Goudsche Courant, woensdag 15 september 1897

Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden HEEREKHLIS met TUl staande aan ÉLKAITENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat befPH i 3 Kamprs met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles vooi zien van Gas en Waterleiding eil geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Donderdag 10 Septeniber J807 No T3T7 36ste Jaargang m mm mmm I iemvS en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afeonderlijke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere r fel meer 10 Centen Groote letters worden berekendmaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMESen KINDERMOOES beueTens UANDWERKPATRONEN tfTIEDERE WEEK VEHSCHUMT EEN NOKMER In ieder n tekêt mtearte platen modekroniek feuilleton enz enz le tTitgave zonder gekt pUten met 8 an pntr en 3 groote geknipte patr Per 18 nra 1 S6 p poet 1 46 i al do le uitg met daarenboven 6 g ikteurde platen 1 76 1 9Q Sa i le 4e 3e ff bfj hel 6e no 1 geka patr n keur i 18e een gekleurd traaie handtverkpatroon 3 s 80 PBöEF lJIllilt EN PiÖSPECTÜS ALOM ïï eïïrl foï i Ó8 Fatent H StoUen tuil Nkirf MÊ Sf imnirltt anfjBgmk uiiutk tea m Warnung DU mill hl tutu i f umi FitrMUu ner ijTonm ErfMg rtc u Mn falent H Stollen emingëti M Mut ty xtr iMvtKêR werthifMen Nacliahmuiigett gtiêbtr ¥ u ktafi dtur unttn ilela mltarfen H Sttllr nar ns im aireol aOtr in ÊOliii ta ÉlieiihamHur c turn aittr HtkÊl wlê nilMiMtlitmII au rtj S FretttUten und Zeu nlaM rata M ru BargerlUke Stand ÖEBORBN 12 Sep t Simon ouden J Ooateriryk en W Bchoonderwoard Margareth Hendrik ouder C L de Brnjjn en L M Hoogerwaard Cornelia Johannia ouders A T n Utracht en A Lugtenberg 13 Maria Johanna ondera A Toen en P Oudenes Arie ouders A ran der Laan en J van der Veer Wilhelmina Johanna ouders A Coomans en A Vermeü OVERLEDEN 12 Sept H ran Meerten 8 m A M Tan der Hemel 8 j W de Jong hoiefr van M Eteyweg 80 j Beste adres yoor Tricol Goederen A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephoou Uto 3i Beurs van USKFTEMBSa I Vrkrs slotkrs MlBianK Cert Ned W 8 4 dito dito dilo 8 7 9 dito dito dito 8 98 98 Homia Gal Geudl 1881 88 4 ITAIII lanhrgving 186S 1 6 I 89 Oo TE Obi in p pier 1868 6 86i 88 81 es 8 8 75 t 10 SV loof 60 i 0V 100 19 186 9t 1 3 100 80 U 112 lOS l 8l JS5 100 n B7 148 n u 84 77 lOJ j loiV 100 169V 188V 100 61 108 ♦ 18 l 103 A dilo in zilTor 1868 6 PoaTUOAL Obi mpt ooupoo 3 dito ticket 3 86 64 68 Smiilio Obi Bianenl 1894 4 dito Cocon 1880 4 dito bii Bolb 188 4 dito bg Hope 186ll 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dho dito 1884 6 Srxvn Perpn obuldl881 4 Tuin Oopr a ur leeD 1890 4 Qeo leeoing aerie D Gee le nilg Mrie C ZuiDAra Bip r obl 1891 6 Mlimo Obl Buit Boh 1890 6 ViNBaotu Obl 4oubap 1881 AxniaDAH OblUat en 1896 3 Bonaao M Stod loei 1894 8 Nao N Afr Handel und Arandib Tab M Certificaten Dali lIaat ohsppü dito j Arn Hyl heekb pandbr 4 I Gait My dor Vorateol aaod a Or HypoLheelib pandbr 8 Kederlandache bank aand Ned Hundelmaataok ilito N W k Pae Hyp b pandbr 6 Rett Hjrpotbeakb pandbr 8Vi i I lr Hypotbookb dilo 8i i OoaT a Oosl Uong bank aind RtlaL Hjrpotbsiekbaiik pandb 4 AmaiKi Equt bypolh pandb 6 Maiw h U Pr Leu oort 6 Nan HoU U Bpoorw Uy aan 1 My tot Bipl r St Spw aan I Ned lod Bpoortragm aand Kad Zuid Afr Bpm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTlulS oor l 1887 89 K EobUl 6 Zuid Ital Sp rmg A H obl 3 PoLBN Warschau Weeuen aaud 4 Evai Gr Uu Spw Mij obl 4 1 Baltiwho dito aand Paalowa dito aand 6 Iffang Dombr dito aand 6 Kunk Ch Aaov ip kap obl 4 dito dito oblig 4 12 76 AiuuKA Cent PacBp Mg obl 8 Chic fc Mortb W pr 0 r aand dito dito V n St Peler obl 7 Denverk Blo Gr Spm cerl v a Illinci Central obl in goad 4 Louisr hXaebrillR Gert v aaDd Meiioo N Spw Mij le hyp o Mil Kanaaa v 4pot preT aand N YorkOntaaiokWeat aand dito Pena Obio oblig 6 Oregon Calif 1 byp io goud 6 St Paul Minn i Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 87 60V 8 188 80S 1067 106V 108 I04V IH 1 S 3IV lis dito dito Lino Col le hyp 016 Oahidjl Can South Cert r aand I Va O Ballw kNa leh d o O Amaterd Ömnibu Mij aand Bottétd Tram eg Maala aand KlD Stad Amalerdam aand 3 Stad Bolterdam aan 8 Bll8H Blad Antwerpen ld 12S Stad Bruaral 1886 t Hosa Theiii lleguUr Heaollicb 4 OoaiaNa Staatalreuing 1860 6 K K Oo t B Cr 1880 3 Srama BUd Madrid 8 1868 Nan Ver Bei Hvp Bpobl oort ADVERTENTIËN Dr TA ITER80N betuigt fln hartalgkan dank roor de bigken Tan belangstelling dezer dagen ouderTonden MeTr FORTÜIJN DROOQLBEVER WeathaT o 20d Traagt tegen 1 Sovember eene netta zindelgke Keukenmeid g a g ii ook haiswerk ie Terricfaten Te Voorburg naby Den Haag vordt in een klein deftig gezin tegen 1 November gerruagd een FLINK MEISJE als Meid alleen die uitstekeod kookt en zïudelgk werkt mondeling getuige noodig Loon f 100 f26 waacbgeld Brieven franco lett B aan Boekhandelaar DAHL te Voorburg Te Koop of te Huur aangeboden EP HGËRËI HIIIS Staande urn de WESTHAVEN Wyk B N H7 Te bevragen Lange Tiendeweg ü 29 Het huia bevat btfneden 3 Kamer met Suite Keuken Kelder en Biuneuplaats boven 3 Kamera en Zoldsr verder alles netjes en doelmatig iagericht alsmede van Gas en Waterleiding voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding Stedelijke Qasfal riek te GOUDA De prgs van bet gas is 6 cent per M en voor Kooktoestelleu of Motoren 4 i et Onder zekere Toorwaarden worden peioeeten gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de h or 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen we elgks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen FEANSCHE STOOMVERVEEIJ BK Chemische Wasseberij Ti H UPPËKHEIilFJl 19 KruUkade Botterdam Oahrevet erd dooi Z M den Koning der Belgen Boofddeptt voor GOUDA de Heer A VAN 08 Az dpeoialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren en Damesgarderoben alsook idla Kindergoederen Speoiale inrichting voor het stoom n van pluchemantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschedelgk voor de gezondheid envolgens staal bewerkt j Kliniek en Polikliniek OBSTBTHME en awiVMBCotjOiiim voor Spreekuren dagelyka van 13 2 u Ur tis Spreekuren Maandag Woemdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 r A EVL Genmhar Dmelmr Agentuur by do Firma Ved BOSMAW te Gmi aOf P DIKE ODDE SGHIEDAMMEB GEIfEVEE Merkt NIGHTCAP Verkrijgbaar bü M PEETERS Jz N B Al bewij van eohthaid i cachet en kurk ateeds voortien van dea naam der Firma F HOPFB KonlnkHjltt Machinale FabHék DE HONIGBLOEM t n H N van Schaik Co geTestigd te Grot en a e Hepplerttraat 9 en SOa ahg de Regentesselaan van Z M den KONINQ van BELQIE Indien gijhoeatn gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorat Honig Eitract IJL E3IjIA liTTI3 EI FLACONS van 40 Cta 70 Cts en 1 verkrggbaar bgv Firma WOLFF Co Westhaven f 9S Gntda E H TA MILD Veeratal B 126 te Gouda A BODMAN Moordrecht J C RATELAND Boeloop B T WIJK Oudeaaicr M KOLKMAN Waddiruneen Zeer nette Cresteendrukte worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON ElEGTROIOTORlSCHnANDB LSBANDJES WBTOO 0 D PO BRD Btl het rebriiUt daarran feicbMt h t tanden kthgm der Kluderen ZaKDEit HE MIKSTE PIJN 10 000 Culdea wordt betaald aan hem die hewgzen kan dat de hg mg ter inzage liggende getuig f schriften der mtetekende resultaten van de Eieetromotorlsclie Tsndhalsbandjes niet echt zgn Mk Men kue op den naam van den Fabrikant SiOBt T mm 9 Wordt firaneo toegezonden allien na onlvanget van postzegel ad 9B cent door ROBERT HOLTZ NUineg n Wederverkooper gevraagd Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffirs der ZatfboTlekking Onanie en gehe me nitepattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARING HoUandsohe uitgave met 27 aib Prba 2 gulden Ieder die aan da Teraohrikkelgke gerolgen Tan deze ondeugd igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt joarlgks duizend Tan e B zekeren dood Te Terkiggen hg hetVerlaga Magazid te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedru ook in postzegel en in elltan boekhaitdel in Holland TANDARTS E cAssrm Turfmarkt 171 uosda 1111 TI Mlïli van 10 tot S uur iMkalTe ZONDAGS ea WOENSDAGS Toarmiddag BINNENLAND GOUDA 15 Beptenber 1897 Haden middag had teo Raadhnise dezer gemaeota de openbare verkoopiog plaats van een woonhuis met tuiaknmer voor afbraak aan d Vgveritraat Ingeachreven werd door J van Seumeren te Zeist voor f 255 P A Lateber 210 H C J Ggseo te Overschia 105 50 Naar wg vernamen heeft bet Beatuor der Wijhetmiaa Tereenigiug alhier wrachilleode lDgeaeten it nitgenoodigd tot bet bywoneu feuer Veigadering op Maaadag 20 Sept e k a avonds 8 uur op de bovenzaal van het Café Harmonie np de Markt ten einde eene Commissie te vormen tot regeling der fet iten by bet a Kron ingaf est Met ingang van 10 September zgn benoemd tot klerkteiegrafiit 3e klaise by tfe SUatsapoorwfgen de onmamerairs I Verbeek te Bodegraven eo J J Kooh alhier f kon besluit II met ingang van lOetober ópgabevto het ontvangkantoor der directe belèstingen ea aoeynzen te Oaderkerk aan den I Tsael aa is eon kantoor dierselfde middelen ingeatsld ts Lekkcrkerk omvattende de gemeenten Lfkkerkerk Oaderkerk aan den IJssel Krjmpen aan den IJasel d Krimpen aan de Lek eo ia benoemd tot ontvanger der directe belastingen en accjjaeen te Lekkerkerk c a C P Vogelenutig ontvanger diersetfde middelen le Willemstad t a By kon besluit is benoemd tot ontvangst der directe belastingen en accyoE n te Dïever ca U R GrooteobDis boekhouder der 3de catigorie ten kantore derselfde middelen albter Men sehrüft nit Bod raven Tot wethouder in de plaats vau dr W H Kapten die de benoeming aiet beeft ange nomeo is bsaoamd de heer C de Kruif Doder begunstiging vftn choon weder bad gisteren vanwege de te Oodewater gevestigde land bon wafdeeliag een tentoonstelling plaats die zich door veel en velerlr i ioteodingeo en door een talryk bezoek kenmerkte Door mnsiek van bet aldaar garestigde getelaobap Ëaterpe werd dit laadboawfetst opgeloiiterd FEtlLLETOm rLIHTATlOI 10 Uary hebt ge gezorgd dat Bicbard eu zyóe vrouw de weatelgke apartemeoUn kregen En hebt ge de dingen uit de stad bütgds ontvangen P Jb en wat neer zegt da nieuwe kindermeid is al goed gewend en ik kao Baby gerust aan haar overlaten Wil je hem nog niet even goeden nacht kuBsea voor de mensohsn bonsden komen P Hij zag er vandaag zoo snoeperig uit Ik dacht telkens aao het Kerstkindje Fraaois haalde de schouders op over die aentimentaliteit maar verliet tooh de caat om ziob naar de kinderkamer te bweven Boven gekomen drukte hij fliechtfl een vluoktigen kus op t roze gesiohtjs van zgn kind maar 1 0 hart zwol toch even van vaderlqksD trots Word verstandig en braaf als ja moeder joogelief maar ook een beetje dwaas als je vader Ik haat ernst en koelheid Gelukkig dat er de eerste dagen wat meer laven op Kings Hall zal squ Zgn Ud Richards eo sir John er al vroeg hij eenige oogenblikken later aan den bottelier dia in groot poutiüeaal b het koloaaale baffet tn da eetzaal de waoht hield Ja Laat Smith dan deze bouquet naar boven brengen en hjj nam een van de vele roiksra van aeldsanu kaatbbameo uit eee vaas en reikte heat over la de vergadering van de commissie beittaode uit een 13 tal ingezetenen vftu Reenwyk is voor het natiouaal huldeblgk aan te bieden aan H M de Kooingin Wedune het badtunr als volgt samengesteld Voorzitter F H ButsSaa Brack burgemeester der gemeente aecretarifl A v d Spiegel en penningmeester A Goudswaard beiden boefd eeneï school aldaar Voor de Arroodissenents Rechtbank te Rotterdam ntonden o a terecht In de eerste plaats verscheen gister voor de heeren W K 23 jaar viaaoher te BergAmbacht beklaagd van op den 19en April te Pernis moedwillig Leendert Verschoor een snede met eeu mes in het aangezicht toegebracht en daaraan bloedend verwond te hebben Btiklaagde deelde mede dat hij zich in den avond van genoemden dag omstreeks 10 uor op den openbaren w onder Pernis bevond toen by plotaehog aangevallen werd door Leendert Verschoor die hem bQ de keet greep eu hem naar zyn naam ro g Er ontstond een Vorittling gedurende welke beklaagde om bolp riep en eiod lyk zyo mes greep waarmede hg en snydende beweging naar Verschoor s gelaat maakte Daarna begaf hg aioh naar de herberg van Jan van der Pots waar hem zgn mea werd afgenobieo De mishandelde milit ten plaatavervangur by bet 5e regiment infanterie en minetens een hoofd grooter dan beklaagde verklaarde dat hy in gemelüeu arond door beklaagde tegen het lyf werd geloopen waarom hy den man bg de keel greep en hf m vroeg waar hy vandian kwnm Onmiddellgk daarop krreg by een anede over de bovenl p President mr P i J Bouvïo bracht den militair onder bet oog dat er gelet op bet phjsiek overwicht dat hy op beklaagde heef £ in dit geval al heel weinig aanleiding bestond om den man bg dekeel tegrgpen Er was hier een gevaar aanwezig dat dszen aanval wettigde Aan den aodereo kint meende het O M bg monde van mr I Z Mazel bg de beschouwing der qaaestie of beklaagde gehandeld had nit wettige zplfverdediging dat de delinquent lo deze gren reden bad gehad om maar dadetyk zgn mea te trekken Wegens mishandeling r quireerde Z Ë A 14 dagen gevangen is traf Beklaagde s raadsman mr Jos van Eaalto meende bet ruwe optraden van Verschoor een zeer ernstigen aanval te mogen noemen Als men in den aVond plotseling by de keel ge grepen wordt dan spreekt bet yanzelf dat men op tegenweer bedacht is Pleiter betreurde t Kind ziel or prachtig uit en alles is in de besto orde Mary seide hy even daarna toen ng weer op zijn poat stond Je hebt er alle eer van En net een aanvtt van die galanterie die hem zoo beminaolijk maakte in t oog van alte dames en dus ook van sijoe eigene vrouw al wist z dat hst comedie was kuste hij hare hand vBing bang hing bang ging de eerste etensbel en Francis streek zgn knevel op terwgl Mary de plooien van haren sleep verschikte De deur werd geopend en de knecht diende mr en mrs Thompson aan Mevrouw Thompson was een goedhartige gezette profesaersvronw die nergens trotsoher op was dan op haren knappen man die echter beter in een laboratoriun dan in een salon op zijo plaats was Dat begreep hij zelf ook en daarom zag men hem zelden in t p ubliek behalve als hg teziagen hield in de een of andere inrichting waar hij zgne hoorders steeds verbaasde door de duidelgke uiteenzetting van de nienwate wouderen op natuur en scheikundig gebied Als er echter een officieel feeat of iets dergelijki waa mocht professor Thompson niet ontbraken en daarom verscheen hg steed met zyne vrouw op alle diners die in Barnett en den omtrek gegeven werden Overal vertoonde bg echter dat air van niet op zgu plaats te zgn t welk Vrancis aanleiding gegeven had hem den iiioek op bet droge te Doemsn welke benaming te meer reden van bestaan had omdat de uitgedroogde profeaaor èn wat dorheid èn getaatauitdrukkiog betrof veel op die viacb geleek Merrouw Thompson bewoog zich gemakkelijker ia ds voomams kringea Ze kad Uary Ward van b u dergelijke gevallen soo moei L j u Wfl n dat men nit noodweer handelde matr m dit goval huldigde hg ds meenuig toat comprendre c est tout pardoneer Pleiter concludeerde tot ontslag tan rechtsvervolging snbaidiair tot oplegging eener minimale geldboete Daarna verscheen de 21 jarige koopman eo uitdrager P T wonende te Gouda die bekend ataat als een drinker een eerate vecbterabaas en e i naohtlooper en w d istarraorgen door de Goodsche politie in de welwillendheid der reoh kank aaubsvolen met de mededaaliog dat hg e D dar ondeugendste kwajongens nit Gouda ifi Reeds vroeger wegens mishandeling tot een naaod gevangenisstraf veroordeeld stond bg thans terecht wegsnj mishandeling fan Johaaaes Toinenburg dien hg in d n arond van den 24en Juli j I zooder eenige amleidiog voor de harbei g van PooVsma aldaar tweemaal moedwillig aangegrepen eo op den grond geworpen bad waarna hg kich legen de politleageotpo J Siraonis en B C vau Donsalaar die hem deswege voor dan com misaaris van politie wilden geleidan met geweld verzette Beklaagde beweerde van nieti te welen omdat bg be ohonkeo was gewepst Het 0 M achtte zich echtfr door de verklaringen der getuigen ruimschoots iitgelicht en meende met het oog op bet ffit dat de vroegere veroordeeling vin den knaap geen vrucht had gedragen te mo jen veronderstellen dat een exemplaire straf waarscbyulyk meer effect zou maken De eisch laidde 6 maanden gevangenisstraf Vervolgens verscbe n T B 22 jatr broodbakker te Beuschop die terecht stond ter zake van het feit als zou bg den 17enJalijl al aar den rgksveldwachter Jan Bordyk die hem in flagranti betrapte op het plegen an een overtreding van het reglement op bet rgden met boudenwagaos iu de prorineie Utrecht 2 kwartjes hebbeu aangeboden om hem te bewegen geen prooes vertsal op te maken Beklaagde legde een volledige bekentenis af en verklaarde niet te hebben geweten dat by dit niet doen mooht Eifoh 7 dagen geTanganiastraf Verder requireerde het O M tegen A K 22 jaar koopman te Bergachenhoek wegens het afrukken vau een lat van de heining van Jobs van der Goes en h t Terbrgzeleo van een ginsruit aan de woning van Ggsbeitus Klegu in den aroOd van 1 Aogostosj l aldaar een gevangenisstraf van één maand omdat de man onder zware verdenking itaat zich meer kind af gekend en hielp haar vnak cnnilor inclringend te zgn met raad en daad bjj hare vale moeiIgkbeden Ook nu bracht ze dadelgk het gesprak op een voor allen interessant oudorwerp het bouwen van een nieuwe gemeeDtescbooJ waartoe do Ward s het meest haduon b gedragen en wairbij zg als de grootste grondeigenaars het meeste belang haddan Ze plaagde Mary met haar nieuw patronaat en stal toen opnieuw haar hart door baar ta smeeken even het kind te m en zien dat bg deze offioieelo golegenkeid zeker niet ztja gewoon entree do chanibra zou maken IntusBchen stond do professor zwgi end bg oon kastje met zeldzame schelpen alsof hg iu eon museum van naturalicn was en schrikte uit zijn peinzende bewondering op met do woorden Js Hevo e zgn waarigk uniek toen zgn dikke woderholf hem even vertelde waarom ze do kamer verliet Franoia glimlachte en ging den snoek in zgn element opzoeken Het duurde niet lang of de zaal vulde zich geheel met menseden zoodat raen geen oog op al de gaateii kon hcfudoB en slechts nu en dan de slem van den aandienanden knecht hoorde roepen tLady Kingston en hare doehter Sir William Qrovesand de dames May mr Blake rarss Dick sn Fawning mr en mrs Wilkens enz Francis wachtte met ongeduld np een paar namen maar onderhield intusachen op voorbeeldige wgze zgne gasten die zieh min of meer gedwongen bewogen daar er verscheidene penocen waren die elkander niet kenden hetgeen op de toch reeds eruggetrokken Kogelsehen en drukkende uitwerking ad Sindeiyk warden sir Md Bio tard en lady MHPiMMMpMP H4 a MMepipqMgps iMBwa MHHi aan dergelijke baldadighcden schuldig te maken Mishandelmg bracht ten slotte voor den strafrechter B D 27 jaar arbeider te Gooderak die den 31eo Joli j l te Gouda bg gelegenheid der kermis J V de Swaadsteniet die kalm met zgn meisje wandelde moedwillig berbaaldetgk met een boksbeogel op bsi bootd geslagen en bloedend verwond bad Tegen beklaagde die alles ontkende doch door drie geteigen tegnngesproken werd requireerde Z Ë A 45 dagen gevangeniistraf Uit praak ovar 8 dagen Aan het verslag van de Geneonte 09Dda ontleenen wg bet volgende Ngverheicl Hoewel in lommige takken van Handel tn Nyverhei I eenige vooroitgang was te hespeuran kan de algcmeeae toestand niet gunstig worden geo emd Krachtens de wt van 2 Juni 1875 Staats blad No 95 werden de volgende vergnoniogen verleend aan J A van der Valk tot bet opricbteu eener loodgietsry en sinkwerkerg aan de Zak aan J v d Post tot bet oprichten eener slschtary eu rookery aan de Lange Groenendaal aan de directie iet Gtucosofaliriek toi het uitbreiden dier iabriek door vermeerderiag der ntooinkrnobt aan G J QofdewMftea tot het o tbreidan zgoer bakkerg aan de Gouwe aan de firma J B van Catz lo tot bet uitbreiden barer koordfabriek aan den Kattro81 n gel aan J A Donker tot het opriohten eener droogerg van sigaren aan den Raam aan C Disseldorp tot het oprichten eener smedery aan den Kleiweg aan J Wortman tct het oprichten ener koperslagerg aan de Doelensteeg aan H J Rabouw tot het oprichten eener loodgieterg eo zinkwerkerg aan den Raam aan C van Bochove tot het oprichteo eeoar droogtrg van sigaren aan den Zak aan K Jonky Zoneo tot het uitbreiden hunner pottenbakkerg aan den Raam aan de Directie der Goudsche Machinale Garenspinnery tot het uitbreiden dier fabriek aan den Turfaiugel aan C van den Broek tot het oprichten eener slachtery asn de Oode Gouwe aan P A van Hofwegen tot hst oprichten eener koeken baoketbakkery aan de Markt aan J Spoor tot het oprichten eener slachtery aan het Jaagpad aan A J Sas tot het oprichten eener smederg aan de Wacbtsistraat Richard aangediend en begroette Eunice hare vrienden op de haar eigene bekoorlgke en tegflgkertgd zoo geroserreordo wijze Toen ze Pranois de hand reikte wis on zij dat ze beiden dachten aao hunne laatste onlmoeting zoiider getuigen toen Eunice in een ba stoel aan t strand te Brighton zat en Francis met een boek aan hare voeten Ing ito zag er schooner mnar ook ong naakbaardor uit dan ooit en bet veraohil in leeftgd met sir John die er bgzondar goed uitzag viel met naustoads m t oog Ze droeg eou kleod va blauw atlas me hebt golo en rose rozen gegarneerd en niets was eleganter dan de wijze waarop zij het droeg Een parvenu mompotdon enkele jaloersohe oude freules fWaar haalt ze dat air van chique vandannP Maar ze is ont euzeggelijk schooner d n iemand hier vVt zag u t laatst bg da Wdkens lady Richards Met deze woorden vorgde Francis zich aaa haro zgde Blaar toon konden we niet veel mat elkander sproken ik hoop dat het toeval of lisver uwe welwillendheid mg heden avond gunstiger zal sgn Eet toeval zou hier geen toeval zgn sir Ward antwoordde Eunice kool en wst mgno welwillendbe d betreft waarom zou tk onbeleefd tegenover ragn gastheer wezen els hij mg de eer aandoet mij aan te spreken P Pranois begon te lachen wfly zijt onbetaalbaar Eunice zelfs in deze dwaze rol ven deftige burg gravin Hoe lang is het geleden Eunioe dat ws samen Tangs de EngelBobe kust zeilden Of paardredsu zooala niemand iu Brighton rsrA