l Staatsblad No 166 heaft ook hier ter plaatse te learsteUing gewekt pe Kamers van Koophandel en Fabrieken ia Almelo Ëniohede en Hengeloo hebben by breed ifemotiveerd adres van 28 Augastoa j l aao Uwe Ezcelleutie vartobiUende bezwaren tegen bedoelde regeling bekend gemaakt Die bezwaren gelden evenzeer voor oote gemeente als voor Twente Ten einde niet te uitvoerig te worden zg het ons vergund onder referte aan den inbond daarvao onze volledige instemming met doel en strekking fan genoemd adres te betaigso Wg veroorloven ons ter onderateoning ran hai adres der Twentsche Kamera oog ie wgau op den zaer geringen afstand tnsachen FEViLLETOai FLIIITATIOJV 9 Bovendien waren de zaken op Kings Hall langen tijd verwaarloosd door een slecht en te zuinig beheer eu sag zij er in hare tegenwoordige positie tegen op daar eeui an regel in te gaan brengen Ze voorzafi ook op oat puut tallooze aanleidingen tot versohil van opinie toaaohen Francis en haar zelve Dooh za bracht het offer Dat was nu een maand of wat gelttlen en nu hoe waa hare moeite en opoffering beloond D i geschillen waren niet hevig of talrijk geweest om de eenvoudige reden dat Francis zich eigenlyk bitter weinig om atlea bekommerde wat hem toch als heer en meeater vau Kinge Hall had moeten iotsrasaeeren Maar dit had gemaakt dat Mary en FrtQcii ieder sen afgescheiden leren hadden geleid op welks ineenameltiog eiken dag minder kans beaü nd Arme Mar t dat was dos de uitkomst vau hare itlosiea en droomen dat was wat or overbleef van da Uefda es toewijding die ze haren eohtgeaoot beloofd had zooals een novice de geloao aflegt waarvan zij de beteekeuis aauwaljjks begrijpt Met een dei eljjkQ devotie hsd ze zich aan hare tsHqataak gewgd totdat op een goeden dag haar onverwachts de schellen van de oogen vielen Te Brighton leerde ze Francis kennen zooals hg was au door en door iwiüc o islfiaohtig maa die sleohU Gouda eeoerzyds en Rotterdam en a Gravenhage anderzLjdSf door den aanleg van eeno l a van ruim 20 K M zou od gemeeotBlijk telefoonnet met Rotterdam eo dsardoor aan bet inteTCommnoale net te verbinden zgo Bescheideolqk stelleo w de vraag oi oor den aanleg vaa zulk eene weiuitt kostbare Ign eene jaarlykache garantie van f 1200 voor rente amortisatie eo onderhoud bill k kau worden geacht Onze gemeente is bet centrum van eene streek waarin met allen de landboaw op een z er boogen Irsp staat maar dia ook belangrijk ia uit een handels eo industrieel oogpant wg wgzen alechts op bot door zgoe boomkweekergen zoo bloeiende Boskoop op Bodegraven niet zyn belangrgken kaasbanJel op de veendergen lu da gemeente Reeuwgk en de ateenbakkergen laogs den IJasel Evenzeer ala de iogezutensD van onze gemeente verlangen een aantal bewoners van onmiddelgk in de omgeving daarvari gelegen plaatsen aansluiting aao Det iutercommnaaal telefoonverkeer Wanneer Gouda ia dat lerkeer is opgenomen zoodeo voor hunne aanslaitiog wederom weinig kostbare Igntjes van 5 tot 10 K M noodig zyn De aanleg van dia Igntjes van particoliere zgde wordt door de bestaande bepaliogen belet van Bgkswege zal daartoe eerst worden overgf aan v ooeer ieder dier gemeenten jaarlgks eene opbrengst van f 1200 waarborgt Het zal wel geen betoog behoeven dat zoolang deze eifcoh niet wordt gewgzigd aanatuiting ook van de belangrgke omgeving van Gouda aao het intercommunale telcfoonaet tot de onbereikbare idealen zai blgfen behoorea zeer in strijd met bet algemeen belang Stemmes wg dus volkomen in met de bezwaren d r Twentsche Kamers van Koophandel tegpo deze aniforme zeer booge garantie van de jaarlgkacbe opbrengst van ann bet intercommoaale Rgkstelefoonoet te verbinden plaalaelgke RükstelefooDbareeleo evenzeer deelen wii hare bezwaren tegen een uniform tarief voor de telefoongesprekken naar onze bescheiden meening dient ook hier eenigerwgze rekeiiiDg met den afstand te worden gehouden Onze adhaesie betuiging aan het meergenoemde adres der Kamers van Koophandel en Fabrieken te Almeloo Enschede ea Hengeloo herbalends nemeo wg daarom de vrgbeid Uwe Excellentie beleefd te verzoeken wet te willen bevorderen dat eene regeling der voorwaarden waarop Rgkstelefoonbureelen van bet iotercommuoale Rykstatefoonnat in gemeenten welke nog niet aan dat net sgo verbonden kunnen worden ovgeTicbt tot stand kome welke meer in het belang onz r gemeente zg dan die vervat voor ziJQ genoegen leefde en niet eens fi noeg trots zou bezitleil om voor het oog der wereld den schya te bewaren als hy de bevrediging van een gril wilde ni agen Toen zij tot die overtuiging was gekomen stond haar lereBSweg haar echter ook afgebakend voor den geest Ze besloot voortaan op Kings Hall te blijvea en de zaken alleen zoo goed mogelijk te besturen ter wille van den gemeansohappelijken erfgenaam In t laatst van November was zo namolyk moeder geworden en die gebeurtenia had aan haar van nature weifelend karakter een vroeger ongekende vastheid ge ohonkeo Ter wille van baar kind zou ze Fraaeis niet geheel versehten en tegenover de menschen het masker van tevredenheid dragen dat zooveel leed en angst verborg Ter wille van haar kind zou za haren man een deel rai ds Hefdt laten behouden die ze hem by haar fauwelgk gewgd bad Want Francis was zwak maar niet slecht en met Gods hulp zou hij misschian leeren inzien dat er ieta hoogers en beters is dan het volgen van den indruk van t oogenblik Zou haar kind zich misschien eena over zija vader te schamen hebben voor sijne moeder zoo h j steeds achting kuonea koesteren t Was vreemd dat dit zachte karakter sterk bleef waar hst zoo licht had meegesleept kunnen worden in den maalstroom van vermaken eo afwissrling dio den grondtoon van het leven in de hoogere Enge sohe kringen uitmaken Maar er zijn karakters die tot zekere hoogte meegaand zyn maar op sommige punten onwrikbaar als een rots Waar de liefde haar levensideaal niet kon zijn zooht eo rond sy oea ander het verruilen van baren plicht die eischte dat ze tenminste den sohya bewaiirde van een geluk t welk nooit haar deel sou z n £ snmaal zou ze aangehaald kouiaklgk besluit en dat dia reeling ook omvatte de voor gesprekken raat ie stellen tarieven H t adres van de Kamer van Koophandel te T eQte leidt aldus Met een open oog op hetgeen op dit gebied van staatswege zon geacbieden heeft de publicM e van een Koniuklgk bestuit eo wel het jbesluit van 16 Juui 1897 Staatsblad no 66 onze naudttoht getrokken Wg hoopteo in Ht Beslait de voorwaarden eener bïllgke regd ng van bet eqderwerp te vinden doch by de lezing is bg ons de overtuiging gevestigd dat de ontworpao regeling eene krachtige ontwikköliog van bet telepbooowezeo in don weg staci Ia hei kooinklgk bealnit hierboven genoemd wordt voor het lerkrggen vao intsrcommauale aansluiting verlangd la tdat de betrokken gemeente zich verbindt gedurende tien jaren aan hetRgk te vergoeden hetgden de opbrengst van het telephooobareau over het afgeloopeo dienstjaar minder zal hebben bedragen dau f 1200 Het is ona niet wel mogeiyk da beteekanis desav garantie naar waarde te schatten Immers feoa gemeente die aangesloten wil worden moet beginnen met 1200 per jiar als opbrengst te garandeereo zonder dat baar zelfs het tarief bekend ia hetwelk lot basis van die opbrengst zal moeten strekkeu Al wordt namelgk dit tarief voor zoo ver OQB bekend door geen Koniokl k Bealoit vastgeateld aanvaokelgk op bet tfaans geldende cgfer van f 0 50 oor een gesprek van 3 minuteo voorloopig bepaald dnn mag toch worden aaoo enomen lo dat dit tarief alleoga jsai worden gewij zigd d i verlaagd 2o dat dit tarief niet zal gelden voor de gemeenachsp met pUatsen in de onmiddellijke nabyheid van de garaodeerende gemeenten gelegen Het komt ons mitsdien voor dat eene garantie van eene hrato opbrengst door de ge meeotn zal het belang der gemeente eena zoozeer gawenscbte verlaging van het tarief oi t in den weg staan niet behoort te wordeu dan gevorderd zonder dat bet tarief aan de heffing ten grondslag gelegd in zyn vollen omvang is vaatgtxteld terwgl ook reeds bg het vorderen der garantie moet worden bepaald welken invloed eene verlaging van bet tarief op het bedrag der garantie zal bobben Wy vragen on echter ook bovendien af of de ontworpen regeling biliyk is waar tal van gemeeuten reeds no aansluiting bebben gekregen zonder garantie Waarom moet eea iadustrieel distriet als misichten in de liefde 7an haar kind het loon voor haar streven vinden Die plicht had haar ook nu genoopt met de uiterste zorg alles te regelen wat de etiqaette vorderde tageu de komst van de tallooze gasten die tegen Kertsmis Kings Hall zouden komen bevolken Ze zag all eao berg op tegen het ontvangen van dat mengelmoes ran heterogene bestanddeelen t welk haar man had uitgenoodigd omdat hij van levendigheid en vertoon hield Alles was gereed maar nu was ze ook doodmot Ze keek peinzend om zich heen Ër was een schgn ran gezelligheid in de groote drawingroom door de gezellige manier waarop de meubelen gerangschikt stoDden en doordien een stuk of wat paratine lampen met roede liohtkappen de kamer in zoovele afzondertyke aardige hoekjes Terdfloiden die tot zitten uitlokten Da nj Komakkelijke stoeltjes voor den haard wachtte slechts om bij t vuui geschoven te wordan om volkomen op hunne plaats te zgo en de hazowind op het baardkleed koesterde zich in den gloed der vroolijk flik r kerende vlammen En toch huiverde Mary als za rondkoek alsof ze binnen de koude van da sneeuw daar buiten voelde die het terras achter het huis reeds met een eoht Kerstmiaachtig kleed bedekte t Was deze week de vi rde maal dat ze uit dineeren gingen terwyl zo zoo graag thuis zou sijo gebleven Ze miste ongaarne het dessertaurtje dat oen schijn van buiselgk geluk gaf aan baar eenzaam huwelijksleven Dan kwam haar kind voor een kwartiertje binoen en joeg Francis on verschil liga vraolgkheid op de vlucht Dan was er een oogenblik een gemeenschappelijk belang dat haar aan haren echtgenoot verbond en baar voor vael gemis schadeloos Twente io deze achterstaan bg plaatfeo als Bilveraum Amersfoort en andere die wat aangaat den omvang en beteekeuis van baran bandel en ngverbeid zich zeker niet met de belangen in ons district aangetroffen kunoen meten Nog klemmender wordt ons bezwanr tegen bet vorderen van een niet onbelangrgken waarborg wanneer w bedenken dat van Rgkswege internationale verbindingen go tot stand gebracht met Antwerpen Brussel Bremen Hamburg en Berlgn zonder dat van belangfaebbendsn te dezer zake eenige garantie ia gevraagd Deze internationale verbindingen wier totstandkomiDg voorzeker groote kosten zal hebben gevorderd worden indien wg wal zijn ingelicht slecliis matig gebruikt zoodat de daarin gestoken kapitalen zeer zeker geene vrochten van beieekeois zullen afwerpen en dienen voor zoover zg gebruikt worden bgna uitsluitend 10 het belang van een eukolen tak van groothandel Moet nu zoo meeuen wg met vertrouwen aan Uwe Ëzcellentie te moeten vragen da dringend noodzakelgke berhaaldetyk gevraagde bionenlandsohe telephoonverbindmg uitbigven of op bezwarender voorwaarden tot stand ko men dan de internationale Ignan waaraao bigkens beperkt gebruik de behoefte niet in die mate u waar Ie nemen Naast dit hoofdbezwaar meeoea wg de aandacht van Uwe Excellentie er op Ie moeten vestigao dat voor elke gemeente de ta garandeeren som ia gelgk gesteld Sluis Delfzgl en Maastricht zallea met Amsterdam lelepboniscb verbonden kunoen worden onder geiyke voorwaarden voor alka gemeente als voor de gemeenten Almaloo Hengeloo en Enschede woiden gesteld die hoogst waarsohgnlgk eo althans zeer zeker aanvankelijk te zamen van een intercommunale Ign gebruik kunnen maken Wy achten dis regeling ook in booge mate oobillgk Indien men echter aan bet stelsel van garantie vast wenacht te houden eo naar bat ons voorkomt steakhoodenda argumenten daartegen niet wil laten gelden dsu zat toch billgkheidabalve compensatie moeten worden verleend in dien zin dat het sorplua van latere jaren gedurende den waarboi gtermgo zal strekken tot terogbetaliog van het te kort van de eerste jaren Wanneer toch de thans gevorderde waarborgaora moet dienen tot vergoeding van rente amortisatie en onderhoud der aan te g D Ign dan brengt naar het ons voorkomt de biliykbeid mede dat wanneer de belanghebbende gemeenten gedarenda eenige jaren het ta kort bebben aangevuld zg in da allereerste stelde Arme kleine baby arm moedertje I IX Kr beersoht een buitengewone drukte op Kings Hall Dan gelieeleo dag zya er gasten aangekomfiD on nog steeds rollen de equipages on huurr luigen nf sn aan want er is een groot diner waar versobeiden families aan deelosnen bebsiro do logeergasten die mot bedienden en koffers een gulle ontvangst hebban gevonden in het gastvrije huis van Fraaeis Ward In do grooto gezelsohapszaal worden de lampen on lustres aangestoken de huishoudster laat een laatsien blik gaau over de toeberetdselen en iu de groote keukens beneden is alles in rep en roer De opporkok die hot geheelo personeel onder zijn bevel heeft bewaart eohtor een voorbeeldige orde on als de etensbel zal gaan zal altes in de boste ordo en op zijn tijd gereed zijn Op do gangen boven loopen do kameniers bedrijvigaf en aan on brocgon boodsohnppsn van de eenokamer naar de andere of loopen u snol voorbg meteen armvot luchtige en rjjko kloedingstukken die zeuit de koffers en doozen op de vestibule boven haalden Als er een deur opengaat troomt u eou zeevan licht tegen en krjjgt gg een glimp van sohitteramio spiegels met bloemen versierde lokken luchtige strookeo en zwierige linten Fraoci en Mary staan beiden in een afwachtende houdintt bij denhaard io de receptiezaal hij met een vroolijken glimlach op zgn altgd schoon en geestig gelaat zij meteen trek van vermoeidheid on onverBohiUigkeid dieechter zoodra de gasten zullen binnenkomen vooreen ondoorgrondelgkeu ernst en kalme waardigheid zal pltali makan iffordt 99rtolgi