Goudsche Courant, donderdag 16 september 1897

Vrydag 17 September J897 No 7378 30ste tfafargttiig mimm mum NimiwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 g k B met uitzondering van Zon ea Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen iroote letters worden berelcend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd t Openbare Vrijwillige Verkoopiag J k De Notaris J P MAHL jimÜ H 8TE0E te Bergamhadit is l gPPt Tooraemens om op WOENSDAGEN den 22 en den 29 SEPTEMBEK 1897 des voormiddugs ten 10 nre ten Herberge Tan D DB Bbdtjn op het dorp Berkinim d in het openbaar te Tcrkoopen De Bouwmanswomg gMeekend no 6 met difeme perceelen aaneen gelegen WEI EN HOOILAND staande en gelegen in het ooateinde onder de gemeente BERKENWOÜDE ter grootte ran ruim IS Helrtareru Om te aanraarden de Landeryen den 15 Norember 1897 en het orerige den 1 Mei 1898 Bneder bg biljetten en inlichtingen bfl den Notaria Te Voorburg nabjj Dtn Haag wordt in een klein deftig geiin Ugen 1 November garraagd een FLIITK MEISJE ala MeM aUeen die mtstekend kookt en lindelgk werkt mondeling getuigen noodig Loon f 100 f26 wasohgeld Brieren iranco lett B aan Boekhandelaar DAHL te Voorburg Te Eoop of te Huur aangeboden U S HEERGNHUIS staande am de WESTHAVEN Wflk B N 147 Te berragen Lange Tiendeweg D 39 Hel hoii berat beneden 3 Kamers met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats boren 8 Kanurs en Zoldsr terder alles netjes en doelmatig ingericht alsmede van Gas on Waterleiding Tooriien Terens boven en beneden Privaat met Waterleiding Stedelijke Gasfal riek ie GOUDA De prijs van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoostellen of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgasmoters bedraagt de huur 10 cent per maand Bewoners van peroeeleo van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelflks afrekenenen van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week inhuur bekomen FEMSCHE STOOMVEEVEEU Chemische Wassoherlj ViH It OP l E HEIMKK 19 KruMtade Botteraam Uebreveteord door Z M den Koning der Belgen Boafddeptt voor QOUDA de Beer A VAN OS Az Specialiteit voor bet stoomen en verve van alle Heerenen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting vobr het sloom n vaa pluche mantels veeren bont ens Qordgnen tafelkleeden enz worden naar de ienwate en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden ouschadelgk voor de gezondheid en vslgens staal bewerkt Bokroood TentoonflUlliuKBolioeimiakflry fl Hage Aug ISfiö W wldberoeiü l Soboen Appratanr Llp rin aRtin au lyn da beata middelan Toor het zonder moeite keuris pootaen van Ue awart en Keklenrd aoboanwerk Verkryjcbuar by winkellera iii ichi enwerk lalenterien Drogoryon ena Men lette K ad op naam en fabnekamark n Aganti W SlrtoMna Ambam Mevr FORTOUN DEOOGLBBVEB Westhaven 204 vraagt tegen 1 Sovember eene nette zindelgke Keukenmeid genegen ook huiswerk te Terricbten Kliniek en Poükliniek OHSTKVHME en til KMK 10IMUUB voor Spreekuren dagelgks van 12 2 n Gratis Spreekuren Maandag Woensdag en Vrijdag 9 11 nur DORDRECHT Lijnbaan No 11 r A BVL Geneeaheer DireoUur Koninklijke EplBiyEK Kham KoHinkHJk UaeMnate Fabriek DE HüNIGBLOEMf u II van Schaik Co gevestigd te Oravenhage Kepplerttraal 9 en 0 Babü de Begentesselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gijhoesttt gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extract JVC EHLiI A liTTIIE flacons van 40 Cts 70 Cis on verkrflgbaar by Firma WOLPF Co Westhaven 198 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordreda 3 O RATELAND Boa oop B V WIJK Oudewalrr M KOLKMAN Waddinxveen TANDARTS E CASsrm Turfmarkt 171 uouda illUUIJJ van 10 tot S uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voormiddag BEKROON MET GOUDEN MEDAILLE KRAfiPBUEN HOLM S Quina Laroche IN Staalh udeode ulna Laroche is de meest kraehUge en versterkende KlSA WIjy Aanbevolen door tal van binnenen bnilenlandsche Geneeaheerei Verkrggbaar in flesschen ik 1 90 en 1 00 CIGAREHEN TEGEN ASTHMA De inademing tbq den rook dezer Cigaretten geeit den lyder aan Asthma terstond verlichting In Etui 80 en 50 Genta SalmiakP astilles Een algetneen als goed erkend middel by Boe t en Fe Awfi A iiI oplossend en verzachtend Prüs per fleschje 20 Cent KïAEFiLiii HoLH Hofleveranciers Zeitt Dt p6t te Qouda by den Heer A H TEEPE Apotheker en by de meeste Apothekers en Drogisten verkrBgbaar Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eeïx pracla tigr aaet irLg rlcla t HEEREKHIJIS met Tp staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een geroot B lcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing éen prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LA NGE TIENDEWEG D 29 I a a XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMESen K I N D E B M O D E 8 benevens HANDWERKPATBONBN f ar lEDSBE WEEK VEKSCHUNT EEN NDHUER In ieder a tektt miearie pUiten muHiekronlek fe iUetom enz enz e UitgHVB zoudor gekl pUtso met 3 SDÏjpBtr en 3 groote geknipt pair Par 18 ors 1 8 p post 1 413 als do Ie uitg m t daareuborsQ 8 gokleurde pinien a 1 1 76 1 90 io tj u Ie a t a ISgakt pl oD 1 byz geVn p bi bet Seno S0 S 40 4c a 3e a bij hgt 6e ao 1 geks pstr d keu7 a ISe een gekleurd frasie bandwerkpstroen a i S a 8 S0 P80EF1HHEB EN PBOSPECTO ALOM l X rJAto ii Het groote aantal zenuwkwalen Tu Ma fl lu ofdptlD af tot de vo rafgtuid kentMkenftn vu ap plBziaditrMiib io rtt tM trotMMM nog itMdi alle middelfln door de mediiche wet iiaahtp uuinwótd Bent un dn Blenwu ÜU kOM de eer toe dtt sij door het ebralk miketi van den eenToadlnten wee nunelijk lann de iSS mm phyiioloKiiolie ontdekUni gedun heeft die urn bonderde proelneaiiicen thKuoTflrdeieb Terbreldli en terwijl lif Ib weteneohappelijke kringen de hoonteEeUngiteUlax lukt t weldaad blgkt te zijn voer de un lennwKwalen lijdende meneöhheld Deze geneeiitr hnld gehMtawanid tt t r aieeiiu den door den geweien ÓMcier Qeiöndhritl ËömiinlP de on dervinding opgedaan In eene BO jarige praktijk ooer wauahlac van het h M tmmmal p r das worden daartoe gMehlkMaMfTen door do kold onMlddellIjk mw feoi aeKMW oatel aiedesedeeia Met aese geneaewijse werden werkelijk lohltterende renütatan li u r ki awib ea KlJ maUte xooveel opgang dat van een door den uitvinder geiahreven warU OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE bare voorkomies an leeetlnp htnn kertes tlfd reeds de Üle drnk verHcbenes is Dit boekje bevat niet alleen vor Het iTMte pnbliek veretaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie es de llaarneM lfi in wanhopige gevallen verkregen uitweiklng maar ook vindt men daarin weteniehapp lijke verhaudelingen uit ae mediaehe bindon die aan d Ee geneeawljEe gewijd sïln toomede anohrlft van tal van getnlzsclirlften van hooggeplaatete geneeikondigen onder welke P Éialère mi ér erorMier an de polyklInTak te Parl i ree RouumeHl 10 sTelngreber mM tr rraklliiereail aWBMheer aae het krankilflnljjM geittoht dl Chareaton Sanltlitirath Or Cohn te Sletlin BreiamaaH ned dr arraad arta t JéhKnaii Dr p FofMtlir neeihur diraofiup van het hoipltaal te Afw Sehelnralli Dr ftoharjM kaateet SHtiafaia Bad EiM Dam med dr geniaitiaeMireoleur der galvaeo tharapeattwihe hirfehtlei voer teaawHJdë a ta Patlja rue 8t Konori 334 Oentul voR Aigheebaeh nee dr Ie Corfu Dr Butbaoh arread aria da Zlrkniti Obaritabiwit Jaofel mad dr Ie Waanan j Dr C Boeiaval te La Fartière Euri ld vu dtn Oentefl Cantral d byifèaa it de Santt Ie FnakHik en vete andaren Aan allen wier ennWRcatol meer mt oalnder aaasedaan l of hbd oacmaaaado Konnwaebllclield lyden waarvan dekenteekenenxiJniehraalaohiliaerdBHn l al t thalahafi a i n bleadandmei araeta artkkelbaarhald galaaidhetd alagaloeihald HthamatHki onratt en onbaUiaHIka taaind verder alle aleken die door beroerte getroffen werdm as nog IHdea aan de Mvolgen daarvan sooala varlanmtngaa oavamoHa tot tprakan iwara tengval noelaHJfc Hkkaa atIJfliald dar gawrlalftaïaMt vaaii diirenda alia glaataaNJka iwakte vanwakfcing vaa lahaagan om aur ü die reedi onder genetHOndlRa bfltiandeling geweeat zijn maar door de bekfiude middelen alia onthondingBeaaakpudiiatérka wriiveo eleotrlaeeren atoomlool of zeebadei ceen genezing of lenlring hnnnar kwaal gevondenheboen en ten alotte eU die vreea covoclonTOor beroert radaütoe radaa babb4n wagaiig vereohijneelen ata ileb aaHboudtad angitlg vaalaa vtrdooving la bat baafH haafdalja aMt Éaiiaüikald ikkarlagan tn donker warden voor da oogan drakkanda gijn onder bat vatrhaafd aahlag la U aaraal bat vaa tn van kriabtling In aa hat tlagea van handen en voatan aan al deze drla eatwórlta vaa aonnvrUlders ata ook aan Joaga nalajaa Itjdenda aan blaakiaebt an kraehtalooahtid ook an gezonde talfa aan Jaagt partanan dia veal nat kat hoofd wtrkaa on geentelljke reactie willen voarkoman wordt dringend aan geraden ilcb het boven vermelde wei kje aan te schaffen betwelk op aanvrage keatalata an mnoa ver zonden wordt door AniNterdsm door ni LRBAN A Co Hnlligeweg 12 Rotterdam F E vnn HANTBN KOI PF Apotheker Korte Hoolkteag 1 Utrecht I OBRV POKTOX Ondegracht bij da Oaardbrug F SlIt Op de longHte taygienniiioh medIcinBto tmtouiialellmg in de Df WetBamana aoha 6eneeawtJte door de liediaclis JariJ m t de Kllveren Wrdallie bekroond toriawater ui f de VictoriêiiBron te Oberlahnstein by£ms Vanhefnpninklykef uis der ederlanden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria fron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak S QébTt StoU werok s Chocolade en Caciio Dttlmatlge door de nieuwste uitvindingen op mnchinaal gebied rerbeterd fthrtcatit on uitalalt nd gebruik v n e en fijuBte grondstoffen gsrandwi i h B verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cac da n k een luinbevetonswaardig fiibrikaat nauwkeurig beantwoordende san de inbond Btikutten Dt rma behaalde 87 BreTets aio Hoflereraacier 44 Eere Dlploma s gouden enz Medaille een bewga an uitmnntond n bbrikaat KredS 18J4 schreef de ccademit naüona do Paris I Moua TOU Moemon nne üailiillle d pveiiilin elaSM f ooMld uo o Totr xo U nt kbrioatlon de Ohoooliat bonbon v r OW on JnUu HatteiKlodt Imsferdam Kalverstraat 103 mm W rikaat is verkrijgbaar bij U H Confisenra Banketbakkers tjOM VIM Ctanetaalvwtegenwoordiger Toor Nederland Qoadfc Druk via A I BUINKMAK k ZOON BINNENLAND GOUDA 16 S te Dber 1897 Bö bescbiltkiog vbd dtn min tbd binn ukeo igo oor den conafl 1897 1898 ft n da rgki hoogere bargerachool alhier tot tgdeIgk leeraar benoemd voor het Nederlaodacb da heer B Boerma roor bet Fraotoh da beer C Timmerman en roor het Hoogdaïtacb de hear Bronwer alle te aOraTeobage Deze maatregel ii b t geToIg van de splitling dar la klane in tme afdealingen Door de rechtbank te Rotterdam is den 15 September in staat van failÜawment verklaard Erert van Maaren koopman en winkelier Dubbelabaort te Gouda recbter commiBsaiia mra B Ja A Sterck curator mr M Ma Schim van der Loeff adfooaat en procureur te Goada Beden aTond ten 8 ore TOlkaconcert la gefen door het mosiekkorpa der dd Schntterg kapetmeeater de beer J Q Arentz H t programma luidt ala Tolgt 1 Marach Le retonr U Reuland 2a Oovertore romantiqoe F J Scbwfiuaberg 3 Walser Unneriana Lanner 4a Fantaisie Rodolphe A Binehardt Une corbeille de flaura 5 Pujonaiaa de concert é Ooferture L Union fait Ia Force L Canirer 7 Walier F Va da Boasobe Ruifru d AlBighem 8 Faotasie Rallini Jo N Kral La Somnambule 9 RadetikymoDumenta Defilii maricb Ko 6 8 en 8 eerata aitroeriog By de gisteren voormiddage te Stolwyk gehouden riogrgdery waren niet minder dan 39 deelnemen De prya voor damea een bonilloir werd behaald door mrj B van Uieren van Goudriaan en de le eo de 2a premie een Euuratel en een theeblad door de damea M Bol an N Anker Wd beiden aldaar Deprya voor heeren twee Japaoacha vazen met Makart bouqnatteu verkreeg d heer G Graveland Gz aldaar terwyl de le premie een thermometer werd behaald door den heer D Zuidervliet mede aldaar en de 2e premie een tafelacbal door den heer W Eegdeman thd Haaatrechta Aan de harddraverg des namiddaga namen 8 paardan deel De prgii f 40 werd behaald door da br merrie Jans eigenaar C Verboom nn Bodegraven bergder D r d Akker de la premie f 20 door de br merrie i Trui f FEVILLETOX FLIRTATlOiN 11 gUxig gaiioeg om u te doen rorgstea dat ik eens aen d oie grillige jooge roaw was antwoordde lady Btcbards koel Francis koek na ook quasi erostig Sedert wanneer bemmt ge sir John Eunice Welk een ondoorgrondelyk raadsel ia toch het vrouweahart IntusEohen ala ge bet gekheid maken verleerd hebt ik kan ook op een waardiger wgze mijna hulde aan uwe schoonheid bewijzen aU ge mj dat maar niet geheel verbiedt Zoo jaloeraoh au veeleiaobend aai air John toch wel niet tijo dat ge al uwe vriendeu moet vergeten Ik zal hem zelf vragen of ik u naar tafel mag geleiden terwyl mijne vrouw keaa de eer zal aandoen o zijn arm testeuuea Adieu lady Richards tof strsks Mat aan diepe buiging wel wat in tegenspraak met den c mlsohen glimlaoh op rijn gelaat verwijderde Francis zich ffEen aieawa phase van de opkomende zon mompelde hy Zou u in ernst spreken ac ook al op weg zyn om loo n ijaklomp te worden als Mary f Ze had er altyd wel aanlaj toe Maar slaat John Walpole daar nietP en Francis trad op eenoffieier der hazaren toe die druk bezig was het hof te maken aan de damea Hay Zoo John boa gaat hst P t Verhangt ny ja anaar A t d BeoTel tan Berg Ambaobt berijder L L Bol en de 2e premie i 10 door de BW merrie tRoaa en Victoria c eigenaar P Vern pB tan Giesseu Nienwberk berijder C Verrips Met een loepaiHolijk woo d van den aecrelaria der harddravery vereeDiging Eendracht afdaar deo heer D Kroon J Cz erden de pryzeo na afloop uitgereikt Bedankt voor het beroep voor dn Ned Herv Kerk te Gondcrak toea door dsa A ten Hare ta PoUbroek Beroepen by de Ned Hervormde Kerk te Ooddorp ds D M Boooatra te Ouderkerk a d IJa el Aaugeuoman het beroep bg de Ned Uerv Kerk te Katwijk aan Zee door dsa A J van Wytigasrden te Krimpen aan de Lek Gistermiddag ie te Niouwerkerfc a d IJael een vgfjarig meisje in bet water gevallen ep verdronken Hare Majesteiten zullen aaoataanilen Maandag dai namiddag te 5 uur 2 min locale tgd d de residentie terngkeeren Het programma van da opening der Kamera op aanataandflD Dinsdag komt overeen met dat van vroegere jaten Alleen wo dt er ooiteogewone luister aan de plechtigheid bygecet door de teganwoordigneid van H M de Koningin H M de Koniugii Regeotfls aal vergezeld van Ha M de Koningin gezeteo zyn ia een ataatsiekoeta met acht paarden betpana n gaande een koeteiar naast elk paard en vier lakeien naaat elk portiera Aan de leden van de Tweede Kamer der Slaten Gencraal is bet volgend schryfen gericht a Gravunhage 14 September 1897 ilngtivo ge de bevelen vaii H M de Koningin Wedowe Regentes is te mgner kennis gebracht dat B M de nieuw benoemde leden van de Tweede Kamer der Stateo Generail in Hoogatdezelrer paleis alhier zal ontvangeo tot bet afleggen der vereiacbte eeden beloften en verklaringen op Dinsdag 21 dezer dea voorvoormiddag te 10 uren lk heb de eer U dat mede te deelen roet verzoek my tydig bericht te zenden indieu gy verhinderd mocht zyn op bovenvermeld tgdstip ten paleize tegenwoordig te wezeoa tWegena h t groot aantal der t beëedigen leden van de Slaten GeneranI zal het naar ik ook bier te eieu ilc was bang dat je wapenbroeders je nift hadden willen loslaten Ik zon je gemist hebben wat h t arrangeeren van onze tableaux ea ooliUons aangaat i Wordt lijd dat ik een man en vader die taak aan jongere kraohtou toevertrouw Jobnuy bloosde bi dien lof vooral daar Kosa May de jongste en liefste der geausters hel boorde Hg was alechts kort geleden geïntroduceerd in de kringen waarvan de Wards en zijn zwager en zuster het middelpunt uitmaakten want hij had tot nog toe meer opgenad met den omgang mot actrices eu z i collega s maar hij moeat erkennen dat het hem best beviel Er was een ongedwongen tgon en en gemakkelykheid van omgang die niet veel Terschüde van de wyze waarop hij met miaa Dily en Kitty van t Eoyal Aquarium omging en wat zyDe jeugdige dwaasheden betrof men wist er hier nieta van of men negeerde ze eenvoudig In de jongste miss May had hij een oude kennis tiarkeod die hij na en dan op kinderpartytjes ontmoet had Ze droeg toen korte rokken en een paar lange vlechten maar hij zag haar nu wel eoo lief in baloostuum en met opgestolcen haar Als zijn zwager nog eens voor de zooreelste maal een streep door zijne rekeningea haalde en zgn eeresohuldeo betaalde zou hij een soliede jongen worden even als Francis au Willy en zich vestigen Hoe en waar dat was van later zorg Hier Diana riep de heer des huizes maak je compliment eens aan mevrouw Wilkoni en Iaat eens hooren hoe mooi je ringen kunt als da vrouw je accompagneert I Diana rekte zish uit en Het toen Franoia een paar tonan op de opengeslagen piano aansloeg aen lang gerakt gehuil hooran t vermMi H M aangenaam lya ludiea de TL eeoigen tgd vóór het bepaalde nnr Br paleiza aanwezig zyoa De Minister vau BioDeblaDdBche Zaken Voor den Miniater ¥ De Secretaris Generaal i w g DqCKMERSTERa N veraemen wy dat de in hechtenis genonsn Belg is lekere G Pa H D van ttouaaaliere Hg if vroeger te Leuven omdat by als Eaakwaarnemer geld toebehoorenda aan minderjarigen had verdaisterd veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf De schuilplaata au dien feraoon die sedert 22 Juli io den omtrek van 8u van Gent eu de laatate veertien dagen 10 het stadje vertoefde u verraden aan de Belgische pohtte waarna by op l asr telegraG eb verzoek door demarechaua ee van Saa van Oeot il gearresteerd Te Behagen brak Maaodagavond indegondsmidiwiokel van mej de weduwe Deoijs een felle brand uit welke spoedig ook de aangrenzende bergplaats van den heer Joh Merz aantastte De vlammen sloegen hooji op en een oogenblik li t zich bet gevaar roor andera in de nabyheid ataande buizen dreigend annzieu Door het snel eu krachtdadig optreden evenwel van de afdeeling Lycurgns ea de bezoldigde afdeeling van Schagen s biandwear bleef het onbair beperkt tot de twee genoemde perceeleo welke zoo goed als geheel zyn afgebrand de fobade ia vrij belangryk Ds boide perceeleo waren verzakard De oorzsak van den brand ia onbekend Hbld Uit Reokum meldde men den 14eQ dezer Sedert het laatste etmaal is de rivier weinig meer gewassen doch de laaggelegen weilanden van Oianja Naasauoord zgn ook ondorgeloopeu Reeds ia vea naar den stal en naar hoogerge legen weiland overgebracht Algemeen wordt volgens de N Oakk Ct c in de hakkeriivereld eeu opslag randeubroodprga met 1 cent verwacht HirbaaL elgk werJan reeda door het beatonr der Amaterüamache bokkerarerceuiging de Voorzorg pogingen in het werk gestold om de fabrikanteu daartoe te bewegen m ar zegt bet blad een dier heeren bigft biertoe echter ongeneigd Men zou hieruit ini schiendegATolgtrekkiiig kunnen maken at t du4 zoo heel orguoodig □ iet ia Want er tal wel geen broodlabriekent zyn die tegeu de markt in voor zijn pleizier nf tar wille van t publiek met veiliea verlangt te war ken geen de oude freules allo drie tegelyk motoon flauiv gilletjo deed opspringon maar matsou een van dio pyolijko pauses verbrak Jio nu on dan hoersobten zooall altijd wanaeor men atleou bijoen is om op eon toegeven signaal te wachten Hiss Johnson mag ik u verzoeken oon maraoh te spelen teiwgl ik met lady Hichard de gasten aaar de eetzaal voorgaf Mi s Johnson een arme bloedverwante dia altyd voor dergolgka baantjes de aangewezen penoon was bejraf zich naar de piano en terwijl de ctensbol zich hooren liet schaarde het gezelschap zich in het gelid en begaf zich door de breoda mot faraïliawnpens behangen restibule naar de eetzaal Professor Thompson vergat ui lyn ij er om can der oude frealoi een zeldzame schelp to toonon zyn plicht geheel maar gelukkig bloven or nog twotfreules over zoodat hy op glansrijke wijze zyn v rzuim goed kon maken mot de woorden DastufÜo der natuur is alltjd belangwekkend on daars n zullen we ona aan tafel bogevaD t geeu Jobnny Walpole ondeugend tot zijoo dame deed zoggen Die oude snoek deed beter uit ona vaarwater te blyven en voor Je sy en Bosgy in do drawing roon oen lozing over mineralen te houden welke flauwe aardigheid miss Rosa slikte en zelfs geestig vund omdat John nogal ia haar smaak viel We goan het diner stilzwijgend voorby dat anders rrij wat stof tot opmerkingen opleverde zoowel op mensehkundig als op epicnnatiich gebied Telkens als de snoek na eerst eiken hap bekeken te hebbon alsof het een nsïuurphenomeen was do goede dingen dezer aarde verorberde zo als zün naamgenoot dat zou godaan hebben ondardrnkta Francis een laoh en Ala uiuii i uu iuy Huüer lu dtt Gemeeuteatem mag geloovpn dan is het uoodig dat de overheid een Igst van voornamen vaatstelte dia by t inaohryven van geborenen mogen gegeven worden en wet omdat meermalen voorDamen wordei gegeven ala JenaUa e a die nieta andera zyn da verbasteringen van ordentelgke uamen maar gehandhaafd blgven omdat grootmoeder of tanta too heette Bat gevolg ia dat bet getal verminkte voornamen jaariyka toeneemt Wg zouden zoo zeggen dit dit zoo arg niet is dit t integendeel wat vóór beaft hg de beperktheid van brnikbare namen voor een steeda toenemend aantal millioeneii men Bohen Laten ze bun kinderen maar ala Jeoetta of Teuna doeu insohrgven t ia nog beter en later voor de ambteuareo veel gemakkelyker dan dat ze pleobtig als Antoinette worden geboekt en later in bun leven er niet meer weten uit te komen boe Taona toch aan dia voirletter A gekomen ia Naar men ona meedeelt zegt de Tflla zoo bg de manosuvrea der Duitacbe troepan dezer dagen in Weitfalen een militair zyn d od geschoten Zulk een ougelak ia zeker zeer te betreuren maar onvermgdelgk verbonden aan t omgaan met geweren ook op de jacht kout t jaarlykif voor Belangwekkender ware t dan ook ala men door een of ander blad kon rernemen hoeveel mensobeu soldaten er direct en indirect tengevolge van dia afmattende manoeovrea met apredmaracheo euz zgo oferledeu aan vermoeienis Nog onlangs vertelde ona aenjonga Duitscher die een paur jaren geleden Kaïzermanoeovres bad meegemaakt dat ign reg ment toen in twee dagen 19 uren had gemarcheerd en eeu achttal soldaten van uiVputting waren bezweken Zulke gevolgen van het Duitsche militarisme ziet men maar niteret zelden vermeld want Dmtiche kranten leeren daarover U zwggen ala t al uitlekta Zooala ineen vorig nommer reeds is gemeld heeft de centrale commiasie voor de statistiek weer eeu bolaoKryke bydrsgec bet licht doen zien getiteld Overzicht van den loop dar koop eo pftflhtprgzen van landergen in de jaren 1882 tot en mat 1896 c Voor het opmaken van dat overzicht hebb n de gegevens voorkomende iu de landbonw eralagen over 1892 eu volgende JHren tot grondslag geatrekt gegevena waarvan de betrouwbaarheid vaststaat omdat ze zyn geput uit a kteii op dajniithaid waarvan oog bovendien io het belang der stootte Johuiiy zijn aardig I uurmmnje nnii Oük do heeren Dick en Fawning waron wel do moeite eenor nauwkeurige wuuruoming waard I Waron oon panr arme advoVaten die ziob nodert een paar jaar met hart ea ziel o hun ambt toeloftden maar ook reedi iols porkamentachti s gokregon Ijnddon t welk Francis de opmerkinK tot Knnice deed maken Dat hot hom goed doed die beste kereU oeiis zoudor documouten e zien en zonder pen aohtor t oor omdat m hem andors eon loTond vorwyt Eondon gewoest ijnj dat tydgciiooten van hem zou zichtbaar het zeldzame voorrecht vilii een gooden maallijtl waardeerden Wn toch Kmiico bet wiyon geen sleohto tydon toen we alle drie by uw vader l atyn en Oriekich loenlen Doe my het genoogon en leg dat air van drftighoid af anders zou hot my spyt u dat ik u ia de eente plaats govrnagd bob om mijne fecslvrougde te vorhoogon nKu ik kan my met voorstellen dat er iets aan die slcmming onibroekt Ge zijt op en t oji oen gelukkig gastheer on rader Herinnsr me vandaag eens niet san t gson ge le Brighton zoo totaal nageerdet Kuntoe n ik ook tut de ongedane zaken zou willen maken Schaam jo Franeïs Ëea nieuwe rol die van sedomeeiter Woarlyk Kunioe gs rerbaaat me iederen keer alt ik u ontmoet In theorie hebt ge volkomen gelijk maar in de praktijk bah je cigon hu elyk is bot grootste bewijs dat go tiu de praktyk met mij eens zijt Kyk mt eons aan en houd hot tegendeel vol 1 Worii aaml