Goudsche Courant, vrijdag 24 september 1897

ISo 7384 Vrydag 84 September 1897 SOste Jaargang fioiMHE mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon ea Feestdagen De prijs per drie maanden is Ï 25 iranco per L70 AJMnderlqke Hommers VIJF CENTEH ADVERTËN TIEN worden geplaatst van 1 5 regoli a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters Wrden berekend aar plaatsruimte Inzending van Adverten tiën tot 1 uur dea midd Gevraagd door de DIBECTIB eener oude en lollede Uaatsch van Levensver DEGELIJKE JluLll IJll llUUllllJUUUil tegen goede proTitie en bg geechiktheid ast uUrifl Urieren fnnco letten K U B Algemeen Adrertentie Baresa MJOH i Tttr DITMAR Rotterdam JAH JACOB ABRAHAM MONTUN j Wotarii te Vouda u l op JLf i DONDERÜAOEN 30 SEPTEM mm BER 1897 M iumet en 7 OCTOBER damramneoloeuae bO aftUig telken im Toormiddsgs en 1 ure in het Koffiebais dh HiBUOHifc aan lf0 Markt te Uouda publiek veilen en verkoopen DE BOÜWIANSWONING met twee HCHUUEN HOOIBERO EKK TUIN BOOMGAARD en geteekend f no 0 oaw den ÊJ eiayk In d n politer Mfeln under de gemeente Reeuwijk met diverse mrceoltm uitmuntend allee aan en bg elkander gelegen groot 39 HecUrtn 34 Aren 45 Ceotiareii in 7 perceeleu combiuatiën en massa Aantaarding bg de betaling der kooppeuningeu op WOENSDAG 1 DECEMBER 1897 Breeder bg biljetten op aanvrage rerkrggbaar ten kantore van Notaris MONTUN Toornoemd aan den Kleien g wijk E no 21 te Gouda KoninMijk Uaehinale ihbrlek DE HONIGBLOEM u II van chaik Co gevestigd te ê Qravenhage Heppterttraat en 9 aabg de Regeutesselaan van M den KONING van BELGIË Indien g1jhoe t l gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Hapenor DruivenBorst Honig Extraot 2 E3LIi lsrTIïE5 b LACONS tan 40 CU TO Cta en f I verkrggbaar hg Firma WOLPK Co Westhaven f 9JI Gouda E H viS MILD Veeratal B 126 te Gotida A BüUMAN Moordreda J 0 RATELAND Bos oop B T WIJK Oudnea r M KOLKMAN Waddinxvem Zeer nette Gesteendrukte worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON Openbaar Onderwijs ToelatJDg van Lrerliagcn op den rurbus voor VolwisseneB De COMMISSIE van TOEZICHT op het LAjOEU ONDERWIJS alhier maakt beke d dat de las hnjvlng van Leerlingen die met den Isten October V897 op de bovengenoemde school plaatsing verlangen geschieden 7 al in de schoollokalen op VRIJDAG 24 SEPTEMBER 1897 des avonds ten 8 nnr Voor verdere iigzonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de CommUsie Dt Stcretarit J H KV DE VOORT Gouda 20 September 1897 Stqpmbootreederij de USEL YERPAGHTING om BUFFETTKN Tegen 1 OCTÜHEU 1897 De VOORWAARDEN ign voor belanghebbenden gratis verkrggbaar ten Kantore der Reederg aan het Nieuwe Veeratal te Gouda De Directie A K van der GABDBiy Te Hoop of te Huur aangeboden EËN HEERËNHUIS Staaude urn de WESTHAVEN Wyk B N 147 Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 B9t huiB bevat beneden 3 Kamers met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamera en Zold ir verder alles netjes n doelMWtig ingericht alsmede van Gas en Water IWlinK voorzien Tevens boven en beneden Privant roet Waterleiding ELECTRöyOTORLSCBETANDBjtL BANDJES WK niO tiïOKPONlKRD UU het ifebruik daarvan gescliledt bet tanden krljirrn der Kinderen ZUNHEK K niitSTE l IJIV 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewgzen kan dat 4 bg my ter inzage liggende getuigschriften der uitstekende resultaten van de l lectroiiiotorlïicbe Tandhalbbandjes niet echt zyn Mk Menltittopdennaam van dm Fabrikani BOUERT UOLTK W Wordt franco toegezonden alU n na ontvangst van postzegel ad 95 cent door UOKRHTHüLTZ Umegen Wederverkoopera gevraagd Kliniek en Polikliniek OBUTBTHtBm OVXMBCOIM ëB voor Spreekuren dagelgks van lü 2 n Gratis Spreekuren Maandag Woentdag en Vrijdag 9 lt uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Or A CIKVL Gmit ittr IMrotUw Stedelijke Gasfakiek te GOUDA Ww i i i III De pr J8 van het gas is 6 cent per M voor Kooktoestellen ot Motorei 4Vg ctLf Onder zekere voorwaarden j konlen pKeelen gratis iao de hoofdhuis veTnooden J et 15 meter vrjie leiding achter den gaametfr Voor 3 en 5 liohtgasmeters bedrai de haar 10 oent per maand Bewoners van nerceelen van ten hoo gste 2 25 p r week kannen wekelyka af kenen en van de fabriek lampen kook toestellen en tegen betaling van eenige centen per week in haar bekomen Ooudk Druk vu A BRINKMAN k 0 Vocaal en Instnlmentaal COITCEB T te geeen 4o r het Nederlandsch Vocaal Kwartet Dlr de Heer MAURICE HAGEMA op TTaraod agr 2 SeptencxToer Siivix IN DE ZAAL NUT en VERMAAK Sociëteit DE RÉTOIE te Souda Zie Programma en Xek tboekie ENTREE bij inteekening 1 s avonds aan de Zaal f 3 LEERLINOEN der Stedel Muz School Gjrmnaainm en R B B $ OJM Toegangtbewijzen zgn tevens verkrggbaar tegen iateakenprgs ill deik boekhandel van den Heer 8WART8ENBURG a i Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eenri pracla tigr cxe t üjagtexiclxt HEERËKHLIS met TIIN staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een froot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat mdt Waterleiding voor en a hter aan hef Huis Waterbesproeiinpj een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerii ht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TFENDKWEG D 29 U arig en Onschadelyi ZuiverbiKKvet teqen branderigheid klief acktige aaugeztchU en andere lichaam roven en toonden slralcftetd en ste kingen bij verzweringen winterhanaen en voeten bij schurft dauieorm em Zuivert van ooreia insect onder in en op het vel en haar 10 Cents per doos Per bna i 0 et doozen 60 en HO et pakjes 15 et spnitje CO en 35 et NIEUW MIDDEL tegen snot bö Hoenders en alle Pluimgedierte a ƒ 0 45 per i A cb Doo en met voer ter verdelging van ratten en mnizen 35 en 20 et Pakjes 10 et Alles met gebrniksaanwjjzing Hoeren eigenaren van Huizen kunnen sich op voordeelige wUbo voor to Jaar Abonneeren voor de reinheid in hunne huurperceelen DESINFEGTIE OVENa TAN J H A QOQAM Adres 1 Oouvernestraat Ho 40 ROTTERDAM Ootsmet alle goederen bloneo 2 uur Gebri Stoll werck s Chocolade en Cj cao U I Beelmatlge door dé nieuwste uitvindingen op machinaal gebiedJ rerbetorte fabriMUe 1 uitilaitand gebraik van fljne en fijnste grondstoffen garandeoi ei len verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Okcao en aanbeveleiiawaardig fabrikaat uauwteur beantwoordende aaj den inhoud der re p i tikotteii ♦ Dt ma boliaalde j I 87 BreTets als HofleTeraacler i 44 Eere Diploma s gouden enz MedallIeB k oa bewija rao uiteiimtsnd ja fabrikaat Keeds 18J4 schreef de Aocademie national lo rariii VmavoatAt moBM niieH IIle r vremlini Vff ST TOtr exoUwto tebriostton de OboDolat bonbons vailM eto to fabrikaat ia rakrijgb bij II H Cullfiaeui Banketbakkers e iz GweraalTertegenwoordiger TO r Nederland Jdiu VatteBtMt y imAai H m Ealtmtraat 103 BINNENLAND GOUDA 23 September 1897 D tweede jaar vergader iog van den chriiteIgk Dati aaten werkinansbond tê op Woensdag 20 October des morgens t 10 nran in bet geboow Tot Heil des Volkse Peperstrait alhier gebonden vrorden Agenda 0 Mning door den Voorzitter Jaarverslag van den Secretaris Vrritag van deo Punniogmeeiter Toespraak vao den Ëere Voorsitter ÜehaDdsliug van het rapport ingezoudeodoor de commi cie lo zake prosioenrefceiag Behandeling der ingekomen voors ellea iogedifod tiJQ de voigt ude voorstellen Door het houtdbestoar lo Bubsive de gewone contributie d r afdeelingen betale ifder hd van den Chnit N at WerkmausboDd eens ptr jaar Vcts tan behoevt fan de i stiunale kas 2o De Werkroanabond geve voortaan een jaarboekje oit 3o Üe afdeelingfn noot gen voortaan bi bare jaar vergader o gen de besturen vao nnderf fdeelmgen eit 4o Op Hemelvaartsdag worde MO nati inalf bondsdag geboudeo 5o Aan de Redactie vbb het officifel or gaan D Voorzorg op if dragenl dit bad met deo volgenden jaargaog tweemaal pet masud te doen verschynen Door de afdeeling sGravenhtigQ io Welke middelen kunnen angewetid orden opdst de bond ireer bekendheid verkrjjge in de drie noordelyke pruvincij9o 2o Kunnen er in bet bondscrigaan niet meer stukken geplaatst worden waarin maatschappelijke vraagitokkeo in overeeijstenniiog met Go Is Woord geplaatst worden f 3o Bet boofdbestaar worde m o erivegiug 4 even eeo boudsberkenniugsteekén in te lellen Door de afdteling Scheveniog n lo Wat kan de W rkmaosbood oog meer doen ten bate van deo verkman 2o Ër worde een bondsinsigne ibgeateld Door de afdeeling Goada Daar bet voor kleine afda jlingett dikw l soo moeielgk is gedurende den wiote r nprekers te verkrligeo treden i met elkaodeirin verbin ÏDg ten einde hierin elkander e helpen Door de afdeeling Goe Da jsarvergadetitig van den Ohrist Nat Wttkmansbond spreekt den wensch uit dat roortun in De Voorzorg geeo plMti meer ÊEVtLLETOA PLIIITATIÖN 17 Kn ze sten logenttraffmi riep Jobnny ootmoedfjï dfjï M r na U het mij heilige eruit Pquiro Aiohardsl O ik daak n oogmaaU duizendmaal I 0eoo geaoeg beste joDgea h a na laat Roae niet irebesl loopea maar kui Jiiaar niet meer nder den miitlstoe voor ge baar verloofde EÓt verslant ger s Avonds had er nog een eiprek a deax filaati in de flerre vtoen de tableaux waren afgetoopen an men weer was gaan dansen Rutiice ruitlt er eenige ooaeabhkkrn uit van de vermoeieni on der tootstellicg en Francis die baar overal met de oogon gevolgd was kwam haar spoedig storen Ik zal niet hinderen mst mynè tegenwoordigaeid zeido hg toen se een ongeduldige h weging faakte by tyo bione treden Ik heb het gevaar ufttien dat er ia oen tête a léte hgt maar ook t wq er te n heiland zyn wya en geroutineerd Is w tyn lady Kiobards in the ways of the world Msar ik kwam u een verzoek doen dat ik ook voor net orenge gezelacbap kom Toordragen 800 It g j J willen talen pkotogrspheeren in uwe rollen van wen avond P y tO is t anders niet P Dat verjEoek Ht ik p Mb omnplimeot aan den eden afloop dar roontèlIhig opvatten AUeen wil ik aiet ds M ige sjja die wordt afgestsiin voor stokken waHnu poliLi l wordt behandeld Door de afdfeling Amsterdam Ligt het op den weg van deo Werkman bond mfide te werken tot otibreidiog van hst aaotal diakonen met bet oog op de ziekenver plegiog in de afdeeliogen Des avonds bgeenkomst m de Groote Kerk De kiesvereooigibg Borgerplicht c teWoerdto heeft tot caodidaat voor lid der Provinciale Staten in plaat va i wy en den beer G A van Houweninge Gzn gesteld mr J Tb CVirnij burgemeester van Haastrecht l liberale kiesvereeniging Schoonboveo eu Omstreken hmii tot voorloopi catdidaat oor het liduiaatechap der Provinciale Staten Bca tore Van Houwenioge g steld den heer D Teyinck uótsris te Schoonhoven De verii billende taatkundige lartygroepep io de Tweede Knmer hielden sedert de opening der oieowe xittiog ctubver deriugen Gisterochtend was er ef ne byennkomst vao de vooruitstrevende liberale afgeviardigdeo De Tweede Kamer zal Vrydagocbteod ttilf uur bgeeokomeo om na afloop dezer yergaaering in de afdeeliogen te onderzoeken bet ontwerp van het adres fan antwoord op de frooarede Dea middags te half vier zal lo een openbare vergadering de staats beg rooting voor 1898 worden aaDgehodeo Aan de leeiptaanen der rykskwèekscholen wenscbt de minister Van binnenlandsche zaken uitbreiding te geven in dien zin dat daar ilBedit onderwy kan worden gegeven in de invloedan van aleuhoi op t meoscbelyk lichaam en op maatflOfaappttlyke toestanden De JavB Bsde verneemt dat aan dt officieren der lofooterie van het NedsrI Ifgt r die bet vorig jaar by bet oitbrakeo der TyaodeIgkbedeo op Atjeb voor den tyd van 2 jaat by bet Indisch leger zgn gedetacheerd ds gelegenheid zal worden aangeboden om dif n detacbeeringstermyo met 3 jaar te veijengeo Aan bet verslag betreffende de Gasfabrielcder gemeente Gouda over 1896 oatleeoeD wynog bet volgende GiaPRODUCTIË De prodactie was in JaDoari Februari 128290 M 107470 zich laat rereenwigen Miai May en lady Kmgitpn zullen t ook moeten doen I Die zullen er ook niets tegeo hebbon Xu dan item ik ook too he nam Eunice A lïeu dan tot atraki en Francis wild sioh weer vemijderon Msar volgens oen van die tegenstrydigQ invallen welke Eunice eigen waren verlocbt zy bem nu tè blyv u Francis zette tich naait haar op de buk waarop ze had plaali gmomen Maar ik krijg tooh zakiir een eitlra souv oir aan dezen avond Eunice P vra g kg teeder bijfoorbeeld on rooi mt de bouquet op uwe boriiF f Volstrekt niet ik geef nooit zulke banale aouveniTS t is of ge eon citaat uit den roman aanhaaldet O Eupioe nu schertst ge weer en ik ben zoo vroetelyk ernstig Ik denk dezer dagen têlkena wellk een fla er we allebei begingen ons to verbeelden dat wy zonder elkaar konden levea tUeént ge Ëu ik denk dat ik e al evon Spoediz soa verveeld hebbun als lady Msry en gij m Francis nog voor onee honeymoon om was spatte Eunioo vDe reden dal we om nu zoo met elkander arouMdren ii ongetwi d gelogen in het hewustcyn dat we niet voor goed aan elkaar vflrbondeu zgn Ge pleit dos ook voor de vrye Hofde on erknnt dat ge me lief hebt al is het op een bijzondore wyzeP O Eunice ik wist wel dat ge meer van mij hieldt dan ge u self ooit bekennen durft Laat ik dat ook nooit doen en doe gij i ovenmv i alleen op die voorwaarde kan o ize verhouding btgven sooalsf sj is en vrjje slavemy I in Maart 92620 M April 75070 Mei 59420 J oi 50330 Juli 55460 Aagustu i 69460 September 1 81480 Ofltobar 106730 Novaosber 120560 December 144019 De geheals prodactie dos 1 090 800 M Daarvoor werden gebrnikt 6203 II L Engelsche 37733 H L Dmtsche en 76 IX Caoaelkolen te zameo dos 44012 H L ol 3 52O960 K G Bet rendement was hooger dan io het jaar te ïoren de productie was 24 7 M pei H L of 30 8 M per 100 C G kol d terwyl in 1895 verkreg n werd 22 78 M per H L ol 28 48 M pnr 100 K G Dai dil hooge cyttr werd boreikt ya nsar de msening van den Direoteor m de eerste plaats te danken aan de flioku bedieoiug der oveos en vervolgenf aau het i hruik van Dr Rau s oarburator die goed btyft voldoen De 44012 H L steen kolen gaven 57312 H L cokea De voorraad in ma azynen op 1 Januari bedroeg 470 Totaal 57779 lk L ookw Daarvan werden gebruikt voorde varen in de ovens 13109 ff L nor destefom ketel i 3200 Toor deealori fér M en de ammoriiukfa brisk 1271 r Verkocht zyn all cokes 37792 verkocht zyD als gruis 16 1 57034 zoodat op 31 December nogiu magazyn wa 74r H L cokes De productie aan cobes bedrong 1 3 H L per H L steenkolen of 52 K G Voor bet di4illt ereo van 100 K G Wfiren dus noodig 14 8 K G cokes als I raodstof Men had derhalve het resultaat dst eene boeveelkeid van 30 8 M gas werd verkregen door ds diHillatie wnn 100 K G iteenkolen met eeo brandstolverbruik van 14 8 K G eokM By de berekjning is l H L iteenkolen gesteld op 80 K G en 1 H L cokes op 40 K O Francis greep baar hand en kuste 10 Zg deed een dauwf poging om tertoornd te spi maar tQeu ze hem io Is ondeugende oogen keek bloo de te Dwaze jongen zoide zo en toen met oen ernsS die hssr 100 vaak opeens te midden harer vroolïjkilo oogenblikken verviel Waaneer zullen we ooit ernstig eu braaf worden ïooali sir John en Mary P De hemel beware mo riep Francii htraot dan zal ik ztiker nooit meor uwe hand mogen kuisen 1 VIII Boven op de kamer waar Mary s kind slaapt heerscht vuor bet vorgerorderdo uur een ongewone drukte t ia bijna middernacht U nieuw kiuderraeul die zoo uitstekend voor hare taak berekend scheen is om elf uur met al rietoekenen van hoTtge onrust op bet gelaat nSar de dienstbodenkamer ge toopen en beeft daar een veiward verslag gedaan van allerlei onrustbaronde verschijnselog die ze hg baby heeft waargenomen Daarop hebben Parkor i aw8pn éo de mtii tich naar de alaapkamer begeven en zjjn mei wljee gezichten en hfiofdschoddend voor t wiegje dor kleine Ward gaan staan Ik denk legt de laatste dat magtor Ward van middag wal te voel gebad heeft hij was zoo bgz ndcr dorslig t Arme kind is efg onrustig want and ers slaapt hg zoo vast om dezeii tQd Zal Ik hem er uit ifimen P met eeo blik op de kiudermeid Neen antwoordt dez ik vrees dat hg stuipen beeft en t zou niet goed zgn hem te verleggen Denkt go merkt Parker de kindermeid op de kindermei hij huly Beauchampa nam ze altijd op alboawel lu de practyk de H L cokea ntaatol t 42 K G we gt Oasviklibb Da gasprodQckie over hai gohoela ioor bedroeg gelyk wy gasiso hebbas 1090800 H Af eieverd ard aan diverse verbrui kers voor verhehtiog 588292 M aoo diverse rbroikers voor udere doeleinden 171748 M aan da Gemeente oor de strastverl 18H819 voor aigeo gebraik op de fabriek 29156 970016 zoodat als vsrti s kan worden aaogeoserkt 111705 M Kynda 10 fti van de prodaclta Hek veiliei bedroeg m 1888 15 pet t 1889 10 5 1890 6 8 1891 lU s 1893 10 4 f 1898 10 8 i I8d4 ia4 1895 9 06 s 1896 10 KooLTUUt De voorraad op 1 Janoaii Niliilterwyl gedurende hak jaar geproduceerd werd 137050 Litef fïe opbraogat was 3 9 Liter par 100 KG gedistilleerde koten of 3 1 Liter p r B L Drt neveaprodsct werd verkocht aan de Maatschappij tot bereiding vao koolteerproducten te Krimpeo a d Ussel lok 1 Juni 1896 voor deo prys van f 4 52 per petrolaoufDitao datfroa krschtens eootroct toopaade tok 81 Mei 1898 voor dto pryi ran f 2 20 pér 100 K G of i 2 6 per ILL of f 4 51 per petroloomfosk gerf kend op eeu inhoud vao 170 Liter Da gebeele voorraad vao 1896 werd afg leverd xoodat op 31 Deoembor oiota meer in magazyn was Ammoniak De prgzoo van het anmonUkioat üepeo ookin het vonge jiar veer terag Verkocht werden drie partyen DaaelBk in April 10000 K G Toor i 954 October 10000 s s 829 December 10000 s 857 30000 2640 gsmiddel dea voor f 8 80 per WO K G Do voorraad np 31 December bedrog 8000 K O tegen 4900 K G op 1 Jaaoari ttfoni Er w d dos 2B100 K G geprodnceerd woirtoo en gaf zu dudelgk ren warm bad Zullen we dat eens probeeren f De hemel beware me risp de mm uit ikioo zo iets nooit op myn eigen vi raotwoordiag darren d ien Waarom nist We kunnen lady Ward nu toefa met roepen ze zgn beneden druk aan de vertooningen ningen Ik zag misi May iu een it kleed asar beneden gaan ie moest zekjir eens koningin vertoon en Nsen hernam Parker dal zat lady Hiehaida voontcIleD ze zei traki tegen mej Parker geef me oign groote paarlen ik moot eene koningin verbeelden jo zag er echt koniaklgk uit Ja wel zeide Ot son ze moest all andmi dai weer de oogen uitateken Ifa je gehoord wat Villians de bottelier van oohtood tegen P1 I lippo zeidc P f Neen wat dao En allo bqgfdfn werdm b jeeQ geitoken 1 Hg vertelde dat iir KranciMHi dag oen verlohe bouquet in haro karoor beKor lsst en morgen als ze gaan arren moet Hen voor eeo nieuw tuig en de mooiste pnardun zorgen voor a oe slede lig rgdt mot lady Klohardi i Woo weel gij dslP f Van Bsn zelfs hg weet precies hoe de tocht geregeld 18 en wie rr in do slcdeo gasu de meesten ijn voor twoo personen Uie van de Perns zgn er oolc voor gezondeo t