Goudsche Courant, donderdag 16 september 1897

Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwlcli Zomerdlenst 1897 GonDl gOTTIROlU 11 86 1 84 4 8 B7 4 68 1 8 1 8 I 11 48 18 66 1 68 4 16 10 KOTTIKDA H 8 O D D i 11 86 11 6 1 7 1 44 1 64 11 64 1 0 H 47 8 14 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA 7 81 7 6 8 88 8 61 67 10 8 1 18 7 8 10 04 8 08 10 11 8 IS 10 18 8 6 68 9 10 10 7 10 4 ll 0 S0 9 87 64 10 11 ll l 7 O 6 86 40 9 4710 18 10 80 ll S 7 6 8 40 8 17 7 84 41 4 Ó6 4 S 6 10 6 66 4T DEN HIAS 9OUDI aHage 6 4 7 80 7 48 8 8i 1 4 10 1111 17 1 1 86 44 8 40 4 06 Toorb 8 68 10 17 1 41 Z Zegw 10 88 1 6 Zev iL 17 10 4 0 Oouds 18 7 608 181 08 10 1 10 6411 67 18 80 i l7 8 14 4 00 4 88 7 46 1 18 9 00 9 47 B0I1DA OEN Hlie Souda ZevaakaizaaHoarkapalle Zoetenneer Zegwaard Voorburg s Hage S 7 80 8 80 9 17 9 84 10 14 11 16 18 1 1 8 1 87 8 46 4 4 S 6 8 64 O U 7 84 7 49 til 7 4 8 4 18 40 8 01 tJL7 68 8 Bl 18 61 8 1 V 8 07 8 08 1 06 8 1 bH 8 11 9 08 9 48 9 4 10 44 11 48 1 4 1 10 0B 4 18 8 18 8 68 8fM 8 4 l 88 8 84 84 10 8 11 1 10 0 10 16 10 87 9 10 8 11 8 11 44 88 7 46 8 4 O 10 16 iV ïïoriT Y wi 4 48 6 86 8 X M7 10 0 10 84 6 8 0 10 88 U 66 4 18 7 18 o o l D A U T K I O B T 8 1 9 07 19 1 10 67 U OO 1 68 0 8 17 4 8 08 8 66 8 8 10 17 10 81 11 14 S7 7 10 10 84 H 46 84 8 J4 7 18 8 48 10 41 a lil 8 i UT ii io AMatarda aSt 7 10 5 Ï JJ M tli l J Im Ju 7 1 14 14 10 M ILlllM H 4 4 I 1 48 Mt KaU 9 0 9 89 I0 6ui 46 l 1 16 8 08 8 6 6 0 8 4 7 89 8 69 11 1 11 1 e O u 1 1 A H8TEBSAI1 10 7 18 10 4 U f 6 tO 7 61 lO lT lO i l U l Ut 8 8 10 16 IMl MD H A Jsipan tot het ailbreidan zgaer klaedarbleekery aan de Kariiemelkaloot HD de Goudache CoSperatioTe Broodbakkeri an rerbroikavereaDigioK 0ii8 Voordeel c tor hat oprichten eener broodfabriek aan den Rum aan J Vergaar tot bet oprichten an een windhoatzaagmolen aan den Kattensinftel an G Tiesema tot brt oprichten eener tmederg aan de Cappenerstreg Aan W Tifaema wieo door oni de verganning tot bet oprichten eener tmederg vonr haratellen aan rgwieleo aan de Uarkl geweigerd was en dia ran deze besluaing in hooier beroep was gekomen werd bij Koninklgk bealnit tan 12 Februari 1897 No 7 die lergunning onder zekere roorwaarden rerleend Binnenlandicbe Uandal De binnenlandscbe bandel beetaat roorna melgk io de hier gefabriceerd worden artikelen en in granen boter kaaa en tee Aan bet toombaat o Vaer op de Veit warden 18354 adreasen ingMcbroTeo De markten welke bier gehouden worden cgn de volgeode a Vier kaaamarkten namelgk op den tweedenWoenadag in Alaart den derden Woamdagin Anguitni den tierden Woenadag mSeptember en den eeraten Woenadag inNoTambar b Op Vrgdag TÖór Palmzondag eeiie grootaroorjaaripaardenmarkt c Op Woenadag róór de bierna genoemdeTrge paardenmaikt eene najaarareemarkt d De frge paardenraarkt op Vryda t r deMoutfoortaohe Markt a De vrije reeqiarkt op Donderdag na de hiartoren bedoelde rge paardenmarkt f Da St JaoDbimarkt of kermis die een weekdnnrt en aanvangt op Maandag na Bt Jacob of25J lii g De waekmarklen die lederen Donderdagplaata inden Op de dan 16 October gebonden Trge paardenmarkt waren naar icbatting 777 paarden aan da Ign waarian 22 roor da verloting werden aani ekocht Bnitenlandache Bandel Naar bet buitenland orden hoofdtakalgk nitgeTOard kaaa boter margarine boter püpen girani atearine kaarteo en loodwit Werven en Scbeepeboow Er worden in deze gemeente vier werven gazonden aitaloitend beatemd voor vaartuigen die de ritiaren en binnenwateren bevaren De alhier beataande maohine fabriak heeft eeu vgzeldok Da aoheapmakargen hadden ook di jaar tamelgk werk Op de werf t Kromhout c aan den Rotterdamachen dgk werden drie gzeren aeilaobepen gebouwd metende te aamen 535 ton alimede twee sleepbooten van 30 paaidenkracht alk en eene lUepboot van 15 paardenkracht Door de Vereeniging voor Gemeente ea Volksbelangen te Rotterdam is een enquête ingesteld naar de toestanden op het kleermakersbedrgf betrekking hebbende Te dien einde ia reeds meermalen vergaderd met de werklieden welke daarbg bun grieven opgeao d an een looalgst ontworpen hebben De veiMniging is thans voornemens de patroons te hooren Da Tweede Kamer der SUten Generaal zal hars eerste vergadering in het nieuwe zittingjaar 1897 1898 houden op Dinsdag 21 September a s des namiddags te drie nnr Op de agenda die bet weekblad da Amaterdammer verleden week aan het miniatarie toeachreef twgfel aan de juistheid der gernohten of inlichtingen waarop dat bericht atannl ia alleazias geoorloofd stond ook de drooglegging der SSnidertee Ook aan de N R Ct echter is iets dargeigks gemeld Spoedig zallen wg wel weten wat hiervan aan ia Ininsacben acbrgil de heer I H C Bejte in de Middelb Cl B 86 8 4 8 4 6 i C 6 8 08 11 1 6 Oaada 8 8 Haordreehl HUuverkerk Oapelle Batlerdam T totlatdaa Oapdie Himwarfctrk Koordreeht Boida 7 88 7 8 7 8 7 48 7 66 8 SS 4 68 8 06 8 14 6 81 6 7 ttaadt 6 80 8 87 7 66 Oudew 8 48 4 Woa deB6 68 7 8 18 Otnekl 18 7 8 8J8 9 4 10 80 F l Ml 7 eeuda JoMtardam 8 Wg kunnen onzen tgd en ons geld beter gebruiken dan beide te verknoeien aan een zaak dia in geen enkel opzicht het alj emeeu bulang raakt Da toestand lan den laadbonw is aarIgk niet van dien aard dat er behoefte baataat aan het leveren van nitgeatrekte gronden ten drela van onzekere waarde voor eaa ontwgfrlbaar veel te duren prga In de tweede plaata gaan wg bg oni te lande reeds te veel gebokt onder ongelgke arbeida erdeeliog om bet raadzaam te achten dat door een beatnnrsmaatregel een beir van polderwarkers worden in bet leven geroepen waarmede wg later geen weg zullen weten en die alteen znllen dieoen om de schaar der werkloozen op jammerlgke wgze nit te breiden Kr il alechts é n categorie die belang kan hebben bg de oploiaing van de Zuiilerzeequaeatie nl de beeren bankiera Zg zijo bet die daarop azrn want op welke wgze de raak zoa worden uitgevoerd hetzg reobtstreeks van regeaiingtwege of door particuliere kracht met een belangrgke Rgkasubaidie het ter hand nemen van deze zaak zon een geduchte pecnlatit op de geldmarkt in het leven roepen waarvan ten slotte alleen de bankiera profitaaren en velen buiten dien kring de slachtoffers wezen zouden Uit Amsterdam maldt men ons In het Tweede Blad van Woenadag jl werd medegedeeld dtt de zoon van den vroegeren poatdirectenr te IJmniden dea beer Matsink op laat der justitie door den booldcommissaFis van politie alhier in hechteais was genomen verdacht van diefstal van eene som van f 2600 ten nadeele van den vader gepleegd in de maand October 1895 In dat beriobt lai men De zoon van den beer M gaf zich gerniman tgd af met een juffer werd vader en stoed op bet pnnt dit voor de tweede maal te worden doch daar zgn liefde voor de vronw verdwenen schjjnt beeft hg baar de bons gegeven Eu nu heatl de jaffer aan de justitie diogan verteld die er op achgnen te wgzen dat haar minnaar niet vreensd is aan het in 1895 gebeurde Gebleken is reeds dal hg graote rsrtiringen heeft gemaakt verteringen die van zgn salaris ad f 80 niet te naken vielen Zoo heeft hg indertjjd met zgn geliefde een rriaje naar Dnitachland ondernomen dal tien dagan donrde Tbans echter ichgot het dat de juffer harenvroegeren minnaar valschelgk beticht heeft door wraakzucht gedreven Da bedoelde beerMaasink toch is na eenige dagen in da gevengenii te hebben doorgebracht gisteren wederin vrgheid gesteld N K Ct Nader verneemt de tArnh Gt e omtrent de zaak van II de Jong dat zgn valsche saam Fiels as Hg deed met zgn meisje nitstapjei in den omtrek van Arnhem waar zg buisan gingen kgkeo omdat de beer de Jong een buis wilde koopen te Velp moet hg in onderhandeling riJn gtweeat over den koop van een huis van f 7000 k f 8000 Bg gelegenheid dat zg te Velp waren bood de Jong zgue aanstaande een glas bier aan dat niet heel lekker scheen te zgn Althans ar werd voor een tweede glas bedankt Toch wist de J de juffrouw nog een tweede glas tegen heng en meng op te dringen Dit smaakte zoo ellendig dat sg op sgn raad maar toegaf en een grogja na dronk Van kwaad werd het erger de jnftronv moest zich verwgderen en werd erg onpasBslgk Man begrgpt dat zg tbana het hare er van denkt U tl 18 18 ll S 11 86 U 4S 61 1 10 19 10 1 10 10 4a 10 4 9 8S 10 18 Benigen tgd galeden werd gemeld dat de electricien J H van Vieraen ia s Hage werkzaam aan de vPlettergc een erooftige inrichting heeft uitgedacht voor scbietscbgven waardoor automatisch zooder dat er voor da badianing meuichen bg ds scbgf of in het voorterrein noodig zgn wordt aangewezen waar een schot heeft geraakt zoodat alle gevaar is voorkomen en tevens volkomen zekerheid aangaande de trefplaats wordt verkregen Naar wg Tarnamao is de uitvinder door den minisfer van oorlog met belaogatelling aangehoord bg t uiteenzetten van cgn toestel en zijn hem ook al van elders flinke aaubiediogen gedaao De inrichting acbgnt dan ook zeer doalmatig te sgn Het onderhoud kost weinig want er is geen ilgtaga Ook s nachts kan man er mede werken Er lian gaachotan worden op alle afstanden zelfs zoo groot dat geen schgf meer ia te onderscheiden ëo de gewone linnen scbgf bigit dienen Geen wonder dos dat de uitvinding in binoen en buitenland de aandacht trekt Wg vernamen ook dat de uitvinder voorts bezig is aan het samenstellen van een waarschnwingitoeetel voor twarmloopea van aasen van spoorwagens In Russische gevangenissen hebben verscheiden geneesheeren de kleur der oogen van de misdadigers nagegaan en zgn tot de volgende resultaten gekomen Dieven eo moordenaars hebben meestal kastanjebruine oogen roovers die hun bedrgf in t groot uitoefenen en voor geen gewald terugdeinzen hebben in den regel oogen van een leiachtigblaowe kleur evenals de misdadigers die egant oplichtarg veroordeeld worden Vagebonden en landloopars hebben uonrblauwa oogen De kleur die men het meest bij kleinere miadadigara ea ovartredere aantreft ia kastanjebruin dal ia groen overgaat Als deze statistiek joist is dao blgven er niet veel eerlijke menachen io de wereld over want de lotaom is wat trouwens niet zat verwonderen dat ook onder da miadadigara allerlei kleuren van oogen voorkomen De volgende advertentie stond dezer dagen in een Duitsch blaadje 1 Bekendmaking Bierbij maak ik bekend dat ik mg voor de verkwistende schulden mgner vronw Katharina niet meer aansprakelijk stel Vgf liter bier in een paar uur en 1 lood Bunif per dag dat past eene goede boisrrouw niet c Men Bchrgft nit Arnhem dat de geboowen der tentoonstelling bg bet Algemeen As urantieksntoor Beereods Veeren Leeuwarden Arnhem vetzakard waren voor f 107 275 waarvan op bet verbrande hoofdgebouw liap een bedrag van f 82 000 Aan goederen van insendera had gezegde firma in totaal verzekerd eene som van f 108 000 terwg de machines tampen geleidingen eo verdere apparaten benevens bet machinehnis te zamen voor f 30 000 waren verzekerd Men weel dal bet mocbinehuis ongedeerd is gebleven De schade der Pbaeion Mg electr licht was reeds Maandagmiddag geregeld De verzekeringen bg B V liepen op benraconditie Nog waa door bemiddeliog van den beer D Brenker voor f 55 000 aan goederen verzekerd en door de firma Jacobion Koster ook voor eenige duizenden t juiste cgfer werd niet genoemd Da eigenaar van het Paooptioum is weder op vrge voeten gesteld Weilar zgn er twee apoorwegongelokkeo in Dnitachland te vermelden Voor bet station Rondsderf brak bg het aantrekken an den locomotief de koppeling tuaschen den negenden en den tienden wagen van achteren van een langen goederentrein De wagens stonden op een vrg steile helling en begonnen dese af te loopen 6 8 8 61 14 4 86 6 01 6 09 6 18 6 6 S 60 6 40 8 46 8 10 4 10 8 8 4 40 4 60 4Ji7 6 04 8 10 Utrecht Waarden Er waren slechts twee remtoestelten aan da negen wagens en hoewel de rommera deze onmiddeltgk tieten werken vermochten zij den vaart van den afgebroken trein niet te ataiten Steeds sneller ging bet naar beneden tot bet Station Ritterahanaeo waar men om ergere onheilen te voorkomen dan trein op een igapoor liet loopen waar een ledige peraonantrein atond Bg de botsing bleven van vjjf wagens slechts verbogen gzerdaalen over bet hout werd vermorseld De overige elf wauene werden zoo beschadigd dat zg ont ruikbaar ajja Het tweede ongeluk had bg Crbach araoeens in de Rbgnprovincie plaats en kostte het leven aan twee personen Ben pereonantrein reed in volle vaart op een zeetat acbtergeblaTen wagana van een goederentrein waarvan een koppaling was gebroken Twee spoorweg beambten werden i edood een reiziger en een paar condnctenra licht gewoad Toen het onga luk pl ata had hing er een dichte netel De peis wgt over het algemeea da vele spoorwegongelokken op de Proisieebe staatsspoorwegen aan te ver gedreven spaarzaamheid Het materiaal is slecht en de toeatandan aan de atations en op de Igneu zijn ar onvoldoende zegl de iKölo Ztg i Deo machinist van de Weatlandsohe atoom i amwegmaatacbappg die giataravond ta Poeldijk tot vertrek gereed atond verwgderde zicb aten van de machine Toen de man terogkeerde kwam hij tot de minder aangename ontdekking dat de tram een locomotief en een paar rijtuigen zonder hem ar van door waa gegaan Wel erd de tram aaoatouda achterop gereden maar dit hielp niets Onveretoord reedze Bonder machinist den iteheela weg af totdicht bij de Looaduioscbe Brug te straten bega waar een paar politie sgenten het ongeval bemerkten op den tram sprongen en erzoodoende in slaagden deo deaorteor tot ataante brengen De hoofdmachioiat van de maatecbappg bracht de tram naar hare beatemming terug De macbiniat ia badenochteod nit zgn hetrekkicg ontala en Men meldt nit Enschede De horlogenmaker H J K te dezer atade kwam per rgwisl bij Glanerbnrg oos land binnen en gaf aan ona donanekantoor aan dat bü een nienwe band voor zijne machine in DnitBohhind had gekocht Na de inroarrcchten nier ran betaald te hebben reed hg door doch werd spoedig weer aaogebonden en gevisiteerd Bg onderzoek bleek dal zgn fiets nieuw was en dat fag ook een fonkelnieuw nikkelen horloge bgzich had Horloge eo fiets werden io beelag genomen Da geacbatte waarde van het horloge ia f8 en van de fiets f80 zoodat deze smokkelarg badoelda K dnur komt te staan De Nederlaadsche coosnta in de ZnidAfri kaansche Repohliek en de Kaapkolonie alsmede da beer v d Poet coasul in den Oranje VrgBtaat hebben eenbeweging op touw gezet om de sameuTarkiog te verkrggeu van alle Nederlanders io Zuid Afrika voor de aanbieding van aan huldebigk aan H M de KoninginRegentaa der Nederlanden hg gelegenheid van haar aftreden io 189S Io eao vergadering te Pretoria werden ala beatnnrders gekozen da heeren Middelberg dr Joriaseo Sr Ih Savornin Lobman Bosch dr Eoiff De Witt Hamer Kalt Van Hasselt en dr Lingbeek Besloten werd oog dat het geaehenk een ZoidAfri koansch karakter zal dragen Volgens de N R C is bet comité voor den aanleg van een stoomtramwe van Edam naar Volendam en naar het station Kwadgk met nieuwe plannen gereed om die den Staten aan te bieden Er zgn belangrgke bezninigingen aangebracht tot een totaal ran f90 I 100 000 1 0 0 7 8 8 1 7 9 47 9 4 10 01 10 07 7 46 6 8 1 7 18 7 66 9 8 10 18 4 68 80 r 6 04 8 89 t 8 8 16 o 7 48 10 10 WM 10 64 Ala dadara van dao grooteo jowaelen diefatal in Karlebad worden verdacht ean zekere Krauaa au zjji vrouw die reeds herbaalde malen wegens diefstal veroordeeld zgn Die Kranse is namelgk de persoon die in bet Steinerne Hans de kamer boven den jnweliarawinkal reor een nacht gehuurd had eo tan wies maoschsn gezien hadden dat hg op deo avond van den diefstal naar een een openbaar privaat gagaan was en zich daar hnilaogewoon lang had opgehouden Men vermoedt dat bg zich daar mat aan talscbe pruik an baard heeft termorad om wh ookaabaar ta maken De politie heeft op hat oogeoblik nog geen poot tan den diet eo zgn vn gerooden Op den Cathargnansingal la Utrecht erd ZoniVigavond weder een liefdesdrama afgespeeld dat echter gelnkkig nogal goed afliep Een jongmenacb had namelijk aan zjin meisje met wie hg op trouwen atatt doen weten dat hg door dienat verhinderd was om met baar uittegaan doch dal hg daardoor denk lgk den volgenden avond vrghad Tegen zijo verwachting kreeg bg evenwel Zondagavond toch vrg en apoedde zicb toen zooals zich laat denken teratoud naar sgn geliefde die echter niel thnia doch otgans haar moeder naar een tante was gegaan Recht in zijn acbik haar een verrassing te kunnen bereiden toog bg terstond blijmsedig op weg doch wie betchrgft zjjna verbazing toen by kort daarna den Singel paaaeerende zgn meisje voor zicb uit zog loo n en wel aan den arm van een militair Boiten zichzelf van woede gr$pt hg haar tamelgk raw beat doch krggi het daardoor te kwaad met den militai die h t niet kan aanzien dat niea zijn meiaje mishandell Gelnkkig komt het echUr tnascheo de beide minnaara tot aan verklaring aarby aan bet licht komt dal da lieve achoone baar hart aan beidan bad geachonken en hen om beurten met haar liefde gelnkkig maakte De zooa van Hars die de zaak nogal licht opnam bepaalde ar zicb toe zgn geliefde baar afecheid te gaven doch da burger die bet eratiger scheen ta maeneo eo aao zgn leven een einde wilde npkea sprong onverwacht ia den Singel waar hg zeker zoo zgn verdronken iüdien niei zgn medemii nsar bem bad gered Naar de Anat Gt verneemt heeft de koning van Siam tgdens zgn bezoek aan oos land zich moeite gegeven te bewerken dat van hier een bekwaam ingenienr naar zgn rgk zoo warden gezonden Dit uu staat welhaast te gebeuren de aanwgzing van den per oon kan apoadig worden verwacht Het land van Siam nl ia een waterland als het onze en vertoont in zoover met Nederland veel punten tan overeenkomst Alleen ia men er in walerboowknnde minder ver ge vorderd dan wg bier Vandaar ook dat bet voornemen beetaat eanige jongelieden nit Siam bierheen te zenden om hen hier te doen toerusten met p akiische en theoretische keunis van waterbouwkunde dia hun tater in hun vaderland nitmuntend ta pas kan komen Bet aBallelin dea Halleat raamt deo tarweoogst io Frankrgk vo ir dit jaar op 82 788 000 hectoliter Dit is 36 millioeo benedeo den oogst van 1896 en 26 7 ooder den gemiddeldde der laatste 10 jaren Voor voeding en zaad zgn 124 millioan noodig zoodat bet tekort ongeveer 41 millioan H L bedraagt De burgemeester der residentie jhr mr B Ph de Beaufort is gister met zgne familie ta 4 24 dar Hollandacbe spoor alfaier aangekomen Mevr de Beaufort droeg een fraaien ruiker haar bj vertrek nit Baarn aangeboden Het nieuwbenoemde hoofd van hetgemeentebestuor heeft tgdelgk intrek genomen in bet pension der s Oravenbaagache Peusion Maatschappg aan de Zeestraat liIJST van brieven geadresseerd aan onbekaoden gedurende de 2e helft der maand Aognstus 1897 en terug te verkrggeo door tniacbenkomst van bet postkantoor te Gouda Varzonden van GOUDA s Gravanhage Haarlem Nijmegen Rotterdam Utrecht Rotterdam J 1 van Veen A 1 de Wolf J Ê V d Byt M Mulder L Ovarkamp W G Ijos Mej S Fielies Verzonden vap GoSbERAK E Zwanenburg De Directeur van het Poetksotoor VORSTER Bnltenlandscli Overzicht Da mogendheden hebhen aacgenomeo de voorstellen vaa Griekenland betreffende de hervatting van da handelabetrekkingen en de vrga acheepvaart tnatcbeu Turkge en Griekenlaad en de benoeming van een internationale commissie voor den terugkeer van de Theesalische vlnchtetingen naar hun haardsteden vóór da siniting van dan vrade Kazer Wilhelm ia rechtatreekaoit Homborg naar Hongarge vartrekken waar hg Zoudaglaiddag te Totia ootvangao werd Vao den kmiokigkeo boodgenoot Humbert van ItaliS ging naar dan keizerlijken Franz Jozef Dat ooder zolke omataodighedeo aao het Hongaarache suilatapjaa van Wilhelm hoog gewicht wordt gehecht is te begrgpen De Hongaren zijn er bovendien w t meé iogenomen Zgn toch de alaven eo clerieilan ilachU matig aanhaogera van bet verbond met Dnitechland met de Magyaran ia bet omgekeerde het geval Ban pers begroet den Doiteobeu keizer dan ook met geestdriftige boofdartikalen en in de hoofdstad zal men hem toonen boezeer men zgn komat op prga atalt Het heeft den men Bchen daar steeda gehinderd dat alle potentaten die hg Fraoa Jozef kwamen naar Weenao gingen en bet mooie Pest linka lieten liggen Door de komst van zoo o machtig personage als keizer Wilhelm wordt tbana aan de weoschen der Hongaren gevolg gegeven eo de raad van Boedapeat spaat alle krachten in om de ontvangst aoo achitterend mogelgk e makan Wat den sReise Kaiser c tot dit aitstapje bewoog is Ie om ala gast tan koning Frans Jozef de legeroefeoingeo by te wonen 2e n afloop daarvan een beziek aan Boedapeat te brengen en 3e vervolgens te gaan jagen op de bezittingen van aartshertog Frederik in het Zuiden van Hongarge In Totia wachite Zondagmiddag de Oostenrgkscbe keizer zgn boutgenoot op Frans Jozef was vergezeld van de aartshertogen Raiuer Engeo en Jozef allen evenals hg zelfi dragende de uniform hunner Daitache regimenten Nadat een korte voorstelling tan bet wederzgdscbe gevolg en de edellieden van het Gomitaat in bnnne kleurige hleederdracbt bad plaats gehad bestegen de beide keizers een eenvoudig bofrgtuig met twee schimmels bespannen en reden naar bet slot van Vorat Esterbazy dat ilen hoogen gaat tot woning verstrekte De straat welke daarheen leidt was schitterend versienl en afgezet dour deputaties van gemeenten met vaandels door brandweerkorpsen schoolkinderen en plattelandsbewoners in hou nationale kleedg Opmerkzaamheid verdient het misaohien dat eenige bladen in Oostenrgk en in Hongarye bet bezoek in verband brengen met den binnenlandaohen toestand De Vene Freia Pressei heeft erop gewezen dat e Duitscbers en de Hongaren samen de hondgenooten zgn van den Duitschen keizer dat zg op elkaar aangewezen sgn en elkander niet missen kunnen evenmin nis Daitscbland en Oostenrgk sedert in 1879 het Drietoudig Verbood waaraan ook een Hongaarsoh staatsman graaf Julias Andrasaj zulk een groot aandeel had gesloten werd nu zonder elkander kunnen Deze uiting heeft reeds bestrijding gevonden van de zgde van da PoolschUltramontaansoh Joog Czechiache liga Het Poolacba blBd Gzaa dat op goeden toet staat met da regeering van graaf Badeni meent dat de inwendige toestand van bet rgk niets met de zaak te maken beeft Dnitschland en Italii hebben in hun land wel met ernstiger moeilgkhedeo te kampen En de DnitBohe parig in Oostenrgk is een revolutionaire die opgeiqimd moest worden Andere obatrnctiooistiache bladen merken niets van de sympathie vae de Duitscbers ea Hongaren voor elkaar waarvan de Presse spreekt Een Magjaarsch blad da Magyar Hirlaps ziet in het Duitscbe ryk sen waarborg voor de ongehinderde Magyaritatie vao beet TranaLeithaDië lu den Duitacben keizer begroeten deze Hongaren niet deu verdelger der Bocialiaten of den generaal die zyo soldaten wil leeren op zgn bevel zelfs bon geweren te richten op faun eigen moeders maar de mogendheid die de positie der Hongaren het earat erkend heeft en tot bon constitotiooeale zelfstandigheid heeft meegewerkt Te Badapeat hebbeo de sociaal democraten gevraigd op den dag vóór de aankomst van den keizer een betoogiog te mogen honden vóór algemeen stemrecht Zg hebben nog geen antwoord ontvangen Wordt dit bun niet toegestaan dan zgn zg vooroenens gedorende het verblgf van keizer Wilhelm 14 beteogiugen te bonden in verschillende deelen der stad Maar overigens alles vreugde en opgewondenheid over het keizerlgk bezoek Budapest slooft zicb uit zich zoo mooi mogeIgk te maken voor den Duitschen keizer De geheela beaumonde die anders eerst aan bet eind van September in de stad begint terug te keeren is reeds aanwezig en hoopt van de feesten te genieten Voor het feest aan het bof op 20 dezer zyn de nitnoodigiugen reeds verzonden In do Ver SUt van N Amerika heerschl by de werkliedenveveeoigingen allerwegen groote verontwaardiging over het optreden der politie tegen de werksiakers te Hazleton in Pennsylvania op Vrgdag jl Over het geheele land worden protntmeatings gebondeo en de socialisten blgven uatnurlgk niet in gebreke het gzer te smeden Urwgl bet heet is door heftige moliea tegen de politie 7 neen tegen de kapitalisten I De leziagen omtrent het gebeurde loopen intttsachan zaar uiteen De aberif ofoffici rvan politie Martin beweert aangevallen of bedreigd te sgn en uit zelfverdediging geliandeld te hebben en eerat vunr 1 gecommandeerd t hebben na beboorlgke voorlezing der riot aot en ook toen nog een aerste salvo in de lucht te hebben laten gaven Maar daartegen wordt aangevoerd dat van de 250 stakers dii op weg aren naar liatimer om ook andere mgu werkers tot staking over te faaleu ala zg plolaoling op een politiemacht tan 90 man stuitten die hnn den weg verapardan verweg do meesteu als olsn en Hongareo geen woord Engelsob verstonden en dus ook de aanmaning niet begrepeo ja zelfs dat er geechoten is vóórdat daartoe bevel gegeven was en dat het vuren noodeloos voortduurde nadat de stakers Mcds op de vlucht sloegen zoodat dan ook de gewonden grootendeels in deu rug geiruffaa zgn Het aantal doeden ia door later onrIgden tan twee gewonden thans reedt tot 23 gestegen en zal misaohien nog grooter worden daar onder de tairgke gewonden nog velen in getaar lerkeeren De 2500 mgnwerkara tan Latimer meerendeels Italianen Polen en Hou garen sKten zicb na bet gebeurde uit eigen beweging oomiddellgk bg de staking aan Tegen den sherif is een tervolgiog ingesteld en openiyk wordt zgn afzetting geëiaobt Er sgn 2500 militie soldaten te Hazleton en in den omtrek samengetrokken om de orde te kandbatan Maar hen diensten znllen naar alle waav sehgalgkheid niet noadig zyn Een telegram uit Celnmbns in Ohio meldt dat de uationale butiolinanse mijnwerkeraconventie het vooratet der Pittsburgache ondernemers om den arbeid te hervatten tegen aan loon van 65 dollarcent per ton heelt aangenomen Door dat bealoit is ds werkstaking lo West Pennsylasnië Ohio Indiase en Weat Virgioia geëindigd Te Pittaborg beeft intua cben Maandag nog een aisnwe botsing plaats gehad Een troep stakers aangevoerd door een vgftigtal vronwen met snigslingen trachtten de mgowerkers bg Piltsbnrg van den arbeid af ta bonden doch de politie staakte faun tocht Er volgde een hevige schermntseliog de agenten werden door de vrouwen die zich ale razendeo gedroegen met knappets geslagen Vier barer werden in hechtenis genomen Beurs van Vrkn slotkrs 88 991 98 997 89 8B 8 V 31 68 98 II 5V 68 n 8 1 981 100 4 l O 999 lOOi 100 199 136 t I ll 98 133 lOO i 86 86 Sl a 63 USEPTEMBEB BDZaiANli Cert Ned W 8 31 dito duo dito Sdito duo dito 3 Hoi oiz Obl Gbudl l881S8 4 IiaUI ksehrqving 1802 81 6 OosTKll 01 1 in p p er 1868 6 dita in zilver 1868 6 FoBTCOU OU met ooupon 3 dito ticket 8 RoaUKB Obl Binuenl 1894 4 dito GoeoDS 1880 4 dito liüBoths 188 4 dito bg Hope 1839 90 4 dito iagoud leen 1888 S dito dito dito 1884 6 SfiKJl Porp t sohul 1 1881 4 TOEKBH GeprCont eeo 1890 4 Geo leeniog serie D Geo Ie nizg serie O SuioAfb Rzp r obl 1898 5 Mljloo Obl Buit Sob 1890 VZHIZVBLA Obl 4 otibep 1881 AvaTBEDAX Obli atien 1896 3 BOTTEEDAM Slfd Iceii 1894 8 Nso N Afr Haiule s Mod Arejdab Tab Mg Coitlliraton DüliMsatBohappij dit i Arn Hypothoekb psoilbr 4 Cult Mg lier Voratenl and a Gr Hypotbeekb i nJbr 31 f ederlandaohe lianlc aaod Xed Maodolmaataoh dito N W k ViO Hyp b paiidbr 6 Sttt Hypotbeekb pandbr 3Vt rtr Hypjlboekb ilito 31 OoBTZNR Uo t H jng bank annd BUSL Hypotiieiekbank paiidb 4i Amszika Equt bypotb pandb 6 11 103 I 198 83SV 100 s 143 99 l Vl 77 lOÏ s 108 100 16 138 100 64 108 U s 18 i 108 73 6 i 68 Maiw L G Pr L eu eert Nzo Holl IJ Spoorw Mg ani Mg tul Bzpl t 8t Spw aan l Ned Ind Hpoorwegm aand Ned Zuid Afr 8pn aand 6 dito dito dito 181 1 dito 6 lTALlz8noarwl l887 89 A Eobl 8 Zmd IUI 8pivm i A H obl 8 PoLBN Waracbau Weeuen aaad 4 EOSL Gr Buia Spw Mü obl 4 Bsltiache dito aand Faslowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aan I 6 Karsk Gh Asow jp kap obl 4 dito dito oblig 4 Ï87 M U V 188 S08 106 106V 108 104 11 188V AMBlKA Cent Stad Botterdam aan 8 BIMIZ Stad Antwerpen 1817 1J81 84 Stad Brussel 1888 ï HOKS Theisi Begullr GeseUacb 4 OoaTBMt StaatsUening 1860 5 K K Ooat B Cr 1880 3 Sfa s Stad Madrid 3 1B68 Vu Ter Bet Hvp 8poU eert Beste adres voor Tricol Goederen A vaa os Az Md TaiUenr Kleiweg E 73 73o GOUDA TelepHotm Xo 3i 355 Staats loterij 6e K iu i Trjkking van Woensdag 16 September No 1481 60000 No Ï0774 1000 No 406 9888 19641 en U7 S ieder 400 No 978 4 94 6601 6888 au 80604 ieiler 200 No 6197 7S6J 7777 1037 min 18671 14998 16868 en 19468 ieder ƒ 100 Prgten van 70 6823 11887 70 6897 f9116 7098 7119716871767200 7246 7486 067741 78677996 8007 8141 8496 864 864386018768 88 5 8984 9045 VU 9314 9409 9447 9846 10209 10266 10664 10776 11150 11349 11533 11667 11871 12025 12088 12166 12197 18810 12603 18628 15580 12670 15606 12718 15761 12741 16802 1908 15906 13473 16990 13636 1 996 13648 16178 18688 1635 18772 16 86 13930 16799 14088 17014 14667 17072 1 601 17081 14634 17106 14675 17683 16016 177616051 17795 lbl48 13096 1 919 18034 16891 18163 15172 18186 16496 1S19I 18853 18334 18339 18599 18601 18811 18832 19 81 18389 19512 19680 1 69 20029 20108 90198 20245 20282 90390 20891 20686 20893 7U 1810 4735 164 9886 4312 617 299 4S74 681 8007 6038 637 3287 6621 763 3364 S6S6 841 3604 6686 1089 3673 6705 1840 8606 6864 1369 3730 5918 14 3 3776 6046 1616 4060 6988 8 105 6061 1686 4131 6077 1781 4181 6100 1829 4200 6167 1 76 4272 6980 1 80 4337 6332 1882 4541 3378 243 4691 6396 2689 4695 6416 2737 4624 618 2764 4722 6713 Zij de Damasten 65 Cis tot Id e per Meter zoowel Zwart Witta en Oekleurde Henneberg IJde van 35 Cta tot 14 65 per Meter Jlad Oeetreopt Geruit met Patronen Damast etc ca 240 verschillende Qual en 2000 vorsoh kleuren Dessins etc cry CAM port e 8 rechten In hut STAliEN per omgaande Dubbel briefport naar Zwitaerland li Oenoekrg s Zijiicfiiiiriekeii K en K UoO z ij III c n ADVERTSNTIEN lELECTROVOTORDiGHETANDBALÜBAPJES WZ rnU UBÜEPOMBBUD BU het gebruik daarvan geschiedt het tuiiden krijgeii der Kluderen 7 0SOm m MII TE l IJI 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewyzen kau dat de bjj ma ter inzage liggende getuig schriften der aitatekende reaultateu ran de Eiectromotorlscbe TandbftlsbainUes met Qcht z jn 9A Men UUe op den naam van den Fabrikant KOUËItT IIOLTZ Wordt franco toegezonden alUen na ontvangst Tan postzegel ad 93 cent door iUOBRIlTHOLT Ulneg ll I Wederverkoopera gevraagd Wnl Is ds bsete lawrariag tegen Jlobt Rlieiimallak Lealenpiinan kortom Êü Aiiker PaiR Expeiler V 4 ia BHl kat IsMlIIISISaaata wanden tegen f aaeel dia alaada ia lader hmsgez g yg Awkerf iln Expelle FiV 60 cent 76 oent au 1 26 de Oea b Teorhandaa bi is msaate Apotheken en bii T Ac ioktor Oo te Bolleidam Te GOUDA bjj C LDQEB Apotheker Markt en bj WOLFF Co Westhavea 198 VAN Blommestein s Inkt Ie jiro fonderVindeli dt BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND