Goudsche Courant, zaterdag 18 september 1897

ar No 7379 Zaterdag 18 8eptCinber 1807 36ste tl turgtlW MDSCHE mmm JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken i i ï t ttH ö ADVERTENTIEN worden geplaatst viii1 5 regelt a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen tJroot letters worden berekei ffjnaar plaatsruimte h Inzending van Advei tentiën tot 1 uur des midCn De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon ea Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco p r post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VÜF CENTEN Stoombootreederij de IJSEL YERPAGHTING DËR BUFFKTTEN Tegen I OCTOBER 189 De VOORWAARDEN ïijn voor bulanghebbenden gratis verkrygbaar ten Kantoreder Seedeig aan het Njleuwe Veerstal te Gouda De Directie A K van der GABDBN Mevr FORTUUN DROOQLBE BR Westhaven 204 vraagt tegen 1 November eene natte zindelyke Keukenmeid genegen ook fauisirerk te verrichten Te Voorburg naby Den Baag vordk ia een klein deftig gezin tegen 1 November gerruagd een FLINK MEISJE als Meid alleen die uitstekend kookt en sindeiyk werkt mondeling getuigen noodig Loon nOO f26 wascbgeld Brieven iranco lett B aan Boekhandelaar DAHL t Voorbur w ELEGTR0M0T0RI$CBnAIIDB4L$BAKDJ £$ WBTTIQ QBDBPONBERD BU het rehrulk daarvan KescbiMit h t tanden krnren der Kinderen ZDKOEK DE NIIV STE PIJN 10 000 Gulden wor t betaald aan hem die bewyzen kan dat de bg my ter inzage liggende getaig aohriften der oitatekende reealtateu Tan de Ëleclroniotorisclie TandhalsbandjeSj niet echt zyn Mk Men lette op den naam van dm Fabrikant IIOBEKT HOLTX H Wordt franco toegezon4ën atleen na ontvangtt Tan poBtzegel ad 9 cent door R0BEaTHOLTZ KUniegeo I Wederverkooperg gevraagd Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der èeMbevlekking Onanie en gehe jue uitspattingen il het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAKIl üollaudsohe uitgare met 27 afb Pri s 2 gulden Ieder die aan de versobrikkelgke gerolgen rau deze ondea d lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgke duizend van een aekeren dood Te verkrygen b hetVerlagB Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrij ook in postzegüls en in eiken boekhandel in Holland I Z J V ER6EKB 60PBA Bereelt zich beleefd aan tot het scharen Tan KOPLATTEN ARC HITH A VEN en LIJSTEN volgens op te geren profiel Ook tot het zagen vanTOOGSTUKKËN en verder alle uagwerk wat tot het vak behoort Met en zonder levering van hont Kliniek en Polikliniek OBSVBTHBB en filnVMBeOIMGMB voor Hpreeknren dageljks van IS X u Oratis SpnnjWsu Maandag Woenidag en Vrijdag 9 tt nor DORDRECHT Lijnbaan No 11 r A OKVL QmHtbaT Directeur Oiitidi Dml nn k BEINKMllM Ir 200N 1 Vanaf heden PIJN GEKRUIDE ZURE ZULT en PRIMA ROOHWORIST weder verkrijgbaar A BRAKEL GOUWE C 71 Te Hoop of te Huur aangeboden GEN HGGRGNHVIS Staande aan de WESTHAVEN W k B N U7 Te bevragen Lange Tiendeweg D fi9 Het hais bevat beneden 3 Kamers met Soite Keuken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zolder verder alles netjes en doelmatig ingericht alsmede van Gas en Waterleiding voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding Stedelpe Gasfalïriek te GOUDA De prtjs van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4V et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbnis verbonden met 15 meter vrge leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 liobi aBmeters bedraagt de hnor 10 cent por maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelgks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ IN Gheiuiscbc WasscherU VAN 11 OPl E HËIIIIEU 19 KruUkade Botterdam Gebravot ürd door Z M den Koning der Belgen Qoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stöomeu en verven van alle Heerenen Üamesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mtuitels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de Éieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetz gestoomd of geverfdworden onschadelyk voor de gezondheid envolgens staal bewerkt U7n is da beats inwrurint tegen Jicht Al Rheonuitlsk LaQUttmjnea kortom AiikBrPaiBExpeiier lQg B WJnflD TM Ü leiii leiiei uii yffjK iBmttketliitlllimaaatsw Dd Qt can $ WMt 4m itMdi b leder htüigeiip ErP Anker Piln Expelier Priji 90 ont 7IS oaat n fl 2 de flemli Tfforhandea la 4t meaetfl Apotkekes an by F A Rl litar t Od ts Botleitlam Te GOUDA by C LÜGBR Apotheker Markt en bjj WOLFF Co Westhaven 198 TANDARTS E CASSUTO Turhnarkt 17 uoada a I van 10 tot S uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voormiddag Bekroond Tantoon tel 1 ing Seboenmakttry s HKgs Ang ism taar Lipuin Satin wu lyn dt b Eaidasub voor bet Bond t moeite keurig jpoetien Tim alle wwrt en geklenrd eohoanwork TerkryrbKMby winkelien in aohoenwerk Etitlukterlen Drofferyen ena Uea iett K d op num en faibrlekemerk in At aii W tw MUUn Aralittn XLïe Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMES en KINDEBM0DE8 benevens UANDWERKPATRONEN mIEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN NUMMER In ieder n tekêt mwarie piitteu moOekrontek feHiUetam enz enz e Uitgave zonder gekl pUteu met S anypotr cd 3 groote gekaipts pair P r U an f 1 86 p pott l 6 8 ftU do Ie uitg met ilaareiibofon 6 g kleurde plaiea 1 76 1 90 ƒ i ïfl f UgJkl pion I l yz geVn p t ij het Öeoo 8 50 8 A0 w 8e H jij hel Sa no L gek patr n kfur e 12a een gekleurd traaie ltandwerkpatroon 8 3 a PBOEPaHEIl II PBOSPECTÖS ALOM ü w4e A SÏ i l Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Beaa pracla tig r5 et irigrericli t HËEREKHUIS met m staande aan den KAITTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kauierg met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een geroot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesjjioeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Per bus 90 et doozen 00 en 30 et pakjes 15 et spnitje 60 en 35 et NIEUW MIDDEL tegen snot bj Hoenders en alle Plnimgedierte a 0 45 per flesoh Dooen met voer ter verdelging van rutten en muizen 85 en 20 et Pakjes 10 et Alles met gebrniksaanwgzing Heereu eigenarsn van 10 jaar Abonneeren voor Genrig en Onsohadelgk Z lveriBg ret leqm branderigheid klieraehtige aangêzichU en andere Uchaamaroven en wonden etrakhêid en ate kingen bij versueringen mnUrhaHden en voeten bij schur e dauworm em Znivert van onrein insect onder in en op het vel en hur 10 Cents per doos Huizen kunnen zich op voordeelige wUze voor de reinheid in hunne hilurperceelen tctoriawater ui f de VFcfor aJBron f e Oberlahnst Inl Ems Tafeldrank m Vanhj£ ninklyke uïs der èder anden Het groote aantal zenuwkwalen t J ül mlïdJm dooi 4 m dlieli oteuch p unnwond K nt au den doimLttÜkSS de r toe dit J door Jot f obrulk nukoa tui don o vouIlnt ii wet Minilllk lu i debalL MSI IÏj Jl5l i t MOluippoUJke kiloleii do hoont 1 eIiiii MUiii weA tavBl me oldud bjUkt to IJn Toor de uu lennirWeleii lljdenda moii Si iold dSo taieêawlliS I ölSérSJ den dooi den gowoien Otldor Tm OoaondMI Dr Bomin WoUemann te Vuèhotai es tenuTop de on dantlndlnt opiedun In eene SO Juice preklljk Koor rnnehlai v kei ixn Mlaaual ver du w rd B e okUiU aUff M d r d hnlA onmlUellUk umtiM rnKKtm S neeewllie weiden weikoUJk eoliltterenlo leinltMw TOkiena en ilj aeakte looveel opren det ven een door des nitTlndei reiehreTen werkje OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hert voorkoiileg tn genMina binnen korten tlfd nedi de llt 4ntk verschenen ii Dit boekje bev t niet tUeei Tor h t BMte irab üek veratianbare verkitringen omtrent het wexen öer nieuwere therapie en dt farmed lelta in wanh p ge gevallen v rkroKen uitwerking maar ook vindt men daarin weteusohappelUke Ter haiidelingemirt de medUche blaiieH die aan daze geneeiwijie gewijd tUn loomede afcohritt vtn tal van getnlMohriften van hooggeplaatite Kanaeekandigea onde welk iéalira ntd r pfoftmr au de yolylillaliilt tt Pari i ma Rouaamont 10 1 RtalJiBrabBr ratd dr erahtiiHrand sMtieliMr tH htt kraak Dr P Farettlar B nMbBer direateiir van hit hoapltul to Agen Sehalnritli Dr teberiai kaïtael fliitanhli i S i n v iJ ï X Vi n W Aan allen wier BcnnirBeatcl aaeer of oilnilcr e4a n la f an nmmvmmmmA dalja bludaedrang aroDta irlkkelbaarlieM ittaagdbeid alaMfooibtld RehanetIJk xmi m oabaiUitHJkl tM Uad verder alle iteken dlq oor beroerte getroffen werden nnog lUdea ua da nTolgeadMrm looals vtr iBmiigaa MvarmSMH tot iprakeR iwva toagvai MDeièlIJk llkkaa aUJfliaM Ur flwrleliha Mt wertdarflade a la plaatieHIki twatte venwakkin van gahaagen ens m gU die reada ondM ges akiuidlga behgndeluig geweeat zijn maar door da bekülde miadr r Il ia Mt haoNi liMfliVa 1 vaa krieleltni in aa tot aiapaa vaa haadan ta voatan aaa al daxe drU Ml all ook oaa Jeaga mBlijea lijdende aan bieekiuont an kraohlaloealiald o ptraanaa dl vaal mat het tiaaN warktn en KeentolIJke reactie wülen vowkontB wordt bogend tugendaii ilcbbet bovea vermeide weikje aan te scbaffen hetwelk ODaanTran keatalaaa aan MWvarlonden wordt door Amaterdav door H CLRBAST A f HelUgeweg a Rotterdam F E viiu AANTBS KOI f F Apotheker Korte Hoofbteeg 1 Ctrcflht LOBItV A PORTON Ondegraub bU da Gaardbrng F lBt Op de jongste h gtenniach m hdlctuale tentoonatellluj la de l r WelaaaaBn aohe GieiiH riëa TU K wlÜde Hing dani wUh i BadUalM JnriJ met da KUven edaüla bafcMHMid Sïïs Patent H Stollen A Builuignit aititnrcuu ntntkiti stm ictur Imntrllt UUlllMl D r grae Brlaill O aneri W tu H tmmtn Kei MtMKwi msrthloaen Hacliahmunom 8 j M Uu keufl Mher umin slem chtirfe H ritoUeli Mrm iiae dMcl Mt m m IMIteMImtm f dlMii uaiee Httêl ft Mbtmülmil ÊUtfImti SZPreittltlmMdtBeuijniête treilt ml O Warnung f il r J VMThaafl aahlai la da eriraii bat vaa da BINNENLAND GOUDA 17 SBjiteaiber 1897 Gistvreo DTund bield de Udciab Gouda hnr jaarlökfcbe Vergadering Wt het doen van redeoing en TerantwoordiOR Tot beB uurbledtD werdeu faerko en de bb G D LoliuB vau Goor J A C IJas tijii en C Spil 6D gekozeu de hb J Zwart e dr A van IJModgk Woeosdatt 22 Sept des avonds tan 8 uDt Kil eeDe Vergadering plaats hebbeo van de aid Gouda c vao bet Ned God Genootachaf op de Ageoda z a geplaatst Verkiei iDg vao een lid voor bet Hoofdbastuor Verslag vaa deo Afgev der Gowestel vergnderiDge Verslag van den Afge der Alg Vergad Voordracht vao deo beer P Ryk Roodvraag en sluinng OclegeDbeid tot Blemmeo gedareodede Vergadering De Ie luit H M J Sark vao bet 4e reg iof wordt 1 October ootheveo van zyne de taoheeriag bg bet 2e reg veld art te Leideu eo tal 1 November zijae Btadiëa by de hoogere krögasobool weder Terrolgen Bij EoD Bes is met iogaog vao 1 October benoemd tot soraauaerair Ant posteryen eD telegrapbie J F Daftlnmos te Goada Het proT kerkbestunr van Groningeo heeft by eiodnitflpraak het TOQuis gewezen door bet olassicaal bestaar vao Goada by uitspraak van 19 Oct 1896 Id zake de doopsbedieaiDg vao den beer J W K Hoevars pred teStolwyk vernietigd Naar het V d c Terneemt is aaDhetmioitterie van oorlog reeds eeo wetaootwerp tot invoariDg van persooolykeu dienetplioht ia bewarki ig Is bet blad goed ingelicht dan eal dit wetsontwerp van eenvoodif en aard zyo en niet omvatten eeo reorganisatie der levende itrydkraohten maar alleen datgene wat met da invoering van persoonlyken dieoitplicbt ïn onmiddellyk verband staat Nur men ons mededeolt ttaa eerlang pen groote promotie by de posteryeo worden tegemoet gezien Het Centraal Comité uit de Hoofdcommissie FEVlhLETOIM FLIRTATION U Maar Ëunioa waagde t nifat ze kende de macht van die oudeogend ft kkerande oogen die baar voorheen bftoovenl haddeo en later weer een invloed op haar hadden vtrkregsn dia ze laakte maar waaraan zij ziob niet had kunnen onttrekken in de dagen toen alke afwisseling haar welkom was omdat zo vreesde krankzinnig of aleoht te worden uil varvaling en spijt dat haar jeugdig teven voor teuwig vtrhonden was aan een man met wien z i niet sympatbisaerda zoo als za meende boewei za hem aobten moest De taatate maaaden bad ze zioh er op toegelegd om voortaan haar levensgeluk aan air John s z de te vinden in de naawgezette waarDcmiDg van d pliobtan die b j hem t huogst golden maar toen was se niet dikwgis onder den invloed van die oogea gewent die zulk een duivelaahtige toovermscht op kaar uitoefendeD Ook na bad zy ziefa voorgenomsn koel en teruggetrokken te tijn en alleen op die voorwaarde siobzelve het genot gegund van een waak van ootapanning die soo hemelsbreed beloofde ta varschillea van het afgebakende laven op The ïerna Maar Franois meende op grond van vroegere toenadering het recht te hebben haar arnitiga stemming ala een muker te besohouwen en lachte on hare opvettiag vau eens Terhoudiag die door bare vroegere gemak ran Ingezetenen voor de feestetyke ont aiig l van H M de KoLÏngio te Amsterdani ter gelegenheid vau linrer Maj Steits Inhuldiging binaen Amsterdam lu bet janr 1898 heelt m t de nitgeversSrnia Van Holkeina Wareadorf te Amaterdam pen overeeukomst geulotep Wiarby aan die firma bet uitsluiteud recht i verleend to de nitgave ftD a Het Officieel Gedenkboek van de Inbtildiging van H M de Koningio in 1898 b L e Officiëele Feeiitgtds van de plechtighedt n en feestelykheden te houdeu ter gelegenheid vau de Iphuldigiog van H M dt Koningin in 1898 Ooor de Tielscbe knn vereeDiging wordt uit de verzameling van het Museum en de Siibool voor Kanstnyverheid te Haarlem eene Tfn toi nstelliag voorbereid diu den 22 Septdtuber zal geopend worden Dh teatoonetelling zal omvatten Weiken in metital eo io hout uit eracbillende tydperknn en gipsafgietsels modnlleQ van bekeooe kuostvoorwerpeu Teekemageo en coiDpoaitiëo op het gebied der toe flpa4te kunst Teekeniogen en BchildoratodiÜo aquarpUeo naar BtiUevens koppen en beelden naar pleister eu de natuar Uitgevoerde decoratieve ecbilderwerken en decoratief beeldbouwwerk io bont en verdere sehetsea en oomposïtiëo op decoratief gebied Deze tentoonstelling zal zeker roer de Tiel Bche ambachtenyverheid en vooral voor hen wier vak z cb op het kunstiodustrieele i el ied bewebgt zeer nuttig zyu en meu kau met geiioegeu waarnameo dal ook de kleinere plaatsen in 0U8 Und aan de algemeeoe bewegiug to veredeling van bet amba ht begiuneo deel te nemeii Hel volgende moet aan de Pruisische grenzen bij Winteiswyk eenige dagen geleden zyn veorgevallen Eenige muzikanten uit yüdlobu hadden daar een avond by eeo party hnn ta lentan tea beste gegeven Vóór hau terugkeei wilden zy voor moeder de vrouw een flink stak vleeach met een ham medenemeu Des nachts is dit vervoor o er de Doitsche grenzen met geoorloofd en zeker niet in de hoeveelheid die zy wilden medeneineo Zy kozen daarom als een veilige bergplaats hun trommel die zij by de muziek gebraikeu By de Duitsche grens gekomen onderzocht de Duit che commies of de pasaauteu ook iets by zicb hadden Hy kreeg nchturducht toen by de trommel die hy by toeval aanraakte zoo geweldig zwaar vood Hy nam bet vel van de trommel ea bot overige begrypt men t et was een dure kanstreis kelijkheid epotte met alte doftigheid Ze moest ar self bijna om lachen ala de zaak niet zoo ernstigWS9 geweest Ze begreep Instinrtmatig dat dezetweede ontmoetiiig waardoor zij en Frnncia de vr ekeus hadden omtn nt hnnne verdere verhouding totelkander beBUssend zou zijn voor geheel hun volgendloven V Ze keek ee over de tafel heen naar sir Richards Hij was door de wijze bestierïng zijns gastneers nanst een hekend oeconoom uit Schotland geplaatst mot wien hij z n dierste belangen grondig bespraken koa Aan zijn rechterhand zat mevrouw Thompson die hem luaaohenbeide een compliment maakte over zyn jonge vrouw H knikte haar na en dan toe slsof bij ggon wilde Geniet uw joB e leven en denk niet om m j ik amuseer me op myne w ze Kun ce zuchtte eens Die lange diners zijn altgd vervelend Jady Richards zaide Francis alsof hij haar zucht geboordhad maar over een uur zullen we ons in de danszaal schadeloos kunnen stellen voor deze gedwongenrust Mag ik vaat een wals en een quadrille bespreken V Eunice knikte toestemmend Hare voeten popelden hg de gedachte san het lang ontbeerd genot en een gelukkig glimlscbje vloog over haar galaat irZoo zie ik u liever Kunice t hertanert mij ssn den ouden tijd Ge zijt toch nog te jong om voor goed die ernstige plooi van stralEs aan te n men F anice zag naar hem op Ga hebt getgk ik he t beproefd maar ik ken mijn rol in de oomedie der wereld nog met goed hoewel ik t memand dan u sou willen bekenneDi Ik vsrbsug mij ontiettend op de Kerstwwk maar I fOOtdsze virtuooxBii Üaar r meer dan twee jS wiirei kuiinen z wegenrsaokkeUry in verefuitging tat een gevangeois raf van 4 weken worden veroordeeld Het inbeslaguempn vau de trommel bot vle 4 eb en de ham is reeds geschied Volgens d Noordbrab ia het benebt dat G van Ue der die tbana te Leeuwarden Ieveuatang gevangen zit ter zake vau deu moord gepleegd op den wacblmeester G Uockman oulaiiga eene volled ge bekentenis oude hebben afgelegd uiet j imt Het was toch niet hj die onlang de bekentenis deed maar lyn me deplichtige Vau BHrkum meer bekend onder ilen oaam an den jon en baron die toi tien jaren gevangeuiistraf veroordeeld werd BJj e ii bezoek aan het slot HorreochiemiPe een der toovprpa ei eu van wyl n koning Lodewyk van Uoieren eneden 6n paar Ungwlsrhfn heimilgk aen k stbnren vergolden nnrdyfikwast af Andere tiernten bemerkten bet eo de heeren werden gaarre teerd Of t gewone 7akkeQroll ry dan wel verzamel waanzin was wordt met gemeld Io de noordelyke staten vaa Amanka komthet iljuchenc zelden voor Oroole sensatie isdtwrom gewekt door bet teit dat te Veraailles io It a óana 400 raitern eaftgis ter nacht naar deKB angenia reden zich van den cipier meestermaakten en vyf rooveri naar boiten sleeptenen ophingen Reeds jaren lang werden Duitsche farmers in het h trict geplaagd iloor allerlei bandieten dje Kelfa bejaarde vrouwen martelden om haar te dwingen de plaats aun te wyzoo waur baar geld verborgen was Ën de Aaierikaaneche jastitie U soms heel laks Over don tocht naar Segli werd dd 6 Aug aan de J B c geschreven Gist ruorgou debarkterde het laatote gedeelte der verwachte troepen drie compagnieën van het 3e bataljon 2 section b gartilterie en een half peloton cavalerie Tbant was mön dns gereed tut den stryd en men liet er dan ook geen grns over groeien om hiermede aan te vangen In een dugorder vair den gnarerneur van Atjeb en onderboorigheden Wflrd d soldaat ftsDgeraoedigd zyn pÜcbt goed te verfulleo en zicb te onthouden van wreedheden tegenover rroawen o kinderen en het le e de Kouiugiu dat daze or ler heloot werd overal met een krachtig hoera ontvangen In het bivak werd des avonds door den Amboinee cben gaastelyko wat ik oolc voor dwaasheden bogft b deuk dut l niet anders js dan flirtation Natuurlijk ontwoord e Frauci luanr li ducht Ze geeft moor om mij dan ze zulf weet VI Vroohjk klinken de kerkklokken op dm eerstoir Kerstmorgen hoewel ze de gewonen fontorigen metaslklaiik hebben Maar het fooslolijk gestemde oor verfraait dan indruk zooals de andere zintuigen op hnnbo wyze doen teu oprichte van andere uitingen van de feestelijke slommiog Overal sneeuw 1 Op de stoenon mureu vóór de talloozo huizon die zoo zwart an rookerig uitkomen tegen het witte kleed op de daken op de evergreens die san het Kngdscho landschap telfa in m winter zoo n Troolyk aanzie geven op de luifels van de iD antieken slyl gebouwde berbergen of liever jentTorpaleizon die hier buiten or hter niet iulk een lohitterend vDorkoffien hebbeu ala in Landen zelf eindelijk op da torens van het uit roodo en witte steenen opgetrokken kerkje van Barnett Pen vongoii avond he ben da gasten op Kiiigs Hall iioh ala kindaran varmaakt mot snop drngoona waarbij de freules menig gilletje Heten booron omdat z vreej ien i i levend ie Verbranden en Jolinny siob verdienslolyk gemaakt heeft door inderdaad miss Rose May bot leven te redden iloordat hy bijtijds baar luchtig kleedje uitdoofde dat in brand geraakte toen er een brandende rozyo op vifl Hij veroor loofde zioh daarom de vryheid Rote zonder eenige plichtplegingen onder den mistletoe te kussen toen hjj baar toevallig in de veatibule tegenkwam e Morgans boddia alien bet hais groangemaakt en zelfs die de exptditioimiro troepen vnigt een gods dieostoefenii g gebonden aarby de AmboiüeeBchö militairen tot den stryd werden opgewekt Des avonds w rd da gevechisdi poaitie hakend gemaakt Uüs morgana te 5 aar zouden de lroü ien langs hit strand zya opgesteld om vandaar mareheereude in de licbtiog van Koewala Burabaoe Kota Soekeen in deo rug te vallen en daarna respectievelyk de kampongs Pakan Baroe Sibreh en Pakao Sot te veroveren Do murscborde der tropen was als volgt Voorhoede d t marRchuoasees llooldkolonne 1 corap 3e bat 2 spoliea horgarf 2 comp 14e bat 1 smbolaoce 1 couip 14fl bat Te 5 uar a morgens werd dere kolossale ko ouue in beweging gesteld en nmrcbeerdf langs het strand op tot ongeveer een 500 M vüorby de Koewala Baroe zonder dat er eeo schot viel werd deze afstand afgelegd Hel bleek dus weder dat Ua Atjehache waakiaamheid nog immer Mecht blyft Op dit punt werd en opnameHetling iagenomen teneinde de marine tu de gelegenheid te stellen door haar artillerievuur deo str d Vhor te bereiden Ougevoer half zes werd dit voor geopend van vijr acbepen af werd thans ongeveer drie kwartier flmk gepoeiiird op de knnponga So koen en Pakan Baroe Na verloop van dit tydperk werd door middfl vait een seiubrigadu aan de oorlogsschepen bekend gemaakt dat bet voor gestaakt moefit worden om de troepen inde gelegenheid te atellen op te rukken De bergurtillene nam thans een stelüug in ten noorden van da Seridieng een ondipp manr vry breed rivieitjo dat in de Eoewalu Baraboe uitmondt Ooslelyk van de artillerie kwamen het 3q bataljon en de marvchauat epa iu gevecbtatinie Achter bet midden dezer linie stelde zich het 14e bataljon iu kolonne op Oe Boctift gabietroepeu die by da kolonne wai iugeddeld werd uu iu twee grtiepen gesplitst een bestemd om deu anuval van bet 3e hatal jo i en een om dien van de marechaussees te ToUan Thans rokten de ko onnes voorwaarts de artillerie nam eeo stelling in ten zuiden van het zooeven genoemde riviertje en steunde den opmiirscb d r infanterie door naar vuur Ongeveer ta half acht werd tot den eindetykan aaoff l op de kauipongs Soekoon en Pakao Baroe orergeg ao Enrat na werd het vyandelyk vaur op ons geopend en werd door ons ma kort doch krachtig repeteervuur afgegeven Nadat bet Toargevocbt eenige minuten had aangeboDden word tot den stormloop overgegaan In baide otiii takja iiolly gestoken in do lyst om het j ortrol van oen adjudant van oen van Franois vourvadoroiu die generaal of zoo iets goweest was on by vargisaiog voor tijn overgrootvader word aangexian Be damn s May hadden er op gestaan in t beslag voor de christmas puddings te roeren en wartn teleurgesteld e booron dat die reeds sedert veertien dagen ir do kouken hingen geduldig hun lot ufwaobteTide Nu was ieilor in oen paste stemming voor hel meor pleohiigi deel van het feuat Dl klokkon rtf pon allen tor kerke en om half olf znten zo op banna plaatsen in do ouderwotsche hnnkcn dio met de wapons Va do voornaamste families uit den omtrek versierd wöron l e dienst begon on was iQls minder vervelund da an lert d or de acboone muziek van bet koor Rose May zag er in hnnr rwartfluweolou kluodje met grijahont gegarneerd in hnro knielende houding uit als eene hoilige altyil volgens Johnny en Frai cis en air llfchard bewendordin om stryd het scboono profiel van Kunico dat zoo goei togen don donkeren achtergrond ulikwabi Francis poogde tcIkenR baro blikken te ontmoef n maar toevallig of opxottelljk richtte z ze nooit hlitar zijn kant man staardo droomend voor zich uit ïlr was io den laataton lyd lots ei nstigii in banr wez n dat hy niet begreep haawvl hy het meando t amieten toaschrijvpu san een nieuwe gril Hij bad znovpel met vrouwen omgegaan dat hy zicli inbeeldde ze allo te begrijp n on to b was ar oo iqei i u nuance in haar karakter dat bij nooit zou va ttan omdat h j zalf maar tot op zekere hoogte iijtlg h oa land wttS