Goudsche Courant, vrijdag 24 september 1897

StetMl OraarMl Ie Kak Zitting raa Woeaedag 22 U piember G koMD tot voorzitter der afdeeliogeo F atf Ption Gee taema d Putte Viraly Ia de ComtniiMe voor e Uedactie van bet ad ree ao antwooid Kitt Reogeri Hordijk Rabuieo Godia Hel 0Dtw rp voor adree beantwoordiag ia dadeljlk ooderiocht io de afdeeliogeo Statan Oeneraal 2e SAvnu ZiUiag vao Woensdag 22 September In clese sitting werd op voorstel der com missie van rapporteurs besloten omtrent de toelating des beerea Geertaema Amiterdam VI en Van Gilee Sneek te beslisten nadat de stembiljetten door de Kamer zyo onderzncbt Daarover zat a t Dinsdag beraadalaegd worden Alle andere leden zyo loegelateo All eerste eandidaat voor het vooriitterschap werd gekozen de beer Gleiohman tweede de beer Donner derde de heer Michiets van Verdnjoen Io de vergaderzaal der Kamers wareo gister zegt t V d losschen de van goud schitterende uniformen veel meer rokken dan vroeger on zelfs gekleede jassen dr Everte in bet coatunm van paa elyk kamerheer met purperen mantel eu dr Bchaepman en dr Nolens 10 geestelyk gewaed met laoge cwarta mantels de verste met zyoe ridderordeo op het geestelijk kleed eu de ander met violetten sjerp Ëeo paar echtelieden wonende in een stop io de Rozenstraat te Amsterdam kregen eergisteravoud eensklaps bezoek van een jongen man die zich bekend maakte als ban too pae uit Indië teriiggekeerdeo zoon Daar echter zevno jaar geleden de ooderi reeds bericht hadden ontvangen dat hun loon op wet nasr het vaderland was verdrockeo geloofden ze bet maar niet zoo ioeeos ook omdat daarby kwsm dat ze in den bfzoejier heelemaal niet hun zoon berkeoden Maar torn de jonge mfto volhield en vroeg of moeder zich dan niet herinnerde dat hy vroeger np een fabriek gewei kt l ad en zich daar epni zoo erg gebrand bad o de jonge ten overvloede het litteekeo vftu een man brandwond op zijn dweeo baar twyfel ja t moest de lang reeds duod gewaande zoon wel zyo t kon met anders Ouk de vader achtte het na hiet meer tooQowaarschijolyk j ban bet toch niet weten eea vergiiising i mogeiyk ook in een doodsbericht Het eind was dat zn dnn herleefdaa riaode io hun huis Iiefderyk opnamen Nu moest er natuurlyk verteld iforden van wat bun jongen alzoo beleefd bad en met open monden loisterden de oodera toe naar al die verbsleu toen er eensklaps op de deur geklopt werd en twee reobercbenre binnentraden met de vrasg of er ook iemand bier was die zei zoo pas uit Indië te liio gekomen Hei woold be zoontje wilde nog ontvluchten maar werd gegrepen en oaar het borvan gebracht Wie yrthi hoe by anders de b ave lieden nog zon hebben opgj ltcbt N V d D Twee jongelieden van Broek onder Akkerwonde gisteren van da Bergumer kermis terugkomend met twee jeugdige meisjes krvgen om kleinigheden ooder eg twist Dese liep zoo hoog dat ze elkander roet messen te lyf gingen Hierby werd S Ro een jongeling van 20 jaar zoodanig in den bals getioken dat de dood er poedig op volgde Dinsdag morgen werd by aao den tramweg gevoodvn dood met een mes naait zich en een gapende woude aau den hals De dader een jongmeo§eb van dentelfden leeftyd wees die by een oom inwoont ai intusicben nair buis gedocht Ook by was waar gewond en lag toen dè justitie uit Leeuwarden hem kwam opfi when met twee eteken in borst en rpg borst loonde toeu ver A8D evaDgeo I Mei Tqd vao Greeowlch Directe Spoorwegverblodlngen met GOUDA Zomerdleost t897 j 8 48 19 8i 18 89 18 89 18 48 18 88 f 1 88 4 4 18 8 10 O T T K D k U B O O D 4 M 4 80 4 67 6 04 8 10 SN H A 1 0 11 86 11 80 11 84 11 08 H 6 4 7 80 7 48 8 8J 9 48 lO ïl 11 87 18 881 88 8 44 40 4 06 4l 6 8 l 7 18 7 6 9 88 IO V orS 6 B9 10 17 1 41 ♦ Al it Iki 4 8 48 ij jo lil J I L7 888 81 t i8 i JJJ i i k 8Vo 8 8 t410 44 11 48 lilO B ObIub iI B SS 4 Ml 9 9 98 lO M U 8 11 44 1 00 4 88 M8 80 7 48 8 8 10 10 TfM lOwd 6 I87 608 189 08 10 1810 8411 87 18 809 17 8 14 4 08 iru kt 7 488 49 10 1 l o ï 8ri V8in4 486 86 8 7 M7 10 0 Jajj Woerde 8 68 8 08 10 88 11 66 4 18 M J Jj Oud w U 7 07 S ly 10 48 ff ff ff VÏJ in ni 7 B 9 4 10 84 11 10 Oood 7 88 8 9f t l 9 68 10 68 11 10 18 11 1 8 8 46 4 87 6 90 8 07 7 898 88 9 4 m M BB S it 10 17 10 86 7 10 10 84 8 84 7 18 8 43 10 41 4 7 89 V e 11 1 11 18 iMSTIEDiM SOBDi 8 lk B 10 48 8 88 8 48 lu IM 18 11 114 M8 ♦ 41 10 17 10 88 11 41 7 81 1 88 8 88 10 18 werdeu gebruikt 22500 K G zwaveltDOr ta 3050 K G ïOQi De miudere prodoctie Ïd Terge ÜkiM m t bel jaar 1895 toen de opbrenget 3d90 J K G bedroeg moet beic ioawd wordeu al evo gevolg Tan bet Ie klt in wordeo fto icrubbor eo waiher die berekeod op eeoe gMproduclie van ilecbU 4000 M dtkwyU voor meer d n 5000 M per etmaal gebruikt moeiten worilei Kr heericfate gisteren oiet mioder groote leveudigheid dan dfo vorigeo dag op het terrein van de landbpttwtetitvODeieDingle e Uage Het besoek van de KoDioginneo had oatearIgk weei vele bonderdrn gelokt De kooiokiyke tribaoe recbi voriieiyk ingericbt door baren drapeeriog met rood fla weel en gouden frauj waa inwendig belegd met kotltmre Perzincbe tepijteo en naby de door een baldaquin overwellde ingang wae friflcb groen aangebracht terwyl in de tribune ook zetela waren geplaiut voor prioe en prinees von Wied die door de KooingioncQ warAi Qttgenoodigd met haar in de koningS loge plaati te nemen Ta midden van de voorbereiding d r ontvanget van de voretelgke besoekater werden ia den triage de rijpiardeo gekeurJ beboo rende aan en gereden door eeo officier uf beerryder en iumiddele werd t roortdarend drukker op bet terrein eu de twee groote tribunei reohte en linke van de koninkiyke die tegeo kalt 2 geheel b set waren met een antieniyk publiek wanrooder de mioiiter van Oorlog eo andere autoriteiten De nienwigierigeu hadden overaJ een plaateje gecooht tot op veeiialleo eo andere gebonweó Eeril veracbfoen prine en prioiee von Wied met hunne twee docbtern begroet met bet Wilbelmu eernt in de code eo daarna io de Dien we aetting BlvfAt daarna kondigde een signaal van de militaire wacht by de Boachbrog atn dat de Konini innen in aai tocht waren en eenige oogenblikkeo later reden de vorstinnen in en galarytoig door de eerepoort biniivo Wnder weerklonk het Wilbelmm terwyi uil de me nigte gejnich opsteeg De Koningin was wetr in t wit en de Regentei io t zwart Aan den ingaoK der kooinkiyke tribune itood prins von Wied die H H M M t eernt beitroette waarna zy ontvangen werden door het hooldbesinur der Üoll Mq vanLsodboow en vervolgens prinses vod Wied en de prin essen harteiyk begroetten ünmiddeliyk daarua begon het concoBrabipptquec met een onmmer voor bet bestespringpaard dat echter reeds by den aanvangooderbrokeD werd door een ongeval By een prong over een hek nam luitenant A F Bingels van de veldarlillerie zgn sprong tekort bel paard viel eo de beryder kwam eronder te Hitgen waarby bg en wond aan detlaap bekwam Hg werd io het bureau vkobet hQofdbostour gedri eO wsar een mililAir4okUr bgstand verleeodA De iUgenies sond en der leden van haar gevolg om onar dentosstaocL van den vallen officier te vernemen dfo gelukkig een gprnststeUend autwoord on overbrengen de beer Singels was oiet ernstig gew bnd HH MM en prins en priosps von Wied lielfto de ledeu van bat hoofdbestour er Holt MaaiUcbappy vau Landbouw c aan zlob vonr tellen De heer BHoduin ut in de kuuinklyke tribune Het vee dai in den ring kwam de met eerste pryaen bekroonde runderen trok eer de aandacht van de voratelyke perooeo evnn als de militaire paarden De Jonge Koningin genoot zicbtbaar van bet fraaie sohonwspet vooral van bet in galop voorbyryden vau de artilterif U Jl 19 18 11 8S 11 88 11 49 81 U SO 9 87 9 84 10 11 11 18 Ook Bcbook H M byzófidere aandacht aande icboone rypaarden bet Khooaite Tolbloed 1 paardi tm 8 38 S 4i 8 4 8 08 8 68 ÓS 6 U 8 19 SB 8 18 7 88 7 88 7 8 7 48 7 88 18 88 10 19 10 89 10 88 I0 4 10 49 8 40 9 47 10 18 10 80 11 88 8 S8 4 88 8 08 8 14 8 81 8 87 7 Omida Ueordreebt NieuwerVerk OapeUe Botterdaa 1 88 7 88 8 8 40 aottordom mïawerkerk 7 48 B ll 9 00 9 47 10 18 OOUDl DEN Hllfl Zoetermeer Zegwaird Voorborg H g Uoordreebt Ooada H 8 87 8 46 8 08 80 l Di U TEÏCHT Uoadl 8 80 8 87 7 88 8 819 07 10 19 10 87 19 00 18 89 9 90 8 17 4 88 08 Üudew 8 48 84 11 14 8 84 8 60 8 08 Woerden B B8 7 8 8 18 11 98 Ulieekt 8 18 7 98 88 8 0 9 1 10 81 11 48 18 81 1 88 6 80 soul 1 1 M 8 T B K D 1 M Qnd 87 81 9 48 10 87 19 10 4 1 4 i nl C 8 18 i tl 10 80 1 8 1 18 8 18 en koo niet gehoord wm ee Bg verkeert niet buit o Uveosgffvaar Het kon baelnit van den 16eo September 1897 Staateb al oo 200 houdende bepa iogfn omtrroi het gebruikmaken vao lotercomronnale rykiiteiaphoooverbiodingêo bestaat uit de volgsode artikelen Art 1 ny die tot het voeren van een iDtercommnntai teitphooogefprek wordt loegelateo IS bevo gd sicb gedurende drie miooteo met den geroepene te onderbonden Wens ht by üh verloop van drte uinuien bet g iprek vorirt te zetten dan wordt dit tO igelalt tt gedoreode een oieoweo termyn au drie minnti n Na zea minuten mag bet gesprek telkens voor drie minuten alteao voortgezet worden indien zich geene andere personen tot bet voeren van een gewprek hebben aangemeld A t 2 De gesprekkon Horden io volgorde van aanmelding gevoerd Die volgorde wordt echter onderbroken voor gesprekken i aaraan recht vau voorrang wordt toegekend Aft 3 Indien aan eene oproeping tot het voeren ap een gesprek biont o twee miunten geen gehoor is gegeven wordt de verbinding opgebeven Art 4 Aanilaiting van plaaleetyke ielephonnelteo aan intercommuuale rykstelephoonbureeleo geschiedt op de voorwaarden welke in de conce siën voor den aanleg eu de rxploitalie an ptaatselyke telepbonoaiten zyn o eDomen eo met inachtneming van du voorschriften door deo minister van waterstaat in bet belaag van de intercommunale telephooogemeenscbap noodig geacht Art 5 Behalve de io art 4 bedoelde plsatseiyke telephoonnetten kunnen ook afzondertyke percealen met bet naa ttbygetegeo iatercommunaal ryksie ephooobureel verbonden worden De belanghebbende die hiertoe vergunning van den voorooemden minister verzocht en verkregen beeft moet de geleidingen tnaschen het intercommunale rykfttetephoonbnreel eo hjet te vi rbinden perceel zoomede de tcobnische inrichtingen n dit laatete voor zyoe rekening tot stat d brengen en oodetHoudes ten genoege van den meergenoemden minister en is voorts onderworpen aan de voorschriften die de mii i ter voornoemd in het belang van de intercommunale telephoongemeeoscbap noodig acht De hierhedoelde geleidingen sullen voor zooveel bet betrokken pe ceel Hgt buiten den kring van een plaatnelijk teWphoonnet eventueel tevens op de daarvoor nader te stellen vobrwaarden kunnen gebezigd worden tot bet voeren van geeprekken met de geabooneerdpn fan het net ter plaatse van h t intercomranoaal telephooo bureel Art 6 Voor een ceiprek van drie minuten of minder tn schen 11 40 s morgens en 3 40 s namiddngs Greonwichiyd wordt betaald 50 cent gedurende deo overigen tyd vau opeoslellin der kantoren 25 cent Voor elke verlenging f edorendedrie minuten of minder wordt eveneens 50 respec ievelyk2 ceot betaald Voor een dringend geeprek wordt het dubbele van een gewoon gesprek voldaan Deie betalingen geschieden vóór het voeren vau bet gesprek By opheffing van de verbinding omdat aan de oproeping geen gehoor is gegeven wordt de helft van het betaalde teruggegeven De gpaboniiee flen van een plaatseiyk telephoonnet die van hunne perceeleo uit intercommunale verbindingen wen chen te kunnen aao rngen oldoen boven het gewone tarief aan bet ryk een vaet bed g van vyf golden per jaar eu storten voor de kosten der te voeren gesprekken een do r cf van wege den miuister van waterstaat te bepalen som in voor chot Zonder vooruitbetaling van g iegd fc t bedrag konneu geabooneerdeu zoodanige verbinding niede rerbrygeo tegen betaling Tan 50 peroeat bovan het gewone tarief 4 8 8 08 8 09 8 18 8 88 8 80 1 10 8 40 8 4B ff 4 06 18 87 1 44 1 84 01 8 08 8 14 4 89 3 09 18 47 10 48 ZaT il 17 AMtwduiaSt a da 7 10 8 14 T 81 Degenen wier peroeelen overeenkomstig art 5 1ste alinea aan een ioUroommuDaal ryketelephoonbureel zyo verbonden voldoen aan ht t ryk afgescheiden van bet gewoos tarief n aariykacb va t bedrag van f 5 en zyn erplicht voor de koeUn der ie voeren ttmonk ken eeoe door of vanwege dan miniiUr au wateritaat te bepaUn oo io uorMiböt to storten De io dit artikal bedoeld aoia bedragau van f 5 word B over bet jaar 1897 van rgkawoge oift io rekening gebraoiit Art 7 Op de io vooroboigeiiorlaaoasBM bedoeld io art 6 worden gekort de koaten vanalle gesprekk n vao uit de betrokken pere eleu gevoerd De aanteekeniagen vao hek rykeielephoooborei 1 zyn daaromtrfut verbindend Art 8 Dfl slaat neemt met betrekking toi den tel phoondieiist geenerlei aaaoprakelykbeid op sici Alt 9 Alle verdere regelen voor hei intercommunaal tele hoonverkeer worden va tgestrld doo of vanwegje deo miniatar ran watorataat De bekende Onwillige schottor Van der Vaer heeft de gelederen der Middelburgscheichuttorg verlaton om die der Haarlemscbe schuttory ie gaau tersterkeo Het vraagstuk waar mei hei StMatvoilnla der grooto steden to biyveo is naar men weet io het bnitonland opgelost door verbranding Daardoor alleen geraakt meo dat vuil op de Tlngsto wyze kwgt tonder dat cooals bier de opbrengst door de kóstoo aaoziealijk wqrdt overtroffen n de vergadering der Duitsche Vtreenigiog voor openbare geaondbeid in de vorige week te Karlsrube gehouden heeft den iogeoieor Aodreas Mejar belaogrgke mededeeliogen gedaan orer de inrichting tot verbranding vao vuilnis die sedert anderhalf jaari to Hamberg io werking xf Die inrichting beeft f 290 000 gekost eo geeft een soort van sselfverbrandingc Zg verbrandt de opgehaalde stoffen io 33 cellen maar de warmto dier o eoa dieot weer otn etoom te verkrygeo voor de elektri he werktuigen welke de beweegkracht Ie eren voor de verlichting De slakken die na de verbranding overbtyven wordep gebruikt b dan aanleg van wegen Elke ton vuilnis kost met iobegiip vao onderhoud rente en aflossing 5 centon Vfrmoedeiyk zat het stotsel weldra ook is Stuttgart Aken Ësaen en andere steden worden ingevoerd Nog pen geval van Brnsselache kranKzionigbeid Een geêmplojeerde op de iteotoonttolliag had zich in zyn hoofd gezet at hy by bet bezoek van den konins van Siam wel eei ridderorde zoo krygen Een paar grappenmaker etaarden hem ieU dat op bei ordeteeken van den Witton Olifant moest lijken met een paar drcumenton er hij en een reporter liet ziob verleiden da benoemJngc in lëo krant to zetton Toen men den mair eindelyk uit den droom wilde helpen bleek dit qnmogelyk t vras hem in t hoofd geslagen eo bg lydt oo asn grootbeidswaauzio Te Helmood zal voortoan in navolging vao andere plaatsen bij brand aao de spoiten die het eerate en tweede wator geven premien van 35 en 10 guldeo worden toegekend Hiermede wordt dan togelykertyd de aldaar tot nog toe be taande gewoonte afgesehaft om onder de spoitgeston gratis jenever to seheoken Het Engelsche stoomschip Tyrial wam Dine dagavond by het verlaten der haven vao Finme in aanvaring met het stoomvchip Ika van de HongBarsch KroatisobeStoomvaartmaaticbBppy De Ika zonk binnen twee minute i en ODgeT er 30 p issagiers vonden bun dood ia de gaWao De qaipage der Ika werd gered 8 61 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 7 81 7 68 7 88 8 0 8 18 8 98 17 41 1 47 GOD DL 10 88 1 18 8 88 8 10 7 88 8 1 f 8 18 10 6 4 87 9 47 1 9 84 10 01 W 07 7 46 840 6 68 8 48 7 46 8 18 1 48 4 48 8 é 11 80 10 0 Balteslsadsek Overzlekt D Uoogwen mogen tavrei eo ta ig b bbw behoorlgk hun deel gekregen in de iwleToering dia de DuitMhe Eeiier aan tafel beeft gebonden BahaUe dat Wilbelan II liJD bx t baeloot met den oitroep Éljen a kirbljlf Lere do Kooing beeitbg gewa d TAD den atrgd tan de Hongaren roor de or lia tenbeid no Zrinji en Siiget ran den glani tn luittei ran de lae te ter eere tan bet duiuodiarig beatun Ttn Hongarge Tan bet effenen Tan da IJaaran Poort eu Tan de tonoemende baaebaTiBg na bet rgfc Tan St 8tefano bg kg beetl berinnerd aan de gedenkwaardige oorden op den rgbadag ran Preaborg tloriamor pro rege nortro Maria Tbereiia t en geiegd dal in DuitMbland net toegene en belaogatelliog de geachiedenie van bet raderlnad tierende Uongaanob Tolk wordt geiolgd Er ie geen twgtel aao of de Keiter heelt oaMl cgn diepen eerbied ran Fraua Joxef tot wien bg opiiet aii tot een itder en die door gebeel Enropa wordt geëerd da Hongaren in tgertg willen komeo of meer oog eb 7aa bua geoegeobeid Tenakeren Bgioader getroffen waren de Boogaren ook doordot de Keiler deo Du laebea coniol generaal te Boedapeat naar giaaf Theodoor Andraaiy Eond om bam bet grootkroi an de Pruiaiscbe kroonorde Ie oierbandigen Oe Ggjretertee Bandracbt acbgit daaroTOr tGe D ridderorde beeft bet gaTool T D de Hongaren met coo n warmte duordrongen al denken aan nen UoaRaarechen medeaticbter ran bet Drieroadig Verbood c eo de Bodapeiti Hirlap t Boedapestee Nieowablad Bet eerbewg aan Andraaaj i een kia cbe Tontelgke daad die om rerplicht en diep treft Natnorlgk beeft de Keizer nog meer ridderordea rerleeod o a dan Zwarten Adelaar aA den lierlgaKbe geaaot Stögyenji Maricb den Roode Adelaar eerita klain aao de rooriiitere Tan den Rgkidag Tolfa eu Siilagjri en de nioiatera Pereael en Daraoyi Het aroadleeet ran Maandag ten paleiie moet achittar nd zgo geweeit al oulbrak een deel an den Uoogaarsobea adel rooral dametf er liraren genoeg mannen rau kau t eo weteoacbap genoeg edelea om bet een geslaagd feest te axalieo s Avooda om u egeo uar kwameu de Doitsebe Keiier met de aartsbrrtogio Ma ia Josefa de koning Tan Hongarge met de atrtsbenogin Clotilde de troonopiol er aartebertog Fraua Ferdioaod met aartabertogio Auguste eo anderen aartabertogeo met bon gerolg de fet attaal binoen De Keiser liet zicb o a de kardiosals Vassary priibaat rao üongarge ea Slao b roorstellen en prak Teel met de hoiitadeliyke dam eu met de scbrg ers Maorus Jok i en Lodewgk Docti Uioidagoobtead bezsoht de Keizer de groote oTerdekte markt reed bg graaf Lodewgk Apponji aao eo bez cutigde dsaroa bet moseam TOor Boogaarecbe koDttogTerheid eo het Nationale Mnseam zga tocht waa eeo ware triomftoobt De Dinadage aTouüe is bg rertrokkeo De Cobaaoacba qoaeetie scbgnt roor bet oogeoblik minder driogeod t zgo dan de eerste bericbten ait Madrid deden Termuuden Indien generaal Woodford namens de regeering der Vereeuigde Staten bad aangedrongen op bat berredigen Tan Caba vóór den 31eQ October was bel geraar Toor eea oorlog tos sofaen Spanje en de Vereenigde Staten zoer groot Want bet eenige miildel om aao dat olti fmatam gerolg te gOTeu zoo bet toestaan Tan een groote mate sn lelfbesioor aan Caba ago en daartoe is mm in Spanje oiet bei eid Uil Madrid wdrdt thana gemeld dat bet onderbond aan gpneiaal Woodfort met dan bertog Tan Tataan zeer Triejlaebappelgk was en dat geen oltimatom is geaield Sn Dit Waabiijgton wordit dit bereitigd L e president der Vereenigde Staten wil de Cabaanscbe i uaeatie niet forceereo aoordat bet Congrea jtiönn dat in December geopend opendwordt Voorloopig blgft het dna bg onderbandelea en wordt de diplomatieke weg nog oiet oor dien ran bet geweld rerlaten Onder de Bngelscbe telegrammen einden wghet droeiige beticht d t president Kroger dooraan jiekte b aangeUst die op ign boogenleeflgj rooral ernstig ongernstbrid teweeg hnogen De ziekte Tan Biii bl bestaat sooala men weet in een zware nieraandoeniog Do ziekte IS raak doodelgk soma lamelgk snel in den ten Torm maar da leider kan ook nog jaren lang I Ten ala de onjaleking der nieren hronieoh is en sommige deelen ran dat orgaan gaathiki blgTen roor bnn werk Aao de Volk atem wordt ait Jobanoea oorg gesobreaen Door oranpecolatie eo de daarop Tolgende nutie is er rerkelooaheid onder alle klasaeu Toor den man aan zaken bestaat echter nog erder de gelegenbeid om er door te scharrelen u Toor den ontalagen winkelbediende klerk of anderen employé Het onooodig aloiUo TIn mijnen en andere maatregelen genomen m de depressie knoetmatig staande te bonden Imft 0DZ boTOlking nog Terma d rd dvuda aorplos popniatie vao de buiten dialrieten in Traosaaal lieb al eaeii roekelooa betoont al di Tan andere laodeu eo ziob ontlanks alle waarscbnwing Jobaonesborg Ie Qoadeo Stad Toorstelt De rooderpeat woedt no om en in de stad en io stad eo heeft het b re byge dragaa tok da Torwekkiog eener paniek onder de beaolking neer speciaal onder de burger die aeer acbgnen ié Igdea onder de werkeloos beid welke oiettegeostaaode het Tertrek Ttn dnizeadeo gevoeld wordt De Traag is of bet gebrek deardoor veroorzaakt werkelgk wet zoo groot eo rer Terspreid is ala meo wil uitmaken Velen zeggen ja Degeauthoriaeerde regeeringscourant Standard and Diggers New roor den Witwatararand zegt iteeo en er schjjoen werkelgk gegronde roden te bestaan om te gelooaeo dat de tegenwoordige depresiio na de gouden tgden door JohaTioesborg io het aerledeii beleeld io te zwarte kleuren geachi derd wordt eo dat eenige geaallen aan gebrek toepaaselgk zijn gemaakt op dan loeatand aan liedeïl die ofachooo tgdelgk in minder floTiesante omstan digheden toch kunnen leren Door a avaac wordt uit Pretoria bet Tolgende geaeind In de landelijke districten ign tal Tan aergadtiringen ran Boereo gehoodeu met bei doelkrachtif te proteateeren tegen de beweriog aan Chamberlain iniake de Teimeend snzereinileitaau QrootBrittaoje over de ZuidAfrikaamcbeRepubliek Er zgo tuotiea aaogenoffien waarin zooder uitzondering het raste Tooror raeo wordt uitgeaprokeb om drt suzereiuiteitTan Eogelaod onder wolken Torm ook af teWB i MAK TUERICHT BN Oouda 3 Sept 1897 Graoeo met weinig aanroer Van hioneblandacbe artikelen waren taree rojjga en olieralier gerat hooger met goede araag Tarwe Jarige 2oeuw 8 ity 8 40 Nieuwe dito ƒ 90ii S 10 Mindere ililo 7 f O n 7 lll Af iikendo i 725 FoWer 7 9t 7 76 Z Rogge 6 40 4 B 76 Polder Oi 5 8r builenlandKhe por 70 kilogram i f Gor l Winter 4 60 k 4 6 Zomer KI a 4 40 Chevallier i 0 ili 60 Haror per heel ƒ 8 90 4 8 50 per 100 kilo 6 60 7 1I Hennepraad Inland 7 a 7 60 Buitonlandwhe 6 76 a Kaoa riozaad O Ii 7 60 Karweizaad i per 60 Kilo Koolzaad oieu 10 60 a 10 7 Erwten Kookorwlon 7 60 è 8 50 Nietkokende ƒ i f Buitenlandaèhe aoorerwten par 80 Kilo 4 6 ü 4 80 Doonen Bruine booneu 8 50 ii 9 60 Witte booeen il f Duiaenboouan 4 Paordooboonen J k f Maia per 100 Kilo Bonte Amorikaausahe 4 60 it 4 76 Cinqnantine i 8 85 Fozanian a Inlaudache meatiug i f VsaMARKT Melktae redelijke aanroer handel enprgz flaoT Vette rarkens rwlol aanvoer handel matig 18 a iO ot per half KG Biggen mor Engeland redel aanvoer handel vry w l ISV a 19 ot per half KG Magers biggen goede aanvoer banilel vrg wel O Bd a 1 50 por week Vette schapen goede aanvoer handel liauw lï k 3 Zuig Lamnieren red aanvoer handel vlug a Nuchtere kalven goede aanvoer handel lauw 6 4 F kkalvoron 7 è 14 Gra kalveren goede aanvoer handel ttauw ƒ 80 4 45 Aan voerd 68 partijen kaaa Handel toor vlug Ie ual 87 4 89 ie qual 98 4 88 Zwaardere 1 NoordHolland acM B 4 Boter weinig aanroer handel vlug Goeboler 1 8S 4 1 16 WeiboUr 1 05 4 1 10 p Kilo 355 Staats loteriJ Be Klaaa TrdUing van Donderdag 98 September No 18840 S6 000 No 16868 10 000 No 198 4598 148S9 en 1H 69 iederi lOÜI No 8 109 7409 14897 en 90848 ieder 4 i0 No 49 11956 en 18867 ieder ÏOO p No 147 1695 90113 2649 7733 88 9 9969 11220 1 027 16 49 10886 U087 en 17637 ieder 100 Prijzen van 70 8 8880 39S6 S6S 98 S U266 14 6 Vif 313 2940 Str S 911 9364 1845 14994 1864 383 9841 I0S7 7084 9481 I24 i 149189 18 76 899 99 0 41168 7191 ir 03 125 24 16139 18799 479 29 8 4074 7 S8 9606 19698 1S17S 18849 48 S84 n9 7196 80 12660 15420 ft79B 689 94rf4l02 7300 9963 U083 15 87 18897 587 861 4400 7470 9947 12742 U6 3 189B6 726 2 3 448i 7618 10044 129S8 16116 18993 764 2171 59 7M8 10059 19948 16721 19003 776 2677 4tl2 7763 10146 12976 16801 19904 791 9759 4657 7862 1095 13125 16830 19229 811 2831 4727 7 1 10407 13141 18038 19313 891 2861 4 lfc 7926 lOBOi 13170 16216 19491 822 2974 61 f9 8008 10978 13846 16 88 19643 998 21186 254 8026 10 96 13361 16472 19649 983 8187 6302 8027 10728 18367 16763 19628 1010 8143 9363 8059 10158 13448 16179 19714 1038 8191 6864 8082 10 i 2 13626 1 38 19716 1171 S9 5508 8140 10977 ll717 17167 19798 1201 8101 67M 8817 11049 18769 17211 839 1829 8493 6796 St45 llllB 13872 1789 19979 1383 3639 6106 8688 111 4 13963 17181 20086 1468 3681 6 tl 8647 UHO 14026 1 806 20199 1474 3590 6297 8867 11223 14062 17039 20255 1641 867 V9 87Ji8 11880 14110 leOO 20616 1787 S S8 67Ö 8980 11878 141M 18 99 90668 1 84 8788 6113 8938 190 0 US I 18984 80708 9081 814 6 89 4 i 02l 14664 188 0 80708 9133 3848 830 01 18807 147lJfJ SlS 80887 8149 8981 881 8138 11833 1186 18466 90 39 8 14 e l lavK 6e l ij t Na 20338 m t met 70 RUIME SORTËERINO ïïieuwa PARAPLtJIES voor Dames en Heeren A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telepk n Mo ai Ueurs van SSSKJTKUBiiR rrkn leüin lUzaUKu en Nod W 3 2ly 88 88a diw duo iliio S 9 7 I ilito duo ililo 3 98 98 Ho io Ojl Gaudl 1881 88 Iniohrijving 1869 81 6 89 OoSTZ aOV inpap erl808 6 96V 86 lil3 in zilver 1868 6 8 Vi 86 Poaxcou übl m t coupon 8 dito ticket S 9li U a RuautHO OT l Binnenl 1894 4 68 63 dito G eon 1880 4 98 dito bil Ruth 1889 4 9S duo bj Ho ot8 9 90 4 9 dito in goud l n 1883 6 I dito dilo dito 1884 5 l i U Spanji Parp I vehuhl 1881 4 58 ït aizli Ooprti av eeD 1990 4 78 Geo let uing Hiie O 81 öee le nizgaorieC 821 1 ZuiD Arz Elr V uU 1892 6 107 Mznco ü 1 Buil S h 1890 6 981 VzNSjvSLa ü 1 4unl e 1681 42 AnsTZiDA U h len 1895 H lOOl EuTTZzDiJi St d l o 1894 8 t Nzo N Afr Ha lo v an l 60 Arendal Tal Mij CV itilioaton Dali Maannhappij 1 1 i 989 Am Hipothrekl p nlUr 4 lOOl Cult Mg dt r Vor teul aaud 4 aOr Hypo heo l i aoll r 3 100 Nederlanilirl l a k aaod 199 Nsd H n elma Mh dito I 130 N W k P C llyp h pandlir 5 16 Rltt llypotheokb paiiHbr 31 Ir Hjp theekb lilo 31 98 OoBTlHs i o t li ng bank aanil 133 Bliit Hjp tk iekbank Bn i 4 100 Auraiz Kqut hypolh panilh 6 80 Maiw L li I r Ireu eert 6 96 86 NlD HoU Mg to tUzpl St 9pw aanil 108 Nel loil É poorwegm aand 1981 Neü Zuid fr Spni and 381 dito dito dito 1891 dito 5 i 100 lTil i 3noorwl 1887 89 A ptW t 64 58 54 143 9 77 1112 1 181 100 169l 139 1 100 64 103 H a 18 108 Zutd ltal Spwmij A H obI 3 PofcBN Warechau V eeuen aand 4 KUBl Gf Ku a Spw Mii U Balt hu duo aand FaHtowa ilito aand 6 Iwang Dombr lilu aau I 5 Korak I h Azow ip kap obl 4 dito dito oblig 4 287 8 Va 188 808 1061 108 108 1041 11 123 7i 113 891 AMzaiKA ent P Hp Mij ohl 6 Chic Il oith W pr C v aand d lo dito H u H I aler obl 7 ÜenvurV R o Gr Spm ori v a lllliT is re tral obl i gund 4 Louiav li Va h vill Oert v aand Mtooo V Sp w Mij lobyp 6 Mi a Kaoaa v 4pct pr r aand N ïorkOnlaiiotWeat aand dito PeoD Jhio oblig üragon alif 1 e hypTin goud 5 St Paul Minn k Manil obl 7 Un Pao Hoofdlijo oblig 6 dito dito Lino lol lehyp 016 C D1 raD 8oulh ert vaand VlH C Ballw ANa Ie h d c Ü Aoi terd Omiijbu Mij aand Rotterd Tramwog Maata aand j Nrd Stad Amaterdani aand 8 1231 Stad Koltol oi aan 3 BlLOlz Plad Antwerpen 18 7 21 Stad Kruaael 1886 1 HoNO Tbeias Beguttr Geaellieh 1 OoaTSXa Staatal e ing I860 5 K K Oo t B Cr tS 0 8 Spiiijz Htad Madrid 3 K68 N B Ver Bei llyp Spubl eert Ki Mi i8CiE vi G UICHTlNaBH WZLKK UEVAAR VCUkUE oy HlSbkli KUHNBN VEaOOBZAKBN BÜKGEMEESTER en WETHOUDÉrS van Clooda Gezien art 8 der Hinder et s Doen te weten Dat z eergaoning hebben verleend aan da litmB Gebroeders Derckaeji en bare recbtverkrijgecden tot bet uitbreiden der koekbekkerg in hèt perceel aan de Veal Wgk O No 634 kadastraal bekend sectie D No 1821 Gouda 23 September 1897 Bnrgemeaster en Wethondera TOornoemd R L MARTENS De Secretaria B MOERKERK 1 NATIONALE MILITIE KENNISGEVING Borgsmeeeters eu Wetboadera ran GOU DA do B ta welan dat bel Begiater Tan luaebriJTing I et de Alphabetiscbe Naamlgat aan lien die iu dit jaar in deze fameente aoor da Militie gn ingeechreron ran dan 23o Fapleatber 1897 lot ea met den lu October daaraanrolgende da Zondag uitgezonderd ean dae tootmiddag 10 tot dea namiddags 1 ure op de Secretarie der gemaenK aoor da ba anghabbendeu ter ieiiog ia nedergelecd en dei legen Regi ter eu Lgat beawaar kan wordep ingebraobt bg den Commia aria dar Konii gin in deie Proaiocie door middel aan een net de noodige bewgsatakken geataald raraoekacbrift op oogetegetd papier ontterteakend doo bem die bet beswaar inbrengt welk Tt rzoeaaebrift TÓór of op dea lo Oitober 1897 moe word n ingalererd bg dan B rgema ster deiar gemeente Gouda den 22a SaoUmbar 1897 Bnrgemeaater au Wethouders aoor loemd R h HARTENS I Oa Seorelaria R MOERKERK I a BurgerlUk Btknd GEBORKN 21 Sept Adriana Piatarnalla ouder C Verachut en T A Tempelman 22 Johannes Lambertus oodera L Nieewenbuijzen n U J Zglaman Eliaabath Maria oadera A Fokker en E M de Raus S3 Eliaabath PieUrnella ooders T 1 Kusten an E C Janknegt GEHUWD 22 Sept A aan dar Kl jja H Tau der Vean HMUvUk GEBOREN Cornelia ouden J van Rgneu II Bokkers Jobannea Cornelia ooderaT Moraal en C VarkeTJaaar i GEHUWD A Hoogaudgk en A Miilder ADVERTBNTIEW Fallllssemeiu M GOWPERaS De eenige nitdaelingatjjet in boTangauoamd failliaaament is ter Uriffia ran de Arnttdisaa menta Ilechtbank te BolUrilam en tiu het Kantoagarecfat ta Jouda gadapooMrd en ligt gedurende tieu dagen ter inzfge rao e n iedar Da Curator Mr M M SCHIM Tta uu LüEFF Advocaat en Procntenr Oowfa FINALE UITFfiMOOP wegeni FaUlissement Da GOEDEREN aanwraig in bat Uagaagn rao LUIK È BIilSHOlJDELIJKUIlTliiU Tan X van Mi AR BH Dabbele Buurt iouda worden tagen fakritUapt mtm A ConUatt uitrerkocbt Da Curator Hr M M SCHIM Ti n LOEFF AdTocai tProoaraar Morgen en Zaterdag aan i Peperstraat bg de Vaeratal aan UITGEHAALl wordt door de Rgkaambtenaren aan da Peperstraat bg de Vaeratal i kumlUeU benaderde KOE DE STEDELUKE ZWEHIIVRICIITIIVG WOBOT ff a S Z terdag 25 Septeihber gesloten DE COMMISSIE JAINÜAKTS 1 E CASSITO Turfmarkt m wondf ÖMLIJIS ïllllii van JO lot S uur bekaWe ZONDAGS fs WOENSDAGS To middag