Goudsche Courant, maandag 27 september 1897

TENTOONSTELLING BIJ mmm k mnm muikMm mmsmmwtB LETANTSGHE WOLFV ea € o Westhaven 198 Mej J l AL TA rerloêkundlffe Lange Tiendsweg D39 t1 i Het beite onichadclytctt tn makkelykste poetimlddet voor Ueerta en vooral dames en Kinderichoenwerk 1 de Appretuur van C M MiillW L Ce W Benin Beuth Str 14 Menlett oed tfltl op naam en fabriekimerk Verkryibtv by Hs eii WlnketUn In loheaawerk ittantMlaa HW M t uu a wu 0 at ky W vlMam ArahM sjj 4 millioeo hooure inkomatea irooral nit ÏDVoerrechteo ear AccWnzea m ongeTeer 6T60Z00 hooge TerïunadertDtf vbu uitgareo Aldaa zal Tao 1892 96 oog sIpchU 3è millioeD ongfdJit blyveQ ofschoon ia dis 5 jaren voor groot weikeo 14 8 mÜIioen ia oitgegeveo waariu aog wel d 5 miUioei roor nieuwe geweren en 2 mülioin aSonsiiig ddr Aniiit Kanaalmaatscbappv Ö tiegrepeo Het jaar 1897 zal termoedeiyk eeu tekort van 5 millioen 0 leveren ais de opbrengst der middelen niet beneden de raming blytt waardoor ïolgens den Miuister geen reden is te donken De begrooting voor 1898 wordt voorgedragen met een geraamd tekort van taim 7 millioen nog wel nadat dn middelen 2 milliueq booger zyn geraamd dan Toor 1997 omda de Mioiater uit den aaikeraccöns nieuwe regeling en de invoorrechtea dit bedrag verwacht Onder die aitgaven zgn echter begrepen ODgereer 3 millioen voor spoorwegen en den Maasmond BoTendien valt gewoonlflk 3 millioen op de uitgaven rry Het tekort op den fiwonen dienst daalt daardoor tot ongeveer 1 millioen Dit is een geriug bedrag ala men bedenkt dat de personeele belasting 3 millioen uiuder zal opbrengen onder de aieuwe rei eling en dat aan de gemeenten 36 ton meer zal worden uitgekeerd dan tot daarerre De Minister w at er op dat da middelen in 1888 121 milliocL opbrachten en in 1898 kan worden geraamd op 133 das 12 millioen mer terwgi de belastingen in die 10 jaren wel zyn gewyzigd maar niet verzwaard Tot dekking van het genoemde tekort ran 14 millioen zal een wyzigiag van het tarief Tan ioTOerreohlen worden voorgedrageu yin den u bekenden zin wat wel zal beteekenen wegneming ran gebleken g breken terwyl het tarief een louter fiscal karakter behoudt dus geen protectionistisch karakter erlangt Ook uit andere middelen meent de mioiater meer te kannen tiekRen Daarmede zal wel bedoeld z ü door maatragelen ter verzekeiiog dat de sobatkisi inderdaad ontvangt wat haar toekomt PosterUeo en Telegraphie De kantoren Vela de Coro n Cuinana m Venezuela zgn voor den dienat der pakketpoat gesloten De localiteit Novo Redoodo ia de proviooie Angola Portugee ch West Afnka ia voor het internationaal pakketpoatverkfer opengesteld Benoemd 1 Ott Tot brieTeogasrd r te Geestereo A Ordelman thans briovenbosleller te Arnhem te St Johnnneaga A Zwigt en te Webe B Landskroon Verplaatst 16 Sept De telegrafiat J P van Aspereu van Oldfnzaal t deiyk naar het bypost eo telegraalkantoor Fluweelen Burgwal te s Grave nb age de klerk der posteryen en telegraphie 2de klasse L U Nieuwkerk van het bypost en telegraaf kan toor Fluweelen Burgwal te sGravenhage tydelijk naar Oad Begerland 1 Oct De klerk der poBÊeryen late klasse P Gosterhaven van Vriezenveeu naar Bolsward de klerken der poatery D en telegraphie 2de klasae K Mo eoaar van Uitbnizeu naar Zwolle telegraalkantoor en T Nieland van Amsterdam telegraafkantoor naar Friezenveen de klerk der telegraphie 2de klasse R Gliinmenga van Gorradgk oaar Uitbuizeo Werkzaam geatnld 1 Oct Aan de Inspectie der poeterijen eu tel grapbifl te sGravenbage de commies der telegraphie 3de klasse L P Witte thans werkzaam aan de Inspectie der telegraphie aldaar aan die te Zwolle d klerk der posteryen en telegraphie 2ile klasse J Kluiver vuu bet telegraaftcautoor aldaar Tydelyk werkzaam gesteld 1 Oct By het hoofdbeatunr de con mies der tele rapbie 4de klasse A van dor Ham te Amaterdam Eervol outfliagsii I Oct De brii veogii rder A de Boer teDeiuum Ontslagen II Sept De bnevengaarder H J Gorter teDonkerbroek Baltenlandscb Overzicht De eerste vergaderingvan het Oosteoryksche Huis vau Afgevaardigden na de schorsing heeft al getoond ho de volgende worden zullen De Doitsobers zyo weer mH hernieuwde kracht en wopde ban luidruchtig erzet begonnen De vermaning van het oudste lid den Eoemeee Znrkan rood geeu weerklank Nadat bet voorstel om de vergadering tt sluiten vei worpen was werden met grootc meerderheid Abrahamowiez en Kramarsj tot ondel voorzitters herVozt n de linkerzy stemdwear niet mee en daarna werden een reeks van dringende voorstellen ingediend een van Jaworaki om enkele wyzigingen te breogen ia het reglement van orde daarover al een com miisie binnen veertien dagen verslag uitbrengen een van de ledea van de Duitsche Volk party om ministerpre ideot Bad ni in stsat vab be rbnldiging te stellleti wegens zyn geb ime bsBchikking van 2 Juni aangaanda het gedrag van vertegeiiwooidigeis an de rcneeriog in vergndenugeo een vau de Duitscho liberalen en de ftro p an Bohöuerer met dezelfde trekking wegens de gebeoitenissen in Ëger pen van dezelfden om de ministers Gteispach Glanz Bihnski en Ledebur in stsat van beschutdiging ta stellen wegens de taalverordening u een van de sociaal democraten om algemeen ge yk rechtatreeksch en geheim stemrecht in ie voeren een van dezelfden om een taalwet te ontwerpen op d n grondslag vao gelyke rechte T or alle natiën een van de cbristelyk BOcialeo om de taal verordeningen voor Bohemen en Moraviè te laten intrekken verecheideu voorstellen om noodlydenden t hal te komen voorstellen van Duitschera om de boveogenoemde verordening van 2 Juni teIpten intrekken en om verschillands ambtenareu iu Bohemen ter verantwoording te roepen wegens misbruik van macht enz De sociaal democraten hebben besloten in hua verzot te verscherpen wegens de gewelddadigheden die Badem sedert het einde an de voiige zitting heeft begaan Inmiddels lydt de geheele s atshuisho ldipg onder deze befti e oppositie der Duitscbers Menig ontwerp dat allo partyen tot wet wenschen t verheffen blyft onafgedaan omdat er ontwerpen zyu die door eon der partgHu niet jworden gewenst bt De vorige zitting van net Huis wa een der onvruchtbaarste die ooit in een Parlument zgn voorgekomen daar de oppositie elk bcraadalaging onmogelyk maakte Thans moeten de zaken der monarchie epde gewone wyze door de gedelegeerden worden besproken H t Hougaarsobe Parte eutwees die gedelegeerden reeds aan het Od teoryksche is reeda niet m staat een beuoettiiipgte doen De stoornis in de behandeling der Ooal mryksche zaken strekt zich du rdeda uitspit die der monarchie Dit is b t eerste gevolg Ën niemand ziet op dit oagdbblik eeu i é losfling j Elke maatregel die de Bobéïiemscbe Duit sobers tevreden dtelt wordt doorUde Czechonverafschuwd elke maati e el dieJii dor Czecbensmaak valt prikkelt de Üutisilers meer totverzU I i Ën toch is maar een oploasing mogelyk een vanoeuing Want zo laug ib Oostenr i Czecheij eu Duilschers en Polen eu Italianen en andere rnsiien samenwonen zallen zy elkander moeten verdragen Het gaat niet aan de volken van elkaar te ccheiden en ieder eao afzonderlyk deel des lands als woonplaats aan te wyzeu Ër zal dos een oplosaing moeten govondeO wordeu waardoor allen worden tevreden gesteld Hiertoe behoort echter een tart eeu gematigdheid en eeu zelfverloochening die van het kabinet Badeni niet verwacht wordt De correspondent van de ilndép c komt nog eens terug op zgn verklaringen over bet ultii matum van Amerika aan S auje Hy zegt dat by net iu alles by het rechte eind had geeeraal Woodfort heeft nu aan den hertog van Tetoan etn nota gezondea waarin alles wordt bevestigd wat by hem mondeling te kennen had ge eveo eo die nota zal gepubliceerd worden met de aadere correapondenties tusschen Washington eu Madrid gewisseld Maar eerst iu December wordt de verzameling aan het Conjfrea voorgelegd Van andere zyde komt het bericht dat generaal Woodfort wel geen ultimatum beeft overhandigd maar dau toch een msmoraodum behelzende een duiiletyke waarschuwing dat tenzy tegen de byeenkom t van bat Congres bevredigeude verzekeringen zyo ontvangen omtrent een spoedige beëindiging van den oor log op Cuba het onraogelük ih te zpgnen w lke maatregelen de Vereenigde Staten zuUeo nemen om verbetering in dea toestand te brengen Dat onmogelyk zegt feitfllyk niet veel Amerika wil zich volle vryheid van bandflen voocbehooden en tóch in verband met de heerschende spanning klinkt het bericht ernstig genoeg De biuvloek van den bisschop van Majorca tegan den minister van Ëuanoiëa Nnvarro Uevent r zal beantwoord worden met een memorandum aan den Pans dat de presiuBjt van den miniittcrraad de minister van justitie eo die van financiën zullen onderteekeaen IntusBcben schynt de Regentea aan dan bauvloek alle mogelyke gewicht te hechten en te weigeren de besluiten vau den minister van financiën te onderteekenen zoolaug Navarro Reventer Dog aanblyft Dies zou deze besloten liju ai te treden De zaak waar bet omgaat is betrekkelyk eenvoudig Het ministerie van fioanciëo maakte aau praak op eeo stuk grond op het eiland Majorca waarop een kerk ia gebouwd die een heilige reliqoie bezit Over dat stak grond on onUtond een geschil laiaoheo dea biaicbop via Majorca eo de regeering De bisachop poogde met bewijsstukken aan te toonen dnt het terreiu aan de berk behoort wat de minister van financiën met wilde toegeven Ën op den 4u September verscheen een ministerieel bes uit waarby aan ambtenaren van bet departement gelaat werd bedoelden grond in bezit te nemen wat door pen troopenafdeeling geschiedde De banvloek alatoeu over d u miuister nitge proken maakt hem eitelyk tot een mao builen de maatschappij Iu Madrid weig rt men zelfs hem leveoamiddelen te verkoopen Bdrgerljijke Stand GEBOREN 23 Sept Maria Pieternella ouders A Melkert en P van Vliet 24 Cornelia Maria ouders P M van der Griend eu L A M vbn den Hoek Johanna Geertruida ouders J J Schneider en M Zegveld OVERLEDEN 22 Sept A van Vliet wed G van der Vliet 53 j 23 A van der Veer huisvr van K L Reckera 52 j ONDERTROUWD 24 Sept E H Koe man 26 j en M van der Sieen 29 j N Faay 28 j eo R van der Bteen 23 j J Boer 27 j en J vao Hdttem 29 j P Stouthait té Goqderak 26 j ea 0 Buytelaar 24 1 1 I 4 3 ZB per éti ju de nieuwl l wafte Wittriiei y fde van Éts jGlad GeBtreeptJJGerujjjt Ge W circa 240 Iprscb quali Wersch kteureu wp ms etc JT pn rechten in kui $ 8Tj aq nde Dubbel brfefport a ar 6 Hemiebarji s Zijde fériekeQ j eter J pansch ChineeBthi dessins en klènren zbowell se i arAeMenn berg ts tot i 03 p r HL ialbastJi ten en teOOO VitsiflAf Apf ERTENfïENll Allee dii lata te vorderen hebben jrap o£i TerschHildigd zgn aan deo boedel en nalaten j schap van den Heet COBiSEUS JAN CHRISTIAAN PRINCE oyerleden te Gouda den 21 Angustna 1897 worden veraooht daUrTsn opgave of betaling te doen vóór MS October MS a ten kantore van den Notaris GROENBNDAAL te Qouda Het BURGERLIJK ARMBESTDÜR te Gouda zal op den OeuOCTOBBR iS97 aanbesteden De levering en uitdeelingvan p m 100 000 stuks goede BAGGERTURF voor den aanstaanden Winter Ue uitdeeling daarvan zal gedurende i3 weketit 3t maal weeks moeten geschieden De verdere Conditiën liggen van at Maandag 27 September tot en met Zaterda9 2 October 1897 dagelgka m de Armkamer ter lezing OFENBASE TEEEOOFIl te GOUDA j in het Verkooplokaal wjjk B no 17 É Jr aan de Nieuwsteeg aldaar ten overmt staan van den Notaris J J A MONTIJN op WOENSDAG 29 SEPTEMBER 1897 vra 10 ore en op DONDERDAG 30 SEPTEMBER 1807 n m 2 ure van EENE GROOTE PARTIJ bestaande in Zwarte en Gekleurde Kamgarens Bukskings Cheviots Coupons voor Pantalon DemiSai sonstoflen ene grooie sorteering JAPONSTOFFEH als Zwarte en Gekleurde Thibets Merioossen Mohairs in alle kleuren heel en halflionen Zakdoeken Amersfoort Keper tioezeroenengoed Wolleneu Katoenen Dekens enz Al deïe goedereu afkomstig van eeu liquideerend magazgn Te zien beide dagen vóór deo aanvang dar verkooping Jicht kortoi 2 È aatanKteatw Wat 5Jli ïSlS ar fe Anbr Paiii Exp eller jtakerfajnlxpelfer Pi s so t 7SJ t w fll iC de iask Mts Apotheken n i I Sotterdaui Te fJOÜDA byï Markt en by VVOI I fC LÜGER Apotheker Co Westhave 198 Te Eoop of tiHuur aangeboden m hkIkeviiiiis staande aan de U7 Te bevragen Het huis bevat Keuken Eeldler M Kamera en ZDld3r matig ingericht leiding voorzien Privaat met Wat ISTHAVEN Wak B N ge TienOeweg D 29 leden 3 Kamers met Saite pinnen plaats boven 3 trder alles netjes n doellede van Gas njWater vens boven au Iwnaden fANDBALÉANDJSS I DIij ONiaKD J M lËLËCT1tOIOTOB j Fi BH het gebi I tanden ktttm DE MlJiSÉ r leml die beWyzen hi zade liggendii get ij nd reaultatin van Ta iidh lsblitii j leUeopden naem BB ir H0LT2 nden alleen na i 95 oent door We erverkQoper gevraagd wordt beUald dai de bf my tei soKriftenJ i er niti lectMiU tor si n t ecliïlztjn vak den pabrifi Tit WotM fran ontvangk van IIOBEHÏ J V ERGEER GOUDA Beveelt zich beleefd aan tot het schaven van KOPLATTBN ARCHITRAVEN en LIJSTEN volgeus op te geven profiel Ook tot het zagen vanTOÜGSTUKKEN en verder alle zaagwerk wat tot het vak behoort Met en zonder levering van hout TANDARTS E cAssrm Torrmarkt 171 uonda Ö4GEÜJKS 1 BllLïil van 10 tot S uur behalve ZONDAGS ei WOENSDAGS vw middag Agentuur bg de Firma VVed BOSMAW te Gouda tt®P j P DIKE OODB SCHIEDAMMER GENEVEB Merkt NlGEtTOAP Verkrijgbsar bS M PEETER8 Jz tl B AJb bewijs Tan eofatheid i cachot en kurk steedi voor CHIEPAM p HOFPB Open bare Verkooping te GOUDA ten ovirataan van den Notaris G C FOBTOIJN DROOGLBBVËR op MAANDAG i OCTOBER 1897 des morgens te elf uren in het Koffiehuis kHa Moiiiit aan de Markt van No t Ken goed onderhouden HUIS en ERF ifa rin BEOODBAEKERU gedreven ordt aan de Spipringatrjat t Óoud f Wyk F No lil verhèuid bg ide week voi jW a Een goed Dn rhouUu i HUIS euI F daarnaast Wgk F No U erhuurd b p week voor ƒ 1 70 1 f No B jEen HOIS n EBF in ian Vtolenz ng jRozendaal te Gouda Wyk M Noi 17 Tefstond te lanva rden i iiio 4 Een HUIS en ERF in het Klooster $ la n de Niei o Haven te Gouda Wyk N I o 71 verhuurd bg de week voor f 0 70 1 Nos 5 b 6 Twee HUIZEN en ERVEN m het Ouae Halletje in de Keizerstraat te Gouda Wgk K Nos 176 en 177 Verhuurd bg de week voor 0 50 en ƒ 1 30 No 7 Ben 0018 n EBF in do Jan Philipslaan in de Korte Akkeren te Gouda Wgk P No 337 Vorhaurd by de week voor ƒ 1 20 En No 8 tot 10 Drie HUIZEN ERVEN en GROND if de Vierde of Baggneokade te Gouda wyk R Nos 438 439 en 440 Verhuurd by de week voor 1 20 1 30 en 1 35 De perceelen zgn de 3 laatste we kdagen voor den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op den verkoof dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda BEBItHT VAN INZET BE BOÜWUMONINS no 6 met diverse perceelen Wet Boot en Bouwiand te BËRKENWOUDË Perceel 6 1900 7 1200 8 1100 9 1200 is bg veiling op 22 SEPTEMBER 1897 in de perceelen bg notitiën omschreven in bod gebracht Perceel 1 5100 2 3900 3 2000 4 800 6 1900 Samen ƒ 18200 De verhoogiug en afslag in perceelen en combinatie bljft bepaald op WOENSDAG 29 SEPTEMBER 1897 ten tien ure ten huize van D M BKIIIN aldaar ten overstaan van Notaris MAHLSTBDE te Bergambacht DEKLATTE1 te 3Soop BLT H Hf Au Bera Ambaeht QPmnE mmm I in ééne xttUng te MOORDRECHT t n overstaan van den te Gouda resideereudenNotaris i G C B 0RTÜIJN DROOGLEEVER op VBIJDi Ö 15 OCTOBER 1897 des morgens te elf ur n in het Koffiehois van J de 1 WILDE op het Dori van No 1 tot 3 Een net goed onderboaden engemakkelgk ingericht I WOONHUIS getJ A en B 210 bevattende 6 Kamers Keukeu Kolder ea Zolder E f en Tuin Boomgaard I ynbaaQ van 4 paden Scburen 2 Akkera benevens nó 3 HUIZEN en ERVEN getepkend C D en E 210 en een perceel uit mnatend WEiLAlD staande en liggende iu de Oostpolder te Moordrecht nabg het dorp te samen groot 1 hectare 26 aren 90 centiaren Mn 3 perceelen Het HUIS get A en B 210 met Tuin en Boomgaard zgn in eigen gebruik en te aanvaarden by de betaling der kooppenningen het Hnis C 210 is verhuurd voor 1 per week de Huizen D en E 210 elk met een Schuur en 2 paden elk voor 1 20 per week en het Weiland is te aanvaarden 1 November 1897 en thans verhuurd voor 100 per jaar En No 4 toi 8 Een enkele jaren geleden gebouwde goed onderhouden BOUWMANSWONING genaamd VREDEBEST W k B No lOG met Earnmolen en Stalling voor 24 stuks vee met iiïchunr en Paardeastal Wagenschuur Bergplaatsen en 6 roeden Hooiberg benevens eenige perceelen htni WEI en HOOILAND staande en liggende aan s Oravenweg en in den Essepolder in de gemeente Meuwerkerk aan ten IJssel te samen groot 22 hectaren 42 aren 76 centiaren Mn 3 perceelen Te aanvaarden de Woning enz deii 1 Mei 1898 en de Landeryen den 15 November 1897 Betaaldag der kooppenningen 1 December 1897 De perceelen zgn te bezichtigen de 4 laatste werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 oren Breeder by biljetten die met alle verdere inlichtingen van 7 October aanstaande af te bekomen zgn ten kantore van den voornoemden Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Zuivere BORDEAUX WIJNEN Aanbevelend SLOTEMAKER C i NILU CAGiTANi IS EEN 2y Cents 8IGAAR raet eene reeds 50 jarige uitstekende reputatie Sigaren Magazijn Gouda tVUDSTRAAT Aim Aanbevelend S BRAAT Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eexa pracla tigr jcxet iarLg ericli t HËERENHOS met TUE staande aan den KAÏTENSINGEL Wijk Q No 141 HetHuis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig eKelder Boven 3 Kamers met achter een g root Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtigeGang raet Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en gerael ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 mnm teheoofinq te Moordrecht ten overstaan van don te ou fa resideerenden Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER op DINSDAG 26 OCTOBER 1397 des morgens te 9 uren ten storfhuize van den Heer A TurriEO aan het Dorp get A en B 210 van eenen natten INBOEDEL waarbg gewerkt GOUD en ZILVER en eene groote party TURF Daags te voren van 9 tot 12 eu van 2 tot 4 uren te zien Nadere iuliohtingan geeft voornoamde Notaris