Goudsche Courant, maandag 20 september 1897

Dinsdag dl September J897 INo T381 30ste Jaargang Meuws en Advertentwlflad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitfondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIEN Worden geplaatst va 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend Baar plaatsruimte i Inzending van Advertentiën tot 1 uur ties midd lien van 9 tot 12 en Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden teeït pxacla txgr n et iELgrerlclxt HEERËNHUIS met TUIN staande aan den KA1TEN8INGEL Wyk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken efi prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een jfroot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Piivaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiingr een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles vooraien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIEN DEWEG D 29 Fijne COGNAC Aanbevelend SLOTEMAKER Cu C3 o XT ID ten orentaan van deo Notaris G C PORTÜIJN DBOOGLEEVBR op DINSDAG 21 8BPTEMBEK 1897 dee morgens ten 0 ure en zulks eerat aan bet hnis Wjk M No 17 in de Roiendaal en vervolgens aan het lokaal Wgk K No 2 i aan de Peperstraat vtK L £ © bila ir © en andere Daags te voren van 2 tot nre Ielegtroiotoriscbetaibalsbandjes wcrno ssDipoHino BU h t tebrnik daarvui eichledt bet turien krflren der Kinderen KDNDEK DE MINSTE PUN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewyzen kan m dat de bg my ter inzage liggende getuig l sobriften der nitstekende resnltaten van de Ëlectromotorisohe Tandhaisbandjes niet echt bü 9 Men Ultêop den naam an den labrikant UOBEKT IIOIX TM Wordt franco toegezonden alUm na mnunpef van postzegel ad 9A cent door ROBERT HüLTZ IVUinegfln WeAervwkoopera gevraagd Stoombootreederij de IJSEL nÜPAGBTIHG DBa BUFFKTTEN Tegen 1 OCTOBER 189T De VOORWAAKDEN zijn voor belang bebbenden gratis vetkrygbaar ten Kantore der Beaderg aan bet Niauvre Veerstal te Gouda De Directie A K vam der GABDSy l£6l Jk F DIKS OUDE m SCHIEDAMMER eEUEVEE Merkt NiaHTCAP VorkriigbMr b J PEETER8 Jz A la bewy vtn oohthoid ii oaobat en kurk Bleed Toorlien vaD dea naam il r Firma P HOPPE t BhMiiuiiet LeJenginM kortom fcAw faiiExpdler z tsiui i i ii t r StaTssïï Tgf ISMStbMlMlIllllllssatew teotitw a AnterlilpIxiHiller Yat Mt steals in ieder huiigesiii = Aiker Pil Expelh Piijs so OKt 76 eeet eo f 1 26 de fiur jL Teoihsndeo la meeste Apotheken en bu r l BiAter t Oe te Botteidsni Te GOUDA bg C LDQER Apotheker Markt en bj WOLFF Co Westhave 198 Te Koop of te Huur aAngeboden EKN HEERËNHUIS staande aan de WESTHAVEN Wgk B N 147 Te bevragen Lange TUmdsweg D 29 Bet hais bevat beneden 3 Kamers met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zoldjr verder alles netjes en doelmatig ingericht alsmede van üae en Waterleidin voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding TANÜAUTS E CASSITO Turfmarkt 171 wouda MÏIJJKS f ISÜIIlil van 10 tot S uur behalve ZONDAGS ea WOENSDAGS voormiddag tiJ J Y EBGEEB fi OnPA Beveelt ztch beleefd aan tot het schaven van KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LIJSTEN volgens op te geven profiel Ook tot het zagen vanTOÜGSTUKKEM en verder alle zaagwerk wat tot het vak behoort Met en zonder levering van hout Mej J 1 AÜTA VerloilcunAige Lange Tiendeweg D 39 mm mmm verkr gbaar bg WOLFF Co WESTHAVEN 198 Kliniek en Polikliniek OBSTBTHMB en tivivMBCoijoeie voor Spreekuren dagelgks van 12 2 n Gratis Spreekuren Maandag Wotmdag en Vrijdag 9 11 nur DORDRECHT Lynbaan No 11 Ir OBVL Ommhea Dirmeur Vocaal en Instrumentaal Zm SKSJÏ te genen d or het ederlandsch Vocaal Kwartet Dlr de Heer HAURIGE HAGEMAIV op Vrijdag 2 SepterxaToer Stju uj IN DE ZAAL NUT en VERHAAK Sociëteit DE RÉIINIE te Qottda Zie Programma en Xekêthoekje ENTREE bij ipteekening f 1 s avonds aan de Zaal ƒ 1 35 LEERLINGEN der Stedel Mnz School Gymnasium en R H B S ƒ OSO Toegangabewif en zgn tevens verkrggbasr tegen inteekenprjs in djen boekhandel van den Beer 8WABTSENBURQ HiNIIIi GiGiTANi m EEN 2 Cents 8IGAAR met bene reeds 50 jarige uitstekende reputatie Sigaren Nagazijn Gouda WU OSTRA ATA 157 Aanbevelend S BRAAT 1 DESINFEGTIE OVENS i TAN J H A QOQAU Adre Oouvemestraat No 46 ROTl ERDAM Ootsmet alle goederen binnen 2 oor 1 i 1 Mk cfe V cfor aSron f e Oberlahnai tM Ëna Tafeldrank f nh£jY ninklykef u s derji èdemnden Maatschappij tot Exploitatie def Fic oria Bram gevesligtl te Rotterdam Xuidblalak 8 Per bus 90 et doozen 00 en 30 ot pakjes 15 et spiitjfl 60 en 35 et NIEUW RIDDEL tegen snot bg Hoenders en alle Plnimgedierte 0 45 per A ü en met voer ter verdelging van ratten en muilen 35 en 20 et Pakjes 10 et Allee met gebrniksaauwgiing Heeren eigenareni van 10 Jaitr Abonneeren voor Oeilng en Onschadelg I Ziiii rlats ve tege branderigheid htitrachiige aangelichte en mderi lichaamtroten en Koiden ttrakheid m lie kingen b verivieringen uiittrhaiidm m vetm biilechar t dmworm eni oivort van onrei insect onder in en of het vel en ha r 10 Cents per doos Hulsen kunnen rich op voordfeUg w J voor de reinheid In hun ne hnnrpercéelen öoads Kruk VS a BBmKMAU lou BINNENLAND GOUDA 20S ptember 1897 De uitilig vao doa wedatryd ailgraehrefeD door de Wietrgders VereeDigiog deAotiloopc il aldm late pr s H vu Eoolbergeo te Zoeierwoade 2de pr a Hersaati BergiaaD te Utrecht 3de pr a H Fraoce te Zeist Het UDtal deeloemera wu 14 Beooemd tot eerstea macbioiat bg de Baarlemichs daiawaterleiding da beer J T Martin tbaoB ia gelgke betrekkiog werkzaam alhier De Ie lolt J J G rao Dgk vaq het 4e reg inf sal eeaige ooilegei ia bet strafrecht aaa de aaiversiteit te Leiden Tolgea ooi later all leeriar io bét tniUtair recht weVkziaai te wordeo geeleld bg de Kod mil academie Abo bet vertlag betreffende de Gasfabriek der gemeeDte Gouda over 1896 ODtWenen wg nog het volgende Voorta zg geneld dat het iterk toegenomea getal ei la ttsta gasmetere eeoe groots vermeer deriag aa het debi t moest ten gevolge hebbeo Aao de aHavragen om gag kon eveowel door de onvotdoeode boofdbuiaeDleidiüg uiettaallfa deele wnrdoa voldaan Teu eisde te bepalen vaa welleD ïavloed dia oavoldoeode toeataad wae werd ia December de volgende proef geoomen Daar de drie kleinere gashondera Toorul de twee kUinate een swaardereo druk geven dan de groote No 4 werd gedurende de uren van volle drakking oamelgk van 5 tot 10 uur dei avondi uit de kleinere swaardere ketela drak gezet naar de stad Bierdoor was bet mogetgk 5 k 6 millimeter meer drukking in het ceotram der stad te verkrggea Dienteogevolge moeat er + 10 pet meer gaa geprodnceerd worden zoodat bet prodsotie agfer hooier waa daa 5000 M per etmaal Waaneer mea nu bedeakt dat de toesteltea berekend waren op eeoe productie van + 4000 M per etmaal dan ia het daidelgk dat zgdoorgiootere moeten worden vervaDgeo De oitdreidiog van het boizeQLet in verband met de steeds voortgaande toeneming van het aantal aaaaluïtingen zal in de volgende campagne in nog aterhere mate haren invloed doen geld a deo reeds nu het geval is In ona Verslag over 1895 werd reeds op een en ander de aandacht gavestigd Ook zg ia herinnering gebracht dat bg Raadsbesluit van 7 April 1896 eene andere regeling werd vastgesteld van de bezoldiging van deo Directeur df r fabriek Ftentoad din FEVILLE TO x FLIÏÏTATIOIN 14 Ooh neen ik nam slechts een boek om ook bezig te z jn Uisns ii nog t verstandigat ze bekommert er neb nut om welke dag het is en gaat slspa En dsn ttres Zondagen I Hoe shocking a daarover uit ts laten maar ge syt altjjd de oprechtheid zelve geweest Ik wil u daarom ook beksooen dat ik den hemel zal daoken sis de feeatdagen voorbij yn i we zullen dan tenminato weten dat bet h l vol vroolijks feestgenooten U DiLsdag zuUea wy een tocht met arresleden tieliben en Dsorgeosvond de tablesux vivants Hoe ehotm snit gs zijn als Jaoe Gray en als Ophelia bir John nag dan zyn oogen wel sfwenden om al hewondoreude blikken der heeren niet te zien Sir Mn zal trotsch zgn op zyp vrouw hg ia nabel on jaloersoh te wszen zelfs al waa er reden toe tntwoordde Eunice met een zaohl kAj u Want Lsdy El urteans zsligsr gedachtania O Eunice zal ik mjj nooit iunnen bewemen de eenige te zua dia uw ooigken Uoh hoorde weerklinken waar niets u kon S MD T Alltagleben op dit Fraacia I ge gstt te ver 1 Heb ik u rekenscksp wn van da emstiga stemmiag die b zoo bezoldtgiog tot dasver nit eene vaste jaarwedde van f 1800 ea nit eeoe veranderlgke belooning van f 2 per jaar voor elke 1000 M boven de 200 000 M ga dat door particulieren ot particuliere iarichtingen werd ver bruikt bg gezegd besluit werd bepaald en zolks met het doel om de belangen van den Directeur te verbinden aan de fioaotieële belangen d r gemeente eo das afhaokelgk te maken van de voordeeleo door de fabriek behaald dat bg voortaan zal hebben eene jaarwedde van f 2000 en bovendiea zal genieten 3 pet van de jaarlgkache winit volgens de balans op de exploitatie gemaakt oaafhankelgk van rente aflossing en retribntiëa door de fabriek aan de gemeente uitgekeerd met diea vemtaDde dat bel aandeel in de wiaat niet miader dan f 750 zal badiagea Eiode gk werden hü Raadsbesluit Taa 18 December 1896 de Voorwaarden betrefiende da levering van gaa door de Stedelgke Gasfabriek aan eene herziening onderworpen Aanleiding tot die herziening voad men vooreerst in de i weasch om door voor da verbruikers voordeeliger conditiëu vastteatellen het gas alfl verlichting en verwirmingsmiddel meer onder bet bereik te brengen vau de miader gegoedea daa tot nu toe bet geval as geweest soudt r evenwel tot toepassing van bet elders ingeatelde mnntgasmeterstelsel overtegaao en in de tweede plaats in bet feit dat bg de behandaliaB der Begrootiog voor de exploitatie in 1897 op 14 Augaates 188G bealoteo was tot verlaging van deo gaaprga Alvorena het een en ander omtrent de exploitatie der fabriek in het afgelonpeo jaar mede te deelen moeten wg nog met een enkel woord genrag maken vaa de io dat jaat gebonden Tentoon steil ing vaa Oastoestillen Evenals in 1892 ioea eene dergclgke tentoonstelling eveneens tu een gedeelte van het gebouw en den tuia der Sociëteit Ons Genoegen c alhier plaata had waa door den Gomeenteraad machtiging verteend dat zoowel aan de inzenders als ten behoeve van de verlichting der lokalen het gas gratis vrerd geleverd eo dat voor het gebrnik van de benoodigde buizen en fitUugs eo voor de diensten van het personeel der fabriek geeae vergoediug werd betaald Boveodiea verleende de Raad ook nu tot goedraakiog der koiteo aan de onderneming verbonden een crediet vau hoogateoa f 300 Ëen Comité wasria welwitlead zitting na men do Heeren A vao Reedt Dortlaad lid der Kamer vaa Koophaodui en Fabrieken als Vooriitter J J Prica au Doeaburgh Directenr der Stedelgke Gasfabriek als Secretarie D C W van der Laar Directeur der Goadsche WaterleidiDgMaatacha pg ala Penning vaak overvalt ala ik mg onbeapied waan maar die gij allgd opmerkt P ffZeker niet maar ge kunt mg niet verhinderen alles aan te wenden wat ik kan om den Heren Uoh van vroeger weev op uw gelaat te zien Ik waa immers de eenige die a ooit in uw volle jeugd on kracht aanschouwde ea ik zou u graag aftgd eoo zien Weet ge nog wel Kunioe hoe wg in depaatorie Kerstmiii vierden P Toen kuste ik u oaheaohroomd zoobIb een jongen een maisje onder den Iftnl ren in de gang ik zou bet oa nooit wagen en we kwamen mat even zoovele verliefde paartjieli arm in arm a avonds uit de kerk thuis Kn herinnorl go u nog hoe wg elkander avonds spookgesohiedeniaaon vertelden eo elkaar zuo ba g maakten dat we geen van allen naar boven durfden gaan En weet ge nog wel boe waiihapig onze oude Dinft waa omdat ze niet in deq chrtatmaspudding geroerd bad en stellig geloofde dat haar een ongeluk zou overkomen voor t jaar ora was voegde Kunioe er by gebse meegesleept door Vrano a stem en de heriDoeringpn uit den ook voor haar gelukkigaten tgd haara levens En weet ge ook nog hoe ge moeder hielpt da pakketten utt do stad te openen die de cadeaux en lekkemgen bevatten welke ands s geen groote plaats in onse eenvoudige manier van leven innamen en boe gij Q in den vinger sneedt en a vreeielgk bezeerdet maar geea kik wildot laten omdat eeoEngelsche jongen nooit builen mag Later vond ik u op de tnp zitten en ofschoon gij t vorber n wildet zag ik de tranen tusschen uw viagers doordrspprien I m eeter A van Veen lid der Kamer van Koophandel eo Fabriekea ea L Uurgeradgk GemeenteBouwmeester als gdwoas ledep belartte licb met de regeling der zaak die daak zg de goede zorgen daaraau beateid oitmuntend slaagde Hst Comité veriocbt den Borg8mBe ter den Hoer R L Martens het Eere Vooizitterschap op zich te nomen waaraao dec gehoor gaf en bsQoemds tot leden van de jary de Heeren D van der Borat J Blom Sïo en M Muller OasfabriekDirectenren respeotievelgk te Utrecht Arnhem en DoeHborgh De opening der Tentoonstelling geichieddu op Ifioadsg den 11 October in tegenwoordigheid van vele geooodigden ea balsngalelleadea Zg werd ook bijgewnoud door Z Ëx deo Mmiater van BiaoenlaDdsobe Zakea den Heer Mr S van Hootea ea door den Heer Mr G J Ë graaf lan Bjlandt Lid van de Tweede Kaoier der StatenGsoRraal voor het district Gouda De iloiliag had plaats dea 24 October d B V De resQltatfa der Teutoonstelling waren zoowel voor de fabriek als voor de Gemeente hoogiit gunstig erwgl de outvangslen gevonden ait de Ojibréagst van de buur der plaataroimt u eu van de entrees vau dien aard weren d t de toegezegde som uit da Gemeentekas niet behoefde te worden aangesproken Aan altea din door haaoe welwillende ben O jegea hebben bggedragen tot het welalagen der onderneming worde bier erkentelgkheid betuigd Voor de iuternationale teotooDsteliing van bakkerg cii kookkunst in 1898 ie Rotterdam te höodeu is het aantal inscliryvingca voor het waarborgfooda van dien aard dnt wat de Ënancieele qoaeatie betreft het welnlagen van deze tentooastelliog verzekerd is eo komen ook uog Bteeda meerdere helangatel lende eu invtoedrgke personen hun steau toezeggen zoodat het bestuur ana de lentoonstelling een grootacher karakter hoopt te kunnen geven dan bat aanvaukelgk plan had Over een voor de expositie geiobikt tflireio ia bet bettnor in onderhandeling Men meldt uit s Gravenhage Trein 32 vao de Hollandscho IJsereu Spoor wegMaatschap pij die teu 1 40 uit Rotterdam bier moest aaukomen iaopoageveer X m ter voor het atatiou aOraveahage gederailleerd De locomotief tender ea ééa ba agetvagen go dwars over bet apoo geraakt de persoofnwRgeuB bleven ia t spoor en kregen betrekkelijk geea zwaren achok Zg werdeu althani met gestrekte buffers gevonden De machine Ku go sloegt uw arm om mijnen hali en Iroosttet Di j met een kun vulde Francis aan Maar its sont passiva eet jours de èio zuchttu Ëttoice Niet wsnr Disan F Ofiohoon ik me soma Dog even jong eo vroolijk gevoel ala voorheen Maar het te toonen zou wel wat gok staan voor de lady vaa The Ferns Ik herinner mij ook nog boe vreemd ik opkeek ging Francis voort toon gij de laatite vacantie tbuis kwaamt en mg op een wonderlgko manier bqegondet totdat ik tot n zeide F unioe ge waart altgd mijn kiod vrouwtjo wilt gij t nu tn ernst worden P Maar we zullen n iaschien lang mosten WBohten En dat konden we aetasa geen ran beiden Toen kwam de boozo toovonaar woai in i sprookje en voerde do prinoea naar eijn kasteel Beiden zwegen een gerulmen tijd en men hoorde niets dan do ademhaling van Diana en het koeltoren der vlammen Eunioe waa do eerste dis weer sprak Franoia we tullen dien verleden tijd nooit vergeten dat kan au eenmaal niet maar was bet goed van u ze mg to herinneren En was het goed van u mg weer aan te zien alt van ouds Eunice We hebben dus beiden elkaar iets Ie vergeven Franoia Hier ia mijne hand Eu ala ocoa vriendin drukte Eunice de zgne Een geluid in het aangrenzende vertrok deed beidsn omzien Baar verteheoen Eose on Johnny op den drenpel Er was aieu vreemds ia ben beiden in ds bibliothesk te Eten maar Johany kwaad geweten speelde hen een leelgko loets Ik wist niet stsmelde bg vsrlegoo dst er iemand hier was anders waren w den anderen kant uitge een vaa de voormalige Rbgnapoor ongaveer 38 40 ion zwaar zit diep io bet zand gewoeld op korten afstand van het talad van den spoordgk Wanneer ag nog aakela metara ware doorgeredea zooden de natarieale achade eo da arbeid om haar ta liobten veel groeier zgn geweest Boe zwaar de drak is geweest blgkt o a heruit dat enkele rails den vorm hebben gekregen van een kronkelende slaag Persoonlgke ongetokkeo hadden niet plaata De van Rotterdam komende treinen rgdeo dver het goederenapoor binnen Met kracht is men reeds aangevangen met bat lieratellen der commaoiaotie Aan de broodfabriek vDe Ri tar van ds firma Verkade en Comp ie Zaandam had Zaterdagnamiddag du bakkersgeill B Harraanidus terwijl hg op een trap staande beiig was deo riem om de as van de machine te doen bet ongelok dQor den riem aangegrepen en me asleard te wordeo waardoor hg tasiohen de maohioe bekneld raakte met het gevolg dat ean been en een arm bgua geheel van bei lichaam werden geacbeidea Bg werd oa da eerste bolp te bebbeo ootvaogeu per brancard naar het Qaithnia ta Amsterdam vervoerd waar hg spoedig overleed Onlangs werd gemeld dat H K ia Lan reosberg die ter zake van doodslag en zware verwonding gepleegd op de beide gebroeders Co 4Jaartsen tu Bocbolts in hechtenis was op bevel van de recbthsok te Maastriobt op vrge voeten was gesteld Thans kan nog worden medegedeeld dat beklaagde ook te dier zake van alle rechtsvervolging is ontslagen als hebbende bij gebsodflld nit noodzaketgke verdediging van eigen Igt tegen oogenblikkalgker wederrechtelijke aanranding Op de Tentoonitelling te Broasel verkreeg in de sfdealiug Bouwkuast deheerE F Ehale Architect te a Hage een zilveren medaille Io de groote zaal van bat Kon Zool Bof Genootschap werd Zaterdag de intern landboawteotoonstetliog van de Holt Moatach van Landbouw geopend Bet podiam was met eenige planten versisrd en op Rchilden ver kondigden dejaarcgfera 1847 1897 het gouden beslaaoafeest der Muatachappg In de zaal hadden zich een aantat daoifi en heereo vereenigd vele aotoriteitea Kamerleden leden der Msalschappg afgevaardigden van luitermoatachappyec enenk leaitgaooodi deii Van de Miniatera waren tsgaowoordtg die vaa oorlog ioatitie en financiflo Ook dó gegaau wat llose eon scbaamrooden bloa op t gelaat joeg on beiden gejaagd deed vsrdwgnen Eunice en Franois barttloo in laohes uit t geen aan hunne pgolgke houdiag een einds maakte Die nite geschiehts diu immer neu btetbt mompelde Franois en Eunice citeerde Sba wore a wrsslh of roses Upon her sunny broad Roses wangea en faasr bios bedoelende In plaats van haar voorhoofd en hasr krsns VII De tweede Kerstdag ia even rustig voorby gegaan ala de eerste maar b avondB heertoht er eou recht ffeeellige toon in de taal waar al de gsstoa vereenigd zgn daar ze t nu niet shooking vindait uit de kerk thuis te blijven De jonge dames zitlaa iu lage sLoelljet voor den haard de heeren er achter en de andere loden van het gezeltobsp hier ea daar io clubjes van twee of vier io de rrsltito hoekjes beschenen door de laOipen op de piano of kleine tsfülijes Sauire Biobard en profeBior Thoqipson BohakoB de hoeren WlUy Baraanl Dick en Fawning wbisien on Johnny is tot zgn verdriet geprest door oen dor oude freules voor de oplossing van ecD puzile Hy werpt wanhopige blikken op het voorwerp igner rsreoring dat in druk en vroolgk gesprek is met dsn jongen mr Witkoos en het Boms uitschatert van lachen wat san de beide andere freules aanleiding geeft aameu t fluisteren over de onnpgevoedbeid sa ds slechte manieren vaa het tegenwoordige jonge geitlachl