Goudsche Courant, dinsdag 21 september 1897

G 0 U U 1 A MSTEBDAM Qoud VU 81 9 48 10 7 18 10 4 U 80 iwlndu a St 8 18 JII 10 0 1 8 U8 1 11 1 1 19 lail 1 J a 41 8 6J 4 B8 4 55 61 I 14 7 3i O 9 97 9 54 10 11 11 l ff 40 9 47 lOaS lo SO U 8 7 15 8 40 9 O 5 85 l 4 15 OTTIRDAU DEN HAAO eOVDA 7 45 a ll 9 00 9 47 GOIIDIDEN B 1 0OUIU ZerenlLaEMa Moerkapene Zoetermeer Zegwajiril Voorburg p I 8 80 9 17 9 84 10 14 11 15 18 18 18 88 1 57 8 45 4 49 5 85 5 54 8 11 7 84 7 49 F S8 8 54 9 54 10 89 U U 46 10 1111 87 18 1 88 144 8 40 4 05 4 88 80 8 18 7 18 7 M 10 o 10 17 1 414 4 89 6 18 10 8 1 56 4 68 8 80 M h 10 u1m4 i 57 i 5oV i 7 8 14 I O 4 8 M U 7 48 8 10 10 10 88 11 7 48 8 4 18 40 U 7 518 51 li d 8 18 10 15 V 8 07 9 08 1 05 8 88 10 87 iH 8 18 9 08 9 45 9 4 10 44 U 4 18 481 10 8 05 4 15 1 5 55 6 88 6 M 8 04 8 81 9 9 88 10 8 11 8 11 44 1 UTÏÏOHT 8 OODi 6 88 7 45 k 49 9 0 10 15 10 88 11 88 1 8 08 8 4 48 88 16 7 8 6 58 8 081 10 88 11 5 4 18 Uoia 8 80 6 87 7 8 Jl 9 07 10 1910 7 18 00 18 8 t BO 8 17 4 86 6 0 8 8 10 17 10 8S Olidlew 4 8 4 11 14 8 87 7 10 10 84 Hoeidea5 8 7 8 8 18 11 88 8 46 8 84 6 94 7 18 8 48 10 41 f 04iwkt 8 18 7 88 8 88 9 0 9 89 10 5111 45 18 88 l i 8 08 8 0 08 de 7 07 8 14 J jf j t 8 0 6 0 7 89 8 9 10 4 ll l6 4 7 89 8 9 U l 11 181 AMSTÏEDAM aOlIBA 8 18 9 06 18 4 lil U U U UH4I M M9 9 45 11 1 10 17 10 88 U 41 Eogeteohe geuok waa aanwatig zoomede de beer Dn Toor ao BellinchtTe opperc renionie meatter Ooormaa goureroaur der residentie D de plaatioiyko sdjadaot de commiuaris éer KoDÏDgio au eenige ledea van Grd Staten Oa uieowbeaoetnde bargemeerter jbr Da Baaofortveraebeen het eerst ia t pabUek met de wethoadera en den lecreUria Aaa alten werd een gedenkboek van de Holl Maatscbappy aangeboden dat de geKbiedebia der Maatacbappij varbult De voorzitter der Maaticbappg de beer D Bftodoio bield aan toespraak waarin bg da anwezigen vees op de gabeel T rander e toeitanden ia landbouw aedert 50 jaren toen bet laven dea laadmans geooegalgk voortroldeBedert niets dan wed ver om laodbouwprodaoteo in deo meest uitgebi eiden zin t gerj de laagst ntogeiyke pryzeo Toort te brengen Ook ÏD Nederland is de rol van Uod en kainboow yt uitgebreid en de Holl MiM ttcb 1 Landbouw beeft steeds gettreefd om deo laodbonw vooruit te brengen Met dankbaarheid gewaagde spr dat H M de Koniogiu de plaats van bescberming door wgleo Z M Willam III in eDomeo bad galieven over te nemen toejuicbiogeo Verder bracht hg weemowdig hulde aan de afgeitorvaDt zoowel jedfo TKQ t boofdbeatoor ala oprichters lo t bgzondor herdacht hg het overlijden Tao den gewezen eoretaris den heer P F L Waldeck wiuns dood met roawfloeri dit laudbonwfeest omhult Zgn nagedacbtenii tal in on Ter welk bare eera bigven to ja chiDgen Bgzondare balde bracht hg aan den erai nog overgebleven oprichter dan heer B A baron van Verecbuer wiens leeftgd htm belett t genwooidig te zga Daarna huldigde hg de iuseuders en allen dia finaDcieeleo itaun vefleendan om dit feest ia doen alagen ftlat erkentelgkbeid vooral gewaagde apr Tan den krachtigen staan van H H M M de KooingiDuen de provinciën en de gemeente Spreker weeë hierna op den Igdendeo toe stand van den landbouw waarmede da algemtene welvairt zoo nauw amenbaugt Landbouw verdient zeida btj zeer de bgzondere aau 4Mht der Regeering Land en tuinbouw igi seer fooruHgegaao moge de overtuiging biervao in al e kringen dourdriogen Land en tuinbouw sgo de hoojdbronuen van handel nijverheid en scheepvaart Moge onbakeodbeid mei odj werk verflauwen en plaats maken voor aympatltie Spreker eindigde mak een keurigs sobHta ran hetgeen op deze teutsonetelliog tflaanacbouweo ia op het gebied van vruchten plaoteo werktuigen vee eu paarden Dankbaar erkende hg dan itauD der ilegaaring en besturen voor Terbeteruig der vee en paardenfokkerg By afwezigheid van den minister van ater staat door liebte ongeRteldbeid opende de miuistet president mr Pi r8on de teüt ou telling met eeu korte rede Hy verheogde cioh dut dese achoooe tentoonitelling kon geopaud worden Wat is de belangstelling vooruitgegaau MisBcbi n 15ji ar geleden meende men nog dat slechte landbouwers belang konden teltau in dte expoiitiea maar aedert ia men overtuigd dat ze leereu de TorderiuKSU op landbouwgebied vergelgken om te eten hetgeen kan zgo Warme buide braobt bg aau le üollandticbe Landbouw MaatBcbappg die 50 jaar gewerkt beeft om den landbouw meer tot zgn recbt te breogeu een iik van bedrgf welks waarde niet bg millioeneo maar milliardeu ia to berekenen Hg vertolkte den dank der rtigeering aau die Maatacbappg Namens H M de Koningin Regen tea overhandigde hg als btgk van bflaogstelling aan den voorzitter den hear Bauduin betoffieie akruis der orde van Oranje Nassau Toe joiobingau Hierna gingen de beeren on dames over een brug Baar het Malieveld eo waa de teutoonitelliog geopend t st 8 4 8 4 9 K Ct 5 Si i Ot 11 Naar meo verneemt beeft de heer Bebrens ingenieur en leoretaria d ir ontbonden Stantaoommisiie voor de droogmaking der Zuiderzee van dpii mini t an wtiteratitiii in opdr c il 7 7 S 7 sa 7 4 7 iB a d i SO lloerdneht Hleuwtrketk QipeUe Bnttatdin 7 4 tt t ot t l4 i Sl 17 BaMr4aa OtpeUe Hirawalkerk llMidnekt e d gekregen bet opmaken eeaer memorie vao inelichting voor een eventueel roorstel tot het maken van den daiu tot afaloiting der Zuiderit In d eStci c wordt medadeeling gedaan vao een koo beilint waarbg iogaateld wordt eeu Staalacoinmissie die zal hebben te o iderzoeken welke maatregelen van rgkawage ba1 ooren te worpen geoomea ten aanaieo van deu aanlag het gebruik eo da exploitatie van teïi raphische en telephooi che geleidingen eu vao dit ouderzoek verslag uit te brengen ouder byvoegiog ran een of meer wetsontwerpen mst memorie van toelichting De commissie ier leden de bevoegdheid bezitten om ingeval hun ineening afwgkt van die der meerderheid vun boa geroelen door nota s te doen blgken zal vergaderen ie sOra venhage Vrgdaguiddag stoomde Ungs Urk da nieuwe zeer diep geladen stoomboot Onderneming Door het overslaande wetir achtte men het raadzaam naar da Urkerhaven te stoomeo doch even beweateo het eiland sloegen de gol ven zoo geducht over het schip dat het plotseling in de diepte wegzonk Vele oieawxgierigeo waren naar den vuurtoren gesneld doob ontdekte niets meer dan eeu gedeelte der mast met de vlag in top en bet boveneind der atoom boot Juist lag de poat iuot Minister Have aar totvertrek naar Kampea gereed Zg stoomdespoedig naar de plek des ooheiis nraar deopvarenden zich to bet wand hadden vastgeklemd Tevergeefi had eeu Noordseaviaecher die naar ürk atevende pogingen tot reddloKbeproefd Ue bemaooiog der postboot had devoldoening drie der vyf upvarenden vao eeoandera wigHeo dood te redden Nog een dezerwas niet meer in ntaat den hem toegeworpenreddiogsRordel t grgpeo Met het raartai j U K 152 geluke het ook dezen bat waade bewoaielooKA iDachinisi wiena henden menvan het wuut mount loarukken te beboodeu De eigenaar van het stuomsohip is bg dezeramp om bet lev n gekomen Toel ü K W2 aftii wal kwam stond de ge mee o te geneesheer J J Brouwer reeds gereed 00 hulp ta verleenau Zgn pogingen om de levensgeesten van den drenkeling op ta wekken werden met goeden uitslag bekroood Da machinift Job Siere woonachtig te Leiden en vader van 10 kinderen werd bij K Pakvoort liefdergk opiienomen eo verpleegd De stoomboot Onderuemiu groot 99 tou was voor deze eerste reis buvareo door dau kapitein Heemskerk machinist Siere door den eigenaar Fuotein eu diens toon allen van Leiden en een looda van Amsterdam De Isding bealood hoofdzakelijk uit plaatgzer en boem van meel met beatemmiog naar Groningen Van de ho enlading warn des avonds reeds ongeveer 400 balen meel door Urkar vaartuiMeu opgevischt en ter berging in de haven gebracht Nader meldt men van Urk Da stoomboot Oaderueming wat raeda Urk omgestoomd en bevond zich ten noorden van het eiland toen men het raadzaam achtte terug ta keereu In het alecbte effen water langs den noordkant sehe o d t te gelukken doch aan de weatzgde atoud de zee zoo hol dat de golveu voortdurend over het schip rolden tot men koem zettende aar de Urkerbaveu dware ee kwam te liggen Ineens zagen eeitige toeschouwer de boot zeer erk overhtlleo waarop v e oogeeumaalreea om ougenblikkalgk naar de diepte te zinken 11 85 18 88 18 89 18 48 18 tt 11 1 IMS ll tS 11 85 11 41 1 51 li 8 9 58 10 19 It tM lO U 10 49 10 18 H ga 11 64 18 08 10 06 10 15 8 01 8 18 7 1 8 88 8 88 1 1 Toen de Miuinter Havelaar ter redding eaukwam zat de zoon van den eigenaar in de maat terwgl aan weerezgdeo twee mau iu den want wiireu geklommen Ougalukkig voor den eigenaar Funtein bevond de looda zich bo ea bem Toen dezen zich niet langer koo vaatklemmeo zakta hg op de soboudars ran Fontein die ten leatsta moest lostatea en 200 om het leven kwam De machinist was bcdeniii iiir ii wcpr mier lirrat Ul rlit liü nich nau sga familie Ie Leiden kon begetet ia éë Urkars B Kroon au Klaas Hakvoort bteft hij zgn leven la daukeo Aaa onvoorzichtigheid door to diep laden moet deze ramp te wgten ago De Onderoaming zit jnist iu de ncbtiug Eokhaiz O in bet Vet van Uik roor de scheepvaart gevaarIgk Schip ao lading moeten beide verzekerd zgn Alle oog aanhangige wetsontwerpen aga door de betreftende ministers ingetrokken De Brusaelsche politie is eeu stapje verder gekomen in haar nasporingeu naar aanleiding vso den moord op den kantoorbediende Lavergoe zy heeft deo winkelier gevonden bg wiea een van da uisdadige werktuigen etn breekgzur het andere was een hamer was gfkocht Ue winkelier heeft Paridaeos herkend als eeu van da beide mannen die bet breakgzer bg hem wareu komen lïoopsn Maar da ander waarvan by eau beBchrgtiog gaf die met het sigoalemeut van deu voortvluchtigeu MassoQ orereenkwam bad bet betaald Ër moeten ralache guldens in omdoop zgn die alleen maar wat lichten zonderraodsohritt z in maar overigens wonderwel op eau e nigzius groezaligeo veelgebrnikteo echtten gulden gelgkeo Uit bet Bgblad vao De Asrde en Haar Volken Wie zaonwacblig is pryut licht binder van kiespgn kiespgn maakt iemand zenuwachtig zoo wordt de kan op kiespgn grooter ïegeu de domheid Ifan een volk is leerp ieht een der geneeaaeiddel n Oen op leerplicht aau te dringen moet een volk uiet dom zgn zoo wordt de kans op leerplicht gering voo eeu natie Konder leerplicht Om niet te vallen bg t leereu wieleren moet meu flink durven en trouw doortrappen als t erwowicht verloren dreigt te gaan diarvoor is courage ooodig wie die mist valt vaak eu verliest door t vallen deu moed dien bg behoedde urn niet te allen I Om bygiëuiech Ie Iev rn moet men breken met veel sleur en conveotit den wil en de kracht daartoe kan men slechts veroveren door bygiëDiscb te leven De heer Van Naaman run Ëemoes voor zitter der Eerste Katnor bekleedt deo voorzitterstoel De Voorzitter Iaat door den griffi r der Eerste Kamer voorlezen een koo besluit van deo Hen September jl No 33 waarby de minister van biuuenlau aobe zaken gemachtigd wordt om zich hedeo te drie uur des namiddags te begeveo naar de vergadering der Ststeu Qeneraal teneinde in eeue vereenigde verghdering der beide Kamera de zitting in naam der Koningin te sluiten De Voorzitter benoemt eene commissie van acht leden die den Mioister in hot gebouw der Tweede Kamer sal ontvangen eu nitleiden Kort daa ua treedt de Minister voorafgegaan door de commissie de vergaderzaal binnen De heer Qouraau Borgesiua aiiniater vun biuueuUodcche zakeu i neemt plaain voor deo troon eo houdt de volgende aaosprnak Mgue hferen Ëen belangryk zitiingjaar ligi achter ons Met uwe medewerking kwamen velerlei maatregelen vau wetgeving tot stand Dfl nieuwe regeling vau bet kieareoht werd iogevoerü De belange van den arbeid werden beharigd door de oprichting van Kamers van Arbeid die van baQdel en verkeer door de goedkeori ig van met vreemde regeeringer gesloten tractaleu en door bevordering van den aanleg vau atonmiramwegen 1 De finaueieele verhouding tu schea Rgk eo gemeeuleu werd vastgesteld de algemeeui regelen ten aanzien der pUatsi lgke belastibgen werden gpwgzigd c 4 58 4 5 88 f 5 09 r 5 0I 1 ff 1 5 10 85 j 5 40 IDA 1 44 8 80 8 45 1 54 8 01 8 08 t 8 14 8 09 4 05 4 0 4 50 4 7 6 04 10 18 87 4 89 18 47 l Hage 5 487 807 48 f 8S 9 Voorb 5 58 Z Zegw I Zer K 6 17 lOoad 6 8 7 50 8 18 9 0 Ulreoht Weerden Qouda 7 88 8 87 9 819 1 7 10 8 14 A tenlMiO 3t emit IM De oieuwe wet op de personeele belasting werd ioguroerd De suikeraccyna werd opniiiw gefg Id Nieuwe wettelgke voorschrif tan met betrekking tot de heffing van de T Chteo van socceaste an vao overgang bg orerlgden kwamen tot stand De herziening van de belastbare opbieagst der geboawda eigendommen werd by de wet roorgat hrereo Da wet regelende de jaarlgksche nitkeering uit de opbrengst der Nederlaudscbe bedrijfsbalasting aan de Veder 1 Indisch geldniddaleo Op menig ander gebied vao watgeving werden de in het algemeen belang noodiga roorzieniogen getroffen De Koningin Wedawa Regentes heeft mg opgedragen aan U m a heereu dauk te betuigen voor uweu gv r in de toewgdiuR aan s lauda belang Door de Kouiagin Weduwe Regeutesdaartoe gemachtigd verklaar ik deze zitting der StateoOrneraal in naam der Koningin to zijn gesloten c De Mioiatiir wordt door de oommisaie uitgeleid en nadat zg in de vergaderzaal is teruggekeerd sluit da Voorzitter de vereenigde rerga daricg Te Hernngeo in Wastfalen zgo in de zeer oade kerk ander uen kalklaag belangrgke muurschilderingen nit de 13e eeuw ontdekt Eeu daarvan stelt bat Heilig Avondmaal voor Iu de pUsts van hel Paaschlam is een ham geschilderd ereuats in de Wiesenkirchec ta Soest De bekere op de UAeU zyD verbazend groot De Pruitische regeering heeft voor de herstelling dezer ichilderiogeo duizend maik gegeven de gemeente evenveel en van de provincie Westfalen hoopt men ook steun te krggeo Do schilderingen die nog ouder moeten zgn daa die te Soest zullen no gereatsnreerd worden eo zooals het Berl Tagebl c zegt weldra ia nieuwe glans harrgzenc Ala dit laatste maar waar ia Voor d n kaotonrecbter te Haarlem heeft een persoon tereobtgestaao die op handige wgze aan diecstmei jea en anderen geld nit den zak wibt te kloppen Op marktdagen ging hij staan op druk bezochte plaatseu met een wagen waarop doozen zeep lageo en bood deze te koop aan zoolang er politie in de buurt waa maar had deze dt hielen gelicht dau veranderde de koopman van batterg en koo ieder die er 2 cent voor over had een heele doos zeep zoo maar winnen als men met een pen in eeo opgaroldeo riem wiat te steken stak men daarbuiten dan waren de 2i cent voor den koopman c en van de tien kearen stak meu meestal tien keeren mia De kftDtoDre hter zeide dal deze wgze van koopman spelen veel Weg had van fiesachentrekken maar dit wierp beklaagde met diep veroutwaardigiug van zich evenals de lieden die iu cle kurhuizen e d tjeux d adreesec exploiteeren die volstrekt een hazardspelen zgo bg zag kana vsu da 100 keeren 99 maat raak te prikken Minder goedgeloovig dan de justitie elders tegenover de adre 8ec of handigheid der hazard peloodernemers in kurhoizen eischte het 0 M h het kantonserecht te Haarlem niuttemio f 75 boete of 75 dageo hechtenis waarop beklaagde alvaat verklaarde daarmede geen genoegen te nemen en booger beroep aan te teekenen Het tanden krggen der kindaren In het vormings eo ontwikkelingsproces dat het meusohetgk lichaam tot aan zyne volkomeue rgpheid te doortoopen heeft nemen vele verFcbgnaelen een kleiner of grooter aandeel aan de vormia van het organisme en grgpeo veelal zW ikker of kraebtlgar in het werktuigelgke leven in Het Igdperk van het tanden krggen der kinderen ii onder deze afwiaseloode veroobyn eleu de eerste en belangrykate verrichting rin hal jeugdige leven hetwelk de tgdruimte ran de vgfde maand af tot aan het derde levensjaar omvat van het be io tot aan het einde bet gaosohe organisme ran het kiad aangrgpt en uiet zelden de eerste oonaak van h vig6 ziekte wordt 9 7 10 04 10 11 10 18 0 10 87 10 5 8 1 9 87 9 47 9 84 10 01 80 10 07 7 58 7 59 8 08 8 18 8 88 Zoodra bij het kind het tanden krggeo eeu aanvang neemt komen vooi eerst do peeksalklioren evenaN nUo dee en v tn den mond in 7 85 6 17 87 6 84 6 41 8 47 11 80 10 09 7 4 10 84 10 58 9 07 10 0 8 9 88 7 18 7 45 8 49 8 18 1 8 10 89 ongewoDe werkiumhtid bet kindkwglt en brengt wilde bet de plute undniden wur ket pgs TMit allee wat bel m de babdjei krögt nakr den mond Is ket kind gesood o kracbtig loo beeft bet tanden krggen iu de neeete geralleo lOnder merkbare Btoriog plaats Bg teedere en iwakkere gestullen aar bet doorkomen der tandeo end r moetelijke omt Itandigbeden geBobiedt ontetaan dikwijle koorta ootetekingen aan bet boofd en aan bet tandtleeKb opzwelliog en onistekiog aao de oorapeekaelklieren krampen en meeetal atoriogen in de ooderlgfs en pgsrerteringaorganen die dlkwgla het leren in gevaar brengen No zgo er om ket tanden krijgen der kinderen genakkelgker te doen plaata hebben rerschillende middelen aaobevolen eo aan gewend doch van al die Teruchtende en pgnatiUende roorachrifteo moet EÏcb aog geen lóó nitmuutend in zgae werking hebbeo bewezen ala de door Robert Holz rerraardigde Ëiectromotoriacbe Tand halsbandjea zoodat deze dan ook in korten tgd een groote bekendheid hebben Terkregen en zoo ala ait de roor ona liggende getnigacbrtlten bigkt in bet gebraik uilstekeod hebbeo roldaan Buitenlandscli Ovemlcht De vrede ia er een bericht dat met voldoening aal worden vernomen Niet met dat dankbare gevoel dat opwelt ala de vrede een einde heeft gemaakt aan een even meoscbonteereode als geweldige slachting Maar omdat etndelgk eeu einde ia gekomen aan eeo zoo sleepende qoaestie als deze De onderhande ÜDgen over den rede hebben langer gedourd dan ue verwikkelingen welke deu oorlog voor afgingen en de atrgd samen De oorlog zelve was zeer kort Reeds den 6deo dag van den itfüd ving de groote terugtocht of wi de vlucht uu eeo schouwspel dat men nog kun waarnemen eu een einde maakte aau veler hoop dat Griekenland eeo element zou 7yn dat zal bgdragen tot de oplossing der Ousterschu qaaastis Daarin ligt gelooven wy de groote betee keuii van de jougate gebeurtenissen De Budere gevolgen van deo oorlog lal hel ipoedigei te boven kom n Groote verliezen aan mensobeolevens zgn niet geleden en tegeuover de aanzieolgke oflers die gebracht zyn staat het voordeel dat de financiën wat beter geroeid worden Het toeaicht der mogendhedèu is zeker et n heele slag voor de natioosie ydelbeid Maar als waar ia wat over de Grieksefae floautiikanat wordt verhaald en over de zoo aleebt beheerde bronnen vun inkomsten dau kan Griekenland zgn voordeet doeo tnet de leasen welke het du zg het ook ondtr pynigke omstandigheden krygt Wel een verandering bg de eerste dagen van Febroari toen het scheen dat de Grieken den mogendheden eeu Ie je zouden geven iu het vlug afdoen van zaken Maar de mogendheden die het nooit eens zgu eu nooit spoediu eens wordeo besloten toen met verrassendsnelheid het kleine Qriekenlaud te beletten du tank te vervuUeo welke zg de zes grooto mogendheden niet hadden kunnen volbrengen en oog niet voibtacht hebben De kloeke houding door het volk in die dagen aauge nomen wekte bewondering en sjmpaihie welk even snel weder verdween toen de omstandig heden nanleidig gaven te vermoeden dat alleslechts achyn was geweest Of da joist geoordeeld is zal wellicht latei blykan De verhales over de houding der Griekacbe soldaten in den stryd loopeo uiteen Maar wat bekend werd over hun gedraging bg de herhaalde teragtochten duet vreezen da hou keldkaftigheid meer óor dau tydens deu oorlog blonk Maar toon mag niet worden roorbggezien dat tgdeus een tarugtcchtaadero gemoedsaandoeningen werken dan tgdena den alag Wie niet bestand is tegen een nederlaaj toont daardoor nog niet in den stryd geen moed te bezitten Ook over de oorzaken vau de nederlaag zal eerst later een juist licht opgaan Da Tutkao badden drie groote voordeeleu un ban sgde zg streden aan den rand van bet berglabd waardoor de Grieken zoo zg slecht éaa paa achteruit gingen in de vlakte kwamsD waar zg bloot stonden aan bet vuor der op de bergen gelegerde Tdrken die Toor ben onbereikbaar waren en die al bnn positiei an bewegingen konden waaruemen Vroeg daarbg de groote overtoacht en deaitnemeode hoedanigheden der Torkiohe soldaten dan heeft men dne onbetwist bara roordaelen aan Turk sche zgde Of da Grieken ook nog bat nadeel haddao dat han aanroerders onbekwaam en luf waren Men is tóo gewoon een nederlaag aan bat Tarraad der bevelhebbers te wgten dat ook daie telkens gehoorde beacholdiging geen onToorwaardetgk geloof verdient Onpartgdige rarslaggevers van groote buitentaodache bladen kabbaa in deze echter eou zeer ongonstigeu indrnk madagedaeld Al aac de naam voa kolonel Smoleosk i telkens ali dia van een dapper bekwaam ei beleidvol krygaman genoemd die nooit weekdan na den aftocht der legerafdeelingeo waarop n vleogal etende b Alf het waar is dat deia heofdofficier wegmi lyn popnlariUit nik dan dieaat rerwgdard wordt om da andere hoi geplaatste paraooen en gnostelingen niei te u ver schaduwen dan zon dat eeu onrechtvsardigheid ziju welke grooter scfaaode is dau eeu nederlaag Over het algemeen ia de strgd welke nu achter ons ligt er geen die zich kenmerkt door iets gcootsoh dat anders toch dikwerf het growelyhe van den oorlog vergezelt Of deze stryd te voorkomen ware geweest Wg zyn steeds geneigd geweest aan te nemen dat de zaken een gansch anderen loop zouden hebben gehad ais de mogendheden Griekenland in hun kring hadden opgenomen eu de troepi n fao dit land een werkzaam aandeel aau de bevrediging van dit eiland hadden gegeven En ook zoo naar bet ons voorkomt de gelegenheid dat eeu achikking turccbeu den sultan en koning George ware lot stand gek men gunstiger zyu geweest als men lieiden hun gang br d laten gaan Maar bewgzen van wat gebeurd waa zyu in den regel moeïlyk te leveren vooral op bet gebied van bedendaagsche politiek eeu terrein waarop bet weten beperkt ia en waar het deo leek oma geel en groen voor de oogeo wordt door de gela eu blauwe boeken welke wel eeo typiscb licht werpen op sommige zaken maar toch uiet gaven wat de latere geschiedschrgver in de archieven eu memoires der atastalieden Z al vioden Maar de vrede ia herslfld Voor hoe lang De Hamburger Nacbrichteoc bet prgaan vau piins Biamarck bevat een artikel over Doitscbers in DuitBchlsud eu Duitschers in Oosteurgkc Df ario wordt eeo streng oordeel uitgesproken over het optröden vaijde Duitscho party io Oostenrgk en wordt geiegd dat de pogingen van de Doitscbo oppositie in Oosteorgk om hulp te zoeken bg de Dnitscbera in Duitschland zeer ongepast zyn en evenmin moeten worden toegelateu als waoueer omgekeerd Duitschtrs in DuitRchlsnd voor hun oppoiitie tegen de Duitsche regeering steun zouden zoeken iu Oostenrgk Voorts herinnert bet blad aao hetgeen de oud kanselier onlangs gezegd heeft lot een groep Oostrnrykers die hem te Friederichdruhe kwamen bezoeken Bg gaf bun toen den raad by hun strgd voor hun oationaliteit en vooV hou rech eo de plichten die op beu rustten als chriaten en detl eerbied voor de dynastie nooit nit het oog te verliezen En vooral zeide Biamarck rus op de Dnitachers in Oostenrgk de taak zich te verstaan met do ovf a nationaliteiten die onder d6nzelfdBu 8Cepter vereeuigd rgn Deie waarsebuwiugen die d Duitschers iu Oostenrijk zeker h1 eeoa ter harte mogen nemen vinden bg han echter nog geen open oor Zij gaan voort de regeering te bestrydeo op hun hartalochtelgke wgze en zgn niet voornemeos in welk geval dan ook hun oppositie op te gaveo Doch ook de vereenigde partgeo die thans de meerderheid vormen in den Ooateorgkacben Rgkaraad willen van geen toegeven weten iu de vergadering van de leiders der fechterz de is besloten aan te dringen op de reelbeaprokeo wgziging ran het bniahoudelgk reglement der Kamer Gtaaf Badeui heeft ten slotte in de behandeling der voorge teldK wgzi giotfen toegestemd De president van den Ryksiaad echter dr Kathrein wil geen herkiezing aannemen indien de hnishoodelyke bepalingen vao het reglement te scherp wordeo j ewgzigd De rechterzijde zal over dit hesloit van dr Katbrein niet erg rouwig zgn zg heeft liever een president poing die uiet schromen zal deo DuiiBche oppoiitie te beletten haar obatroctionisti che politiek nit te voereo Eo daarvoor heeft zg den heer Ëbenboch uit gekozen De keizer heeft voor de nieuwe zitting van het Heereobois tot president benoemd prins Alfred Windiachgraetz en tot vioe presidenten prins Karl Aoervperg eo graaf Ernst Hoyos Dan 18n September 1874 overleed Karel XV oudste zoon van Oaker I van Zweden en Noorwegen eo op deozelfden dag aanvaardde zgn jolgere broeder Oskar Fcederik onder den naam Oskar U ds regeering Zgn militaire loopbaao is koning Oskar die evenals yo broedera zeer zorgvuldig werd opgevoed alszeeofficierbegonnen Uitdien tgd dagteekenen zyn gsdiofaten op het zeeleven eo de Zweedsche vloot later saamgevat onder den tilel Ur Bveuska flottans minnen en toen zouder naam ingezonden door de Zweedsche Aoademie met den tweeden prgs bekroond Op een rya door Earopa io 1856 leefde hg bg dan prins van Wied op Moorepos zijn t ekomstiga vronw kennea prinses Sopie van Nas aa een dochter van den io I83i overleden hertog Wilhelm in Juni 1857 werd U Biebrich het buwelgk voltrokken De kron ogvplecbtigheid bad den 12 Mei 1872 te Stockholm an den 18n Juli te Troadlijem plaats Koning Oacar is in zgne vrge aren uiet alleen dichter maar ook miaicoa wetenschappelijk mm vertaler en redenaar Hy spreekt gemakkelyk en laat zelden een gelegeobeid voorbygaan om zyn denkbeelden io het openbaar nit te spreken zyn flink manneiyi uiterlyk en zyn innemende manieren Ar a bg tot den voortreffelgken indruk dien da koning bg zulke gel genbedon maakt de rreerod jonraalUten dia dezen zoitaar Stockholm be zochten hebben er mat veel ophef van getuigd De schadawzgde van deze algemeaae ooiwikkelidg en dit dilettantisme die koning Oskar tal van onderscheidingen vao wetenacbappelyke colleges bezorgd hebben dezer dagen nog een aantal dociorsdiplonia s hoooria causa ia een vatbaarheid voor opwellingen een beweeglgkheid die uu zgn populariteit achadd gedaan heeft Vooral in Noorwegen natuurlgk waar men zooaU genoegzaam bekend is ook onder dezen vorst klaagt over ftLhteratelling by Znedeu Daarenboven nemen de Noren met een vrg groote party in Zweden dau koning zgo bepsklde Duitachgezindbeidkwalyk herbaaldelgs is zelfs bewesrd dat koniug Oskar ouder de roos zyu steno beloofd bad aan de mogendheden uan bet Drievoudig Verbond en dat hg een overeenkomst gesloten bad tegen Ruslaud Maar hoe man ook denkt over akonings staatkundige begieselen ed al heeft de tegenwoordige koning evenmin ala een zgner voorgaogers uit het als regeereode familie nog geen eeaw oude huis Beruadotto de Noren niet kotnen overhalen geuoegeute nemen met de bspalingen der uui acte van 18U als meoscb ii Oxkar 11 een van de merkwaardigste en eerbiedwaardigala raoDaicheo Zgu jnbilea vindt veel aympathie Behalve de hu teugewooa gezanten ven verscheideoe boven zgn aeu aantal vomtelyke personen naar Stockholm ga kornet oni den koning geluk te wenachen da kroonprins un dekroonpnnses van Denemarken aartaheitog Eugeniua tan Oostenrgk de hertog ran Aoats pritia Friedrich Leopold vau Proï seo prins Rppreoht van Beieren de erfgrootvertog eu de erfgroothertogin van Bitdeo de borat en da voratin van Waldeck pyrmont de groothertogregent van Meckleoburg Sohweiin de erfgrootbertog van Luxenburg Konin Oskar il pen zwager vau den regeerenden git nthertog van Luxemburg De ZweedsohNoordsohe kroonprins gehuwd met ren klein dochter van den ouden keiier Wilhelm IDoor zgn moeder ia de koning verwant met het Beieraohe vorstenhuis overigens loeit burgeriyk bloed in zgnen aderen Ook uit dit oogpunt ia ds aympatbia vao zooveel voretelyke personen opmerkeliik Hennebei g Zijde aUeen echt ala zü direct wordt betrokken nit de fabriek Zwart Wil en Uekleurd van sa cta lot 14 01 per Meter Glad Geatreept Geruit Gewerkt Oomaat etc circa 240 veraoh qualiteiten en 2000 lersch kleuren deasina etc rr f van port em rechten in hul STALEN per omgaande Dubbel briefport naar Zwitaerland XiUHtCU liUlME SOETEERING Nieuwe PAUAPLUIES voor Dames en Heeveii A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o 000 DA telephoou Mo 31 Beurs van msienlam Vrkrs loikrs 88 99 9 SS 997 98 V 1 63 Sl l 63 98 rv 1 6V 58 78 ü Vli 2 i 107 81 ♦ a loof 94 80 9S9 10 100 199 188 t 99 98 18S T 11 103 1 8 M6V 18 8ISPTKMBKBEUBKI ND Jen Ne l W 8 2Vi dilü tiUï liito Sdito dilo dito 3 HoNoiB Ooi G udl l8SI 88 4 ItaLIR Intchrijrin 1862 Bl 5 OosTlKa O il in papier 1888 6 iliti in zilver 1888 6 PoaTtOil Obl mot coupon 3 dito tiekdt 3 RlsUND Ohl ninneol 189 1 4 dito G T0ni 1880 4 dito bij Kotha 1889 4 dito bij Hope 1839 90 4 dito io ffOud leen 1883 6 dito dilo dito 1884 8 SFiUn Verp t achuld 1881 4 Tuaiclj Oapr Oonr een 1890 4 Geo leeniag aene O Geo Ie oiag aerie C uiD Ara Rap v ubi 1893 6 Mllico 0 il Buit Soh 1890 8 Vasiiuiu OM 4onliep 1881 AvniRDAH Olilbffttien 1898 S RoiTBlDUt Btid Iren 1894 3 Nil KrXfr llanilalar ri I ArenJtb Tab Mij Certili DJiMaaUohappij ilil Aro Hvpotbeekb pnorlbr 4 Colt Hij dor Voratenl aand lOr Hjpoihoekb ao lbr 8 Soflerlanciecha bank and Ned Hanaelniaalaoh dito N W k Vm Hjp b paiidt r S Rett H potheekb panilbr 8 i rtr Hjpjtheekb dilo S i Ooatma o l ll ng bank aand Boat Hyp tb iekbank pandb 4 i AïainiA Equt hjtpotb pandb 5 M i t O Pr L eii eert NlD Holl J 9poorw VH aand Mg tot Elpl at 8pw aand Ned lod Bpoorwegaa anii Nad Zuid Afr Spm aand 8 100 7 148 4 77 109 10 100 189 H i 100 64 lOS 1 103 75 dito dilo dito 1891 d o8 ♦ 88 8 I lTiul3oaor l l887 S9 A Iflobl l Zuid It l Spirmjj A H obl 1 PoLRN Waraofaau eeuea aaiul 4 KüBl Gr Ru a 8p Mü obl 4 Baltiacbu dito aand Faatowf dito aand t wang Dombr dito aao BKarak Ch Aao ip kap pbl 4 dito dito oblig 4 987 18J lOi 109 106 lOS 104V I IH US 9 AuailJi Cent Cah da fan 9outh 6rt r aand ViK C HalJK IiNa U h dc O Amaterd Omnibua Mij aand Kotlerd Tranneg Maalfc aaad Nbo 8lad Am terdum aand 3 Stad Roilerdam aan 3 f Bauiia Stad Antwerpen 18 7 J J Stad llraiael 1886 1 HoNO Thoii Uegnllr GeaelUrli OoartNa SlaaUliening 1891 8 lC K Oo t 1 Cr 1880 5 Spanji Stad Madrid 3 H68 N B Ver llo Hvp 8pobi con I 11 J ADVERTBNTIEN Openbaar Onderwijs Toelating vin Lrerilngcn op den Cursuü ¥ 001 Volwassenen De COMMISSIE ran TOEZICHT op bet LAGEK ONDERWIJS alhier maa l bekeii dat de II lns brUvloK vau LeerlliiKen die met den laten October 1807 op de borenf enoemde achool plaatalnK verlangei geachifr den i in de choollojialen op VUIdUAQ 24 SEPTEMBER 1897 df aronda telt 8 nur Voor verdere büzonderheden wordt rerweien naar de aanplakbiljetteil Nainena da Contmiaaie Dt Secrt Tu J H VAN DER VOORT Gouda 20 September 1897 SLKMPPOEWKtt verkrggbur bg i ¥ OLFF en Co Wenhavon tm Stedelpe Ctasfaldek te GOUDA De prgB van het gas ia O cent per M en voor Kooktoeetelleo of Motoren i J et Onder zekere voorwaarden worden petceelen gratis aan de hoofdboii verbonden met 15 meter vrjje leiding achter den gann eter Voor 3 en 5 lichtgaametera b raagt dahnnr 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelgks afrekenenen van de fabriek lampen kooktoestielleD enz tegen betaling van eenige eenten p r week inhnur bekomen Een ware Schat TOor de ongelokki atachtoffera der Kelfberlekking Onanie en gehe me uitapattingen ia hot beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEW Kipj HollandBche uitgate raet 27 Ib Prbs 2 golden Ieder die aan da veraohrikkelgke gevolgen van deze ondea d igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgki duizend van een zekeren dood Te v krggen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neomarkt 34 franco tegen inzonding van het bednw ook in postzegels aa io eiken boekhandel in Holland Zeer nette Gesteendrukte NAMAASTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON