Goudsche Courant, donderdag 30 september 1897

Oond 8 7 86 8 16 8 36 9 80 9 87 9 64 Moordreeht 7 88 8 48 NiouwwtBrk f 7 S9 8 49 Oapdlt 7 4 9 6 BottenUm 7 7 8 88 9 06 9 40 9 47 10 18 aottsiaui 4 66 8 7 88 8 8 OtpeUe 6 0 8 08 Hiniwerkerk 14 8 11 Hoordnolit 6 81 8 19 H K aoud 6 87 86 7 48 8 1 9 Directe Spoorwegverblsdlngen met GOUDA ZomerdleDSt 1897 AaogevaogeD 1 Mei TUd vao Greenwich OOUDA KOTTEKBAU 18 8 1 84 8 48 8 7 4 6818 38 18 89 18 46 w V ff 18 66 1 63 4 4 16 6 10 KOTTÏRDA M G O O D A 11 35 11 60 18 87 1 44 1 64 8 01 8 08 11 4 18 08 18 47 8 14 7 81 O 8 9 88 9 68 10 19 10 89 10 8 10 48 9 00 9 47 10 18 10 4 GOUDA DEN HAAO 6ouda ZeTSBhttiMB Moerkapelle Zoetermeer Zegwaard Voorborg s Haft a 7 80 80 9 17 9 84 10 14 11 16 18 16 18 88 1 87 3 46 4 49 S 6 64 11 7 84 7 49 m 7 48 8 48 18 40 8 01 S Z 7 8 8 61 18 61 8 18 V 8 07 9 08 1 06 f I 8 86 aH 8 18 9 08 9 4 9 E4 10 44 11 4 18 46 1 10 8 06 4 1 88 J 8 04 8 81 6 17 6 97 6 84 6 41 6 47 DEN HAAO GOUDA 38 8 64 9 4 10 39 U XC 10 08 lO K 10 87 9 9 88 10 3 U 11 44 HaKO 6 46 7 80 7 48 8 86 9 46 10 14 ll i7 18 8 1 3 8 44 8 40 4 0 Toorb 68 10 17 1 41 Z Z igw6 6 10 88 1 6 ZeT M 6 17 10 48 1 08 Oouda 88 7 0 8 13 8 03 10 1610 411 67 18 0 8 17 3 14 4 08 4 83 C T R B O H T O O D D A 8 17 4 86 6 06 66 8 86 10 17 10 36 UtMoht 6 88 7 46 8 4 9 0 10 1 10 88 11 88 1 3 08 4 48 6 8 86 7 9 07 10 0 10 84 7 10 10 84 Woorden 6 68 8 08 10 88 11 66 4 16 7 18 8 10 4 8 84 6 84 7 18 8 43 10 41 Oudowater 7 07 8 14 10 46 4 4 9 86 3 9 6 08 4 7 89 8 69 11 18 11 1 Souda 7 S 8 97 9 81 9 6 10 6 11 10 18 111 8 8 4 4 87 80 6 07 7 898 8 9 49 10 Ï4 11 10 OOl DA ÜT RICHT Uouda 6 80 8 37 7 66 8 81 9 07 10 19 10 67 18 00 18 63 8 10 Üudtw 6 46 6 4 11 14 8 37 Wo deli6 3 7 8 8 18 11 88 8 45 UtTMkt 13 7 88 8 88 9 0 9 89 10 61 11 4 18 88 1 86 8 08 AM8TIRD1 M fl O B D A 7 10 8 1 9 08 10 4 8 14 u i n 11 11 ikM M GOUD A A MSTSROAU 6 7 81 9 48 10 7 18 10 4 11 J M 7 1 10 17 10 U ▲ utardaa 0 gt 18 8JT 10 0 1 8 U i l f lO K 11 41 S Ul u o a rMids de woreUria der gtmeente Ternaoteo gehoord Ëeo sestieotat werkliedso werkzaam aao de nieuwe room sch katholiek e kerk io deo Noordhoek te Tilburg vroegen gisterochtend ran deo aauoemer eeo ceot per uQr rerhoogiDg Toen dit geweigerd werd Btakktea zg bet werk nadat huo het erdiende looa was uitgekeerd Hierop rolgde herbergbezoek wat tot baldadighedeD aaoleidJDg gaf Zoo werden by twee herbergiers U en M op deo BrookhoveQ acben we da ruiten stukgealageD Ëen der roziemakeri werd door B met een riek gestoken RykB es gemeentepolitie was ter plaatse aanwezig om erger te oorkomen Een der stakers werd gearreiteerd De te Leipzig rer chgoendt iDrogietenZeitnogc Bchryft In hei Würtembergacbe exploiteert ïn dpo taataten tyd een reiz nd wonderdokter Webrle genaamd een door hemzelf nitgüTonden middel tegen br kpn Het nnirerBeele middel koat nieti alleed rekent de medicH3 € i 1 20 a i 1 80 voor ladrertentiekostenc waardoor hy zich een verbAzenden toeloop beeft weten te bezorgtin De zieke ont rangt een zakje dat dichtgenaaid ie en niet geopend mag worden Dit moet men om den hals bleven dragen nadat de man het onder bet uitspreken van een gebed beeft vastge maakt £ eD der patiënten opende echter het ïakje en vond daarin op een etakje carton Taatgebecbt de pooteu ran een mol Uit Oaterode wordt gemeld dat Vrydagmorgen in de vroegte tusacbeu Schünsee en Jablonowo in een compartiment eerste klasse Tan sneltrein no 51 een bratale aanslag is gepleegd tegen een dame nit Berlgn Toen de coodocteur te Osterode bet compartiment opende zag by dat da dame bedwelmd wna en dat haar handen waren Taatgebooden Haar kleedrren waren opengesneden nf Btnfcgescbeurd terwgl zgj na bet bewastzga te hebben herkregen een bedrag van f60 en een nantal kostbare sieraden verklaarde te vermissen Twee mannen die van dezen aanslag worden verdacht waren te Schöosee den wagen binnsDgegaan cm te Jablonowo uit te stappen Ëen ingezetene te Velp vroeger grossier te Zevenbergen werd in 1895 failliet verklaard Door den curator in het faillissement werd toen 9 pct aan de sohuldeiBchera uitbetaald Thans nu de itefailleerde weder in beteren doen verkeert beeft by aan al zgoe oude crediteuren een extraalje van 40 pet hunner vorderingen uitgekeerd Meo zal zich herinneren dat op varzoek van eeoige Tereeoigiogen die speoiaal de jacht beoefenen door de provinciale besturen de opening van de jacht op b zen en fazanteu eerst ïs vastgesteld op 2 Ootober £ en oud lid van de Tweede Kamer een groot jsger begaf zïcb voorleden week van igD woning te Amsterdam nsar zgn club in de Kalveiatraat Ia een der hoofdstraten die hg doorwandelde zag by in de étalagekast van een poeher drie mooie hazen hangen Dat was dan toch al ie brutaal Id zyn locieteil gekomen schreef hy een brief aan den procnreor geueraal en stelde dezen van de overtreding in konnin Een brigidier van de rgksveldwacbt trok den volgenden dag naar de bewuste strast zag de drie bazen hangen trad den winkel binnen en zeid tevens beslaii leggende op de drie corpora delicti tegen den poelifr dat by tegen hem proceeverbaal opmaakte Met een leuk lacbje reikte de poelier denbrigadier de drie langooren over en toenbleek het dat deze gevuld waren met stroo Het waren reclame bazen N v N Qottda Voor eenigen tyd sticbten de aardappel f abri kanten io Friesland en Groningen eene vereeniging met het doel de aardsppellen voor de aanstaande campagne na allen tegen deoietfden fn te koopflD tV Yftudbouwers vernamen dit met leede oogen van oordeel dat ty ru geheel van die fabrikanten afhangen en date dus den prgs zooden bepalen nsar hnn eigen goeddunken De ptys werd bepaald op 65 et den H L doch de boeren willen hiervoor niet leveren terwyl zy daartoe ook nog niet gedwongen zgn Er is nl behoefte aardappelen voor de consumptie zij gaan nu de fabrieksaardappelen schiften en kunoeu ze als tafelaard ppelen verkoopeu tegen 70 et a f 1 00 den HL Men meIJt uit Amsterdam Nu het Nederlaodsch tooueel zyn medewerking niet wil verleeuen voor eene afscheidsvoorstel ling van den tooneelspeler J de Boer schynt niettemin de kans te bestaan dat men De Boer nog zal zien optreden zoo ja Jan bg het gezelschap der heeren LoGras en Haspels met wie desbetrefienda onderhandeliogeo reeds een eind gevorderd moeten zyn Staten Generaal 2a Kamhe Zitting van Dinsdag 28 September By de be prekiag der geloofsbrieven van den heer Van Gilse deelde de eommisaie mede de oetvsogat nog van twee adressen in zake de verkiezing te Sneek nit een bigkt dat reclamanten niet tgdena de stemmen werden opgenomen hunne klachten hebbeu genit Op grond biervan wyzigi de commissie hare conclasie en trekt zg haar voorstel tot opvrage der biljetten te Woadseod in Dit wordt door de heeren Pgnappel en Kerdgk bestreden en de heer Kardyk doet het voorstel op te vragen de stembiljetten in alte temdistrieten van Sneek Dr Koyper juicht dit voorste toe omdat i e toekenning van het geprotesteerde stembiljet te Wondsand bernst op een foutieve opvatting door het stembureau van de nienwa kieswet en diezelfde fout ook in andere stemdistricten kan zgn begaan Dj heereu Earnebeek en Lohmau beetrgden het doch bet voorstel Kerdijk wordt aangenomen met 65 tegee 23 stemmen zoodat door deze beslissing alle biljetten van alle stenbureaux in het kiesdistrict Soeek zullen opgevraagd worden Ook wordt besloten op te vragen alle biljetten an het district Amsterdam Yï verkiezing Qeertsema By de algemeene strekking van bet adrds van antwoord motiv eerde de beer Van der Zwaag zgn stem daartegau omdat het laffe vleierg bevatte tegenover de Koningin die aU elke moeder maar met meer middelen voor een eenig kind zorgt en omdat de toestand volstrekt niet zoo gunstig is als de troonrede mvliil Hot volk IfiJfc ia ro o ditoloD des liAils gebrek Bovenal meent hg dat zonder algemesn kiesrecht geen bervormiogen lollen komen De heer Troelstra zou evenals de beer Van Kol tegen stemmen omdat het ontwerp b de weerklank op een onjuiste troonrede Het verwondert hem dat eene Regeering waarin de heer Borgesins zit niets gewaagt van ons erbarmelyk I iesreobt Vóór alles is ooodig algemeen kiesrecht voor manoen en vrouwen Hg betreurt zeer dat van staatspensioueering niet gewaagd wordt herinnert aao de meeting leeit de motie daar aangenomen voor belreart dat in de commissie voor pensioneo ring geen sociaal democraat is vertegenwoordigd en wgat op de noodzakelgkheid de buarboereo schadeloos te stellen wegens nadselen door de veeziekten De 3e paragraaf van bet Adres van Antwoord gaf aanleiding tot een kurte discussie waarby de min van financiën o a verklaarde namens de Regeering dat de thans gevolgde Aijeh politiek blgft gehandhaafd tot beëindiging an de oorlog Die paragraaf werd aaiigeDumeo K et 85 tegen 6 stemmen en het geheele adrea met 83 tt geo 6 stemmen ll n 18 18 11 88 ll S 11 4 I 61 18 38 10 80 11 38 Te Kaatsheuvel is by een brand ia de woning van den arbeider G M diens vronw die nog het een en ander wilde redden zoodanig gebrand dat zy weldra is bezweken VERGADERMGVANDENiiKHEENTERAlD DINSDAG 28 SEPTJBUBS B 1897 Aan de orde De benoeming van eene oaderwgaares aan de Tweede Burgerschool voor meisjes De beer van Galen Alvorens te stemmen wenschte ik wel even het woord om o te vragen hoeveel leerlingen op bet moment in de k aa eo zijn Dd Voorzitt r Ik kan het o niet Zf ggeo De heer van Galen Het apyt mji maar dan zon ik willen voorstellen die beuoeming tot een volgende vergadering uit te stellen De Voorzitter De beer van Goor geeft mg daar soo een stsat zoodat ik aan uw verzoek kan vclJoeo In de eerste klasse zgn 10 in de tweede 12 ia de derde 8 in de vierde 6 en in de vgfde klasie 1 leerling te zimen 37 leerliogeo De beer van Galen Ik hoor dat in de hoogste klasse maar 1 leerling is dan acht ik het beter daarvoor geeoe onderwgseres ta benoemen daar dit eene uitgave vordert van f 750 het kan zeer goed zgn dat na een week drie of vier die leerling da 8ch ot weder verlaat en dan hebben wg een onderwyzeres over waarom ik voorstel om die voordracht naar B en W terug te zenden De Voorzitter In de verordening regelende het getal onderwyzera en onderwijzeressen staat dat het hoofd der scbool wordt bygeetian door 4 onderwgzeressen en zoolang die verordening niet is gewgzigd hebben B en W geen recht die benoeming niet te doen geschieden De heer van Galen Dat is een vreemde redeoeering hei xoa kunnen zyu dat er slechts in twee klassen leerlingen zyn B en W hubben dit vroeger uok gevoeld zooals in hun rapport aan de gemeenteraad staat en het gebeurt wel meer dat na drie a vier weken leerlingen van een scbool weggaan De heer Noothoven van Goor De indiening van dit voorstel is oen gevolg van de reort anisatie door den heer de Schepper voorgesteld en toen door den gemeenteraad aangenomen B en W hebben zich ïndertgd erg gekant tegen de aanneming van dat voorstel het is de eerste toestand na de reorgsuisstie waarby alleen kinderen die 12 jaar ood zijn op deze school knonen komen B en W doen niets dan nit te voeren het besluit van den vroegeran gemeenteraad De heer Herman Ook ik kan met de gedscbte door den beer van Goor uitgedrukt medegaan bet is volkomen wettig De beer Vingerling Ik kan my zeer goed vereenigen met bet betoog door dea beer van Galen gebonden ik stem toe dat ia houding ma B D W io deze correct ie maar er dient toch iets gedaan ta worden laten wy dan eerst de verordening herzien die school kost te veel geld de uitgaven zyn ontzettend groat en de inkomsten gering De Voorzitter Maakt ds baer van Galen er een voorstel van De heer van Galen Ik zal er geen voorstel van maken maar ik zal blanco stemmen dan kuuoen de heeren die er ook zoo over denken hetzelfde doen De Voorzitter Daar er geen voorstel is ingekomen om die stemming niet door te doen gaan stel ik de benoeming san de orde Uitgebracht worden 13 stemmen waarvan 8 in blanco en 5 op Mej F Peerbolte De Voorzitter Dos ia Mej Peerbolte benoemd met algemeene stemmen De beer van Galen Volgens art 21 van bet reglement van orde is de benoeming niet geldig De Voorzitter Dan zullen wy in de volgende vergadering daarover verder discossia voeren Aao de orde De benoeming van Iwsü leden van het stembareaa in het eerste district De heer de Raadt Ik dacht dat de heeren voor 12 maanden wareo benoemd 6 88 61 4 6 08 6 09 16 8 8 0 6 40 3 46 10 4 10 6 38 4 40 4 60 4 67 6 04 10 7 M De Voorzitter De leden van den raad moeten telkens opnieuw worden benoemd de heeren die baiteo de raad zijn zgn voor 12 maanden benoemd De heer ran Gal o Voor de verachitlende baraaox bg de verkiezing voor de Tweede Kamer was dat zco maar bg de verkiezing voor den gemeenteraad is daarvan afgeweken De Voorzitter In de vergadering taq 25 Mei zgn benoemd een voorzitter een plaatsv voorzitter twee leden en twee plaatsv loden en dat waren leden van den gemeenteraad In de vergadering van 2 Juni zgn beooemi een voorz en een buitengewoon lid dit kwam omdat door de voorzitters van die twee tittinffeo Terschil van meeniog was de vergadering van 25 Mei werd door my niet gepresideerd maar met de kieswet in de hand acht ik de benoeming van leden onuoodig er zyn un aantal leden tot plaatsvervangers benoemd de hh Schim van der Loeff en Bellaart zgn als leden voor een jsar benoemd De beer van Galen Ik vind het voor die heeren nog ai bezwarend voor een jaar te zgn benoemd ik geloof dat telkens een bureau moet worden benoemd dit is volgens een handleiding van den heer Borgesios die toch wel op de hoogte is de aangewezen weg De Voorzitter Het spijt my dat er ver schil van meeniog daarover bestaat ik heb vroeger ook al met o oflBctens daarover gesproken ik kan niet nader daar meer op terog komen het staat niet in de wet borendien wlaten du heeren Schim van der Loeff en Bellaart voornit dat zg vo r een jaar ala leden werden benoemd gingen wy daar van afwyken dan was het of de raad een votum van wantrouwen t eo die heeren ait prak ik blyf by myn meening en geef dit niet toe het staat niet in de wet De heer van Galen Op een enkel punt wil ik nog slechts antwoorden ik geloof niet dat die heeren ïn de meening zonden verkeereo dat het een soort van wantrouwen ii de heer Schim van der Loeff was ook myn meeoing tueftedaan De Voorzitter Ik weet niet of de heer Schim van der Loeff die meening ia toegedaan mg is daarvan nog niets gebleken De Voorzitter Ik stal aaa de orde de benoeming van twee leden voor het eerste district Twee namen mogen op een briefje geplaatst worden Benoemd worden de bh H Jager met 9 en de Raadt met 12 stemmen Aan de orde de benoeming van een voorzitter voor het tweede district Benoemd wordt de heer J na Galea met 11 stemmen Aan de orde de benoeming van twee plaatsvervangende leden in het 2de distriet Benoemd worden de hh 0 P W Dessing met 12 en A Vingerling met 11 stemmen Aan de orde de benoeming van een voorzitter voor het derde district Benoemd wordt da heer J M Noothoven van Goor met 12 stemmen Aan da orde de benoeming van twee leden voor het derde district Benoemd worden de hh C Brunt en M H A Straater met 10 stemmen orde De begrootingen der geanbsidieerde instellingen van weldadigheid oor 1898 Zonder hoofdelyke stemming worden deze goedgekeurd Aan de orde De rekening en verantwoording van de baten en lasten van het Voormalig armbestour van Stein over 1896 Zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Aao de orde Het voorstel tot het varleenen van ontheffing op aanslagen in de plaatselyke directe belasting naar het inkomen dienst 1897 Zonder hoofdelyke stemming goedgekeord Aan de orde Het voorstel tot het aangaan eener geldleening De Voorzitter Namens B en W moet ik mededeelen dat de bedoeling is niet f 79000 maar f 78000 ts leanen De heer van Galen Is dat in de koers geleden 8 1 9 7 10 86 11 18 10 04 10 11 10 18 f 9 10 10 87 10 64 11 80 8 1 9 87 10 00 9 47 10 0l 8 0 10 07 10 S9 7 6 7 9 8 06 8 13 8 8 7 8 7 4 4 83 6 80 6 18 7 18 7 8 10 08 4 S9 6 18 8 84 4 8 6 80 9 8 04 89 I f 9 9 16 0 7 48 8 81 10 10 10 88 8 4 4 4 1 18 7 4 4i 4 47 I 4 HJ De Voorzitter Gedeeltalgk wel maar ook dat loor de terbo wing ankole honderde galdena minder niootea rordeü iiitgogeffD dan eerak op gerekecd wa De heer n Galen Ik aio daar dat B eu W Toorstollen tot 1903 jaariyke 1 3000f te lo ii BD claarna f 7000 jna lqk ft soa direct 7000 willen aflossen ik ben een vgand om leeningen voor langen termfln an ta gaan Wfl hebben geaien dat de a labriok voel geld koat on ik geloof niet dat in dien tjd Tan 14 i 15 jaar de fabriek geen geld zal kosten waarschgnlgk misschien wel over een jaar drie of vier ik wensch te beginnen met 1898 jaariyks 7000 af te lossen De Voorzitter Wordt dit voorstel ondersteund I iDe heeren Vingerling en Brunt ondersteunen dit voorstel De Voorzitter Mag ik verzoeken uw voorstel schrifielgk in te dienen Lw voorstel Imdt dus om te beginnen met 1898 ieder jaar 7000 af te lossen maar waarop grond uw uwe be drie of vier de labriek wering dat over een aar wel weder grootere uitgaven zal vorderen De heer van Galen Ik heb daar geen grond voor wg zien het dagelgkech dat zoo ieta kan gebeuren maar even goed kan ik vragen waarop grond n uwe bewering De Voorzitter Dus volgens uw voorstel zai de leening drie jaar vroeger zyn algeloat B en W stelden een langeren termyn om de tegenwoordige belastingachuldigen niet te voel te belasten en alleen omdat de toekomstige belastingschuldigen ook wat zooden by moeten dragen omdat zg ook daarvan profi De heer van Galen Ik geloof toch dat de tegenwoordige belastingschnldigeu toch ook een benefiet hebben gekregen van ƒ 8000 60 lost men 7000 af dan houdt men nog ƒ 1000 over ik heb er nog over gedacht om voor te stellen 10000 af te lossen da r dit niet te veel zou zgn wy zitten nog met eene groote leening van over de 100000 en wanneer wg deze spoedig aflossen dan kunnen wg den anderen ook gaan aflossen De Voorzitter Ik geloof toch dat het geen langen termyn is om BOOOO in 14 jaar af te lossen dit is een zeer korte termgn De heer Vingerling Ik heb het voorstel ondersteund en weusch mgn stem te motiveerea ik geloot dat door u te veel op deze leening wordt gewezen en niet in het oog wordt gehouden dat de gasfabriek aan de gemeente een cadeautje van ƒ 8000 heeft gegeven en lossen wy nu 7000 at dan houden wy nog ƒ 1000 over het is noodig dat alle leeningen zoo spoedig mogelyk worden afgelost De Voorzitter Aan de orde is de leening voor de gasfabriek en de voorwaarden waarop geleend zal worden ter gelegener tgd kan u San bg de behandeling der begrooting een voorstel doen om de andere leening spoediger af te lossen maar dat is nu ni t aan de orde De heer Noothoven van Goor Ik wensch op te merken dat by de behandeling der begrooting over meerdere aflossing kan worden gesproken ik geloof dat wanneer deze leening in 17 jaar afloopt dit een zeer korte termyn is het gaat niet aao de belastingBcholdigen van heden weder met een druk van i 4000 te belasten De heer van Galen Ik wensch op te merken dat er bg de vorige lesning is besloten minstens f 3000 en hoogstens f 20000 af te lossen het staat in onze macht maar Bta ls wordt bet minimom afgelost daarom wensch ik het in de voorwaarden op te nemen dat er jaariyks f 7000 zat worden afgelost n als wg op de gaslabriek ooze finantiën gaan bouwen dao vind ik de toestand niet zoo goed meer Het voorstel van Galen wordt in stemming gebracht en aangenomen met 7 tegen 6 stemmen Voor stemmen de hh Jaspers Brunt Straater de Raadt Vingerling van Galen en Krook Tegen stemmen de hn Jager van Iterson Noothoven van Goor Herman Prince en Hoogenboom Aan de orde f Het Ie Buppletoire kobier der plaatselyke directe belasting naar bet inkomen dienst 1897 Dit wordt in besloten vergadering behandeld Na heropening wordt med edeeld dat het kohier is goedgekeurd Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering ges loten Bultenlanüsch verzichl In den onder voorzitterschap van president Faure gehouden ministerraad heeft Hanotaux den inhoud medegedeeld van het voorloopige vredeetractaat hetwelk te Konstantinopel geteekend en aan Griekenland medegedeeld is ten behoeve van het teekenen van den vrede De ministerraad stelde vast dat de Kamers den 19en October geopend zullea worden Réversean gezant te Madrid zal worden benoemd tot gezant te Weeuen ter vervanging van Loze die benoemd ia tot gouverneurgenwaal van Algerië Patenótre ambassadeur 55 l ington is benoemd tot gezant te 4 Cambon thans gouverneur van Algerië gaat als ambassadeur naar Washington iüoii telegram uit Atbene Tan Maandag meldde dat Maandag bet vredeetractaat aan Kamer zou worden voorgelegd Nemen we on aan dat met MaaDdag de dag van eergiileren bedoeld is d n zullen we na took spoedig hoeren hoe de stemming onder de meerderheid der afgavaardigden is Eergisteren heeft de deken van het corps diplomatique aan den Griekschen minister van bnitenlandsche zaken deu beer Skooloitdis den tekst van het voorloopig vredestractaat overhandigd tegelyk met een nota In dat laatste docement wordt veiklaard dat de mogendheden hare bemoeiingen ter bemiddeling als geëindigd beschouwen en de Griekscbe regeeriag oitooodigen gevolmachtigden te benoemen voor het sluiten van het definitieve vredestractaat De mogendheden beloven evenwel bare tmschen komst ingeval nog moeilgkheden by het siniten van den vrede mochten rgzen Indirect ligt hierin weer een waarschuwing aso het adres der Grieken om het verdrag aan te nemen daar anders het Europeesch concert zicb met Hellas niet veWer bemoeien zal en den Turk laten doen wat hg goed vindt Vermoedelgk zal de kamer de wgate partg kiezen d w z onder protest natuurÜjlc de vredesToorwairden geedkeureo De openbare meeoing boe verontwaardigd ook over deo druk dier voorwaarden is bereid zich dsarsaa te onderwerpen omdat zg geen lertrouwen beeft op den uitslag indien de oorlog wordt voortgezet zegt de Iudép Dit neemt echter niet weg dat er nit den boeï m des volks nog voortdurend stemmen opgaan om het tractaat te verwerpen Zondag middag heeft op een der pleinen van Athene een groote meeting plaats gehad waar verscbillende oorlog sucbtige redevoeringen werden gehouden Ëen der sprekers die den Koaiog en den Kroonprius beleedigd bad nam de vlucht vóór de potuie hem kon arresteeren Een motie werd aaDgenomeo waarin de Vorst wordt uitgenoodigd onmiddellgk den oorlog te bervatteo Op den dag van de bijeenkomst der Kamer zou nogmaals eene meeting worden gehouden Bg het water lateu van het nieuwe Duitscbe pantersckip sËr atz Leipzig dat naar den oud kansilier Voo Bismarck gedoopt ii richtte keii r Wilhelm het volgeode telegram aau prins Bismarck Van barte wensch ik uwe Doorlochtigheid geluk bg bet te water laten vao den panter kruiser Furst Bismarck IK verbeug my er in dat ik daarmede voor alle tyden uw naam in de nauwste betrekkiugen tot mgn vloot weet Dit feit zal ons te meer met trots verfuUeo Daar het de eerste pantserkruiser is welke bg ons is gebouwd Het model daaraan zal admiraal Tirpitz Uwe Doorluchtigheid ingevolge myu opdracht overbandigeo Prins Bismarck zond denzeifden dag het volgende telegrapbiscbe antwoord Ik verzoek Uwe Majesteit ondardinig voor d onderscheiding die my door den doop van den kruiser ten deel gevallen ia mgn eerbiedigsten dank in genade aan te nemen Tegelykertyd dank ik met eerbied voor het zooeven ootVBOgen telegram door welks inhoud de esr die Uwe Majesteit mgn nsam door de verbinding met een vloot heeft aangedaan zeer verhoogd wordt De Himburgsr Naohricbten sohrgven over de geboorte van Bismarck s jongsten kleinzoon Nadat men jaren lang had kunnen denken dat het beroemde huis van den grondlegger dfs Ryks met de zoons van prins Bismarck ia de maonelyke Ign zon uitsterven werd verleden jaar den 6o Mei gravin Wilhelm een zoon geboren Wilhelm Nioolaas Otto Oscar Nu heeft ook de oudste zoon vaa prins Bismarck een stamhouder Zoo ia de voortplanting vao bet geslacht Bismarck nog beier verzekerd en de vreugd die het hoofd van het geslacht daarover gevoelen moet zal overat medegevoeld worden waar zgn vrienden en bewonderaars wonen De eigenlgke doopc van bet schip werd voltrokken door Bismarcks scboondocbter gravin Wilhelm van Biamarck met de woorden In naam van Z M den Keizer doop ik u Fürst Bismarck De overbeidspersoneo en de gssten begaven zich toen naar het benedeneinde van de scheepshelling om het afloopeu van het oorlogsschip waar te nemen op bet kasteel van prins Heinrioh werd bet déjeonér gebruikt Graaf en gravin Wilhelm Btsmarck graaf Rantzao en de staatsBecretarissan v Miquel Tirpitz en Thialmaun begaven zich in den namiddag naar Friedrichirob Als geschenk van de marine aan prins Bismarck is een groot van bet naar hem genoemde pantserachip naar Friedriobsrub gezonden De Gobaansche kwaal is plotseling vau het chronische tot het acute karakter overgegaan Gisteren vermeldden wg in ons Overzicht weliswaar dat generaal Woodford geen ultimatum beeft gesteld maar zonder dade gk tot dien krassen stap over te gaan Igkt de regeeriag te Washington toch wel te kennen te willen geven dat er op Coba uu lang genoeg gemarde is en dat er eens wat schot in moet komen De houding van generaal Woodford duidt op een gematigd maar zeer vastberaden optreden Hg heeft verzekerd d t men e Washington maatregelen zal nemen om vrgbaitersu its tapjes naiir Cuba te voorkomen maar tevens heeft hg roet het oog op de belangen der Amerikaansche onderdanen op Coba aangedrongen op een snelle en afdoende oplossing Want zoo afgomenteerde hy bat is noodig dat óór de opeaing van het Congres in December die oplossing verkregen zg aangezien de regeering der V S anders wellicht met nitiogen vao Jiugoïsme zou hebben te rekenen Met andere woorden Het is zaak om u te haasten want du habt y nog slechts met de Amerikaansche rcgeering te doen maar in December komt de Yaukee los De Standard verneemt int Madrid dat iedereen de noodzakelijkheid der vorming van teu krach tig ministsrie in iet betzij dan io da gedaante van een f erpcoii9traeerd con ervatief kabinet onder geaaraal Azcarrage of maarschalk Campo of wel een liberaal miuisterie Velen zoud a ook gaarne zieo dat meu zich van den zedelgken öd daadwerkoigkeu steun van een of meer mogendheden verzekerde voor t geval dat een conflict zou ontstaan De geruchten aangaande eau bemiddelend optreden van Oostecryk baren vorwoudoriiig en vinden weinig geloof daar men niet begrypt wat Oosteurgk zoa kunnen doeo teuzg het door de maritieme mogendheden werd geetenaJ of ten domste door de moreele medewerking van verscheidene moReodheden Inmiddels schyot op een snelle en afdoende oplossiogc nog niet veel uitzicht te zgn In ds eerste plaats Igkt de waarschgolgkbeid gering dal de pacificatie van Cuba door het optreden der V S zou worden bespoedigd üna Cubanen zullen er niöuwen moed tot tegenstsod uit potten en van de Spanjaarden moet wordea vemndersteld dat zg ia hun eigen belang reeds zooveel doen als zg maar kunnen Maar ia de tweede plaats zat de Spannsche trots ook nog wpI tf sterk blgken om een Amerikaansche inmenging van eenige beteekenis te dalden Aan de Frankf Zeit althans wordt uit Mailrid geseind dat volgens de verklaring van een hooggeplaatst personage Spanje liever alles op t vpel zal zetten dan toe te gefen aao de eiHcben van de V ËD binponkort KOU eeu sterk Spa nsch eskader naar Cuba gtan zoo het beet voor d opeostelliug van bet drgieod dok te Ilavauns maar inderdaad hIs antwoord op de uitzending eener Amariknansche flotille naar de wateren vau Fioidii Dezelfde correspondent deelt onder voorbehoud met e dat de bericbteu over de bemidde ling van Oostenrgk 7Óó moeten worden verstaao dat keizer Wilhelm en keizer Frann Jozef bg hun Inatste samenkomst bebben afgesproken om ziih t gen Amerikaansche aanmatigingen te verzetten Keizer Wilhelm zou de tnood 4 zgn gezindheid verkondigen door een teregram gelgk hg dat aau de Transvaal heeft gedaan Dit bar ebt komt vrgwet overeen met een mededeeliag van de Gaotois Volgons dat blad zon keizer Frans Jozef den Duitschen keizer gewezen hebhen op de moeielgkheden waarin de koningin regentes van Spanje door de inmenging der V S zoo worden gebracht Da brom zou bet zaak zgn te zorgen dat verbittering tusschen Spanje en de V S worde voorkomen Frankrgk en Rastaiid zouden volgeus het Frausclie blad van dezelfde meening zgn zoodiit een Furopeeöcb concert ook in deze zaak niet tot da onwaarschgolykheden behüott SSS Staats loterij 6o KiAW TrjUmg vau Woeosdag 29 September No 1038 en 187W ieder lüOO No 16771 400 No 1838 3080 8 21 10 88 en 10 77 i il t ƒ SOO No 8508 i m 6880 7488 1502 16787 1819 1 302 16837 18462 on 20B55 ieder 100 Pryzeu van 70 72 2778 6407 8001 11816 12953 16001 1 009 135 3001 6619 8075 118S0 13961 16031 18144 184 3094 1630 8086 11378 18151 16124 18419 331 3326 5675 3323 11386 13437 16127 18621 873 8302 6737 8361 11413 13466 16 84 187J9 452 348S 6847 8417 1144S 13650 16409 18783 477 3518 6905 8682 11471 13726 16741 18813 583 3377 6030 8889 11481 13787 18813 18867 738 3858 6192 8944 11595 13 03 16328 19081 863 3328 648S 9233 11765 13991 16848 19110 889 3980 6S97 9410 11803 14148 1 943 19469 1026 4006 6693 633 11835 14178 16983 19496 1038 4018 6868 609 11900 1423 lïOH 1960 1186 4076 6879 9811 1 930 14389 17133 19691 1311 421 6935 9837 I 969 14276 17196 19893 1324 4391 7003 9906 1 1188 14141 17205 199 8 1487 4489 7 64 10134 13062 14368 17307 1999J 1559 4640 7169 10333 12072 14416 17388 20136 1871 4786 72 4 10368 12145 14701 17433 0343 873 4787 7273 10 38 12177 14836 17443 20398 1911 4875 7464 10786 13229 U l 17621 30500 3185 4932 7479 10889 13312 16173 17689 80 83 2298 4941 7618 10071 1 533 15328 177 0 20593 2430 6035 7728 11070 12541 15373 17739 20598 2467 6104 7762 11085 12602 15817 17766 20684 2464 6234 7765 11219 126 1 15865 1 780 20656 2478 5389 7834 11932 12877 16867 17858 20713 2684 5335 79 5 11375 13898 15949 17888 R E O Ij A JS fEB Foulard Zpe 60 Cts tot 3iMa per Heter Jspausch Chineeach etc in de nieuwste dessïna en kleuren soowel Zwarte Witte en gekleurde Uieitneherg mijde van 3S ets tot f4 0A er M Glad Gestreept Geruit Gewerkt Damast etc circa 240 verach qualiteiten en 2000 versch kleuren dessins etc f rlf VAN p0rt en rechten in hui STALEN per omgaande Dubbel briefport naar Zwitserland G HeDsebsrg s Zijde fabrieken K en L Hofl ZlLini€H SLOBKOÜSKi voor Dames en Heeren A van OS Az Md TaiUear a Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephoon Mo at Beurs van 38 SBPTEMBEE l Vrkn Uotkn M UNU Cert N W S 1 n duo dito dito 8 1 9 dito dito dito 3 1 8 i HoNOi Oul Gtudl 1881 88 4 iTiLlB InsoUr jïing 1863 81 6 8 O0STKNR OI1I in pjpior 1888 6 85 66 dito in zilver 1888 5 1 V 8 PüftTtiQ L Obl met coupon 3 1 dito tifllcet 3 311 l a RuauND Obl Binneal 1894 4 63 dito GiTons 1830 4 ai dito bii Kotha 1889 4 duo bij Hopo 1839 90 4 99 dito io goud leon 1888 6 dito dUo dito 1884 8 i 7 Spanje Vorp t soliul l 1881 4 68 TvEKBij Gopr CoRv eea 1890 4 77 Geo leening aerie D 21 Goc Ie niKg aerie ü 14 Zuro Am Htp T obl 1893 6 107 Meiico Ubl Buit 8 h 1890 6 95 Venezuela Obl 4oubep 1881 86 S6V AH8TEBÜAH 01 lUHt eu 1895 8 100 RcnEltDAM Sttd Iran 1894 3 9t z NCD N Arr Hanilelav nand 60 Areudal Tab My Cortifioaton 610 Doli Maataohappij dito 606 Aru Uvpothoeltb pandbr 4 1001 Cult My dor Voratenl aand 48 a t Gr H polhoekb pandbr 8Vi Noderiandache bank aand 100 800 Nod Ilandolmaataob dito 188 N W k Pao Hyp b pundbr 5 6 l 68 H I tl Hypolhookb pandbr 3 9 Itr Hypitheekb dito 3 OoBTFN Uo t K ng bsnk aind lis Rdsi Hyp theiekbank pandb 4 lOO l Ahebika Bqut bypotb pandb 6 80 Mai L G Pr I eu eert 9 7Vii Ked HoU IJ apoor U i aana lU My lot Eipl f St Spw aand 1047 Nol od bpoorwegm aand 800 Ned Zuid Afr Spm aand 6 2381 dito dito dito l 9l dito 5 lOO i iTALiESpoorirl 1887 89 A Kobl a Zuid Itnl Rpivniij A H obI 1 l PüLCN Warsohau Weeuen aand 4 143 Uuai Gr Uuia Spw My obl 4Vi 1001 Baltiacho dito aand 66 i Faatowa dUo aand 5 77 Iwang Dombr dito aaul 5 102 Korak h Azow ip kap obl 4 1081 dito dito oblig 4 1 Akekika ent Par Sp My oM 6 100 lOJÏ g Chic t v ortli W pr 0 aand l 0 d todito W n St Poter obl 7 i 139 Den orSt Rio Gr Spm rert v a ru 131 lUinoia Central obl in goud 4 loiv I oui8V a8hvillnOflrt v aand M A Mioo N Spw My lehyp 8 Mi 8 Kansaa v 4pct pruf aand 103 15 15 N York Ontatioh Weit aand 18V dito Peno Obio oblig 6 107 Oregon Calif lehyp in goud 6 1 76 St Paul Minn U Manll obl 7 Un Pao Hoofdlyn oblig 6 100 dito dito Lino Col Ie hyp 0 5 83 Canada Can South Cert v aand 67 Ven C Ball Na leh d o O Amatord Omnibua My aand i ii Rotlerd Trarawog Mnats aand 8051 Ned Stad Amsterdam aand 8 1061 Stad Rotterdam aan 3 107 Bewie Stad Antwerpen 18 7 Vi 102 Stad Brnsaol 1186 102V HoNo Theiai Regullr ieielUcb 4 H V OosTENK Staatal ening 1860 5 120 K K Ooit B Cr 1880 3 Spanje BUd Uadrijl 3 1868 34 Nep Ver Bes Hvp Spobl oort IHl 1 ADVERTENTIEN KAASMAKEHgezoclit ongehuwd bekwaam en ijverig vakman genegen zicb te betasten met de fabricatie van Gondsche en Ëdammer kaas in eene aangename streek in Frankrijk Mooie positie met vrge kost inwoning en bewassching Salaris naar bekwaamheid doch minstens M900 francM per jaar Franco brieven met opgaaf van referentiën onder motto Fraukrykc aan het bnreao de r courant