Goudsche Courant, dinsdag 28 september 1897

Dinsdag S8 September J897 No 738 36ste Jaargang miwm mium NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd BISPIN6 GOUDA Zaterdag en Zondag EXPOSITIE rT £iJl HET Dieowe naar de eischen des tjjds iDgerichte Hagazyn TTOOÏS CONFECTTIE Tr £kiT PEEfc m eigen inrieliting voor KIcedereii naar Maat onder leiding van bekwame Coiipenrs Goede afwerking ► Reëele bediening Mm BWl IkWÊ Pllllll uitsluitend Contant E K OPENING MAANDAG i SEPT Ouudi Drak ru k BBINKtUM k ZOON BINNENLAND GOUDA 27 Ssjjteaibef 1897 Gondfl 18 weder een mooi magazyo rflker gewordeo door het opriebteu vao het heereiiBQ kioderkleedingmogazgo van de bh Gebr Biiping dat gereatigd ia op do Markt io bei pind vroager het iHerthoiac gesaamd en waar de heer WolfF tot ïoor korten tiJd büd drogislzaak ia beeft oitgeoefeod Zaterdag en Zondag werd eer net geeipoBeerd Een talrflk pttbliek was den geheelen avood en dag op de atoep b genoemd magazija ont de Tersohilleode modeartikelen te bewooderea Het geheel is naar de eischen des tyda ingericht de winkel is zeer ruim de Toorraad is enorm de goederen zgn vao de bekende firma Peek en Cloppenbiirg die op het gebied an confectie hare spori n heeft rerdieud tarwfll Toorzeker de pr zeu ook büiyk zullen flo Wy bopen dat genoemde heeren door eene goede bediening te verzekeren zich de gunst fan bet publiek mogen waardig maken Heden werd in bet café HarmODiec alhier een Kegelwedstr jd vrye bato geëindigd 800 kaaiteo Tan 12 ballen werden geworpen De pryznn weiden behaald door de heeren K Vnijk ta RotierdaD mut 85 ponteo 2e prya W P Walraven te Rotterdam met84pnnten 3e prys J Schinkel te Gouda met 83 punten 4e prijs H W van der Groen te Rotterdam met 82 paoten 9 9 na 5e prys J Smit te Goods met 82 paoieo 7 9 na 6e prys H D C Matder Den Hnag met 80 punten 7e prys Theod A van Buureo te Rotterdam oiet 79 ponten 9 na 8e prjjs Beckeing te Holterdam met 79 paaien 8 na 9de prya F Bisping te Ooada met 76 pinten De statistiek der sterf ten over April 1897 wpst aan dat in Zaid Holland met eene betolkiog van 1 082 678 iowooers bet aantal orarledenen met levaoloos aaogegeveDra op 1000 inwoners per jaar bedroeg lö 74 Op 1000 inwoners komen in die statistiek de volgende gemeeoteo voor Oelft met 19 38 overledenen Dordrecht 23 21 Goada 26 20 Deo Haag 15 88 Leiden 22 11 Rotterdam 20 45 bohiedam 17 82 Do nitilsg van de harddraverij op de i EVILLETODl FLIIVTAT10i U Üeie ug hem met eeo vreemden blik na en trad toen op do jonga vrouw toe die hy uitvoerig op de hoogte bracht Tan wat er gedaan en vooral niet gedaan moest worden Na oen uur was het grootste gevaar geweken eu verliet hij Kinga Hall om den volgeuden dag terug te komen Mary liet een üég ig6 halen en richtte zioh in om den nacht wakeode naaat het wiegje van haar kind door te brengen Het was een bange nacht voor de arme moeder Uit de verte hoorde zy beneden het gedruiach der feeatelijkheden totdal om drie uur allea rnsiigen stil werd en Francis even zyn hoofd om de deur stak Op een geiuststellenden wenk liet hij haar eobter weer alleen Alleen eo verlateo zaoals ze ziek sedert haar huwel k gevoeld had nadat hare oog n waren opengegaan ten Ofiziohto van het rechte karakter van den held barer meisjeadro men en de verhoudingen die de wereld waarin ze verkeerde gedoogt zonder sebaamte of verwondering aan den dag te leggen Ze had er zich langzamerhand in geschikt en meegehuicheld ter wille van de eer van een gemeea obappelijken naam eu wat wa thans haar loon Sedert de ontmoeting in Brighton varen immers haar eohtgenoot en Kunioe haar vroegere vriendin het voorwerp van dienatbodlh n salonpraatjaa I Boorlaan te sGravenhage die omtrent half zeven aar eindigde was als volgt 1 f 250 Pfinses Olgn eig E Biodervoec te Zuidhoro bergder J F d B er 2 f 100 Jonge Tabor eig en bereider A de Ridder te Noord Upolder 3 f50 Graaf Adolf II eig G Kniyt te Stadskanaal beryder A Öiderius De pryaeD werd o uitgereikt door E L graaf voa Limburg Stirum voorzitter van d afdeeliog eGiaveohage der HoU Maataobappy van Laadbouw die o a ook holde bracht aan de i neetor der pikeurs den heer Jan de Boer die juist 35 jaar geleden op dezelfde baan dea eerdleo prya verwierf Ofichoon de snmenstrekkiug der laodbouwaangeiegonheden aan één ministerie nog niet haar beslag heeft gekregen wordt reeds gemeld dat de regeeriug voor de betrekking van directeur generaal van don landbouw het oog zon hebben op den heer mr Sickesz lid van de Eerfte Kamer der Staten Generaal president van de Heide mAAtsobappy Het hoofdbeatnar van Tuiubouwt heeft de volgende prysvraag uitgeschreven De Ned Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde verlangt een boek handelende over Plaotenaardrykaknnde met het oog op den toinboaw gesc ilct om ais Imr en leeaboek te dieneQ tot zelfoefeDiug voor aauslHande kweekers of tuin bouwkundigen en tot leiddraad by liet tuinboow ooderwyR Voor een naar het oordeel pener hiervoor te benoemen commissie voldoend antwoord lopft de Maatschnppy nit haar f ouden meilaiile en f250 De antwoorden worden verwacht bij den geeretarispenniugmeeater vóór of op den 1 Juni 1899 Niettegenstaande de rijzing van den prys der Toedingsartikelen levert de varkensteelt in din laataten tyd in de Neder Betuwe niet oobe langryke voordeelen op Opkoopers van varkens voor Engeland bieden reeds 19 a 20 e per KG tegen 14 a 15 c in t begiu van dit jaar doch vele fokkers wenschen tegen dien prya niet te verkoopen daar zo nog meer voordeel verwachten van t verder mesten Dinsdagavond is te Zwolle eene apellingmeetiDg E gehouden die goed bezocht wan en waarin eeoe Zwoiache afdeHogc der Vereoigingc werd opgericht waartoe 16 nieuwe teden toutraden zoodat de afdeeling met 40 leden begint Sedert een paar dagen werd zg bedreigd door een openlijk Bobandaal zonder dat zij met grond Fraocia kon woaraohuwen of opeulijk met de Richards breken Ze rilde Als zij nu ook haar kuid eona moest verlio en Angatig bracht zo de hand naar het hoofd en stond op teneinde bet bloed dat in hare aderen dreigde te verstijven eenige afleiding te verschatfen ScLyiibaar kalm ging ze het vertrek op en neer maar io baar hoofd bonsde het en baar hart sloeg met luide onregelmatige slagen Baar ing de deur open Eene verblindend schoone verschijning in wil nachtgewaad rijk met kanten versierd verscheeu op den drempel Eunice 1 en met wijdstarende oogen wilde Mary haar afweren fOoh laat mij binnenkomen smeekte Ëunico en de tranen in bare atem waren te echt om voor de tolkon van schïjagevoel door te gaan Zg omhelsde Mary die geen tegenstand bood flArme Mary arm kind zeide Eunice en ze trad behoedzaam op het wiegje oe Fin wij waren infusaohen zoo vroolyk Maar ik wist het niet en eerst eooeven vertelde Dawson mg er iets van Ge zult wel moe zgn wilt ge mij voor ulaten waken Ik heb sir John gezegd dat ik hier he ging hij houdt Francis gezelschap in de bibliotheek die ook niet slapen kon Neen neen riep Mary heftig ik sta aan niemand mgne plaats af en zich wild op de knieéo werpende riep ze hartstocbtelgk Mgn lieveling mgn alles aU ik u ook nog moest verliezen ƒ Eunice ataarde haar j t angstige verbazing en met een gevoel dat hier geheel nuttelooa was In deze byeeoltomst zette dr P Buitenrust Hettema het doei der beweging volgens h t verslag io de Zw Ct c als volgt uiteen Op den voorgrond stond dat de vooratandera der beweging uiet will n een phooetiache spelling Die dat willen moeten gaan naar de wilde vplken welke nog niets hebben opgeschreven De voorstanders willen hlechta het bestaande stelsel voortzi tten De Vries en Te Winkel grondden hun spelliuR op da vier bekende rebels die van da beschaafde nitspraak die V8Ö de gelijkvormigheid die van de overeenkomstigheid en die van de etymologie Wanneer één dezer vier niet doorgaat geldt een der andere maar nu ia het do groote moeilgkheid dat men nooit van te voren weet welke regfl zal worden toegepast en zoo zyn dio regels sleutels geworden waarvan een gewoon mensch niet weet of by zs rechts of links draaien moet De voorstanders der nieuwe spe ling willen die rente s vereenvondigeu het groote aantal uitzonderingen doeo verdwyoen en allereerst i en eind inakeu aan den regrfl der etymologie Zy vragi o en dit gftldt ook van de vreemde woorden nift naar de afkomst van oen woord by ben beslitt de nsa het gebruik By de tegenkanting die deze bewegiug onder vond is nao de voorstanders vank toegt dicht Wilt zy niet willen Er zyn er zelfs die ben Wac iildigden allerlei dialeoteif te willen achryven Men zei dat zy ouwetensctinppelyk waren wet dan wilde egg n dat er geen weteLSchap io hun spnlling wordt gevonden Maar vragen de voorstanders mag in een spelling voor algemeen gebruik bestemd de wfctenachap wel op den voorgrond treden De vereenvoodigers zouden breken met de hieitorie Ahaf men iu de middeleeuwen en in de 17e eenw de regels van De Vries eu Te Winkel toepiste 1 De vereenvoudigers willen binoen de grenzen van de u3us vrijheid voor het individu En dat ome taal door t emisaaobaigingsuitgangen zou worden verarmd ontkent apr ten steiligate Hy raadt hen die dat beweren aan eens de werken te lezen van Mare Emants Keiler Brnndt van Doorn en Pol de Moot En bovendien wat de grootste denkers noodig hebben om hun innigste gedachten op papier te zetten is daarom niet noodzaketyk voor dagelyk cb gebruik Het zou syn of men lederen ververknecht wilde dwingen te schilderen op de maoier van Rembrandt Het bezwaar van leelykheid i echter bei grootste argumentMen is na eenmaal aan ds spelling van De Vries en To Wiakel gewoon Maar i anneer men vereenvoudigen gaat isdnt j Ban Het luide srtikken van Mary sneed haar door de nel üe wns medelijdend en hulpvaardig van aard ze was ook hierin eene echte vrouw Zij knielde naast Mary neder en zonder op naar afwijzend gebanr te lettoii zeide ze H mt ols dan samen bidden Ik heb wol geen kind maar ik zou er zielsgraag een bezitten misschien voegde ze er peinzend bij misschien zou het mij beter maken Ik ben zoo ijdel on zoo weinig ernstig Mary keek haar aan IJdel was Eunibe zeker maar ook slecht p Kr sprak zooveel medege oeI zalk eer diep medelijj en uit hare manieren dat Marj aan teen huichelary kon denken Ik dank u zide zg half overwoonen maar ik ben t liefst alleen Ik bon dat gewoon Francis heeft zoo zijn eigen genoeg ens en mijn karakter is in stryd met de tegenwoordige levensopvatting Laat mg nu alleen wilt ge Kunico ging aarzelend heen moar in hare ooron klonken de op zoo o wanho igon toon gesproken woorden Mgn lieveling mgn alles als ik u ook nog moest v rliezen Op hare kamer gekomen baratte zij in snikken uit maar wat ze zichzelf bekende en verweet kon niemand weergeven Zoo vond baar sir John in den vroegen moi en Wat Mheeit er aan Eunice P vroeg hg liefderijk i irWat is er geboord P Het kind is tooh niet erger Laat u niet zoo door uw gevoel meeileepeo Eunice Maar Eunice snikte voort hartstochtelijk en zonder ophouden Eindelgk barstte zg los O ik ban aleoht geireeit en liohtzionig en alleraerst ter wille van de jeugd Men ia er hoe langer hoe meer op uit het onderwys zoo in t richten dat het kind zich rekenachap zal gaven van bet een het doet zoodat steeds de vorming van de ziel van bet kind in het oog wordt gebonden By de bestaande spetlingsbeginselen moet men deze methode loblaten En met alleen dat ma ir ook wat een tyd gaat er verloren Na nog met nadruk te hebben gewezen op de belangen van Zuid Afrika en op die van onze landgenooten io Ned Tndië eindigde spr daa ook met nogmaals het groote belang uiteen te zetten dat juiat voor de opvoeding van het kind ia gelegen in het op zy scboiven van al die overbodighedeo Als een voorbeeld dat leerplicht io ons land niet overbodig is noemt de sHaagacbe Crt c het geval van Schevenin en Daar hebben vbq 1891 96 aan een der kostelooie scholen 426 kinderen de lagere school verlaten Slechts 97 hadden site klasseu doorloopen naar antlere acholen gingen 43 overleden zyn 11 De overige 27 of byna twee derden verlieten de school vóór t eiod en badden dus zeker geen voldoend lager onderwys ontvangen E A FraoBcb soldaat die by de maaoeuTrea in een dorp was maakte oa afloop van den dieD $ eene wandeliog toen een klein iu lompen gebald meisje hem ïhterna liep en bedelend bet handje uitstrekte fiy meende bet liicd te herkennen keek baar nog eens gded in het gelaat noemde baar by den onam en een oogeoblik lafer aloot hij zyn tienjarig r usje io de armen Het kind waq eenige maanden geleden spoorloos uit bet ouderlyk hnis verdwenen zy was dior kermisvolk gastolen en voor het bedelen afgericht waarby bet ooKelnkkigs meiije veel miahandeiingeD eo ootbenogeo li d moeten ondergaan De verheugde broei er zette zyn weergevonden zuije ntf dafleiyk op de trein oaai fi ii maar bot kind viel onder het ryden van vermoeienia in laap en ontwankte eerot toen zy de plaats barer beatemmiog reeda was roorbygestoomd Dit bemerkende maakte zy zonder bedenken het por tier open en sprong uit den frein Gelukkig bleek zy geen ernstig letsel bekomen te hebben eo weldra zag zy bare ooders weder Ulk bevat de volgendi muzikale levensregelen Ze zijn siet te v talen doch de lazert die aan muziek doet zal genoeg Duitsoh rerstaan om ze te begrypen Set klu wie Lis£t Fromm wie Beet on ge bobt gelijk dat fre me nooit kondt be miniion Ik spoelde met vuur Ik dacht aan niets dan aon mg zelve en toch het was niet met opzet 3ir John bo rde niet alles wat ze afgebroken uitbracht maar bij giste wat zij bedoelde Kij zelte echter niets en verliet bet vertrek Eunice atin zich zelve overlatende Hg wist dat hare tranen en haar zolfvervrgt oprecht waren maar hj wist ook hoe koud en wispelturig zij was Morgen zou ze miaschion hare droefheid vergoten zijn Kn toch hij kon niet nalaten zich te verdiepen in do toekomat als Eunices karakter eens inderdaad veranderde ten goede Zo waa den laatsten tgd wel even coquet als gewoonlijk maar er wai toch iels anders in haar wezen gekomen iets wut hem zeide dat or ook voor hem mlaschien nog kans bestond op een beetjo hooger levonagoluk dan t geen de vervulling van zijne ambtspliobten hem verschafte Pas OP sir John de vrouwen zyn zulke wonderIgko wezentjes en The Ferns ia zoo atil en eentonig voor zulk een mooie jonge vrouw ais Eunice Ook IS uw hasr grijs als men t nauwkeurig beziet eu ai misstaat het u niet ge zyt n et jong on geestig a s Frsnoia Ward IX Professor Thompson ia in de wolkan F anois hoeft hem vrgon toegang gegeven tot al de familiepapieren en overblijfselen uit den ouden tijd die op zijn geslacht en dat van zijne vrouw betrekking hehben en io de lamberroom bewaard worden fTordt ervafotf