Goudsche Courant, donderdag 23 september 1897

De heer li eetbroek te Stolwgk beeft succes gehad op zgne pogingen ten opzichte van eeo zangcorfus Niet minder dan 45 jougeliedeo hadden zich ter deelname aangemeH Maandag reeds zgn da oefeningen begonnen en vergissen wg ons niet dan zal deze cursus de zangvereeoigicg Eeoegezindheid later zeer leo goede komee Onze correepondeot ta Batavia seint ons onder dagteekening v n giateren In een gevecht van patrouilles van KroengRabn tegen patggangera tan Toekoe Oemarwerden gedood de luitenante Van Greuniogenen Wegener eo zev en minderen gewond tienminderen De veiliezen vnn den rgaod zgn onbekend N B Ct Bg het departement van knloniSu is ontvangen het volgende van 21 dezer gedagtaekeode ielegram van den Goiiverueur Geoerual lao NederlandschIndii betreffende gebenrte oiaseo in Groot Aljeb sTwee putrooijtea uit Lokoga stuitten op bendeo op den 01e Betoea en Mate Ajer Vsn earate patrooille sneuvelden een officier en drie fuseliers Tweede patrouille overnachtte op het ter relo van deze nog alteen bekend dat een officier gesneoveld i Toekoe Oemar nog bg bet dal van Lsmtih e JL Stcts Btatan Qenarsal 2e Kaiaa ZiUing vanDinsdag 21 September J Na de opening dar Stateuflueneraal hield de Kamer eeu korte zitting oo er voorsilteraohap van het oudste lid in jaren den beer Donuar De geloofsbrieven van bel overleden lid J Zgp Kz werden in net archief gedeponeerd De geloofsbrieven van de nieuwgekozeu leden worden tot onderzoek gesteld in banden van twee commissifiu De eerste bestaande uit de baereo De Havoroin Lobman Bahlmann eo Van B laudl Gooda wordt belast met het ondersoeken der geloofsbrieven van de leden gekozen in de distruten Groningen tot Amsterdam V en de bezwaaracbrif en tegen de te Sneek gehouden verkiezing De tweede commissie saamgesteld oil de heeren Kolkman VeegeoB en Smidt wordt belaat met bet ouderzoek der geloofabrieven van de gekozen laden io de dialricten Amsterdam VI tot Veghel en het tegen de verkiezing van den heer Geertaema in imaterdam VI ingekomen bezwaaracbrilt De coipmiaeie wordt u enoodigd hedenrapport uit te brengen in e eoe te li ure gehouden vergadering Daarno ral worden overgegaan tot bet opmaken eener Igst van 3 candidaten voor het voorzitterschap het trekkender afdeeliogen en het in deze benoemen derleden veu de commissie van redactie voor hetadres van antwoord op de troonrede jf 1 Mei 8 14 7 81 11 80 10 0 7 O 8 a8 DEN HAAO OOUOA 10 1111 87 1 1 S8 44 8 40 4 08 4 88 6 8 8 1 T l 7 88 88 lO of 4 8 8 18 84 4 68 8 80 48 04 6 8 6 1 41 1 68 8 06 S S 6O i8 0 1O 8ir84U 7lV80ri7 ri4i O84r8 i l6 07 48 8 88 10 1010 8 U T E B O H T 0 O D D A 8 88 7 46 8 4 80 10 16 10 88 11 88 l 8 08 8 66 4 48 6 86 8 56 7 6 8 68 8 08 10 88 11 66 Ondewaler 7 07 8 14 10 48 l Ï ao lOW 1110 Oouda 7 8 8 87 9 1 6 10 6 11 10 U U 1 8 8 48 4 87 6 80 8 07 7 8 88 4 IQ ae u iu AUSTaiDA U o U D A816 8 10 4 46 4 46 Im li 1I U1 J braehl daia achtU bet O H geheel ongegond Het eiachte een jaar gavaaganioslraf Bg het overdragen van bet rectoraat der Leidsebe Hoogeacbool werd ook de gouden medaille ailgeraikt aan den beer L U Metz die voor eeo prgavroag bekroond ia Hsl projtmmn der uiuzi koiifo ring op Doodtrd 3 Utptamb 1897 dm Mondi tto 8 iir op de Markfc ftlbidr door but luu tfk corpa der dd tjchottary kipelmtMter daa hmr J Q Argotz luidt l Totgt Uaricb Poor P tri MiHócbor OoTartort Apollon A Violot Wglier Immar fl tl Joh Saach FuiMaia Aoi borda da la Bambré G Fack Schottiaoh U Soiréa tarHira P J nneii HarKh Wiaoar Scbnlban Lod HcbliSgal Faolaiaia Martha Flotow Polk Cuoliaa U Wolff Potpoarri do 3 T aaoaud No 6 op rarzoak ea verniaowing dar laalanoa alaaade van iê fittings voor zoover deze niet onder den grond oam lgk ten behoeve van bet boizePDet ie brnikt werden Het verbrnik voor de atraatverlicbtiug edroeg in Januari 22296 M Febraari 18422 Maart 15967 Aan bet verslag betreffende de Gaafabriek der gemeente Gooda over 1896 ootleeaao wg nog bet volgeode De 889 gasmetera ep 31 December 1895 bij verschillende verbraikara geplaatet vertegenwoordigen 7138 meterlicbteo De toeoemiog in bet afgeloopen jaar waa derhalve 193 gasmetera met 944 meterlichten ol 13 2 pet Het aantal gaamotoren op 31 OeoeBber j in werking waa 10 te zamen met 794 denkiacht Het verbrnik over alle in de Gemeente geplaatate gasmetera uitgezonderd de Gaafabriek bedroeg April 12263 Mei 10270 Juni 8355 Jnli 8769 Anguétns 18266 September 15195 October 18948 k November 22046 December 24022 i Moddernao gamaeDt e Bi koa baaloil ia H J B benoemd tot borgameeater der Blaiawgk en Uoeicapallt zgnde 1895 gaagloeiliebtbranders bovenbedoeld 7637 M een gevolg Totaal 189219 M minder dan over het jser van de aanwending van Voorutos doaleindsil 135 M 13791 12493 11771 11883 11457 11472 12756 13596 16143 19406 23430 Jp Voer vcrliclitni Tü Januari 74458 M Febroari Maart April Mei Jnoi Jnli Augnvtua 34052 BepUmber 43428 October 64580 No ember G9689 Ueeember 82226 t Tt ttasii 88008 M 7444 62097 48584 38529 31068 38004 46816 57016 80723 89095 105656 60654 49604 1 36813 I 26646 11611 26532 Slwtabltd 00 200 b at bet beiluit an 16 y pt mbar boadaode bepaliageo omtreot bat gebroikmakeo Tto iDtercommaoala rgka talefoooterbiDgeo Door da Arroodiaaemaiita Uecbtbaak ta Rot tardam werden giaterau de volgende rooniafleo gawesan W K 23 jaar tiaacher t Berg Ambacbt wegen rerwondiog Tan LeeuderI Veracboor te Paroia tot 7 dagen gefanganiastraf P T 21 jaar koopman an uitdrager ta Oonda wegene miabandeliog an Johanoai Tuinenbnrg aldaar en wederapannigbeid tot 2 maanden geffanganiaatraf 588292 M 171748 M 760040 Ma Het totale ga verbroik volgens de aanwgling van de gaemetere was Voor vrrliehhult Voor tndBre doeloiadee F B 22 jaar broodbakker ta Benacbop wegeoa poging tot omkooping der politie tot i 10 boete auha 10 dagen bechtenit Teu n NibU ttS8 H 11171 U i 8 all 407780 14888 89481 19814 98818 7 Mate ie S49 47178 8 898810 78709 008818 160781 718U7 171748 780040 I werd 6105 M minder verbet jaar te voren terwgl het verbruik van het gas voor andere doeleinden dan verlichting gebezigd het zoogenaamde dag of kookgas 50997 M meer bedroeg De avance die onder de oDvoordeelige om taodigheden van o ivoldoenden aanvoer 5 1 pot waa is dua ook dit jaar wederom hoofdaakelgk te vinden in het gas voor iiidnstrirel gebruik aangewend De gaaprga die 7 en 5 centen per atdre waa wordt zooala wg reeds mededeelden met ingang vsn 1897 vcmioil rd Bg de behandeling der Begrootiog ven de exploitatie voor dat jaar besloot de Raad den prgs van het lichtgaa terug ta brengen tot 6 en dien van het dagof koikgaa tot 4 centen per tlère SniAiTVBiiLioiraKa Het aantal atraatlantarens vermeerderde met 5 zoodat het thans 33i i bedraagt Daarvan waren 198 zoogenaamde doorbrandera terwgl 132 van zonsondergang tot middernacht ontstoken eren One lantatena b j de water keeriogeu langs den IJsael geplalt t doen sleohta dien t wanneer net boog water is De proef met gaagloeilicbt braoders de zoogenaadide Cnpparaten genomen voldeed goed waarom bestoten werd het gebroik van dergelgke branders te beateodigen en nog een 50ial lantarens van Kindermenu s gasgloeilichtbranders mei dagvlam en Jena c lindera te doen voorzien Da groote iSogg laotaran model iWeatminsterv op de Markt vóór de Wgdatraat die in zeer defecten staat verkeerde werd door een driearmige candelaber vervaugen Bet voor de airaatverlichting benoodigde gas leverde de fabriek aan de Gemeente tegen eene vergoeding van 4 centen per stère met restitutie van het aan de lantarenopitekera betaalde loon en vnn de kosten van onderbond 1888 una H t 8 eti 188 898589 1890 41618 1891 479899 1891 S 0I8 7 1898 881988 18 1 89l IOi 18Se 6 ta IB90 8888911 Aan lichtgai broikt dan in A K 22 aar koopman te Bergüchenboek wegene beachadiging rener afalniting en rer nieling van een glaaroit tot 1 inaaod gerangeniaatrai B D 27 jaar arbeider te Oonderak wegenemiahandeling en verwonding Tan J V lie Kwaadutaoiei te Oonda tot 45 dagen geraogeniaalraf Ti Terantwooiden had zich O C H 15 jaar lohilder te Lopib Hem werd tan laate gelegd dat hg op een da in de maand Jannari van dit jaar ait het kerkgebouw van de Roomneh Katholieke gemeente te Cabaow gemeente Willige Langerak zon hebhen weggeaomen twee gouden kettingen toebehoorenda aan gemelde kerk Den 19ilen Juli vond aene schoonmaakster bg hel verlichten van werkzaamheden in bovengenoemd kerkgeboQw in een hoekje op het altaar bg twee beelden n van Maria en éêü van bet kind Jezui jtwee vergalde kettingen Bg onderioak bleek toen dul vao dc ie twee beelden twee gouden kettingen ontvreemd waren die door bek aagde waren Ie gelde gemaakt UgLbekeude dan ook heden beide te hebben onTreemd in het b gin van dit jnar en beweerde daartoe gebracht te zgn door aakeren K van wien bg een fieta zou koopen voor i 62 0 welk geldabedrag kg niet bezat Bg bad dit niet eerder gezegd daar K hem allerlei bedreigingen had gedaan zoo hg bekend maakte dat hg K in deze de band had gehad Later bad hij in dezelfde kerk de offerboi bealolen rolgeni den pastoor werd daaruil ongeveer f 60 vermist en hiervan de twee vergulde keitingen ftekooht die hij toen op bet altaar bad gelegd K aprak pertinent tegen ooit aan beklaagde eenigen raad te hebbeo gegevan boe aan geld te komen Het O M deed niikomen dat de beklaagde die beden in de bank der bedcbnidigdeo zit bet slachtoffer ia geworden van de rgwielwoede vai den loatsten tgd Da wjjie echter waarop hy in het bezit van een rjjwiel is gekomen is teer laagbarlig aobandelgk en gemeen Een kerk toch te beateleo van bare sieraden door piense banden haar geschonken ii ten zeer Inge daad waarvoor beklaagde zeer ernstig moet gestralt worden Wat de beaohnldiging betreft door brkj agde tegen getuige K iuge Aaoxevaogeo 8 8 81 Zofflerdienst 1897 eoVDA ROTTIIBAM 1 84 8 4 8 87 4 8 ülreclo SpoorwegverbtDdingeD met GOUDA 4 86 6 0 6 0 6 18 6 88 8 80 11 1 18 18 U 11 18 11 4 81 1 8 li 8 1 M 11 48 l 8t 8 88 8 4 4 8t 9 08 8 8 8 08 8 11 8 1 S 8 7 8 7 7 7 48 7 88 Oeade Moordieebt Hieuwerkerk 9 80 9 87 9 Si 10 11 U lie s f 1 40 8 48 8 10 I 4 10 se l H 4 18 8 10 O T T I D A H O O C D A 8 88 4 88 8 08 8 14 8 11 8 17 Bstterdaa t totterdam Oapelle Htenwerkark MoordMebt Sanda 40 47 lo l8 lo 0 11 8 7 18 8 8 40 l tS 1 44 1 64 0I 08 14 10 1 n 10 88 10 48 10 4 1 7 9 88 4 80 4 87 8 04 8 10 11 86 11 80 8 0 4 fl 7 48 8 18 00 47 10 1 10 4 11 84 1 08 1 47 e Hage 8 48 7 80 7 41 8S 46 Voorb 6 88 te Z Zeiw 8 e 2av H 8 17 10 17 10 88 lO OS 10 16 10 7 8 18 1 88 aODDA DEN H AO Oouda ZeveahuiseaMoerkapalle Zoetermeer Zegwasrd Voorborg 8 7 80 8 80 9 17 4 10 14 11 16 l l 1 8 1 87 8 48 4 4 8 8 8 64 8 11 7 S4 7 4 f 8 64 J4 10 1 ik 7 4 8 4 I t e H 40 U T 8 8 81 e l 0 1 DA U TR tCHT 10 19 10 67 19 00 1 6S 0 8 17 4 88 8 06 Ü lt 87 11 è if Jk 08 UUeekl Weerden 8 66 8 18 10 17 10 86 7 10 WM 8 84 7 18 8 48 10 41 4 7 89 8 69 11 18 11 1 Uonda 6 10 8 87 7 68 8J1 0 07 Üudew 8 48 8 64 iroarden6 68 7 8 8 1 Ulieebt 1 7 18 S 8 9 0 II S 10 61 11 48 U S S 8 8 6 6 08 é e o U II A A HÜTERDAM t U 81 48 10 67 18 10 4 11 8 18 10 80 1 8 1 1 8 1 ABStanlaa 6 81 eaada 1 10 8 14 lO lJ 1 n 41 6 7 61 6 10 16 aonda T M M Tt tft 4 M 10 44 U 4 1 48 l lO 8 08 4 1 8 i8 8 68 8 Ü 4 8 81 10 11 8 11 44 Btotoll OMMruI Ie Kak Zitting vaa Oinedag 21 September De Voorzitter aanvaardde sgn ambt meten kldDrloose rede De afdeeliogen werden aamao geeteld coosmiasiën benoemd en beet eten een adre vao antwoord te ricbteg aan de KoningiaBegentee Heden tonit bet ontwerp daarvan ter tafel H M de Koniogio Eegeata beeft giai ochteod te 10 oor de leden vao de Tweede Kamer der Stateo Generaol ten patrizo ontvangen die de gevorderde eeden of belotteu hebbeo afgelegd Onder ben waren ook de miniatnra Borgeaiua en Lelj ala Kamerleden H M de Koningin woonde voor de eerste maal deze audiëntie van de volkavertegenwoordigera bg Naar wg vernemen hebben zeer vele leden gebruik gemaakt van de vrgbeid om da belofte en verklaring af te leggen Van de aocialiatisobe groep waa alleen de heer Van der Zwoeg ten paleiie reracbenen Er waren nogal vele leden vooral onder de nieowe die met ie ambtakoatnum doch in rok of geklaede ja ten hova kwamen Reeds lang voor het oor waarop Hare Majesteiten in plechtigen optocht zich van het kontoklgk paleis naar het gebouw der Tweede Kamer zonden begeven ter opening van de zitting der Staten generaal waa in den omtrek van het paleis eo langs den weg welken de stoet zon rolgen een groote menigte np de been die den aanbondenden regeo trotaeerende alle open niet afgezette plekjea op de atraat innam Op het Binnenhof voor de toegaogadeur tot de publieke tribune in de vergaderzaal werd reeds om 9 unr s morgens qqeoe gemaakt om te 12 unr een plaatsje te hebban Verschillende dienbtmasnen stonden io de rg en bielden voor den meestbiedende een plekje vrg Op den linker en rechtervleugel van het voorplein van bet paleis stond met de koninklijke militaire kapel atv eerewacht opgeateld bet 1ste bataljon van het regiment grenadiers eo jagera onder commando van den luil kol Bujrs Precies 1 our reed het koninkigke rgtnig de traditiooeela glazen koets voor en onder de tonen van het Wilhelmoa beategen de Vorationen de atatiekoeta Inmiddels waren de leden en autoriteiten in de troonzaal bgeengekomen zelden in zoo grooten getale ala giateren tnan de Koningin baar eersten gang naar den zetel der volkavertegenwoordigiog zou doen Hier waren bjjna allen in gala alechts enkelen in zwarte kleeding Het was een statig schouwapel de dicht op elkaar staande leden ataatsrai en en asinistera in plechtige stilte gereed tot ontvangst van bet geëerbiedigd Hoofd van den Staat en van Haar dia bet volgend jaar tot de vertegenwoordiging zal aprek n Ditmaal kondigde de ksmerbeerceremonie meeater de eerste die oit den bofstoet welke Hare Mnjesteiteo vergezelde de zaal bionentrod de komst aan vao Hare Majeateiten jBn nadat de kamerfaeeren en de grootofficieren achter hem gevolgd waren on dan weder een gedeelte van de commissie ven ontvangst uit de lieide kamera maakten de Koningin Begentee ea de Koningin naast elkaar gaande Haar intrede in de zaal beiden op weg naar den troonhemel de afgevaardigden vriendelgk groetende De Koningio droeg een wit satgnen robe den hoed opgemaakt met witte veeren Terwgl de Regentes in zwart zgden kleed de openingarede houdt laat de jengdige Koningin baar nogen door de zsal gaao blgkbaar aangetrokken door het nieuwe da l voor haar in dit plechtige oogenblik gelegen ia Even vriendel k neigende ala bg de iutrede verlaten de Majesteiten na de opening de vergaderzaal en op het oogenblik dat zg de banken bg den uitgang bereiken geeft een atem bet eein tot een indrukwekkende buide aan da Koninginnen oit den boezem der Vertegenwoordiging des volk De uilroep van dat lid men zegt de deken der Tweede Eamar do beer Donnei sLeve da Koningin U werd TUd vao GreeDWIcb 67 10 04 10 11 10 18 10 17 7 6 7 6 8 IM 8 1S 8 1 1 a I 8S i lO 7 8 8 1 7 4 4 10 01 8 80 10 07 6 17 6J7 8 4 8 41 8 47 6 86 07 10 0 88 10 84 10 64 7 18 46 H l 7 4 8 4 8 1 t 4 7 48 onmiddellgk ala ait één bent door oebiar alle aanwezigen driemael herhaald een buldemani faetatie die ongetwgfeld bg de Koningin een oonitwiscbbaren lodrnk zal achterlaten oon den dag dat zg zich voor de eerste maal te midden der volkavartegenwoordiging bevond Deze uiting acheen Hare Majeateiten zóó verraeeeod eo treffend dat beiden zich omwendden naar de leden en nog even stil stonden om met herbaalde buigingen du bewgs van ajinpatbie np de hartelgkste wijze te beantwoorden Hare Majeateiten werden buiten langa den geheelen weg levendig en met krachtige hoera a toegejeicfat Ouder de gebrnikeli ke eerbewgzen ren de militaire macht bereikten de vorstinoeo weder het paleis De troonrede waarmede H M de Koningin Regentea de zitting opende luidt io haar geheelaU volgt Mgoe Heeren Bg den aanvang van dit zittingsjaar ia het Mg aanganaam U ter bebaitiging van a Lande belangen op nieuw bjjean te zien Worden Mgne dierbaarste wenscben ndie van het Nederlendscbe Volk vervuld danaal voor het eiude van dit zittingsjaar MgneBeoinde Dochter de Bageering aanvaarden De algemeeae toestand zoowel ii het moederland als in dé koloniën zgn in menig opzicht bevredigend In handel scheepvaart en ngverheid is nitbreiding merkbaar sHier te lande waa de oogst van onderaoheidene gewaasen gunstig Door de beerachende aiekte onder het vee eo de daarnil voortvloeiende belemmering van den vee oitvoer wordt nochtans groot nadeel geleden 0p Java heeft de soiberindustrie te kampen met moeilgkbeden De betrekkingen met de buiteolandsche Mogendheden bigven van den meest vriendschappelijkan aard Zee en landmacht vervullen hare taak met gver eo opgewektheid vAan den moed en de volharding vap bet Naderlaodacb Iodische leger door de vloot krachtdadig gesteund breng Ik warme hulde de offert diep betreurende die oog ste s gevergd worden om in Atjeb ten bate ven rust en vrede onze macht duurzaam te vestigen Gewichtige arlmd wacht V io dit zittingajaar Een wetsontwerp tot afaehaffiog der dienstvervanging bg de militie aU voorbereiding van de hervorming der levende etrgdkracbten hoop ik U eerlang aan te bieden tVereeniging van de zorg voor de landbonwbelangen bg ééo Departement van Algemeen Beslonr wordt U voorgesteld eWetsontyvttpan znlleo U worden eangetioden lot betere boocbarmiog e berechting van kinderen en jeugdige peraoooo lot lege ling van dan leerplicht eo tot wettelgke verzekering van werkliedeo tegen de gevolgen van ongevallen in bepaalde bedrijven Weldra bereikt U voor NederlandschIn liëeen ontwerp mijnwet benevena een vooratelbetreffende bet uitvoerrecht op suiker De outwerpen betreffende bet Militair Strafrecht en de Krggstuobt worden op nieuw ingediend Wetavoordrsehten tot verbetering van moataohappeiyke toestanden met name beIroffende de volkshuisvesting den arbeid en het armwezen zgo in bewerking Aan veraterkiog der Rgk jinkumsten door wgziging van het tarief van invoerrechten met behoud zjjner beataande groodslagen wgd III Mgne aandacht 0p üweo gver eo Uwe toewijding totvo brenging der veelomvattende taak dia op U rost biyt Ik hg voortduring staat maken Mogen Uwe werkzasmhedeo onder Godszegen strekken tot welzgu van ons dierbaarVaderland I e In naam der Kooiogio verklaar Ik de ge wooe sitting iet Staten Geoeraal te zgn geupend e Tgdena de meeting voor Stoatspensionnee iog die Zondag in h t gebouw voor kunsten n Wetenechappen te a Gravenhage ploati had ootatond eeo begin van brand in het achterdeel 1 Li goederen opgestapeld lagen Golakkig werd er in de zaal zelve niets van bemerkt andera ware er een paniek gevolgd n liep alles goed af daar eenige perennen door knane tegenwoordigheid van geeat den brand in bat begin konden dooven Door den minuter ran binnenlandscba zaken ia aan Gedeputeerde Sleten der onderscheidene piovinciio het volgend schrgven gericht iMeermalen zgn verordeningen op de invordering ven opcenten op de personeel belestiogbg mgu departement in onderzoek gewaeaf waarin nevens art 263 der gemeentewei ookde artikelen 258 260 dier wet toepaswIBk atden verklaard r y o Hiertegen is bezwaar Art 263 schrijft ten aanzien van de in rdenng der bedoelde opcenten een speciale goliog oor afwgkende van dio bij de daar an Tnorafgaande artikelen bedoeld De gemeen d nag daarom niet bepalen dal andere rtikalen dan art 263 op de inverdering van toepaaaing zge Ik heb de eer uw college te verzoeken by de aanbieding van het verslag bedoeld bg art 233 der gemeentewet op dit punt uwe aandacht gevestigd ta honden teo einde lerogzendlug van verordeningen op grond van genoemde bedenking worde voorkomen BulteDlandscb Ovenlclit Da Tooraame Qriekachs blaJeD deakeo xeer ooguDstig o iir bet r eB oteD vredeiverdrag GneketiUod oioeina boeteo oor een our tan ODb dacbt£aamhflid verklurd de Aiti H t liad il Teroorduetd tot ea drukkeode cbftdevergoeding net het rorliei syaer ouafbaokelykbeid waat een iateroatioDale commiaaie moet coutróte ttitoeieDen op de fiaaatiëo De eeinga troost welke den GriekoD overblyft it de befrgdiDg van 300 000 Thessaliëri UrtekeDlaod heeft gehad aldua da vergelgkiirg der Aai baar 1870 tonder £ taM ferloreo te bebbeo De Akropolisc beschouwt dea afloop waa deo oorlog als eeo der Trucbtea eeiïier slechtepoliltek Het oordeel der radicale Empros it sameo te vatten lu deie bewoordiogeu Hetware Teel beter Tbeasalig prgs te geren dan en iDteroationate ommiasie van contrdle tedplden Waar koo de bladen aprekea is bet te erffscbten dat ook lu de Kanier een sterke oppositie ticb zal openbareD In goed onderrichte kringen te Athene gelooft men selfs dat de Griek obö Kamer de rredtSTOorwaarden uïet zal goedkeuren eo het kabinet Ralli tot aftreden sul noodzaken Vooral erzft ninh sicb tegen duo afstand ran het district Nazers met bet daarbii beboorend kuil ebied Votgtsaa eeo bericht ait particuliere brou beeft de mioister ran oorlog bevel ge even om uIIb lichtingen der reserve die reeds naar buiagexoadvu waren weer onder de wapenen te roepen De miDister presidetlt Eilli aobt zoo beweert men trouwens zelf do controle over de Griekseba financiëa beslist ooaanoenietyk omdat het daarop betrekking hebbende artikel zoodanig geredigeerd ia dat insa daarmue op alle hulpbronnen des landd bealag zou kunnen leggen Hy ontkent echter dtt konmg Toornemen zoo zyn eene nationnlb Tergadering bgeen te roepen De Gneksche Hfróonprlns en z i broeder George zyn bezig met het opstellen eenar me morie tot reebtraardi ing van h n gedrag tüdeoa den oorlog De HoDftaren hebben keizer Wilhelm in bon hoofdetad met ongekende geestdrift ont angen o al de berichten gewagen met nadruk van de bartelykbeid waarmee zy hem hebben begroet Koi ing Fraai Joaef was al vroeger iu 6oe dapeU aaogekomea en wncbtte met de aartshertogin de Hongnartobe ministers en allerlei hooggepliatsten den Keizer op bet perron af De twee monarchen gaveo elkaar de band en kn ten elkaar keizer Wilhelm begroette de aartshertogen de mmiiters en de overigen liep met lyo gastheer de eerewacht langi en staple met bem in het wachtende rytuig Ua men g roor het sUiion bftnte in donderend gejuich los en dat gejuich begeleidde den Koning van tloogarye en zyn gast dea geheelen langen weg naar den konïnklyken barg door de schitterend venierde straten Dea avond te voren Zondagavond was de komit van den DaÜrchen Keizer gevierd d or eeo schitterende feestmaaltyd in de zaten van da dagbladschryversvereeniging Otthon Tehuis een masltyd waarby alle vreemde dagblad cbryvers en schryfstera aanzaten £ r werd veel getoost in t Hoiigaarsch en in t Duiticb er werd een gedicht op den Daitaches Keizer voorgelezen en de Oosteryksch Hongnarsche gezant te Berlyn Szögjeoyi Marich een Hongaar vereerde het fee t met zgo tegenwoordigheid en bracht en dronk op de dagblad ach ry vers ait Aan bet ga a diner stalde keizei FraazJoipph een dronk in op lyn boogen gasi waarin hy zeide Ik beo zeer verheugd o er het bezoek vso Uwe Majesteit en het is my eeo groot genoegen üwe Ma esteil ditmAl beh welkom te kannen toeroepen in myn hoofdstad van Hongarye mijn koninklyke residentie Ik begroet in Dwe Mujasteit uqu getroawen Trieno en bondgenoot mgo voomaamiteii medewerker aan het werk des vredes waaraan wy naar ik hoop voortdurend onze beste krachten zullen knnoen wydeu Overtuigd dat gelgke gevoelens ons bezielen bg deze verbeven taak drink ik op bet wetzgo van Uwe Majesteit uitroepende Leve Zgne Majesteit Wilhelm IIU De Dnitsche keizer aatwoordde Het is met een gevoel van diepe erkenteIgkbeid dat ik üwe Majesteita a welkomstgroet aanvaard Dank zg het initiatief van Uwe Majesteit heb ik deze prachtige stad welker grootscbé ontvangst mg woaderlyk verrast beeft konoeD bezoeken Wü volgen bg ons met een sympathieke helangstelling de geschiedenis van het Hodgaarfche volfc welks vaderlandsliefde spreek woordelijk is eo dat io zgo verleden aiet geaarzeld haaft aan de lerdedigiog van het Kroif goed eo bloed op te ofiereo yff hebbon de mil leo mum feesten met bewondering ROTolgd doorgraviog van de Uuren Poort beeft Hongarye op eeo voet vao gelykkeid gesteld met de groot bebobaafde volkera Maar wat mg bet mee t hneft giroerd isde gaaatdiiftige toegeoegcobeid der Rong renvoor Uw Majesteit Kiet alleen hi r maarook ia Earopa p vooral by mgo volkerengevoelt men dezelfde geestdrift voor UweMijesUit Ook ik deel die geestdrift ea ikzie met kioderlgke gBvoeleas tot Uwe Majeai tt op alt mgo Taderlghen vriend Daak tgde wgiheid van Uwe Majesteit ban hoaft onsverbond zich vait eo oovnkbaar jot teergroot welzgq van onze volkeren fia Europagemek reeds sedert wie jtrea de weldadenvan dto vrede en zal se nog vele jaren genieten De gevoelens voor Uwe Majesteit zjjn nog tjid eveo warm eo eten levendig als tgdeoa bet leveo van owe groote vroawetgke voorzaat Ik heb oiei zooals ik wenschte uitdrukking koonea finten aan deze gevoelens maar ik b b wat Qijj aan dankbaarheid restte willeo samenvatten Ik eiodig niet mg aaa te slatten = by de weoBchendie alle Hongaren vormen jroor deo Keizer van Oostenrgk Sir J Gordon Sprigg hueft te Wimbledon In de Kaapkotooia by e n sohi twedstrgd Ü w Ditgedeeld eo daarby eo red4 gebondec Hg herinnerde er aan dat ar vers hillende nationaliteiten ia Zuid Afrika zgn maar hg hoopte dat tg nooit in de gelegenheid zouden ign op elkaar te schieten Hij sprak hoi tegen dat aen in Engeland loit ton gevofleo io Zaid Afrika te gaan oorlogvoeren De miDiaters hadden b m dat ten stelligste verzekerd een hunner had gezegd dat da Engeliche r geering ernstig wenioht amen ta werken mét de Zuidafrikaanscbe regeerjngon om den v eda te bewaren Waarom dao al dieoorlogstoebereidhfleo zou toen mis chieo vragen Omdat de kolonie leoht 400 000 blaoka bewoners bad teK n 1 500 000 zwarten en chadtA dfze niet vartronwlaar zgo gebleken De eerste miaister verdedigde ook het optreden der regeenng t ea d overwonnen opstandeli Often Met hen was uit medelgden zoo jehnndeld £ r was groote ellende m Bechnaoalaod Het waa verstandig de bêwonors aan het werk te aotteo eo u voor Inon tt laten werken De kWestmlnstvr Gazette f raagt of het overeenkomst met Engelanda bestrgdiog van de ïlaveroy zwurteo gevangen te nitmea en hen te dwingen te werken 35 StaaS3otery Se KIssso Trekking vari Woensdag SI September No S8S5 Hl 811 Ititt l gsl en tOiSII ieder 1000 Nu ttU 013 eaiH oil ma ieder iOO No 774 8878 7111 7608 8801 lOBM 1U07 eo 18888 ieder 800 No eOB Hts Uit II7 3911 08S iUi 6i 7 7118 7148 7892 884 noi 10388 US07 ee 16801 ieder 100 Prgzen vao 711 68 8808 888 7888 1889 IU81 14 i 4 17404 97 8818 5S 803 59V 11847 14107 17481 484 8877 1487 910 W 18387 U B I7S60 486 S4ü7 8479 8196 978 18863 14171 18709 4S6 8486 9 208 9986 18778 1507 1880 478 3849 6988 9337 10108 18781 It3 18878 7 0 S 80 eOJ9 SUH 10388 18787 1688 1 U48 78 8710 8198 8887 10390 11838 16588 l 068 893 8714 8886 8898 10480 III47 15688 19847 00 871 1464 8401 1048 18031 166 1 19871 lOS 381 646 8187 10612 13140 16840 19553 1881 iOOI 478 846 10883 13870 16018 1 661 1888 4046 8618 8687 10698 13310 18813 IttO 1469 4119 660 8838 10787 13380 UiU 19158 1518 4166 8801 8888 1087 13405 16881 19968 1647 4140 6748 8848 10981 13480 18884 80110 1665 4885 8903 8897 10141 13483 16507 80181 1787 4S0S 8908 8911 10988 19588 1860 tOUl 1879 4408 7043 8 86 11001 1866 16649 808 6 1960 4104 7108 8 98 11067 19683 16880 80408 8107 4680 7194 8999 1K08 IS888 16771 80603 1 4647 7S68 9080 11 88 18848 16786 80005 8489 4881 7 I 9088 U185 18736 16986 80878 1448 W 7381 9114 I140O 18981 18904 8080 8538 4 44 7468 9134 11458 14011 16910 80811 49 to g 7608 9168 114SS 14317 16915 80 10 8846 6149 7709 9i7l 11608 1435 17318 1091 8 44 5878 7763 9400 11514 14405 17360 80936 3061 5306 7968 9417 11678 14607 I73 7 80il63 6e KIsase Co Lijil No 7999 m t 7398 70 E E O L Is E Benneberg Zijde Meen eeM als g direct wordt betrokken uit de fabriek Zwart Wit en Gekleurd van 3S cta tot 14 0lf per Meter Glad Gestreept Geruit Gewerkt Damast etc circa 240 verach qualiteiten en 2000 versch kleuren dessins etc Fr can port en rechten In hnU STALEN per omgaande Dubbel briefport naar Zwitserland I Heuiiebrji s Zijde fabrieken K eo K Bofl z i n I c u RUIME SOBTEBBINO Fieuwe FAEsAPLIHES votir Dnines en Heei en A van OS Al Hd ToilbNir Kleiweg B 73 73a GOUDA TelepiMmm X 3i Beurs van OSKPIKMBKR Vrkr tl au i0 Oert Ned W S 8V dito dito dilo 3 dito dito dilo 8 Ha aia Ojl Okodl l8 l 4 lTi 1 11 lasehrüviog 1881 81 6 OosTlKa Ob in pepier 1868 6 dilo inulver 18 8 5 Poatioil OU met oo oii 3 dila liokel 3 KusuND Obl Biineol 1894 4 dito lerons 1860 4 dito bil Rolb 1889 4 dito bj Ho M 1839 90 4 dito m goud leen 1881 8 dito duo dito 1884 6 Spinjii Perp t sehubl 1881 4 TiMIIj Gepr U av eeo 1890 4 Jieo leeoinft serie P Uae Ie oia i serie O2uinAra Btp v obl 1891 5 Mlllco Ubl ait Seh 1890 i VililitillA ülil 4oubep 1881 AxsTianu Dliltoelien 18 3 HuTTlaliu B d ItWN 18 4 8 Nin N Arr flKuile Bv iuta l Areodsli Tsb Mij Cerliloilea DuliMsAUobsppij lil Am Hypotheek piu llir 4 uit Hu dorVorslenl nl s r Hypollioolib u a lbr 8V 100 Nederleüilsche benk land 191 Ned H mlelmulveli itilo ll Vs N W k l e Hyp b penillir I 11 Kolt Ilypotkeekb piudbr 99 l Ir ll p itbeekb ililo 31 U OoSTlNa tlo t K nfc bank eend 188 100 80 16 111 108 1 8 1861 100 4 V V loiV IM s 100 119 18 11 l 100 103 l4 s l Vls 10 BOsu Hjp th iekbank peodb 4 AwRaiRA Kqut bjrputli paiulb 6 Miiw L 1 Vt l eu eert t Nln Iloll IJ tpoor Mii eend M t t Kipl 81 piv send Ned Ind hpooriveKiD send Ned üuid Afr Spm ssnd 8 dilo dilo dito 1891 dito 5 lTlui9noor l 1887 89 A Eobl S ♦ m Zuid lUl Hpwmti AH obl 8 POLIH Wsrsebsu eeueo sand 4 Klisi ir Kuu 8pw MU obb 4 s Halllscbo dito send Fosloiva dilo aaiid 6 Itvani Domb diUi aan I 6 Knrsk 71 Ahiika Cent Pae Sp Mi olil 8 OSie k v orlh W pr v aand d to dito H B flI Heler obl 7 Den ert Rio Gr Spa rert v a lUincii Antral obl in goud 4 Uuisv k Vasbvill iOsrt v asnd Maiico N 8pw Mi Ie bvp o 6 Miva Kuins r 4pel pr aand N York nU ioiW ial aand dilo Peno Ohio oblig GrsKon Calif Iebyp ingoud 6 81 Paul Hinn k Manll obl 7 Un Pee Hoofdlllo oblif 6 dilo dito Line ol ls k p Oil IS Mi Canida an 9aulb erl vatod tn ViK C nalU kNa lob de 6 Amsterd Omoibua Mij aand 118 Rotlerd Tramweg Usals uud 101 Nru Stad Amvterdsm aand 8 108 8lad Koilerdam aan 8 lOt Bll lll I lad Antiverpen 18 7 lOS Stad Hrussel 1886 1 104 HoHO Tbeix Reiullr leselLob 4 l H OosTINe BUatslening 1880 5 l88 a M s K K loit B Cr 1880 8 SpiNJi 8I 1 Madrid 8 l 8 34 N n Ver Bes Hvp Spobl oen US APVERTBNTIEN TANDARTS E CASSl TO TurfiDftrkt 171 uouda i van 10 tot S uur behalve Z0ND 08 e WOENSDAGS vow middag J V ERGEER 60ÜDA Beveelt zich beleefd aan tot het schaven u KOPLATTBN ABCHITBAVBN en LUSTEN volgens op te geven pro6el Ook tot het zagen vanTOOOSTUKKBN en vertier alle zaagwerk wat tot het vak behoort Met en tonder levering v a hoot