Goudsche Courant, woensdag 22 september 1897

Woensdag 2S September J897 m 738S 368te Jaargang mimm mmm MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Alzonderlyke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend maar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd kpatr PROEFNlllliR EN PROSPECTUS ALOÏ e GEBS BELiNïANp Qr h g ELECTBOlOTOBimTüMJilSByDJIS irEnio aiDiroiiiiitD B tKB DE BU het gebrolk diarvan etcliledt het lien krhgen der Kinitereu ZDKDER i MINSTE PUN 10 000 Gulden wordt betuld aan h m die Iwwjjzen kan dat de bg mg ter inzage liggende getnigichriften der aitatekende resaltaten Tan de ËlMtromotoriselie T ndhalsbandjes niet echt zgu Bflu Men Utte op den naam van dmTabrilcanlvnttm ï HOLTZ Wordt franco to gezonden alken na ontvangei Tan postzegel ad 95 cent door HOBEaTHOLTZ NUmegeD Waderverkooper gevraagd KaHinkliJk ataeMnale Fabriek DE HUNIQBLOBHf Tiu H I van8 haik Co geTeatigd te aOravenhage Heppleratraat 99 en S9a aabg de Regentesaelaan Tan Z U deu KONINQ Tan BËLQIË Itulien gHhoeHttt gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Sapenor DruiTen Borst Honig Eitract 2 Eirj3LA i rTia E PLACONS Tan 40 Oti 70 Ct en ï Terkrggbaar hj Firma WOLFF S Co WeathaTen f M Gtuda E H TAN MILD Veental B 126 te a mda A BUUHAN UoordniM J C RATEL AND Bottoop B T WUK Oudeuairr M KOLKMAN Waddinmeen BEKROOND MET OOUUEN MEDAILLE KRABPELIEN A HOLM S Quina Laroche Staalb udeideQ uloaLaroche il da maeat kraehttg en verêttrketitl SÏNA WIjy AanbeTolen door tal Taa binoeu en baikenlandsche Geneeaheeraa Teikrögbaat in fleaachen 1 90 en 1 00 CKARETTBN TEGEN ASTHIA l De inademing Tan den rook deser Gigaretten geelt den Igder aan Aathtna tentand Terliokting In Etui 80 en 50 Oenta Sali 4kPa stilles Ben algemeen all goed erkend middel bg JlAMt en FerA u I t l oploeaend ea Teraaoktend Prna per fleschje 20 Cent KiUfePBUBK HoLH UofleTerancieri Zriit D p6t te Gouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker en bg de meeite Apotheken en Drogiaten Terkrggbaar jit Hel tmtt omohadelykete en fa JÊ makkeirkati potfnnlddal toot Heana en Tooral damea n Klnderechoeoverk la da Apprftuar Tin C M Mlllir 4 Ca Berna Beill Str l4 MenU i joe4 op naam m febrlekenurk ky RMfwWMiHmtairiiMnnrl ialutwlM n Ml 8iMneMiTtUv lartHMU AndlM Seaèi Biak Taa A BAINKMA fc ZOOK Toca en Instrumentaal COITCEUT te geven door het Nederlandsen Vocaal Kwartet Dir e Heer MAURICE HAGEMA IN DE ZAAL NUT en VERMAAK Sociëteit DE RÉUNIE te Gouda Zie Programma en lekstboekie ENTREE bij inteekening 1 s avonds aan de Zaal 1 25 LEERLINGEN der ijtadel Unz School Gymnaaiam en R H B S O SO Toegang bewiJxen agn teTena Terkrggbaar tegen inteekenprgi in den boekhandel Tan den Heer SWARTSBNBURG DESINFEGTIE OVENS Ti J E A GfOOAIf Adre Oomierntetraat So 46 ROTTERDAM Ontsmet alle goederen binnea 2 aur ui f de VictoriaJBron f e Ober a ins êinfyAns Tafeldrank V nh£f o y f derjveder anden XLIe Jaaiaranff van DE BAZAR Dames Modeffids beTattende DAMESen KINDERMODE 8 bencTens UANDWERKPATRONEN ar IEDERE WEEK VEHSCHIJ NT EEN N0MHER In ieder n totsMt mnearte platen moOekrontek fetUUeton enz enz Ie Uil e londer gokl pl4len mei S snüpilr en 3 jroole geknipte pair Ptr IS nri 1 81 p poet 1 46 S I all de Ie uilg met daarenboren 6 gekleurde platen 1 76i l 0 5 1 Ie iafekl pl en 1 k i geku p bg het M0 J BO 04e I bü het e no 1 geki pair n kmi IJe een geklaard tniaie bandwerkpatroon 8 aoQEl WagenelrBat 100 lOS iSSSi Patent H Stollon DU miM Fnt aittinriiiiK ritriiiin Warming jüer gronet ErJotUf Jm imm Patent HüloU fi hêt Anltn iv nt wtrllitoêen Xachithmvntfm ft tlukuiftittliiruntêfÊKtt i Kliarfm H Sti ll n mum uut o f Humaiunmm m Ami im o lulmtUmil si S JVeMMen ZnwnUM reik M o wmÊÊÊÊiÊÊmÊÊÊÊÊmmK Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Bean p xacla tigr 2a©t l3=Lg ©xicla t HËËRENHUIS met TllN staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Reuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een g root Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles vooi zien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Stoombootreederij de USIL YERPAcerriNG naa BUFFKTTEIN Tegen I OCTOBER WOT De VOORWAARDEN zgn Toor belanghebbenden gratia Terkrggbaar ten Kantore der Beederg aan het Nieuwe Veerstal te Gouda De Directie A K van der GABDBlf Te Soop of te Huur aangeboden m HËERËKHUIS staande aan de WESTHAVEN Wgk B N U7 Te b Tragan Zoftge Xiottdeaiieg D 99 Bat hnii boTat beneden 3 Kamera met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats b Ten 3 Kamen en Zold3r Terder alles netjea en doelmatig ingericht alsmede Tan Gas en Waterleidinif Toorzien TeTens boTen en beneden PriTaat met Waterleiding TANDARTS E cAssrm Torroiarkt 17t uoudl van 10 tot S uur kekalTa middag ZONDAGS u WOENSDAGS Toai Wgl il U beiia lamiTia tefao Jloht Rkeomakek Leaaenpgaeo koitem fciff AiÉirPahiExpeller Wal IsmatketMiaiMiaalaweiideatefaa Artiffaüilxpriter TerUaAeM fit hailfeiia g Aiker PaliiIxpelkn FlV iO MDt 7e oaal flSl ie Bwh Teethaaden ia 4a meeiie Apotheken en by t A BiiAlai A Oa te Bottatdun Mmi worit rrK jonf of oud door ooH 11 sionlkkd ZftkapMurbuik wallu op igutmukUm wyu d ltu4ta S BT B opWtkt oor da UBryk inriohtliig d ier ipMkr bftak kki mMi wêl kwutgM inwerpMi nuAT ld nUt l d wAx o Te GOUDA bg C LDGER Apotheker Markt en hg WOLFF üo WeathaTea 19 P Ts 15 ceils porto eiLtrs r iii A ia bfMii gMpMurd 711 dür ant nliilnn d HpKMbftnk iata M nionuk tUoh Kn zelve opent N i du liiwerpInK luH eIoE da iputrbftak aDtooiKtiHch en gseft tasalvkartyd tliiidplykhotu geworpenbeontf aMi Nft geledigd t a n is da inutrbMik eer eenvondig weAr t luiten n weUt op nleaw da Inat tot ipuraa Verieniliiig teg nmb of vooruitlH Vtr nidhui Merknr f oiiiiituidlt Maatgcb O 8 Iiahert n Co Amilerdtm N Z ViwrbargwaJ i a Stollwerckfsche Borstboabons ge biioeerd na Toocschnfi vu i kou UniTer8iteits FroC Gehm Hofrad Dr HariaM Bonn hebben sedert 60 Jaren als TarSBchtsnd middel legen ho he mAh eid ta audoesiiig der adeaungs1 Ofpiien nitataakende dienatw fcewuen 1 Bij spoedige afwieseling T n warme B koude lucht is t bgiondër aanbaralM 1 wardig een bonbon te gebraiken Tarpakkbig Geele paUjea A M cent Ahm vMlirili HMr VAN RiOMWt TFiN s Inkt en volkomen ONSCHAüELJf APELDOOPN HOU ND BINNENLAND GOUDA 21 S tember 1897 Bsroepen by de Geroformeerd Kerk te Abmd ds J J Braokefaar De te BodegraveD Te Lekkerkerk it een 11 jarige knaap by het heogelen te water g raakt en TerdroQkea Op eene der Bcheeiis TerreD te Storm pol der Krimpen a d IJfwi heeft eau werkmao een atuk gwr in het 0015 gekregen waardoor hy dit moet m sseo Men Kbryft aan de Tyd ran den 18d oit Eevelaar Hedpo trok de Taa oude bekende Goulscbe proceriie KeteUar binnen Mantte deze procesflie steeds uit door bet firoote getal pelgrims hetwelk dit jaar ruim 600 bedraagt en door de pracht barer sieraden thans t ok een ziU vernn baldakgn eon dito Mariabeeld oterhuifende al onse aandacht Dit baldakgn ior het atelier van den heer Camille Ëaser te Weert verTaardigd mag een meestentuk in CQn Boort genoemd trorden en doet deo rerTaardiger alle eer aan Men weet niet wat meer te bewonderen of wel deaierjykbeid Tan Torm of wel de keorige efnarkiog De haer Rraer heeft in dit wwkitnk wederom getoond dat men niet naar het boiteuland behoeft te gaan on ieti degélgks en schoons op het gebied van ketkelgke kansioyrerbeid te sieo of sicb aan te Bchaffen Gisteren ochtend te 8 onr werdeo op den oTerweg aan het station te Arnhem eenonbekendea man naar gissing 50 jaar beide beeoen tot aan de knie afgereden door een locomotief De man waa gewaarachuwd er niet om te loepen daar dit voor het publiek verboaen is Omtrent den brand op Sonsbeek doet naderbet gerocbt de roodr dat het tDiicheo de tweeveibrande perceelen geiegen Doolhof zoo gespaard xgn onfdat de vlammen er ilen wegniet in wisten te vinden Arnh Gt Uit Arnhem meldtmenaan bet Vad dai Tolgeoe but algemeen gerucht de verdichte van brandeticbttag op de teDtoonitelliog heeft bekend Gisteren middag te vier uur hebben d ge zamenlyke arbeiders van despinDprjj der NB im tooze Vt nDoot chBp te Almelo bet werk gestaakt mi ILL E TOM ïlThtation 11 In voeo boorde men Fraaeis stem boven het gegons der andere stemmen uit toen mevrouw TbomiHon hoorde men voor de derde maal die vraesalijke grafstem roepen Geef mij mjoe doodon terug 1 ffWeJke dooden riep Johnny an aprong meteen op da frenlfl en haa puzsle in den bI ek latende De boden dia waren opgestaan Ze waren eigenlek niet dood maar alteen flauwgevallen van aohrik omdat ze lan het kerkhof gaaide eeo vreeselgke stem badden Jiooren roepen W ie durft er hier komen P ffWta waren aiel doodP vroeg Jöbnny nogmaals want hg zag KoseB doo Bbleck gelaat in aogatiga spaoniag op dal vaO Francis gar tigd Vraaois cette een gesicht alsof er bael iets vreo yïkB Boa komen en seide toen bedaard de levenden f Haar wie leef ao dan hield da l alBstazrigd JoliBny vol en legde zjjne hand geroststetlend op wsBs sohouder I er Francis kon antwoorden vlogen allen mat een onderdrukten kreet op want opeebs sprong er met aan geweldigen slag een groot stok steenkool uiteen by da zenuwaohtige Bpannlng waarin de spOokgaaehiedenis slU toehoorders gebrackt had had dit Ëen loonsgascbit U de oorzaak Na het ittlaten der fabriek trokken sg door de atad Aan het verslag betreffende de Gasfabriek der gemeeota Gouda over 1896 ootleenen wg QOg bet volgende Stokbhij In het afgaloopen jaar waren 3 otqdb met 24 retorten in gebruik terwyl eeo oven nog loreserve kon bleven wat hoogst waarschyuiykin dit jaar uiet mogelyk zal zijn zoodtt erdan zooder eenige reserve zat moeten gewelkt worden Oven No 1 bad op 1 Januari 734 dienst df eo met afgebroken werking en werkte in 1896 nqg gedurende 177 dagerr io bet geheel dna 911 dieustdageti waarna de retorten en de kruin van den generator werden vernieuwd hjj bleef verder in reserve Ofun No 2 was op 1 Jaonari gedurende 571 dagen in gebruik ewéast en bad in 1896 nog 266 dieastdagen met afgebroken werking Oven No 3 die op 1 Januari in reserve was maakte 162 dienstdoen met onafgebrokeD werking Oveu No 4 wai op 1 Januari 160 dagen in dieott geweest en teldd gedurende het afgetoopen jiar 235 dien tdagen zoodat by op olt December j t 395 dienstdagen had met afgebroken werking Op 31 December j l bedroeg bet aantal dieuatdagao dos van oven No 1 na vernieuwing vao ó a inbouw uibil in reserve vao ovsD No 2 837 met afgebroken werking No 3 162 onafgebroken werking sn No 4 395 afgebroken werking Gasbbbgino Deze bleef dezelfde De gezameniyke bruikbare inhoud der gashouders ia 5300 M Be droeg de gasberging in rerhoodiDg tot de in 1895 verkregen mazimum etmaaUprodactia circa 110 pet oTsr 1896 was zg in verhouding tot de maximam fltmaal prodoctie 101 pet BOKDANIGHEID ViN UBT GaS Volgens de dagetgkiohe waarnemingen waren de niddencyfera van de lichtsterkte bepaald door den Lnlheby Bunseu photometer en die van het specifiaV gewcht sang duid door ded gasweger van Lux als volgt SpcrnuiettSpcctflek tindVtrd kurHn gewiobt in Januari 17 8 0 440 Februari 17 3 0432 Maart 17 4 0 430 April 17 0 440 Mei 166 0 440 Juni 16 5 0 451 Juli e 16 3 01465 de uitwerking vau een dooderskg Johnny ving Roso nligenoog in zijn armen op de froulos vielen byna in ernst flaaw en zelfB de koele Kunioe sohrikle geweldig wBravo riep Francis nu tijn we in de rechte slemmiog Wie weet er nog ene gaBcbiedonis maar vooral angatwekkend en akelig Oob neen smoekta Rosa laten we liever iets vrool ks doao zingen of dansen Dii vQod aanstonds bijval en dejODgeHaden Bpoodden zich naar de vestibule die spoedig in e n dans zaal herschapen werd door de bloempotten mal azalea s en camelia a en de bustes hier en daar uil t gedrang to Betten Da arme nicht zetle zicb voor da piano en weldra klonken ICbren on the Rhine do Mabol wals Faust en Madame Angot door dezaal Johnny maakte lioh juist gereed Kose voor den eoraten dans te angageeran toen Francis hem wenkte Verwonderd Hel deze Btine dame even in den steek Hier Diok belast jg jo eens met misi Bose ik heb Johnuj noodig hernam Francis an daarop ging hij den verwesdjrdeo zoon vao Mars voor naar de biljartzaal Ga zitten Johotf eu Franois wees hem een atoel terwijl bij er zelf mk een nam t Is hier wel alles vroolgltbeid eo at maar we moeten ook aeos emslig praten Ja maakt lUAe May to t oogvallend bet hof Mst welM bedoelingwi F Johnny keek verbaasd op hij bad i ver syit re hofding tot Rose nog niet ernstig nagedacht zo was als van zelf soo geworden Nu men cl hp n op den Bun af over sprak was by xelf mst wiaaic verlef Q Aogaslue 16 3 0 464 September 16 0 462 Qotober 16 4 0 450 November 17 4 0 470 December 16 5 0 465 Het middeneyfer over het geheele jaar gfrekand was dna in Spermacetistandaard kaarien oit drokt 16 7 terwgl het opecïfiek gewicht geifijdflid 0 450 bedroeg De cjjfers van den Giroud Vérificteur achtte de Directeur niet noodig op te geven daar zg volgens het Rapport der PhotometrieCom minie der Neder laodtcbe Vereeoiging van Gaaf brikaDtaa geene absolute maar stetibts relatieve waard bezitten ee dnze oytere bij gecirbureerd gas d w z gas behandeld met dan carburateur van Dr llsti zeer verBcbilleu met die bg niet geoerburserd gas van dezelfde libbikracht Dit is ook de reden waarom thaue oiel meer er naar gestreefd wordt om eeo laag GirQudcytBr te verkrügen mair gewerkt wordt op de vrerkelgke waarde ran het gan waarvan het gevolg was dat geeue klachten over de hoeÜaoigbeid van het gas inkwamen DuUKklNtl VAN IIB I GAB NiettegenBtaauïIe de drukking reeds gebracht was tot een maximum tan 65 millimeter aan de fabriek zgnde de hoogste druk dien de fabriek kon geven bleef er toch in het ceutrum der ktad somtijds slechts 24 op aommige plaatsen zelfs niet meer dan 21 millimeter over Door bet afwiiaeleod werken m t zware gasiSouderB io d uren van msximam verbroik waarvan hierroren reeds melding is gemaakt werd de druk aan de fabriek opgeroerd tot 75 a 80 millimeter dit gaf achter slechts eeoe rermeerderiog tot 26 ü 29 millimeter op de plaatsen van miuimum drnk Deze onvoldoende aanvoer gaf bg oaowending van gasgloeilicbt branders die op voldoenden of zomeravond druk getemperd wareni dik glB aanleiding tof reclamea vooral vau de zgdfr van groote afoemorR Maakte man den verbruiker met den toestand bekend en liet men hem de drukking sflczeo dan werd geret d igk toegestemd dat alleen verbetering van het buizennet hierin verandering kon brengen hg begreep spoedig het verschil tuBRcken onvoldoenden gaBaanvoer een factor afbankelgk van bet lebiet en gaa ran onvoldoende quatiteit t verbetering van bet baiiennet is bereids beiioten GAE VEB ai iK De volgende tsbelten geven epu overzicht van het gasverbruik dal aaomarkfllgk is toegenomen Op 1 Octeber 1887 bet tgditip waarop de fabriek aan de Gemncn e ovori ins warfti t Wil stamelde hij ik ik wililo haar over een poosje ten huwelijk vra n 1 Zoo en waarop P Kunt go si een vrouw onderhouden en koe slaat het mot de baren eu de andere nealeryen P tik ik dacht dat daaromtrent wel eene schikking zou te maken zijn Pup en FioUling maken t me niet lastig sedert gg my t Uatit hielpt en sla air John f Sir John f Ik dacht dal ge hem niet meer Issüg mocht vatten Hoor eens Johsny ik bel je nog at eens geholpen als je m verlegenhei 1 waart maar wanneer je dwaasheden als deze begaat truk ik mgn handen van je af Miss Kosa is te Itof om mee te flirten en ze ia Io kinderlijk on te naif om het gevaar dat z loopt in te zien Als je wat geduld hebt en eens een Jaar lang wat solieder leeft dan zal ik zien wat ik oor Je doen kan on intusBoheo eeo O gjfl op haar houden Jonge meisjeB als sij mooi saar znndortccn penny worden niet zoo gnu w voor goed weggekaapt Sir John sat dan miBscbien ook wat helpen en ro zorgt meteen dat q bij de volgend revue bevorderd wordt Johnny stond verplet maar hg kon met heel veel tegen Francis argument inbreogen Nu h da zaak helderder intag kon hij z n gaitbeer geen ongelgk geven en toch hoe vreemd ws bet diso luehthaitigen Francis zoo ernstig l hooren spreken I De Pikjes de groote wereld over zyne vromere en tiN woordi verhouding lol Kunioe waren hem Wi geheel onbekend i bent een gpaie kerel Franois en ik geloof tut je voor mga Ixstwil spreekt maar jg dacht ook niet ioo v rstandig ia je joage jaren es nog itó nïhr net SSfl n ujiül Dec 1BS7 ass IS 188B 3BS M4 1889 MS a lOS fratrr t8 f kouki iiW 483 ft4l M 18911 646 02 lUf 180a 567 188 40 1898 660 a 701 U y 1894 788 a 780 184 1806j 88fl 889 186 a 18901 1006 1088 m ifJ Da gaalaatfltB 1082 Meters vertegenwoordigen 8O82 meterliohterr waaronder wordt verstaao hot geial licbtea dat op den gtametar ia gestempeld als 3 liobtc 5 Hohti 10 liobtameter terwgl hst aantal werkelyko aangerloten licbteD of vlammen Tarmoadelgk Va hooger ia £ en hoogst treurig ongalak bracht gfataresT aiond te Scheveniugen diep veralagenhaid teweeg Toaicbeo 7 en 8 aren liep eeo driejarig joogetjo dat uit da woning van agne moeder de weduwe vao den de r dagen overleden hoofdagent van politie Vsonik waa ontaoapt tusschen de rails van de elsclriscbe tram op het GererB Deynoet pIam Voor d machinist van een uit de remiae komend tram kon sloppeq waa het ventje onder den wagao geraakt De groptrooeder di ten faaiie van haar doohter vertoefde bemerkte dat bet kind weg wai snelde het achterna traobtta het te grgpan doch geraakte aveneeatt ondcp de tram Grootmoeder en kind werdea gedood Uit Amaterdam meldt m a ReeJa verleden jaar protesteerden d winkeJiers io ds Galerg om den tain van bet Paleis voor Volkavigk tegen bet houden vau kermeaaea d té in diea tgin wegens d schade die zg ledeu door het rumoer Ook ditmaal is daar nu al veertien dagen laag des avonda een oordeelilevoD en Zondagavond bereikte bet 9chBndaal zgn hoogat punt Ër was een geicbil ontetaaq tuasebeu iemand oit bot pobliek en een knecht van den Amartkaanscbsn achommel met het gevolg dat weldra het publiek en de exploitanlüaD van tenten en kramen ali vyandsa tegenover elkander stonden gewapend met stokken en ntukken van gaibiiiiHn Ten laatste kwam de politie tosAchen heide nam de jtnechts van den Amerikaanichen acbommel io hechtenis en plaagde er in het publiek met de blanke label te beteogeleu Een lid der Yereeniging tot het varleenen van eerste hnlp by cngelnkken waa behulpzaam bg het rerbittden van een der aaBrallera wian een tealgke woud was toegebracht In het belaag van den nntionalen landbonw en de ngverbeid ninakt de heer J W R G ift li t Utr liU Ü gbluU II dful rtinu r i i iiii i i i ujiLij i i i aa i i I l ei u i n M Bst lit uHt heefi mot do taak nioLi to makeo In stloD gevalle heb ik meer van de ivarold gesitiii dan JÜ en daarom geef ik Jon een goeden ras l Dal je my er uu oiet dankbur voor beul verwondert mo niet Franoia stond op on dit wai voor Johnny bet sein om ook weor ottsr do daasenden terug te keerou Mr Dtok had Bijna dame san Kewnlng voorgeatetd 011 ook üornard hsd een pMar danaeu met haar Koodat hrt lloso niet sinitondi opviel dat bnar aanbidder haar niflt meor zoo ODOphouilet k volgde Maar later op don avond tnista tij Johnnj seer want zo had hem arertoi dingen Ie vertellen zooaU zo gevooD wa geweeat raeda heel spoedig na buntié korte kennismaking en se durfde zelf ni t naar ben toegaan daar bij baar blijkbnar vermeml Ze deefat aan de Hhim in di bibtiothook en blooaile tot achter de ooroc bij dlo beacbamemle herinneriug Zij prak hem eobler dien avond nog eeo paar masi rn hfj gaf haar zelfi eon mooi takje hulst dal b aauitOD s op bare borst etik maar er waa seon verandering in I unoe verhouding gekomen hoe of waardoor begreep ze niet reoHt s Avonds laat toen allen hunne blakers in de veitibole aanttaken bleef tij evenals de sndere dagen aarzelend aebter ie wachtte bigkbaar op een bijzonder handdrakje van iohaajr of een vlucbtigen kus i s u een oogenb ik alleen waren maar Jofan verBoheon niat fóór te mat bare zustors den breetlen Irsp opsteeg otadat te welBtaanabalva niet langer wachten kon imoA nrvolfi