Goudsche Courant, woensdag 15 september 1897

4 69 4 16 6 1 8 1 6 14 7 81 7 6 8 86 8 81 9 7 10 80 l 1 6 08 7 69 ff ff 10 04 c 6 09 ff ff 8 08 ff ff 10 11 ff Ê 6 18 8 18 ff ff 10 18 6 10 6 16 6 40 10 8 8 7 0 8 8 1 68 9 10 10 97 10 4 11 80 BA 1 44 a 60 8 46 4 10 4 M 6 86 8 17 7 86 8 1 7 10 09 1 84 4 10 ff 8 87 f 9 47 01 f f 4 7 ff 6 84 ff ff 9 84 ff 8 08 6 04 ff 6 41 ff ff 10 01 ff 8 14 8 09 4 08 4 i9 6 10 66 8 47 7 46 iO 10 07 10 9 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDi Zomerdienst 1897 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwich 9 90 9 97 9 64 10 11 11 19 9 40 9 4710 13 10 80 11 89 7 16 8 8 40 9 98 1 8 4 4 16 KOTTEEDl M G O U B A 19 17 11 47 7 4 8 18 9 00 fiOVDA DENHIAS Soudi Zenalmiua MoerlMiwIl ZMtwmen Zegwaard Tooibnrg s H g O 7 0 8 80 9 17 9 84 10 14 11 16 18 16 19 98 1 67 8 46 4 49 96 6 64 8 11 7 84 7 49 8 J MtM 10 89 U ai 7 4 8 4t I 18 40 t 8 01 10 08 Ï I 7 6 8 61 1 61 8 18 10 16 V 8 07 9 08 f 1 06 I 8 98 10 17 H 8 18 9 08 9 46 9 E4 10 4411 46 19 48 1 10 8 06 4 16 6 16 0 8 UI 8 04 8 81 9 9 98 10 8 11 6 11 44 DIN H A A e GODOA iHlge 6 4 7 80 7 48 8 8S 9 48 10 11 11 7 ll S 1 86 44 8 40 4 06 4 88 6 80 6 1 7 18 7 6 Voorb ff ff ff ff 10 17 ff ff 1 41 ff ff 4 8 ff 0 18 O M Z Zwir e ff ff ff 10 8 ff ff 1 6 ff ff ff 4 8 8 80 48 Zer i 17 ff ff ff ff 10 48 8 06 ff ff ff 6 04 0 89 9 89 Onuda 6 i8 7 60 8 18 9 08 10 1810 411 7 li 60 8 17 8 14 4 08 4 88 1 1 8 8 60 1 48 8 18 10 10 SOl DA UTEICHT Uoudm 6 80 8 87 7 6 8 S1 9 07 10 19 10 67 19 00 19 68 9 iO 8 17 4 S8 6 06 Osdiw 6 46 6 4 ff ff ff 11 14 ff ff 87 ff WMld a6 68 7 8 8 19 ll 8 46 8 84 VtnAi 0 18 7 l 8 IS 9 0 9 S9 10 1 11 4 19 1 86 8 08 8 60 6 08 19 14 10 64 0 66 8 16 10 17 10 86 Utnolit 0 88 7 4 8 49 9 9010 1 10 88 11 88 1 8 08 8 88 4 48 88 8 8 7 8 8 07 10 0 7 10 ff 10 84 ff WMrdm 0 8 8 08 10 88 n 16 m 1 1 ff 88 i 8 14 7 18 8 48 10 41 i OudewttM 7 07 8 14 ff 10 40 t ff 88 t 4 7 8 8 9 11 19 11 1 Qoudt 7 8 97 9 91 9 8 10 9 11 10 1 11 1 8 846 4 87 6 0 0 07 7 i98 8 8 4 10 4 AMSTSSOi H OU D A7 10 S 1I 8 0ft IMS t l8 S 4I Mi U 7 41 U4 9 U IMI lUllMS M Mt f G O D U A 1 MSTtlDAH Ooud S7 81 9 48 10 67 1 10 4 11 p 6 10 7 61 10 17 10 i8 iMtudu OJT 10 80 1 1 U8 6 18 8 16 10 11 lUl 0 M pUfltt worden tegemoet gekomen wanneer de opbrengst ook meÜe door bBW toedoen in Utere jaren boren dit volstrekt normale cgfer st gt De gemeente mag naar het ons roorkomt daarop ten voUe aanspraak maken omdat ty door baren waarborg niet alleen hare ingezetenen de roordeelen der intercommuoale gemeennhap heeft rericbaft maar door hare medewerking ingeseteneo in andere femcentsn efeozeer in de gelegenheid beeft gesteld om de Toordeeleq der iuteroommonale gemeenschap met bet in hare gemeente aangelegde net deel acbtig te doen worden En boTendion springt het bitlgke van de door ons bedoelde compensatie in het oog wanneer men bedenkt dat de garautie sn de Gemeente gevorderd eu door haar te Terleenen io den regel door de Qemeente op de sthooders der belanghebbenden zat worden teruggebracht en deze belanghebbenden zeer zeker door hetgeen ay tot ontwikkeling van de telephooDge meenschap bydragen aanepraak mogen makeo op restitotie vao hetgeen sy tot het tot stand komen dier gemeensobap te zyoer tyd hebbev bygrdragen lie lezen wy ilat de opbrengst wordt gerekeod te bestaan nit de kelft van de kotten der verzoadeu Tcrmearderd met de belft ran de kosten der ootTBOgen gesprelckeQ enz Zooals reeds werd opgemerkt is thans nog niet bekend welke de kosten van een gesprak ZDllen zyn en met name voor zoover district strekt of een gesprek tusschen Almeloo £ nlohede en Hengeloo onderling evenveel zal moeten kosten als een gesprek vau aeo dezer plaatsen met Amsterdam Da garantie wordt van de gemeentc beitaren gevraagd maar zooals boven reeds werd aangeteekend is wel te voorzien dat een gemeentebNtanr weder op zyn beurt by de belaogheblwnden zal aankomee en belanghebbenden zoaden no wel een zeker bedrag aan uitgaande gesprakken kannen waarborgen maar r bevordering der inkomende gesprekken kunnen sy in deii regel niet veel doen Door eeu veelvuldig gebrnik van de telephoougemeeoschap voor zoover het betreft het oproepen van buiten Twente gelegen peroeeleo zonde het de Twenteche indosttie Id bare band hebben bet gebroik altbaos met de verstn kte garantie rekening te doen houden doch bat zorgen voor eene opbrengst voortvloeiende it inkomende geiprekiceo ligt buiten hsre macht Het moet daarom naar onze meening eene groote onbillykheid morden geacht dat by de berekening van den waarborg tevens de ontvaoffen gesprekken in aanmerking komen Maar waarom zoo vrijen wy ons tenslotte af al deze bezwarende voorwaarden gesteld Wordt door de Regeering gevreesd voor de concurrentie die de telephoou de telegraaf zal aandoen Al mocht ook aanvankelyk bg de aitbreiding van het telepbonïscb verkeer de ontvangst van de Kykstelegraaf zich in mindere mate ontwikkelen de ervaring van alle tyden heeft toch geleerd dat uitbreiding van het eene gemeenachapamiddel in den regel op de ontwikkelin van een ander gemeenschapsmiddel gnnstig terugwerkte Maar al ware het dat de ontvangst van de Rykstelehraaf blyvend achteruit ging terwyl de ontvangst van bet Rykstelephoonverkeer te mag dan de overweging aan het achterait ang der telegraaf ontvangsten ontleend gelden waar handel en nyverheid behoefte gevoelen aan eeo nienw gemeenschapsmiddel als de telephoon Ib het waar geen rechtatreeksche bescherming vao de belangen onzer indnstrieelen en handelaren door ons ooit wordt gevraagd of voorgestaan voor ons nu niet plicht nwe excellentie te vryzen op de aohoone taak die voor den staat is weggelegd wanneer hy op het gebied van eene snelle en deugdelyke door bant l en nyverheid verlangde gemeetafchap aaq handel en nyverheid de band kan reiken Met bescheidenheid maar tevens met den meesten aandraag verzoeken wy daarom uwe excellentie het daarheen te wiUea leiden dat ten spoedigste eene herziening van bedoeld konlnkiyk besluit worde ter hand genomen 7 96 7 19 7 89 7 6 1 68 8 86 8 49 8 49 9 60 9 06 6 6 08 0 11 8 19 8 96 8 88 6 08 6 14 91 6 17 Oni I llMrdraoht Nieaimkerk kpeU ktteidim Clipdla Hinwwkwk Uoordimilit OoUt an alsdan te bevorderen lo dat aan het Rykstelephoon net zoo spoedig mogelgk en op ruime schaal uitbreiding wordt gegeven waarby het belang van centra van handel eu nyverheid als Twente zeker wel het allereerst zal mogen worden bevredigd en tevens de waarborg die eventueel door het Uyk aan de gemeenten zal worden opgelegd lager zal worden geateld dan in bet betreflende Koninklgke beslnit Is bepaald en daarby wordt berekend alteen naar het volle aantal van de verzonden gesprekken 2o dat toch in ieder geval de garantie voor gemeenten als de onze welke door korte verbiodingBlynen aan de hooldlyn aangesloten worden op een voor elk harer geringer bedr bepaald worde 3o dat aan de besturen der gemeente die een opbrengst znllen hebbeu te garaodeeren vooraf worde gemeld welke de kosten van een intercommunaal gesprek zullen zyn en tevens welken invloed de verlaging van dit tarief op het bedrag der waarborgsom zal hebben 4o dat het tarief der gesprekken aan bedoelde gemeentebesturen mede te deelen zoo laag mogelyk worde gesteld en rekening boude met het feit dat in den vreemde de tarieven belangryk lager zyn dan in ons land Met name achten wy voor de plaatsen door onze Kamer vertegenwoordigd het tot stand komen van een districtstarief dringend noodig opdat e ndelyk tegen billyke vergoeding telephoon gemeenschap tusschen plaatsen die slechts wMnige uren van elkander gelegen zyn zal verkregen kunnen worden Waar het hier geldt de bebarti ing der verkeer sbelaugen daar vertrouwen wy met volle geruatheid op den steun dien wy van Owe Excellentie tegemoetzien De aitfllag der scbietwedstryd uitgeschreven door de scbietvereeoigiog Bargerplloht Zondag eo Maandag alhier gehondao is als volgt Person eel a Wed tryd lite prys 2 Waod versiert ogen ai gebodea door de Weerbaarheid behaald door serg Groenen daal met 55 punten 2de prya Bartinzilveren Koffiekao en Stoolje aangeboden door de Weerbaarheid behaald door serg Mellaart met 55 p 3d prgs 2 Wand versier ogen aaogeb door de Bataljons Gomm der d d Sobotterg behaald door G H G de Lange mei 53 p 4de prya Parafjloiestaodaard aingeb door bet 5e Bat 4e Reg Iof behaald door J Schenk met 53 p 5de prgs Piece de milien aangeb door den beer G H G de Lange behaald door 0 M V Wgogaarden met 51 p 6de prys Japaosch stel aangeb door eeoige leden der Waerbaarbeid behaald door L Rietveld met 51 p 7de pry Portret van H M de Kooiogio aangeb door den WelEd Aohtb beer Ë L Martens behaald door luit M M EyieeUt met 51 p Sste prys Tafeltje met Bloempot aangeb door de Weerbaarheid behsald door J P Mal met 50 p 9de prys Thermometer asogeb door de Schietv WilhelmioBc behaald door soldaat Hee ter mao met 50 p 10de prys Tafeltje aangeb door den beer Dr F H G V Itersoo behaald door A E T d Garden met 50 p llde pryn Klokje aangeb door den heer D Hoogeodyk bebaild door J A Dortlaud met 50 p 12de prys Rookstul aaogeb door eeoige leden der Weerbaarheid behaald door P J Soblos ser met 50 p 13de prgs Tafeltje aaogeb door den heer A V Reedt Dortland behaald door J J P den Boer met 49 p I4de prgs 2 Wandversieringen aaogeb door de Weerbaarheid behaald door A J Lafeber met 48 p 15da prijs luktkoker aaogeb door den beer H V Wyogaardea behaald door A J v Tbiel met 48 p 16de prijs Kaartenscbial aangeb door den beer J J A Montyo behaald door D U il 18 18 11 88 11 86 11 49 t 1 1 18 89 It 19 8 19 89 19 48 1 6 11 8 11 60 9 68 10 19 10 99 10 80 10 48 10 49 11 64 18 08 9 47 10 18 Hoogeodyk met 48 p 17de prgs Bokaal aangeb door den beer J J Prins van Doesbnrgh behaald door H Kamsteeg met 48 p 18de prys 2 Porte fleors aangeb door eeslge Onderoffic Korpor en minderen der d d Scnnttery behaald door A H de Zeenw met 47 p 19de prgs Zonrstel aaogeb door don beerA Dortland Jr behaald door H Berign met 47 p 2 ste prys Presenteerblad aangeb door de Weerbaarheid behaald door H v Wgo gaard n met 47 p 2lste prya Sotkerglas aangeb door den heer A Jonker Kz behaald door W Siiedrecht met 47 p 22ste prga 2 Porte fleors aaniteb door de Weerbürbeidf behaald door J P Hooftman met 47 p 23stft prgs 2 Vazen aangab door den heer C C J V MIerop behaald door J H Crebas met 47 p 24tte prgs Portret van B M de Koningin op standaard aaogeb door den beer A C Cosgn behaald door G G J v Mïerop 258te prg i Zaorstel aangeb door eeoige Ooderoffie Korp en minderen der d d Schntterg behaald door A J v Vliet roet 47 p 26ste prgs Gaskomfoor met paonetje aangeb door eeoige leden der Weerbaarheid behaald door A Dortland Jr met 47 p 27tte prgs Olie eo Azgnstel aangeb door eeoige ledeo der Weerbaarheid behaald door Tb Binneodgk met 46 p 28ite prgs 2 Beeldjes aaogeb door deo beer F X Hardyaer behaald door J J van Bommel met 46 p 29ste prgs Limonad kanoetje aangeb door eeo lid der Weerbaarheid behaald door J B Biesenaar met 46 p SOdte prgs Theeblad aaogeb door den heer A K V d Garden behaald door N S Polak 3Ute prgs Gemberlepel an Mes aaugebodeo door den heer J J v Bern mei behaald door serg V d Wetering de Rooj met 40 p 32ste pigs Waterkan aangeb door de Sohietv WilhelmiDa behaald door G A H Roedt met 46 p SS te prgs 2 FlessoboD Boschbesaenwijn aaogeb door den heer J van Oge behaald door L Scbultz met 46 p ZONDAG 12 SEPT Vrye Baao 3 Schoten late prga J P Mal mat 33 ponten 2de prgs H v Wgngaarden met 33 puoten Cjlioderge weerhaan Iste prgs C M v Wgngaarden met 28 p 2de prgs C 0 J van Mieroy mat 27 punten MAANDAG 13 SEPT Vrge Bsau 3 Schoten 1ste prgs H v Wgngaarden met 36 ponten 2de J P Mol met 34 punteo 3de 0 M V Wgngaarden met 34 p 4de N S Polak met 32 p Vrge Baan 5 Schoten late prgs H v Wgugaardeo met 57 punteo 2da J P Mal met 55 ponten Vaste Baan 10 Schoteo 1 te prgi Luit M M Eyssell met 105 p 2de N S Polak met 101 ponten late Rozenprgs J P Mol met 16 witte roaen 2de H v Wgugiarden 14 Gjlindereeweerbaao l te prgs oit van Boecop met 27 ponten 2de i P Uut met 27 pnoten Dames Flobertbaao Iste prgs Mej Koog met 30 pooteo 2de Mej N Dortland met 29 punten Aan bet verslag van de Gemeente Gouda ootleeneo wg het volgende Voor zoover bekend bestond da veestapel nit dekbeogsten venlenmerriën veulens 9 werkpaardeo 130 8 67 0 81 i zeU en muilezels 3 springitieron 12 melkkoeien en maikvMTsen 948 kalveren en pinken 114 mestvea 6 bapeo 31 geiten en bokken £ 3 Tarkeos 470 Hat pluim vaa nit boenders oogevair 1430 kalkoenen 5 eenden iQ ganzen zwanen Bgenteelt bestaat bier niet De gemiddelde marktprgzen bedroegen Vao paarden warkpaarden f200 bet melkvee 180 het slachtvee kalveren 45 bokken en geiten 6 schapen 20 lammeren lO varkens 50 biggen 6 da boter per kilo 1 10 de kaas per 50 kilo 21 Er werden ter markt gebracht paarden 1009 rnnt arên 730 kalveren 7170 schapen 3507 lammeren 2942 bokken en gaitao $ 72 wkens l biggen 26692 boter 60796 klg kaas 992160 De Afdeeling aQoada an Omstreken der Hdllandscha Mtatachappg raa Landboaw telt 158 leden Bedoelde Afdeeliog hield bg gelegenheid van de Vrge Paardeomarkt in October eene verloting van paarden en aanverwante artikelen waarvoor 8000 loten ik f 1 werden oitgegaven terwyl 100 prijaan warden aitgaloofd NIJVERHEID HANDEL EN SCHEEPVAART Bij de verkiezing die ep 25 November gebonden werd ter voortlening in de vaoatoren ontstaan tengevolge van periodieke aftredipg werden dt iftredende leden allen herkozen ao wel de heer H Jager met 31 eo de boeraa J M Noothoven van Goor A van Vaan en J W Bohonten mat 32 van de 38 uitgebrachte geldige stemmen T slgk had plaats de verkiezing van een lid in de plaats van den heer C C H Prince die in den loop van het jaar overleed Daarby werd eveneens met 32 stemmen gekozen de heer A O O Verxgl Op het einde van bat jaar foqgesrden als Voorzitter en al Plaatsvervangend Vooriittor de heeren B Jager en J M Noothoven van Goor eo a i Secretaris da beer Mr M M Schim van der Loeff De eenige verpleegde in de strafgevangenis voor meiBJes te Montf H t wordt in deze maand ootalogen Er bestaat dos kans dat dit gebouw weer eenigen tyd lal leeg staan In het RgksopvoediogBgestioht daareni fen beeft het getal verpleegden het maximam 102 bereikt IfcO 10 88 11 10 De bekflods Hendrik da Jong wa alt de Amsterdamiche gevangenis ontslagen ia Zaterdagnacht in het HAtel Bynpoort ta Arnhem io verzekerde bewaring genomen daar man zyne handelingen der laatste dagao moest waotroDweo Hy had liefdesbetrekkingen aangeknoopt met de hofmeestafes der itoombaot Conoordia op deze stad giog hier met dit meisje veel nit en bnnrde te Arnhem an Velp woningen alles onder valschan naam Onder Bchoooe beloften had hg baar al f 18 afbandig weten te maken Bg agne arrestatie gadibeg bg aich zeer kalm en voegde den hotolhoadar de woorden toe tot morgen Hg aoböv A overtaigd dat men gaan bewgs tegbn ham aal kunnen vinden Men schrijft nit Haarlem Be wihercher Verkerk heeft H G R 28 iaar oad wooende te Amsterdsm aangebonden dia in de orige maand mevr de wed G in Irtt Kenaapark heeft opgelicht voor ongeveer f 100 door op valschelgk geachreven en onatrteekende qoitaotiën ten behoeve van weldad dige initellingen gelden te ontvangea Zondagavond te halftwaaU is door onbekende oorzaak brand ontstaan lo het hoofefgeboow der lentoonstelllng op Sonsbeek ta Arnhem Io een oogwenk stond het geheole gebouw m licbtelaaie Aan redden viel niet te denken soodat de taak der brandweer tich moest beperken tot bescherming van h t boach en de bögalegen geboawen de modelsUl de inriehling ▼ n Delftacbe ngverheid den Doolhof Liockers physiaob moseum enz Vooral scheen de brand gevaar te znllen opleveren door de aanwezigheid van een msoagerie met ilde beesten die juist een dag te voren op bet terrein was gekomeo Dsok zg den gonstigen wind is deze niet aangetast Te half twee ongeveer toen bat geheels hoofdgebouw w s verteerd brak het vunr nit in het panopticom dat in hetzelfde gebouw als bet Physisch moMQih is Dit brandt nn Maandagochtend nog Opmerkelijk is dat ds toeichen het hoofdgebouw en dit moaeam gelegen boaten mst uildoek bedekte Doolhof geheel ia gespaard gebleven Alles was veraekerd op beorspolia het geboow voor f 42 000 terwgl de geheele schade op drie ton wordt begroot De aanblik van da verwoesting is werkelyk tragisch Nleta letterlgk niets van hetgeen gisteren oog den eeraten dnbbeltjesdag door een talrgke menigte bezoekers werd bewonderd is gered rgtaigeu alleen drie van de firma bQ t Vonr fietsen zeker wel vgftig in het geheel juist had Foogers nit Groningen zyn etalage klaar kostbare men blementei een beela voorraad naatmaohlDes een honderd pelsjassen vao de firma de Jong te Arnhem alles weg Joist beden aon de jary de bekroningen bekend maken het eenige wat nog voor bekroning vatbaar is zyn de brandkasten die nu de voorproef hebben doorstaan Pier rust op de puinhopen een groote brandkast waarin de firma Manikns haar kostbaarheden bewaarde De twee kegelbanen door de zorgen van de pachters van hat buffet geplaatst en Zondag geopend zyn niet aan het lot ontkomen Door de justitie is op het terrein Sonsbeek een uitgebreid onderzoek naar de oorzaken van den brand begonnen lu verbaod met bet raadselachtig feit dut de remise apieciaal het paoopticum op de Arnhemsohe tentoonstelling io brand geraakte anderhalf uur na bet hoofd ebüaw lerwyl bet tasacheogelegeo doolhof niets jieeft geleden is f volgens het Hbd de hacr Spork in MErest genomen Door het baatonr der Vereeniging De Middenstand te sGravenhage is oenschryven gericht aao den minister van financiën mr N G Pierson waarin het zyn leedwezen betoigt over bet openen vao bet intarnatioDale coöperatieve congres door dezen minis er omdat bat daarin ziet het sanotioneereo vao regeerlpgswege van bet streven der coöperators welk eireven c e Vereeniging De Middenstand c verderfelyk acht Het bestaur geeft den minister in overw iog geen gevolft te geven aan i jn vooroemen om het congres te openen Voor de vacature iu da gemeente van Amatardam der Remoostrantsobe BlJeder chsp ontstaan door het emeritaat van dr G vao Qorkom is het volgeode viertsl opgemaakt dr J A Beyermao te GroQiQgen ds A Karel fi Horst te Loobera di J H W Bisschop Boela ta Dokkam en dr J H de Ridder alhier Bet ia opmerkel kc sobrgft de heer A W WeUsman in Ua Opmerksrc aooveel kerken ar io den liatsten tyd hier te lande door bfand werden vernield Sobi en Boskoop Aaperan eu no ook Rheoen en Hem zagen hnnoa bedahnizan in vlammen opgaan Zaterdag 4 dezer op mgn terugreis van Amsterdam genoot ik nog van het geziobt dat da fraaie toren der Cnnera kark te Ebenen opleverde Weinig vermoedde ik toen dat enkale oren later dit prachlig voortbrengsel vin middeleenwscbe knust een prooi der vlammen zon worden Kort na de ramrf ben ik naar het vriandelgk stadje gagaan om da Terwoasting io oogeniebouw te nemen De toren levert thans aan prachtig gezicht op De soliditeit van het werk dar middeleeawea il weer efaiitarend bewazen Wel is al het houtwerk verbrand doch matselstean en geboawen aïeen hebben slechts weinig geleden ja het bovenste gewelf baeft aelfs den val van da spits weerstaan eo draagt nog altgd een groote klok c Uitvoerig staat de heer Wslssman stil by da klokken en deelt al de opschriften mede Het was sohigft bg eigeoaardig de fragmenten der onda klokken te vergelgken met da in ooza eaow gegotane erwgl bet oude giotwerk wal gebroken doob niet verbogen was hadden de moderne klokken de xonderllngsta vormen aangenomen c Naar aanleiding van het ontbreken van en bliksemafieider schrgft de beer Weissman Geen der Amaierdamacbe torens heeft er eeo en zelfs het Gemesnte monam der hoofdstad dat toch seker een kostbaren iohood heeft mosst tot dusverre zulke beveiligingsmiddelen derven Een aodere opmerking geldt de vraag waarom geen pogiagen gedaan zyn om den brand m zyn begin te stuiten Toen io het begin dezer eeuw de bliksem io den geheet Tan hout gemtakten toren der St Bavokerk te Haarlem sloeg klommen een paar moedige maiineo naar boven eo doofden de vlam Ook de toren te Amersfoort is eens door znik doortastend ofitreden gered Als men zich gehaast bad ware ook nn wellicht blasschiog mogelgk geweest althaas wsnneer het waar i dat de brand zoo langzaam voortging dat om halfelf dns twee anr na bet aitbreken der vlammen het carilloD nog speelde 0ok aao brandzeiten was gebrek Waren zy er geweest wellicht dat het erkdak behouden had kunnen worden Het N V d D € echryft Uit bet ingesteld onderzoek is gebleken dat het kluis der kerk op verschillende plaatsen zeer beschadigd is daarom heeft men boven het prachtige oksaal balken aaogebracbt om by een mogelyk instcrten dit konststak te bewaren De toren moet tooral aao het boveudeelop ver obi lande plaatsen gescheurd zyn terwylde me r dan een meter dikke benedenmnrenoogenschgnlyk weinig geleden hebben De torenis aan de boitenzyde zeer weinig beschadigd Van de balnitrada van den bovensten omgaogzyo aan de weetzy e verachillende tnkkennitgevallen zoo ook van die van den tweedenomgaog hier en daar f aheele brokken teen Doordat de bekapping der kerk by de Utrecbtsche Brand verzeker ing maatschappg was verzekerd voor f 36 000 vloer en kerkmeubelen voor f 90lX kossem en gordgnen voorf 2000 en het orgel met toebebooren voorf 13 000 zal de kerk wel weer in orde komen Da toreu echter welke aao de gemeente behoort was gelgk reeds terstond gemeldwerd uiet verzekerd De geldetyke draagkracht der gemeenteearen ze Ten zal met geenmogelykbeid in slaat zijn het inwendige vanden toreo weer te herttellen volgens deskundigen ï al daarvoor op zyn minst f 300 000 noodig syn Moge net worden ingezien dat babond van dit Bonwmonoment mjeer ia dan enkel Ebenen s belang In de jongste aflevering van de Vragen van deo dagt heeft dr T Bniteornst Hettema onder hel opschrift Een algemeen Nederlands Verbond dr Hettema schryft in de vereenvoodigde spelling eeo krachtig pleidooi geleverd voor aansluiting van allen die op de wereld Nederlandscb spreken voor eeo Groot Nederland Men zal in dit artikel menig bewgs vinden dat oos taalgebied oog zou klein biet is dat men io het baitenlaod ome taal wel kent en dat het dos da moeite waard is er iets voor te doen dat onze taal beTaard blyve Het iNederlaudsc beeft eeo Toekomst f zegt dr Hettema aan het sfot vao zgo opstel Zoo meo niet telkeus verloochent maar iot eodeel met kracht en klem handhaaft het stam broederschap en de tasi van Groot Nederland It Door den heer E A Kingma burgemeester van Almelo zyn de by de werkstaking betrokken tabriksnten en de hestoren der gecombineerde werklledeovereeoigiogen oi enoo digd tot eene bgeenkomst die gistereonamiddag te 2 nur op het raadhuis te Almelo zou plaats hebbeo tan einde maatregelen tot oplossiug van bet ge chi te beramen Men seinde gisteren De betrokken fabrikanten weigerden aan de nilnoodiglng van den burgenipester gevolg te geven om gisterenmiddag ten raadboize met de besfaren der werkliedenvereenigingen samen ta komen nf om pogingen aan te weoden de werkstaking te voorkomen Nader seint men uit Almelo Terwijl de fabrikanten weigerden te coofereeren namen de arbeidersvereenigiogen de nltnoodlgiug van den burgemeester om te confereeren gaarne aan en zgn zeer ingenomen met het denkbeeld om in verband met bet beslaaode geschil een arbeidsraad in het teven ta roepen Door de weigeriog der fabrikanten kad de poging vao den borgemeester geen resul tsat Gisternamiddi bad eene algemeeoe vergadering van fabrieksarbeiders plaats om te besloiten over een nieuw aanbod betreffende loonsverhot Ug door da fabrikanten gedaan Nog seint men In bat gasebil tosscben de betrokken fabrikanten en hunne werklieden is eene gunstige wending gekomen Het a nbod toch der patroons om het weeÖoon per getouw per week op f2 50 te brengen isin eenagUteroamiddig gehouden vergadering der arbeiders mst algemeene stemmen aangenomen De Stct bevat bet volgends Koniokigk Besluit an II dezer Hflbbftn goedgevonden en ver 4laan te bepalen Art 1 De tegenwoordige zitting van de Statea Generaal sal worden gesloten op Zaterdag 18 dezer des namiddags te 3 Dr n ArI 2 De minister van binnenlandsche zaken wordt gemtchtigd zich op het io art 1 vermelde tydetip te begeven oaar de vergadering der Sinten Generaal teu einde in eene vereenlgde vergadering der beide Kamers de zittiDg in naam der KoniDgln te s uiten Voor de coUectiëo paarden die op de tiooale en loterDationnle TeotoooBtelliog van Landboaw lo Den Hoag zolten worden iogezoLtleo zyu als minimumpryzen uitgeloofd Ie prijs f 250 2e prys f 150 3e prys f 100 4e prga f 100 Vóór het eioH vru deze eeuw zullen de Vereenlgde Staten een millioeo gepeosionueerde militsiren tot bon last hebben Hun aantal is thans reeds tot 983 528 gestegen Zg kot tan der repnbliek meer dan het Doitsch Uyk syn leger Sedert deo borgeroorlog zyo vyidaizend OLillioen gnlden uitgegeven aan pensioenen Eo het merkwaardigste is dat hoe meer de oorlog io het verleden teruggaat des tn grooter bet aantal gepensiooneerden wordt President Garfield beeft indertyd reeda zyo stem verheven tegea de huiteniporige oilgavenaan pensioeoen en destgds bedroegen déze oog maar een vgfde van wat er tegenwoordig voor wordt besteed Hoe gevaarlyk het is met een hond door een land te gaan waarin koelen grazen bleek de vorige week te Achlum Eene ingezft oe was met zyo hondje dat hg vooirichtigl elJshatve op den arm droeg byoa de kooieu gepasseei d zonder dat ze notitie vao hem en rgn hond scbeneo t9 nemen de laatste koe zette een psar groote oogen opi bfgon te brallen kreeg van woede het schalm op den mond eo viel op den weerloozon man aao Deze wierp het hondje weg dat evenwel tot hem terugkeerde en de andere koeien kwamen uu touloopon en de man werd tegen deo grond geworpen en deerlyk geschopt en geatoeteQ Ware er geen bnip konieo opdagen dan bad tig er wellicht bet leveo bg iegescboten Mtit veel moeite kon by oog loopende thuis komen BolteDlandscb Overzicht Da koning van Siam m Zaterdag te Parys aangekomen en daar gelgk eMers in Europn met groot ceremonieel ontvangen Generaal de Waru die bem toegevoegd waa bracht den Ooateryksüben vorst oaar bat Eijaée waar president Fanre vergezeld van Haootaiix hem in de veslibate tegemoet kwam De koning braebt vervolgens bezoeken aan de voorzitters dtr kamers eu san de miaiaters De Zondag werd door den Koning aao de gewone tonrifttenbezigbeden gewgd Invaheden EifEel tor6n euz Op den toten bleef Gbalalonkorn byoa 2 oren eo kocht al de winkeltjes op de hoogste platform nagenoeg leeg Elen niet zeur vrieadelyk hoofdar ikel in den Temp8c be et den koning op Fransclien bodem welkom Er staat wel in dat by boog beschaafd is enz maar tegelyk dat hy niet vergeten moet dat zgn rykje met 3 a 4 millioeo inwoners het laatste onafhankelyke kooiokrgk is In Zuid Oost Azië en ingeklemd zit lü aahen bezittingen van Fiankrgk en Ëogeland van wier goedao wil of liever van wier nayver zgo voorbestaan afhangt De Koning inoet zich dus maar niet oaar Japan tjj vootbf ld stellen waarmee oy zgu land üeo emaal oiet kan vergelijken Ook moet hy niet luisteren naar raadgevers die hem opstoken tegen Frankrgk maar van zyn EaropeeEcka reis gebraik msken om de betrekkingeo tusschen zyn ryk eu de Oost Aziatieche koloniën vao de Republiek zoo vriendschappelyk mogelgk ta ma kan Ook de Débat3 € herlooert zy het in boofdsohe bewoordingen aan bat krachtig op traden van Fraukrgk tegen Siam hetwelk ïiltlep op de 1 October 1893 door den Koning en Le Myre de Vilerc als vertegenwoordiger van Frankrijk geteekende conventie Het blad meent dat de Koning voor zyn ooafbankelyk beid niet te vreezen heeften dat de Republiek bem miosteos eveo goed gezind is als Bogeland Dat bg die gerustheid echter alteen te danken heeft aan do boteekenis van zgo rgk als ba£Ferstaat moet voor den Koning bg bet betreden van den Franachen grond maar half aangenaam zgn om te booren Da Timeiic betoogt dat er opnieuw vertraging in de vredesooderbandetingeo te wachtenis door de schuld van Duitsebland Uit Athenewordt aan het blad gemeld dat Doitsohlaod nu bet zgn zlo gekregen heeft wat de instelling der fioancieele controle betreft thansvoorstelt dat de ontruiming van Tbessaliëzal plaats hebbeo een msand nadat de ommissie belast Dset het beheer van de verpande iokomsten de data beeft vastgesteld voor deachtereenvolgende betalingen op de oorlogsschatting Dit voorstel dat aUa in het belang van Torkga is gedaan zegt de Times c eo dat in strgd is met het vooretel van lord Sallabory om de ootraimiog te doen plaatshebben binnen een maand nadat de Griekache Kamer de inkomsten beeft aaogewezeo die voor den dienst der oude en der nienwe schold zullen worden verpand is cog niet genoeg voor Dnitschlmd bet wit tevens voorstelen tbans te bepalen welke rente aao de oude schnld eiachers zal worden betaald tZoodat das de geheele quaestie van de regeling der buttenlandache schuld waaraan langdurige onderhandelingen verbonden zullen zp aan de orde zal gesteld worden op het oogenbttk dat Grïekeuland Mog gebukt gaat onder da aanweslgbejd vao Tnrksche troepen in Theeaalië c De Times c bitrenrt hot dat Dnitachlaad Kicb zoo ooverb ddelyk toont in deze gebeele zaak Ën het b ad iosinoeert dat de verdediging van de balauiieu der Griekscbe schuld lachers met de eenige redeil is waarom de regeering te Berlyn zoo optreedt Ën terwijl de TimQ8 zich beklaagt dat DaitBchlaod den afstand eischt van inkomsten die het dagelgksch brood van Griekenland vormen laat de Dai1y Telegrspb zich alt Konstantinopel melden dat de bonding van Duitschlaud de overige machten zal noodzaken de vredesooderhandelingeD voort te zetten zouder Duitaobland wat zeker niet 10 bet belang vso de Griekscbe schntdeisohers in DoilAchtand wezen lon c De Standard daarentegen die nog steeds verbindiogen onderhondt met het departement van boitenlandsche zaken werpt de schuld voor alle talmen op Griekenland Het Griek Bche antwoord op do nota van lord ialisburj is 7 ear onbevredigend wat betreft de waarde der inkomsten die Gnekeolaod voor den dienst der leeningen wil aaQwy en c Is deze laatste mededeeliug juist dan ii de eÏBch van Duitsebland dat deze inltomst n eerst door de commiseie van beheer wordbn onderiocht voordat tot de ontrü ing vao Tbespalié wordt overgegauo oog niet zoo beet oog grond Tbe Economist betoogt dat het onmogeIgk is de nieuwe Griekscbe leening voor de beta ing der oorlogsschatting te scheiden van den algeraoenEn toestand Ier Griekscbe financiën en schgut daardoor een ateentje bg te dragen voor het gebouw van Dgitschtands recbt Het Eogelfche weekblad meent d t ook de Griekache regeeriug overtuigd moet zyo van de ooodzakelgkbeid zicb aan een finaucieele controle ta onderwerpen doch dat zg met baar gewone tactiek tan oitvlaobten de komst tracht te vertragen vao wat zg beschouwt als deo kwaden dag Toch is dat gedrag ze r dwaas Want mdien Griekenland leo toestaod aanvaardt eo ernstig tracht met de oude scbuldeiscbers tot een behoorlyke regeling te komen dan zal het bgeenbrengen van de leening voor de betaling der oerlogsachatting zeer v et worden vergemakkelykt Doch geen oeot zat zyn te vinden zoolang dit oiet geschied ie en bet is dwaas te verwachten dat de sultan zyn troepen zat tfiugruepuu voordat bg een deel vau de oorlogsscbattmg beeft ontvangen en belioorlgkewaar borgen beeft gekregen voor de betaling van de rest Het eenig noodige is dos dat Griekenland den toestand ernstig opvat en zoo het niet zelf met een o11edig financieel plan voor den dag kan komen zich geheel in hauden det mogenbeden geeft Het knutselen en knoeien vao nn is een ellendig schouwspel en de beste vrienden van Gnekeolaod zgn zg die bon meuoiog over deze quaestie bet vryetgkst durven oitsprekeo zegt Tba Economist 355 Staats loterij 6e Klaeso Trjfking vso Dinsdag 14 September No 1BB8 7210 10761 on 1S78 ie or 10 0 No 1111 4893 18678 18640 14 60 15716 6817 en 20646 lèdor 00 No nu 4 96 4760 lOJJl 13932 en 19115 ieder 200 No 1444 2126 2223 6791 6428 8490 10239 lOgv 14441 166 O 16793 en 20792 leder lOO Pryzen ran 70 151 3076 5635 7049 9850 13201 16188 18831 142 3127 6736 7118 1864 13246 3 90 18380 309 3206 5766 7231 9948 13361 15 18 188S3 384 S329 S811 7281 lt 13CI 13306 16629 186K 416 3403 6812 7316 10289 13323 15673 18691 474 3426 859 T m 10404 13356 I67S4 18999 489 8441 5947 7680 10432 13649 16884 19288 679 8629 5963 7704 10464 13607 16890 19441 718 8948 5974 7894 10708 13809 16161 19483 1047 4443 19032 S46S 10739 13990 16339 19632 16i5 4B94 6054 8621 10777 14000 16487 19642 1762 4641 6243 8655 10972 14368 16446 19856 1781 4881 6811 87U7 11086 14116 18615 I99J0 1860 4854 6861 8770 11142 1 635 16595 20017 3087 4885 6404 8896 11198 14633 17028 20067 2120 bOS6 6412 89S3 11647 14693 17119 20143 2223 5067 6506 903 $ 11607 14766 17148 20194 3453 6183 6516 9099 13377 14893 17881 30200 2791 6889 6584 9883 12108 14981 17688 JU377 38H 6261 6599 9394 12656 1 063 17611 30681 3829 6816 670 9469 13669 15077 17977 30898 2949 tl66 995 9491 12685 16126 18003 80924 Ï068 5486 7017 9514 12975 15188 18184 30149 te K lMig la L it No 11159 m 11 69