Goudsche Courant, vrijdag 17 september 1897

Jatland grondei in 40 50 nar en de Noordwott punteu der Breeveertien in 8 12 nar Als beWga dat door bet groot overcoaapleet van ambtenaron voor bet bionenlandsck bestour in Ned Indië vele onders huiverig zgn ban zonen voor de belrekking te doen opleiden diene dat zich thana van de Indiache inatelling te Delft tot dasverre alecbta tiah atodenten lieten in chrgven en meerdere niet worden verwacht Een groot aantal jongelui die óf tooi het earate gedeelte Tan het gioot Iodisch ambtenaar niet alaogden óf reeda aan paar malen aan het eindazamen roldedeo zonder tot de gelukkigen Ie behooren die uitgezonden konden worden hebben de atndie opgegeven en trachten elders een betrekking te vinden Aao vandeogoovernenr ontvangen telegrammen wordt het volgende ontleend Dan 10 Ang werd door eene kolonne beataande nit de marechanaaaas bet 2e bataljon infanterie een detachement der bezetting van Segli en eene sectie berggeschot onder bevel van den luitenant kolonel van Hentaz een tocht door het gebied van T Bintara Pioang en door Mangki Wakeue oudarnomen tot nsachtsfertoon De kolonoe marcheerde over Kota Soekeen Mangki Wakeue Paloe Poela Waido en Boebo ë bet gebied van Babib Poetib BinUra Blaog Kanawangsa en van Toekoe Bintara Pinang Bg deo opmarach viel geen acfaot doch toen men van Boeboeë den terugmaracb wilde aannemen door Bambi Kendjoeng kwamen nit de moekim Tjaleue bei gebied van Bintare Samaindra ea nit kampong Kroeng Seomaindra vera cbeidene drommen vganden opzetten terwgl een kleine bende in deo rog der kolonne een benting bezette in deo noordrand van Bambi Penajoeng nabg Poetoe Ttjitjeum VerBcheidene aanvallen werden achtereenvolgena door ona gedaan waarbg de troepen hier en daar handgemeen werden De vgand leed belaogrgke vertiaaen en liet 64 dooden achter met vele vnarwapena en blanke wapens Aan oDze zgde aoanvalda een Amboineeaohe fnaelier terwgl gewond werden tevenvgevaarlgk de Europeeache fnaelie r Galliër en niet levensgevaarlgk de korporaal der art Ferwoerds de stakryder 2e kl Morto de fuseliers Flanderhegai de Koning tbu Foelgk Brunner de Backer en van Zutphen Toakoe Bintara Pinang en panglima Megor die opgeroepen waren om de ko oune te vergezellen zgn niet veraoheneo In Lepong heeft de inlaudache fnseliar Kartoreno die op 29 Juli van bet vorige jaar zonder wapens deaerteerde zich vrgwillig anogemeld 17 dezer raakten van Kroeng Radja uitgezonden patraullea in Javeeht bg bet verdrgven en vervolgen van de bende sneovelde de inlaudache fnaelier Bedjo terwgl de Enropeasche fu elier Meerman levenagevaariyk de kurporaal Moerman de fnaeliera van der Groot en Hofman niet levenageraariyk gewond werden Dienzelfden dag werden 6 brigadea Mi rechanaijea tgdelgk te Samahani go agerd io Torband waarmede de beaetting aldaar tot 1 officier 50 bajonetten tarnggobraoht werd terwgl de rest naar Indrapoeri terug keerde De aergoant van Lawiok is aan zgne op 6 dezer bg Segli bekomen verwonding den 17n overleden 16 dezer viel een Atjeh er meteen klewang gewapend den troep aan dia te Edi aan het Bckyfacbietan was Bg verwondde licht een inlandicben fuaeller doch werd daarna afgemaakt 6 i 68 Giatermiddag te 3 uur werd te a Oravenhage de oieuwbenoemde burgemeester jbr mr B Ph de Beaufort plechtig geïuatalleerd iu de daarvoor bgeengeroopen bniteogewone vergadering van den gemeenteraad die door alle Zomerdienst 1897 OOUDA IOTTIIDIH 1 84 8 4 8 57 4 6 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA 9 S0 S7 9 54 10 11 11 1 e 9 404 4710 18 10 80 U S 7 6 8 8 40 11 I0 10 0 1 68 4 4 1 1 6 10 KOTTKBDA M B O O D i lO i 1 47 7 45 8 18 00 SOtlDi DEN BtAS Bouda Kaveahiizea Moerkanelle Zoetemeer Zegwaard Voorburg a Hage a 7 8 8 80 8 17 4 10 14 11 16 1 1S 1 8 1 87 8 46 4 49 6 6 5 841 11 7 84 7 40 K 8 8 54 tM 10 8 11 16 8 01 10 08 8 1 10 15 ff a 1 05 Hg 9 K K K t ao a ff iw g E4 10 4 11 46 1 4 1 10 06 4 16 5 16 5 66 8 i D4 8 81 9 8 10 8111 5 11 44 123V flO l B A I TIICHT t 07 l l 10 67 18 00 11 53 l 0 8 17 4 88 8 06 11 14 87 ff ll ff 46 8 84 80 10 51 11 46 1 S l 6 8 08 3 60 6 08 8 66 8 i 10 17 10 86 7 10 10 84 4 7 1 8 48 10 41 4 7 8 6 6 U l U l AMSTEKDiM 1 10 4 11 p 5 0 1 1 Ml f 10 17 10 86 11 41 boartermgo bet liurprgg to knnnen ksdaitrale boakhonding ea an de beSog darregiatralierechteo toezicbt tLn regeeriogawagewordt gaioudan In do opgUen zjn niet opgenomoQ ODderhandache verkoopiusao omdatbjj deze niet altgd Toldoond lekerheid bealaat dat do in do akt vermeldo kooppr a met dan werkeiyk bataaldeQ orereena ewt Ooderhandsche Terpacbtiogen duarantogHO z u wel opgoDomeo maar alleen als zo yn gore iatreerd By Terharingen beetaat or weinig vreei dat io deakte to lage cyfers zalleu worden vermeld ooroorat omdat ky bet zooJeal lagere recbt daprikkel tot oatdoikiog minder ïd in de tweedeplaata dewgl deze akten juiat geitoteo wordenom gedorende den gebeole bewga tan den bedongen bileToren 5 heoUren opperte moeten laten De centrale commisiie be t ecbter gemeend Log een acbitting te moeten maken en alle percealon Tan minder dan rlakte bniten aanmerking omdat by deze bat al of jiiet aaowpzig zyn ran geboowoa geacbt moet worden een te groeten invloed op den pi ga uit te oefeoen Ook zgn boileo rekening gelaten twee perceelen heidegrond in 1883 in N Brabant rerkochl bet eeoe groot 17832 tectarin togen gemiddeld 221 cent het andere griot 8375 hectaren tegen 19 ceut per hectare Deze beiden zeer omvangryke poiceelen voor eer geringen prya Tarkooht zooden op da cyiera voor dat jaar een zeer atorenden altbabs tot miBveretao d aanleiding govanden invloed llebben uitgeoefend Gedurende bet bebandalde tgdvak ia zgn geheel genomen van 1882 tod en met 1896 omvat het materiaal door de commisaie verwerkt gemiddeld per jaar wat dol verkoopingon be treft 786 p rceelen ter gtootle van 13 563 hectaren gemiddeld per perieel IT i hectare met een koopprge van i 11 769 535 wat de verhuringen betrMt 1668 pariealen ter gtoolle van 34 706 bectiron gemiddeld per perceel 20 81 hectare met een jaarlökBchon banrprga van S 2 074 745 Uit aenige cyfera die n overzicht gpven van de oitkomaten van het oodafzock over elk van de drie behandelde vgfjarigel tydvakkeuatippen vg het volgende aan De gem koopprga per hiclare wai acbler eenvolgena f 905 05 f 897 18 en f 811 93 voor veehouderg f 1473 73 i 1320 97 en I 1302 91 Toor akkerbouw f 781 421772 18 n f 692 42 De gem Jiacbtprga f 61 98 f 59 04 f 68 43 voor veUouderg f 76 87 f 71 52 en f 69 75 voor aUkorboew 56 18 f 52 29 eg f 52 63 Wat de gemiddelde kdopprgzen betreft bigkt Toorta de daling bg den akkerbouw op zandgronden bolAngrtjk grooWr te zgn geweest dan hg die op kleigrondon zg bedroegeo nl op zandgronden f 497 84 f 476 71 en f 387 40 op kleigrondeo achteraenvpIgeDa f 1216 65 f 1158 04 en f 1137 27 Di daling der pachtprgzeo waa gelgkmatiger nl op itandgronden f 34 50 32 60 f 33 31 op kleigrondeo f 64 76 f 60 87 on f 59 87 De ovofigeoa niet belangrgke verboogiog van de pachtwaarde der boowgrooden in het algemeen in het laatste vgfjarig tgdvak bIgkt nitaluitend bajir oorzaak te vinden in eenige atggiog bg de zaodgrondea terwgl bg do kleigrondeo de daling aanhield Over het gehede 15 jnriJ tydvakden botrekkelijken loop der koopprgzen met dien derpachtprijzen vergelgkeade zoo viodt men vooralle iaodergen in totaal bg de koopprgzen eendaling van 10 29 pOt en lb j de paohtpryzen eau daling van 5 72 pCt wel een bewga datbet gioote aantal van bon die land wentcbente pachten de daling der pachtprgieo kunitmatig tegeiiboodt Maar ook do daling derkoopprgzen bIgkt op verre na niet zoo groot ala men dit dikwgla in lagrariache krioganhoort beweren I 8 1 Ala men de veracbillonde hoofdtakken van het landboowbedrgf onder cbeidt zoo biykt de verbanding van het percaifl go van daling zeer uiteen te loopen Bg de veebandergisdedaling Toor da koopprgzen 11 59 Uor de pacbtpryzen 9 27 pCt Bg den akkerbocjw op zandgronden voor de koopprgzen 22 18 ioor de pachtprgzen 6 17 pCt Bil den akkerl otiw np kl i fon len 8 3S 8 48 8 40 56 C6 6 6 08 11 8 1 6 8 80 7 6 7 8 7 8 7 48 7 55 8 8 Onda Uoordreekt Niouwerkerk OapeUe Botlerdam 4 5 6 0 6 1 5 1 6 1 40 U 61 £ I 7 4 4 2X7 6 8 51 V 07 0 aH i l 9 08 9 45 Uouda 6 80 8 87 7 56 8 81 Uadew 5 46 8 64 Woerden 6 68 7 8 8 1 Ulraekt l 7 8 8 8 9 0 O O D U 110 67 48 10 10 1 4 Sonda JnatotdoB 0 81 Botterdam Oapelle Hieawerkerk Itoordreoht Boada voor de koopprgzen 6 53 voor de pachtprgzen 7 55 pCt V d De N R Ct c behelat een merkwaardig artikel nit Tlaardingen ingezond n waarin de aandaebt gavaatigd wordt op den dagelgkaoh n aanvoer van viarh te Rotterdam uit Engeland en Geestomüude Vooral die aanvoer uit Geeatemünde ii m i an overwegend belang biet het daar da Daitache zeeviaacherg nog van korten tgd dagteekent en eveoala dit op menig ander gebied bat geval ia onze zeeviaacherg ook hoe langer boe meer rekening zal moetan houden met het bekende Made in Germany alu hoodzaak heataatdoze aanvoer oitgroote Bobot waaraan klgkbaar een zorgvuldige behandeling wordt beateedt Hare donkere zwarte kleor magerheid en dikke hoid bewgzen dat zg uit groote diepten aan rotaknateo miaechieo zelfa uy IJalanJ afkomstig is Eenigen tgd geleden arriveerde te Maaasluiszelfs een Doitich stoomvisschersvaaituig eenlading schol eoz aanbrengende nit de Sobeveniogiche drogergen bestemd En flinke prgzen worden voor deze in gi verpakte doa dojda viacb betaald Wanneer men nu weet dat onze viaacheravlobt ala achokkera bottere en blazers den laatsten tgd weinig meer dan katviaé aanbrengt acbol Tan 40 cm lengte bg ben reedg eeti zeldzaamheid wordt dan apringt deze aanvoer te meer in bot oog Waaraan zgn nu die resoltaten die vangsteo van grootere vieoh die oTorvloed waarvoor men hier d boucbé komt zoeken van de zoo jonge Dnitache zeeviaacherg toe te aubrijven 1 Het eenige hierop te geven antwdord ia de jonge Duit cbe visacherymaatacbappyen maakten in navolging der Engelacben de atoomkracht dienatbaar aan bat bodrjjf Toen ik meen in 1885 de beer F Bnaae te Oeeitemttode bet eerate in Engeland gebouwde atoomtrawlacbip ala tjpe in de vaart bracbt vermoedde bg miaaobien de alocht welke deze schepen zonden nemen zelfs niet Maer dan 100 Doitacho en p m 600 Engelache atoom vincliaohepao veracheidan voorzien van alle mogeiyte verbeteringen aommige zelfs met electriiche verlichting beploegden het vlak der Noordzee en atrekken bun tochten tot de Faroër eilandeo en tot IJaland uit De regeering tracht door bet graven van nieuwe haveni en doelmatig ingerichte afalaghallen met apoorweg Terbiodingeu zoo kort mogelgk aan zee gelegen bet kapitaal der visschergmaataohap pgen ter bolpe te zgn By ona van dat allee geen spoor Met wanIrouweo wordt het bedrgf onzer naburen Jadegeslagen en wat men van de zaak zeWo weeten over dea smaak onzer buren dekt bewgstbet volgende In een der laatste vergaderingen Tan de Nederl Viasohargvoreoniging gehouden te Amaterdam werd o Oi de vraag gedaan of d trawlvisschery met atoomichepen voor ona land kans van alagen zon hebbeo c en bet antwoord daarop loidde Neen c omdat de knatlgn van ons land aan het z g o hinuengodeelte van de Noordzee liggende te var verwgderd ia van da viscbgronden waarop da trawtvisscberg net aoccea kan worden uitgeoefend zoodat door de lange reizen de vangaten ateeda dood zonden worden aangevoerd au men bier te lande te kieskeurig ia zich mat doode visch te behelpen 0p welke motieven deze uitspraak boroat verklaar ik niet te begrgpen Het eenige Nederlandsche stoomtrawlsohip is met die oitapraak in Ignrechton atr d De vangaten an beaommingen van dit aebip de geregelde ia ons land onbekende gang van zaken bewijst dat het machinale bedrgf licb binnen dezen korten tgd wel baan zal breken Dat wy Ie ver verivgderd zgn van de viachgronden hegrgpt de scVQ cr niet daar de afstand Tan Doggerabank tot de Maaa door een viachst inmhoot kan worden afgelegd ia pi m 24 our van bot zoogenaamde Rif io 40 50 uur de Amelander gronden en Borkum rif in 15 nur do viscbgronden bg de Hornrits en 11 11 y i ll S 11 S6 11 4 1 51 li 8 1 6 li SI 1 89 11 46 18 66 9 58 10 1 10 9 10 88 10 48 10 49 11 64 11 08 9 47 10 18 8 lt 7 7 61 8 8 tl 10 11 11 86 11 60 leden werd bggewoond Ook de pnWieke trihnna woa geheel bezat Nadat de ae reUria den nieuwbenoeniden burgeméater had binnen eleid eo deze do Tan bon zatela opgerezen leden had begroet iprak de waarnemende burgameeater de hr mr Geraerla vad Simonabavan den nieuwbenoemde met eenige vriendelgke woorden toe om bom namena den raad de ambtenaren en de gemeentonareo welkm te heeteo bg de aanvaarding der gewichtige betrekking waaraan Tela werkaaambeden zgn verbonden terwgl hier belangen en eischen agii te behartigen die nauwgezet ooderzoek en overleg vorderen Bovendie i zal de bnriiemeeater laratond geplaaUt worden voor zeer gewichtige vtaogstokkeu die apoedige oplosaiai eiaeben In aanmerking nemende dat de nieuwlieaoemde reeda aan het hoofd van een kleine gemeente heeft geataan kan deza geacht worden niet onbekend te zgn met den loop van zaken En bij de algemeene waardearing die zgn beleid te Baaro heeft ondervonden gaven gonstige Terwaoblingen zgn beleid en zijn goede zorgec De nieuwbenoemde burgemeealer nam hierop zgn zetel in Daarna hield bg eea toeapraak waarin bg allereerst eerbiedig hulde bracht aan H M de Koningin en de Koningin Regentes nu hg geroepen ia in bare reaideotla bet bog d te zgn Hg deed een beroep op de ffoti verstaodbooding mat de leden van het dogeIgkich bestuur en vroeg hun atenn in de verTalling van zgn zware taak Ook den leden van den Raad vroeg bg balp ej atenn Zgne ondervinding bad bam geleerd dat een bnrgemeeater niet alleen kan voldoen boe gaarne bg zou willen Terecht ataat dit in het front van het Haagoobe Raadhuis te lezen Maar by beeft ook geleerd dat een burgemoeater ootzagigk veel goeda kau doen aU bg heefi toewgding en goeden wil Die ba de zaken bood bg aan deo gemeenteraad aan Toewgding waa hem niet moeilgk want sedert jaren trok Den Haag hem aan om bare ohooaheid en om bare geeobiedenia en goede wil beitond by hora om zgn plichten te betrachten de wetten goed na te komen au zoo mogelgk mild toe te pasaan voor goede TOorbereiding en uitTooriog van beeluiten te waken en eindelgk evenals een goede buiiTader voor orde te zorgeu a het buidbouden en ala t noodig is streng op te treden aU die veratoord dreigt te wordaa Hg hoopte dat de Raad hem de hand aal reikao om hem o m alle oneffenheden te helpen die zich op zgo pad mochten Toordoen en dan hoopte bg zeer gelukkig te kunnen werken ten bate der gemeente Na een beroep te hebben gedaan on de hulp van den aecretaris de reebterband van zgn voorganger en van alle ambtenaren aprak bg ten slotte de ver waohtiog uit dat men in de discuasiën steeds gedachtig zou zyn ook hg verschil Tan geroelen dat allen één gemeeuaobappelgk doel beoogen het waarachtig belang dezer schoone atad s GraTonbage Deze rede werd met toejuichiogen begroet De vergadering werd daarop gealoten Van welonderrichle zgde wordt aan het Nieuws medegedeeld dat door de Heil IJz Spoorwegmg coocoasio ia aangevraagd voor een spoorweg van Zoid Amaterdam over Sloten door den Haarlemmermeer naar Haarlem met een igtak uit Haarlemmermeer naar Sloterdgk Bet doel van dezen zgtak is de ontworpen Ign io verbinding te brengen met den beiloaaden spoorweg apeoiaal om hot doorgaand goedereoTerkeer U kunnen bedienen Zondag jl is naar nit Berlgn wordt gemeld de s avonds te 8 i uor van Zeoblan naar Konitz vertrokken poatomnibus overvallen door roovera dia den poatillon Fritz uit Eonitz op beeatachtiga wgzo hekben vermoord De misdaad ia boogatwaarachgnigk omstreeks 9 uur tuaachen Zecblau en de pleiaterplaata Babiion gepleegd daar de poat niel zooals voorgesehroven ia te Babiloo atopte maar door een naast den postillon gezeten man in volle vaart betnurd AaDgevangeo 1 Mei TlJd van Greenwicii 10 1 1 1 17 10 04 10 11 10 18 10 t7 7 6 7 6 8 06 1 1 8 1 7 81 6 5 61 4 66 6 0 6 09 6 1t 5 S6 60 7 O 5 85 5 40 8 46 i U 61 tS 1 10 7 f ff ff ff f ff 7 46 Jl 4 10 4 10 a7 4r t4 10 01 10 07 4 4 4 60 4 67 5 04 6 10 1 44 1 54 i Ol 08 14 4 9 8 17 6 7 14 41 8 47 DEM HAAB OODDA aHage 6 4 7 80 7 48 i tS 48 10 11 U 7 1 1 8 44 8 40 4 06 4 88 6 6 1 7 1 7 1 ƒ W OB VooA 6 5 ff ff 10 17 1 41 ff ff 8J ff lil J J Z Z JW 6 10 8 1 6 ff ff ♦ ff JW S iSi r5o l o l o l lï nll 7lV5oV 7 l4 o 4 i r t Zev Onuda 10 84 10 64 07 10 0 18 1 8 ff 4 1 M ütieeht 8 88 7 45 8 4 J0 10 15 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 5 58 7 61 Woeidea 8 58 8 08 10 88 11 56 4 18 7 18 Oudewater 7 07 8 14 10 48 Gouda 7 1 8 5 10 6 11 10 l ll 1 8 46 4 87 5 80 6 07 7 7 46 1 T AKSTIIDAM 40DDAAjoaterdaaCBt 7 10 1 1 10 4 emda f 8 14 8 1 ♦ 1 111 JI voorbijreed De poetiljon zat in elkaar gedoken kat hoofd naar linka overhangend op de bok H aa bewuateliv of in alaap gevallen miaiduat ook reeda een Igk I Jga Igk ia vreooelgk bebloed bg kilometerIbri 9 2 op den Bütower straatweg gevonden isö ZBU boofd constateerde men Torscbeidene klgkbaar mat een atomp werktuig toegebrachte lerwondingen terwgl het gelaat eeniga wonden met scherpe randen vertoonde De alagen moeten met geweldige kracht op zgn hoofd neergekomen zgn daar de harde hoed van den poetiljon geheel verbrgzeld waa Een totnogtoe niet opgeepoord individu heelt Maandagnacht dan poaliljonahoed in de openataande gelagkamer der herberg Babiion geworpen Waaracbfluiyk zgn de miadadigera in hun voornamen verhinderd althana zg hebben den poatwagen in het hosch aan zgn lot over gelaten 1 regeeringtpteaident te Marienwerder beefi 500 mark belooning op de aanboading van den moordenaar geateld In de Franache rykalnciferafabriekea te Pantin zgn proeven begonnen met het vervaardigen van Incifara zonder pboaphor Naar men weet is het werken met witten phosphor voor de gezondheid der arbeidere hoogat acbadeiyk Er waa dan ook al vaak over geklaagd en er ia indertgd een werkataking om oitgehrokeo De minister Cocherj heeft nu deze proefneming doorgedrereo boeveel bezwaren er ook tegen werden aangevoerd ea boe oomogeiyk t ook door aommigen werd ganoemd Deze waak hnd vanaf de grenzen te Gennep Limborg de begrafonia plaats van oen jonge maagd Nieta bytondera zal men zeggen Jawel t Tai ieta buitengewoons want in den Igkstoet bewogen zich atatig en ernstig twee Doitsche dames gefiankeerd door eeu fints aan elk waarvan een grafkrana hing te bengelen Waar looala daar de eroat Tao bet oogen blik met de aport wordt vereeozelvÏKd zal bet niet lang meer duren of men wordt er ten alotie allen op daartoe expreaaelgk in ericbte rgwielen naar de plaats gekard van waar niemand wederkeert Kantoligerectit te 6ouda Zitting van Woensdag 15 Sept 1897 De volgende pereonen zgo veroordeeld wegeos Overtreding provinciaal reglement J T y te Zevenfanizen en B S tw Nieuwer kerk a d IJael ieder tot i 0 50 of 1 dag J T D te Bergacbeohoek K v N en W S te Moordrecht A N 0 C en J N te Zevenhuizen N v D te Waddingaveen leder tot f 1 of 1 d g Viaacberg overtreding A B te Rcenwgkt tot i 5 of 2 dagen IJ T te Gouda tot f 10 of 4 dagen Viascbery overtreding bg recidive M K te Gouda tot MO of 4 dagen J B te Waddingareen tot f 20 of 4 dagen Orertreding politieverordening van Gouda A f d L 8 A G P H en H L Q teGonda ieder lot f 0 50 of 1 dag J P te Amitordam A J te Gouda ei L K of L B te Amsterdam ieder tot f 1 of 1 dag Overtreding Strafwet C D B te Ooada en J H te Waarder ieder tot I 2 of 2 dagen Openbare dronkenaobap J A de J te Gonda tot f I of 2 dagen W B en J T D te Gouda ieder tot f 2 of 2 dagen B J Ie Gouda tot f 3 of 3 dagen D H te Gouda G R te Bleiswgk P d J te Gouda M S Ie Zegwaard D W O te Cirecbt en J v d S te Boekoop ieder tot f 1 of 1 dag B H te Moordrecht T K on G C H teGonda ieder tot f 2 of 2 dagen A W te Stolwgk tot f 3 of 3 dagen Openbare dronkonscbap bg recidive S d B te Gouderak tot f 2 of 2 dagen O 8 te Gonda tot bechtenia van 3 dagen Uponbare dronkenecbap bg 3de herhaling r H te Gouda tot beobiems van 2 weken Openbare dronkenschap hg 5de herhaling C K te Gouda tot 15 weken becbtenis Openbare dronkenschap bg 6de herhaling J T L E te Gonda tot 6 dagen hechtenis en opzending roor deo tgd van 6 maanden Bnitenlandscli Overziciit Enkele groote Eogelache bladen die in de laatete weken voortdurend tegen Daitochland te velde trokken Tbora in Tevband met de Griekache qnaettie toonen sedert eenigen dagen een zeer TredelicTeode stemming en wgton alfa de beachnidiging van DuiUcbe zgde terug aat lord Saliabnry de aanneming der Duitacbe Toorstellen tracht te verhinderen De Daily News verklaard de Dnitache voonlellen too volkomen gerechtvaardigd en komt op tegen de bewering dat Daita hl land het Enropeeach concert lot machHelooaheid tracht te brengen De Berlgnaohe oorraspendent vu de Daily Telegraph lagt at de Onitseha vooraiellen betreffende de regeling der oode Griekache acbuld in Engeland nog ateeda niet worden begrepen of verkeerd Toorgeateld hoewel ze meer dan eens doideIgk zgn verklaard En het orgaan van lord SaUabory de SUndard t betoogt dat in Engeland geen vgandige atenmiog itegen Dnitscbland beeracbt De aFrankf Ztg a baalt met instemming do woorden van den vStandaidc aan Het wordt hoog tgd dat van beider zeideo een milder toon en een meer onpartydige opvatting worde getoond En vooral moet men in Daitschland de meening niet koeateren dat allea wat in Eogelvche bladen over de verhoodiog tot Dniticbland tvordt gezegd de gevoelens weergeeft van da meerderheid van het Engolsche volk of de inzichten in regeeringskringeo zegt de aStaadÉifia Deze denkbeelden io de Engolsche pers staan in onmiddellgk verband met de ganatiger berichten over deo loop der Tredesonderbandelingen Da Torkacho correapondoat van dan Times en die van den Daily Telegraph a aeinen dat alle Teiachillen aan meening zgo opgelost en dat de jongste vooratelleo Tan Lord Saliabury thans in behandeling zgo Ook uit Weeuen wordt gemeld dat de gezanten de mogendheden het eena zgo over de Tredeeroorwaarden en dat de onderteekeuiog van de prelisinaireo elk oogeablik kao orden Terwacht De oniroiming van Tbessalie zal plaata hebben onmiddeliyk nadat de eerste termijn der oorlogaebatting zghde een millioen P St zal betaald zgn De Ottomaaosoho Bank beeft op zich genomen de betaling van dezen termgn tot stand te brengen De Griekache Ka ner zal tegeo de vo gende week worden byeen geroepen oiti de voorloopige Tredesvoorwaarden goed te keuren De heer Ralli heelt naar de Ind Beige f alt Athene verneemt in en ministerraad medegedeeld dat Doitachland verklaard heeft voordat de fioaocieele controle der mogeadbeden ingesteld ia niet in onderhandeling te willen treden overdeinkomaten die Griekenland voor den dienst der oude en ni nwe leoniog wil aanwyzen Evenala in Frankryk zal ook de graanoogst in Italië dit jaar balangrgk minder opbrengen dan in 1896 Men spreekt van een opbrengst van 80 millioen heet tegen 51 mill het vorig jaar Volgena berichten uit Moakon van het begin dezer maand beeracbt bgna in geheel Cen traal Oosten Zuidoost Rusland een buitengewone hitte en droogte Wel ia waar ago in do laatete dagen eenige onweersbuien neergekomen maar om de sedert maanden meterdiep uitgedroogde aarde te drenken zou het eenige dagen onafgebroken moeten regenen In Moakou beginnen de prgzen reeda te stggeu zoo kost een pond zwartbrood in plaats van 1V kop tbana reeda 2 kop in plaata van 30 de zak haver ongeveer 100 KG in plaats van 4 thana 5 Rbl Een menigte paarden en vee ia de omatreken van Moakou aterft van honger Het hoofdvoedsel van bet volk in de weken lange vasten komkommers en aardappelen zyn byua niet te krygec Indien de droogte nog lang mocht duren is groote duurte van levensmiddelen en voor de bevolking op het land gedeelteiyk hongeranood te vreezeta Het grootste gevaar biedt de moeielykbeid de akkera met bet wintergraan te bezaaien de grond ia hard en stoffig zoodat geen zaad zou opkomen Ook Argentinië zal naar men nu verneemt niet zooveel graan voor oitvoer beacbikbaar hebhen als eerst el gedacht werd De hitte ia ontzettend en de iprinkbanen teisteren bet gewas zoodat men voor ernstige schade aan den oogst vreest daarenboven Igdt de veefokkerg onder bet gebrek aan regeo Over de inneming van het versterkte Vittoria do taa Tunaa op Ooba worden door deSpaoasche kranten thans nadere bgzonderheden meegedeeld Den 14 A ugnstua ia het beleg door de opataodelingen reeda begonuen en den 26 werd de eerate bres gescboteo Den 25 werd een aanval bedroefd doch afgealageo Den 28 werd de beschieting hervat met vier kanonnen waarvan een mat dynamietgranaten werd geladen De Spaauache battergan werden tot zwggen gebracht De belegerden boden heldhaftig tegenstand maar zagen zicb den 30 genoodzaakt zich over ts geven Twee man die de hekreigde atad verlieten om help te gaan vragea werden door de belegeraara gegrepen en opgehangen De strgdmacht der opstandelingen bedroeg vgfdoizend man Na zich van de stad te hebben meester gemaakt en er een garnizoen te hebben achtergelaten zijn rg naar San Pedro Mayaron afgetrokken De Spaauache generaal Lnque bad een kolonne georganiveerd om de opreerlingen te TorTolgon maar teugcTolge Tan koortsen zgn de troepen waarorer hg beacbikte tot vgfienhonderd man gedund Volgena officieele mededeelingen bestond het garnizoen van de stad uit 215 man ra 135 zieken De boTelhebber trok met 75 man benevena de gewonden en de zieken uit de verOTerde plaata De opstandelingen hadden een honderd dooden De Cubanen hebben nu een President benoemd Toor faun Republiek de heer Mendez CaI Toto ond gouvernaur van Matanzoa Deverkie I zing had plaata 2 Sept on liep in volmariita orde af Verachillande Spaansche bladen vallen da Regeering heftig aan omdat zg na de innaming aan Vittoria generaal Weyler niet heeft afgezet De offioieuae Spaansche bladen doen daarentegen ban beat om de beteekenia van het feit der inneming te verzwakken Hat atadje zoo wordt daar beweerd lang door de iowonera verlaten ligt in het Ooatin joist in bet gedeelte waar de opstandelingen nog bg machte zgo om deo ramp voort te zetten daar in bet Westen en Zeiden van bet eiland de opstand oagenoeg geëindigd wordt geacht Bovendien bestond de bezetting slechts uit een klein aantal manachappen die op vrye voeten geateld lyjn Men ver wacht niet 200 loidt bet verder dat generaal Weyler zich uitsluitend heeft laten gelegen zgn aan bet bevredigen vaO de vier vorateiyke provinciën en het einde van den regentyd afwachtte om zgn operation te beginoen ter bevrediging van bet Oosten Ook beeft by teratond een expeditie uitgezonden om Vittoria te hernemen Tgrens een vorigen opstand vermeeaterden de rebellen tot tweemaal toe de aUd Cavo welke telkeoa terstond bernomeo werd Zoo zal het nn ook wal gaan te eer daar Vittoria alecbta door enkele vry oabeduidende torten verdedigd wordt Beste aihes voor Tricol Goederen A van os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA Teleitftoon Mo 3i Beurs van Xinslerdam slotkrB 88a 991 98 Vrkn 88 i 8 861 86V 8Ï l 63 9B II 81 8 76 l ia 107 981 42 i 929 lOO l 4 100 199 1 186 s 66 s s 98 6 set Wa 68 USEPTEMBIREUIiailiD Oerl Ned W S ï iduo duo dito a ilUo duo dito 3 UoNUi Ooi Gbndl 1881 88 4 Itilic iDsehrijnag 1868 81 l Oo8TENa O il in papier 1868 fidito m zilver 1868 b PoaTüQAL Obl met ooupon 8 dito ticket 3 lOS 198 83S1 100 647 148 99 l Vl 77 imV 1081 a 100 169 1S8V ll Vl 100 64 los U l 108 RcaUND Obl Buinenl 1891 4 dito Gecona 1880 4 IllobiiRolln 18 9 dito bg Hope 1899 90 4 dito in goud leen 1863 6 dito dito dito 1884 6 Spanji Perp t soliul l 1881 4 AHIBIKA Ceot PacSp Mij obl 6 Okie k Vo tb W pr O v aand dito dito Vi o 81 Peter obl 7 Denver ï Rio Gr Spna rert v a Illinnia Central obl in goud 4 Loaisv NasbvillnCert v aaad Mexioo N Spw Mij Ie byp o 6 Ifiis Kansaa r 4pct pro £ aand N York Ontaiiofc Weit aand dito Penn Ohio oblig t Oregon Calif la hyp in goud S 8t Paul Minn St Manit obl 1 Ca Pao Hoofdlijn oblig 8 li U 60 6 188 0S 106 106 108 104 11 188 8 7 118 dito dito Lioe Col Ie hyp 016 OAmniCan South Oert v aand Vbh C Rail Ii Na leb d e O Amaterd Omuibua My aand Kottard Tramn eg Maats aand Ned 8tad Anaaterdam oand 3 Stad Holterdara aau 8 Bltois 8tad Antwerpen 18 7 l 8lad Bruaael 1888 HoNO Tbeias Èegullr Oesellscb 4 OosTBNa Staatali ening 1860 6 K K Oct B Jr 1880 8 Stunt 8tad Uadrid 3 1S68 Ni Ver Be Hvp Spobl eert MAR TBKRIOHT BN QOQda 18 8ept 1897 Orauen met afuameodea toevoer aeer vaat en meestal leta booger Tarwe Jarige Zeeuws 7 90 i 8 10 Nieuwe dito 7 76 1 8 Mmdere dilo 7 40 li 7 60 Afwijkende 6 7 a 7 Polder 7 10 i 7 60 Z Rogge 1 6 86 a 6 60 Polder 4 76a 6 buiteulaudsohe per 70 kilogram 6 Qersti Winter 4 60 il 4 86 Zomer 4 10 4 40 Chevallier a 6 86 Haver per keet i 9U i 3 60 per 100 kilo 6 60 a 7 I0 Henoepjaad Inlandaob 7 a 7 60 Buitenlaodaphe 6 76 a tf Kananezaad f 10 k 7 50 Karweuaad per 60 Kilo Kooliaad oiou UI 60 i 10 76 Krwton Kookerwleu 760 a 8 60 Niot kokende ƒ a BuiteulandKhe voorarwleu per 80 Kiloi 4 66 ii 4 0 Boouen Bruine boouen 8 60 k f 9 60 Witte boonen a Ouivenboonou è Paardeuboonoo ii Maia per 100 Kilo Bonte Amorikaanaohe 4 80 a 4 80 Cmquaulina 6 a 6 86 Foianiatt lulaudBche maatiug a VBBUAaKT Melkvee weinig aanroer bandel en prgfen Hauw Vette varkeua wetuig aaUvoer handel vrü wel 18 tl 21 et per balf KG Biggen voor Engeland radel aa voer handel vry wal 18 i 19 et per half KG Magere biggen goeda aanvoer handel vry wel 0 90 è 1 40 per week Vette Bobapen goede aanvoer handel llauw 14 a 22 Zuig Lammereu reU aanvoer hamiel vlug a Nuchtere kalven goede aanvoer handel Ban 4 il 7 Kokkalveron 8 a 18 Oraakalveren goede aanvoer handel llauw ƒ 0 a 40 Aangevoerd 61 partyen kaast Handel züer vlug le quel 88 i 28 2e qual 28 a 26 Zwaardere 29 NoordHollaiid ehe il Boter weinig aanroer handel vlug Joebotar 1 20 il l 0 Weiboter 1 1 5 il 1 15 p tilo 355 Staat8 loteriJ Be Klaasu Trdltkiog van Uondordag 18 Septembep No 8642 S81I6 19046 en 17602 ieder 1000 No 468 8774 en 11698 ieder 400 No 942 8672 11761 12160 16189 ea W798 ieder 200 No 4013 8163 10431 1 88 10417 17088 18486 eo 19470 lader 100 Frijzon van 70 214 318S 6794 9164 1160 18879 16648 19074 665 3440 6861 9 95 11779 18740 18791 19290 727 36S2 6014 9610 12080 14087 10872 Ii9288 1U7 3776 6246 i S 18109 14 18 16968 UI4 it 1228 3798 6302 0781 12139 14191 16964 I96li9 13US 3890 6326 9768 11824 14864 I698t 19607 18 2 4083 6369 9886 12246 11478 17U6 19831 1481 4049 6422 101166 19268 I4B6I 17179 20171 1666 4179 647410199 12324 14866 17203 lOlSl 1739 4234 6612 10307 12383 16006 17818 20261 1773 4307 6614 10617 18449 16176 17474 1086 1985 4868 6670 10637 12616 16141 17626 f 3I8 2066 4668 6710 10661 18688 16499 17677 80387 2380 4981 7234 10688 12716 16668 18284 20620 2492 4982 7427 10912 18724 16664 18346 20628 26 9 6200 7499 10703 19799 16646 18661 20688 2766 6388 7684 10942 12801 16816 18771 20648 2777 64 6 7979 11161 12860 1 139 18847 20788 2896 6616 8169 11S69 18004 16249 18940 on 9 41 6683 8219 11626 18226 19285 18962 20971 8094 6704 8810 11634 13846 16396 19046 Burgerlijke Btand GEBOREN 13 Sept Jacobua Johannii oodera J J Bik en B J Kerper 14 Johannes Adrianos ouders C L O de Brnyn en A P uu Leenwen Johannes Hendrirus ouder i M Gouka en M J de Jong 15 Johannes Oerardns Arie coders J Reparon en J Joogeneel OVERLEDEN 14 Sept M de Jong 4 m 15 C Groeneveld O d GEtlüWD LI Sept C de Bruin en P J an der Linden W Zandijk en H van Dam P van Reden en M yan Werk booveo 0 deEuegten J van Wgogaai den ReeuwUk r GEBOREN Jacobn ouders A de Wit en M Streng ADVERTSNTIEN Uarlelgk dank aan mgne geachte Stadgonooten voor de langdurige gnnat mg bewezen Heéeu en imorganavona zal voor het laatst gebakken worden Agentuur bg de Firma Wed BOSMAN te Gouda Wed J C 8IBBE8