Goudsche Courant, maandag 20 september 1897

iBkU 4 68 4 56 6 08 r 5 08 M 6 10 6 10 6 86 Di 1 44 8 50 1 54 f 8 01 8 08 8 14 8 00 week van Jamaïco naar de voornaimste havens van Amerika en Europa vertr kken In de Vereenigde Staten treft meo meer derge Igke frnilplan ages aan o r te OldeninMisBoeri en te Barbara in Californië De eerste die een oppervlakte van 1000 hectaren heelt omvat 20000 pvreboomen 23000 appelboomen eu ÖIOOO perzikeostammen De b omgeard te Barbara die bgna eveu groot U telt 10000 amandel 12000 note en 15000 olgfboomeo In deze fraitfarm vindt men eeo ouderlingen boom Doo een opvolging van verschillende entingen en ocalaties draagt bg korten prnimen peren en appelen naar geUog van het seizoen zoodat hij den gebeelen zomer met vrochteo beladen is Men kan er ook eeu sinaasappelboom zien die sinassappelen en citroenen tegelgk voortbrengt Om dergelgke wonderen van entknust te aanschoawen behoeft men echter niet zoo ver te gaan aan den ingsog van eeo boerderg atn s Graveoweg onder ondKralingen ataat een fraaie boom die thajii prgkt met een groot aantal trossen vonrroode Igsterbesien terwgl dezelfde stam overvloedig peren voortbrengt 1 gingen dia in de vorige maand raede bge a gekomeo waren om te spreken over de wgzfl aarop tegen de aanvraRO aan de gemeente om voor f 10 000 deel Ie nemen in het Waarborgfonds der teotoonstelliog op Sonsbeek zou kunnen geageerd wordeo hebben besloten nu bet hnn gebleken ts dat die aanvrage nog niet is ternggetrokkeo een adres aan dan Raad te richten om te protesteeren tegen de gevraagde deelotmiog Eene sterke minderheid beeft besloten te dezer sake tevens eene prokestmeeting te beleggeo De Internationale Laad bon wtentoonstell ing in het Mativeld te s Gravenhage beden te openen ter gel enheid van bet 50 ar g beataaa der Holt Maatschappg zal wel de belaogrgkste zgn door die Maatschappg ooit georganiseerd Voor drievierden is het ruims Maliveld ingenomen door de verschillende opstelliagen Ënn voorloopig kgkje heden genomen sohenkt de overtoiging dat de landbouw en zaivelindnetrie baar beste beentje voor beeft gezet om een waardig berrinneringfifeest op waardige wgze mede te helpen vieren Wat de veeteelt betreft zal men tot Maandag gedold moeten oefenen om van baar hetzelfde te knnnen getuigen want dan eerst zullen de 500 stallen worden ingenomen door naar men verwaebt hel puikje op nationaal en ia ter nat innaai gebied Bedrgvig zag het hedpn uit vooral op bet buitenterrein waar het nationale dundoek lastig en kwistig wappert van de hooge masten waar de stoom en andere machines heden in t werk gesteld oor de verschillende beoordeeliugs commissies stampen en srtniven van belang waar fabrikanten joryleden tentoonstel liagspervoneel enz enz eIkandeT schier omverloopen in koortsoehtigeo haast waar hier en daar nog eeu streekje wordt gegeven of een decoratie aingebracht Ook aan den vromer beschreven eere ingang van Tleoht en mandwerk wordt nog gewerkt al ziet hg er nn reeds fleurig nit met zgn tropeeSn wimpels en corbeilles flenris Op het buitenterrein beslaat de inzending ran de firma Landré Glinderman de bekende kooinkigke magazgnen Tan landboowwerktnigen enz te Amsterdam ongeveer 20 000 vierkante voet Belangrgke iazendingen zgn ook die van de firma s Masses en Zoon te Goes zuivel en akkerbouwwerktuigen Heinrioh Lanr Mannheim stoommachines Van Minden en Zoon ta Haarlem landbonwwerktuigen enz D S M Ealker ta Amsterdam die boxes en koesUlleo qi exposeert voorts Wgnmalen en Hansmann e Rotterdam de Maatschappg te Dordrecht Vissers landbonwkantoor te Amsterdam enz Ook het hoofdgebouw met zgne tairgke inzendingen van schoons vruchten en groentan bloemen en zoivelartikelen maalit een pjAchtigen indrok nog verhoogd door de keuï ige versieringen met dundoek en Isndbouwprodacten De Rgkslandbouwschoot teWa eningen zond o n een keurige collectie holpmidde en bg bat tandboowonderwgs 1540 kilometer io 24 uren is bet record d r tegenwonrdige sloom locomotie ven dat natnuriyk slechts behaald kan worden in Amerika bet land waar het sneirgden der spoortreinen als eeo soort sport hescboawd wordt getnige de jongste wedstrgd tusioheu twee locomotieven en de evenals een sobitterende voorstelling met zorg voorbereide ontsporing van twee leege treinen De UnionPacific vpoorwegmoatscbappg it eigenares van de locomotief die h t 24 anirecord behaalde Ds machine draaft den naam van no 39 en de machinist beet Thomas Groxao een echte Yankee Ala extra treia heeft oo 39 met eeoige waggons en een groot aantal passagiers den afstand tnsschen Evantoa Wyoming en Omaha Nebraska die 55 mglen of 1540 kilometer bedraagt precies n 24 uren afgelegd Het laatste gedeelte van den weg van North Platty naar Omaba 291 mglen werd bgz oder snel ger den namelgk in 4 uren en 39 minuten wat een gemiddelde snelheid van 63 mgl of 100 kilometer per uur beteekent Men Bohrgft aan bet tNieuwst uit Almelo Het plan om aan elke fabriek eene commissie van 4 leden te benoemen om geschillen te on 1erzoekeo zal niet doorgaan omdat de fabrikanten daarop niet witlen ingasn De voorzitters der vier gecombinee de besturen znllen echter bg voorkoaiende gelegenheden optreden als arbiters Heeft eeo arbeider over iets te klagen dan kan hg zioh eerst vervoegen bg zijn patroon en wanneer dat nint helpt bg een der voorzitters Deze zulten zich daa weoden tot den heer Hofkes voorzitter der patrooos vereeniging die dan de snak zal onderzoeken Dat de voorzitters ralten optreden als arbiters wordt door de arbeiders van groot gewicht geacht De werkstaking bg den heer Hedemandaurt nog steeds voort Eene conferentie van eene commissie oit de arbeiders en eenige bestnursleden van het Arbeid isecret ar iaat nit Amsterdam met dia heer Hedeman heeft tot geen gevolg geleid zoodat de oplossicg van deze qeaestie nog lang op zich kan laten wachten Ten gevolge der overneming van de Belgische Grand Central Spoor wegman tscbappg zal de reis van Amsterdam naar Brussel een uur verkort worden De treinen zallen rechtstreeks van Tilburg over Tornbout naar Brussel rgden in plaats van langs Rozeodaal Essoben hetgeen een omweg is Tot groot nadeeï der Rozendsalsobe expediteurs zal bet goederenvervoer daarmede io verband staan Gistermiddag is te Arnhem gearresteerd op last van den rechter van instructie de handelaar in muziekautomaten v H de G verdacht van moedwillige brandstichtiag in het hoofdgebouw der Arnbemscbe tentoonstelling Hg bad een belangrgka inzending op de tentoonstelling Eenige dagen vroeger had hg zgn polis saomerkelgk verhoogd Bg zgn etalage moet de brand het eerst zgn waargenomen De teotoonstellingsverloting wordt voortgezet De verbrande prgzen zullen opoieow worden geleverd De trekking zal das alleen eenige v eken vertraagd worden l H bf tQurders van verschillende vakvereeni Een der twee schildwachten voor het gebouw der Nederlandsche Bank te Amsterdam is Donderdagnacht dcor slaap overmand aan de Tarfmarkt te water geraakt Op zgn hnlpgeschreeuw kwam zgn collega de andere schildwacht toesoallen ea deze mocht er met hulp ven een agent in slagen zgn wapenbroeder voor Neérlands leger te behouden Den volgenden morgen werd het gawoer opgevischt WrecU SpoorwegverblBiIJDgen met GOUDA Zomerdlenst 1897 Aan evaD eD 1 Mei TUd van GreeBWIch 0 80 7 85 8 15 8 86 9 80 0 87 54 10 11 11 18 ll niS lS 18 85 Im Lt Vv iM 4 55 6 88 5 51 0 14 7 81 7 88 8 86 8 51 67 10 9 67 10 04 10 11 10 10 10 87 7 81 f 7 88 7 58 8 00 8 18 0 88 11 80 10 00 8 88 8 10 7 86 8 1 O 5 85 10 54 0 40 0 4710 18 10 80 11 18 7 85 5 8 40 0 80 0 88 7 4 40 4 60 4 57 6 04 5 10 1 68 4 4 16 KOTTIRSl U O O U O 4 8 87 0 47 14 10 01 10 07 4 10 0 17 6 87 8 84 0 41 0 47 8 45 10 80 7 45 8 80 6 55 4 80 4 06 18 47 7 45 8 18 0 00 8 47 eOUDl DEN Hiie S U Z MBli iMiMoerk p ll ZMtemeer Zegvurtl Voorbaig Hm ft 7 8 8 80 0 17 8 84 10 14 11 15 18 10 18 88 1 57 8 45 4 48 5 85 5 54 0 11 7 84 7 49 F 88 8 54 tM 10 80 11 Ui 7 4S8 48 18 40 8 01 10 00 U 7 58 8 51 18 61 8 18 10 15 T 0 07 0 08 I t 1 05 I 8 88 10 87 il 8 18 0 00 8 45 8 E4 10 44 11 4118 40 1 10 8 06 4 15 8 15 5 55 0J8 8 M 8 4 8 81 9 9 88 10 88 11 5 11 44 OEN Hlia eODOl iHin 6 40 7 80 7 48 8 85 9 48 10 1111 87 18 881 85 8 44 8 40 4 08 4 88 5 80 6 18 7 18 7 56 0 88 10 M Voorb 6 68 10 17 1 41 4 89 0 10 8 84 Z ZMWfl O 10 88 1 55 4 68 8 80 Z A6 17 10 48 8 00 5 04 i A 8nud 6 88 7 60 8 18 0 08 10 1410 5411 57 18 60 8 17 8 14 4 08 4 88 6 15 8 tM 7 48 8 88 10 10 10 Ol Dl UTlICRT Umi 5 10 0 87 7 55 8J1 9 07 10 19 10 57 18 00 18 58 1 80 8 17 4 86 0 05 OlllUw 5 45 0 54 11 14 8 87 W Mld 5 68 7 8 8 18 11 88 8 46 8 84 DUwkt 0 18 7 M 8JS 0 0 8 80 10 51 11 45 18 88 1 85 8 08 8 50 5 8 10 84 10 54 0 07 10 08 0 88 9 8 0 40 10 84 üüwht 0 88 7 46 8 49 8 80 10 15 10 88 11 88 1 8 08 8 56 4 48 5 86 8 56 7 58 WMrdra 8 68 8 00 10 88 11 56 4 10 7 18 üudanlR 7 07 8 14 10 40 4 84 8 55 8 80 10 17 10 85 7 10 10 84 8 84 7 18 8 48 10 41 11 10 7 69 11 18 11 18 Boud 7i88 8 97 9 819 58 10 58 11 1018 111 08 8 46 4 87 5 80 0 07 7 808 88 4H8TIED4lt 00Dl 8 18 8 06 10 48 8 58 8 45 4 45 a4 10 00 11 11 1M8 8 10 4 41 tM 0 48 HJ IHSTEBOIU 18 10 4 11 1 18 5 11 7 45 8 40 0 10 1 40 AmIwdUi 0 ai 7 10 M4 10 1 10 851 11 41 T H buifleanat werden beatrsdao uit d gewoo onkMlanreluDiDg zgoda a debelaoghebbeDden ftls targoediug f oor den aanleg dergtelaiding io de BoomgMrdstrut ierogontTangen Mn bedrag ven f 532 Hei waa verder gebleken dak de drokkiott Tan hek gaa io het canlrnm der lUd in de nr n van het grootste Terbroik bedeokelyk wai afgenomen en in verband met de toegeaomea aanwending vao gaagloeilicbt brandeii onvoldoende dreigde te worden Het ingestelde onderzoek deed sien dat bet verliei aan drukking van de fabriek af tot aan het A mtter dattiohe Veer uer rêg Imatig wee doch V bedroeg Tan de totlila drukking dat in de uienw gelede 9 leidiog lange de Goawe ao gezegd Veer tot aao den 10 sinker bg de Viacbmarkt ilecbla i erloren ging en Tan laatstgenoemd pant tot aan de Markt raim Vs BCKKltt Tan de op de fabriek gegeven drukking nog geen Vs gasferbraikers in bet oentram der stad kwam Dit gaf OOI aanleiding asn net Gemeen te best au r da noodtge Toorstallen t doen om in het vot gende jaar tol Tsrswaring ran eeniga hoofdbniaen oTertegaan De centrale commiisie Toor de peaeioeubeweging ingesteld vanwege het Kedorl OnderwgEers Genootachap deelt mede dat b t ad haesie adres met een begeleidend scbrijteo namens Genootschap en Bond by de Koningin Kegentei ts ingediend Het aantal handteekeniogan ii geitegea tot 8861 Door de Vereeniging tot Christelijke Ter urging Tan krankzinnigen en senuwlgders in N derUndc is besloten een stichting te bouwen waarin unawügders verpleegd zullen wordeo Da kosten sgn geraaad op f 200 000 Hek hoofdbeatnur i gemachtigd een leening te alniten van f 100 000 TOorTerderen uitboow Tan iVeldwgktte Srmeloo Genoemde Tereeoigiog zal weldra niet minder dan Tier groote stichtingen hebben al Veld wgk te Ermeloo Btoemeodaal te Loosduinen Dennenoord t Znidlaren en de sticb ting TOor Zennwlgdsrs De Tsreeniging telt rnimSOOO leden Te Breukelen deed een Tronw in een win kei ainige inkoopeo terwgl gelgktgdig een bedelaar tgn zaken kwam rerricbten Toen de Trouw wilde betalen miste zg haar geldkoip waarin zich rnim 30 gnlden bevond Men ging den bedelaar achterna en vond hem looals mea had verwacht in hft bezit van de knip Hg bad ham in dan winkel opgeraapt en zooals hg zei er niet aan gadaoht om haar terag te gevent Vervoer van melkvee 1 Da kantonrechter io bet eerste kanton te Amsterdam beeft onlaugi beslist dat bet vervoer Tan melkree met volle uiers ie aan te merken als noodelooi pgnigk en kwellend en Tolgens art 455 Wetboek Tan Strafrecht ge straft mosk worden met geldboete bij oietbetaling te Tervangen door hechtenis Oe hoofdcommissaris van politie te Amster dam heeft aan sgo personeel gelast op het vervoer van melkvee streng toe te zien en zoo noodig proces verbaal op te maken ter sake van dierenmishandeling Hek is bekend dat het vervoer van melkvee op het volle nier zeer pgalgk is en dikwgis tengevolge heeft het verlies van e n of meer kwartieren gevolgd door mindere melkopkrengst Ook aan de markt te Leeuwarden tal voortaan door de politie in overleg met de veeortsan op het vervoer van melkvee met volle niara streng worden toegezien Men scbrgft uit Hoelsone Waard De haver de booneo de erwten en de bieten elke gewasian bebooren tot de boofdprodaoten deaer streek geven of beloven dit jaar een vrg gorde opbrengt Het snikergehalta der bieten zal oaar verwachting zeer goed zgn Het beschot van tarwe en rogge beide nosral veel verbouwd is beneden h t 7 85 7 88 7 8 7 40 7 56 8 86 8 48 8 40 0 50 0 05 5 58 0 08 0 11 0 10 0 05 Owaa lieordreeht Nieuwnkert 8 88 4 55 5 05 8 14 5 81 6 87 Kottaidim 7 kottudui CpdU Ri wk k G O U U 110 67 0 48 10 80 81 8JT Ooiidi 17 8 10 St Uoordmlit middelmatige Vlaa it er weinig en dat is bovendien nog slecht evenzoo is bet ook met de gerst Hoevel de verwachting omtrent ó aardappels goed wa zal de opbreogak lecbtv middelmatig wezen Met oien is niet veel beleetd doch de opbrengst is vrg goed Kool zaad weinig verbouwd geeft t eo middematiK bescbot daarde prij er van thans echter goed IS U ar taget het votgeadti ja ir reeds veel nitgezaaid Appels en peren ign er in ov rtloed vaodaar d t de prg veel lager is rlan aoders De veestapel heeft ernstig geleden door bet moed en ktaonzeer Utt Amsterdam meldt m n aan de N R Ct Da tegenikrgdigheid der verklariogan door den vertegenwoordiger van bet blad Dfl£cbo en door ons uit den moed van de directrice van het hotel waar D den post van po tier bekleedde opgateekeu hebben geleid tot eene poging om gezamenlijk met een vertegenwoordiger van het VoUsdagbladc die ook een oodersoek had ingesteld hg de bedoelde dame opoieiw gehoor te erlangen ten einde tot volle nkerheid te geraken omtrent de Jtutg of de directrice den portier al dan niet ontulageo beeft wegens veelvuldige aauaaaniogen der politie bg de directie der onderneming gelgk de oorspronkelgke verklaring va i den ontslsgea portier luidt of om Tao bet geloop der politie ia het vervolg verschoond te blgrenc gelgk de vertegenwoordiger der Ecboc van deze dame vernam welke oitdrukkit g de dame toen wg hiar daarna vroegen ontkende gebesigd te hebben Tot onze telen ra tel ling weigerde de directrice verder alle gehoor Wg zullen nn nog trachten D ia de getegenbeid te itelten daa recberchnur aan te wgzen die Tolgens ga z gen met het oTerbrengen der veelvuldige aaamauïngen der politie is belast geweest of zichtelveo daarmede heeft belast om zoo doende de portiejsbetrokking te bemachtigen lotuisohen i ons bekend geworden dat de dir ctrioe bg een nader onderzoek der politie woordelgk heeft verklaard dat D op haar voorstal door baron zwager eigenaar der zatk ontslagen was omdat hg e avonds te laat en tamelgk beschonken in dienst was gekomen dat zg hem een keer of drie te voren ook at betrapt had dut hg te veel dronk doch hem toen telkens vergeven had op zgn stellige hd lofteu zich niet weder te boit n te znllen gaan au op zgn dringend verzoek hem toch niet te ontsipan dat hg den dag volitende op dien waarop hg te laat en beschonken in dienst ge komen was sich weder zoo beschonken hg haren zwager vervoegde dat deze hem niet te woord wilde staan dat ig eerst na het oni ag vsn D vernomen heeft dat deze vroeger een vonnis ondergaan had en dat ook eerst na het ootalag nu en dan beeren tot bafir kwamen om te ioformeeren naar de reden van bet ontslag in wie zg beeren vaa de p rameeade te zien dat zg zeker weet dat zg door de politie niet gewaarschuwd is voor D en dat alleen wangedrag ia diens betrekking tot het ontslag heeft geleid eindelgk dat zg er niets van wist dat een agent of recherohear zelf voor die betrekking in aanmerking wilde kotnen In eene Donderdagavond gebonden vergadering van bet departement Haarlem van de Hollandsche MaatBobappg van landbouw werd avQgenomen een voorstel van mr H Pb da Kanter om bet boofdbeslnnr te verzoeken aan de Tweede Kamer een adres te richten tot steun van bet plan van den minister van binnenland icbe zaken om alle landbouwbelaagen te brengen ouder een te benoemen nieuwen ambtenaar aan zgn departement 18 85 18 88 18 80 18 48 18 55 IIM 18 18 11 8S 11 85 11 48 1 51 18 88 0 58 10 18 10 88 10 80 10 48 10 48 11 64 18 08 10 18 5 80 7 61 8 80 8 88 lt 18 Een Amerikaanscbe maatschappg bezit op Jamaïco een traitfarm vaa rnim achUiendnizeod hectare oppervlakte Het vorige jaar leverde deze enorme boomgsard o a drie millioen bananen en vgf millioen kokoshotsn op Deze maatsch heeft niet minder dan twaalf groote etoomschepea in gebroik welke iedere mmÊm i Het lolüaade mo t m l PrtiiaiKho graown by Wiiitanwjk temge digen geleden lijn fOOTgefollen Senige mazikantea nit Südlobo btddea dur een Tood bg een parljj hao toleoten teo beate gegeren Voor boa lorogkeer vildeD sij voor moeder de vroaw een flihk Sr ak Tieeacb met eeo ham medenemeri Des Foubta ia dit ler oer over de Dai ache giemen niet geoorloofd en leker niet in de hoeveelbeid die 18 J medenemeu Zg koien danrom tia tailige bergplasta hnn groore trom Bg de Daitscbe grena gekomen onderzocht de commies of de pnaaanlen ook iota bü lioh btdden Hg kreeg noblardocht toen hg da trom die hij by h Ttl anniankte too geweldig iwaar ïond Hj nam er bet Tel af en het oierigero begrijpt men daar er mefr dan twee personen bg elkander waren kunnen ig wegens amokkelarg io Tereeniging lot eeo goiaogenisstraf an 4 weken worden veroordeeld de inbeaiagneming an de trom het tleoach en de ham ia reedi geachied Bg de katholieke misiian ta Ljon ia bericht ontraogan lan nianwe ohristenTerfolgingeu in China £ enige lendingsposleo werden aangevallen da goboawen en da oogit erbrand lerwgl de iolaadscne cbriatenen gemarteld werden Aan den eigenaar van den sehonwhorg aan den Coolainget te Rotterdam ii met t oog op de veiligbeid door den burgemeester aaagesegd dat bet gebouw niet meer als schoawbftrg geSxploiteerd mag worden tenxg door dan eigenaar worden aangebracht een gzeren brandacherm een brandmuor iossoh n zaal en toooeel een watergordgn aan den toonealaolder klapstoelen in de zaal gzereu noodbalkons en belangrgke wgzigiogen in de corridors Daae nieawe voofwaarden iga echter van dien aard dat het gebouw gesloopt zou moeten worden om er aan te kunnen voldoen Te Amsterdam ia een groote veiling van diamanten paarlen enz gebonden Op de drie dagen werd voor ongeveer 1250 000 verkocht Ëen does met facsimiles van beroemde diamanten indertgd op last van Napoleon III gemaakt en die 5000 fiaocs heeft gekost biacbt f300 op Qedepateerde Staten van Zaid BolUnd heb beo naar wg rarnemen beveitigd het bualuit Tto den gemeenteraad van Leideu waarbg de beer Fontein niet ia toegelatea tot lid van den gemeenteraad aldaar op grond van zgne betrekking bg het middelbanr onderwgs Butteolandsch Overzicht Indien er niets in den weg komt en dat is reeds zoo dikwgli gebeurd schgnt er kans te bestaan dat de vrede tueschen Griekenhnd en Tarkge eindelgk tot stand zal komen Omzichtiger eo voorzichtiger kan het na alle teleurstelliogeo die de onderhandelingen ona echenken l niet gezegd worden Het zgn de berichteo in de Ëngelsche bladen die nu weer eenige hoop geven op een oploB sing De tDailj News verneemt uit Athene dat de voorloopige vredesvoorwaarden eindelgk zgn vastgesteld De mogendheden hebben besloten er tbsns geen titel of jota meer aan te f veranderen De gezanten hebben da prelimiaairen echter nog niet onderteekend omdat rg teneinde nienwe moeilgkhedeo te voorkomen er eerst de goedkeuring der Porte voor willen verkrggen De T mes oorre8pondent te Athene meldt dat waarschgnigk de proliminaien voor het inde der week znllen worden onderteekond En nit Weeu n wj dt aan de iTimesc gemeld Indien geen onvoorziene omstandigheden plaats grgpen is bet niet onmogelgk dat de gezanten dezen week de vredesvoorwaarden onder teekenea Hst is thans weer in banden van Turkge De voorwaarden door de mogendheden gestold moeten door Tewfikprcba door den minister raad en door den Saltan worden goedgekaard Dat is nc een langen weg waarop voetangels en klsmmen liggen De tactiek van aitstellen vertragen ophouden beswaar maken is door de Porte reeds vaak genoeg met sncces toegeput Ër is voor den Saltan weer aaoleiding genoeg om dese tactiek nog eens weei toe te passen De Times meldt dat tnsschen Engeland en Dnitiohland een overeenkomst getroffen is waarbg bepaald wordt dat de ontruimiag van Thassalië zal plaats hebben een maand nadat de Grieksche Kamer een wet beeft ungenomen waarin voldoende inkomsten worden aangewezen voor den dienst der onde leeaing Rusland heeft hierop een wgsiging voorgesteld waarin de ontroiming bepaald wordt op een maand na het onderteekenen Tao dan rrade Dit laatste voorstel is door alle mogendheden goedgekeurd Zgzolleit Turkge dwingen het aan te namen zegt de Toss Ztg Jnisl hierin zit de moeilgkbeid en de aaalei dmg tot nieuwe verwikkeling Op welk wgze zollen de mogendheden Turkge dwingen Zg hebben nu toch reeds lang de ervaring opgedaan dat moreele dvao op Turkge geen invloed heeft Zullen zg zoo nno lig met geweld de Turk che troepen uit Thesiahé verjagen Het verloop der oaderhandelio ea heeft ons tot oog toe U et veel vertrouwen geschonken 10 den afloop De groote mauoeovre in Hongarge zgn afgeloopea en nu kan Frans Jozef zich met zgn boogeu gaat overgeven aan diens geliefdkoosd vermaak de jacht tol tijd en wgte hg in Budapest zgn intrede doet Dat zal dan zgn den 20iten tïeplember Dinsdag waa het bg de manoeuvres de groote da waarop het aartshertog Frederik aan t hoofd van het 5e corps gelakte het legercorps van vorst Lobkowitz tot over de demarcatietga terug te dringen Ügzondere lof wordt aan bet optredeu der anillfrie toegezwaaid en tevens aan den uitslekendeu samenhang der drie groote wapens gelet op de vele moeilgkhedeu die het golvend eo doorsneden terrein opleverde BeiJe keizers roemden zeer zoowt l dé leidiog der troepen als de geodfendbeid der manschappen Oüd ir heerlgk weder nam Woensdag het boeiend krggs pel een ind In den namiddag vertrok Willem II na een hartelgke dankbetuiKiog voor de vorstetgke gastvrgheid op bfi ka teel ËHterba y genot i naar bet aitaheitogelgk alot Bellye waar bet jacbtveriuaak hem wirht VolgeoH e n telegraoi uit Totia aan de Iadép c heeft Frans Jozef na afloop der manoeuTies aan Keizer Wilhelm igu dank betuigd voor het deeloemen aan de militaire oefeaiogen Hg voegde er bg dat deze troepenbewegingen ten doet Qadden den bevelhebb6tt en den soldatei te leeren boe zg in tydeu van gevaar moeten optreden Ds Duitsche keizer isprak de hoop oit dat het dappere Oosteargksobe leger nog jaren laog zgn opp raten leider mocht behouden De warme ontvangat die dea Daitschen keuer allerwegen m lloDgarge bereid wordt laat niet na ook 10 Frankrgk iodrok te maken Het bigkt duidelgk dat men daar eenigszius verrast is over het eathaBi iBme over de spontane hartelijkheid dertrotsche ea vrgheidlieveode Hongaren Welke kuoneu wel de redenen hiervan tgn vraagt men zich af En dan gaat men de omstaadigbedsD na waarondwr dit Keiierlgk bezoek plaats beeft Hungarge tooat voor de eer e maal zgn hoofdstad schitterend en indrukwekkend beeld vau zgu waardigheid ali modernea goed georganiseerden en welvareuden Staat aan eoo machtigen sourereio Tot nn toe za Bodapest binnen hare muren slechts den ex Koniag van Servië Milaan den Sbah van Perzie den Prins van Walea en den Koning van Siam Maar een bezoek van een Keizer als Willem II dia de gast des Kooinga ia heaft meer beteekenia meent men De twee monarchen zgn bovendien bondgenocten De T mp9 weet echter nog een andere oorzaalt op te geven waarom de Üongarea zoo groote tevredeabeil aan den da leggen Er IS bgna memand die er over spreekt maar toch denkt iedereim er aan nl dat Hongarge io den persoon van Wilhelm II de kracht van het Germanisme toejuicht en wel op bet oogunblik dat Duitachers en C echeo met eikaoder overhoop liggen Deze zteaewgze strookt met die der officieuse Duitsiibe bladen Zg geven zg het dan ook ia de voorzicbtigs e bewoordingen te verstaan dat bet bezoek van Keizer Wilhelm te Budapest moet worden opgevat als eeo wet overwogen politieke zet om een openlijk blgk van belangstelling te geven aan Hongarge als het land dat èa nu reeds èo in de toekomst in de Oofitenrgksch Hongaaracbe monarchie het voornaamste tegenwicht heeft te vormen tegen at te ver gedreven clericale en Poolsob Czechiicbe in loede op den Holhurg tu Weenen De Indép beaoboowt m eeu leader de zaak uit beizelfde oogpant Duitscblaod weet dat Hongarge bet eenige steaapont is voor zgu allisutie politiek de Bleven en de Ozecben met name zgn altgd vgandig gezind geweest aan de Triple alUantia En de Hongaren vau hun kant zgn er van overtuigd dat Duitscb lands steun de beste grondslag ia voor hnn overwegende positie in de monarchie Volgens den New York Herald hebben het departement van Bnilenlandsche Zaken der Vereenigde Staten van N Amenka en de te Washington geaccrediteerde Britscbe gezant 3ir Julian Panncefoté last ontvangen de onderhandelingen voor e a algemeen scheidsrechterlgk verdrag of Arbilrage tractaat tusacben de Vereenigde St it n ea Engeland te hervatten Mc Kinley schgnt iotaaschen veel loit te hebben om tevens alvast voor een nieuw gescbilpnnt te zorgen Nu sgnannexatieplannen omtrent Hawai voldoende zgn ingeleid werpt hg ook reeds een begeerigen blik oaar de Samos eiianden Hg moet van oordeel zgn dat zgn voorganger Cleveland veel te toegevend is geweaat j ens Engeland eo DnitaebUnd bg de regeling van ban drievoudig geiag aldaar De nienwe Amerikaanscbe consul generaal O born te Apia op Samoo heeft intractits gekregen om gegevens te verzamelen voor eeu wgsiging r a het trac at tnsschen de drie protcctoraatamogendhedea Engeland Duitsoh land eu de Ver Stat van N Am rika Do joogate tofpasnng van de lyncliwet in ds Vereeaigde Staten schgnt minder het gRvuIg te zgn geweest vaa veroiiitwaardigiog over de misdrgveo der roevers daa wet te zgn ingegeven door de vrees van het volk dat de gevangenen niet zwaar genoeg gestraft zouden worden RUIME SOHTEEUING ITiöTiwe PARAPLUIES voor Dames en Heeren A van OS Az Md Taillear Kleiweg E 73 73a GOUDA TeUspkoon Xo 31 Iteurs van Imsterdam Vtkn slotkre 88 99 BO 85 8 5 86 8fii B 1 nV S3 63 118 1 K l KI 58 75 81 l 1 98V mi i 50 SS 1001 i loov 1911 isav e os 1 18S 1 100 80 li 28 1121 103 19 1 35V 100 s 6 n us 68 99 81 S 77 108 102 100 159 138 ll Vn 13 1011 H U 101 103 73 76 USKn EMBERED W NU Cert Nftd W 8 2 dito duo dut Silito iliio tlitq 3 HoNQiS Oil Umai 1881 88 4 ITILIB Insohrijviug 1882 81 BOoBTRNE 0bl lil papier 1888 6 dito 111 ïilver 1868 6 PottTUQjLL Obl mat ooupou 3 dito tiflketl 3 BusLAifD Olil liuiiieul I8 t 4 dito Gücons ISSO 4 dito bij Kulhs 1889 4 diio bj Hope 18SÖ 90 4 dito ÏD goud e n 1883 6 dito dito dito 1884 ti SpanJB Porp t scbul 11881 4 TvasEiJ Oopr Uonv eon 18Ö0 4 Oeo löBnian serie D Uec Ie m g Borie C ZuidAfz Rbp v oM 1893 5 Mzxico Obl Buit S h 1890 6 Venkzukla om 4oitl ep IbSl Amsteedah Olitiirntea 1896 3 RoiTiftDiH 8t d Ice 1894 S NsD N Afr H uda iv luiud Areadah Tab M ij OettificatoD Diili Ma tiohappij dit i Ara Hvpoihoükb pto Dir 4 Cult My ilur VurateDl amid s Gr HypoLhoöltb pandbr 81 NederlandBchü bank na nl Ked Ilumleldiafttsoh dito IC W k l ac Hyp It piiidbr b K tt Hypotheekb paudbr Si Ur HypUhuokb dilo 37 OosTüNH loHl Konjï bank ftind BD8L Hvpith u kbai lc paiulb 4 Amskua Kqut hypotli paixlb 6 MhXH L i Pr L eii oort fiNlD Holl IJ Spoor Mij aan I My tolEipl Si Spw aaut Se Ind 8poorwegm aand Ned Zuid fr Spta aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 iTjamSnoorwl 1887 89 K Eobl 8Zmd Ital t pwaiy A H obl 8 PobiN V arachau V eeuon aund 4 EoflL Gr RuKs Rpw Mg obl 4 BaltiacUo dito aand FattowB dito aand 6 Ivrang Dombr dito aau l h Knrak h Azow 4p kap obl 4 dito dito oblig 4 Bottetil Trtmaiig ilasti oDii Kbd 8U i Am Uird ra and 8 Stad KoUerdutn aaa 8 BILOIB Stad Antwerpen 18 7 ï Stad Bruwol 1886 104 HONO ThBi Hegullr OMell cli t U OoiTEio aiaalilfeaing 1880 5 K K Ooit B Cr 1880 8 itivic Stad Madrid 3 1Ü68 N D Ver Boi H p Spobl eert 203 106 103 Ambkika out Par ap My obl 6 Cbic It North W pr C v aand d to dito V H St Feler obl 7 Donvork Rio Gr Spm rort v a Illiatis er trat obl in goud 4 Loaiiv fc aebïillfiCart v ftand Mexico N Spw My Ie hyp 6 MitB Kansas v 4pct pr f aand N York Ontaaiok West aand dito PoDD Ohio oblig 8 Oregoa abf Ie hyp in goud B St Paal Mlnn k Msnü obl 7 Un Pao Hoofdlgti oblig fl dilo dito Uno Col lohyp OIB 88 Canada Can South tlert v aand 50 Vin C Eallw kNa leb d o O fi v AmBtard Omaibus My aand 186 123 123 113 R E O 31 A im m Henneberg Zijde aüMU echt b zjj direct wordt Introkken Dit da fabriek Zwart Wit en Jekleurd ran SS cta lot 14 04 per Meter Olad Qeitreept Gernit Gewerkt Damast ete circa 240 verach qaaliteiten en 20 feracb klearen deatine etc frif van port en rechten tu hut § STALEN per omgaande Dnbbel briefport nur Zwitaerland I Beggebsrg s Zijde fabrieken K en K M ÜHICB Ua BURGEMESSTBR fan Qooda brengt bg data tar katouii tan da belangbabbendan dal door Jen Heer Direotanr der Directe Be laaliogan eoi ta Rotterdam op den 16 September 1897 execntoir ia verklaard Eeo Kobier der balastiog op bedrgfa a andere inkomalen over het balattingjiar 1897 8 No 1 Dat TOornaeld Kohier ter iniordering is gerateld in banden r tn den Heer OotTanger dat i der die daarop Toorhomt verplicht i ayaen aanatag op den by de wet bepaalden voet te Toldoao en dat heden ingaat de termgn Tan aaa weken biuoen welken de reclamea beboo reu te wordeo ingediend Gouda 18 Septembvi 1897 De Burgemeester Toornoemd R L MARTENS BurgarlUka Stand GEBOREN 16 Sept Iiaac oudara D Da idaon en 8 CaU 17 Maria oudtrs D de Joog en J A Sohoonderwoerd Pio ternella Johanaa Jeancatta ondara J W J Kegser en F M de Mnrree Taania onders M Willeina ao H J tan dao Boa Ida ondera O Verboe en en P Spee ONDERTROUWD 17 Sei 1 C Matae 26 j en P Batenburg 29 j J Spoor 23 j au J M Oaójk 21 j J Romeyo 33 j an M van Erkal te Keeuwyk 30 j OVEHLBDEN 16 Sept E tan Duin wed T Stapperahoef 80 j 17 A A Burghoorn 8 m Uaaitreoht i GEBOREN Aart oadera A Codee en H an der Graat Grietje ondera A Dullenaont en W Hol GETROUWD N J an Rangelrooij an M A Vorweg C Bogerd en B Klerk OVERLEDEN J Roat 5 ni C Oo tetling 60 j ADVERTENTIJSN Openl are Verkooping te GOUDA ten orerataan Tan den Notaris G C FORTOIJN DKOOOLBBVBK op MAANDAG 4 OCTOBER 1S97 dea morgens te elf uren in het Koffiehnia i lUituoniii aan de Markt Tan No 1 Ken goed onderhonden HUIS en ERF waarin BROODBAKZERIJ gedreTen wordt aan ie HpieriugHtraat te GouJa Wyk F No 111 rerbuurd by do week Toor 2 75 No 2 Een goed onderhouden HUIS en ERF daarnitast Wyk F No HO Tarhourd by de week voor ƒ 1 70 No 3 Ben HUIS en ERF in den Vogelenzang Rozandaal ta Oouda Wylt M No 17 Terstond te aanvaarden No 4 Bes HUIS en BRF in hetSIooater aan de Nienwe Haven te Omda Wyk N No 71 verhuurd by de week voor f O 70 No 5 en 6 Twee HUIZEN en ERVEN n het Oude Halletje in de Keiieratraat ta Gouda Wyk K Noa 176 en 177 Verhuurd by de week Toor O 60 en 1 30 No 7 Ben HUIS en BRF in de Jan Philipslaan in de Korte Akkeren te Oouda Wyk P No 337 Verhiurd by de week Toor ƒ 1 20 En Noa 8 tot 10 Drie HUIZBN ERVEN en GROND in da Vierde of Bagynenkade ta Gouda Wyk E Nos 438 439 en 440 Verhunrd by de week voor 1 20 1 80 en 185 De perceelen zgn de 3 laatste we kdagen roor den dag der veiling van 10 tot 3 oren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen gef ft voornoemde Notaris FORTülJN DROOGLEEVER te Oouda Agentonr by de Firma Wed BOSMAN teGuuda tn y mvELktf