Goudsche Courant, zaterdag 25 september 1897

4 87 81 10 1 18 10 4 11 8 16 JI lOJIO ia 1 1 8 8 1 trooi oTar boord verdrook AanKevaogcD 1 M W vai Greenwlcb Directe SpeorwegverblDdlngen met 60UDA Zoinerdleitst 1897 7 81 8 41 8 87 iO I7 84 i u n ii f f T f f 4a 47 10 13 lOlSO 11 88 7 86 8 8 40 I8 ff ff ff ff ff ff 7 O t 86 HM 16 8 10 llOTTIKDl M e O D D A ID l n it 11 1 18 1 H te u 1 4I 10 4 1U4 11 8 l 1 7 41 a lB 00 47 10 18 SO II DA DEN Bli ZofltemaerZeKVUrd Voorborg Uaft DEK H 11 S Uin 8 417 7 48 8 1 1 48 10 1111 87 18 881 86 8 44 8 40 4 06 4 88 6 8 8 1 7 18 7 J 10 VoÜS l 6 ff ff ff 10 17 ff ff 1 41 ff ff ff 4 8 ff 8 18 84 Z 1ÏWW6 ff ff ff ff 10 8 ff ff 1 6 ff 4 6 8 80 8 7 Jlttn in AI ni 04 1 8 ff ff S 7 80 1 80 17 8410 14 11 16 18 1 11 88 1 17 836 4 4 8 16 6 64 8 11 7 8 7 4 18 64 44 1 8 11 18 k 7 18 4 ff ff ff ff t 18 40 f ff ff ff ff 8 01 U 7 68 1 61 ff ff ff 18 61 ff ff ff ff J mTuÏM I 46 iu 10 44 lï 4 6 W 48 lil 8 06 lu i u i ït W t i 1 88 10 8 11 UM aovDk vzttaut iecaa 1 70 8 87 7 66 Ml 07 1 U 10 67 U OO 18 18 8 80 8 17 08 8 06 6 8 1 10 17 10 85 Oode 6 41 8 64 11 14 8 87 ff 1 1 i IJ ff ITcwd 6 68 718 8 1 ll 8 8 46 8 84 4 7 18 8 44 10 41 ütewkl Il 7 18 8 88 10 6111 46 1 8 l ll 8 C 8 6 6 08 4 7 89 8 6 11 18 11 1 Zar iL8 t7 10 48 ff 1 0 Ooodi 8 8 7 60 8 18 03 10 18 10 6411 17 11 601 17 8 14 4 08 UTRICHT G OÜDA Utreakt S 88 lAi 8 4 I0 lO U 10 88 11 88 1 S OS S BS 4 48 5 88 8 88 7 88 Woerden 8 58 8 08 10 88 g 11 8 k 4 18 v 7 18 OHd w ter 7 07 8 14 jM 10 46 e 4 14 t Ooada 7 88 8 17 18 88 10 68 11 10 18 111 88 8 48 4 87 8 80 8 07 7 888 8 AMSTIEDiM etfODi 7 10 8 18 8 08 10 48 8 88 8 48 4 48 fjt 8 14 9M IMI 18 11 1M I O U II 1 1 IISTEIOIM io iY ie 8s lUl hee dftt D ooUlageQ ii wegeoi d beiii i iogSD der poitiia en oiet weet dat zy oen êdfoaoA tan D beelt g fprokeo BaiteiidieD faeeH de lebooobroeder t dttue met wi o zg oopeo bet bI of oiet ootil au tfto deo portUr t rftde frmff hedeo ei oe ver kUrÏDg afgelegd en oadffteekeod waano ooder neer wootdelijk roorkocQt dat büvaniemsDd die oiit tot dv politie behoort Temomeo had dat D een Ke e oozedelyk lojet ww dat bg toen by ran syae KbooDZoiter Teruam dat D lafoods bocbookea eo inlaat to tgo dleost wai gekömeo daaria fjireedelQk aaaUiüiog Tood oai bem oit zgae betrekkiDg teontilaaa dat by toeo D bem vroeg ot hy niet ia V dienst ocbt blyteo bem antnoorddf t by daaroTet nog eeni son deokeo als D kon aantooneo dat hy zij t demoodi wegen dicfital siecbti nUt wegen oozedelykbeid nit den mMitairen dieait wai ontitagen dat D daarop Uier leregkwani in zóó ba cbooken faatf dai bg iiem niet te wonrd wilde liaan dat by simmer door de politie over D laitig gevallen of tvgr ó D gewaartcbowd ie en ten lotte Dc dit Dat D bg de iog Z teoeo r rondgaat met adreskaartev van de finmt die hem oDtiloag die kaarten aanwendende om OBderitaod te vragen Aan de eene egde dui herbaalde verklarin geo die er ien daidelgkiie op wyzen dat D niflt op ftaomaniog en a ndryvoo d r poUiie il ontlIigaQ gelyl de aanklacbi van dan portier luidt en aan de andere zgde de portier zelf die om beloog om voor om lyoe z k te Vedden wat wy hem on weder legbaer bewezen o oog in oog verweten hebben N R Ct Dezelfde perioon vao wien wg in ooi vorig nnmmer melding meakten beeft volgens bet Nieuws ook nog elder in Amsterdam goedgetooTige meoioben beet gabad daar trad hg op ids een zoo pas nit de Oost ieruttgekeerde brb der van lyn zatter Aal een gebnwds vronw woonachtig in de Leidekkertieeg Daar kwam bg Zaterdagavond Aan met een b el verbaal dat bg jaren laoifwas weg geweeet maar du uit IndiS terogkwna Ook bier vilt by de roenschen die bem eerHt niet geloofden ie overtuigen mBi een overitelpead aaotal ihleine bgzonderbeden waarvan by wonderwel op de hoogte fas Zoo wist hg bier o a de meoicbeo te overtoigen mei er aan te herinneren boa hg nn jaren geleden boos bet bais was niigeloopen en Jsarby zyo pet in een boek bad grgoolü in dien tboek aifr en hM Aüt hem toia oog eed nieuwe pet gegevio tiad Zoo wist by zyn tzultere en zwager ia te palmen dat de mdneobeü bem lo buii namen in ter eera van bet gelnkktg wederiien en feait aanrichtten dat klonk els een Uok Den beelen Zaterdagavond werd er dacbtig ieekt ifevierd ep Zondag den beeli n di ook oog iladat hg eerst van zijn zwCger geld tey leen bid gevraagd en geklfegeb ook dat hy terog zou geven als by ign spullen uit hèt Pawanteobuis gebaald bad Van het geleende rid werd goede sier gemaalft en de broer uit ndiS hing danig den gebraden hian uit netjes aangedaan mat de Zondagscho jas van EwagHf Jan Maand oobtend zon hg zyn goed uit hetPaisanteahuis gaan balen Onderweg leendebg nOg op naam tan tgn zwager geld by een HMr koffiehuiihondera en ging toen op stap Ug kwam maar niet terng Zwager Janb gon argwaan te krygeo en gidit op Toevallig kwam hg erfcohter dat het bearschapTirmoedelgk bezig was xyn slag te slaan bgMO echtpaar in de Uoienstraal wiet zoon langgleden als koloutaal naar de Oost vertrokl nwil De politie werd gewaarsobnd een paarrrcherchiQii jjiugeo mfee en daarop volgde dearreitatie t Het adi van Antwoord op de Troooredt van da Barstd Kamer luidt ftli rolgt Mevrouw 1 8 86 4S 8 4 68 C6 6 68 8 08 6 11 8 1 8 86 7 16 7 81 7 8 7 48 7 11 P lh 8 80 Uoordneht f KUafHkark OiImUi Bgtterdua 7 r ItottuduB 3 paU Htnwarkark iloordnnlit Sa a 8 88 4 61 6 01 6 14 6 11 6 17 Oooila B 8k Da Eerate Kamer der Btaieo Oeneraal Ter hengde zich Uwe Mijesteit wederom in htt middaa in VolkivertagaBwoordigiag te tien ter opening van de nieuwe zitting der BtaienGaaaraal Zg stelde bat op ho H eD prgi dat Hare Majeittit de Koningin Hare Kooinklgke Moeder vergezelde lu afwacht Dg van bet oogenblik waarop in overer nstetomtug met da dierbaaritja wfoschen vao Uwe Majesteit en vau be Nederlandaebe Volk Uwe Beoiinde Docbii r tot de Bagaoring zal geroepen worden waardaereo ivg met tunige erkuntelgkheid al hftgeen door Uwe Majesteit il verricht om ooze geliefde Kocingio voor Rare gewichtige taak voor te bereiden De mededeelingen van Uwe Majesteit aangaande onze belrekkingao met de bniteo aud che mogendheded en den algemeeneo loeitaod zoowel in bet moederland als m de koooiëu werden door ons met levendige belaognteltiog OLtvangen Uet Uwe Majesteit warme bolde brengende aan den moed en da volbarding van het Nedertaudsob ludi obe leger door de vloot knchtdaJig gestenud betreareu ook wg diep de offeri die nog teeds gevergd worden om in Atjflh ons gezag duurzaam ta Tsitigen Aan de veelom attende taak door Uwe Ma jesteit 10 nitzicht gestald bopen wy onder God zegen met yver eo toewgding te arbeiden tot Welzyn van om dierbaar vaderland Redactie rn Uitguveri van De Amsterdammer c Weekblad voor Kederland zullen tegen zeer geringe vergoediog bunue abooaé i eeu klein Album aanbieden bavatlende de Portretten rau de 100 leden der Nieewe Tweede Kamer Aan de Portretten xga enkele mededeelingen toegevoegd Het diploma A voor de ruiv ere toepassing van bat correipoodantiaschrift eu vertroawdbeid met bet lysteemyStolze Werjt kon beden Terittrekt wprden aan Mej A S Dgkman z b Rotterdam en aan d üeeren L Oik ambtenaar ter secretarie Wildervank W Tb Qflieka klerk bg de directe belastingen s Gravenbag W Graadt vau Roggen z b Ngmegen 8 Wartena z b Sneek Over de proef se briftau an 2 caodidatenvoor diploma A moeak afwgzaod worden beschikt De Koningiooen zgn bednn om hatf 2opde Lftndboowientoonstelliag te s Hage aangekomen omdemieodiogen te bezichtigen Zoola ig UH MM op het terrein zijn zal bet booldgeboow voor bet publiek niet toegaokolgk zyo Na den omvang over hetr terrein gaan defooiügtoaen weer naar den ring waw danjonge porden veulens fo merriSo benevensde vier eollaeUai miï Groningen Utrecht Gelderland eoZnid Holtaod Tatden voorgehracbt waarna e 66 beag tai uit geheel Nederlandworden rertoqnd in versohillende kluian vanleeftyd De Holl Maatiol appg van Ijaodboaw hield gisteren bare 64e alg vergadering in de groote stal vao dan DierentitiQ Va Hage Da vóorsitter da heer Baadniu opende baar mat een woord ter na edaobtenii ran d e heeren Zyp lid van bet hoofdbeetuor eu Waldeck HCretarii peDoiogmeester aan wieoi groote kenni ervaring en bul aardighMdiry jhalde l raobt f Nadat spreker daarna het gronte lOcoaa der iehtoonstelling had veryield braobt als afgevaardigde van den afdeeling den üiag mr Ferf zype gelukwensobeo over met bet feest der Maatschappg daarbg den weo oh nitsprekende ont xg ia de toekomst moge bljjven wat zy iu het verladen en beden geweeit ia daarbij hulde h reageDde aan de jirubtige en goade wgx j M D door dan heer Kortew in liel eécretaW M i P i Tar beianiDg van da varitaderiog werden op ToArstal ri n den heer de Boer by acclamatie de altredende isfgevaardigden b hetLaiidbonwpomilé voor sortver herkiesbaar herbeboemd tt tt 11 18 11 1 IM ii n it U 11 19 11 11 11 41 tl 18 81 1 68 f lO 1IW8 ff lOï ff i to 7 II M0 Ml loai De aanwexige afdeeltugeo met da leden dai nig vergidrriog brachten r 67 stemmeQ uit Daarna bflleht mr 8 Pb d Kanfer verslag uit van d onderlinge rerzekering voor de lrdf n der maatscbsppg wit bg deed vooratgaaa door een mat algemeene instemmïng ontvangen gelokwenieh tot dea be r Baadnio met diaus benoeming tot officier der orda van Oranje NasBiQ met den weoseb dat bg het krais ook zon mogen dragen m tgde an bloii voor den tbaoi wel wat gedrnkien landbouw De vergadering bi roette deza woordm met daverend ipplaut Uit bel verilag Ofcr de braodvertekeriog bleek dat op 1 Joh een bedrag van rnim 3 millioen wii vertekerd De beer Boi deed daarna mededeelingen omtrent de werkzaambeden als zuivetcoosolent De resultaten waren bevredigend miar nog niet Toldoeude en by rerzocht bet hoofdbestaur het bezoek der cursasvergadenngen door de boariooeo te witl n bevorderen De voorzitter hricbt den beer Boi holde Tot efgevaardigde bg bet Landbouweomité voor ZaidHolland bleek gekozen de heer G Vas Viaier die de benoeming aannam Tut lid der financieele commissie ii gekozen de heer A £ Zinmerinan te Hoorn en tot lid der commiivie tot wetiberzit oiug ia NoordHolland de heer K Cz de Boer te AsseOdelft Tot leden ran bet hoofdbestuur zyn gekozen uit Noord Holland de baer de Boer en uit Zuid Holland de heer H A Nebbens Sterliog Da afdeeling Ileemsiar Parmereod en omstreken had voorgesteld om van de Regeering te verkrggan dal by vernietiging van vee gestorven aan miltvour vergoediog worde gegeven betzy de cadaverwaarde betiy bv van de waarde van bet beest in gezonden toe stand De afd wenscht onder cadaverwaarde ia verstaan de waarde ven hetzelfde dier gestorven aan eene oiel beimetielgke ziekte He hoofdbeitoor ging met het Aoorstel mede maar wenschte dat der waarde tot een maximum van f 100 worde vargoed Dit werd naeenig debat aangenomen Bodegraven bad voorgesteld om te trarbten wyziging ta k y fii van de vfeartsengkundige wetten met bet oog op da maatregelen t g miltvoor Het boofdbeiluur iteldf voor een ministerieel lobrgveo san de burgemefiien eo dedlBtnot reeaitien Uit Ie lokken om de toepassing an de wrt meer algemeen ta maken welk ooritel werd aeogenonien De afdeeling Zaanlaodsche genieeuieu wenpcbte bet mood en klaawceer als bpsmettelyke veeziekte te lobrippen di waarde van eeK cadaver van een aaa miltvuur g storven beest te vergoeden maatregelen te nemen tot beperking van de tuberculose der rnaOeren lUt boofdbeitnar wansebt het mond en klauwzeer onder da besmettelijke ziekten te beboaden maar aan te dringen op bet ofBciee constateeran dar aiekte Ten opzichte van bet miltviior verwees hetoaar het reeds langeoomen voorstel eu watde tuberculose betreft vroeg hot dilif entvarklaring Zaftolana trok de voorstellen in Élk plaats voor de jiarvergadermg in 1898 in Noord Holland is gekozen Opmeer Tegen bet einde des jaara zal nog een buitei gewone vergadering word gebonden ter bebandeiing vao oderwerpeu die tengevolge der teoiüonitelling niet afio de orde konden gesteld worden Gi terenocbtend had op de Boorlaaa de keuring plant der bengcten Bekroond werden o a Heogtteo geboren io 1894 3e pr Pb v d Breggeo Waddingsvaen 4 66 6 01 6 0 6 18 6 16 8 60 6 40 8 46 8 88 4 40 4 60 4 67 6 04 8 10 1 1 4 10 1 44 1 64 i Ol 8 08 r4 Amatardai aat Het bericht van een nieuwe tobeeparamp komt uit Oozhafan Deza treft zeer zwaar de Dnitiohe marine Woeosdagvoormiddog is naby het eerste vnorêchip aan da mond van de Elbe de torpedobobt S 26c gakioield en oomiddfllyk gaaonken Ue commandant hertng Krederik Wilhelm van Macklenbuig en da bemanning zeven periooeo sterk zyo verdronken Da ramp ia esn gerolg van het hevige stormweder Van nen ander torpednbnot S 27 erd pen me laa agaa ao de arms ker Woamdag deelden wy mede dat in da bavan van Fiume door een aanvariug met bet Engelscbe stoomacbip Tjria4 bet stoomaebip tka van de PoDgaarscb Kroatiicha StoonvaartmaatKbappy gesonken was aa dat ongfvaar 30 paaaagen dea dood in é golvan vonden De lka bad aan boord dikbtgkt Dit nadere beriebten oagavaer 50 parraaww van Weeneo Agram eo Badapeet By de aanvariDg regende bet en er heerachta een dikke doiiternu vandaar dat bet raddiagi werk bgna oomogelijk was Bovendien werd de lka gewaMig geiroffrii mat aaa lóó groote kracht liep de Tyriac er op in dat baar voorsteven in tireeên waa gespleten zg zonk io twee miaDieD De kapitein de bemanning en veertien paaaagiera werden ge red da 36 andereu meeat vrouwen en kinderen verdronken Uit de bavea echoten zeer snel roeibooian te help maar alleen zg dia zwemmen konden wiitao zicb lang genoeg boven water te houden tot de booten hen badden bereikt Da lelgk nadat de geredden aan wal waren gebricbt warden zg door da justitie verboord Een gevolg daarvan wu dat de kapitein van de kac Foranpockn genaamd op de plaati werd gearreataerd Oe aTjriac zette ondanks da aaamaningen der bavanpolitia baar reis oaar Veoetiff voort van daar zon de kapiteio zgn opgavwn zenden Kapitein Forenpocker werpt alia schold op dan gezagvoerder vnn de aT riac Wie in het tittingverslag der Tweede Kamer de namen van de voorzitten en oodervoorzittera der afdaelingau en A amamtelliog dar eommiasie voor het adres van antwoord beelt nagegaan zal hebben opgemerkt dat de oppoütia daarbg iu de meerderheid is Slechts een der afdeelingflvoorziliers is gekozen alt de liberale party de heer Pynappel van de ondervoorzitters behooren twee de heeren Baatart en Kerkdyk eo vao de adresoommwa ook slechts twee de heeren lÜok en Drocker tot de regaeriogsparty Hoe dit gekomen is In de eerste plaatswegeoi de onvoliatligheid der Kamer Er iseen open plaats voor Enkbuiten wegens hetoverlgden van den beer Zijp Eo dan zynrijf leden nog aiet to alat o de heeren Vee gens iVan Kol en Troelitraomdat zg nog niet Ie Jed ot de belofte badden afgelegd au deheeren Geertsema an Van Gilsa omdat rant nog over de geldigheid hunner verkiexing moetworden bealiit J Zoo ontbraken er vjar liberalen en twee socialisten en telde de afdeeling niet alk 20 of 19 leden maar slechts 19 of 18 Bovendien beeft het grillig to dat over de iodealing dar leden in de afdeeling beslist gewild dat in da vierde afd van de 19 ledeo 13 tot de liberale party behooren tegenover 6 opposanten terwyl in drieafdeelioKen de aotililMralen in de meerderheid zyn Voeg daarbg dat dtie leden afwezig waren en gy he t da verklaring van het verrassend feit dat da oeotrate afdeetidg die nit de voorxitteri dar vyf afdeelingen beataat ea onder leiding vao den president dar Kamer die eokel raadge T vende atam beeft ddn gang van xakeir regelt op eao lid na nit leden der oppisitia ba staat Over twae maanden als de afdeeliageu vernieuwd moeten worden eo de Kamer voltallig kan zyo z l de centrale afdeeli waarschgnlyk anden zyn MmoDgesield Toen op don 5a Juli jl imiddagi ta 2 nar da trein van Haarlem ta Zaotvooit aan kwam atapte daaruit L D en J b idao nit Zandvoort die btykbaar io keonelgken staat waren De condifcieo an Putten vroeg ban kaartJM doch in plaati van die ta geveo putan D on K bem beet gooiden htim op dco grond aD eloegeo en icbopten hempfoodsoig dat da man drie weken lang niet kon werken De horgempenler van BloamRodaalt de hoer 67 10 04 10 11 10 18 10 87 7 68 7 6 8 08 8 18 8 88 8 17 8 17 8 84 8 47 60 U 01 8 68 1 10 7 86 8 1 10 88 1 1 11 1 10 0 8 87 47 u 10 01 U OI U i l ll 6 04 ff ff 4 88 1 16 8 8 60 7 48 8 IS 10 10 10 88 18 84 10 54 9 07 10 08 9 88 1 9 80 9 49 10 84 8U8 11 18 7 41 8 48 8 18 1 48 10 Immioï dia dak sag kwam van PnfctaD te hulp Ook hg werd op den g oud gegooid M ageu en tot bloedens tae geschopt en de stetionsarbatdar Teral die toeachoot krerg aoe u bevigeo schop t en het ondarlyf dat tea weken buiten diauit mout bigveo De woeateliogen dia beden ¥ t Uaarlem terecht stonden harioDarde zich niets Daar zy op 9 Ang d a v zieh avueem beachonkan tegen de politie te Zandvoort hadden verzpt reqnireerda de officier van jattitie te Haarlem waar zy zich heden hadden te verantwoorden tegen ieder een jaar gevikïigeoisatraf Wy ontvingen het aen nimmer van dan Vegeiariachen Bode van den Nederl Vegaiariënbond die om de twee maanden zal terschyneo bij den uitgeTir J Kuiken Jz ta Bt Aoaa Parochie De redactie van dit blad il o edragen aan den beer D de Clercq ta Nnnspaet mevr C r d Hjcht en dan heer F L Ortt te s Graven hage Voor twee jaar is bet bestaan van den Bode financieel veiiakerd aa dien tgd hoopt de redactie dat het blad door dan sieon van geeii ver wanten zich zalf xal knnnen twdruipeo Her aerita nnmmer 20 bladzyden groot bevat meert kleine stukJM over het egetariema een brief aan de direotiëo vao de Nederlaodicba kookaoholan ds C 3 Adama vao Schaltema berdaoht als vegetariër enz Staten Generaal ie Kamu Zitting van Donderdag 23 September Het adres vao antwoord is zonder stemming aangenomen By de algemeene strekking betuigde de heer Van Aflch van Wyck zijn leedwezen over de aankondiging in de troonrede van leerplicht zonder dat de regeeriog geleg obeid beeft gebad de bezwaren er tegan te orerwegen Zgna inzieos lag bet op deu weg dezer Kamer een uitspraak over learplicbt n bet adres op i4 nemen maar dit itrgdt met de gewoonte daarom zal bg die niet uitlokken ofschoon een Toorsial dat leerplicht zoi geregeld moet worden dat da vrybeid niet wordt aangetast van ben die gemoedsbezwario tegen de openbare school en den raccmedwang hebben veel kans zou hebben aangenomen te worden io eene Kamer dia Mboolwetpacificaiia beeft toegejuicht Persoonlyk was zgn meeniog dat indien bg de regeling van dan learplicit niet op die genoedsbezwareo wordt gelet een scboolstrgd zal geopend worden wnarbg de vorige in het niet zinkt Da Slinister van Fiosociëo antwoirt de namem de regearing zicb geheel te kunnen verMDi ea met de schoot wet par iflait ie en dat van dit kabinet geen voorstellen zijn ia verwachten om de groote betaekeois daarvan te miskennen maar hy begreep niet dat de voorilanders der byz school beswaren konden hebben tegen learplicbt daar bedalen van kinderen ea dagen acbtareen acbter koeien loopeu van kinderen toch niet geicfaiedeu uit gemoedshaawaran tegan da openb icbool of de vaccine Die schaodelyke var waar looziog vsn kinderen A is een smet op ooze wetgeving en bet is de taak van het Kabinet die weg te nemen zonder dear acboolstrgd te doen ontbranden Oe Kamer is op rKda Bulteolandscb Overzlcbt Ta Athene is vtflgens de bericr teo in de buitentandsche pers de opgewondenheid van bet volk nog atygeode Woensdag is een proteit verg firing gebonden t en de bekrachtiging van d9 voorloopige vredeivoorwaardeo £ r waren tweeduizend personen teganwoordig Een der sprekers verklaarde dat de finaneieele controle het volk geheel onder een vreemd jok aou brongen en ipoorda da aanwezigen aan om liever dan de ooafhao fykbed prgs te gaven tot het einde te strgden De menigte ior brandde een tekst van het vrekciverdrag Hi ar dat zgn betoogingen die naar het sobgnt gesn vasten grondel hebben Da bladen met name Akropolisc eo de Ast c sporen tot l almta en voorzichtigheid aao Zg pnbliceeren interviews mei a evaardigden waarin enkalan zich voor aan verdelgingsoorlog verklaatken dach de meeaten nietizeggsnde verklaringen aflegden Als de eerste opgewondenbaid wat bedaard ia zal hei Qnekiche volk wal beginnen io ie zien dat oa al wat gebaard ii moeilgk ganliiger voorwaarden ba iadingen waren en de verklaring door graaf Mnrasieff afgel d tagonovar den Griekschen gezant ia Petenburg is wel geaebikt om tot nadenken ie stemmen De U iicbe minister van buitaalaodnha zaken verklaarde dai bet Europeaech concert zgn taak geSiodigd béichonwt eo voegde er bg £ fa besloii dat Griekanlaod daamt mt geheel voor zgn eig n ver antwoordiog Generaal Smoleotzki beeft bevel gedregao om onvarwgld naar YoIo ta vertrekken De f ienwa r iing dar grenzen tosaoben Griekenland en Terkge geeft bet laatitgeooerade rgk ao lange smalle strook land dia hoawel van een geringe oppervlakte en niet ryk Tan groot iaeiifch belang is Daie ikreek itrakt zich langs d ooda graai uit Tan Grifc sianon eo Zarkes plaataan nabg Tribhalagelagen tot dicht bg dakOoU vao Salonika en omvat al de bergen dia tot na toe in haaden der Grieken waren De grens lo pt aalaag den voet dsr bergen door da vlakte van ThessaliS Van het meeste belang voor deTarkeo is bet stuk nabg Zarkos dit aan banRcbied 18 toegevoegd eu waardoor de wig vanTurkicb grondf ebied die van Slaisona totToorbg Damaii in de Tbeseaiisebe vlaktendrinkt en die in den laatsten oorlog tenTurken zooveel voordeel bezorgd beeft n vergroot wordt Hierdoor wordt het denTorken mt elgk om mocht weder een oorlt tosseben Turkye en Griekenland uitbreken den bergrug die de vlakte van Larissa ran dievao Trikhala scheidt te bezitten Oe drie passen dia van Mac dooië naar Tbwnlië voerao zyn in banden der Turken de strat iacbe grens voor Griekenland is nu de rivier Peoeios bet zal de Grieken nfet mogalgk zgn een Torksch leger te beletten alle steden ten noorden van die rivier te be zetten Dai Griekenland nu mei meer aanvallend tegen Turkge ie werk zal kannen gaan spreekt tanzelf Oe zitting ran de Oosteorgkacbe Kimer fau Afgevaardigden is gister door dea mioisiorpreiideot graaf Badeni geopend Da ood te afgevaardigde de beer Zorka prak een redevoering uit die ooophoadelgk door de kreten der oppoaitie werd afgebroken De kreet Leve de Keizer werd driemalen door de vergadering herhaald De afgevaardigde Bobönarer riep Leve de Duitache Natiflit welke kreet door de liokerzyde met geestdrift werd overgenomen Da beer Pergett vrorg of reeds toebereidseIen werden gemaakt voor de plechtige opening Tan h i patlpment door dan Keizer die in bet r tement was voorgeschreven waarcfp de tydelgke voorzitter antwoordde dat deze pleofatigbeid eeo racht ea niet een plicht ran dan Torst is De beer Zurka stelke itan de Kamer vtior een praiideni te verkiezen Tgdena de stemming weerklonken onoplioudelgk uitroepen en kreten Met 3 stemmen ward de gewezen pr iident dr Katbreiu harkoz n De aitslag der stemiDlDg wud door de rechterzgde met loejoichingeu begroet n door de groep HcbÜoerer met geicbreeuw waarduor het oumm eiyk was da toespraak van den preai Ient te verstaan Een voorstel betreffende de itaiting wq d by boofdzakelyke itamming met 197 tegen 103 stemmen verworpen De nit den Franncb DDitacben joorlog zoo wèl bekende Franicbe generaal Bonrbaki van wiens ernitige onge teldheid da bladen melding maakten is Wosoadagocbtend io 81 jarig n ouderdom overleden Charles Denjs Santu Üonrbaki gab 22 April 181G was eiganigk van Griekacbe afkotnat zijn vader dia later in den Griekschen onafbaukelgkheidsoorlog sneuvelde was in bet Franscbi leger opgeklorameo tot den graad van kolooHl Hy de zoon werd dan ook vooe de militaire loopbaan opgeleid in de school van St Cjrr eo i as op niowelglca 20 jarigeii leeftgd Initenant bg d a Zonaren In den Krim oorlog van 1855 onderscheidde by zicb zoo zeer dal hy dea rang van brigadegeneraal verwierf en aan den slag ran Solferino ia Italifi nam hg in 1859 deel als dirmngeueiaal In het volgende jsar werd bg com mandant ran bet legarkorpa ta Cb loof en in 1870 commandant der keizerlyke garde Uü Metz ontkomen kort vóór den val dier veating kreeg bjj het bevel over dan rechtervleugel van het Loire leger maar kreeg weldra an Gam betta bevel tot vorming van eep oostelyk legerkorps om iu het toidelyk deel ran dan Elzas tegen de Dnitscbe Ifgerkorpaen van Cremer en Warder te opereereo bon varbinding met den Byo af te anyden en Btlfort to berovoren Ueen kleinigheid voorwaar Het nieuwe legerkorps kwam echter klaar al was het ietwat vraemdaoortig saamgealeld en o a geooodiaakt ook het lastige Iiahianscbe rrgkorps van held Garibaldi mee te sleepen maar de operatie zetva mislakie geheel in stede van Werder af ie ngd n werd hU zejf afgeanfden en 26 Jan 71 by Pontarlier over de Zwftsersche grenzen gedroogeo waar zyn gehctle leger ontwapend werd Bourbak gosn reddioj meer ziende vreezcnde gelij Bazaioe verdacht te worden van verraad f geheel ontmcedigd door de ellende zyner verkleumde en nitgebongerde troedeu trachtte zich door eeo piatoolBcbot vhn het levan is berooven doeb rbrgzelde slechts i n kinnebak aoodat hg lang zaam herstelde eu later wed r l ércommaiidaut eo vervolgens gouverneur van Ljotï was totdat bij io 1881 gepenaionneerd weid en sedert eeu geheel taraggeirokkeo leven leidde Een nieuwe gouverneur Toor de Frau che kolonie Algarie is dog mei gsrondeo Loze vroeger politieprefeci te Paryi en thans gezaot te Reenen heeft voor bet hooge en bem reed door Tclea benyde ambt bedankt zoodat nu misschien nok de verwachte diplomatieke verplaatsingen komen te vervallen Mootebello do Franicbe gezant leStPetera burg beeft op voorstel 7au HanotAux een officieel telegraphisch bedankje gekregen van de Fransche Regeeriog roor zgn tact en yver en toewgding io fifet belaag des laodi betooodfin het bgtoader gedoreode bet vetbigf vaa deu Fraoachea Preaident io de Rmaiache bootdaUd Op de galukweDBcben d e bet officierscorps koning Oskar ter gelegenheid van syn jubilee aanbood antwuordde deze Oose biitonicha benoneringen atrekkia oiet alleen tot aieraad maar brengen oai ook onze verplicbtiugeo ia herinnering Maar deza moeten niet lóó opgevat worden dat wg ooze odals weer naar vreemde landen zonden moeten dragen Neeo onze tijd eiscbt andere diugea van ona Binnen oase iegenwoofdige gfftnzen ternggebracht vereenigd mei bet broedarland heeft Zweden meer dsn tachtig jaren sehtereen da zegeningen dei rredea g ootaa ieta wat men vroeger wel nieimogelgk gaaekt on bebbea Io hei vervolg ui bet zwaard ilachU getrokken worden om de zelfsUndigbeid de vryheid de eer eo hel recht nu oos geliefd va lerland te verdedigen Ook bg de oitvangst van de vertegeowoor digprs van Zwedeuen Noorwegen in het boiten land roerde de koniag de hmteulandsthe politiek aaa Qett slaatkande mocst ten doel hebbeo aaide bg bet behoud van eeu onpartgdige onagdigheid en van vrieodichappelgke betrekkingeo mat alle natiën want zolk eau gedragiIgn strookt het bet best met de belangen van beide itateo en met de wanachen en meeningen der bevolkiog Deie woorden van den koniag zyn uatuurlyk een niddiHyk antwoord op de bescboldi ogen die n den laataieo tijd veelal genitlijn van Noorsche xyde in t bysonder doorBj rBsijerne Björnon dat de koning zijn perloonlgken invtoe i zon aanwenden om de toenadering tot Doitschland te luvordoren en sirbtegen mogelyke Tyaudalykhedeo van Ruisiicbezgde te dekke u Volgeus nadere berichten uit Stockholm moei de groote militaire godidienvtoefeDing Zondig op Ladugardugardet gebonden het indrukwekkendste deel geweest zgn van de jubileumsfeesten Wat bel Cbamp de Mars ii voor Pargi het Tempelhofer Feld voor Berlijn dat ia de genoemde vlakte io de nabghsid van de diergaarde grlfgeo voor Stockholm Laodogatdagürdet werd vroeger door Karel XIV Joban gebrnikt voor groote maooeovres thans dient het tot oefeningiterreiu voor het garnizoen vao de boofdaiad Oe Blockbotmscbe regimenten WAsfvan er enkele zooals da gele brigade an Karel XIT een roenupl verleden hebben lya de beate en mooiate tro tpeu van bet leger ze waren Zondag m eea groot carree opgjisteld in t midden van welk vierkant tenten waren opgoalatfen voor bet koninklgk paar au de voraieIgka gastsn Zoodrs de koning en de koningin dm plaats ganomeu hadden peelden de moziekcorpsen tweetot driehonderd man sterk Ein feite Bor daarop Meld de hofpk ediker Afzf liua een rede eo ten slotte zongen allen ook de lot teo een psalm Ook by Ifi terugrit naar bet paleia werden de konmg eu de koningin door bet volk met oUbundige jgeestdrift b roet Minstens 100 000 meoaoheu kwamen s avonds zien naar hei groote vuurwerk dat voor het nationale museum afgotiokea werd en de vetlicbting van de stad die ook door den koning au de koningin met kan gasten in oogenaebouw genomen werd SSS Staats loteriJ Se ICIauu Troklinj v i Vryifa 84 Bi3pt mbei No 888 11887 18 3 18791 m 1 107 iod r 1000 No ♦ IO en 17081 i clor 00 No 6809 I917S en I9IK0 iader iOO No 349 leSK 3434 28U 006 1S0II4 Umi 18899 U 78 19331 19876 on 040 Mfr 100 Pryïan van 70 48 S134 6930 8683 11390 13437 1 I Sig 176 333S 019 8696 11334 ia4 3 l 348 1813 U 34SS 074 8708 11373 18607 16367 18 116 33S un 6136 8796 11467 18791 I634I 18714 4gi4 9766 307 8818 11636 13874 16446 18848 489 3887 346 8993 11636 14069 16468 18903 13 3961 439 89 6 11643 H068 16669 18943 833 4164 6769 8973 11693 141 i 16616 19l7i 848 4191 833 9181 11741 14319 K8I7 19361 963 4304 0854 9397 11799 14388 16936 19348 918 4838 873 9990 118 8 14668 17066 193 3 1 78 4867 184 9484 11986 14674 17 1 0 19431 1381 4431 7077 9662 13 I03 14711 I71 19603 1366 4663 7149 9667 13039 14740 17172 19639 1397 4 61 7169 9878 13360 14863 17189 19648 14 4 4733 7173 9710 133 6 14884 173 19 19660 1690 4761 7303 9747 13963 14890 17674 I9J76 1764 4896 7324 97811 13374 14963 17636 19776 1388 4981 7869 10188 13151 14996 17 9 19896 188 4949 7698 10334 13460 160 4 17671 19902 1892 4979 7740 10415 12759 16184 17807 19942 Itil 6073 7779 10461 138l4 16326 17838 20616 2 03 5138 7964 1053 1 884 1 274 17989 30594 8139 5288 8138 10917 1299 16883 1 989 20664 2434 6632 8218 10763 13039 16944 18013 20733 3470 6674 8369 10393 19193 16708 18113 30716 3699 6 41 8388 11831 19198 15786 18998 30750 2780 6699 84 0 11126 18196 16847 18401 30790 3803 6762 8440 11138 131 S 16 6 18403 80850 3918 5799 8461 11173 13257 15961 18427 30874 3091 6963 8536 11217 13378 16967 184 6 20J67 Hargerlijke Stand Moordrecht QEBOKËN Cornelia onders J de Kneül eo A Versnel Heleoe otidsrg C Verboom an T Bn Nialeo OVERLEDEN M i n Omb hniaTr na 6 Dlrkiwaf er 42 j RUIME aOSTEBRINO Fieuwe FAUAFLÏÏIES voor Dames on Heeren A van OS Al Md Tullaar Klaiwag K 73 73a GOUDi Telephomm X 31 Beurs van linslerdém iMkn l Vii 39SBPTKMB1SR Vrkll FDaataNu rt Na W 9 3 dito dito duo 8 99 dito duo dito 8 99 Hoi oiB O il O adl 1881 88 4 Iriua Iniebr riD 18 t 81 89 86 86 üoai O il iu papier 1899 96 dito in lilrar 18B9 5 9 PoaTl Oii Obl m t ooupon 8 IIV tl dito tiekel 3 3l i KlsLiND Uhl Ilinnenl 1894 4 3 duo Gwxna 1890 4 98i dito bit Kolka 1889 4 9S dito bj Hopa 1199 90 4 9 dito io goud leJó 1183 diUi dito dito 1884 6 I 6i SFiliil Parp I aohulJ 1811 4 68 Tliaaau üopr U nr eoD 1990 4 76 ïfo Iwoinit aarie D 31 Oeo la nl earie O l3 ii uluAr Rap v ob 1891 6 107 Ullli 0 Old Ruit Soh 1890 99 VisajietA Old 4 onliep 1881 4 a A4 ri DUl Oldii atan 1816 3 100 KoTTEaDaH Stfd Uan 1994 9 9t Nio N Afr Ilanila av aaod 60 Arendah Tab H j CartiAtMilun Udi Maatiohapptj diti 919 Aro Uypuibmikh paodbr 4 106 Cult Mg der Torataol aand 4 Ir Hypolbeakb pandbr 9 100 Maderlandaebe bank aand 199 Nad Handelmaalaob dito 186 N W k P O Ilyp II pandlir 5 19 1 Ki tt HypotWkb panilbr 8 9Vb 1 tr Hyp ithoekb dito 8 98 Ooarava dcM llrn bank aaod 163 Annul Kqut bypoili pandb 6 10 Mil L i Pr 1 1 11 o rt 6 Niu Holl IJ 8 Hxir MiJ unii Mij tot Ripl 81 Spw uod Nel Inil gpoorwegm Mnd Nwl lïtiid A Fr Bpm uini 6 ilito ililo ilito 1S91 dito6 lTAl l S ioor l l887 89 A Kolil 9 Zilid lUl tiii j A H obl I l ol iN tVimiiiu ll Mueii uod 4 Buil rir Hu i Hpir UQobl 4 Baltiichi dito und Puloira dito land t Iwang Dooibr iHlo aaul 6 ICarik h Atow p kap olil 4 dito dito bWig 4 AKniKA anl Pan Sp M olil Ê jOOO Chic k Vortb W pr O aand 1691 d ilo dit n St Polar obl 7 Otinvorir Rio Ir Spm rert f a Itiacii leiitral nhl in KOnd 4 fiOiiiBV l VBabvill 0ort aaad Mexico N Spw Mij Ie byp o A Mill Kauiaa r 4pct iir aand N ïork Ooiaaiok Woat iand dito Peoo Ibio oblig 6 Oreffon Calif labvp iogoud 6 L78 SI Paul Minn fc Manll obl 7 t n Pao Iloofdiyn oblin 8 3t IU 03 196 I36 100 64 i 148 Tl m l 103 it ♦ 100 ♦ 109 14 108 Euai Ilypjthrlekbank pandb 4 100 4 38V 0 V 166 303 10 108V 104 ll 138V 84 I13 i f dito dito l lno dl 1 b p 016 jKKkOk ao Soutb Jeit raand Va U Ballw tNa leb dc O Amaterd Omnibua MjJ aand Rotteid Tramweg Haata aaod Nkd Stad Amatardam aand 8 Stad Holtordam aan 3 BlLoia Blad Antwerpen IS l i 198 atad Hruaael 1886 1 lloHa Tbeia Kogullr leMlIrcb 4 OorrKNa Btaatal anln I I860 9 K K Ooit B Cr 1890 8 Span i tad Madrid 8 1968 N ao Ver Bos Mvp BpobI eert ADV ERTENTIEN wmaELao JHUoapt Agentuur bö de Firma Wed BOSMAM teGou la Mej J l AUTA FerlOÊkHHMge Lange TieiL eweg D39 y