Goudsche Courant, vrijdag 24 september 1897

Zaterdag 25 September J807 S6ste Jaargang No 7386 mimm mmm IVieuwS en Advertentieblad voor Goudé en Omstreken aDVERTENTIEN Vonten geplaatst vau 1 5 regols a 5 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters warden berekend aaar ploatsriiimte Injeendi van Advertentfên tot 1 uur des n idd De Uitgave dezpr Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitïOBdering van Zon eu Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco pfir post ƒ 1 7Q AJionderlyke Nommeis V IJ F CENTEN Verkrijf baar t ij M PfiETERS Jz N B Mt wt t vin echtheid ia p cachot en kurk stewle voor in KIEuAML iee van den nsay der Kiruii P HpPPE i G wis Druk vaa A XttlNKMAN k EOON DIRECTEUREN d r O OerUnge Hrnndiriiarborg MattltchuppIJ ge Tettigd te AmiUrdam brengen ter kenoisse TSD belaDghebbenden dat door het orerlyden Tan den Heer C J € f ilf A CK Jli aui JMM PHIItCK K C e te tJouda in bna plaats ii aangetleld de Heer G J PRINCE als Correspondent voor GOUDA en naasle omgeving bg wien roottaan alle rerlangd wordende inliebtiogen te bekomen zgn DE JONG t Saptetnber 1897 Onder referte aan het bovenitaande beieolt de ondergeieekende zich in genoemde betrekking aan G J PRINCE Kantoor TUitFMAHKT II lül BEKROOND MBÏOOUUEN MEUAILLE KRAEFEIIEN HOIH S Quiiia Lai oche Slaalh iideiide diiliia Larochc i de meest IcriicMIye en verHterlieude KINA WIJN Aanbevolen doür tal van binnenen buHenlandsche Ueneeaheerea VerkrggbaaF in HeHschen a 1 90 en 1 00 CIGAREHEN TEGEN ASTHMA De iiiadtraiDg Tan den rook dezer Cigftretteo gaeit den lyder un Anthnin terstond verlichting In Etai 60 en 50 Cents ÜUy Salmiak Pastillei Een algemeen aU goed erkend middel by Hoent en Verk n4ilhettl oi i onneati en verKHcbtend Prtjs per fleachje 20 Ceut KHikPiURN HoLH Hofleveraaciera Zèitt Ohpèt te Gouda bg dei lieer A tl TEËFË Apotheker en b j de meeste Apothekers en Drogisten verkrygbaar lien ware Schal Toor de ongelukkige slncbtoffers der Zeltbevlekking Onanie en gehe me uitspattingen il het beroemde werk Z Dr Retail s KLFBK VAIU Ci Hollandaohe nitgave net 27 afb Pr B 2 gtflden Ieder die aan de verscbnlikelgke gevolgen vau deie ondeagd lydt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt Jaariyke duizend van een aekeren dood Te verkrggen bg betVerlagi Uagazin te Leijizig Neumarkt 84 franco tegen inzending van het beding bok in postzegaU en iu eiken boekhandel in Holland Wie zeker iyn wu d Echte Eikel Cacao t ontrangen teaamen Mtald en na f ele proüfbemiogen in don handel gekomen onder deii naam des oitTindeta Dr MlchasllB Temardigd op d beste machines In het wereldberomde ötabbligsoment van Qebr £ StoUwarok te Keulen Uch J FTme 2iienv BikelHSacsio in rietkanten banen Seae Kikul Cacao la met melk gekookt eene aangesume gezonde Urank roor daniykach gebruik een K 2 theerefels Tan t poeder Toor een kop Chocolate Ala genaeakrMblige dnnk by geval Tan diarrhee alecjite met water te gctiraUcen Terkrügbaar by de Toomauiite H 1 Apot tera ens V So Kfc pralbn le XT f 1 80 c 0 90 e 6 36 OeneraalTartegenvroordigtr v sr Keder and JuHus Mattenkiwtt Amnterdam KalTeistraat 103 Ter overname aamgeboilen te HAtit voor 0nO guMen een Brooddepél mat veel Btraatklanten wekejjiksche verdienste rmm 10 gid Bewysen van omzet voorhanden Adres J CALSSTRAAT No 279 den Haag ÖTËmfiËriim te GOUDA jt in het Verkooplokaal wgk Ë no 17 Ê d aan de Nieuweteeg aldaar ten over ytaao van den Notaris J J A MONTIJN op WOENSDAG 2 SEPTEMBER 1897 V m 10 nre en op DONDEBDAQ 30 SEPTEMBER 1897 n m 2 nre van EBNE GRÜOTE PARTIJ bestaande m Zwarte en Oeklenrde Kamgarens Bakskings Cheviots Conpons voor Pantalons DemiSai soDstoflen Eene groote aorteering JAPOHSTOFFEIT als Zwarte en Oeklenrde Thibets Merioossen Moliana ïn alle klenren heel en halflinneo Zakdoeken Amersfoort Keper Boezeroenengoed Wollenen Katoenen Dekens enz Al deze goederan afkomstig van eau liqaideerend magazyn Te zien beide dagen vóór den aanvang der verkooping Te Koop of te Huur aangc ioden m ilEKKGMIUIS Staande aau da WESTHAVEN Wp B N 147 Te bevragen Lftnge Tiendeweg hüO Het huis bevat beneden 3 Kamers met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamars en Zolder verder alles netjes en doeU matig ingericht alsmede van jas en Waterleiding voorzien Tevens boven en beneden Privant met Waterleiding ELECTROHOTOIILSCHETA I llitL BA IIJIili wrn io eauzPüNsaRD UU lirt tebruik daarvan geschiedt het tanden krijgen der Kinderen ZIHVUEK UE niN TE PIJN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewezen kan dat de by my ter nza ge liggende getuigschriften der oitptekende resultaten van de KlertroiHOtorisehe Tandhnisbaiidjes niet echt zyn W Men lette op den naam van den fabrikant UOUGRT HOLTZ M Wordt franco toegezonden alleen na ontvangit van postzegel ad 9S cent door UOltKllTHOLTZ UmeKen IVetlerverkooperH gevraagd Kliniek en FolikUniek OBSTKTHiK en Uri BCOÈjOtitÊC voor 1 reeknren dagelgks van IS Z o Gratis Spreekuren Maandag Vrijdag 911 uur idL a DOUDIIKCHT Lijnflfaii JfoT Dr A GKVli Oetieeiheer IHrtettur ik k tt DIKE ODDE SCHIEDAMMEH GENEVEE Nig HTCAF Te huur ofte koop aangeboden om tc stond Ie èiinvaarden Een HEEItË HlIS met TIIN staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No UI Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers mét achter een j root Balcon 2k l ler Meidenkamers boven en beneden Privafat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbespioeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles vooraen van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG 1 29 XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMESen K I N D E 11 M O D E 8 benevens lUNDWEHKPATBONEN ur lEDKRE WEEK VEUSCHIJNT EEN NDHHEK In ieder n tektt mwarte platen ntodekroitiek fenllteton enz enz Ie Uitgave sondor gekl pUteu mtjt sngpatr en 3 groote gekuipte pair Per 18 ars l SS p poet 1 4 2 j als do Ie uitg rant inarQubov n 6 gokleurde fitalen 1 7B 1 VO i ie V 4 I i H 8e bil hel 68 no I geks patr n k u7e ISe een gekleard traaie handwerkpatroon S S 30 OÜF N HEB EN PBOSPECTUS ALOM GBB BBi iNFANp G a h Wagenatraat 100 108 Het groote aantal zenuwkwalen TuiEont hoofd DOg iteedi alle d eer toe dat i phyiiotodiohe oablekktiicndua faevft die n bonderte priTdbemlnrSn 5 Sl S 1 tf mtwjichippeUJk krlufen $ hoont beUaMttlUnc weldud blijkt t KlJD voor d un esQWkwftlcn ladende meuobbeld Dom kmmi deo door dan geweien Officier tu Oeiondheit Ur Bonui Wtiumum t T on dflfvtndlng optedun in en BOjui pr ktyk T o©r wara lila per du word daarlM MklkMaUffAn d r d liaM Addelltlk ünï mmi CMMl MleiMeeld Het dangsneMwy w rden werkeUJkiohUterendarMiütatWTCctanMen cy DiMkto looreel opiaM dat an n door den oltyhidef p chMWwerÏÏ v UH OVEft ZENUWLIJDEN en BEROERTE fcire vvorksmleg m intileg lilnnes korten t d reeda de tlle drnk Terarb nen Dit boekje bevat niet tlIe iTor hot crMtcimV llflk verstftaDbare verklaringen ototrpnt hat weien der nieuwere tlierapie en d daarmeST Iri wnnhopigp jevalleu verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin liiiiiilelliignn tal van getnl aan de polyltlln lak II Parlli ml Roi medlaeheblnilendieaandezegeneenwiJEe gewijdaijo loouadeaAobrlttTtn ggeiïlaatjto geneoaknndiipn onder welk F aiaiéra mM dr arahMtr I a r iH ont v SUlHirebar mR it rratliaeariad imeHhMr aaa k l kraak ilBBlg gatUoM d Oliaranlen SaitlMUratk Dr Cohn teStittIn H aj J 1 SfoMmaRR Miad dr arraiid artt taJSkHiaaa Ï X F BtniMhier ilrflotiyr van h t haaplUa tB As a keharitb Dr tahariM kMtaM faUiihta Bad tm DarMi mad dr gsnoBihaar dlreetaar dir gahraHo thtrafairtiMlia lariob ttg vBir laaawllMtra la farito rae St Kaneré 334 Cenitil vo Aiohaafeaoh dr t Oarn Dr Baibaoli rnad arti da ZMalt K tibiiwtt Jaohl mtd dr te Wieaaa Dr O Boagavat tela Farrlir lara IMvaa dao OaaaollOeaM d yaHM el d Santa In Frankrijk en vele anderen w Aan allpn w f r a nii Kc t l nacer f minder SMigradafta Is ef mb soveBaaMd ÏTrrï i 1 waarvan de kentaekenen tjn ahroataoka kaafdpfla leraina iDfeati U tdplla blaadaadrang iroati arikkalfeaarkald gajaagdbald aUftlooihald NBhaiaatt k aaraW n abahaiattUia taa l n verder alle ileken dte door beroerte getroffen werden an nog lijden aan da nvoUcen daJurrM 5I j3 i ir r W V a k i i k ld w HwrlekUn wat vaar durende p n plaatialtjU iwakle veriwakklag vaa gahaitgaR enz aa it dia reada onder genaeakondlaa tKlmndflinr geweeat liJn maar door de bekende middelen ali onthondingaen a k adwatorlninr wrilven elect rlBpyren atoomlool of zeebadei Mn genaaing of laniï honnar kwaal cevonden h bU en t n alotte z J die vre v lenVw fcwaeW ïKiihM eiï haM veiHchijDeelen aU tiob aanhoudend angittg vDtfaa vardoBviRg la M b M haafMta aiit dalieHabaid fllkkir npen en danker werden voor de uogan drukkende pijn onder ft t vaarbaan aaWaï la dBBOraa bel vea a van krlebellng n an het ilapen van handen an voelen aan al da drl eatagoHfo T a wlUdera alR ook aan Jonge mËlilei llidende aan bjeekiuoht en kraohtaleoaOald ooi an geionde lalfB aaa taate penonan dfe vael mei het hoofd werksn en KPenteHJke reactie willen voarkonaa wordt dringend oaageraden aii h bet boven vermeide werkje aan te ncbaffen hetwelk op aanvrage leateleoa ea fiame ver aonden wordt door Aiuaterdan door M ClaEBAW A d Heütgewsg 13 Bottardaui r B vnn HA VTKIi KOI rP Apotheker Korte Hoofsteeg 1 1Ilr e it LOHRV A POHTOV Oudegraclit bij de Oaardbrng F IfiL Up de loDHtn hvgieniiinih moitlciiiule tontoomttelitujE Ih de l r Wrlaaaaaan acb Genetfwljae door de UediBcbe Jurlj aaet il Xllvirvn Uvdnlll bakreand Uearig en Onschadelgk ZolverliiKSFet teqrn hranderigheid kliet acktige aatigeeichte en andet e lichaamt roven en wonden strakheid en ttt kingen bij verzwaringen winterhanden en voeten bij achurft dawoorm ent ZaïTert Tan onrein insect onder in en op het Tul en hau 10 Cents per doos Per bas 00 et doozeo GO eu 0 et pakjes 15 et spoitje 60 en 35 et NIEUW MIODKL tegen aitot by Hoeudera en alle Plnimgedierte k 0 45 per i Öesch Dooen raet voer ter vertjelgtng ran ratten en maizen 35 en 20 et Pakjea 10 et AU 8 met gebimikeaanwuzing HeeroD eigenaren vaa Huiaen kunnen sich op vo0t deelige vr i voor 10 jaar Abonneeren voor de reinheid in hunne huurperceelen fictonawdter uifée VictoriaSron fe Ober a ins ain by£ms Tafeldrank VhnhefJ pnin lj ke uiscferXecferfan en 1 N amiiao iwmti iH uum i i mmèm m Mm n w wrrthlmen Sa kahmuni ni t f Hm lmft Mit Mumle t nharftn H ollra aar nil w M mr £ aMl trilli fi m m ttm uutr a a fit ntmMui tnfliéni m S muumm mt trmtittt tfU M iViMa iSS Pitent H Stollen I BINNENLAND i GOUDA 24 Septaaiber 1897 Alhoewel bet aantal genomen plaatabewgzenvoor bet Concert van het NedarlaodschVoojalQi artlt eane vrjj goed bezette taal lelOven gien y ar op dat er aan ide zaal aog plaatakaaiten verkr ügbaiir ign Door de politie il b den naobt een Dnitacber aangebonden die ala zonder middel van bettaan zgnde over de gr nzen zal worden grbtacht Voorie welfden 4 pereonen getransporteerd dia nog beobtenia moeeten ondergaan t opzending baddeo verkregen allen wegeoa openbare dronk nsobap Door den Ctrtnmieaarii der K ningin in do provincie Znid Holland ia benoemd lot Zettervoor aEijki directe belaetingen in de gemeentelloordrocbt de heer J C Ketel en znlka tervarVanging Tan w l n den heer O A vanHooweoing De eerete prjji in de Oadewatericlie landboowlolerij en Utrecbtach wagenije met paard ingeapana n ii gevallen op No i520 marvan boader ia Scbonten te StolwQkaralnii De Haaatrechtecho Kioavereeniging heft mat akemeaoe atemmen tot Caodidaat voor lid det FaaviMial Stato i l l l dan beer O A van Houwoniuge Gr gesteld Mr J T C Virnly Borgameeeler van Haaatreebt M Vliit Qiater werd voor de arrondisaemeota rrcht bank te Botterdam gebracht J A C N 43 jaar koopman te Rotterdam beklaagd van valsebbeid in geacbrifte het opmaken en ten procfluae overleggen van een v lacb contract betreffende de overdracht eener olandeatiene branderij te Waddingaveen weid vrjjgeaproken Beroepen bg de Ned Hervormde Eer te Nnmanulorp dt J U Qnnaing E Bi te Capflle a d IJiel De 2e Init F G Bieaz van het ioitrnctiai bataljon te Kampen wordt van 1 Octuber tot 15 Janoari gedetacheerd bg de normaalscbiet nhool ta a Oravenbage De nieuw benoeriida of ciereo worden op 30 dezer bg de ataven der korpaan en bg het Kol Werfdepot beëedigd en in f nnclie gestald Aan bet veiilag betreffende de Gaaf briak ÜT gemeente Gonda ov r 1896 ontleeDen wg nog het volgende FEVltJLEtOlfi FLIKTAllQi b fi u xijn ttg Kek op elksAr Isat Fsrksr hoo TflD nsu ko9w l ik Dooit boodaohappoQ of brieven voor heo aan alkabd r beb overgebracht sou WiU liame a aasr neer van kuoaea TertoUon Toe Iaat Rs höoren 9n de boofden Vorden 1 Hr bjjeen geiAokea Intiiffsohen ligt het kleine hutpelooie irioht to woelen in sijn vieae Niemand lohijnt er aan tedenken tot dat een klafond tchreini de voorbeeldige kiadenaetd tot haar plicht roept pJsEUs Maria l nu wordt het al te erg ik noem de verantwoord ing et langer atleea op juiifrjParker hel Philippe eens gauw J Philippe die t benoden erg dnik he Teraohgnt siflt dan na een herl aalde oproepinj en krijgt bei el ueestereB ongemerkt tf gian waaraohuweiltdst M op dt kinderkamer niet nohtjg u Het ddnrt met lang of lady Mar HrsöhiJDt ang t ifi de kinderkamer dte door de drie siulrre niflwien ontruimd iq en door de vrtfcmde dienstbode a fóen wordt bewWkt i t Mary snelt op het wiegje vaa hare lieveling toe héir kind haar allnel O Godl roept 7A gejaagd wsgroai kebt gé mij niet vroeger geroepen Mqn arme lieveliDg wat ia er gebe8id wm scheelt er aan I Qtu laat pRWBon o dsn dokter gaai u weet Stienkoucn Tot 1 SepUmber betrok de fabrirlf tm defirma J D W Bergbnys Co t AujiiterdamOuit cbe kolen uit de mga Unaer Fritz tvoor den prys ran 54 cents per L francowat of vao f 69 peri waggon van 10000 K G fraofO StatioDt eb van den tieer A 2ieUlekene te Delft ifUgelsche kolen aBirley ISitkstone screened oor den prgi tbq58Vis per H L franco wal Op U Mei bad de ojpenhv aAbbó teding pUuts roor de lerenogjam Doitsébe óf Sa geltche gaskoIsD voor fart tydvak 1 Sept 189G1 8ept l89 waar aa bel resi iaat waé dat aan den i éèt Johan Ëigem an te Dordrecht de levering TSti DoitscJiie btenpkolec nit je myo aUaier Fritse erd opgedragen tegen den prgs ran 51 yigo per H L ftauro anoden Vhl TÓór de loods of an do f 54 0 per waggon fan 10000 K G franco An b t SUttoo Ihifr Qebroiki werdfao ooals wg zagen 6203 H L Eng koUo 27733 Daitsche 76 Cao nel Totaal 44012 H L Op 1 Januari bedroeg do orr ad Duiiscba kolen 3574 ti U terwgl ia den loop fftn bet jaar aangevoerd loeiden 7226 H L Gsbraikt werden 37733 Er was dns op 31 December nog in magazëi 4529 H L De voorraad Kogelscbe kolen vas o op 1 Januari Ni¥il Aangevoerd werden 6203 H L welke booTAlbeid gebetfl w d gebruikt De boeTPelheitl Cannelkoleu op 1 J Aoari be drtfèg 101 H L waarrao werd ge roilfl 77 zoudat Qp 31 Deceüiber n Toorfaej den was 25 L ZUIVEEINO De ni pe van Eoivering bleef evuijala in h tjaar te vorfn oavsranderd Zy ge cbiedda met ijzeroiajde cpmpotind systeem en regeneratiein aitd Tot bet maken van bysoodfre opmerkingei gaf sg geene aanleiding PersoSeeï In het personeel d r fabriek kwam eeoige wyEtging De Boekboudeï V F Sebanp sag zi h door tigzondtre omstandigtt den genood z tAk olitslag aan te rrhgen uit zyne betreki ii g Hi wer bem Terleend met irigntig den waK en t is niet ver De hemel geve dal ke niet f laat ll I Parker fTft4f even om air Ward ieapreken oo leg hi m dal iklWor bon en waarom alle veroDtnijt heni niet en laat de gailm niela merken Mary heeft vrg kalijo hkre bevelen gogevon en ook de beide vroo eii weggesonden Ze heeft het kind uit hol i l jo nenoiaen en blijfl r ku doodstil méile op kMr koot zillen met strakke tjroge oogen de krsKpaotitige bewegingen en fesjaagde onrustige ademhaling van het irirhtjo volgende Een knurliet van sogaKge pannin en daar komt h ar erUigenoot gelukkig met don doktor Vm paar dagen geleden had deze den kiemen erfgenaam mog bezocht looaU hij ni en dan deed en allri goedbevoeden I a een ondersoekeiilon blik op hot kind Jet hij I Wat is hier gebeurd Het kind wai door on door geiond ht t hooft i l veikeerde ingokregen Roep de min een 1 fdf Uoae veieobijnl maar Waar u de kiodeïmeidf Oo hkbt immora p oen andere Lady Ward Ja de vorige dronk on Nu de zal er ook wol niet vfij van sijn okor ook weer een van de Salvation army die do kat in l donker llnüpt of oen teatolaller die di brandy en soda op haar laapkamor hooft ik kon dat goedje t okler I ie ia nitsterend en soovor ik weet IIBBI UCIS W uw F ging by tot de binnen Iredwide die er oog al versehrikt uitzag kind ranialddag egeveo ia js isaü mij maar een el haar spreken ZÓS jonge daac dteoatbofie Lwat heb e vo l je dit van i November 1896 In iJDa plaats werd benoemd de heer B D Briok nlhi r dte echter bezwaar maakte de benoeming aao te neAten waarna tot Bo khoader op een tractement vaa J OQ sj iarawerd aaoge tetd de boer C J Teloor vroeger Oaderwgcer aan de Ie vKoat lof ie Bcboöl in dize Gemeente Deie trad spoedig na igne ti beaói miog in functie H t alaris van dei iKl rk Meteropaeoièr werd bij de behandeting der begro tittg voor hek lobpende jaar in verbaud met yoe ermearderde worktaamhedeu metrf l00 verhoogd en nader bepaald op f 500 ajaara 09 Machmist A Koot verkreeg op cybTanCHsk eetvol ontslag uit en dienst mu deftibriekj iu welke vacature werd vooraien dotirde eerit voorloopige en lattir definitieve aaoBtel ug wn J A Fousioen Het f9ek ooQ der beide macbiniiten ondtfr gintt eni e erbooging bet werd gebracht opf 12 voor ieder Dd DHaltaten van de exploitatie dar fabriek wanm ook dit jaar wederom bgzonder bevredi geodi bet reodemeut uït de gedistilleerde BtMo kolen verkregen wm zeer Of g terfyl bef cyfer van het brandstofwrbruik voor dé tuf n zeer laaf was Bet bestuit Hu Gedep Staten vatt Zuidbolfaodi strekkende tot handbaviiujM an dat van den gemeenteraad vau Leidei ivaarby de h eer VV Fontein nièt werd toegelaten Ills aadslid berust o a op de volgeode arerwe i giogeu datf zooala door appellant lo z io bezwa rachrift wordt erkend door bem aao desobolen der vereenigijig de Practische Ambacbtschoot te Leiden én van hot Geoooticbap MatbHiis Scieniiarom Genuriz ondemobt wordt gegeven in het vak en recfatlyoig teekenen y dat hij die aan eeo ond r yMnrichi iog als de bownbedoelde oodeiüicht geelt zy bet kraeblens eeoe aète vao bekwaamheid overeenkomstig art 70 dan wel krachtens een diploma overeenkomstig artl S2 der wet op bet M O in ejsn leervak genoemd in art 13 dier wet gbacbt moet worden te k u ooderwyïar van hèi middelbaar ouderwyn en dat daarenboven ds gemeeotowel iu art 23 g BD onderpcheiJ maakt tusscben bet waarnemen dif r betrekking als hoofdambi dan wel ala neveubadieniog Er ia gelukkig eenige verandering in den treurigen toeatand der Schevaningache viaacbtrg gekomen zegt ade HolluAr Werd er eerst geklaagd over weinig Fgeen baring an waren de aanvoeren onbeduidend thana mag yOogeven wat uikerwatfr Ik wist wel iiat u verboden had het tusaohentijrla wat te jievru niaar lit bad Eoo n medelgüen mot hetsohaap batichreido zoo en overweldigd door haar gevooUiegon dsjunge dame ook te sobreien PBt zal bet geen kwaad gedaan hebban maar wel wat ge er in hebt gedam Kr is allerlei vreemd manavolk met Keratmis in hmi je woudt zeker een pltar uufiJFB met Witlian of Jobn babbeloo niet waar P en gaaft het bind t een of ander alaapmiddclljp 1 6 arme meid poogt tegen te ipraken en te otitkenoen maar de dokter kent ïiju volkj yMaak me nirt woeilentl uenach Da hemel lij gedankt dat ik niot te laat kom haHl me aanitondi het poodertje pf fleêohjo Je ziet hier helpt geen tegenspreken ÜB meid gofaoorzBamde ging in de meidenkameflF en kwam mot een klein doosje terug j Morphine zeide de dokter hoofd bc hudïleflfl Hoeveel gaoftige er vanP Twee poeders bracht ze snikkeOd uit ik heb hot vaak zien gebruiken in myuo vorige diensten Mevrouw Choster wist dat ik t soma gaf en tfLoop been met je mevrouw Chester is dat die van Beau Sejour Dan weet ik gofioeg Oa hoen en pas op dat men je niet nog eens oppakt wegens poging tot vorgiftifiing O dokter riep lady Mary sohroiende kunt ge hier niet helpen zou het te la t zijn O mijn Qod eq l eneden dansen ze en spelen ze oomedie 1 Ja n evrouw zoo 18 het leven Maar gilukkig llat nog niat te laat Intusschen moeten myne ggV met do stipste oau wgezetheid worden opge aéM geaagd CtOiMiIi i e nog wel dia niet vd vaogat hebben voornamelijk eg die sooata men algemeen gelooft te tang b noiprden de Dog gersbank gevisobt hebben terwgt tan aaiden vaa de Ooggersbank veel viascbery gaweeet is vooral in de laataia dagen Uet name het sg agroot Zilvardiapa bMtt da vorige weak goad gageven ï eer velen hebbon siob daar Totc gevmngen Eerst weken zelfs meaudtn gevisebt voor nieti en daar op saus krögk men een groote naaaa baring velen sells konden de groote vangiten niet biooeo boord balen Zoo vol satan da n tteo dal a scheurden En wat tot hiertoe bat mooiale ii da prgzeo bigven stationair de msrkt is vast Door de overdrukke vangsten was het voor oKse viueber niet doealgk al de baring ta kaken pi war zg gaooodaaakt hun faniag ounakaakt ia de toonea te pakkan Daardoor Hep in de laatste dageii de prga der ongekaakte stearbaring w l wat achtaroit Van dit product IS da markt ving ovirvoard D pekelharing daarentegen is vaster men kaa sr metr o rskenei daar ook vao pekslkariog gtootejr quaotam ersondau wordt dan van déo tsorbarieg Deze voat asrst girookt wordas en gaat dao als bdkking aar biaueo ot hnilenland Üit Amsterdam Mhrgft men ons Ondanks unce opli lderiagen ter zake van den ont lagen Itoffieboiaportier O die on om sijn9 zaak ta rsddsn traohtls te beliegen gelgk meo zich heriaoerao zal is tiit van zekere zjjda opnieuw bsweerd dat da verzekeriogen van den correspondent der N R Ct op oajaiste inlichtingen moeten beraateB c omdat mevronw H de direotriQ i san een advocaat van 1 uitdrukkelgk verklaard soa hebbeo den por tier aHern ontslagen te babben wegens de bsmoeiingeo der politie en overigens saer tevreden te zgn geweest over zyo gedra a Wg nemen dsapn en nu denketgk voor de laatste mattl da moeite mede ta deeleo dat mevrouw H de wiartieid roor bare door one opgenoq en varklarieg dat D niet ontslagen is op aandringen aanmaning oi bemoeiing dar politie maar wegens plichtversuini misbroik van sterken drank etc thans met bare naam taekening beeft bevealigd en bekraahligd dat dne dame bnitepdien beden eane varklaring beeft oadertaekend adat zg nimmer gezegd volgd Ik zal aUea doen wat da kunst vormaiï Niemand zal meor ia s ns aibijhaid komen dan ik Ik zou hem zelfs DOo t aan anderen bebben overgoUten ala ik de beide bedienden met volkomen vertrouwd had pok was Baby zoo gexoi d en voorspoedig snikte UarY 7joo ieti kan altijd gebeuren mevrouw dia imden z o niet ta vertrouwen met hare duivelsohe kunsten tk weet dal go een zorgzatim sioederlja i t verwgt u zelf dus niets Ge zult alleen uwe gasten lo den steek moeten laten O dat il niets m n eobtgenoot zal do honneurs wol waarnemen ik ben nergens liever dan b mijn kind U had ik hem maar geen oogenhlik verliUea nWees B at zoo overgevoelig Mary ber spl9 Franrii d o eerst van obrik gaan woord bad kunnen spreken maar nu het onmiddellijk gevaar voorl was zgne trgenwoordi aid van geest en zd PK ruimdheid spoedig torug kreeg Ik zsl aanstonds naar beneden gaan en u exouseeren zonder de juiste reden op te geven AU er een fersndering Ua kwade komt tuit ge mij aanstonds laten roepes niet waar Hou mo in elk geval op da hoogte ran alles Zal ik Kuuice of mevrouw Tbompsea boten Bturen P Och noen ik ben liefst alteen met m a lieveling en Uary boog zioh over baar kind Francis drukte een vtuebitgen kus op t voorhoofd z nar vrouw Adieu dan ala ge me noodig hebt roept ge me well Bonsoir dokter iifV snwVAt