Goudsche Courant, dinsdag 28 september 1897

Woensdag 39 September 1897 No 7388 36ste Jaargang fiOUDSCHE GOHAOTe NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitguve dezer Courant g eschiedt d a g e I ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Alzonderüjke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Groote letters worden berekendHaar plaatsruimte i Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Te Koop of teHuiir aangeboden KEN HE Staande aau de WESTHAVEN W k B N 147 ïe bevragen Lange Tiendeweg D 29 Het huia bevat beneden 3 Kamers met § uite Keuken Kelder en Bi nenplaata boven B Kamers en ZolUï i rder alles netjes en doelmatig ingericht alsmede van üaa en Waterleiding voorzien Tevens b oven en beneden Privaat met Waterleiding eiECT OMOTORi CUËTA BAL$BAItDJKS WSTFHÏ EnRPOSERRD uy het gebruik daHrval tanden krMgeii der Kiin DK IHINSTE l IJN 10 000 € j ilden bewyzen kan liggende geluig3Bu tftten van de flliaislmiidjes lettl op Jen nftam HOLTz im idea alleen na 9S eétjbt foor wordt betaald aan hem dat de by m ter inza e sch riften der oitstekende Electroaioiorisctif Tai niet echt z u AMU Mei van den fabrikant KOBEI Wordt franco toegeïij otitvangst Vfin postzegel iUOBER IHOLT iiraagd Smae I Wedef verkotmt KoiiiukHjke MaeMnale Fabriek DE HONIGBLOEM v u II van Schaik Co gevestigd te 8 Oravenhaye KeppSertiraat 2I en 99 naby de Regentesselaau van Z M den KONING van BELGIË Indien gijhoestf gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior Druiven Borst Honig Eitract FLACONS van 40 Cts 70 Cts en ï verkrijgbaar b Piriiia WOLFF Co Westhaven i09 Gouda E H V4H MILD Veerstal B 126 te Gouda k BOUMAN Moordrecht J C RATELAND Bosicop B T WIJK Oudewal r M KOLKMAN Waddinxmen Een ware Schal Toor de ongelukkige slachtoffera der ZeWberlekking Onanie en gehe me uitspattingen il het beroemde werk Z Dr Retail s ELFBE VARIl G Hollandsche nii ave met 27 afb Pr is 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die kei geeft redt jaariykB duizend van een zekeren dood Te verki Bgen bg hetVer logsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 Aranco t en Inzending van het bedia ook in postzegels en in eiken boekhandel iu Holland fUiii jjgj beate onachadelykrte en g makkclykste poetamlddel voor Heerea en vooral dames en Klnderschoenwerk 18 de Appretuur van C M MUIlar Co B8rliR Beuth Str 14 Men lette coed fÖlV op naam en fabrieksmerk Vtrkryibiir by Heaftn Wlnkelleri In ithaanwark laiuttrien eHrvH ani ini Ointraal Davel by W lirilinaiiil Arahem nEKLATTEI te ïZoop BU H MAH Berg Ambachl BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEFELIEN è HOLM S Qiiina Laroche 1 Staalli iidende uina Laroche is de meest krcMitige en vemterkende KlNAWlJm Aanbevolen door tal va binnen W baitenlaadsche Geneesheere Verkrtfibaar in gesschen 1 ƒ 1 90 enf 1 00 n CIGAREHBN TEGEN ASTHMA De inademing van den rook dez r ipigaretten geeft de lyder aaA Asthma terstond verlichting In Etui 80 en 50 Cuts InHidik P istiUea Een algemeen als gild erifenJ midd 1 b Hoest en Verkouilhem oplossei i en verzachtend Prije pel flelBbjöJOCei i KfiiilsPKUBK Hot Mfi HoflevetanoieJl Zeist i i Dbpói te Gouda büMfn Heer A 9 TEEPË Apotfieker eni hij de meesti Apotheaara en JDrogistpn WkryB aar jjY if tegen JioUt loen kortoi lenei aud Wgf ia nflt h t iiw EiMpyn Hoofdp n a Terk Qdh ld 7 B unju wmden togen er Pali Expeller Wat den irordw n huiBgezin f Pp 50 oeiit 7S oeat en ƒ 1 25 de Ju vorhfladen üi 1 mewte Apothflken nii lii T Au Riotlep Oo la Bettenlam topj m ïe GOUDA bfl C LÜGEE Apotheker Markt en by WOLFF i Co Westhave 198 Stedelijke Gasfabriek Ie iOUIII De pr js van het gas is C cent per M en voor Kooktoeatellen of Motoren 4 a et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrne leiding achter den gasmeter Voor 3 pn 5 lichtgas meters bedrai t de huur 10 cent por maand Bewoners van perceelen vao ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelgka afrekenen ea van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in hnur bekomen TANDARTS E CASSrm Turrniarkt 171 uonda van 10 tot S uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voormi ddag FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Ohemisclie Wasscherij VAN 11 OPPEI HEIillEK 10 Kruiskade Botterdam Gebrevetoerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepËt voor OU DA de Heer VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren en Dameagarderoben alsook alle Kindorgoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluchemantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden ens worden uaar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en volgens ataal bewerkt Te huur ofte koop aangeboden om toi stond te aanvaarden Eéfa prstcla tig xa et in grericla t mmmm mei i staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 HetHuis bevat beneden 1 Kamers met Serre Keuken en prachtigeKelder B ven 3 Kamer met achter epn groot Baleon 2iolder Meidenkamei s boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterb sproeiitig een praéhtigeGang met Vestibule wit Alarmeren Teg el 1 Alles voorzien van tias en Waterleidiijg en geheel ingirieht naar de eischén des tijds Te bevragfe i LA NüE TIMDEWEG 1 29 i Per bus 90 et doozeu GO en BO et pakjes 15 et spoitje 60 en 35 et NIEUW MIDDEL tegen snot bfl Hoenders en alle Pluimgedierte a 0 45 per V Sesch Dooeu met voer ter verdelging van ratten en muizen 35 en 20 et i Pakjes 10 et Alles met gflbruiVfeaan Hedren feigenjÉrpn vi 10 jajr Abonneert i n vi geurig en Onschadelgk ZulverinKs v t te en hranderighei kUer achtige aaitgezièkU en jin dere lichaaijtê roven i etf wonden atrahheid en ite kingen bij nerzweringh tcinterhanden en voeten bi lehur t daumrm enz Zuivert van onrein insect onder in en op het vel en haar Il O Cents per doosl lid in banne bnurperceelen f Het grobte a litali enuwkwalen Qzenpf hoofdpijp af og BtMds allo niMdiilon dkor demedlBoUe wrtMUohapitanK Weid Eerit aas dgi toaTOl HMlSS Jjv t i dat jlJ door heti rêbniÉk maken yan den eeiyfjojiir t iiw g nameHlk laim d hflllS ES Ï S lf H l i ondordrproe1nemio iii U Syer de tthS w 3J dep door den gfweïon Ot ler TM Oejondlieu D Eeman Welnmaj e VUÏlioten en be i op Ie on detvlnding opgedaan B eeie BOJaHie praktiik IMMr wamehliia v n het i H Mnul S d rt i geaehlkte aiolKin d a l huid onmldn llljk aan h taeain ceatel medeaeaeelil Met dra geneeiirljee weideniterkeUJk o ltterenife7e iSS nT 3S en tt maaku looveel opgang dat van een door den iftvioder geiohreven weAJe OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE j hare voorkamlng sn gsnflzing binpen korten HJd r eds it aie dmk vorBcheneo is Dit boek e beTiWiifet tüen rot htt trMto onV liBlt vflrstaanbare vfWclarlngen omtrent hot weien der nieuwere thsrapie n d daarmede alS lek verstaanbare ye iu wanhopige Ksvallj baiMnlin eu T kregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetensohapneUJke v cdUche bladen die aan deze geneeswijBo gowijd aiju zoomede aftokrlft v n van hooggeplaatste geneosknudlgen oador wor = u oJi r B BtelBHrelier mad dr pr lliei ilnnlgsn geltlaht de CWkanton SanUHtirathDr Cohn tn Stettin QrDtlnaHii i gBtnlnchrirtèu van hooggeplaatste f lK on öf wolk iènièri niil dr pninnM in rï h Sï P M w n l diBiMhetr aan het kraak ifflk te o polyklli Toordeeliga wijae yoor Mieer dlreoteur F DanoBïhöer dlrBotBur der Balvano thBrapsullaoha Inriehtfaa voor tiBuwllldari ta Parlli 334 ÖOnew on Aaohenbaoh msd dr te Corfu Dr BuMaoh armC arta a Zirkslti Obar I med ir te ttaonen Dr C Bongavsl te La Firrlira Eura lid vaa Mn Oenatll Central d l ynlliia P Foroitlar l Bad Etnt Dariei med ï rua St Konoré 3 tabiorit Jechl n et da Santé In Frankrijk eu vele anderen Aan allen wiöraeiiiiwtr meer of uiIndernftiiKedaaii l ofasn MKCiiftamd zeiiowaebtlKheid Ifjden waaiyan dekenteekenennijn ohronlicha hoofdplln migraine lOliah hoordplln bloedandranfl aroota prlkkelbaarheiil gejaagdhaid slnpelDoiheld llotiametljke onruat ên entKhaaalllke tot tand verder alle Eieken die dooi horoerte getroffen werden en nor lijden aan do gaTOliten daMT zooala varlammiiioae onvermogBn tol spreken iwara tongval moeltllik allkken itljfhald dar gawrtoMen mat voortdurende pijl plaattelijke zwakte vertwakklng van geheugen en aii si die reeda onder genoeaknndixe beliandflling geweost zijn maar door de bekende middelen als onthendingiea oa kondwat rknnr wnjvep electriBPBien stoomlooi of ïeehadeff cen geneting of lanlcing hlmner kwaal KOTonden hebben en ten slotte zij die vreea voelen voor beroerte o OMrto radoD bobben weeeni TersohijnBolen als tloli aanhoudend angitig vnalin verdooving la hot koofd heordplhi nat duliallgliald nikkeringan en donker worden voor da oogan drukkende pijn onder Hst voorhoofd aoitlag la d ooron hot voe an van krlebellflB in en het dapen vanbondan en voeten aan al deze drie oatówrWn van xoanwlUdera alB ook aan jonge mBliJea lIJdeniTa aan bleakmoht en kraohtetooahaid oE an gezonde lalfi aan oage parBonen die veeJ met hel hoofd werken en geestelijke reactie wUlen vooAomoa wordt dringend aangeraden zich het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op sjmvrago keitetona en franoo ver zonden wordt dooi Aaifttcrdnm door M I RBASt A Co Hetligeweg 4 l Rotterdam F K vaii SA TB1V KOI rP Apotheker Korte Hoofateeg 1 Ulrecht I OBR A POHTOW Oudegranht bIJ de Qaardbmg F aJL Op do longBtfi I 1 11 XLIe Jaarg ang van DE BAZAR Dames Modeg ids beyattende DAMESen KINDERMODES benevene HANDWERKPATRONEN ar IEDERE WEEK VEHSCHIJNT EEN NUMMER In ieder q tefcgt ofwarte piaten modekronieK feuiiteton enz enz Ie Uitgave zouAqt gekl phteu met 8 enijpatr en 3 groote geknipte patr Per IS nrs ƒ 1 S5 p poit 1 452 als do Ie uitg met daarenboven 6 gekleurde plaiea v 1 75 g 190 i t Ie w ISgdkl pIen 1 bijz geka p bijbet6eno 2 50 MO I H 3e bij hel fie DO L geku patr n keuze tt l e een gekleurd troaie bandwerkpatroon 8 8 20 PÜÖEFMBR EN PROSPECTUS ALOM ï ïï 7fooIiM Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao Sffilmatige door d nieuwste uitvindingen op machinaal gebied Terbeterd fabricatie oa lutalDitend g bruik van fijne en fijnste grondstofleu garandeerei len verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordoTide aan den inhoud der resp Etiketten Dt ma behaalde 27 Brerets als HoflcTeranclerl 44 Eere Blploina s gouden enz Medailles een bewijs van uitenntend fijn fabrikaat KeedB 1874 sühreof de Accademie national do Paris MouB voii d Mmons nne Hedallle d or première elwme en oonMdératlon ds Totra exosUemt tebrloatlon de Ohooolat bonbons vorle eto eto MlMrck e fabrikaat ia verkrijgbaar bij H H Conflsenrs Banketbakkers eni eni Qeneraalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Hattenlodt I 1 imsterdam Ealverstraat 103 mmmmmÊÊÊimm Tr Brnk i A BBINKMAN t ZO0N il BINNENLAND 741 618 305 746 131 125 99 450 117 61 117 482 359 561 82 383 393 114 GOUDA 28 Saptember 1897 Het aantal kiesdri voor da Profiooiale Staten io het kiesdiitrict Gouda is aldosl Gouda lA 859 III Haastreeht Woerden Waarder Bar wontB waarder Rietveld Oudewater Bekendorp Papukop Lange Ruigeweide Waddiosveeu Reenngk ScboonhoTen Vlisl Stolwflk Oaderkerk i d Berkenwoode IJaiel Gouderak 207 Bergambacht 443 A mmerstol 183 Lekkerkerk 500 Krimpen a d Lek 295 Krinpen a d IJiael 231 8602 Totaal Door mevrouw de wed Boers Lafeber te Haarlem ia andermaal een gaiykloidand adres aan den raad dezer gemeente mgezonden mtt aanhaling van bet koniuklijb besloit van den 25 Jali 1882 no 28 medegedeeld by miasive Tan den heer minister van biDnenlandaobe zaken dd 7 Aag d a r waarbij Trgstelling van EBgelrecht wordt TerJeeud voor de ferzoekschriften om ontheffing of teruggave van hoofdeiyken omslag of andere directe plaatBelyke betaatingen Beroepen bg de Ned Hervormde Kerk te Gooderak ds W J M Ëngelberia te BergBobenboek te Zevenhuizen gem Leek da N F vau Es te Roornbergom c a De verbinding van Schoonhoven met Rotterdam zal weder een groote verbetering ondergaan Door de wakkere ondernemers den heer L Van Zeseen en Zooen zal binnen enkele dagen een aalonsch roef boot in de vaart gebracht worden geheel volgens da eischen des di ingericht Naar men verneemt zal FLIRTATlMT SO Et Bijn allerlri ooatuaaes 6y uit den tijd der ï Croraivell uit de revolutie en het keizerrijk de lutsten van bloedverwanten d outre ïfofpBsor Thompson heeft zich door zyn o dteidkuiidigen ijv i zelfs talen verleiden veraohillende pruiken op te passen en zou ala iemand hem zoo toegetakeld gezien hsd aanleiding tot grooto hdaritait gegflven hebben Nu ii hg Terdiept in de be to J mineralen verzameld door A I o srgrootvader die veel gereisd had Ala dit naar genoegen is afgeloopen verdiept hy zioh weer in een kist oude familiepapieren waarvan Jiy wei met veel begrypt daar de heraldiek en de geaobiedanis aiet bepaaldalyk tot zyn vak bohooren maar waarby hy toofa zoo geniet dat hy alles om Moh heen en ook het lunch oa den tyd vorgeet ny zal nu inderdaad tot zeven uur ais een visoh p t droge moetan liggen of zijne goede vrouw oeat eene ingeving krijgen kern te gaan zookeu Mevrouw Thompson s geheele ziel is eohter bij Mary en haar kind Ze heeft van zijne ongesteldheid gehoord en wil met alle geweld Msry gezelschap kouden terwyl de anderen dan lang verwachten aloaatooht gaan maken De kleine is gelakkig nagenoeg karsteld en zal de gevolgen van zijne verdooving spoedig geheel te boven koman maar Mary ia doodaf van het waken en den uitgeatansn angat en moet deze reeds 8 October in dienst worden genomen Aangaande de viering van den verjaardag van H M Keningin Wilhelmina te Pretoria deelt de VolkBitem van 1 September het volgende mede Als gewoonlgk werden gisteren ten 12 nre de gebruikelyke saluutschoten afgegeven door de artillerie ter eere van den verjaardag van H M Koningin Wilhelmina der Nederlanden Op last van ZËd Gestr majoor ËraamoB werden de schoten onder leiding van Ie luit Pretorina gevuurd uit de 15 cM houwitaer Tereua werd door ZEd Geatr het moziekkorpa der Staata artillerie onder luit Maggsafgeataan om tydeni de receptie by den Consul Generaal der Nederlanden moziek ten geboore te breugen Wy twyfelen niet of deze attentie van EraBmua werd door de fe viereoüe Nederlanders te Pretoria zeer op wya gesteld Een deputatie van officieren der artillerie maakte üo opwachting brfden Concul Generaal teneinde ZEd Geatr golatwenbchen voor H M op dezen dag aan te bielen Ten vorigen jare heeft den minieter Röelt met de cyfers betoogd dat de invoer onzer kaaa in Fraskryk en Doitscbland niet schgnt te lyden onder de guaiiiga tariefsbahandeÜng welke Grujèrekaas in die landen geniet Dit oordeel vindt bevestiging in da sedert bekend geworden Franeche en Duitache atatistiekeo De invoer van Nederlandsche kaas in DnitBchland bedroeg over het geheele jaar 1896 54 pCt vau den totaalinvoer tegen 46 pCt in 1896 en 43 pCt in 1891 In Fraokryk voerden wy gedorend de eerste vyf maanden van 1897 in 2 413 900 KG tegen 2 313 100 KG over dezelfde maanden van 1896 Dit neemt intusBchen niet weg zegt de minister De Beaufort io de toelichting van hotffdatuk III der Staatabegrooting voor 1898 dat de Regeering bet belsng van onzen kaasbandel by gelijkstelling van Hollandsche met Grnyèi ekaaa voortdurend in t oog nonüt Inmiddels mocht zy in het afgeloopen jaar herbaaldelyk in andere opzichten met vruent voor de belangen van onzen kaaabandel in bet buitenland werkzaam zyn Zoo werd in Frankryk verkregen dat bet statistiek recht van frcs 0 10 per 1000 K G dat aldaar tot duaver geheven was van onverpakte kaas of van kaas in papier verpakt en met tontv omwonden doch in November jl ptotaeling met betrekking tot de laatste belangryk werd ver hoogd op den ouden voet werd berateld Eene monsterneming van NoordhollandBche kaas te Pargs op gtond van beweerdebijmen wat gaan ruaten De dokter heeft verklaard dat Prancis gorust uit kou gaan ea dat de afloop van het geval hem boven verwaohting was meegevallen pa sledevaart is dus ouder t lunchen bet onderworp van aller gesprek Johnny is in de wolken want sir John heeft met fraooia de doelnemerB verdeeld en t zoo geschikt dat bij met B ose in éêae slede komt te zitten wel onder het waakzaam oog van mevrouw Wilkens on haar eohtgenoot maar dat is geen bezwaar Hy zal wel gelegenheid vinden Eose nu en dan en complimeDtje te maken en haar te doeu merken dat zyne koelheid niet gemeend was maar eene gegronde oorzaak had buiten bomzelvan gelegen Allen staan spoedig vau tafel op om zioh voor den tocht te gaan kleeden Ëen half unr later waa allea gereed en stond Francis met Diana naast zich op het voorplein waar de sleden stonden bespannen met de schoonste paarden mijlen in den omtrek recht feestelijk opgetuigd Hij wilde juist beginnen do gasten te verdeelen volgens t vastKestelde program toen allerlei verwarde stemmen uit het huis klonken Iedereen keok verlohrikt rosd en enkele heeren vlogen naar binnen Er haerschte een oogenblik van verwarring en spanning Toen loste zich het raadsel op iltiams de bottelier vloog op Francis toe vSir de Inmbarroom staat in brand I Er volgda een ademloozo stilte Daarop vlogen Dick Fawning Barnard en Francis naar boven ff Hoe komt dat ffWat it er te doen P Wat gebeurt erP iiO God brand I ik wil myne juwcelen redden Ik mfjne papieren ging ifKii margarine gaf der Kageenng gelegenheid om na onderaoek van een contramonater der kaaa in quaestie aan het Rykalandbouwproefstation ie Hoorn de Praoache deskundigen op de onjaiatbeid hunner analyse te wyzen n naar lit ecbynt daarvan te overtuigen igochtend ia onder Wassenaar nit de S de woning van den houtvoater van baroipVan B bet lyk opgehaald van diena dienawode die Vrydagavond plotaeling verdwenab was Ui Amsterdam meldt men Io kdo Pylsteeg is giater een oienive gaarkeukafa der Maatschappy tot not van t alge meen f geopend een gebouw van aangenaam uiterl k inwendig geriefelyk ingericht Er werd gister voor 400 personen gedekt die op een wel toebereid maal soep aardappateui groeute en vleescb werden getrakteerd De Kyoologen Vereenigiog Nederland zal haar volgende internationale hondenteutoonatelliag houden op 20 en 22 Mei 1898 in de zalen van het Koninklyk Zoologisch Botaniflch Genootschap iu den Haag zi bX deelo Élng zal de wereld ord g op bet sportterrein te Bg geuoegzi record man Cordi Maasatricbt den 10 October eau match over 100 M ryden tagon een tot nn toe nog onbepaald tegenstander waarscbynlyk echter tegen een der bekendste Bsigiitcbe afstandryders Voor de eerste maai in ona land zal daarby de bekende triplette infernale by de gangmaking dienst doen De minister van waterstaat enz acbt het billyk om aan ieder commies van de 4de tot de 2de klasse by de posteryeu of tetegrapbie die het bewys van bekwaamheid voor den tweeden dienst heeft verworven eene toelaag tos te kennen zonder dit te doen afhangen van bet kantoor waarop de ambtenaren geplaatst zyn Die plaatsing toch gaat van de Regeering nit en dientengevolge geniet ie een tbans een voordeel dat de ander die volkomen gelijke examens beeft afgelegd zonder zyu toedoen mist Vandaar dat in de latere jiren het aaavullingstractemenc werd veroordeeld en by bevordering ingetrokken Wordt daarentegen de toelage gegevpn np de nu voorgeateldd wyze dan levert dit geen bezwaar opVoor toelagen is nu f 31 300 uitgetrokken Commit zen van de eerste klasse zullen van da toekeoning nitgesloteu worden Eerstens omdat zy niet babooren geplaatst te worden Waar is lady Richards P ffRed het kind en lady Ward Deze on dergelijke uitroepen klonken dooreen Het was een oigonaardig gezicht die fraaie sleden en de vurige van ongeduld trappelende paarden die schitterend gekleede stoet van dames die wild dooreen liepen en als achtergrond dat prachtige winterlandschap balder door de zon bcsaueupn hoewel er zware loodkleurige wolken aan den horizont hingen die nog meer sneeuw voorspelden William de bottelier stond op do hardsteonen stoep voor het huis eu gebood met de hand stilte Dames en heoren I Sir Ward heeft mij verzocht u te verzoeken u kalm en bedaard te houden Het huis ia tegen brandgevaar ingericht en hot is waar scbijalijk niets dan een schoorsteenbrandje Hg zond Ben naar beneden met de boodschap dat de sledevaart niet behoefde uitgesteld te worden maar hij verzoekt dat alten zoolang in do zaal zullen waohten Allen gehoorzamen en wachtten in angstige spanning verdere berichten af Het duurde niet lang of Francis voegde zioh met de audere heeren by ken Zijn gelaat had een tragisch komische uitdrukking en hy had moeite niet te lachen toen hij een oogenblik stilte verzocht nDamea en heeren klonk het nda brand ia gobluicht manr de brandslichfor is zoo verschrikt dat hy niet aau den tocht zal kunnen deelnemeB Ik vond professor Thompson zooeven Ie midden van een biandenden en vreeselyk rookenden hoop papieren 1 lid heeft waarsohynlyk zyn sigaar er naaat gelegd terwyl hg in zyne stadiën verdiept was Ik vond hem zander iets om ziob been te bemerken op aen ouden koffer zitten mat een porkameut op ajjae knieBn op Toreenigde kantoren zoodat over hen niet voor den vereenigden dienst behoeft te worden beschikt en overigena omdat bnn inkoDaea i 2200 bedraagt en dus aanmerketyk booger ia dan dat der andere klaaaen ad f 1100 f 1400 en f 1700 Zaterdagmorgen omBtreeka 4 uur brak inde machinekamer van het in de Riisaidche haven Onfa op vertrek liggende stoomachip lAmiral Gervaisc een hevige brand nit waardoor de tweehonderd paaaagiera die aan boord waren en de bemanning in hun slaap werden verraat Een hetige paniek ontatood die haar toppunt bereikte toen men genoodzaakt was het achip van den oever te verwyderen tot behoud van de vaartuigen in de nabyheid Verscheidene paaaagiera sprongen o er boord en wisten zwemmend don wal te bereiken Een groot aantal audere pnasagiera verdronk echtet terwyl velen biaodwonden bekwamen en twee personen den dood in de vlammen vonden Hst juiste aantal elaobtoflfers ia nog niet bekend Een hoogat eigenaardig delict dat voor degenen die er niet by betrokken zyn een zeer vernakelyke zyde heeft houdt tbana de politie te Budapest bezig De huisknecht van den bakenden univeraiteita profeaaor en vroQwenarts dr Wilhelm Tanffar Johao Toth gebeeten heeft zich gedurende de af eaigheid van zyn meester voor dezen uitgegeven en een groot aantal patiënten voornamelyk damea geneeskundig onderzocht waarvoor hy neb zeer goed liet betalen Door een toeval werd dezer dagen het bedrog van den zonderlingen anbstituat ontdekt en zyn onmiddellgk daarop getolgde arrestatie maakte een droevig einde aan zyn origiueele praktyk De politie is thans drnk in de weer den omvang van Toth s praktijk na te gaan Een herbergier te Floreffa bij Luik werd Vrijdagnacht opgeklopt Toen by de deur opende bad er een ontplofiSog plaats en een onbekende wierp hem daarna met iteenen en loste nog een pistoolschot De man kwam er met een lichte verwondtni af maar de ontploffing van een djnamietpatrooo richtte groote schade aan De dader die waarscbynlyk uit wraakzucht handelde is niet bekend Op 24 Aagustua omstre ka kwartier voordi ontwaarde de op de Koningsknde te sGravenbage pnrveilieerende agent van politie een tandom komende van Schoveningen zonder en gedost in bet kostuum van sir Evelyn Ward myu bet overgrootvader Een dor bedienden rook reeds een half uur een verdachte lucht en ontdekte den brand t Gevaar is nu geweken on de dames boven zgn gorust gesteld Laat om dus kalm zijn en voortgaan met het arrangaeren van onzen tocht Hier Diana I Lady Richards mag ik u naar myne stede geleidonF De anderen volgens het programma als je blieft B j Franoia opheldering waren allen in oen schaterend gelach uitgebarsten Die noek 1 riep mr Diok bij zat daar als Job op dan mesthoop en vond het geloof ik erg vreemd dat we hem kwamen storen Mr Wilkens zaagt ge hoe bleek lady Richards was toen zij obs boven op den corridor tegemoet kwam P Ze was vandaag niet aan t luncheon Natuurlijk gaat ze met sir Ward ia de slode Er zyn ar maar tweo voor twee peraonon wie zal het anders gelukkige tweetal zya ffjg met miss Itfay Diok ja moet Johnny eon beentje lichten Die kleine huzaar matigt ziob wel wat veel aan de liefste dame zoo geboel in beslag Ie nemen ffMiss May weet zeker niet dat hg meta te waohten heoft en zoo wat van de genade van zijn BChoonfaroer leeft ffMisBohieo wel maar nu amuseert ze zich zoolang de pret hier duurt f Foei miss May ia gsen coquette zooals Eunice 1 ffardt vtnolgd