Goudsche Courant, maandag 20 september 1897

jNo T380 Maandag 20 September 1897 36ste Jaargang fiouDSCHE wmm Nieuwê en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g 8chiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden ia 1J26 iranco per post ƒ 1 70 AhionderHjkeNommerg VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regds a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Per baa 90 et doozen GO ep 30 et pakjes 15 et spuitje 60 en 35 ot NIEUW MIDDEL tegen snot by Hoeuders en alle Pluimgedierte ii 0 45 per a Aesch üooeu met voer ter verdelging ran rutten en muizen 35 en 20 et Pakjes 10 et A Ilea met gebruikeaan Stoombootreederij it IJSBL TERPAGÏTING bijffi tti i Tegen I ICTÜBEU 1897 De VOOKWAAKDEN zjjn voor belanghebbeaden gratis rerkrygbaar ten Kantoreder Reedery aan het Nieuwe Veerstal te Gottda De Directie A K van der GABDBN mmmmmmimmmm WE rnO OKDEPONBËRD Bt het Kübruik daarvan gfescliledt liet tanden krMjceu der hinderen MUKU IIE HlXStÉ l UK 10 000 Gulden wordt betaald aao hem die bewezen kaa dat de b luy ter inzaKe liggende getuig schriften der mtatekende reflultateu van de bitertroiiiuiorische raiidhalsbaiMljes niet echt zyn 9tk M v tette op den naam mn denFahrikanimnfM ï HOI I Z Wordt franco toegezonden alleen na ontvangat Tan poatzegel ad 05 cent door llüBKIlTHOLTZ ljinejren JVedefverkoopem yevraagd Te Koop of te Huur aangeboden Ktaande aan de WEaTHAVEN Wyk B N 147 Te bevragen lAtnge Tientlewey O Vö Het hots bevat beneden 3 Kamera niet Suite Keuken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zold ïr verder alles netjes en doelmatig iugericht aUnaede van üas en Waterleiding voorzien Tevens boven en beneden Priraat met Waterleiding BEKROOND MET i lH EN MKOAILLE KRAEPELIEN HOLM S Quiiia Laroehe Staalh tidundeduliialiaiochc is da meest krncMige en vemlerkenile KlNA WtJN Aonbevolen door tol van binnenen baitenlandsche Geneeeheeren Verkrygbaar in fiesschen a ƒ 1 00 en 1 00 CIGARETTEN TEGEN ASTHMA De inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den lyder aan Asthma terstond verlichting n Etui 80 en 50 CentS SalmiakPa stilles Een algeutcon alfl goed erkeuü middel by Hoettt en Verk oiulhfUt oi osaend e verzachlend Prys per fleschje 20 Cent KmtPKUBK HoLM Hofleverauciera Met iDbp6t te Qovda bg den Heer A H TBEPE Apotheker en bjj de meeste Apothekers en Drogisten Terkryghaar FEANSCEE STOOMVERVERIJ Gbeinisciio Wasscherij VAN II OPPË IIEIMKK 19 KnUshade Rotterdam Qobrevet it r i r Z M den Koning der Belgen llooMdep6t voor GOUDA de Heer VAN OS Aï Hpecialiteit voor het stoomen en verren van alle Heerenen Dameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom a van pi achemantels veeren bont enz Qordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd of geverfd worden onschadelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt T riik T8 A RKINKMAN fc ZOON Stedelpe G asfa riek Ie GUUÜA De pr jg van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden petceeleu gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 metoï vrf e leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 heb tg as meters bedraagt de huur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoeatüllen enz tegen betaling van eenige centen per week in haar bekomen Wat is ds beste Rheumatïek tagen len vso erin sard Ygf üi m t h t kitti inwruTui t 9ti Jiobt I aenp4Beii kortom ü ffi AnkerPainExpeller I ua te Wflodea tegen Verk adheld Wtt 1 iw vooimaadm worden f S Anker Painlxpeller baiagexu fteadji tn ieder Ankerfahi Expeller V r ulDdaD tn d mMSte A tbek n hl b i F A WRIokter t Co te Rottonlain Te OOUDA biJ C LUGEB Apotheker Markt fn bg WOLKF Uo Westhaven 19B Kon ware Schal voor do ongelukkige slachtoffers der ZeUbevlekking Onanie en gebe me uitspattingen IS het beroemde werk Z Dr Retau s i i F K V llI Ci HoilaudrtBhe uitgave niet 27 afb Prji 2 gulden Ieder die aan de verschnkkelf ke gevolgen vau deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering rfie het geeft redt jaarlgks duizend vaa een zekeren dood Te verkregen hy hetVerlags M axin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bediag ook UI ostzegols en in eiken boekhandel in Holland P ü IKE O O D E 4 SCHIEDAMMER GENEVEE Merk i NIC1I11X AP Verkrijgbaar bij PRETER8 Jz AIb bow s vau ooLthoKl u oaoliol en kurk steeds voorzioQ van dsu naam der Firmi P HOPPE WK C iijn wil Ui LCill EikiÜ CucUi i otitvüüpi n letiiu 1 1 gesteld öü lui voiü prtofnonuogen in d 1 handel geltoinea uini lei Dauiii dva uitvinderB Dr Miüiucl vervaöidi ïd op do bcüte nuic hinea ui i wereldbo roemde ótabbhssoment v m Gfabi StoUwerok to Keulen elsche J r n2icl28ielis Eikcl Cacao in vierkanten bussen Bezo Eüol Cacao is met melk gekuukteone aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik een 2 theelepels van i t poeder toot eon kop Chooolate Als 1 gïneeskraobtige dronk bij geval vandiarrheo aleciits met walor te gebnukiiiVerkrijgbaar by de vo rn m8t H L Apothekers ena Vt Ka Ko proftmje f 1 80 o 0 90 0 35 Generoolvertegenwoordiger too Neder and JuHus Mattenklodt Amnterdam Kalveistraat 103 TANÜAHTS E CASSUTO Turfmarkj l ouda iJldllU IL UUllÜUUUJljJ van 10 tot S uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voermiddag Te huur ofte koop aangeboden om tot stond te aanvaarden Een pracli tig n et üj Lg exiclit HEERE HLIS mei TM staande aan den KAITENSÏNGEL Wijk Q No 141 Het Huig bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achtei een groot Balcon 2k lder Meidenkamers boveh en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingeri ht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG 29 Het groote aantal zenuwkwalen ▼ n EBnprhopfdplJn af tot da voorafgaande kentsekeMn VM ap plMU ftemalwnwrU noc iteed alle middelen door de niedim he wet oichap aangewend Bent tu den nlaóvm tUdki ae aer toe dat zij door het gebrulit maktin van den eenvoadiMten wng namelllk laan d hnUL mm phyaloioglBclie ontdekking gedaan lieeft die na hünderda proefnemingen thaiuovüdavahêJewanUl l iixS l rwm tifSa wetenschappalljke kringen da hooMt SeUngrtelllng wêA t T u nu weldaad blijkt te ijn voor de md nnwVwalen lijdende maneohheld £ e K MiwUn linitHTcm dan door dni gaweaen Offloler tm ISezondbait Dr Boman WeiiBmann te VuShofen nberairop d on dervinding opgedaan ia aene EO jarlge nraktijk Dear waaaehlHs wm h t i M mmmU par dac warden 4a rt a gcaehtkCe ataffan 4o r de taald n ddellUk bat leaMv CMtal Mededcdeeld Met dege genaeawUte werden werkeltïk aehitterende reaaltaUn yfaMM en zij mukta aooveal opgang dat van een door den nitvlnder geaehreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE eu uitweikmg lil wanhopige gevall tifiiidellugpn iiTtd tal van g tüir ibiiftei van lioogKf i laaUte genaeakiüidigen ond er welke P Halère m tr areraeier aaAris poJykllnlek t Parlji rue Rouitmonl tO Sttingrelier mad dr praktlteereM oeeflatlieer ua het kranktlnnlien leailcht de ChBrentan Sanitaltrath Dr Cohn te Slettle arDaamea nad dr arrend arta tlJHbHaeen Dr e Foreitier gBnaathtier direoleur van het hoipltaal te Agen OahaUWBth Dr Seharlag kaatael SMUefolt Bad Cmi Oiraea med ir geneaiheer dlreoteur der galvane tbarapeiiliaAha lariobttBi veer laHHMUtdara ta PeNla ra St Honaré 334 Contul van Atohenbaoh nad dr ta Corfb Dr Bubaah arread arta e Zlrkaita Ober lUbiMM Jeohl med dr te Weanen Dr C Bongaval Ie La Firriare Eural lid vae daa Oaaaell Caatral d hyafèae It de Banti In Frankrijk en vete anderen Aan allen wier xennwaealel meer of winder nncedann la ef auin lerenanMda ook vindt men daarin daarin wetanaohappeLiJke r Ud ailn loomede aftckrift v elke f italire mt r prefaei mnllcrlieblnilpii die aan daze geneeawijse gewi Kenuwnehtlslield lytlen waarvan dekenteekenen aljn otironlaoha boeAiBtiH mliralNaiiabela haofdpljn bleadandrang iroota prlkkelltaarhald gajaagdkald alapaloetNld llohamatltka aaraat en aebahagaHIki to lUntf verder alle Kieken die door beroerU getroffen werden an nog lilden aan da gevolgen daarru looali vertammlngaa envarinoaan lal aprakee ara tongval meelelljk aMkkae atllfhaid der gewNoblea et veartdurend plja p aattalljka iwakle variwekklng van gabaagan ena en zij die reedi onder geneeaknndïge j i j nijjdaign ati ontbondlngienea koadwaterknnr liare vDarkamlag an lenulng binnen korten tifd reedn de Hf dmk vei schenen la lilt boekje bevat niet alleaa TOr bet noate nnV I lek vnratRBnbare verklaringen omtient bet wezpn der nlenwere therapie en de daarmede lalfa behandeling geweeat xijn maar door de bekanda wriiven alertrlsfleren atoomiooi of cebadei een gnnezing of leniging linnnw kwaal gevonden bobben en ten aiotte zIJ dte vreee Keva i n voer beroerte en daartoe ledea hebben wegene vericbljnBelen ala iloft aanboudend angstig voaloa vBrdoDwina ia bat baoN btefialhi net daliellilietd lllkkaringan en donker worden oor da oogen drukkende pij onder bel oerbeefd eWBi in 4 eeran M voo ea van krlabellng In en bat alapen van handen en voeten aan al deze drie eatècotiin van aanawlUdera ala ook aan Jonge melajaa llidande aan bleekmoht en kraohtelooaheld ook an gezonde lalfi aan ioHBo peraonon die vaol met bat hoofd werken m gfentelijke reactie willen voarkomeiT wor t dringend aangotaden zich net oovenvennelde weikje afin twBLhaffen hetwelk op aanvrage koalaleoeenffaaoe var zonden wordt door Amflterdani door M LEBAV Co HeitigeweK 42 Rotterdam KOLf F Apothek6r Korte Hoofateag 1 Vtrcelit r OBRV A POIITOX Oudegranht bij de Öaardbrng F iör Up de Joogate bygienniBt h medicluale tentoooitelling ia de lli WelaaaaHa aQba tteseeawljse door da yedi be Jarlj met de XUv rcn edaflie bekraaad Geurig en Ooschadelük ZulveiiuKHvet te en hrauderigheid kliert acktige aangezichU en andere tichaamê roven n toonden etrakkeul en ete kingen bij vereweringen winterfiauden en voeten bij schurft dautoorm enz Zoïvert van onreio inaect onder in en op bet Tel en haar 10 Cents per dooa Heeren eigenaren van Hulzen kunnen slcli op Toordeelige wijze voor 10 jaar Abonneerea voor de reinheid in hunne huur perceelen toriawater ui f de VlctoriaSron te Ober a fins tin by ns Tafeldrank Visn heF oninklykef uis c erji èder ane e j XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids beTBtlende DAliIES en KINDERMODES benevena aANDWEttKPATRONEN 0VIEDERE WEEK VEU3CHUNT EEN NDMHER In leder n tekit mtcarte platen vtodeUronlek ffUtteton enz enz Ie Uitgave sender geit pldtee met 3 snüpatr en 3 groote gekaiptt patr Par IS on ii p poet 1 462 als do Ie uitg mat daareuboren 6 gekleurda platen 1 7B 1 90 o n Ie y ff 4 I K 8e bjj heL 6e no l geks patr o keure 18e een gekleurd tra e handwerkpatroon S S 80 PROEFMiïER m PROSPECTO Alfll L foïfiiM i r k 2S Patent H Stollen tier grwme Kr olif wi r I ateKl M SloUrtl amjnin KhMum wetihtnsrn Silrhahmiiuj i gif lUitktuftdther iimere tJelH M liarfeti H W mr m UI iincl lo rt tMnhtMUur LH dmn iinitr f a t fWh mUfiMmil aaXa f J I a PrtUlUUni ml Zniyitm jnUt M ft Warnung m siiuKiirt jM a ly Du null mt romrnn Kf BHL nutfirtiini luiillct SSi gBl ty FitrMUu BINNENLAND GOUDA 18 Saiiteoiber 1897 Da Ki aT reenigiDg BargerpUcht alhier ui Dinsdig a a eene Torgaderiag hooden U i het atfllloD tan eo voorloopig caodtdaat Toor bei lidmaaticbap van de Pror Statao Naar wg TarDameo zatlen thans op veraoek dar Goad oha TotapbooD Maatachappg de geftbonneerdaa Tan bet telephooDOHt in de k gODbeid geiteld worden om hanoe telegrammen per telepbooo op te geven en te beatelleD Nadere inUchtingca betreffeade de regeling van dezen dieoit veratrukt naar oni wordt medegedeeld de Direotear van bet Rgkitelegraafkantoor Wy vertroaWea dat de geaboDDearden des nieowe bevoegdbeidf di xy zonder koiteo kanoeo erlaogen zullen waardeereo Voor de 4 KM Wieierweditrgd nitgeicbrevaD door de W V de AntiIoop alhier te boaden op 19 September des namiddags ten balf twee are op den BodegraafBcben straatweg ago ïcgeaclifflTeD de heeren A B Lviola Amsterdam S Verhagen Metman Boskoop H v KoolberKOD Zo terwoode P de Wreede HiDegom J Koopman Dordrecht H L J M Mflder Amsterdam E B Wgnoltc Amsterdam H J Vonk den Haag J £ Xr A Vpluer Woerden A B Lniben Den Haag J Janeen Amsterdam D H li J V Diggelen Woerden J P T d Meer Rollerdam Herman Bergman Utrecht B 3 Dagn Haarlem H France Zeist J Otto Dellt J H v Koolbergeo Zoetervroade en P Q Jansen Jr llolterdam Op de LaDdboDw tentoonstelIiDg Dinsdag l l te Oudewater gehondeo zijn o a prgzen toegekend aan Voor bet beste paard van 2 jaar aan den heer A F M Dapper D Ab ü Bautrecbt en eerste prgs Voor de twee beste graskuiakalreren aan den heer L de Vries Jr te Oonda een eerite prys Voor de beate zoelemelksche kaas aan J Broawer de Koning teBaaatrccht een tweedeprys Voor Padoa kippen de heer A F M Dopper D Az te Haastrecht een eerste pr s Voor de schoonste toom eenden de eerste prge en voor de scboontte verzameling ploimgedierie een tweede prga aan den heer A F H Dopper D Az te Haastrecht De verreniging WiDterleziugeD te Berg Ambacht bield gisiemvoud bare gewone baishotide ijkn vergadorinc waarin dn ri keninflr FEVtLLET OJX FLIKTATÏÖ 18 Fleektifj yUmk de litanie door de gewetven en Eonice £ e anders niet overgodsdienstig wss boog eerbiedig ket hoofd omdat ze diep den geheimzlDnigen invloed gevoelda van tgd en plaats zooals eiken anderen indruk dia bare zinnen streelde En rinnelyk wat de dienst saker Dat mysthïeke lioht op de koperen en aitveren aieratlen van het altaar de witte kleederen der koorknapen en hunne heldere friasoka stemmeo de eentonige slaperige antvroordan der gemeente de telkens terugkeerende refreinen en eindelijk de bekoortyke toiletten en sohoone gelaaia trekken van al die besoeksters uit de beau monda werkten tegelgkertijd op alle zinnen Ook viug het reukorgaan hier en daar een nen mnskni of lavendetgeur op die ziofa mengde met den wierookwalm op het altaar De preek waa het eenige t welk Mrinnerde dat men in een protestantsebe kerk waa vast zelfs de naam zou iedereen aan een katholitka hebben doen denken All saints Er w menigeen onder de kerkgangers die er s middags en s avonds weer heen zou gaan teo eerste omdat ze op Zondag niets betera te doen hadden eo het altijd nog aangcaamer was dan beneden in een godsdienstig of boven op hunne staapkamers in een wereldsoh boek te toien en ten tweede omdat ie dat eenmaal ran Uad af a D gewaad waren geweest an niet ongaarne over 1896 97 werd Roedgekeurd In het be lonr werden herkoaen de heeren J P Mahlstede viceVOOrzittpr en D 0 kani secretaris terwgl tot voorattter werd gekfi7en in de plaats an wglen den beer Bettiok de heer G Stnmphias Toen de knecht van den houthandelaar V oit Gonda Dïnsdaf jl te Berg Ambacbt zijne paarden een oogenblik onliehaerd liet slaan gingen eg er heel ksim metdeobeladpn wi en achter zich endoor stapToets over het dorp tot den Achterweg waar ze het jniKt op een loopen wilden zatian doch bgtijdA werden gegrepen waardoor dit onge al goed afliep Aan het ministerie van waterstaat handel en ngverheid werd gister aaabeateed het heratellen en verbeteren an rykstal rnaflgnen in de prOT Noord Holland waarvoor minste ioschniver was W A Verbrngge te Waddingaveen voor f 1683 De vnoroitstrevende kiesveree iging iVolksbelangc te Stolwgk heeft in bare gisterenavond gebonden vergadering tot baren osndidaat voor de a s verkiezing van een lid der Prov Staten in de plaats van wglen den heer van Houweninge met alffemeene stemmen gesteld den Keer F S W Gantier bargemeester an Qoadernk en Berkenwoade Hei 4iarig zoontje tan P Den Hooglander te Hazerswonde viel in de vaart voor i haii in t water De ontstelde moeder sprong haar kind na doeh beiden moeder eo kind verkeerden weldra in levensgevaar Op het aogstgeschrei der moeder snelden de bnren te balp on mocht t hnn geUikkao beidsr leven van een wissen dood te redden hoewel men met bet jongetje nreo lang bezig wai eer bg bem de levenpgeesten waren opgewekt Bedankt voor het beroep bg de Ned Her vormde Kerk te Moerkapelle door ds N C Bakker te Wgoganrdeo Najaarsbcricht Kattë departement VAN WbD J VAN DER CHIJS ZOON Algemeene toestand In aansluiting op ons voorjaarabericht kannen wij de laatste uitkomsten der Gonda eo Edammer kaaabereiding minder pea mistisch aantoooeo dan wg tot dusver deden AI mogen de reaoltaten nO verre van verblijdend zgn de weergesteldbeid tocb stelde laiidboowera in staat alle krachten in te spaDDSo tot verbetering van product Moeilgk il bet om een jaist oordeet te vellen over de qoaliteit der bgzo der groote aanvoeren welke hpt rerolg waren van de voor het vee gesloten onder den invloed van de mystieke batoovering erkeerden die zooveel ereldseb ertoon toeliet en toch zoo op het gemoed werkte Hoewel de helft dor bezoekers met aaadacbt dan dienst volgde waren ar eTenveel die moeite hadden wakker te blijven onder atle bedwelmende invloeden welke bier lamenwerkten of ruimaohoots gelegenheid vonden om ter sluiks de toiletten van haone bekenden te oritiseeren Toen da kerk uitging en de menii te zioh verstrooide op het ruime plein er oor aommigen waehteude op hunne betrekkingen en vrienden anderen hopende op een kort gesprek uit een beminden mond of een glimlaeh uit geliefde oogen barstte de lang gespannen atroom van t dieoourt los Mevrouw Thompson maakte zich dadelyk van lady Ward meester en deelde haar een opmerking mede over de preek die aanleiding gaf tot een levendige oiitiak waarbg de goedhartige dame geheel in uur geraakte zoodat de ptnimen op haar hoed zich herig bewogen Professor Thompson vloog dadel k op een verweerden steen mat een onleesbaar geworden opsehrift aan dat hem eiken Zondag in een zenuwachtige apanuing bracht omdat by maar geen sleutel kon ontdekken tot de onteijfering De rytuigen van Kings Hsll waren reeds lang verdwenen toen hij er nog stond alles om zich heen vergetende Johnj had zich bijtijds van Bose meester gemaakt want hij voorzag eea eensamen eo vervelenden aeh ter mid dag daar hg haar niet oor bel diner terug soa zien t zij te naar de kerk ging of brieven moaat sohryven en vroeg haar of ze niet liever aaar hm zoudan wandelen Waarscbgntük maakte hij toen een kleine afspraak want toen de heeren hem s midd sochton om mee te gaan wandalen was hy nergens U grenzen waardoor meerdere proJuctieontstond De maatregelen door Düitschland en Ilelgio getroffen hegnnatigdeo den Jundbnow riet terwgl bet mond en klauwzeer Voor velen demoraliseerend wer kte Zware veiliezeo b erdoor geleden zga ons bekend toob zullen boeren goed doen niet den moed op te geven maar met taaiheid te volharden De landbouw ia Lwijnendü maar het nienwe ministerie geeft hoop op ernstig onderzoek Daar giuda in Hamburg waar per jaar alleen reeds meer kaaa geconinmeerd wordt dan in Holland zelf dreigt gebaar indien d Amerikiausobe en ooral Oanadeexcbe exportenri gevolg geveti aitn den raad voorkomende in bet Kogelacb blad Tbe Grocar Men vestigt Amerika s asndacht op de enorme importen van Nederlandiiebe kaai lu Duitscbland en ïa overtfligd mot socceA althans Hullend gedee tolgk düor l igera prg en te verdringen Men wsDBcht een expert aangesteld te i en die na grondig onderzoek de msrkt moet opoï en D voorkomende klachten over ds Nederlaodicbe kaaa juist ook nit Hamburg znlten eveotusele operaties van Amerikaanscbe zgde verge makkelgken Reeds van te oteu was een crisia op de geldmarkt ïu Venezuela merkbaar sedert maanden erd de export naar die streken tot een mioimnm geredaceard De veroiaiigde oogtftfa in Argentinië eu de vele faiUissenjenteo in id e republiek hreagen den kaasuit oet een gevoel eo knak toa De bedroevende baringvangat tot eiode Aogustui bedroeg de gebetle aanvoer ruim 100 000 honderd doizeod ton minder difn die in 189 vermeerdert echter aaozientijk de vraag naar ooa artikel Nogtbana breidt de export van ons buis zicb meer en meer nit en levert sta istiaoh getoetst opwekkendn resultaten lu ons jaar overzicht komen wjj daarop nader terug Verscheidene personen of firma s rekenen het ons ala een verwgttoe dat wg pabliclteit on gematigde openbaarheid in zaken niet ontzien Wg vermeenen dat diegene zich vau eigen kracht bewust zgode hunne oude tradities Handhavende eo gelijken tred hondende met de atesdi moeilgker te voldoene maatgohappelyke eischen niet bevreesd behoeven ie zgn voor conoarreotie daar de geheele were d een ODizaglgk d boacbé aanbiedt voor de vermaarde HollHodscbe kaas waarvan jaarlgks meer dan 30 millioen kilo s uitgevoerd wordt Die opvatting van aommigeo versterkt ons inziens de meening van de in den handelswereld ooiogewgde personen dnt handel slecbtn onfair z nde zgn en men met geheimhouding elkaar tracht te ooderkruipeo terwille van de zucht naar steeds meer vinden Hen vond ham omatreoka etonitgd in de bibliotheek lezende in gezelaohap van Rose die echter var genoeg rau hem afsat en genoog verdiept was in een gesohiedkundig boek om ook mnar het vermoeden te rechtvaardigen dat zo voor ds variatie lamen wat gebabbeld hadden De dsmes hadden zich gedeeltel k toniggetrokkan op hare kamers of bewonderden elkandera aieraden en japonnen Eunice was harü Triandin na t lanoh gevolgd naar de kinderkamer waar ze Baby an zijn trousseau bewonderen moest Ze deed dit op een echt vrouwelijke belaugstellende wïjaa zoodat Mary er zichzelf een vorwgt van maakte dat zo Eanioe in de eerste plaats do ontgoocheling van hare lohoone illusies had geweten Hare houding en gedrag gedarende de dagen die ze reeda op Kioga Hall bad doorgebracht hadden dat wantrouwen ook niet gerechtvaardigd Toen zy genoeg bewonderd had verliet Kunice bet vertrek haror vriendin en begaf zich eveneens naar de bibliotheek Deze was groot eo in drie afzonderlyke door boogvormi e gangen afgesoheiden vertrekken verdeeld Zg nam een vuuricherm je vaa dan schoorsteen en een boek uit een kast en zette zich reoht gemakkelijk voor den haard hare fraaie geataltu eene houding gerande welke do echoone lynsn er van op het voordeeligst d od uitkomen Ze lat nog geen half uur of ze boorde aebreden ia dan corridor an eea oogenblik later trad haar gastheer binnen gevolgd door Dta ia die aanstonds op ilea baard loesproog en hare handen lekte Franris bad haar niet aanstonds bemerkt half verborgen als ze wss achter een groot Japansch toohtsoherm maar e beweging van den hond breekt ook hem osar dn Wg achten gepsste publiciteit in aken tot bet nat van belaoghehbeuden eo ter bevordering der algemeene kass export Gelukkig zgn er genoeg hnizea die zooeven genoemde redaoeering weten te logenstraffett Aan hei verslag betreffende d Gasfabriek der gemeente Gouda over 1896 oatleeaeD wg het volgende Do Commistie van hgitand ia het beheer der Stedelgke Gasfabriek begibt baar Verslag omtrent den toestand dier fabriek over het jaar 1896 met de mededeelïn dat de samenstelling der Commissie geene verandering heeft onder gftlO Wat dt fabriek aangaat ia bare inrichting kwam eienmin als in hot jaar te voren eenige wgzigiog van betee enis voor De werken welke werden uitgevoerd wareo nisi van grooteo omvang zg bepaatdea zich tot hei gttwone onderhoud en enkele noodige herstel lingeo Van een der ovens noesten de retorten en een gedeelte van de generators wordea vernieawd Het het schrappen van gaahoader no 1 werd een begin gemaakt daar de ketel san den zoanekant begon te bladderen gaebouder 00 3 werd vaa de onooglijke teerlaagootdaaa en geheel geschrapt terwgl an gaihoader oo 4 de kuip het pantwerk en de geheele stalp werden gevertd In den ooordelgkeo vleugel der fabriek werd voornamelgk met bat oog op de daar aanwezige toestellen walerl iding aangelegd De amnoïiakfabrlek werd vtn eeaeo tweeden fatnrator voorzien Het buizennet onderging de volgende wgiL gingen De 2 gegoten en 1 gatrokkeo bnisen laogs de Karnemelkiloot Zuidzgde werdeu iot voorby ht t Mililaif Hospitaal vervangen door eene 4 buis komende oit de G bnis bg de Lange TiendflWdgsbrug van daar tot voorbg de bleekerg De blaowe Haan door eene Z bail en verder tot aau de brng bg het koffiehois De Kapt door eeae 2 huii In verband met den aanleg oener deels 3 deels 2 buislafding in de Boomgaard straat werd langs de Karne melkiloot Noordzijde in de plaats van de oude i gegoten bnis tot voorbg die straat eene 3 leiding van uit de 4 bnis van de brng aan den Bleekemingel aangebracht Voorts werden ter Toldoecing aan aaovragea om aeaaloiting 2 baizen gel d in de Doeleasteeg de Walea steeg en een gedeelte van den Rotterdamiohea dgk in welken de oude 1 antareataidiogao kondea vervallea De nitgiTsn voor deH werkeo aan bei lolioorateen tHa hs Isehte hjj vroolgk welk eene b tiering dar goden Ik ben dood sf van t waarnemen m ner huiselgke plichten ea vind tot loon bier bet liefste geaaliebap der wereld on miju Zondag tot iets twtera te maken dan een syatematiaohe pijniging van liobaam ea ziel I Ik heb de heeren goddank verdeeld Drie zgn er aan t biljarten vier lo de rookkaroer en de raat geniet van Oeda vrüo natuur die mg echter te koud en te wit waa De dames zorgen gelukkig lelf voor het bod barer zielen sa professor Thompson snuffelt op da iering in hidf rsrgane perkamenten Mag ix hier een fauteuU nnaat u nemen f ik zal mijn sigArette wegwerpen daar gaat te Kuniotf keek ietwat onrustig om zich been te waren geheel alteen Eno t te a tflle met Fraaels dat ze soo zorgvuldig vermeden bad I Waar wss sir John Bookt of biljart Struin Biekard f ftotig at om teek iets te vragen ffDat weet ik niet t is m genoeg dat bQ bezig is i ta wat men niet van tederean in Engeland op Zondag kan zeggen Ik stoor u toch niet in hwo lektaur Andera neem ik ook een hoek I Eunice hield hem het boek voor een verhandeling van Carlyle over Hahofflot ze wiat zelf niet uit welke Essay fHooi maar m te boog ik koud meer van Tbaekeray ea Sue Zal ik u eens iets voorlezen oU Daadet s laatstan roain f iH ordt tnelfd