Goudsche Courant, woensdag 22 september 1897

e 0 U 1 A A MHTIKDAH t T S1 9 8 10 67 18 10 4 11 9 K JT 1 6 14 l ll 1 11 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1897 Aangevangen 1 Mei Tyd van Greenwich OOÜDi ROTTHDAll HM 7 18 I U aas 9 10 9 97 9 84 10 11 n lS U n 18 18 IS St 1 84 8 4S 8 87 4 88 4 8S 6 SS 8 81 14 7 81 7 8S 8 88 8 81 9 87 10 1S S6 1 84 8 4S 8 67 4 68 4 66 IS SS 6 0S 18 88 6 09 IS 48 8 18 18 66 1 68 4 4 16 6 10 6 S6 KOTTmDl M O O U D A 11 86 11 89 18 87 1 44 8 60 1 64 r 01 S OS 11 64 1S 08 18 47 8 14 8 09 4 06 OniU 8 8 7 88 8 18 8 88 9 S0 9 97 9 84 10 11 11 18 ll l 18 18 MoordrtMbt 1 88 II 4S U SB Hinnrkwk 7 89 8 49 ll 8 t OtfdU f 7 48 9 80 I I 11 48 Butterdui 1 7 88 8 89 9 C8 9 40 9 4710 18 10 80 11 88 61 1S 8S 11 80 10 09 10 S9 7 O 6 86 8 17 8 sr 6 84 8 41 6 47 DEN HAAG GOUDA 7 SB 8 8 40 7 48 8 18 8 00 9 47 10 18 OOUDl DEN BllO fio dli ZeT BliiiiH MoerlM wlle Zoetenneer Z gwurd Toorborg a Hag O 7 80 8 80 9 17 9 84 10 14 11 16 18 16 1S S8 1 87 8 46 4 48 8 S8 8 64 8 11 7 84 7 4 Ut 7 4S8 4S 1S 40 8 01 tX7 88 8 81 18 61 8 18 V 8 07 9 08 1 08 8 88 iH S IS 9 08 9 46 S E4 10 44 11 48 18 48 1 10 S 08 4 16 8 16 6 88 8 SS 8 8 04 8 11 aUaga 6 48 7 S0 7 48 8 8S 9 46 10 111 1 S7 IS SS 1 86 8 44 8 40 4 06 4 38 6 80 6 1S 7 18 7 66 9 88 10 Voorb 6 68 10 17 1 41 4 89 8 18 S 84 Z w6 8 10 8S 1 68 8 80 9 48 Z r K 6 17 10 43 8 08 6 04 6 39 9 89 Offlxda 6 88 7 80 8 18 8 08 10 1610 6411 67 G T K 1 0 H T G O U D A irtnellt 6 83 7 46 8 41 S SO 10 16 10 88 11 88 1 8 06 8 66 4 48 8 86 6 86 7 68 S 07 10 08 10 84 WMrdan 6 88 8 06 10 88 11 86 4 14 7 13 SS 10 64 0 d tot 7 07 8 14 10 4 ♦ 6 Ooid 7 88 8 S7 9 81 9 6S 10 69 11 10 18 11 1 3S 8 46 4 87 6 80 8 07 7 898 J8 4S 1 4 11 10 S BS 8 64 9J4 10 89 11 16 10 08 10 18 10 87 9 SS 10 88 11 8 11 44 S O l D A V T I C B T 10 1910 67 IS OO 18 68 S SO 8 17 4 88 8 06 8 86 8 S8 10 17 10 86 S 87 7 10 10 84 8 46 8 84 6 84 7 18 8 48 10 41 IS 8S 1 86 S OS B Bt 6 08 4 7 89 8 69 11 18 U IS AI 8II1DA1I 0ÏDA 7 10 1 11 9 6 1I 6I 1 61 l 6 U4 1 14 IM 11 11 IM Ml M 10 17 10 88 11 41 kiagan Sehr komt iq do eersie pUati or iegan op dat Urwgl ooz Truohteo id aaprykfa d en gear onbetwist met de baste lo het boitenlaod wedyrercn koiineo en hier te lande ouderBcbeidene fabriekeo s n welke jani brreideo toch in Noderlaadaobe gsKiDDeD D g Eooveel Ëogelscbfl jama r br ikt worden Schr kocht ook ooIaogH io eeo der groote Haagacbe ajagazyDeti ten gzereu tuintafel met ttoalen eo Toeieubankjei Het bleek bem tot lyo leedwezen dat ook dat stel buitenlaodscb iabrikaat was en toen by rroe waarom geen vaderlandich fabrikaat aanwezig wai werd beu opgemerkt dat ali aolke voorwerpeo bier lande verraardigd werden de pryi te boog vn ooDcnrrentie onmoi elgk loa worden Door acbr wordt dq de rroag gesteld of roor werklieden die buiten bon schuld s winters geen werk hebbsn niet een iwinternyferheid sou kannen worden georganiseerd waarbij zg niet zooTeat zonden verdienen als in ban eigen ak maar waardoor zg bezig bieren en dan ook de rerraardigds Toorwerpen in concnrrentie met bet baitenland zonden kunnen worden verkocht Dit zoo voor allerlei takken Tan ngverbeid doorgeroerd kaonen wolden In de derde plaats maabt acbr de opmerking dat ie tnioen en erven welke men tegenwoordig reel by da bnizeo aantreft dienstbaar zouden kannen worden gemaakt san de caltnur van fijne rrucbteo Men zon daarvoor echter de noodige kennis moeten opdoen en daarvoor aenige handboeken moeten beatodeeren en ook practisch onderricht genieten Daarvoor bestaat zegt scbr een groote rericheidenheid van handboeken zoo van De Beu ker Ottolaoder als anderen die in eiken boek winkel ta bekomen igo Al kan man oit deze boeken veel leeren en wg berelen daarom de bestndeeriag er vno met warmte aau bet ia toch niet voldoende Wil men de bebandeliag van Truchlboomen in al baar onderdeeleo goed leeren kennen en er behagen in krggen dan noet mön leeren door eigipn aansoboiiwiug en daart oor foefllkat in onze nabgbeid in bet Vy e tland io Boskoop en elders da meest roortreffelyke gelegenhoi Mocht onze Nederlandache Msatflcbappg roor Tuinbouw en Plaotknode die met baar lezingen reeds sooreel goeds tracht te stichten kunnen bnluiten te zgner tgd leertoohten te orgaoisaeren naar onze groote rruchteukweabergen dan zon tg daarmede een niet genoeg te loven disnit bawgzeD aan zoo velen die ban kennis zonden willen verrijken maar dat at een kannen onder leiding van desknodigen Ds groots betooging voor staatspensioooeering nitgaande van het Landelgk Comité werd Zondag te s Graveuhage pubouden £ eu 600 tal vertegenwoordigers van afdeetingeu bondoo o warkliedenvereenigingen uit alle oorden des lands trokken te 12 uar van de Prinseo rarht naar bet Qebonw voor Kfiosten en Wetenschappen aan dan Zwarteweg Tengevolge ytta bet verbod van het gemeente bestuur bleven de vaandels oneroid De groote zaal zelve was van boven tot onder gevald met de betnogeri n belangstellenden Een mnziekkorps opende en bulooi de bgeenkomst met enkele nnmmars De heer F M Verdorst opende de meetingmet een woord van welkom en een herinnering aan hetgeen reeds in dezed vroeger gedaan was Voor zoover bekend waren ap deze vergadering vertegenwoordigd 325 plaatselijke veree igingen 17 plaataelgke comita s 11 bonden en 10 arbeidaraitiesvereoni ingeo Vun de Kamerleden was behalve de hrer Troetatra die spreken zoo alleen de heer Van Ko ter vergadering Dr Kuyper hadzgnsjmpatbie betuigd maar kon niet tegenwoordig Bga wegens den Zondag Ook de beeren Heldt van Gjlse Kerdgk Ketelaar en Noltiog hadden gemeld veibinderd ta zgn Tal van adbaeait betuigiDgen waren onfcvangsn Aan werkliedeovereenigiogen Vier sprekers voerden het woord 4 68 8 6 S CptUa 6 06 8 08 Hi iw rktrk 8 14 8 U UoordiMbt 6 81 8 19 M 6 S7 8 S8 UMda 6 S0 8 87 7 668 S1 9 Olldew 6 46 64 11 14 WMldel6 B8 7 8 B IS Il SS ntnakl 18 7 S8 8 88 9 0 9 89 10 8111 46 K De eerste was de heer Boerkool Deze bepleitte de noodzakelgkheid van da theschen komst der Regeering Van de fabrikanten i in dezen niets te wachten meende spr F van der Goes begon met te protesteeren iegen het verbod om een optocht te bonden en wees daarna op de doodsjbbeid van ds arb idersbewegiog in V Oraveobage hg spoorde de HaagBcbe werklieden aan tot eene econo miach er politiek krachtige arbeidersbeweging Wat de peneioonnering betreft de arbeider beeft peneioan coodig en de Staat beeft bet gttd Dat zgu de foiten ea daartegen baten geen theorieën De staat dient de arbeiders te helpen Ën dat kan beat Maar ah da arbeiders wat vragen dan wordt men steeds w gestnurd met een onmogetgk Bleek werkelgk de onmogelybheid dan zou joist blykeo de oobesta obaarbeid eener naat Bcbappy die geen pensioen voor oude werklieden toelaat Maar het is wel roogelgk De beer Borgeains beeft beweerd dat da arbeiders een laag pensioen moeatan hebben daar ze U ch nog W l aan i werk zouden blijven Het apreekt echter van zelf dat iemand dieStaatspenaioea vfrkrygt niet meer tegen loon mB werken Dat moet verboden worden Daardoor tast men meende spreker de vrijheid niet oaa ant in waarheid is vrgheid leven brood voor den arbeider Hij eindigde met voor ie dragen een toepaaselgk gedicht hg de plaat die voor deze gelegenheid was rondgedeeld Na bem voerde de beer H J Ëichelsbeim van Amsterdam bet woord Ook hg drong op staatspensioen aan De be r f roelstra herinnerde aan da me ting van Maart 1895 bestemd om te steunen de motie Heldfc ot benoeming eenar Staat commissie Die benoeming is geschied maar met uit tniting van bet sociaal democratisch element Z i kso die onrechtvaardigheid alsnog worden weggenomen door voor da vacatore D Beaufort te benoemen een sociaal democraat b v den wakkeren secretaris van het Landelgk Comité Levita V rder herinnerde Spr aan de woorden door minister Böell gesproken bg de bebandeÜLg der motie Ueldt nl dat in ons land geen iprako er van ban zgn dat een werk li eden meeti DR invloed zon oefeoen op Regeering eo Kamer Daarnit bleek hoe lauw de arbeidere zgn anders zon zooieta niet kaDoen zgn g t gd Door den stroom der erkiezin an is de beer RQelt thena voorloopig van bat politieke veld weggespoeld en als de sociaatdemo cratische arbeiderspartg eeirïg su ccea bg de stembus heeft gehad dan wae het jnist omdat zg Stantspensiooneering voorstaat Ook spr bestreed elke bgdrage vail de arbeidere zelfs Ook de werkgevers moeten niet bijdragen waót ze zonden bet op het loon der arbeiders verhatep Als de Staat de snccessiebalatiting verhoogt en een progressieve iokoniBteo en vermogeasbelastiog invoert dan zoUen vaozi tf de kapitalistische werkgevers betalen niet als werkgevers maar at kapitalitten De landbeeren de aandeelbeudera en rgke hypotheekbanken moeten betalen niet de nitgahongerde pachtboeren Daarna batoofide ook bij dat de zaak zeer goed mogelyk was Al deze redevoeringen werden toegejoiobi n menige schampere uitval op bestaande toestanden met haodgeklap en bravo a beloond Debat was er weinig Ten slotte betrad ook de heer Van Kot oog de tribnne om nagenoeg op dezelfde wyte als vorige sprekers bet reobt te betoogen van de arbeiders op Staatapensiooeering Ëen door den voorzitter voorgelezen oitvoerig gemotiveerde motie aandringende dat de Boodige maatregelen tallen worden genomen om aan invalide en oode arbeiders van staatswege voldoend pensioen te verzekeren waarin noch dii eot noch indirect door de arbeiders wordt bggedragen werd aangenomen eb zal aan Kegeering en Tweede Kamer worden opgsioodeo De vergadering werd daarna gesloten en de betuoging was geëindigd 10 19 lO SS 10 88 10 48 10 48 9 68 S S8 7 81 I S6 li K ll 8 10 De eerste dsud van het nieuwe uiniiierie tegenover de Tweede Kamer heeft bestaan in bet eenden van een aantal brieven inboudende dat de wetsvoorstellen die door de vorige Kamer oaafgedaan zyn gebleven worden ingetrokken Reeds bg den eersten dier brieven bet vermoeden dat da noderteekenaar de minister Pieraon ziefa niet met de voorstellen vao cgu roerganger kon vereeoigen thans is het daideIgk geworden dat een geheel andere oorzaak in het spel is Van elk der acht ministers zgn thans znlke brieven ingekomen De een dead enkel wat zuiniger dan de ander en trok al wat zgn departement betreft in bij een ei kelen brief terwgl enkelen voor ieder ontwerp een brief schreven Bg die ontwerpen zgn o a vooratellen tot goedkeuring van met andere landen gesloten tractaten en tot verhoogiogen van posten der Stsatsbegrooting voor 1896 eo 1897 waarbg asn veracbit van gevoelen over de voordrachten der voorgangera oiet te denken va t Hen heeft hier dus blgkbaar te doen met eên maatregel van parlementaire vormen In de eerste jaren na de grondwetsherziening van 1848 werden alle wetsvoorstellen di in eeo zitting onafgedaan waren gebleven als vanzelf vervallen beschouwd sSlniting is stniting gold als vaste regel Later is hierin een verandering gebracht en echtte men het oood loozen om hg telkens door al den voorbereidenden arbeid van een zittingjaar een streep te halen en de Kamer in de nienwe zitting van meei aan weer Ie laten beginnen De aanbangig gebleven arbeid ging daarom io den toestand waarin de vorige zitting dien gelaten bad oiar de nienwe over tenzg de Regeeriog een of ander voorstel nitdrnkkolgk ierognam Alleen na een ontbinding der Kamer werd alles als vervallen beseboawd Zoo is hei ook gebleven na de grondwetsherziening van 1887 eo in 1883 door de Tweede Kamer in haar Reglement van Orde aitdrokkelgk bepaald Artt 135 en 130 van dat Reglement luidt aides Alt 135 Alle werksaambeden der Kamer of van door haar den voorzitter of de afdeeIngeu benoemde commissiëo de behandeling van voorstellen des Konings daaronder begrepen die bji de sluiting eaner zitting onafgedaan zgn gebleven worden in de volgende zitting hervat t ozg de Kamer andera besüsse Art 136 In bet geval van ontbioding dar Kamer zgn alle bg baar aandaogige werk zaambeden vervallen Dergelgke bepalingen waren reeds in 1850 voorgeschreven in de wet tot regeling van bet reobt van onderzoek enquête en in 1855 in die op de ministerieels verantwoordelgkbeid De artikelen van bet Regleinent van Ordemaken geen onderscheid voor het geval datde Kamer na een vierjarig bestaan da vuurproef der algemeene verkiezingen heeft ondergaan Ook d n al is hare samenstelling zeergewyzigd neemt de nieuwe Kamer den draadop waar de rorïge dien heeft gelaten In 1801 toen de liberalen w eder de meerderheid verkregen is dan ook de onafgedanearbeid uit de vorige zitting grootendeeis voortgezet behondena de intr king van enkeleontwerpen Ook thans zou dit gebeuren indien de Regeering niet alle ont werpeu had terngge nomen Vermoedelgk is dit laatste geschied ait overweging dat do verkiezing der nienwe Kamer ditmaal g jjk te stellen was met een verkiezing pa een ontbinding Het kiezeracorps is verdubbeld en ware niet het vierjarig tydperk juist ten einde gekomen dan zou för toepassing der nienwe kieswet de Kamer stellig zgn ontbonden Dan war n al de aanhangige voorstellen vervallen De Regeering heeft het nu naar t acbynt oorbaar geacht de nieuwe Kamer in geenerlei wyze te binden aan t geen haar voorganger ter voorbereiding van onafgedane ontwerpen gedaan heeft en door intrekking daarvan schoon achip gemaakt Vermoedelgk echter zullen de meeste ontwerpen al dan niet efrgzigd spoedig weder bg de Kamer worden ingediend 6 40 8 48 8 10 4 10 8 88 4 4 4 60 4 67 6 04 8 10 AMdtnUa O Bt SoU IJl Gisteren was t op de land hou wtentooaatelling te s Gravenbage de groote dag voor het vee Honderde itieren en koeien waren er verzameld o a elf collecties elk van 10 stieren en koeien alt varecbillende oorden van ons laad die coooarreerdeo om eeoe door de Kooi nmn Ditgaloofde gooden medaille en f 250 Tegta nar paradeerden die groep inzendiug n op be terrein in dec riog O a waren er kolossale stieren en voorts keorig melkvee dat algemeene bewondering wekte Daarna verschenen daar de miliUire inzendmgen vier met zee porden bespannen itnkken geschat en 28 oavalerie psMirden ait alU b reden korpsen met zorg nitgezocht Op de BQOrlaan stonden de beepanningen opgesteld Die met Getderscba paarden was van bet la regiment veldartillerie dia met Groniagtcbe van bet 2e regiment en de Brabaniscbe van bet 3e terwgl de rydaode artillerie met lerscbe paarden opkwam £ r waren vele officierea De artillerie werd zeer toegejuicht voor hare evolotiên De Jagerkapel gaf muziek Zondag kwamen er ongeveer 5000 bezoekers In de afd Rundvee zgn gibteren de volgende bekroningen toegekend aan inzenders nik deze provincie Melkgevecde koe geboren in 1894 gefokteo gehouden op zware gronden Ie pr 3 Uerwger Sr Musdam 3e pr A C Overwater Nno ansdorp 4e pr J de Jongste Pz Strgen Melkgeveode vaars geboren in 1895 gefokteo gehouden op lichte gronden 3e pr Pb van der Breggen Waddinxveen Niet gevraagd bg bet program twee bestuuraprgzen D J G J baron van Pallandt Wassenaar voor een ahorlhorn sti r Paragoot idem melkkoe Daisy Marie IIl en drie idem kalfstieren Verzameling melkvee in te zenden door eene afdeeling van eene maataohappg van Laodboow 2a pr de afd Hazenwoude en Kondekerke Metkgevende koe gefokt en gehoodeo op swaren grond 4e pr S Qerwger Sr Maasdam id gefokt tn gebonden op tichtea grond 3a pr J Prins Sliedrecht Rgstieren geboren in 1895 van inlanich nu vleeschvorm 3e pr W F Brunt Bod raven id melk eo vleeschvorm 3e pr A van der Dnssfin Kapelle s d IJael Pinkstieren geboren eo aangebonden oplichte gronden in 1896 3e pr P A Hofstede Loosduinen Jaap Eden beeft van zgn genaasheer de toeatemmiifg verkregen weder met zgo training te baginnen Onze landgenoot beeft een pynlgke operat e moeten ondergaan doch alte gevaar is geweken en ieder die met belangKteUiog zyn goede rgden van de laatste weken heeft gevolgd aal bem een sarie nienwe triomfen toeweusoheo Ëen blinde brieveobesteltar zal zeker wet tot de zeldzaambeden bebooren Eu toch ia er een te vinden in het dorp Halnaker ia de nahgheid Goodwood Engeland Niettegenstaande den grootan bestelkring die hem mylen ver van huis voert verricht hg iederen di zijn dagelgkEche roode De beitelliug wordt in byzondere volgorde in zgn tnacb geplaatst en de wakkere bodtf zorgt voor torgvntdige en juiate bezorging Posth f De Mala Vita c de geheime vereenlging van boosdoeners is te Napela aan bet werk in éan week werden zes politie agenten door slnipmoordeoaars omgebracht Ook op oen joogen Duittcher bad eau aanslag plaats hg zat misKbieo in het leven bigven Ais een brief niet per spoor behoeft verzonden te worden dan kan de staat bem voor 2 centen minder bezorgen Als een briefkaart iM datzelfde geval verkeert dan blyft bet atadspoi 3 centen Men vraagt is er beawaar tegen de invoeriag van atadsbriefknarten T Zoo ja welk is dat bezwaar dai UNfnocben b r niet geldt vi 9 87 10 04 10 11 10 18 10 87 7 6S 7 6S 8 06 8 18 8 SS 8 68 8 10 7 86 8 1 10 86 1 18 10 84 i 9 87 9 47 9 64 7 46 S 46 7 41 M 1 11 1 4 Ml 10 01 80 10 07 Boltenlandsch Overzicht De Belgische liberalen kannen ia sak en aieche gaan zitten Want ze hebben goed gerekend doch huo eigen partygenooten oiet gekend De verkiezing te Waremme had den voK genden nitatag gegevea Pitsaert katholiek 9453 stemmen BéoaaU socialist 6667 stemmen Doeheo liberaal 6254 stemmen De liberalen badden verwacht dat hun candidaat in herstemming soa komen met een katholiek om dat te bewerkstelligen waYen ds beeren BaU en Féroo langen tgd antigen gezamenlgk naar bet bedreigde district gereisd om daar bet liberale evangelie te verkondigen Ze slaagden niet want de liberale candidaat verkreeg nog vierbanderd stemmen minder dan de socialist die dus met den katholiek in tieratemming kwaas Oomiddellgk werd On de theorie verkondigd dat het beter was thans teo minste socialist te agn dan katholiek ea dat de liberalen de candidatnur moesten stenoën van den beer Béoanlt Den 12den September hebben de liberalen hun eigen kraobien overschat den 19en September is bat bewga geleverd dat het woord der liberale leiders niet meer van invIo d is Want met grooien klem van redenen VI as beto d dat de liberalen van Waremme genoodzaakt waren ban steon oit te brengen op den socialist niet omdat zg het ee B zgn met de socialistische begiose leo maar ait vyaodscbap tegen de oleriealo regeering Saddan de liberalen den raad opgevolgd van de indépeudAnce de tCrooiquec en de vKoophaodel van Antwerpen c an zoo de socialistische candidaat met eene besliste meerderbeid zgn gekozen Hg had dan want in België bestaat kiesdwang op zich moeten vereenigen minstens twaalfhonderd stemmen 6669 steaimen van de socialisten plus 6254 steihman van de liberalen tetwgl het aantal fitemmen der katholieken moeilyk te vermeerderen was Nu bigkt evenwel dat de liberalen an Waremme toch liever Paap4cb zgo dan Sjcialistisob Zy hebben zich vooreerats om de beratemmiog weinig bekommerd bet was in het gansobe district Zondag zoo kalm mogelyk En de aitslag is geweest dat op den katholieken candidaat zijn uitgebracht 11 536 op den socialist 10 803 etemmen zoodat das de katholiek gekozen is met eene meerderheid vae 733 stemmen Da vrede is gesloten voorloopig althans Gevaar voor bet hervatten van den stryd was niet aanwezig de Grieksche schatkist was zoo uitgeput dat reeds harhaaldeijk gedeelten van bet leger moesten worden afgedankt Ën ook voor Torkge begon de gewadende vrede langzamerhand zeer drukkend te wordeo Ëen zucht van verademing zal dan ook door bet verre Oosten gaan nu aan dien twaeslacbtigen toestand eiudelyk eeo eind wordt gemaakt Maar nog is het einde niet nabü van deonzekerheid Ëen aantal ponten meerendealavan ongesehikt belang zgn onbeslist gelaten en moeten nog geregeld wOrdea voordat de vradesvoorwaardan op Grieksch grondgebied kunnen worden onderteekeod Hieronder bekoort in de eerste p aats de afbakening dernienwe Tnrkscbe grens in Tbeisalië Nu depreliminairen oodorteekend zgn znllen 9S gelastigden van tMide landen met de militaireat ach s van d gezaodscbappen te Kon tlntinopel de nieuwe grenalgn op de plaata zelfvaststellen De resultaten hiervan zullen inbet definitieve vredestractaat worden vermeld Ook de regeling op de fioancieele controle der Griekache staatsinkomsten zal later worden vastgesteld Thans 15 slechts eeo beginsel tot deze controle beeloten En ten slotte zal bet bezette gebied in The salië door de Turken worden ontruimd soodra de Grieksche Kamer de inkoinaten beeft vastgesteld die voor den dienst der oorlogsschatting bestemd znllen worden en deze dienst door de co ntröle commiasie is goftflgekeord Er btgft daa no heel wat te regelen over Doch nn de zaak eenmaal zoover is gekomen zal de regeling daarvan wel niet meer lot moeilgkheden aanleiding geven Het eenige bezwaar bestaat in de uitvoering der gemaakte bepalingen De sStandardc ontvangt uit Konatantinopel hdt bericht dat bet voor Griekenland hoogst moeilgk zal sgn de leaning voor de afdoening der oorlogechatting te ilniten Indien de meening van het grootste emissieknia in Enrapa niet waardeloos blgkt zal Griekenland geen geld vindenen zal Turkye Tbesaalië bshondeo zegt het blad Kerst als de leeoing gesloten en het geld aoo Tutkye afgedragen is zal er reden tot bl dschap zgn over het tot stand komen van den vrede zooals de St James s Gazette Mgt De Loodensobe corrMpoodent van de Majo Chester Goardiao daarentegen verneemt dat da Qriekiohe regeeriog venehillendo aanbiedingra ontvangen heefC van nmiogandMi Grieken in het buitenland waaronder een van een koopman in een der wastelyke boofdst en van Ëaropa die een half millioen drachmeni ter beschikking der regeering steld De minister preudeot is volgens denzelfden bericbtgaver voornemens een gedwongen leeniof van dertig millioen drachmen ait te schrijven om daarvan den eersten termyn van een aiitlioeo Tnrkscbe poodao te kuonsD betalen eo zoodoende de ootrni ming van Thegsalië te kuonen bespoedigen Indian bet met deze aenbiedingen van vermogende Grieken in het buitenlaod mair nie gaat als met de aaubiedingeu die van dezelfde zyde zoadeo gedaan zgo voordat de oorlog uitbrak ter beatrgdiag der oortogskcten en die Utet blaken niet gedaan of verbazend overdreven te zya Bet comité van bandelalieden en indu trieeleli dat president Faare bg zyn terugkomst oit Eusland zoo luisterrgk te Parijs ontving beeft besloten het oversobot d r daartoe opgebrachte bgdrageo te besteden roor een geschenk aan den Presideot bestasade in een zilveren tafelserviea Tevens zal hem op 28 deser een groot banket tn de Bturs te Parys aangeboden worden wdaraan alle Kamers van Koophandel in Frankrgk en atla handelstieden eo indoatrieelen die zich aanmetdea znllen deelnemen Ëen gerucht wit dat Faare eeo bezoek gaat brengen aan de kolonie Algerië De beer John Morlej gewezen minister van Ierland en eeo der leiders vao de liberale party in Ëogelaud gaat een reeks politieke redevoeringea honden in Jkbotland De londenicbe oorrespoildeat var Wm MaDcb Guarr dianc verzekert dat by in den lo p dezeredevoerÏDgen een belangrgke mededeifliaK zal doen omtr 9nt de Briisohe Parlementsira Commissie van onderzoek naar den inval van dr Jameson ia de Zuid Afrikoansche Republiek en de regeeriogsdalen van de Britsobe ZuidAf rikaausche Maatschappy of Chartered Oooipaayc en omtrent bet rapport van die Com missie In d sTimesc komt Reginald Slatbam debekende Engalscbe Zoid Afrikaan die niet ophoudt tegenover zgn landgaoooteo bHl goederecht der Boeren te verdedigen op tegenettelgke onjoiate beweringen die bg in denlaatsten tyd in dat bUd gelezen heeft Vooreerst veroordeelt by dat de JobannesburgsGhe correspondent van bet blad de Ënancieele crisisin Transvaal toescbrgft aan bet tegenwerkenvan den mgnbouw door de rOKeeriu De oorzaak van de fioancieele crisis zegt Slatbam is teudeele dat de handel zich niet gelgk be boordjB fferageld heeft naar den landbonw ende natnarlgke halpbronnen van bet land maaralleeh te rade is gegaan net de behoeften vac eeo mynbonwceiilrom De markt is no overvoerd Ten anderen deele ligt de font hierin dat de mynmaatachappgen grootendeeis vanLonden oit gefiuanoierd worden Bovendienkomt Statbam op tegen de bewering van derqdactie der sTimeB dat de Volksraad vonnisaen van het hooggerechtshof heeft vernietigd ËQ dan legt hg nog eens nit wat de recbterlyke quaeatie eigenlgk is de vraag nl of hetgerechtshof zich soavereine rechten mag toekennen te niet doeode besluiten van denVolksraad Dat alles is heel braaf vanden heerStatbam maar of het hem by het gros rsnbet Ëagelscba krantenlezende pabliek watbaten zal 355 Staats loteriJ Se Klawo TnUing van üinslag 21 September No 13837 16601 en 17998 ieder 1000 No 8166 7880en 0S31 ieder 4110 No S663 en llltS ieder 200 Ko 961 1861 46118 S021 910 106SI 11366 on 14649 ieder 100 Prijeen ran 70 80 3 1 6716 8763 1II44S 8458 16166 19099 t 6 4083 67S0 8910 10476 13 0 16917 19139 281 4116 6789 9189 10636 1865S 16318 19166 483 4121 6886 9 g4 tO BB 13760 16334 19199 618 4170 691 9327 10660 18326 16347 19862 641 4944 7004 9379 10749 14107 16654 19332 550 4249 7126 9894 10S81 1 182 16788 19427 850 4278 7146 9126 10976 14116 16805 19460 890 4 82 7168 04 2 1111 9 14966 16866 19B36 923 4299 7198 9557 11270 1446 16867 19604 1041 4424 7201 9651 11308 14633 17037 19637 1214 4665 7228 787 11647 14648 17010 19726 1484 4696 7268 9749 11449 14617 17131 19781 17S7 4756 7287 9811 11721 147 lS 17186 19899 1947 47 6 7428 9860 1178 1476S 1786 19971 1978 4884 7654 9861 11778 14788 17876 90062 1987 5186 7670 99il9 1800 1 14994 17486 20093 SOU 5166 1689 918 12014 15055 17692 0232 S898 53S0 7977 9980 19026 15161 17697 20259 2309 63 16 7993 9973 12S10 15268 17780 20886 SBB i 689 807010025 1S85S 15S64 17814 2089 3688 6636 8876 10037 1S469 16385 17836 20 31 9621 6795 837610039 12789 16402 17883 20436 26£0 6746 8 68 1006S IÏ898 15419 16008 20 86 2976 6775 8809 10189 18864 16831 18918 20 38 8018 6789 866710827 18870 16S70 18655 20623 8145 6313 8675 10 47 18962 1S96 18879 8054 8843 6834 6 19 10380 13034 16059 19073 10710 3556 482 8688 10389 18097 16107 19081 90784 8679 623 8781 10423 13118 16116 19089 80S57 887S 6691 e Klitte 4e Lgil No 91SS m i 918S Bnrgsrltlke Btand GBBOREN 17 Sept AdriuDS oud rtH Tetliuk en H de Jaag Adriaaa Kliiabath oadars k Willera eo J M d Wgk EliiaUtfa JobaoDt Chriatin oodera P Baks ea J Holtbagieu 18 Johaoaa ooderaJ Loorier en N Lokum Pjeler Coroelie Doden L Tan der Maide en J da Koning 20 Mtrtinos uden P Nootdegraaf en A Visaar OVERLEDEN 18 Sept f Vetkart wed H u der Spelt 84 j 19 M Sehraorant hnia r ranC H van det Vogt 81 j 20 1 Gompen 59 jaar UUllIE SORTEËRING Fieuwe PARAPLUIES voor Dames en Heeren L van OS Az Md Taillesi Kleiweg E 78 73a GOUDA Tefeyftaa M Xo st Ueurs van SOSKPTKMBËlt Vrkn slvtluv 997 1 99 98 98 89 861 1 85 8 V eei j 81 nV 13 SS 98 1 6 68 75 81 9i 107 98 ♦ S s 1001 9 50 989 100 4 lO 199 136 6 9 i 96 188 100 80 26 Sfl 118 108 1981 236 100 GS 6 87 H 143V 99 6 V s 77 Wi l 102 100 i 159 138 11 13 100 54 103 KV 108 76 fEl llu iNU Oerl Neil W 3 2 88 dito duo dito 3 dito duo dilo 3 HoNOil Gal ObuJI 1881 88 4 Itaub iDsebrijviiig 1802 81 G OosTtNR 01 1 in papier 1868 6 dito in lilrer 1868 5 POKTUOiL Obi mot ooupoii 3 dito ticket 3 ai auHO Obl Hmneul 189 dito Graons 18SU dito bi Ruths 1889 4 dito bj Hope 1839 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1881 5 3pan i Perp t achull 18 $ Tt uil Oopr Uonv een 1890 4 Gfo leeuioK serie U Gec Ie nic lerie O ZuioAf Rlr V obl 1892 6 Mlilco Obl Buit S h 1890 6 Vknikukla 0 L onbep 1681 AvsnaDAH O iH teu 1895 t aoTTUDAM St a b en 1894 3 NïD N Afr lUndeia aand Arabdab Tab Mg Certifi aten D iliMaAtichAppij dit t Am Hvpolhcokb pandbr 4 Oult My diT Vorstenl aand e Gr Hypolheotb pandbr 3 Vederlandacbe bank aand Ned lUndelmaataob dito N W t Pho Hyp b pandbr 5 Rttl Hypotheekb pandbr 8 l tr Hypitbeokb dito Si Oovtum Oo t ll inK bank anud imh Hypothclekbai k pandb AHRnrRA Equt hypoth painlb 6 Maxw L i Pr Lien oart 6 NlD HoU IJ 9poorw Mg aand Mg tot Eipl 8t Spw aan I Neil Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 lTAl li 3Door 1 1887 89 A Eobl 3 Zgid lUl Spurmij A H obl 8 POLSN Wareohau V oenen aand Kt8L Or ansa 8pw Mij pbl Baltiacbe dito aand Faatowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aau I 5 Knrak h Azo kap obl dito dito oblig 287 60 6 186 202 106 106 103 10 1 UI 12S 3 7 118 AnaiKA Cent Par Sp Mg oM 6 Ohio h Vörth W pr C t aand dto dito W n St l olor obl 7 Denver It Rio Gr Spm rort r a lUinoia Central obl in goud 4 Loaiav fcMaah dlnCert v aand Meiioo N Spw Mg lehyp i 6 Mita Kanaaa r pot prüf annd N York Onlaaiok Weit aand dito Peon Ohio oblig 6 Oregon f slif 1 hyp in goud 6 9t Paul Uinn Si Maoit obl 7 Un Pao Hoofdlijo oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp 016 28 S 9i Canada Can South Oert Faand Viir C Kallw k Na lo h d c O Amaterd Omnibua Mg aand Rotterd TramwegMaata aand Nkd Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aan 8 BlLoia Blad Antwerflen ISi 81 Stad Brussel 1886 2 lloNO Theiai HeguUr Geaellseh OoBTma Staatal ening 1860 5 18S a ISB K K Oost B Cr 1880 8 Span Btiul Uadrid 3 l i68 Nik Ter Ber Hvp 8pobi eert ADVERTBNTIEN tfOiPA DIKE OUDE SCHIEDAMMER GEÏTEVER Uerkt Verkrijgbaar b i PEETERS Ala bewqa Tan eebthei oaohet en kprk ateeda rooraien van den naam der Fïraa P HOFPB h 9 NiaHTCAP NOTEfeRING der Lonnrker Coöperatieve Melkiariohtiiig eo SloMiiiuivelhbriek Ie Enschede Prjinageiiasteuriseenle Rooiaboter T 1 20 per Ï6 tiOTEU wordt als Terrvkenpakket franco rerzonden tegen de navolgende prgsen l kistje inhoudende 4 kilo netto f5 20 inclnsief 1 3 4 J Ter I I 2 2 80 I pakking Deaiertangend geregelde bediening op vaatj dagen UB DIRECTKUR I ONINKLUKE KSio0ï KoHinkHjk Mtushinate H abHek DE HONIGBLOEMa v u II van Schaik Co gevestigd te Gravenhagt HeppUnIraat en nabji de Regenteaaëlaan van Z U den KONIKG van mOIE Indien gühoentll ebraikt de allarwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Eilract 3WE E3LI A liTTECEl FLACONS van 40 CU 70 Ct en 1 verkr gbaar hy Firma WOLFF Co Westhaven t99 limuia E H VAN MILD Veerstal B 120 ta doud A BOÜMAN Moordredit J C HATELAND Boikocm B V WÜK Oudtmtrr M KOLKMAN Waddmmun BEKROOND M T GOUDEN MKOAULE vKRAEPELIEN HOLHS Quina Laroelie Kif Staalli iideflde iiiina Laroclin ia de meest krachtige en verDterkend KINA WIJN Aanbevolen door tal vai binnenen buitenlaudsche Oeneeaheerei Verkrijgbnar in fiesschen k i SO en 1 00 CIGARETTfiN TEGEN ASTHMA De inademing van den rook de r Cigaretten geelt den Igder aan Atthmit terstond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel bjj Boett en Fer OM J i I oplossend en verzachtend Prijs per fleaebje 20 Cent Kkaspili ft Hoiu Hofleveranciers Zeul Dtrpöt te Oouda bJ den Heer A H TEBPE Apotheker en bjj de meeste Apothekers n Drogisten verkr gbaar i vrim£L 0 KdMfiKIJIkl inioMVlilïVI KU 1 Agentuur bg in Firma Wed BOSIIl 1 te GoQda