Goudsche Courant, donderdag 30 september 1897

T389 Donderdag 30 September 1897 36ste Jaargang liODMlE GOIIMIVT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda e Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderüjke Nommers VIJF CENTEN ADVERTBNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 9 Een adrea van den heer H J Nederhotatbondeade rerzoek om een stak grond in koopof erfpacht te mogen hebben alamede uitgaagin het plantaoen In handen van B en W ten fine van adiiea 10 Een adrea tan P Homes rerzoekendeverhooging van aaiaria Dit adrea zal in behandeling genomen wor den by de behaudeling der gemeente begrooting 11 Een adrea Tan L Zwanenburg eervoloutalag verzoekende ala onderwijzer aan deIe koatelooze achool tegen 16 Nov Dit ontslag wordt eervol verleend Wordt vervolgd ADVERTBNTIEN KAASMAKEEgeioclit ongehawd bekwaam en flverig vakman genegen zich te belaatea met de fabricatie van Gondsche en Edammer kaas in eene aangename atreek in Frankrijk Mooie poaitie met vrge koat inwoning en bewassching Salaria naar bekwaamheid doch miuatena IMOO frauc per jaar Franco brieven met opgaaf van reforentiën onder motto Frankrgk aan het bnreao dezer conrant öOTMËMËÖöPii te GOUDA gt in het Verkooplokaal wgk E no 17 M J O 1 Nienwateeg aldaar ten over ataan van den Notaria J J A MONTUN op WOENSDAG 29 SEPTBMBBB 1897 v m 10 ure en op DONDEEDAQ 30 SEPTEMBER 1897 n m 2 ure van EKNE OBOOTB PARTIJ bestaande in Zwarte eu Gekleurde Kamgareus Bukskinga Gheviota Coupons voor Pantalona DemiSai aonatofien Mene groot sorteering JAPONSTOFPEN ala Zwarte en Gekleurde Thibeta Merinossen Mohaira in alle kleuren heel en balflionen Zakdoeken Amersfoort Keper Boezeroenengoed Wollenen Katoenen Dekens enz Al deze goederen afkomstig van een liqaideerend magazya Te zien belde dagen vóór den aanvang der verkooping Te Hoop of te Huur aangeboden ïm HËEKËNHUIS staande aan de WESTHAVEN Wp B N 147 Te bevragen Lange Tiendeweg D H9 Het huis bevat beueden 3 Kamera met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zoldsr verder alles netjes en doelmatig ingericht alamede van Gas en Waterleiding voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding lELEGTBÖlOTOHISCHETAlBALSBANDJËS WIPITIQ ÖBDEPONEBRD BU liet elirulli duarvan tresclifedt hettanden krygen der Kinderen 2 N ERDG HIN $rE PIJN f 0 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewezen kan dat de by mü ter inzage liggende getuigschriften der aitetekende resultaten ran de ËlectroQiotorische TaDdbal iidjes niet echt z n 9 Men letteëf Oennaam van den Fahrikant KOUEKT HOLTZ Wordt franco toegezonden alletn na ontvangst van postzegel ad 95 cent door KOBRaTHULTZ Uinegen Wederverleoopera gevraagd Mej J l AU TA yerlotkuuiUge Lange Tiondeweg D39 Ouu liL Druk ino A BttlNKMAN t ZÜO M Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eean aracla tig zxet iaagrexiclxt HËËREKHUIS inet TllE staande aan den KATTENSINGEL Wqk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Baleon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtig e Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerichte naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 XLIe laargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMK8en KINDERMODES benevens HANDWEKKPATRONEN ar lEDEBE WEEK VERSCHIJNT EEN NDMHEB In ieder n tekst KWiirte pUOeu m odekrontek feiUlletou enz m Ie Uitgave zonder gekl plaleu met 8 uijpalr an S groote gekaipte pair Per 12 ar ƒ 1 86 p post l 6 2 als do Ie uilg mat daarouboven 6 gekleurde plalen 1 7B 1 80 3o 1 Ie e So bij hol a no 1 geka pair n ktuM 12o een gekleurd Iraaio handwarkpalroon 3 S SO P80EF1IIMER EN PBOSPECTO ALÖ Uitgave rao GE13B BËLINI TE AN te i Oravoubage WagoMlraat 100 102 Het groote aantal zenuwkwalen TUI EenvflhoordpijQ af tot de voArafgaaDde kenteekenen tab ap pl zia tacmnberoarU tM trotMMia nog BteedB alie midaelen door de medlHcho weteoauhap aanKewend Eent atn dsa nieBwn tÜd koart de eer toe dat sij door het ebruik maken vaa den eenTOudieBten weg namelijk lugi di bold ttM pbyaiolo Bche aatdekkiiiKgedaaii beeft die iia bonderde proeibflmiiigeu than over de gebMltvenld T rbreldli entenrijl eIJ In wetenschappelijke kringen de boogBCebeUngsteUing wekt toraaBetM weldaad bl kt te tijn voor d aan Bennwkwaleii lijdende menBohheid Deze geceeBwyaa la nltgaronden door dan gewexen Offloler Taa OeEondbslt Dr Roman WeUBmaim te VUsbofen en bemat op de on derrinding opgedaan In een CO jarige praktijk U r waaaehloc van ket ll M mmhsmI p r daf worden daartoe geaahibteaMffen do r d hold onmlddeUUk lurn kat bobiiw catel medesedeald Mat deae geneeawijae werden werkelijk aohltterende reinltataa TaAragloa en zli maakte aooTeol opgang dat van een door den altvinder geaohrevea werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE dare voorhemlnB en BBatiIng binnen korten tlfd rseds Ie ïle dmk verHchenen ia Dit boekje birat niet alleaa vor het greets publiek verataanbare verklaringen omtrent het woaea der nlenwere Uieraple en de daarmede zelfa ia wanhopige gevallen verkregen nitworking maar ook vindt men daarin wetenBchappeliJke verhandelingen uit de inedlaehe blndea die aau deze geneeswijze gewijd züa aoömede aiBohrlft van tal van getalnobrifteu van hooggeplaatste Eenaeskuudlgen onder welke P Éialèra mad dr pre eeer aan de polykiinlek te Parlja roe Rouoemont 10 SteliiBreber lad dr pralitlsaarend senaaeliair aaa hit kraaltzlnnlBefl oaetlobl de Charenton SaaHMtBrathDr Cohn teStanin eroaimann maf dr arrond arts taJHhllBHa Dr f Fereitlar genaetlieer direoteur van kat hoipllaal ta Aien QthBimratb Dr Seherini kaatael BHtsafalt Bad Ema Darsai med dr geneaiheer dlreotaur der galvana tharapeuUMttiB InrtobtlnB voor lenuwllldari te Parlja rue 81 Honoré 334 Coniyl van Atahenbaoti med dr ta Corfu Dr Buabaoh arread arta de Zlrfcnlti OberBlabawit Jaohl med dr te Weenen Dr C Bonaavel taLa Farrièra ceura lid vaa daa Oenaell Gantrat d hygltfla at de Santé In Frankrllk en vele anderen Aan allen wier BennwKeatel Meer or anlader aansedaaw 1 of aan voM M de aennwafllitlKheld liidea waarvan de kenteakenea sijn ohronlsahe hoefdplln ml ralna aühala heofdpljM bloedandraflD iraola prikkelbaarhaftf lajaagdheld arapalooahatd llobamaUJka onruat en anbahegaUJka te tand verder alle Efeken dia door beroerte getroffen werden en nog lijden aan da gevolgen daarraa zooalE varlammifloea onvermagan tat iprakan i ware tongval mnalaMjk illkben atijrhald dar lawriolitaa mat voortdurende pitn ptaataelijka iwakte variwakMns van flaheugan enz a zij die reeds onder geaaeakandlga behandollng geweest zijn maar door de bekorte middelen ala ontbondlngsen en koudwaterknar wrijven HlflcfriHfiprBn atonmlooi of EftebadeiT AAn gennrlng of leniging fasnnar kwaal gtvonden heblien en ton slotte zlJ die vrees gevoelen voor beroerte en daartoe reden hebben wegena verachiJaBelen als tleh aanhoudend angatig voalaa vardoovlng fa bet liaaH haefdalje met daliellghald flIkkarIngaD en donker worden voer da oogee drukkende pIJn onder Rat voerhoofll aalilBg la de ooren het voe aa van krleballng In en bat alapan van banden on voeten aan al daie drie oategortén van nnwlUdera ala ook aaa Jonge malajH lijdende aan bleekiuohl en kraobleleoabald ook an gezonde lalfa aaa Jenge peraonen die vaal met bf t boofd werken ea geestelijke reaotie willen voerkomen wordt dringend aangeraden zich het bovea vermelde werkje aaa te Bcbaffan hetwelk op aaavrage kosteloos en ftanoo verEouden wordt door Aaksterdatn door 1W € I KBABr A Co Heiligeweg 43 Hotterdam f J n 15TRW KOt F Apotbekèr Korte Hoofeteeg 1 Vtreeht liOBRY A PORTOW Ondegracht blJ de Gaardbrag F iÜl Oaneea Op de tongste hygienniBch medloinale teatoonsteiliac is de Dr Welaamana sobe dx or de BedUebe Jnrij niet de XUveren edaUle bekroond Geurig en Onachadelg ZulverlnKSvet tegen branderigheid klier achtige aangezichta en andere licfiaama roven en wonden strakheid en etekingen bij verzweiingen lointerhanden en voeten by echur t dauworm em Znivert van onrein insect onder in en op het vel en haar 10 Cents per doos Per bas 90 et doozea CO en 30 et pakjes 15 et spaitje 60 en 35 et NIEUW MIDDEL tegen snot by Hoenders en alle Pluimgedierte a 0 45 per Va Aesch Dooen met voer ter verdelging van ratten en muizen 35 en 20 et Pakjes 10 et Alles met gebrniksaauwyzing m Heeren eigenaren van Huisen kunnen zich op voordeelige w ze voor 10 jaar Abonneeren voor de reinheid in hunne huurperceelen S Patent H Stollen J5 Der groste JSr olg A WOPIlVinQ Mvi l altira H f oU K emingen hal Anim lu tt itkMHtm vierfhltmm Nachahtnitiiffen gagtbên Hui ktiift dthir Miert tlela mliarfen H Stallm nar ion um i lrect wier In nilcHn EltanhnnatungBrr m ki uniir Until ff mlxntMinndl nmtthingl tt = S PrcMMm md Zeugni t gntk nml trttit u Y t e VIctoriaJBron fe Ober ahnsfeim fyfms Tafeldrank mn heT pninklykef uis der eder anden 01srTVA 2iTC3 B3Sr eene nieuwe Zending EMSEE WATEI nttoDriyk geueeskrachUg Broawkter BIJ SLOTEMARER Co Stedolpe Gasfabriek te GOUDA De prfls van het gas ia 6 cent per M ea voor Kooktoeatellea of Motoren V et Onder lekere TOorw rden worden peiceeles gratis aan de faoofdbnia verbonden met 15 meter vrne leiding achter deu gasmeter Voor 3 en 5 licbteaameters bedraagt da hinr 10 eent per maand Bewoners van pereeelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekeljks afrekenen eu van de fabriek lampen kookioestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in hnnr bekomen KoninMijke Uaehinale Fabriek DE HOSIQBLOEM v u H I van Schaik € o gevestigd te Oravenhage Heppler$traat en 0a nabj de Eegenteeselaan van L M den KONING van BELGIË Indien gljhoeatlt gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBoret Honig Extract FLACONS van iO Cts 70 Cla en 1 verkrjgbaar bj Firma WOLFF Co Westhaven f98 Geuda K H TIN MILD Veerstal B 126 te Gimda A BÜUMAN Moordnekt 3 C RATELAND Bothop B V WIJK Oudeaatrr M KOLKMAN Waddinxveen Wie zeker zijn wu de Echte Eikel Cacao ts ontvangen tesameu gesteld en na vele proefaemisgen In den r bandel gekomen onder des naam des 1 aitvindeis Dr Miohaelis verrwrdigd I gp ds beste machines in het wereldbe roemde étabblisaement van QebiJ Stoll werck te Eealen Itche J rTQie tLeD9 Bikel acsLO in vterkanten bnisen Dem Bikel öwao is met melk gekeokteen aangename gezonde drank Toor dagelgksoh gebruik een 1 2 thedefeU vaa t poeder voor een kop Chomlat il geneesknobtige drank bij geval van ldiarrhee sleehts met water t gebmiken I Terkrijgbur by d Toomumiit H f3 Apothekers eu V Ka V Io ribn ei f 1 80 c 0 90 e 0 35 Qttierailvert enwoordigar voor Beteland Junut MattenkMI Amsterdam EalTuetraat 103 Zeer nette Gesteendrukte worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON GOUDA 29S pteaibeï 1897 Wy TerDemsii dat da firma Stiti eo Go OrBDJeSnippertabtiliauteQ alhier ïd het vorige jaar bekiootid mei het diplluie d booaear te Bordeaux thaOB wederoai op de teDtooostelliog te ArcichoD lee BaioB FraDkrijk te beort gavnUeu ia het Graad Diplöme d hoDoeur SteriMigoe Mei ingftug Tan 16 October zgn o a verplaatst de surDüraerairs der poateröen eii telegraphie G Vryburg naar Gouda postkantoor M P Buys naar Zaltbommet beiden van bet apoorwegpostkantoor uo 1 te Amsterdam de telegrafist J M G Hoys vau Sueek naar Üooda De heer G K Nugteren yan Moordrecht beeft op 28 September jl aan de Rylis universiteit te Utrecht examen afgelegd als oandiüaab in de faculteit der wia en natuurkunde met lof Dat er contrasten beataau in t betooaeu der dankbaarheid b het wiuDeu van pryzeo bflwözea de twee volgeDdu feiten Voor het bewaren eo deu volgenden morgen op de bout bezorgen van een op de tandbonw verloting ta Oüdswater getrokken prya tentwagen werden geen onkosten geêiacht als sUchls een belooDing voor den knecht en de knecht werd beloond met de som van tien cents terw l de winner van een koe aan den perioon van wiea by het lot bad gekoobt tien gulden ctdean sohouk Door de ArrondlBsements Reohtkank te Rol ierdam lyn gisteren o a de volgende vonnissen gewezoD C 0 H 1 j schilder te Lopik wegens kerkroof diefstal van twee gooden kettirigeu van eeu Mariabeeld nit de R K kerk te Gabauw gemeeate Willige Langerak tot zes maanden gevangenisstraf B van Ë 18 jaar schippersknecht en J K N 19 jaar schipper beiden te Lekkerk rk wegens verzet tegen de politic tot 14 dagen gevanganisatrat ieder Het vonnis van hel kantongerecht te Schoonhoven dd 21 Mei j l watrby J J V b ktaagd van het op den openbaren weg dragen van een verboden wapen bokabeogel met pnnten werd ontslagen van recbtsfervolging op grond van de a iet strafbaarheid van bet ieo laate gelegde legen welke nitapraak bet O M bij dat kantougereebt io booger beroep FEVI LLETOIM FLUITATION 21 Och flirten doen zo allen en ik zeg met hoo heet hij ook ireorf nFaUeh siad die ï rauen Keioe kann man tranen Mr Wilkens uohtte ea dacht Tot men er inloopt zoo at ik lutuset hen hadden allen ia do aieda plaats genomtn de dokteren ijco vrouw die ook van de partij waren en voor een reoht gelukkig paartje doorgingen in do andere begeerde iweeperaoonaalee De volgorde was ala volgt Eunioe en Francia Sir John en Wiliy Barnard die govraapd had van damtagezelschap verschoond te blyven en twee oude hoeren die overkoropleet waren Mr en Mrs Wïlkena met Rose May en Jolinny De twee freules en de beeren Dick en Fawning liady Kiogston eu bare dookter met Mr Blake en do arme bloedverwante De freules ea air William Grovesand Toen allea io orde waS liet Francis een gefluit boorea en voort ging het over den Bpiegolgladden door een weÏLig aueonw bedekten grond Het was een beerlijk geaicbt die prachtige optocht B ook de natuur bood een verrukkelyk schouwspel aan Op de hulsten langs de tuinen op de heggen B aiireo langs den weg lagen donilgs witte vlokken kwam werd door de rechtbauk in priucipe vernietigd terwgU opnieuw rechtdoende de geïntimeerde werd veroordeeld tot i 5 boete 8ubs 2 dagen hecbtenia De rechtbank alhier beschoDwt daa een boksbeugel met punten ali een verboden wapen Door den Raad der gemeente Krimpen aan don IJsel ia besloten om met ingang van 1 Janaari a s 25 opcenten op de perioneele beasting te heffen Thans bedraegt het aantal g beven woideode opcenten 15 Naar aanleiding van de io de jongste vergadering van den gemeenteraad te Alfen ft d Rgn gevoerde dlscussiëo over den brand by Van Maurik werd door de al laar gevestigde vereeoiging GemeaQtebeUng in haar vergadering van 25 dezer een motie aangenomea van den volgenden inhond Dfl vereenigiug Gemeentebalaogv te Alfen a d Ry wier statuten 7 yn goedgekeurd by Kon Besluit van 17 Aug 1897 nota nemende vao de heraadaiagingen io den Raad vao Alfen zooals dio haar kenbaar worden door de verslagen in ds couranten overwegende dat het by enkele leden gewoonte wordt de besprekingen haar zakel b karakter te ontnemen en te veranderen in perioneele en niet bebooriyk gemotiveerde aan valient ipreekt als haar gevoelen uit dat op die wyce de samenwerking wordt bemoeiiykt en de belangen vao de gemeente niet voldoeode konneo wordeu behartigd noch bevorderd bepaalt dat atscbritt van dei e motie zal wordeo gezonden aan der £ aad U H M M de Koninginnen zallen Zaterdag a 8 te 9 30 aur v m van s Gravenhage noar bet Loo vertrekken Aankomst aldaar 11 38 Man scfaryit oit Almelo Niet een vrywillige maar een gedwongen werkstoking ia hier thans aan de orde Tydena de laatate arbeïderebew ing hier werden door de meestti fabrikanten gaen grondstoffen ingeslagen en nu begint op de Almelosche Stoomppinoery Woverg eu Ververg de voorraad zoodanig t minderen dat men oog maar halve dagen werkt Denkelyk echter zal deze maatregel wel van korten duur zijn By het onderwy op hoogere burgeracholen en gymnasiums wordt dikwijls waargenomen dat de jongelui zich erg behelperig uitdrukken De zaken weten ze wel maar de inkleadiug ia iu den regel gebrekkig de kunst om zyne gedaehton behooriyk weer tegeven verstaan aohittereud in den helderen zonneschijn üe tukken dor boomen die zoo zwart togen het anoeowklaod op de uitgestrekte relden uitkwamen en nllerlei grillige vormen vertoonden gelekeu hèt fijnste canlillewerk bezaaid met edalgeateenteti Hier en daar kwam men groepjes kinderen voorbij die in vuurroode roodkapjes mantels gehuld of van boven tot onder in t boot gedosoht het landaohRp allorsohilderachtigst stoffeerden oven als da prachtige blondgelokte babiei die in open wagentjes weer en wind trotsoerend hun dagolijkscb wandelritja maakten Gicda stond een troepje bedeljougens met bezems gewap nd die stecb s wachtten op een bevel om do doorgangen van de tuintjes voor do huÏEen ta veeen en intusichen elkander met sneeuwballen gooiden Overal frisscko gezichten au krachtige snelle bewegingen Zetfs de schooiora langs don weg ea de arme vrouwen en kinderen die eeu aalmoes vroegen aan de voorbijgaande wandelaars ondervonden don invloed van de opwekkende drooga koude die beter te verduren yas dan de koortsachtige vochtigheid vau een week geleden t Genot eo gevoel van nergens gebrek aan te hebben maakte de ryken medelijdend en mededeelzaam Menige handvol penny s vond haar weg naar de voetpadon links eu rechts waar gratige handen ze elkiar betwistten nog voor de sleden voorbij wart n De shawls en mantels die men uit voorzorg had meeganomen bleken vooreerst overbodig want de opgewekte stemming on da ho ge zonnige lucht riepen aen blo op de wangen dar damei en deden de haeren wedijveren in bon mots en galauterien Man vergat alles voor het driedubbele genot van snelle bewegiug seboone gazlohtspuBteD sa t gevoel van maar weinigen Maakt men er eene aanmerking op dan heet het dit wordt ook voor de examens niet gevraagd Waarom aau de jongelui iets te leeten en daarvoor tydtebeatemmen dat niet op de programma s der eindexamens voorkomt In de maatachappy opgetreden ondervindt echter menig voormalig leerling van gymnasium ol hoogere burgerschool de oadeelige gevolgen dat hy niet voor de vuist kan zeggen wat hy bedoelt De heer K Veldkamp van Groningen zal nu dexer dagen aldaar in eene vergadering die o a ook door den minister van Binuen taodache yCakftn zat worden bygewoond spreken over de weuscbeiykheid en mogelykheid der invoering vao spreeKonderwys op de lagere school eo over de wijze waarop het verbonden aan bet leeaonderwy kan worden gegeven Na een paar gure weken die November betnr r ii Z9uden bebben dan der negende naand het jaar is de zomer tot ons wedergekeard En jtiint door den groeten overgang zyn wg geneigd uit te ronfen dat bet nog oooit zoo warm is geweeat in September Dat ie wel wat veel goiiegd Wanneer wy de temperatuur van deze da en iu Europa vergelgken met die van vroegere S iptembetmaanden mat terzgdeatelting van die voor 189G toon de maand buitengewoon guur eu koud wan dan is er geen noeroeoswHard veraobii Zoo steeg b v in September 1875 de thermometer te Parys niet minder dan twaalf maal boven het gemiddtlde van 30 C of 80 F on éénmaal steec hg zelfs tot 36 G d i bijna 97 F Toch mag deze maand genoemd worden 00 haar bgzonder weder maar ook om haar guurbeid Niet alleen bleef io de eerste drie weken de ttiermDmeter beneden het gewone gemiddelde maar zelfs beneden de gemiddelde temperaturen vao verleden jaar toen September al eeo zeer slechten naam kreeg De 20e vao deze maaod wees de thermometer ce Pary een minimam van zea graden Getaiua en den 21e vier graden Deze opneuiogen werden gedaan in het hart van de stad dicht by den grond in een atmoafe r die verwarmd werd door de straat en wiukelverlicbting Io de bnitanwyken was de temperatanr nng aaumerkeiyk lager en in de tuinen werden teere plantjes door de ryp gedood September 1897 beeft in dit opzicht September 189G overtroffen Toen waa in de eerste 26 dagen de laagste temperatuur te Parys zeven graden en de hoogste dertig gemeteo op den honderddeeligen thermometer Dit jaar is het maximum 24 niet te boven gegaan en bet minimum gedaald tot vipr Ook welbahagelijke warmte Alloen Francis bad zyne dame in eau warme pols gewikkeld ofschoon zo voldoende toegestopt echoon wGb ziot bleek Eunice oh ge zyt zoo stil eide hij rDo ongesteldheid van rayn kind heoft u verschrikt oven alB Mary en mij maar het gevaar ii gelukkig voorbij en we kunnen ons dus geheel aan t genot van uitsluitend eikaars gazelsahap te genieten en zoo n prachtigen dag voor onzen tocht to treffon overgeven Of zyt go indardaad niet wel P Zulka drukke dagen doen eindelijk hunne wprking gevoelen ofschoon ik zoo friach ben als een hoen al heb ik van morgen geen drïa uur goslapan nOch neen Francis ik ben heel wel maar ik voel ma niet erg spraakzaam Ga hadt verstandiger gedaan als ge een andere partner had genomen Franois boog zich tot haar over Ge moogt zwijgen of sproken z oala ge verkiest Eunice uw gezelschap is my eltyd dierbaar dat weet go wal Vóur de dag om is zal ik drn o idau glinlaah wel weer op uw gelaat zieu dien s r John en de ernst van t Ipven nu en lian er van wegvagen Zal ik u eens een nieuwtje meedeelan een hofschandaaltje dat Barnard mij van morgen op do wandeling vertelde Niet Nu dsn de kweitia uitleggen die lord Gravesand mot die kleine Traviana van Drury Lane heeftP Ook al niet Nu dan zal ik ook de stilte bewaren tol dat gy mg aanspreekt Ik wil wedden dat gy do eerste zult zyn die do overeenkomst verbreekt Ooh laat mij was alles wat Eunioe antwoordde Ik ben geloof ik toch vermoeid en kan ni t nalaten aan die arme Mary te denkan dia soo alleen thuis is gebleven Maar pas op Praoais let op uw paard de gemiddelde cgfera bevestigen dese opmerking voor 1896 maximam 20 5 tegen 18 5 voor dit jaar en minimum 12 5 tegen 10 5 Merkwaardig ia nog vao dece Septemberuiaand bet betrekkelgk klein venchil io temperatuur dea daaga en des nachts Den 16e waa het miximum zeventien bet minimum veertien graden den volgeoden dag was bet verschil zeven graden en den daaropvolgende slechts twee Den 24e vao deze maand begoo de temperatuur snel te itggen tot 22 en aohteieenvotgens tol 23 n 24 gradeo terwyi op deielfde dagen van bet vorig jaar de maxima S2 33 eo 32 waren Te Parys U bet weder prachtig de Pargzanaars dragen ban danste zo merk leederen eo puffen nog Ook nit Londen Weeoen Madrid en Rome komen beriohien van beerlgk vader Meu leest in Het Schoolblads In verband met de thana io Leideo aan de orde ignde quaestie mag er net eeua op gewezeu worden dat al werd by wetswyziging de bepaling geacbrapt van art 23 dergemafn tewet waarby onder letter i met het lidmaatBchap vao deo Raad onvereenigbaar verklaard wordt de betrekking vaa vonderwgzer voor bet lager of middelbaar onderwgsc toch de openbare ooderwgzers ifog geen lid van dea gemeenteraad zouden kunnen worden Want J a M gn f n nioMmbl Httf n en x i zQo H i zoodauig door letter f van hetzelfde artikel uitgesloten Alteen voor onderwgzers bjj het bgzoader ooderwg eo voor die aao rgfeiacholen zon oa schrapping van letter i het lidmaatschap vau deo Raad toegankelyb worden Wilde meo ook openbare onderwgzers tot dat lidmaatschap toegang verleeoen wat de bedoeling schynt te zjjn van een voorstel nu nog door de afd Zwolle vnn den B r N O voor de algemeeoe vergadering ingezonden dan zou dit niet best anders kunnen dan ook door letter f te doeo vervallen en zoo aan alia gemeenteambtenaren de gelegenheid te openen lid van deo Raad te wordeo dit zou zeker byna oiemaud wensoheljjk achten De zank tegen den onderwyzer P Dykbnia te Woldendorp die tgdens de verkiezingen een advertentie poogde te doeo plaatsen die de kiezers de meeorng moest doen opvatteD dat da ofBoieele caodidaat van dien naam de landbouwer P Dgkhuis te Midw lda niet in aanmerking weoechte te komen de advertentie waa beatemd voor het lattate nummer dat TÓór dea dag der stemming vrdcheen wordt Bchooo geen aanklacht ingediend werd toch onderzocht Door deo rerhter van inatroctie Biche is niet gemakkelijk I Willy Barnard on air John eiltcn op de voorste bnuk van ih tweede slode sn eyo in druk gesprek gewikkeld waaraan de hm e oude hearen eerst ook deetbamen maar t woidrs opgeven want hun geest die ietwat dof ia na een oopiauzen lunoltaon kan den draad niet gemnkiralyk volgen Ze babben het over den st l van The Farni waar Willy een paar malen gawrest is eu die eou sohoon voorbeeld is van den st jl van Queen Anne Sir John ia een on al vuur zyn hart klopt bij da besohryving van zyn gelielU kasteel en de scboime bosacfaen er omhot n ffJe moei eons bij ons komen in den jaobttgd als da eerste sneeu govallen is on do bosaoheu zulk oen prachtige klaürsohakaering vortoonon We hebban wild in overvloed meer dan we op kunnen want we hebben zelden gasten Ik houd vao bet kaltne buiteolavon Als ik drukte verlang ga ik naar de stad of op reis naar hoe vreemd het mt e klinken voor lamaBd die meester van zyn eigen tyd ia ik heb er zeiden tyd voor vDus is het miss hlon oene opufforing voor u eon week feest te vierao en prot te maken I r Zoo n kluizenaar beo ik nu ook niet en lady Uiohardfl zou niet gaarne ibuis zgn gebleven waar da beau monde uit den omirek bjjeon is Dflt 18 heel natuurlyk lady Kicbards is zoo jong en schoon Is t niet jammer dat ze zich den groot ien tgd vai het jaar op The Ferns begraaft trordt ervolgd