Goudsche Courant, dinsdag 28 september 1897

BIrecte SpoorfegverblDdlngen met GOUDA Zomerdlenst 1897 AaDgevaogcD 1 Mei TUd g 7 6 iR BUS O no 87 9 64 10 11 11 18 ll l 18 18 19 86 1 84 8 48 8 67 4 68 4 66 6 88 6 61 6 14 7 81 7 68 ll l 18 18 18 86 11 88 18 88 J 11 86 18 8 êW 11 48 H 4 i t n 61 18 38 18 66 1 68 4 4 16 10 llOTTÏRDi M 0 O ü D A ll iO 10 0 9 40 9 4710 18 10 80 11 88 7 86 8 8 40 9 88 9 6 10 8 11 64 18 08 18 47 7 46 8 l8 9 00 47 lOilS SOUDl DEN Bil e 8oud ZennhuiMDMoerkapelle Zoetormeor Zogwaard Voorburg t Hag O 7 SU 8 80 9 17 9 84 10 14 11 16 18 16 18 88 1 87 8 46 4 48 6 86 6 64 117 84 7 49 l 88 8 64 8 64 10 8 11 16 2U 7 488 48 18 40 i Ol 10 r 2 2 7 68 8 61 18 61 8 18 10 16 V 8 07 08 ir 1 06 8 8 10 87 lU 8 18 9 08 9 46 E4 10 44 11 46 18 4 1 10 8 06 4 16 6 16 6 66 0 88 tJU 8 114 8 81 9 8 88 10 88 11 6 11 44 DBN HAAG GOUDi Hage 6 4 7 80 7 48 8 8i 4 10 1111 87 U S8 1 36 8 44 3 40 4 06 4 88 6 8 18 7 18 7 66 88 10 o Voorb 6 69 10 17 1 41 1 Z Z gw 10 88 1 66 4 68 M Zof M 6 17 10 48 0 ♦ ïf J JJ o 1010 38 Boud 8 88 7 60 8 18 9 03 10 1810 6411 67 18 608 17 8 14 4 08 4 88 6 16 DTBÏOHT 8 OBPA UtMokt 8 38 7 46 8 4 9 90 10 18 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 8 86 5 7 6 Woerden 68 8 08 10 88 11 86 4 18 M Ondewater 7 07 8 14 10 48 4 84 Gouda 7 88 8 87 9 81 9 68 10 68 11 10 18 111 88 8 46 4 87 8 80 07 7 898 88 O I D i U T KUCHT ttoBda 6 S0 8 37 7 68 8 81 9 07 10 19 10 87 18 00 18 68 8 80 8 17 4 88 06 üudew 6 46 8 64 11 14 8 87 Wowdeii6 68 7 3 8 18 11 88 8 46 Utiwkt 18 7 88 8 88 9 0 9 89 10 6111 46 18 89 1 86 3 08 S 66 8 9 10 17 10 86 7 10 10 84 8 84 8 84 7 18 8 48 10 41 8 60 6 08 4 7 8 S 69 11 18 11 18 AKSmaDAM OUDA 8 16 o6 i 8 14 1 18 111W M 48 G o U B A A M S T E B D A M l VI SI 48 10 67 18 10 4 11 8 1 9T 10 60 l 1 18 6 18 10 17 10 88 11 41 ho n Zahrfühlend wie Mo zarl TritUesi vie eln Sehu maDD c Gotea wirkend wie ein tWeb rf ErfriBohend wie ein B cb € Fritdferiig ie iHandeU Deok an daa Verdi€ r ea Sohaa deinen N cbslen nicht Trittanc De eaqnête door De Kampioen ingesteld inzake de orisi i in den rijwielhaDdel heeft jmiü hel licbt gebracht dat zeer vele fabrieken en handelaren alt bon meening ie kennen geven dat geen iirüsrerlaging oor bet volgende jaar te rerwachteo is Toch galooven wji uit rerscbillende antwoorden ran firma s ÏD verband met de ongehoord lage prezen die men tenminste in Amaterdam in de winkelkasten van bynaalli handelaars kan aansctioowen te moeten op maken dat door de koloaBkle loename van fabrieken zoowel in het binnenland ala io bet boitenland en Amerika ongerekend oog het groot aantal handelaars dat selve uit diverse onderdeeleu vervaardigde r wiolen van een geimprOTiseert merk of wel zonder merk aan den man tracht te brengen en vrg algemeeoe pr sverlagiug niet kan uitbiüven Dat einds lang door de meeste fiirma a flinke rednctied by aankoop wordao toegestaan behoeft zeker wel geen betoog en zeker bet ook dat enkele firma s voor een machine de hoogste pr s van hno pr Conraot kunnen maken zonder een cent korting daar er ateeds meuschen gevonden allen worden die ten alle tijde om welke reden ook den hoogsteo prys willen betalen al is een merk van miBflcbien nog betere qnaliteit en afwerking feel billgker verkr gbaar De werkstaking der ormers in de metaalfabrieken te Bprlgn breidt zich uit tot de aanverwante vakken Een door ongsveer 1000 raetaalarbeidera bezochte vergadering bealoot alle gieturyen te boycotten welke voor die fabrieken waar bet werk reeds gestaakt i nog eeo bestelling uitvoeren ook al was die reeda lang voor de werkataking opgedragen Reeds is Berlyn in werkstakingsdistricten verdeeld en een commissie van vijf leden gekozen Tegelgk zyn leiders der werkstaking naar de provinciën gestuurd waar weldra ïn de groote gieterg te Wolfenbüttel bet werk gestaakt wordt Te Berlyn is dit reeds in zeventien gieteryen geacbied waaronder die der wereldbekende firma Lulwig Löwe met oogeveor vijfhonderd vormers De Berlynscbe arbeidiraad bood weder zyne bemiddeling aan waarop de bond van patroons in den aanvang der volgende week zal aiktwoorden ui Bet juiste getal der slachtoffera bg de aanvaring voor de bafen van Finme tuascbeo de Ika en de iTbyriac ia nog niet bekend maar daar er voor zoover tot dusver bekend is twintig personen zgn gered zyn er ver moedelyk dertig in de golven omgekomen Tot de tlachtoffen behoort de theoloog dr Koppalik hoogleeraar aan de universiteit te Ween en De kapitein van de Ika is in hechtenis genomen Hy beweert dat de Thyri8 hem onverhoeds den weg heeft afgesneden en dientengevolge het onheil is geschied Cit een onderzoek is echter naar de Voss Ztg c meldt geblfken dat de achuld geheel en al by den gezagvoerder van de ïkac ligt De kapitein van de Eogelacbe boot handelde volkomen correct n atelde nog krachtige pogingen in het werk om de drenkelingen te redden Hy gaf zflifa zya mitrozen bevel om over boord te springen en dezen keerden eerat terug toen al bet mogelyke wqs gedaan De knpitein van de Ikac daarentegen wist niet wat hfta te doen stond en verloor by het onheil het hoofd waardoor de omvang van de ramp noodeloos vergroot werd Te Londen is het gebrtiik van kookgas thana zoo algemeen dat bet voornamelyk op Zondag het verbraik van lichtgas nab j komt 8 86 8 48 8 4 9 6 9 G6 6 68 6 08 11 19 86 7 86 7 88 7 8 7 46 7 66 8 88 4 66 6 06 6 14 6 81 6 87 Oeuda Moordreeht Niettwerkerk OapeUe Botterdam Oouda Inalardui CSt aotterdam Capella Kieuwerkerk Uoordreoht douda Op de jwirmarkt Vry ag te Westerbork gehonden bood de landbonwer J R v d Molen eeo jongen stïpr te krop aan en vond eeo kooper in den handelsman W Wicheriog De eigenaar van bet dier liet dit voor eene som Tan f35 en W bood f32 50 das nog twee gulden vyftig cent verschil waarover mpn t niet eeoa kon wo den Na probeerde men het eens ovei een anderen kanten He zaak kwam in orde W wvrd kooper voor 12 et bet halve kilo De stier moest do gewogen worden en men ging er mee naar de waag eu daar bleek bet dat beiden zoowel de verkooper ala de nieuwe eigenaar zich deerlyk in do zwaarte van bet beestje hadden vergist want dat viel nogal toe zeer io t voordeel van den verkooper De stier woog 470 halve kilo s zoodat van der M die hem Toojr f 35 gepresenteerd bad f 56 40 knn oatvangeo Het tNeue Wiener TagebUtt vertelt etn trekje uit het familieleven van deu Duitschen keizer waaruit blykt boe innig en eenvoudig de voreteiyke echtgeuooien met elkander omgaan De £ eizer was op bei pont van Berlijn naar Budapest te vertrekken en bad vooraf ean gesprek met den Oostenrykachen gezant d n heer Vao Szög yny Als gewoonlyk maakte hy zich wat warm io den loop van bet gesprek toen hy plotseling op zijn horloge ziend verccbrikt uitriep Datii heb ik me nu verlaat Laat als t o belieft uw telepbooQ net bet paleis verbinden opdat ik ten minste zoo van myo vrouw afscheid kan nemen c Aan s Eeixers verzoek werd voMaao waarop hy door de telephooD xjjo gemalin goeden dag zeide Daarop wendde hy zich lachend tot den gezant met de opmerking Ziezoo dat ia in orde laten we na de paar minuten die wy nog hebben verpraten Weldra maakte de vorst zicb gereed om te vertrekken toen juiat een hofrytuig voor hel gezantschapsgebouw stilhield waaruit stapte de keizerin in een kearige morgenjapoo gebald in een langen mantel Toen zy den Keizer en den gezant had begroet maakte z j bare veroo pchnldiging dat zy io morgeutoÜet aankwam amaarc voegde zy erby ik kan toch myn gemnal uiet zonder een woord van aftoheid lateu gaan t In minder dan 60 uren reist men thans vao Louden naar nger Met den wekelykscben luxetrein uit LAodeo bereikt men Gibraltar in 56 uur V daar vaart men per stoomboot io 3 uren naar Tenger Dezer dagen kwam de eerète reiziger met dezao luietrein uit Gibraltar te Londeiraan De reis was een record zij bad mair 56 nur geduurd De aankondiging van een wetavooratel tot invoering van leerplicht hier te lande heeft roeds groote opsohndding teweeggebracht in bet clericals kamp Hoe kan leerplicht worden toegepast zooder den Rchoolstryd weder te doen ontbranden Wil men dan in gemeenien waar geeu by oudere school mogelyk ii de oudW dwingen hun kinderen n ar de verfoeide openbare school te zenden Wil men ben die igemoedabezw8reo hebben tegen inenting voor de keuo stellen 6f in stryd met bun overtoigiog te handelen óf gestraft te worden wegens schoolverzuim Uit het antwoord door den minister Pierton eergisteren in de eerste Kamer gegeven blykt dat de regeering trachten zal een oplossing voor tfl dragen die rekening houdt met de bekende bezwaren Vau dit kabinet zoo verzekerde de Minister kannen geen voorstellen verwacht worden blyk gevende van miskenning van de groote beteekenis van het byzonderonderwys c Eu ua gewezen te hebben op den plicht om den amet weg te nemen gelegen in de r rwaarloozing van zoovele kinderen eindigde de Minister met deze verklaring 11 86 11 60 10 1 10 89 10 88 10 48 10 4 6 8 7 61 8 88 8 88 10 18 iDat dit echter geschieden zal met in acht neming van alle rechten en alle belangen en ernstige pogingen tallen worden aangewend éb te zorgen dat de beëindigde schonistryd niet weder zal ontbrandeo daarva kan ik zooder aarzeleu van de zyde der regeeriog de verzekering afleggen c Na deze verklaringen bestaat er waarlyk geen red n voor oogeruslheid by de clerical en Laten zij de voordracht afwachten Eerst als die bekend is zal koDnen blijken of inderdaad met alle reobteu en alle belangen beboorlyk rekening ia gehouden ïn aaualaitiug op hetgeen op bei congrea vour openbare gezondheidsregeliug te Amsterdam gezegd is en voorgestelde conclusien van den heer D F van Esvelt willen wy de aandacht onzer lezers vragen voor enkele mededeeliugen omtrent een nuttig boek dat dezer dagen by den uitgever H Gerliogs te Amsterdam is vericheneu Omdat men ait deo titel De Tobercaloseby ïiet Vee allicht zon afleideo dat men hier te doen heeft met een alleen vooT deskundigen geschreven en voor een leek ongenietbaar werk willen wy vooropstellen dtt de schryrer de beer D van der Sinys hoofdkearmeester aan het abattoir te Amsterdim ziJn onderwerp zoo aaotrekkelyk en zoo bevattelyk heeft behandeld dat laudboawera en veehouders en ieder in deze belaugstelUnde het boek gerust kannen raadplegen De prys is in lerband danrmede zoo laag gesteld dat die geen bezwaar tot aankoop kan opleveren De acbryver die dagelyks in de gelegenheid is de uitwerking van verschillende liekteu by het vee te keoordeelen heeft in bet byzonder zyn aandacbt gewyd aan de tuberculose d i knobbeltjesziekte die by veel dieren maar het meest bjj rauderen en varkens voorkomt een ziekte die zich meer en meer uitbreidt veelmalen zonder dat de eigenaar van het Te aau nitwendige verscbynselen haar by tyds kan ontdekken een ziekte waarvan bet byna vaststaat dat zij zich zoowel van t eene stok vee op t andere als van meuach op dier en omgekeerd voortplant By de menschen wordt die ziekte met den naam van tering bestempeld Zjj wordt hier zoowel als by de dieren veroorzaakt door uiterst kVioe slechts met eeo sterk vergrootenden microscoop waar te nemen levende wezens de toberkelbaoillen Deze leven ten koste van menschen en dieren die baar ongevraagd eu ongemerkt huisvesting verleend hebben en doen op de plaats waar y zich vermenigvuldigen verheveoheden toberkels ontstaan die het gewicht der aangestoken organen soms aanmerkelyb kunnen doen toeoemeo Zoo hebben door de groote boaveelheid gevormde tuberkela de longeo wel eeoa het dubbele da lever het vier of vyfroudige van hei gewone gewicht gekregen Een zeker geneesmiddel tegen taberculose is nog niei gevonden soodat al n at gedaan kan worden is oitbreidïng der ziekte teg n te gaan in de eerste plaats in verband met het belang an den veehouder maar niet minder iu bet belang der volksgezondheid De brdoeling van den heer Van der Slays met hei bovengenoemd werk is te trachten datgene over de tnbercalose mede te deelen wat vojr de veehouders en ieder die er belang in mocht stellen in hel algemeen uiteen pr ctisch oogpunt van belang kan worden geacht Wij meenen dat de kennismaking met dit geschrift waarvan de uitgave door den steun van de afdeeliog Amaterdam van da BollandBcbe maatsobappö van landbouw ia tot atand gekomen alleszins aanbeveling verdient voor ieder die iu de bestryding der tabercolose belang Btelt en ervan overtuigd is dat by de voortwoekeriog ervan een belangryke tak van welvaart op t spel staal en de volksgezondheid ernstig gevaar loopt 4 66 6 08 6 0 6 1 6 86 8 60 6 40 8 4S 8 10 88 4 10 4 M 4 60 4 67 6 04 6 10 18 87 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 4 8 3 0 7 10 8 14 liiatarduii 0 St Soldi 1 81 Aan den heer jhr mr A F de Savornin Lohman werd namens een aanla AmaterdamBohe vrienden en geestverwanten eeoe boekenkast vereerd met een album bavattande de namen der schenkers Dezer dHgen gingen aenige metselaar werksaam aan de openbare school te 8 roe gemeenteBarneveld met een zekeren B eene weldaoBchap aan dat hij in vyf minnten niet wa gg keren afstand te voet kon afleggen B spandezich zóó in dat by biervoor slechta vier minaten noodig had Naowalyka had by echterden prys zijnde 10 cents ontvangen of bü iel dood neer De sArobemBcbe Courante betreart dat in de Middelbargache Coorantc fa t moeiliike vraagstuk van de drooglegging der Zuideriee door de bearen Heyae en Beekman voor aa tehenstander van de zsak tot een onderwerp van scherpe polemiek is gemaakt De zaak ia daarvoor te zwaarwichtig en te zeer van technischen aard Men moei dit vraagstuk niet tot een onderwerp van propaganda en van volksovertuiging maken Daartoe is het ongeschikt Het kan uiet door den groeten hoop worden o Ioat Technici iogeniears finaaciers agronomen oeconomiaten zyn daartoe aangewezen Nu aoht de Arnbemsche Courante het oordeel van de staatscommissie van 1892 dat nl de voorgestelde drooglegging technisch mogelyk is niet afdoend Hoeveel waarde baar verslag moge hebben ahet ia nog uiet onderworpen geweest aan eeo oon trad iet lir debat van deakoodigeD Ook de vraag of de uitvoering van bet werk binnen onze financieele draagkracht ligt en of bet geld pfoduciief zal zijn acht het blad oog een open quaeatie En evenals de technici het in deze niet buiten de financiers kannen atellea kunnen da Bnanciers niet zonder de berekening der agrooomen wat de waarde der drooggelegde gronden zal weien tot een besluit komen En wederom hebben dan da oeoonomen een woord mee te spreken Want een speciaal werk welks danr up dertig jaren wordt geschat heeft natuurlijk op de arbeidsmarkt een zoo gedachten invloed ter verstoring van bet evenwicht dat bat met allen ernst en nauwkeurigheid moet worden bestudeerd opdat men de daarin voor de toekomst schuilende gevaren wete ta ontdekken en leere te voorkomen c De aArohemache Conrant wou maar zeggen dat het werk nog niet voor uitvoering rijp it Er zit xelfs nog meer aan vast dan hierboven aangegeven is Gistermorgen werd op bet postkantoor 1 Amsterdam een persoon gearresteerd ie ala assistent van de ambtenaren eenigen tyd aldaar werkzaam geweest was en daardoor io de gelegenheid gekomen is zich meester te maken van waarde bevatteode stukken Als verdacht van verdnisteriug zal fay ter basofaikkiag van de justitie gesteld worden Baron de Thonars die ondanks zijn appdl door den Hoogen Baad veroordeeld werd tot opzending naar Veenhaicen en die nit de gevangenis te Heerenveeo daarheen werd overgebracht is na enkele da en verblyf aldaar alweder ontvlocht De Midd Ct ontleent de volgende byiooderheden omtrent de aldaar plaats gehad hebbende inbraken Op niet minder dan zes plaatsen zyn de nacbtwerkers doende geweest Zij braken in in hei kantoor der stoombooten Valk in dat van de stoombooten Anoïe beide op den Kinderdyk en in bet kantoor der Oebr Bondewyoae in hei Armeniaansch Scbuitvlot Io al deze peroeelen werd echter niets vermist Verder braken de dieven hei kantoor open van den heer W N van dar Burgbl op de Heereogracht Daar weid een pakje centen ontvreemd Ook werd nog eec bezoek gebracht aas eea iu aanbouw zgnd perceel op deselfde gracht waar enkele timmermanagereedscbappefi worden vermist Eindelyk werd een poging tot inbnak gedaan in hei pakhuis van deu beer J 8 Tan Burg eveneens op den Kinderdyk gelegea van Greeowlch 10 8 11 18 67 10 04 10 11 10 18 10 87 7 68 7 6 8 08 8 18 8 88 8 86 8 61 10 64 8 68 9 10 7 86 8 1 8 17 8 87 8 84 8 41 6 47 87 47 1 14 6 66 18 4 89 4 68 10 34 10 84 11 10 9 01 10 08 88 9 88 4 10 14 7 46 48 8 18 I 4I 4 48 10 81 8 80 10 07 In erbtod mei ileie inbraken de poging emw ia li P P g rreateerd Dit ii ïfkere P B Ihier woonachtig In ma beiit werden twee beitel een ngptaug en MH breekgiM geronden Hg ia vermoedelgk p man i ïoorloopig OTorgebracht naar het liaia an arreal en bewaring Aaa i rerechillende peroeelen waar inbraak wai gepleegd waren do teekenen merkbaar dat an werktuigen gebraik wat gemaakt Te Monlpollier ign oen man zgn kind en lijD jehoODmoedor tengeiolgo van bet gebruik MD champignons onder heftige pgnen gestornn Ook een bond die er an geproefd had kwam om Voor hel aasiaenbof Io Beaniais ataat een ohtliaojarig moiaje terecht dat twee oode enachen door w rging rermoord beefl na ben eerst door raorphioe te hebben bedwelmd Tusaoben de beide misdaden ligt een maand het lük an bet eerste slachtoffer een grijsaard was reeds begra en Men twgfelt aan de Torslandelgke Termogens yan hot Terdor en schepsel hoewel het motief dor misdaden dnidelgk genoeg was Io beide geiallen waren aaniieDlgke sommen door haar meegenomen Voor eenige dagen bad iude villa aSophii te Zandfoort eeo ernstige gasontploffing plaats Dank zij het eaoedig optreden ran 4eo huisbediende Johann Orth bepaalde zich de achade tot eenige gebroken spiegelraiten onmiddellijk na de ontploffing Tloog deze nl oor de vlam been om dan meter af te sloiteo waarbg hg vrg ernstig letael bekwam zoodat men zelfs een oogenbijk roor bet verlies ran zgn gedicht rree de hoofdhaar ea snor zgn geheel weggebrand De betrokken v rzekeringsmaatsohappg heeft hem eene belooning aangeboden voor zgn moedig gedrag Omtrent de manoonvres in Hongarge door Keizer Willem bggewoond vindt men in de ËDgelscbe bladen met weinig lof gesproken In allerlei ooderdeelen kwamen tekortkomingen voor en niet op éen dag te noemen waren zij in dat opzicht mot de Dnilsch Keizer Frans Jozef moet zich dan ook een en andermaat vooral ook wegens de gebrekkige militaire voorzorgen bg de aankomst van Keizer Willem ernstig boos hebben ttemaakt en tegen een paar kommandanten hebben uitgsvaren als hg anders niet gewoon is Baltenlandscb Overzicht De Oosteorgkscbe miniater president graaf Bideni haefi geduelleerd oodankfl de wet die het tweegevecht verbiedt weg ns een persoooIgke beleediging hem in het parlement door dan Duitichnalionaleo afgevaardigde Wolff aangedaan Dese geeft in zgn b ad de volgende vooratelling van het gebeurde De heer Wol£f waa tot dicht by den zetel van den miniaierpresideot genaderd en vroeg onmiddeliyk op be dering over de bewering dat vermomde politieagenten in de vergadering ala bedienden van bet Huis aanwezig waren en h riep deo minister toe Al8 dat waar en juist ia dan ia het een erbarmel ka seboftenatreek van n Eenige Poolsebe afgevaardigden traden op den heer Wo ff toe zeggende 6een beleedigingen alajeblieft waarop de afgevaardigde herbaalde Al8 waar ia wat gezegd wordt dan is het een BofaoftoDBireek müuheer de graaf Graaf Badeni liet daarop den beer Wolff nitdagen door den korpaeomniandant graaf Hexküll en den chef van diens gdueraleu 6taf kolonel Rescb Do beleediger wees ah zyn getuigen aan de afgevaardigden dr Lemifich eo dr Sylvester As wapen werd het pistool gekozen en bepaald werd dat driemaal zoo worden geaehoten op vyftien pai Beide atr dera vuurden te geljikar tyd De kogel van den beer Wolff trof graaf Badeni boven d n wortel van da rechterhand droog door langa den onderarm eo eeo deel van den bovenarm en bleef daar in het vleesch steken Graaf Badeni had zgn tegenstander niet geraakt Het duel werd gestaakt en granf Badooi naar zijn paleis gebracht waar de kogel werd mtgesnedeu Uit het onderzoek van de wond bleek dat de beenderen van deo arm niet gekweat waren Na den afloop van bet gevecht reikien beide iegenstandera elkander de hand de miniater gaf de niet gekwetste linker De toesUnd van graaf Badeni ia goed men gelooft dat by spoedig hersteld zat zyn Hjj behoeft met het bed ie houden hg ontving in den loop van deo dag zyn referenten en later de mioiaters Voorloopig zal de miniater tM eeredienst Gautacb den raad preaideeren Da belangstelling in bet lot van den mimiüsterpreaident ia algemeen De keizer betuigde per telegraaf herbaaldelyk ign innige o vriendaehappelyko deelneaidg en vroeg tweemalen telegraphisch naar den toeaiand en beval dat ono bem op de hoogte zou houden De voorzitter van de Kamer dr Kathrein wan in perfoon zyn deelneming betoigeo Hetzelfde deden do getnigen vao den heer Wolff en Hille algefaardigden met uitzondering van de socialisten gaven hun kaartjes af aan aan bet departement van biunenlandacbe zaken De iFeue Freie Presse veroordeelt t e uitdaging van graaf Badeni ten sterkste I Wie zich zelf boven de wet stelt beeft moreel het recht verloren om van anderen achting voor de wet ie eischent zegt zy en zy acht het uiet denkbaar dat bet tweege ocht geèu politieke gevolgen zou hebben Er hebben geruchten geloopen dat de mi nisterpresident zgn nntalag heeft gevraagd doch deze zgn spoedig tegen gesproken Dooderdi g is te Athene aangekomen de tweede seoreiaris van het Russische gezant schap te KbuBtantinopel hy bracht den tekst der voorloipige vredesvoorwaardeo aan den Russi cbeo gezaui te Athene Deze noodigde de overige gezeuten uit tot een byeeukomst in de Riissiacbe ambassade ter bespreking van de wjjze waarop bet traccaat aan de Gri ksche regeering zou worden overhandigd Gisteren ia die bgeenkomst gehouden en daarin werd besloten dit de orerbandigiog hedet zal laaU bobben De GriefKche Kamf r zal dan oumiddellgk worden bgeengeroepen eo het bef in van de volgeode v eek een vergadering hoodon De regeering zal daarin echter het vredesverdrag nog niet jdadelijk overleggen om eeo overhaasle verwbrpiog te voorkomen In Gr ekscho regeeringskringen wordt uog steeds de lonp gekoesterd dat eeo wjiziging der vredesvporwaarden met betrekking tot de betaling dejr oorlogsscbatting en de iostetling der fioancieiile contrde mogelgk i Men melii zelfs dat bei vooroemen hestant onmiddellgl mei Turkge onderhandelingen aan te kooopeb waarbg Griekenland alle oorwaardi n z l aannemen en slechts betreffende de betaling der oorlogaachattiog andere voorstellen zal er sprake brengen Men hooji daardoor de internationale conti6le die de mogendheden thans willen instelleo op vreedzame wiJze te kunnen ontgaan Het il net waarschgnlgk dat de Griekecbe regeeriog tQt zu k een mnatregel zal overfiaan De voorwaprdn toch waaronder Griekenland de bemiddöling der mogendheden heeft aangenomen zÜn dnidelgk g noeg De Nordd Atlg Ztg tF brengt die nog eens in berinnering en wgst e r op dat de gezanten in bet bezit zgn van ee0 sciriftelgke verklaring der Griekscbe regeert ng waarbg zy zicb verbonden heeft de vredesvoorwaardeo aan ie nemen die de mogeodhedfo zouden vaststellen De Grie csche regpering weet dit heel goed maar zg wil zich tot het aannemen van de voorwaarden door de mogendheden met moeite en zorg vifn de Porte verkregen laten dwingen zegt I de kVosH Ztg hetzg door een vlootdemoii iratie in den Piraeus betzg door een blokkade Van de Grieksche kast Is dat de bedoeling der Aiheenscbe beeren zoo gaat de Vo 8 Ztg c voort dan kunnen zy tevreden gestald worden al is het dan ook op eenigsina andere wyze dan zy zicb voorsielleo Ue quaeitie ware dan op te lossen door een beVel aan Ëdhem pacba om door de Thermopylae op Athene aan ti rukken En het kan den mogendheden ook niet veel zorg baren eau paar oorlogsaohepen uit de wateren van Kreta near deo Piraens te zenden om de Helleensch belden tot zwy en te brengende Laugzaam aan scbgut de werkstaking der vormers in de gzer en meiaal industrie te Berign zicb uit te breiden tot een algemeene werkatakiog en de arbeidTi van alle takken van genoemde nyverhaid tot zich te trekken Een door ongeveer dnizeod Berlgnsche metaal arbeiders bezochte vergadering besloot van gisteren af alle lettergietergeu ie boycotten die roor de fabrieken waar bei werk reeds gestaakt ia nog eeo bestelling van welken aard ook uitvoeren ook al die reeda lang vóór de werkstaking opgedragen Reeds is Berign in werkstakingsdistricteu verdeeld en een commissie van vgf leden gekozen Tegelyk sgo leiders der werkstaking naar de provinciën gestnurd vaar weldra in de groote gieterg te Wolfenbüttel het werk gestaakt wordt Te Berljjo is dit reeda in zeventien gietergen geschiedt waarooder die der wereldbekende fi ma Ludwig Löwe met ongeveer vijfhonderd vormers De Berlgnsche arbeidsraad bood wederom zijn bemiddeling aan waarop de bond van patroons io deo aanvang der volgende weeek zal antwoorden De Iweede vernadering vaa Vrgdag van hel Ooatenrgkache Huis van Afgevaardigden was onheteekenend en weer voor een groot gedeelte gewgd aan mondelinge stemmingen De voorzitter deelde mee düt er geeu verkleede politiedieoaran in de vergaderzaal waren geweest maar dat eenige bedienden van bet Hoia vroeger bij de politie hadden gediend hetgeen ge n beletsel was om ze aan te stellen Mei 181 tegen 96 stemmen werd verworpen een voorstel om in de notulen vanden von gen dag een wyzigiug aan ie brengen met 1 56 tegen 87 een voorstel om in de vo gende vergadering hei debat te openen over bet feit dat de Keizer den Ryksraad niet beeft geopend Aangenomen werd mei 206 tegen 110 stemmen het voorstel van den voorzitter ona vanavond i de leden voor de Delegatie te kiezen Hei rumoer werd ten slotte weer zoo hevig dat Kathrein de vergadering moest sluiten In Hongarge gebeurt ongeveer hei tegenovergestelde vau wat herbaatdelgk beweerd wordt omtrent het enthousiasme bij gelegenheid vau yora elpe bezoeken Terwgl velen toch maenen dat dit van boven afc wordt aangekweekt eobyni Boveo afc thans joist noodig ia vinden wat tot kalmte aan te manen De opgewondenheid over keizer Wilbelm s beleefdheden ia vooral na zyn vertrek toen zyn voornaamiie uiting van sympathie bekend werd dan ook oniz getyk groot geworden en iedereen wil hem huldebetnigingen achterna zenden De studenten te Bada Pest o a hadden een geeatcfnfiig ielegram opgesteld om het naar Berign te zenden doch op aanraden vao de professoren die zooals het ook behoort meer bezadigd zyn dan hou leerlingen hebben zij het nagelaten eo zal men zich bepalen tot eeo soort vau motie in een vergadering aan te nemen Ook in bet parlement zal de fameuse toast van den keizer ter sprake komen daar eenige afgevaardigden den president Szilagyi iu openbare zitting met de ontvangen onderscheiding bg gelegenheid van hetkeizerlgk bezoek willen gelukweosehen Des te meer valt het op dat van de geheele toast in de officieele ataatscourant geeu woord gerept wordt RUIME SORTEERÏNÖ Nieuwe PAUAPLUIES TÓor Dames en Heeren A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOODA Tetephom ilo 3t Beurs van linsterdam Vrkrs slotkrs S8 881 997 98 8 86 8 BV 1 86 86 21 21V 631 98 99 B SEPTEMBER BDBRIAKD Cert N il W 8 2 dito iluo diro U lita dito lilo i HoKOia O il übudl 1881 88 i iTiLlB InschrgviDR 1882 81 6 OosTBim O il inp pierl868 6 dita m zilver 1868 5 PoaTlioil Obl iBi t coupon 3 dito tiokct 3 H l 67 68 V 107 96V 86 Vi l 91 60 610 I 606 looy 48 100 800 i 188 5 l 88 133 100 80 27 113 1047 200 228 101 64 B V 148 100 67 77 1 1 KUV 100 1 O 189 1 lOl i 69 103 IB S 18 107 76 100 83 67 192 206 106 107 102 1021 W U 120 30 RuSLlND Obl Uinnenl 1894 ♦ dito Gocona 1 80 4 dito bii Bolha 1889 i dito bg Hope 1839 90 4 dilo in goud Ie 1883 6 flfto dito dito 1884 5 Spanje Perp l schuld 1881 4 TuBKBij Gopr Ooiiv leen 1890 4 Geo leening aerie D Gec Ie nisg sorio C ZuidApb Rep v obl 1892 6 Meiico Obl Buit Sfh 1890 8 Venezuela Olil 4 ouliep 1881 Avstehdah OiiliirHtieu 1895 3 RoTTBHDAM Sled I 611 I894 S NSD N Afr lUlidelsï nand Areudsb Tab Mij Cartifu atün Diili MaatFChappij dit Arn Hypotheekb pandbr 4 Colt My dor Voretenl aaud s Gr Hypotheekb paudhr 8l g Nerierlaniiscbe bank aand Ned Handelmaatsob dito N W l dc Hyp b plndbr 5 Ri lt Hypotheekb pandbr S Itr Hypjlhoekb dito 3i Oostene o t KcnK bank aand Eusl Hypothiiekbaiik pandh 4 Akbuka Equt hypoth pandh 5 100 1S Maiw L G f r L en eert 6 Neb Holl U Spoor Mij aand Hi tot Eipl V mi Sptr aand Nel Ind SpoonregiQ aand Ned Zuid Afr Spm asnd 6 dito dito dito 1S91 dito S lTAUBSi Oor 1 1887 8 A Eobl 3 Zoid Ital Spivmij A H obl S PouSN WarBohau V eenon aand 4 llusL Gr fluEa Spw Mij obl 4 i BaltiBiho dito aand Faetowa dito aand 5 lirang Dombr dito aan 1 fi Knrak Cb Azow 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 AïEllKA Cent Par Sp Mij old 6 Chic Il iorlh W pr C aand dito dilo H n St Polar obl 7 Denier Rio Gr Spm rert ï b Illinois Jentral obl in goud 4 LouisT yashvilt Cert v aand Mexico N Spw Mij Ie byp o 6 Ui 8 Kansas r 4pct prof aand N York ÜntasioS West aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud B SI Paul Minn Manil obl 1 Un Pao Hoofdlijn oblig 8 dilo dito Line Col U hyp O 6 Canada C d Soulh Cerl r aand Ve O Rallw Na Ie h d c O Amslerd Omnibus Mg aand Rollerd Tramweg Maats aand Nbd Stad Amsterdam aand 3 115 I Stad Rotterdam aan S BILOIE Stad Antnerpen 181 iVl Stad Bruiael 1688 HONO Theiai ReguUr GesellMh OosTEKi Slsalsleening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 3 Spanjb Stad Madrid 3 1868 Nu Ver Bes Hvp Spobl eert LOTING VOOR DE NATIONALE MILITIE EERSTE OPENBARE KENNISGEVING BüRGE IEESTERen WETIIOUÜEBST n Gouda voldoende aan art 28 der Wet vao deo 19n Aognslo 1861 SUatsblad No 72 m aan art 20 tsq Zgner Majesteit beslait van dea 8a Mei 1862 Staatiblad No 46 brengen ter algemeene kesDia Dat de LOTING der in dit jaar Toor de NATIONALE MILITIE ingesobre ooen in dese gemeente zal plaats bebbei op VRIJDAG deu 15n OCTOBER aanstaande aanvangende des roormiddags 9 ol e dat de ingescbreveneo naar Alpbabeti che orde opgeroepen EolTeo ban nommer trekken dat ook voor den niet opgekomen Loteliog de trekking kan ge cbieden door zyu Vader Moeder of Voogd terwyl dit by hnnne atweEigheid door den Bargemepster of een Lid van den Gemeenteraad wordt gedaan dat de belanghebbenden ten einde te lotea en opgaaf te doen van de reden vao vrgstelling die zy ter zake van de Militie meenen te hebben zicb op voormelden dag en oor rollen moeten bevinden ten Raadbuize dezer Gemeente dat op MAANDAG den 25n OCTOBER daaraanvolgende van dos voormiddai s 10 tot dea namiddags 1 en van 3 tot 5 ure op h t RAADHUIS aanvraag kan worden gedaan tot het opmaken der getuigschriften wegens Broederdienat of van te zgn Eenige Wettige Zoon en dat beUnghebbendeo ten bewyse van volbrachten of werkeljiken Broederdienst daarbij moeien overleggen e n Paspoort Zakboekje of Attest van dienst bg plastsvervanfiing en zicb moeten aamelden vergezeld van twee met hen bekende ter goeder naam en faam staande ingeietenen die op hunne verantwoordelijkheid de vereiscbte getuigenis konnen afleggen en het op te maken getuigsohrift ondetteekpr en Bet doen opmaken van die getnigschrirten Is echter niet voldoende om van de vtystelllDg verzekerd te zyn daartoe zullen de lotelingen de vtystelliog in de Eerste zitting van den Militieraad moeien vragen De benoodigde bewgzen van werke yken dienst of oittreksels tut bet Stamboek zollen voor de belanghebbenden by de betrokken korpsen worden aangevraagd indien zy zicb voor de Loting vervoegen ter Secretarie dezer gemeente en de daartoe noodige ialicbtiDgea tydig verstrekken terwyl zy die bezwaren mochten hebben tpgen de wy e wasrop de Loting i geschied deze kanoen inbrengen by de Gedeputeerde Staten deser Provincie binnen vyf dagen te rekenen van dan dag waarop de Loting heeft plsat gehad by een op oogezegeld papier go obreven bezwaarschrift hetwelk met de noodige bewysstokken gestaafd tegen bewys van ontvang al bebooren te worden ingeleverd bjj den Bnrgemeester deEer gemeente Gouda den 25n September 1897 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris E MOERKERK I s 355 Staats loterij 6e Klasse Trflkking van Maandag S7 September No 1281 lOOO No 68B0 12B18 on 174S4 ieder 400 No 1070 2879 15722 en 17SS0 ieder JOO iia 1166 1828 S680 4716 5S66 6485 800 11100 13198 14816 eu 16996 ieder 100 Prijzen van 70 117 3140 5468 7720 10440 13241 16686 18438 13S 3260 6191 7768 10620 18320 16646 18491 144 3160 6686 7814 10646 18 H3 16672 18 14 181 3849 6695 7818 10684 13169 1B6 1 I863 343 3389 6634 809 10823 18t97 1S624 18688 442 S460 5616 8171 10909 U499 16630 18686 448 3616 6691 8303 11081 136 O 16784 18S74 939 3594 6784 8397 U208 13609 16918 19011 1066 3646 6767 843 11243 13723 16917 19200 1327 36E0 6786 8641 11281 13783 16014 19448 1449 3fl89 6964 8618 11S63 18801 160 8 19486 1613 877 6176 8628 11387 13820 U066 19610 1636 3837 247 8633 11419 11089 16208 19706 1732 8888 6 61 8678 11484 14136 16214 19784 1740 4017 6711 8678 11487 14486 16J29 19807 1762 4216 6801 8736 11626 14428 16282 19820 1827 4268 6926 8S0S 11660 14603 16461 19864 1884 4306 6934 8874 11701 14570 16 2 19876 1396 4403 700Ü 9138 11886 14698 16862 19881 1908 4460 7067 9166 11962 1460 16876 19884 1949 463U 7078 9343 120 9 14610 16878 19886 iOIO 4709 7244 9620 1Ü19 14661 17160 19912 2229 4711 7867 9686 1 801 14H67 17179 20089 3320 4761 7828 9621 123 2 14706 U2B0 20060 2342 4788 7874 9681 12476 14866 17676 20166 8466 4789 7 8 9731 12698 14886 17603 20817 2712 480 7417 9786 12610 14982 17866 202B1 3749 6111 7437 9848 12675 16010 17966 20359 2786 6182 7467 9896 12761 150 3 17986 20643 827 6164 7609 9923 12891 15137 18006 90691 2860 6207 7S 2 10287 12990 15278 180 O 20609 2958 6266 7637 10276 13013 1643b 18268 20636 8046 5296 7646 10324 13287 15448 18318 20690 3118 5447 7706 111406 18 08 16497 18B 1 20969 ADVERTENTIEN V Mevrouw de wed J F M TEMMINCC geb BiDLi betuigt haren hartelyken dank voor de betoonde belangstelling by hei oveilydeu van haren Broeder den WelEdel Geboren Heer J A HEULE te iGravtnliage Oottda 28 September 1897