Goudsche Courant, vrijdag 1 oktober 1897

Vrijdag 1 October I89T 36ste Jaargang i o 7390 IVieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 S regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Ck urant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN DONDERDAG ia de laatste dag er kaos gegeren wordt op prachtige Cadeaux by J F HERMAIT Zn ijunge Tlendeiceg U Ito llS Kliniek en Polikliniek OBmViiTHMB en tirMMECOIMtlME voor Spreekuren dagelyka van 12 2 u Gratis Spreekuren Maondag Woensdatj en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 ir A BYL Gentesheer Directeur KotUnl HJke Machinate Fabriek DE HÜNIQBLOEM v n II IM van Schaik Co gevestigd te a Oravenhage Hepplertlraat 0 en 9a naby de liegentesselaan an Z M den KONING van BELGIË Indien gijhoeittt gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBotet Honig Extract nsd E Li A i r TiïE FLACONS van 40 Cts 70 Cts en I verkrijgbaar hj Firma WOLFj Co Westhaven iOS Gouda E H van MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜUMAN Moordrecht J C RATELAND Soeloop B y WIJK OudetmlrrU KOLKMAN Waddinmeen Te Hoop of te Huur aangeboden EEN DËËREIVIIUIS staande aan de WE8ÏHAVEN Wyk B N U7 Te bevragen Lange Tiendeweg D 39 Het huis berat beneden 3 Kamers met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zoldjr verder alles netjes en doelmatig ingericht alsmede van Gas en Waterleidinu voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding ELEmOMöTORlSCBE TA1BALSB41JES WBTTIO GBÜKPONBBRD Bl het ebrulk diiarvaii geschiedt het tanden krlJKeu der Hliidoreii XDSJDEK UB MINSTE PIJN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewijzen kan dat de bu mu ter inzage liggende getoig schriften der uitstekende resultaten van de Ëletlroiiiotorisclie Tanilhalsbandjes niet echt zijn Men lette op den mam i van denFabrikantHaUEKt HOLT I Wordt franco toegezonden alleen na 1 ontvangat van postzegel ad 95 cent door iUüUEaTnOLTZ t Umegen rt iii Hpt jeaie onachadelykfte n ge mtückclykste poetamlddel voor Heerea en vooral dames en Kinderachoenwerk 18 de Appretuur van C M MilllBr k Co Sfi J Btrlln Beuth Str 14 Men leHetgoed flU op naam en fabrieksmerk Virfcry bttr by HMr H Wtnkalisn in lehemwwh falanlHlM MfarvM m tni B Birta1 Dt et br W Swdifflu Arnliea lm I Wederverkoopers gevraagd Stedelijke Gasfal riek ie GOUDA De prys van bet gas is 6 cent per M ea voor Kooktoeat Heo of Motorea 4 et Ouder zekere voorwaarden wordeu peiceelen gratis aan de hoofdbata verbonden met 15 meter vr je leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 hcbtgaametera bedra t de huur 10 cent per maand Bewoners van perceelen Tan ten faoogate 2 25 per week kunnen wekelgks aA ekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in hnur bekomeu FEMSCHE STOOMVEEVEEIJ HN Gheuiisehe Wasscherij VA H OPPE IIEIMEK 19 Kruit kade BoUerdani Qabreveteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepèt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het atooijien en verve vau alle Heerenen Dameagarderoben alsook alle Kindergoedereu Speciale inrichting voor het atoom n van pluche mantets veeren bont ens Gordyuen tafelkleeden ent worden naar da oieuwate en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of gevertti worden onschsdelök voor de gezondheid en volgens ataal bewerkt la da beate inwruriitif tegea Jiubt Rheumaliek Lonaenpyoen kortom Wat gTvff AnlierPainExpeller f $ il m t bet Ml niM mui t wtoden tegen T AnkerPain Expeller haisjresiD den volden f koMha PlW 50 oent 75 Mat in fl 25 de Sub I T or dfla ia d meeste Apotheken en F A VRioliter li Oo te Botterdam Te GOUDA j C LUGER Apotheker Markt en bij WOLFF Oo Westhave 19B BEKROOND MET GOÜUEN MEDAILLE KRAEPELIEN HOLH S Quiiia Laroche ES Staalh udende dulna Laroche 18 de meest krachtige en versterkendeKiy AWIJN Aanbevolen door talvan binnenen buitenlandsche Geneesheeren Verkrügbaar in flesschen 1 90 en 1 00 CIGAREHEN TEGEN ASTHHA L e inadaming tad den rook dezer Cigaretten geeft den Igder aan Aathm n teratood verlichting In Ktui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel b Hoest en Verkoudheid oiplosBend en verzachtend Prya per fieschje 20 Cent KuA i psLiEN H01 H Ho everanciera Dhpót te Gouda by den Heer A H TËËPË Apotheker en b j de meeste Apothekers en Drogisten verkrygbaar Een ware Schat Toor de ongelukkige alachtoffera der ZeUberlekking Onanie en gehe me uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s elfbe warii g Hollandsche nitgave met 27 afb Pr s 2 gulden leder die aan de Tersohrikkel ke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt moet het lesen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlyka duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlagB Magaziu te Leipzig Noamarkt 34 franco tegen inzendmg van het bed ook lu postzegols en in eiken boekhandel in liollaod a nila Druk A BRINKMAN k ZOON Te huur ofte koop aangeboden om tcrslond te aanvaarden Een pracla tig n et in grericla t HEËRENHLIS met m staande aan den KA ITENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een geroot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproèiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eisehen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Het groote aantal zenuwkwalen van EODtMoofdpiJu af tot de voorargaande kentaakeoBu vao r rH it ffiftntnhinftaTtiltin tTOtiaori nog Rteeda alle muldeleQ dooi de medisobe wetenachap aaneewend Sent aan den niaawra tiUd koMt de eer toe datsij door het ffebruik maken van den eenvonaieitenweg nanelljk laun de hud mm phyaiologiscbe ontdakkiuz gedaan heeft die na bonderde proeltaemlngen thaniover MceheelewanU verbreid la en terwijl zlj in wateoachappelijke kringen de hoogste belannteüing wekt teveu eae weldaad blijkt te Bijn voor de aan ceunwkwalen lijdende menaohbeld Paze geneeawiln la oltceronden door deu geweien Ofaclsi vai Qaiondbelt DF SoraauWeiaamaiiiitaVUahofen en benurop de on dervinding opgedaan In eane GO Jarige praktiiH U or wAMehla T n het h fd eBMal per flav worden daartoe g aehlktc totran door de bnld onaïiddellljk kan kot xeanwgestel medesedeeld Het dese gsneeawQee werden werkelijk acbitterendareanltaten mkiena en slj naakte looveel opgaog dat van en door den uitvinder geaehreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE btri voorkomlag en ganaiingbinnen korten tijd reeds de ille dmk verscbenen la Dit boekje bevat niet alleaa Tor bet greote publiek verataanbaro verklaringen omtrent het wezen der nieuwere tberapie en da daarmede relfain wanhopige gevallen verkregen mtweikmg maar ook vindt men ïaarfn wetenacbappelljke verbaiiaellngen mtde medlache bladen die aaudeae geneeswijze gewild zün aoomede ancbrlft van tal van getnieeobrirten van hooggeplaatste geaeeakniidlgen onder welkt P Ménlira mal 4t proflHaer aaa de potykllnFak ta Parija rua RoMgemant 10 sTalngreter mad dr praktlaaargad ganaathear aaa kat kraak zinnigei gaatioht da Charenton SanltitirathDr Cohn teStattin Srotamaan mai dr arraad arti taJ hyaaeai Or P PoreaUar ganeeahfler dlraoteur van hat hetpltaal ta Agtn Sahelnratli Dr Seharlng taataal Sataafale Bad Erna Daraai med dr ganaaihiar dlreateur der galvaao tliarapautiaohe InriohHni veer tanuwUJdera te Parijs rua St Haneré 334 Caniul ven AtohBnbaoh nad dr te CorfU Dr Bartisb arraad arts ds Zlrkniti ObarBtabivzt Jeohl med dr te Wesnen Or C Boagavsl te La Farrlèra Cure Md vaa d a Oenaall Canb a d hygtéaa i at de Santé I Frankrijtt en vele anderen Aan allen wier aennwKeatel meer of minder aanfodaan 1 of aaa a K iiaaBas i K nnwa htlcli ild lijden waarvan dekenteekenen zijn ebrenlathahoafdpija nii raUie toli hoef 1 dpljn l ioad ndraeg araDtSirikka baarhald gsJaagdhsld aIa eliiaihald llohamatljkaenruat en eabehagall ke tea 1 tand verder al zuken die door beroerte getrolfeo werden eu aog Ujden aan da gavolgen daarraa Eooale varlammlngan onvermogan tat iprsksn iwars taagvat moslsl jk sHkkan atljrietd dar gswrIahMa nat veert durenda pijn pfaalaalijke iwakta venwakklng van gahaiigan eni aiw alj die reeds onder geoeeekoadlgo bebanileling geweest zijn maar door de beküi B middelen aU ontbondlngsauenkoadwaterknor wnjveu elertriseeren stoomlooi of zeebade eei genealng of leniging banner kwaal gevonden heboflu en ten slotte zij die vreea gevoelen voor beroerte en uutoa reden hebben wegene verschiJnHoleo ala zioli aanhoudend angitlg voalsa verdooving in bat hooN liaafdpl a awt daiHllgnsld tllkkerlnnan en donker worden voor de eogen drukkende pijn onder het voorhonH tutalag In da Oartn het VOS sa van kHebelIng In an hat atapen van handen en voeten aan al deze drie catsgorifo vaa aannwlUdera als ook aan jonge mala ea tljdende san bleekzueht en kraohtelooshald ook an geaoade isit aan Joage personen dia vssl mst hst hoofd werken ea geeateljjke reactie willen vüerkomen wordt drüigend a ageraden alcb bet bove n vermelde wei kje aan te sobaffen hetwelk op aanvrage keateloas en anoe vsrsouden wordt door Auioterdam door SI CLBBAK A Co Heillgeweg 43 Rotterdam F K van 8AWTKIV KOLf F Apotheker Korte Hoofsteeg 1 Utrecht I OBBV dk PORTON Ondegracht blJ de Oaardbrug F SSL Up de Jongate hyglenalsch medloinale tentoon steil Ing is de Dr Welaanianu sobe Oeneeftie door do ftediaoha JariJ aaet de Kilverea Hedaflie bokroend wUm i XLIe Jaarg anff van DE BAZAR Dames Modegids beTatteode DAMES en K I N D E R MO DES beneveas ÜANDWEaKPATBONEN mr IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN N0MMBR Ia ieder a ic f mwarte platen m 0dekroniek feniliet n enz enz o UitgHVO zonder gokl pUteu raet 3 Büypatr an 3 groote geknipte patr Par 12 Hre 1 8B p poit 1 45 2 als Aq Ie uitg met daarenboven 6 gekleurde platen r 1 75 1 90 Be ia l8 ff 4e II 3ü I bij het 8 no 1 gekn patr n k U7e Ï2e een gekleurd traaie h and werk patroon n 8 8 80 PHMFMEIl KLPROSPEmS ALOM UUga e GUBB BELlNmAN Gr h Wagenstraat lOü 108 Geurig en Onschadely Zoiverinffs vet tegen branderigkeid kliei achtige aangezichtê en andere lichaamiroven en wonden strakheid en tit kingen hij verzweringen winterhanaen en voeten bij schurft daufoorm enz Znirert van onreix insect onder in en op het vel en htar 10 Centa per doos Per bos 90 et doozen GO ea 1 0 et pakjes 15 et spaitje 00 eo 35 et NIEUW MIDDEL tegen snot by Hoenders en alle Fluimgedierte a 0 45 per g flesch Dooen met voer ter verdelging van ratten en muizen 35 en 20 et Pakjes 10 et Alles met gebruiksaanwgzing Heeren eigenaren van Huizen kunnen sich op voordeelige wijze voor 10 jaar Abonneeren voor de reinheid in hunne huurperceelen Gtébit StoUwerck s Chocolade en Cacao Bnlmatige door de nieuwste StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fcbrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der re p etiketten Dt rma boiiaalde 27 Brevets als HofleTerancler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs van uiteiuntend fijn bbrika t Kced 1874 sclireof de Accademio national de Paris Nou vou déMmon nne HedalUe r premlire elMne en oonaldératlMi fle votre exoellenta fftbrioaöon ds Chocolat bonbons varieo eto eto IMwvek t fabrikaat U verkrijgbaar bi 11 H Confiseois Banketbakker ent eni Generaalvertegenwoordiger voor Nederlawl Jaling JUttenlodt 0 JMl Amsterdam Kalverstraat 103 BINNENLAND GOUDA 30 September 1897 Heden morgen werd alhier aangebonden eeo man die verdacht wordt van diefstal van een mand met 5 aneo en 1 kip op de Markt alhier ten iiadeele i a een koopman nit Lepik De verdachte wordt ter bsachikking gesteld van den Officier van Jaaiitie Morgeo den 1 October tal b t tieo jarep geleden xgn dat de Oaafabriek Gemeeoleeigendom werd Wi hebben gemeend dezea dag niet onopgemerkt voorby te mogen laten gaan maar de Gemeente met dit heugigk fait vaa harte gelnk te moeten weoflcben De toenmalige Gemeenteraad beeft ons allen een grootno dienst bewezen door tot de overname te beflluiten Niet alleen toch dat de fabriek in die jaren aaniieolgke baten in de Gemeentekae etortta maar ook alle Terbroikers werden er mede gediend door dat da prgsen aanmerkelgk daalden Bg de overname toch waren deze zoo boog det velen daardoor afgesohrikt werden terwyl tegenwoordig het gasverbruik door de lage gaeprgsen bet in goedkoopte van de petroleum juBUt wint Dat dete meening door het publiek gedeeld Wordt blgkt uit de groote uitbreiding welke de fabriek thans ondergaat Door het iteede toenemend aantal verbruikers ia deze vergrooting noodig geworden en als deze verbonwing gereed zal zijn zsl Gouda troteoh mogen wezen op hare prachtige inrichting tot bereiding vaa lieht en koolcgas Waar in die tien jaren zalke mooie resultaten gemaakt zgo mag niet vergeten worden dat deze voor een groot deel te danken 1 0 aan het energieke optreden van den Directeur Hö heeft getoond de rechte man op de rechte pUats te zjjo Allen die wel eens iets met de gasfabriek te maken hebben zullen dit zeker met ons eens zgo Hopende dan ook dat de heer J J Prins van Doesburgh nog langen tgd Gouda mcttzgn kunde zal mogen dienen wenicben wg der Gasfabriek een voortdurenden bloei toe De by bet 4e reg infanterie benoemde 2eluitenants komen in garnizoen J J H Megeren H Zeeman alhier J G F van Son teLeiden G J Ngweide te Delft FEVtLLETOlM FLIIVTATIOI J ti Miwehian maar noblesse oblige en ik voor my meee d t men altijd looveel mogelijk zalf t toezicht op ziJDe bMÏiUagen moet houden Euuioo is altijd gewoon giweest aan een stille omgeving ir Hm I Wat aegt geF ffik wide niets maar was van raeening met u te mogen verBohiHen Juist omdat lady Riobards t 100 kalm gewend was in haar Tsdors woning kon ze wel eens verlangen naar wat afwiateling Ze was van den romer te Brighton de vroolijkBle ouder do vroolqken Sir John zuchtte Herinnerde hy zieh Eunice s vervelende stemming vóór baar vertrekP En gedurende de Kerstdagen uier is lady Eichanls volkomen m haar element Pranois verstaat dan ook de kunst sijne gasten heng te houden Ook nu onderhondt hij zijne dame weer uitstekend Sir John volgde de richting van Willy s blikken n j b over ague vrouw faaen boog üt aisland tussohen de beide sleden waa te groot om meer te ondaracheiden maar toen t u blik dion v n oatiBoatte bloosde hij als een jongen Mr Barnard zeide hy en zyno stem beefde iz weet wat men omtrent Eunice en Sir Ward suHnpelt Ik ben niet doof en blind Zeg mjj ge Beroepen bg de Ned Hervormde Kerk Ie Geoemaiden dt A ten Have te Polsbroek Op de voordracht ter voorzieuing in de vacature ontstaan door het overlgdeii van den heer G A van Honweninge Gz hoogheemraad van Hchieland zga geplaatst de heeren A C Snel burgemeester van Moordrecht D F van Capelleo te Oapotle a d IJsel en P N Hoogerbrogge te Overscbie Door de recbtbaok te Rotterdam zgn Weena dag 29 September de volgende faillissementen uitgesproken AdriaouB Streng koopman iu gooden en zilverwerken te Hcboouhoven rechter commissaris mr Ji B van Meurs ourstor m P A Greup advocaat eu procureur te Schoonhoven Tb Smits limmermansknecht te Bleiswgk Rechter commisseris mr B J A Sterck carator mr M M Schim an der Loeff advocaat en procureur te Qouda Te Bearn heeft een gevsl lan bloedrergiftigiug met doodelgkeu afloop plails gehad Een 23 jarig meisje bad een puistje aan haar kin Bg het potlooden der kachel krabde zg hieraan met het gerolg dat haar hoofd opzette en zg na een smartelgk Igdeu van 2 dagen is overleden Wel heeft de Regeertog alle wetsvoorstellen die in de vorige zitiiug der Sta ten Generaal ooafgedaan waren geblereu mgetrokkeut maar bg de onde Tweede Kamer waren nog een aantal andere werksaamhedva aAnhangig die donr de nieuwe volgens het reglement van orde moeten worden hervat Grootendeels zgn dat verslagen en mededeelingen der RegeeriQg over tal van onderwerpen eu iotiobtiugeu op ingekomen adressen Bovendien behooreu daartoe twee voorstellen van wet ingediend door leden der Kamer zelf Een daarfan is dat van den heer Bahimaun over de kleeding der ecbutterg een onderwerp dat al van de zittiug 1895 96 d gteakent Het aodere is het voorstel van den heer Pytterseo tot het tegeugaau van overmatigen arbeid in brood besebuit koek en banket bakkerg en broodfabriekea Daar de voorstellers ze niet hebben ingetrokken zullen die ontwerpeu weder moeten worden behandeld Omtrent den moord Dinsdagavond te Rotterdam gepleegd lezen irg in de iN R Ct Dinsdagavond omstreeks 10 uren wandelde de in het benedeubais van pand No 18 aan looft ge die praatjes Witly baalde de scUoudora op ffGelooven P Daarvoor zou men met feiten moeion aankooien die meer bewezen dan wat zulk eon vrije omgang zou doen vermoeden Wil ik oprecht met u spreken sir John F Welnu ik geloof dat Eunice slechts gedreven wordt door de zucht om te behagen en gevleid te worden aan alle vrouwen ejgen maar Francis ik ken hem van jongs af aan acht ik tot alles in staat U vMiJQ God Barnard ffHet spijt mij sir John dat ik u myne raeeniag zoo onbewimpeld moeet zeggen maar gij drongt er zelf op aan en O neen integendeel ik dank u ik ik ben u zeer verplicht Sir John poogde zich ta herstellen maar de sterke man beefde als een riet lüj daobt ann de laatste vredige weken thuis aan Eunice s tranen en zelfbescbuldigingen van den vongen avond en aan de schande die zyn huis wellicht bedreigde nis Eunice deu zwakkon schakel eens verbrak die ben aan elkander verbond de eer van zijn naam die baar echter bij hare lichtzinnige levenBc vatting een ondragelijk juk moest toeeohynen Maar bij horatelde zich nagenoeg op I zelfde oogonblik Barnard zeide hy en zijne stem klonk weer helder en vast Ik vergeet nooit het verschil in leeftijd tussohen mijne vrouw eo my eu de wereld evenmin al is ze zoo beleefd dat in miju gezicht te negeeroD Ik wist ook vooruit dat men zioh dat zelfs zou herinneren waar ik en Eunice bet zouden willen vergeten Intussohen sir Barnard dee mij de Sebooterboichitraat woouachtige 32 jartge hodogemakar Gostiv Carl Friedrioh Muller op zga doode gemak fan zgue woning naar de Kaasmarkt alwaar hg aan deu voor het politiebareau aldaar post hebbendea politieagent gewoon weg mededeelde dal hg zooeven zgn rroQW en iijo kind thuis vermoord had Offl dien agent te overtuigen haalde hg een verach afgesueden meoschenoor uitbeen taschje dat hg bg zich droeg te voorsohgu teftgende dat dat een oor van zgn vrouw was Binuengeleid op dat politie buraao werd hg daar voorloopig geboord aarby hg hetzelfde mededeelde dncb de man was daarbg zoo kalm en zoo op zgn gemak dat men moeite had om geloof te tlaao aan de gruwelgke daad door em verhaald Vaa de Kaasmarkt werd hg du naar het politiebureau in de Panweosteeg gebracht waar de commipiaris van politie de heer J W 0 Strang hem in verhoor nam Wedt r vertelde hg zyn vrouw en kind te hebben vermoord dnor r e den hals af te engden en om den heer Strang in de gelegenheid te stellen zich van da waarheid zgner woorden te overtuigen overhandigde hg hem z in huiaslentel McUlar word na onder toezicht gesteld en bleef in het bureau aan de Pauweosteeg terwgl de heer Strang vergezeld van een politieinspeoteur en een paar agenten naar de Schooterboschfitraat op weg ging Daar gekomen scheen iu de buurt niets bekdiid vao de verschrik kei gke daad de straat bad haar gewone kalme aanzien als iederen avond lo de woning vau Muller brandde licht en de gordgneo waren neergelaten Toen de heer Strang u de zgneu met behulp van deu baiasleotel binnengekomen waren deed zich voor hanue oogeo een gruwelgk toonefll voor Nagenoeg midden in de voorkamer nabg d tafel lag op den vloer het reeda koude Igk der vrouw ateuuende ten halve op rechterzijde en borHt het linkeroor afgesneden Het Igk lag midden iu een grooten pla i bloed nog gekleed nnt onderlgfje onderrok en kouoen eu het haar opgemaakt In dezelfde kamer nabg bet Igk der moedi r lag in een kinderwagentje het Igkje van een meisje dat den 2 October a a een jaar oud geworden zou rgn Moeder en kmd waren beiden op dezelfde wijxe vermoord De strot en alle spieren waren tot halverwege den bals doorgesneden zoodat toen men de Igken optilde de hoofden geheel achterover s oi gea Mogelgk ia het echter dat de vrouw vóór haar de bals werd afgesneden e rat bewusteloos 18 geslagen want bij haar voeten lag een atrgkyzer waaraan bloed kleefde Het bed iu de een genoegen en geef van uwe zijilo geen gevolg aan de algemeone zucht om uUijd luel BJochtsta te denkeu eu met andoren in hen geest to spreken EtiI news run Tast mou behoeft het dus nicl Toorait te loopen wTegen April wacht ik u op The Ferns Barnard CU later als t u hevnit nog eons 10 den jachttyd Voort gingen de Aodaa üfer den bövroron grond vroolyk rinkelden de bellen en vroolyk waren de gesprekken eo du gezichten der gaston I Helder scheen de zon op d glinsterende sneeuw maar reeds kustten hare schuine stralen da stammen der hoornen van het boscb dat men voorbij trok in versnelde vaart Nu on dan raakten do panaches dor sleden eon overhangende tak en viel er een regen van vlokken en ijakegols op de donkera pelejasson en mantels Maar de afstanden tnsschon de sleden werden mindor gelijk en do schaduwen werden langer Men begon aan huiswaarts koeren te denken Francis en Eunice hadden den tocht nagenoeg stilzwijgend voortgezet hoewel de snelle vaart ook op Eunice s bleeke wangen een blos had getaovcrd die haar schooner dan ooit maakto Ze droeg eon kleed van lichtgrijs laken afgezet met wit bunt dat menige scboone vrouw niot zou hefiben durven dra gon omdat het slechts eea zeer schoon teint kon datteeren Toen men nagenoeg een uur s ilzwijgend was voortgegaan in steeds snelloi en sneller vaart vorbrak Eunice de itille fToe FroDoli laat b eeni menoeo voorkamer acheen al beslapen gewaeat te zgn Onder het tgk der vrouw werd nog een verach brood gevonden zoodat zg i rmoede gk nog brood voor haar man heeft wman snijden Hek door den horlogemaker Muller mi tvroiw en kind bewoonde benedenbuia bestaat uit een aan de straat met twee ramen uitkomende voorkamer groot 4 bg 4 meter in het vierkant Daarachter bevindt zich een keukentje Boven ben woont een gezin en bovendien nog eene oude vrouw allen hebben dense Ifdeu ingang Van deze bovenbewoners noch van de boren die thuis waren heeft iemand ieti gehoord geen gil of gestommel of wat dan ook Nadat de heer Strang zich van de waarheid vao de gruwelgke daad overtuigd had werd in allergt de poiitie geneeaheer dr Mees oni boden die spoedig verschenen den dood van moeder en kind constateerde Aan de justitie werd onmiddellgk van het gebuearde kennis gegeven en zeer kort daarna wareu in het huis van den horlogemaker MüUer aanwezig de snbst officier van justitie mr J K H Énderlein mat den reohteroommissaria mr A 0 H Tallegen Bz en een griffier Op hun last werden da Igken der vermoorden naar het stedelgk ziekenhois aan den Coolaingel gebracht waar zg gistereonamiddag gerecbtelük geschoawd werden Gedurende deu tgd die met dit onderzoek verstreek vertoefde da moordenaar uiterst kalm p bet potttiebureaa in de Panweoateeg Hg was volmaakt nnohterf bad xelfi geen sterken drank gebruikt Toen de commiaaaria Strang wai teruggekeerd op zijn bnroau in de Panwensteeg nam bg hem dadelgk weder in verhoor en no kreeg bg spoedig den indruk dat Muller gehandeld moet hebben m een toeatand van krankzinuigbeid Over den moord zoo kort geleden door hem gepleegd zat bg zoo gemoedelgk teredeneeren of het de eenvoudigste zaak ter wereld was die hem volstrekt niet raakte De nfan die eerst 32 jaar ip vertelde o m in het boiteoland reeda 14 malen gehuwd te zgn geweest en ziob steeds op dezel da wgze van vroowen eu kinderen te hebben ontdaan ook zgn vader en zgn moeder werden naar zgne verklaring door hem vermoord Gestraft werd bij voor die feiten niet zoo zeide hy docb men plaatste hem wel in een krankzinnigengeatiobt Ben reden waarom hg den moord op vronw en kind gepleegd had kon hg niat opgeven doeh door een zeker iets een macht waaraan bg geen weerstand kon bieden wat weet hg eigenIgk niet zegt bg ér toe gedrongen te zgn vrouw en kind den hals af te aogden Wsarmedti hy de daad pleegde wist hg zich niet te herinneren maar wel wiat hg indekeokea k hnd het u willen vragen juaar ik mocht immers niet sprekon daar hebt ge do leidsels maar pas op zooals ge zelf straks opmorktet Biche is vurig en de weg is niet gemakkclyk vooral nu liet gaat sohomeren Waar souden de anderen zynP ffOe herinnert my er aan dat hel tyd s om terug to koereo de anderen zyn zeker reo Is op weg naar huis Wy hebben anders geen haast vooral met nu we eindelyk eens aan t praten zijn geraakt Willen wy over de heide tornggaan ge kunt dan don güheelen terugweg rydan Qoti zeide Eunice ivik ben veel beter dan vanmiddag eo geniet nog graap wat van de buitenlucht t Is een goddelijko avond rindt ge niet P tVerrukkoIyk En hot paard loopt uitstekend 0 Biche loopt hoerlyk l ffWelnu mag ik haar naar The Ferns zonden als de festiviteiten op Kings Hall zijn ufgeloopen als een souvenir aan deze voor my zoogelukkigedagen Francis Maar t ia goed ik neem bet geschenk in dank aan Welk eoD voorbeeldige wgze om oen oadoau te aanvaarden Maar t is waa ga hebt pracktige dieren genoeg eo dat ik de gever ben legt geen gewicht in de schaal O Eunice WAarom trekt go mii telkens aan om me oven vaak te doen gevoelen dat ik niets voor u ben Of wilt ge dat o zelve niet bekennen P Zelfs de koelhoid dor laatste dsgen prikkelt my meer dan uw gümlooh oott kon doen Qe schijnt een slagboom tusacheu ons beiden te willen plaatsen voor mg een sprekend bewijs van uwe liefde I f êréi nrwlgd 4ÉÈ J i