Goudsche Courant, zaterdag 18 september 1897

Directe Spoorwegverblodlngen met GOUDA gomerdlenst 1897 AaDgevaflgeD t MeK GOUDA ROTTEKDiH 7 81 i ft a 7 O 8 8 16 8 36 9 80 9 87 9 4 lO U 11 18 8 48 V f 8 49 9 6 8 88 9 C6 11 80 10 09 9 40 9 47 10 13 10 80 11 88 7 86 8 8 40 9 88 1 68 4 4 16 6 10 KOTTIRDl M O O D D i Eotterdam Oapeljs Nieuwarkeik UoordTooht Sauda I7 7 46 8 18 9 00 9 47 10 18 GOUDA DENHtAS Qouda ZeTaBkuüwB Uoflrkapellfl Zoatermeer Zegwaard Voorburg Haga B 7 8U 8 80 9 17 9 84 10 14 11 16 18 18 18 88 1 87 8 46 4 49 6 86 6 64 8 11 7 84 7 49 88 8 64 9 64 10 89 11 16 lill 7 49 8 48 18 40 01 lO OJ i ï ï 7 8 8 81 t f 1 61 H 101 V 8 07 9 08 1 06 t l 8 H 8 18 9 08 9 46 9 E4 10 44 11 46 18 48 1 10 9 06 4 16 6 16 6 66 89 8 1 4 8 81 9 9 88 10 88 11 6 11 44 66 18 47 DEN HAASeOUDA 11 87 18 811 36 8 44 8 40 4 01 4 83 6 80 6 18 7 18 7 6 9 I8 lO t 1 41 4 89 16 1 66 4 8 80 9 48 8 08 6 04 6 89 f 9 9 Onada 6 88 7 60 8 18 9 08 10 1610 6411 67 18 60 8 17 8 14 4 08 BTKÏOHT O OOD A 8 17 4 86 6 06 6 8 S6 10 17 10 86 Ulreoht 6 38 7 4 8 49 9 90 10 1 10 86 11 88 1 8 08 S U 4 48 6 86 6 5 7 6 7 10 10 34 Vroerdei 6 68 8 08 10 38 11 66 4 1 7 18 8 84 14 7 18 8 48 10 41 üudetlraM 7 07 8 14 10 4 4 84 8 60 08 4 7 39 1 9 11 18 l 18 Ooilda O l D A l TEÏOBT loaaa 80 8 87 7 66 8 819 07 10 19 10 67 18 00 18 68 S IOOulaw 6 46 8 4 n 11 14 8 87 Woanlea S l A i t 11 89 8 4 Utraekl 18 7 ir8 88 9 0 9 89 10 61 11 46 18 38 1 86 3 08 9 07 lO Ot 88 1 7 07 8 14 10 4 4 14 if i 9 86 7 89 8 I7 81 9 8 10 68 11 10 18 111 8 8 46 4 87 6 0 07 7 898 88 9 10 M AMSTlllDA H 8 O D D A8 18 9 08 10 48 I 88 8 4 4 4 9 14 U 89 18 11 1M8 1 16 4 41 W GOUD A A H8TEBDAM 7 81 8 48 10 7 18 10 4 11 80 7 1 8 S8 10 17 10 88 AB tatdam O Bt 8 18 9 81 10 0 1 1 IJ8 1 l ll 1 1 U 4 Owl H4 kamponga was eo veraterkiog van dien Daaoi bet boofdpnot tko onzen aanvaU Ott tnimtg werd da aanval door beide korpsen doorgezet Ds bentiog Kota Soekoeo bleek nntzettend eterk te zjjn hooga aarde wallen en zware bamboedoeriTerap rriD en omgaven dez ver aterkiDg De besetting er vaa begroette onze aanvallen behalve met gewecrvaar ook mat laazeo die met kracht over de boratweriDi werden geaüagerd Door onze geöietroepen verden eenige dynamietworteltjes icrdebenting gealingerd zoodat de weeritand weldra gebroken wae Ia Soekoeo Het de vgand 56 in Pakao Baroe 64 dooden achter terwyt wg aleohtü 1 doode en 14 gewondea hadden Thans werden dokampongsbinoaDgedroogeo an doorzocht Eeae compagnie nam stelliog aan de zaidvyde iv d Soekiioea waar thnna de naar Paleab luchtende bevolking werd onder Toar genomen Eenigeo hiervan werden oog oeei escboten Bji het doorzoeken der buizen in den kanfpoog werd oog een Atjttber aaugetrofifen die nog oea Suropeeacb fuselier mek zga rent jong een stoot ïn den buik wiat toe te breagen voordat da onzen hem oeerlegdeo De benting Pantej Radj werd dtiarop door een compagoie van het 14e bezet tep ej nde deze veraterkiog als zgnda en uitstekend ateunpUDt voórloopig te betionden Daar het onmiddeHgk post Bluitan ia per volgende poit voortzetting Voor de Arrondisaemuoti ïlechtbaDk te R tprdam stond gisteren o a terecht In de eerste plaats stond b den terecht J A C N 43 jaar koopmfto alhier oad r de attnklacht aU zoude hg in September 1896 of daaromUent t Rotterdam valschelgk op e tt zegel van 15 ca t eeu geschrift hébben opgemaakt luidende Ouderget verklairfc gekocht te hebben van den Ueer J A O Nuy te Rot terdam een distellatieketel met tosoehooreo be taliug zal later plaats bebbeo bg ingebruikuemiag voor de somma van een duizand galden welk geschrift hg daarna vaUchelgk teekeude J Van Ëik Amajlerdam 1 Sept 96c eu zulks met het oogmerk om het als echt en ouveryalscbt te gebrniken of door anderen te doen gebruikeo kauneude uit dat gebruik eenig nadeel ontstaan en op 5 April 1897 ter terechtzittiug der Arrondissemeats Rechtbaok alhier bg de ba handeling van een tt eu bem door den Rgksadvocaat ingestelde atrafvervolgiag wegens overtreding der wet van 20 Juni 1862 no 62 opzettelgk ten einde een mogelgke veroord eliug ie voorkomen door te bewgzen dat niet bg ibaar N van £ yk of een ander eigenaar waa van de dtstillatie toeatolleu ten processe bedoeld gebruik hebbeo gemaakt of doen maken van vooromschreven vatach gOËchrift als ware het echt en onrervalacht door het door zgu advocaat mr Jos Van Kaalte als bewgsstuk aan de rechtbank te doen overlcggeu kunnende uit dat gebruik eeolg nadeel outstaao t Beklaagde die zooala men zich herinnert den 3 u April jl alhier terecht tood wegens de exploitatie van eeu clandestiene brauderg te Waddingaveeo waartoe hg een envoudigen melkboer uit Ter Dreggen Naone Vau Ëgk onder voorwendsel een chef voor zgu varkeoti menterg op grooLe schaal uoodi td hebben rnalgré lai tot brandersbaaa verbeven had ontkende het ten laste gelegde met nadruk Hg beweerde dut ds brauderg iu quaeatie die bem een verourdeehug tot f 1000 boete aubs 100 dageu heobteuia opIcTarde niemand aud ra aanging dan Vau Egk die haar voor f 1000 had gekocht en wel op het coutract waarover de qaaeitie thans loopt Beklaagde hield vol dat Van Ëgk dit contract te zijnen huize iu de Vauder Dugastiaat had geteekeud en persisteerde ten aanzien van de brauderg bg de teu vorige processe door hem afgelegde verklafiogeo Van Ëgk daarentegen bezwoer dat hg zgn handteekeniug niet ouder het contract bad gezet en dat hg het contract elfn nooit nmlar mm 7 86 7 88 7 89 7 46 7 66 7 4 66 6 06 6 14 6 91 6 87 6 68 8 U 19 8 86 Oawla O Sl Owd Moordrwht Kiettweckark dapalls Stotterdain de oogen bad gQJb d Wal biervoor pl lte was het feit dat de handteekeniug ortogra phi ch onjuist wai gesteld terwgl db in de e t t schriftexperta benoemde deskuodigm de heeren G Kamerbeek en J J Vürtbeim hevendieu verklaarden dat tg afkomstig wss van de hand van beklaigde Vgf getuigen k charge eu evenveel decharge onder wie de 21 jirige docbter eu de 16 jarige zoon van bekla gdf werden in deze geboord Door de heeren schrifteiperta was eeu zeer uitvoerig tot iu de kleinste bgzouderbedeo beredeneerd rapport inge ererd teu aanzien v n de uitjiomaleo verkregen bg bet vergelgkead onderzoek van beklaagde a hand achrift eu het valache contract Bun nieeoing dat bek aagde de schrgver is van de vatsche handteekeurng weVJ bestreden door N raadaman mr L S BoUaoder die van oordeel was dat di heeren bg hun onderzoek zooveel helaugrgke criteria over bet hnofd baddeu gezien dat deze iu het voordeel van zgu cliSat ruimschoots opwa n tegen de in tgu nadeel aangevoerde criteria Eeu geaoimeerde discussie over impieasie routine j o onderliuge vergelgking bg scbriftexpertiee waa hieraan bet gevulg oUit de verklaringen der gètui en ïid nrgebleek o a dat de zoon eu de docbter va be klaagde Van Egk in de koffiekamer van hunvader a café mei pen ea inkt hadden zien schrgveo Kort daarun bad N een contract laten zien geteekeud VaB Eikt en daarbg gezegd tZivzoo na beu ik Goddank overal yan afc Vau Egk hieromtrent ondervraagd verzekerde echter pertinent dat hg nooit iu de lucaliteit van N peu of lukt had gebruikt De andere getuigen k déct arge hadden beklaagde in bet bezit gezien van een stuk op zegel en gehoord dat hy danrop doelende zeide Ik beu geJekt want ik heb de braoderg overgedaan Het Ü M bg monde van mr Iv K H Ënderlein na het getuigenverhoor aan het woord toon e in een uitvoerig requititoir aaU dat bet contract door beklaagde valach Igk geteekeud niets anders waa dao een fictie waarmede hg zeer alim den achgu van zich trachtte af te wenden Om tezorgen dat bg bg de ndmiuistraiie niet als eigenaar der brauderg bekend zou worden liet hg er een eeuvoudigen boer iuloopeo Dat bekl echter met de valicbe haudteekeuïng eenige kaïiS zou hebhen zgu beweringen waarBchgnlgk te maken kwam hel O M al zeer onwaarschijnigk voor en wel omdat iedereéfi kan begrgpeu dat eeu boer dia Iu zulke diagen vooral pgnlgk voorzichtig is er zich nooit toe zal leeoeu zich zooder eenige kans op voordeel by contract te vecbiudeo tot de betaling van een zeer boogeu som die bg bovendien niet eéfhT bezit De verklaringen d r deskundigen bevestigden het oordeel vau Z E A dat beklaagde htt Doulra t raUchelgk heeft geteekeud zoödat hg bet tei laste Keiegde wettig en overtoigend bewezen achtend vrijheid vond 6 maanden ge vaugeuisctraf te vorderen De verdediger begon met op te merken dat zyu cliënt niet sou worden veroordeeld en stelde dan ais praemissie ter nadere toeliobtiug van deze voorstelling de vr geu Ia bekl de aobrgver der handteekeniug en zoo ja waa er dan mogetgkbeid dat hieruit nadeel zoo kunnen ontstaan t ïn een wetoverdacbt pleidooi viel pletter het rapport der cbriftxpertB aan wee er op dat men io t algemeen niet vetl waarde kan hechten icbnftexpertise iu geen geval zooveel dat men er het lot vau eeu bekl van kan lateu afhangen en traohte dan ook aan te toonen de mo flijkheid dat Van £ gk toch bet contract had geteekeud De eerste vraag meende pleiter met vgtle overtuiging ontkeuoeud te kunnen beatwcordeu 18 86 18 88 18 89 11 48 18 66 U 1 19 18 11 9S 11 86 I 11 48 61 18 88 11 86 11 60 9 8 10 19 10 89 10 88 10 48 10 49 11 64 18 08 E u oogenblik echter toegevend dat bekl werkelgk de haodtetikening zou hebben geplaatst achtte mr Elollauder de mogel kheid dat zgn chëut zon worden veruordeeld üox onbestaanbaar omdat er geen nadeeï oit da ala tuoge gk onderstelde handeling tou hebben kunneu outstar u latr het contract in dst geval een i eiï ilMiiii niiiiu itiiin trtpi Hnwoiirdiyd Dp iMrlitshaud liDg was dus nietig en het stuk ongeschikt om nadeel te d en ontklann elgk pleiter met diverse jnridiacbe citaten aai toonde Pleiter eoueludacrde op deze gronden tot vrgapraak De tairgke Nederlandera die aan rgwieliport doen znllen zeker met groote belangstelling hebbeu gelezen dat de regeering bet ouafgedaan gebleven wettvoor tel tot heffing eener rgwielbelaatiug heeft ingetrokken Uit dit bericht volgt ecbt r nog geenszio dat de tegenwoordige minister vau fiouociën herft afgezien van het heff n dier belasting Nog altgd toch staat in dj nieuwe wet op de personeele belasting ouder de grondalagen naar wrlke deze geheven wordt als 6o senoemd srgwielenc En art 31 oier wet echrgft voor s De belasting naar den zeadeu grondslag wordt nader bg de wet geregelde De minister van fioanciën is dua gehouden ia plaats van bet ingetrokken ontwerp een ander voorstel voor te dragen Uitstel staat doa hier nog niet gelgk met afstel Teuzg de minister Pierson mocht voorstellen uit de wet op de personeele belsating den zeaden grondslag en dau ook B t 31 te schrappen Dau kan hg voUtaan met het behouden van oeu enkel artikel uit het ontwerp van zgu voorganger die naar wg berintieren de rg wiel belasting afzonderlgk wilde regelen afgeecl eideu van de personeele belasting eu in zgn voorstel dus tevens de schrapping der genoemde woorden bad opgeaomso Wg herinneren nog dat die zesde grondslag m het ontwerp van den minister Spreuger vau Egk niet voorkwam maar door de Kamer er werd lugebracbt door da aan neming van het ameutlemeot der heeren Rutgers van Rozenburg c a Uit de millioebenrede van de volgende week zal men wellicht omtrent de voornemous des tegeuwoordigeo ministers zekerheid erlangen Een griuden ambtsfeeal van eeu JQurnali t ia een zeer groote zeldzaatubeid Een bgzoader voorrecht mag bel dus heeteo voor den beer Herman Hegermaus te Rotterdam dat hg binnen weinige dagen op 1 October hoopt te beleven 50 jaar ala redacteur verbonden te zgn aan de NieuWe Rolterdauïecbe Courant Tot zgn werkkring behoorde o a het bgwouen vau congressen feesten eu plechtigheden iu binnen eu buiteulaud en ontelbaar zgu da verslagen Tan zgn band Nog op dit oogenbhk werkt de nestor der verslaggevers met even groote activiteit n toewgdiag ala voorheen De vermoed Igke dader van deu joweeleudiefatal die onlangs te Kaïhbad werd gepleegd is te Leipzig in hechtenis genomen Hg heet Rudolph Krause zijn vrouw die vau medeplichtigheid verdacht wordt i ook gevangeu genomen Z n portret is door de bestolene berkend als de beeltenis van den persoon die den avond vóór den diehtal ouder eeu Poolachen naam de kamer boven den winkel had betrokken Do verdenking wordt versterkt door stokken van kranten uit Leipzig welke iu de kamer zgn gevonden terwgl bet bekend ia dat Krauae kort te voren io Leipzig heeft vertoeft Bovendien acbgnt het zektr te zgn te zgn dat hg zich in den ochtend na den diefbtal per rgwiel uit Karlsbad naar Leipzig beolt begeven ïn die loatite atad beeft bet echtpaar zich ook aan öpÜcb ergeu schuldig gemaakt Van den te Frantenabnd den dag te voren gepleegden diefatal van eeu taacbje met juweeleu uit de kamer in een hotel ia de dader nog niet hekend Het gestoleue ia echter grootendeels aKterecht gekomen Kinderen d e in eau bosch paddestoelen zochten vooden het tasohje opengaineden iueen greppe Vau deu iuhoud obtbrekun a leeu eeu dolskapeld eu een paar gondatohken 4 66 6 08 09 16 86 6 40 8 6 3 46 f 8 09 4 0 8 14 3 67 8 10 4 10 SI 4 0 4 7 04 10 1 44 1 84 9 01 8 08 8 14 18 87 lia e 6 4 7 8Q 7 43 8 8S 9 46 Voorb 6 68 Z Zag 6 Zer H 6 17 10 11 10 17 10 38 10 43 7 1Q 1 14 7 8 Dezer dagen werd aan een jongmaosch dat icb te Amsterdam aanbood als bediende in fin mauufaotaurwinkel een zordTÜnge eisch geateld Hem werd ui door bet vrouwelyk hoofd der zaak de interessante vraag gedaan of 1 zich in staat gevoelde om vooral de jonge dames en de dienstmeiajea die bg haar zeer veel in den winkel kwamen prettig te behandelen en ze wat aan te halfuc De candidaat elleridder die de eerlgkheid bad om te zeggeb dat hg het beproeveo sou maar tfii meneneer io aanoerkiog wilde nemco dat hij geëngageerd waac kreeg ten antwoord dat mevrouw het zelve allerelleudigat vond om Ot t te zeggen maar dat g liever een kaappan joegen mau in den winkel oam die geen verketring had Hg kon due vertrekken PosterUeo en Telegraphte Verplaatst 10 Sept De klerk der poiitergen en telegrophie 2e kl H W de Joog van Rotterdam telegraafkantoor naar Oldenzaal 13 Sept De klerk der poatergen en telegrapbie 1ste kl P van der Meulen van Krommanie naar het bgpoat en teiegraafkootoor Haarlemmerplein te Amsterdam de klerk der poatergen en telegrapbie 2e kl L F Junge fan het bijpost en telegraafkaotoor Haarlemmerplein te Amsterdam naar krommenie 16 Sept De commies der poalergen 3de kl Jhr G K Tan den Sautheuvel van het spoorwegpostkantoor Na 2 te Rotterdaor naar Haarlem de commies der posterijen en telegrapbie 4de klaase C Eveubtg van Haarlem naar Zaandam de tot coiiimiea der poaterijcu 4e kl benoemde aurnnmerair der poatergen C Bicker Caarten van Rotterdam naar het spoorwegpostkantoor No 2 aldaar 1 Oct De hrievengaarder H Sloekera van Ohaaa naar Wouw 1 Nov De commiezen der telegrapbie 3e kl J Mensen van Rotterdam naar Arnhemi 0 Horstman jr van Velp naar Rotterdam len H Barneveld ran Arnhem naar VeJp 1 Oct Aan den benoemden luHpectenr der apoorwegpostkautoreu P Meuachoar iaUtrectitals standplaata aangewezen i Vferkzaam gesteld 1 Oct Aan de Inspectie der postergan au telegrapbie te Groningen de cotomiea der posbergen 2e klasae J J C Leeuwen van Dnivenbode te Amaterdam en de tetegrafist M M Bgikema werkzaam aan de Inspectie der telegrapbie te Zwolle aan die te Leewarden de commina der tel raphie 2de klaaae P Chivat werkzaam bij bet Boofdheatuur de eomm ea der po tergeu He klasse H Smit werkzaam ten spoorwegpoatkautore No 3 te Groningen en de klerk dar postergen en telegrapbie 2de kla e R de Boer werkzaam aan de luspeotie der postergeo te Zwolle aan die te Utrecht de commies der postergeu Ie kl J A H A Janaen te Rotterdam aan die te Zwolle de commies der postergeu 2e kl 0 Schreuder werkzaam aan dt Inapectie der postergeu aldaar aan de Inapectie der spoorwegpoetkantoren la Utrecht de cojpimles dir postergeu Ie klasse J tan Catè werkzaam ten apoorwegpoatkantore no 2 te Ro terdani de commies der postergeo 4a kl D Varbaaff te Zwolle en de klerk der postergen Ie k J Dorat werkzaam aan de Inapectie der postergeo te Zwolle Verlof verleend wegens ziekte 28 Aog Aan den commiea der telegrapbie 2e kl J Hekkema te Utrecht toÜ 16 September 1897 Eervol outalageo 16 Sepl Ds vrouwelgke klerk der poaterüen XtU klaase W F E Hovaling te Bil veraom 1 Oct De brievengaardera J F H Steenboizer te Nieu vkoop en P Wilderom te Kamperland T d vao Greenwich 10 86 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 7 1 7 9 1 06 1 18 8 88 1 18 8 63 9 10 7 16 1 6 17 6 87 6 84 6 1 6 47 1 37 9 47 9 84 10 01 10 7 lt 99 7 46 6 04 4 88 8 16 6 0 7 48 JS 10 10 10 JJ 10 84 10 4 U IO 8 18 t 4 7 46 8 M 8 80 BnlteDlandscb Overzlckt Sr waa reeda gesproken vau de eindelgk DH egen oveieeuatemming in zake het oosten ben de aogeudheden eu van een weldra verwachten onderteekening der vredeavoor rden Maar zóó mooi staat het er nog Biet bg Te Londen ia de volgende bekendmaking gepubliceerd Hei bericht dat de mogendheden tot over nsUmming zgn gokoman op deu grondslag nn lord Salisbury s voorstellen wordt officieel roorbarig genoemd De BriUcbe regeering kan alleen met boaiistheid zeggen dat de onderhandelingen voortduren en men tevreden ia over haar voortgang Dus het beate nog maar gehoopt De oorreapondent van Daily News te Athene bewert nit geloofwaardige bron te verueoen dat koning George voornemena ia loodrade vrede geteekeud ia eea manifeest aan zgnvolk nit te vaardigen waarin hg de vormingvrogt eener nationale vergadeuing tenei dete beraadelagen over de middelen om tegemoette komen aan de lorgwekkendea toestand dealanda Keizer Wilhelm maakt op zgn Hongaariche gostbeeren een goeden indruk Eu bg weet dien te versterken door zguooveraaagdbeid zgu goed humeur en zgnbelangatelling in allot wat den Hongaar terbarte gaat Het moet wel bewondering opwekken ala de Dnitacbe keizer te midden van een volk dat zulke goede roiters oplevert als bat Bougaaracbe elkea ruiter ovartraft in behendigheid moed en volharding En dat doet hg Nauwetgka ia bg van het manoeuvre terrein waar bij vele uren lang en vaak iu langdarigea galop over berg en dal over atoppelveldeu eu omgeploegde akkere over bekken en alooien heeft gereden teruggekeerd of bg ooderoeeint weer een nieuwe liËfaaamaoefening a gt een oorreapondeut Bet Btontate ruiteratukje iu de geheele maooenvrea is dan ook door dea keizer vertoond Bg beeft acht kilometer in ren afgelegd over alle hindemisaeu heen zoo zelti dat zgn begeleiders hem niet konden volgen eu bg geheet alleen te Koca aankwam a Keizers trct bleek ook oifr zgn boudiDg tegenover de Bonveds den trots van het Hougaarsche leger Met gfoote belaogst illiug en zorgvuldigheid ging bg bun stellingen en oefeningen na en verklaarde met luider stem aan de generaals die bem omringden DeHonved hebben een uitstekende tuurdiscïpliue c Door zulke trekjes weet hg overal de harten te winnea en de aienschen voor zich in te nemeu De l ekende zegepraal van het sociatiime op het congres der Trade Unioua is een feit dat de aandacht verdient zoowel om 4e beteekenia nis om da merkwaardige ontwikkeling ran dezen omkeer In de meeste landen ia betaooialisme voorsl in de eerate jaren synoniem g weest mei wanorde Straatkabaal opruiing groote woorden en dwaze voorapiegeüugen dat waa de karaktertrek van de bewegiag welke daardoor miiacbien de laagste minst invloedrgke lagen won maar alle uitzicht verloor op den steun van hen wier studie en waarnemingen in dezelfde richting leidden In bet eene land deed zich dit verachgnael sterker voor dan iu het andere Maar nergens vrerden de kalmere geesten minder afgeitooten en meer aangetrokken dan in Engeland Van straatkabaal bleef men daar verschoond en n slechts ééns toen het grauw der wereldstad eenige uren huishield eu da kostbaarste wiokds vernielde leerde men te Londen de elders zoö afatootende uitwaa van deztf staatkundige richting kenntn Vandaar dat bet socialisme zgu intrede kon doen in de beroemd vakvereenigiogen de Trade Unions en daar zgn nvloed uitbreiden En nn ia men zoover dat een motie over narionaliaatie van bodem en productiemiddelen kon worden aangenomen Ten aanzien van de andere vraagstukken nam man de door ons guleidetgk medegedeelde moties aan welke gesteund konden worden door ben die op gansoh anderen bodem staan Het praotiache inzicht van den Brit bleek zonneklaar Men wilde gaarne zijn meening doen hooren over anationalisatie c Maar ain dit pont dut zeker met voor de naas toekomat is weggelegd mocht niet te veel tgd worden besteed waar zooveel dringende belangen van bet oogenblik belangen waarop mem wel invloed beeft aan de orde waren Vandaar dat de congressen een veiloopbabben dat elders niet mogelgk if en dat ook de ootvangat geheel verschilt van wat men in het buitenland waarneemt De allerminst socialistiache overheid van Birmingbaai de plaats welke den neo oonservatief Chamberlain afvaardigt leidde de opening van het cougies dat vitgenoodigd werd tot een bezoek aan wariviek Caatle c welks eigeuasr de afgevaardigden als zgn gasten verwelkomde en ontving Omtrent de laatste werkzaambeden van het 5on8 B valt nog te melden dat werd medegedeeld boe de Engelscbe postmeester generaal ea de mister ran oorlog hebbeo geweigerd een depntAtie to ontvangen Tan de Trade üoiönB f die hen wilden spreken over beti recht van de beambten der postergsa om zich te vareeoigeb De parlementaire commissie uit de Uuions zal naar werd besloten nu trachten bij den premier toegang voor een deputatie uit het congres te verwerven ten einde bg hem te kunnen aandringen op het vrge vereenigiugsret ht voor staats werk lieden en ambtenaren Nog is in deze zitting verworpen een vooratel tot vorming van eeu fooda ten bate van de verkiezing v n parlehientsleden zich verbindende om nitalnitend op te treden in het belang van deu arbeidenden stand Daaroit an zeker wel bel bewga worden geput dat ondanks de neiging naar het aocialiatiac ideaal de geest van uitsluiting eir eeuzgdigbeid niet vaardig ia over de geduchte werklieden vereen igiogen Toch bleek vooral ten aanzien van de werkstaking in het machiuevak hoe groot hnn solidariteit in den maatjchappelgken atrgd iaNa den dood van den b er Gaoovas na het succes der Cubaanache opstaudeli ngen wordt iu de laatste dagen meer dan gewone aamdaoht geschonken aan Spanje dat zulks zal zeker niemand ontkenneo iu een onaangauame positie verkeert Wel is waar ia na deu moord op Cauovaa het oouservatiove kabinet blgveu bestaan zgu alle geruchten omtrent het optreden eener liberale regeeriug onder Sagaata tegeU gesproken doek de leider die met atevige hand bet schip van Staat wist te besturen om eeu gemeenplaata te gebruiken ia af wezig en dat doet aich msar al te zeer in het SpsAiiaehe koninkrgk gevoelen Hoe de toestand thans i zf gt een correspondentie oit San SebaeÜan aan de Timc c De teiieuwoordige regeeriug is uiterst zwak en kan op zgn hoogst niet anders beschouwd worden dan een Kabinet dat ala redmiddel wordt gebruikt om bet hoofd te bieden aan de moeilgkbeden waarin de CubaauBche opstand het land heeft gebracht I eze criliek moei niet worden beschouwd ala een verwgt aan het tegenwoordige mioiifterie doch door den tragivchen dood van senor Cauovas ia niet alleen bet hoofd maar ook de ruggegraat der conservatieve partg gebroken Genpraal Azcarragna ia een soldaat van ontwgfetbare oprechtheid en van uitstekende administratieve bekwaamheden in militaire zaken maar bg kan nooit bet prestige krggen hetwelk in Spanje voor een partg leider noodig is Er zgn zgu ook in de conservatieve partg elementen die het met met elkaar eens zgn om niet te apreken van de openlgke oppositie van aenor Silvels waardoor deze party machteloos wordt om in de tegenwoordige omslaodigbaden bet bewind te voeren De eenige oploaaing zon dua blgkbaar liggen in bet oumiddellgk overoemen van de regeering door de liberale partg maar ongelukkig ia haar organisatie weinig beter dan die barer tegenstanders en de heer Sat aata ofschoon bereid elke petsooulgke opoffering te doen ter wille der koningin en van het vaderland scbgut met zeer belust op het overnemen der verantwoordelgkheid io den tegenwoordigen tgd i R ID o Xj A IVt B De Zijde is verbrand zeggen de Dames als de betreffende kleediugstukken zeer dikwgls slechts na 2 of 3 maal gedragen te zgn scheuren enz in de vouwen k ggen of tals Watten uit elkander gaan dat iti echter geen toevallig verbranden der ruwe zode maar zg wordt met opxet om de zgde dikker en goadkooper te laten $ chijnen met tin en phoêphorxuur overladen die de nerf van de ruwe zgdedraad opvreet men noemt zulk verven chargeeren I hoe meer de zgde gechargeerd moet worden hoe meer tinbaden zg moet hebbeu om dit gif zeer innig op te kunnen zuigen De gevermezgde bet edele spinsel heeft dus de doodakiemen reeds in zich eer zg op den weefstoel komt De daarnit vervaardigde zoogenaamde zgdestoffen moeten na kortgebruik als tondel scheuren al naardat de zgde meer of minder pechargeerd ia De dure zgde incl maakloon is totaal waardeloos Monatera van mgn echte zijde per omgaande De stoffen worden porten tolvrg verzonden G flcnoebsrg s Zijde fabrieken K en K Hofl X ü n I c B BurgerllJkA Stand Itoordrecht GEBOREN Johanna ouders J van Dugu en T van Veen Tennis onders P Dollemeger en Tb Ötraver Jantje ouders M Tnguder en L Goodriaan ONDERTROUWD S Boers van Rotterdcm en M Geneugelgk Beste adres voor THcol Goederen A van OS Az Md Taillaar Kleiweg E 73 73a GOUDA TeiepAaofl Ko 31 Beurs van Amsterdam USEPTKMBBa Vrkr slotkrs El Slu i Orl Neil VV S SV 89 8 i ililo ililo ailo 8 I 7 B91 ililo ilili duo 3 I S8 i I 981 Ho oiB O il G ll 1881 88 4 80 86 80 iTiln Insohriinngl8 S 81 S OoaTBKa OM 8S 86 ïï 63 1 pap iT 18 fis fl ilito m iilver 1868 5 l l 63 8 ia 5 l v I 67 68 76 107 981 ♦ S a 100 9 a 60 919 1001 4 100 199 136 i a PoBTCou Obl niBl ooupon 3 dito ticket 8 I 133 lOO li 80 26 118 108 193 236 100 I 143 99 77 102 102 100 lit r 138 11 A too 64 103 14 18 103 73 Rususo Obl lioiLBiil 1894 4 dito Gorom 18 0 4 dito bii R til 1889 4 dito bg Uo o 1839 SO 4 dito in goud lorn 1883 8 dito dito dito 1884 B Spillil Perp l jcbul 11881 4 TtJ u Qopr Con eon J 898 4 Geo leeuinn sene D 6ao Ig niKg Bene 0 ZuiD A R I obl 189 6 Mbmoo Obl Buil Si h 1890 S Vbnuoilü om 4onbo i 1881 AMSTBÏDiM Olili ntion 1896 3 RoTfflBDiii Slid li oa 1894 3 Nbd N AfT H iulol v Mnd Anindib Tab Mij Certifi atou D liMwitf ohappij diti Am Hypoiheekb pnndbr 4 Cult Mg der Voretonl aaud t Gr Kypolhoekb pundbr 3 Nerierlaadwhe bunk aand Nad lUndelmaatsoh dito N W ll Fao Hyp b pandbr 5 ftitt Hypotbeokb pandbr 3 9 I tr Hjpitfcookb rlito 37 98 Oo8tm Ooal Hcii bank aand BBSL Hyp th iekbaiik pandb 4 Ahbuka E ut hypoth panilb 5 Mai L i I r L eu oe rt 9 Nlo HoU U 3poorvi Vlij aanl M j tot Bipl V 8t 9p am I Ned Ind poortregi aand Ned Zuid Afr 8pm aand 8 dito dito dito 1891 diloJ5 IHLllSpoorwl 1887 89 A Kobl 8 Zuid Ital 8pirai j A H oM S Polbh Wanchau eeiien aand 4 Hu Gr Bu pw Mij nbl I Baltispho dito aand l attowa dilo aand Iwang Dombr dito aaul 6 Knnk fh 54raow p kap oi l 4 dito dito obli 4 V 188 202 106 108 losy 104 IH 183 3 1 113 Ambiiki Cent Paii p M i obl 9 Ohio k Vorth W pr C v aand dtoditoH n St Pel obl 7 Denierb BioGrSpm rort v a Illiocia Central obl in goud 4 Louiav VaBhvillnCert v aand Mexico N Spw My le byp i 6 Mita Kaniaa v 4pct prt f aand N York Ontaaioi Weat aand dito I eon Ohio oblig 8 Oregon Calif lehyp in goud 6 St Paul Minn k Manit obl 7 Un Pao Hoofdlqn oblig 6 dito dito I ino tol lebyp 016 287 Gakida Can South Cert v aand 60 V N O Rallw Ka lob d c O Amsterd Omuibua Mfj annd Rotterd Tramveg Maata aand i NeO tad Amilerdam aand 3 Ut l Btad Hoitordam aan 3 BiLGlB Stftd Antwerpen 18 7 Vï Stad Brunei 1886 2 HoNo Tbüia KeguUr jeaetbrh OoBTBNB Staatab oning 1860 6 K K Oofl B Cr 1880 3 SpiNJB ftad Mailrid 3 186S Kid Ver Bos Hvp Spobl cert ADVERTENTIEN Faillissemenl Bg Tonnis ran le ArrondisBemeats Recht tnuili te RoUerdam dd 15 Septemljer 1897 is KVERT Ti MaABBN lioopmau en inkelier wonende te Gouda rerklaard in staat van faUHaaement Tot Beohtar Commissari is benoemd de EdelAchtbare Heer Mr B J A 8TBRCK en tot Curator de imderg Mr M M ftmV W P AdTOifflip areiir i 28 Gouda Zeer nette Gesteendrukte mUEAABTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON De Gedeputeerde Staten der provincie Zuid HoUand Overwegende dat eene verkieting moet plaats hebben vop een lid der Staten van de provincie ZuidIJolland voor het kiesdistrict Gouda ter voorziening ia de vacature ontstaan tengevolge van het overlijden van den Heer G A t h HOUWËNINGË GsN die iu 1901 zon hebben moeten aftreden Üelet op ar 6 der Provinciale wei vooaU dat art is gewözigd by art 4 der wet van 2d April 1697 Staatsblad n 112 alsmede op art 5 van laatstgenoemde wet Hebben bettoten den di der verkiezing van een lid der Staten van dit gewest in het kiesdistrict Gouda ter voorziening iu de vacature ontstaan tengevolge van het overlgden van den Heer O A tak HODWENUNQE Gen te bepalen op 12 OCTOBERS 1897 de stemming zoo noodig op 19 OCTOBËB 1897 en de herstemming zoo noodig op 2Ü OCTOBER 1897 fOravitthage den ISden September 1897 De Gedeputeerde Staten voornoemd FOCK Voorzitter P TAVENRAAT Griffier Arrowroot Verkrygbaar by WOLFF dl Co WESTHAVEN 198 Piys fen s porto l Xtrn bvet n gHpft rd Kyn cln E erit Klidan d Ijl II rl ft h kIoU HQt mt tiieh T s U I i iit NiÉl dini inwerpinft nIuii ïkiIi iIb R iMrliAnk nutninnliNuli en gi i it tevulykortyd iliiKtwlykhetingr ij nobdiirnii ftn Sn goledigil to 7n m d Mimiiri ank rnni eoiiynndlg siV tn nluitan n ti t c9ti iilnuw ds liut it Npikrnn iiiion Hi lagi ramb l vmniitb Vrr i iidhnfrt Moi itUi oniliiniidlt aisat cli o ScihiiliorI a Cii Amilatdim N Z VoortiufKwal Jeinriifli worm upariet tin nkmm Konin HJkt MaehimUe Fabriek DE nONIGBLOEMt m II van Schaik Co giMtigd te Oravenhiif K KepplerMtraai 2 en 20 Baby de Regentenselaan T n Z M den KONING T n BELGIË IniUen gljhoeHtl gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruiveaBorst Honig Eitract OVE BXjI AN TH E3 FLACONS tan 40 Ct TO Ct n 1 Terkrflgbaar Hy Firma VyOLFF 8t Co Westhaven f08 Oouda E B Vi MILD Veerstal B lie i ouda A BOUMAN Moordrmht J 0 RATELAND Boiioop B ï WIJK Oudmmtrr M KOLKMAN Waddinxvten