Goudsche Courant, vrijdag 1 oktober 1897

iM 4 66 S 88 6 61 6 14 7 81 7 68 8 86 8 61 9 67 10 88 11 18 6 08 7 68 f ff 10 04 Ê b 09 8 01 10 11 f 6 18 8 18 ff 10 18 ff f 6 10 6 86 6 40 10 8 88 7 8 88 8 68 9 10 10 87 10 64 11 80 1 44 8 60 S 45 4 10 4 M 6 86 8 17 7 86 8 1 9 87 10 09 1 64 4 60 87 ff 9 47 f 8 01 4 67 f 84 ff 9 14 V 8 08 K 6 04 41 f 10 01 Ê 8 14 8 09 4 06 4 19 6 10 6 86 47 7 46 8 10 19 07 18 99 DEN H A A 0 10 UBA i é Directe SpoorwegverblDdingen met GOUDA Zomerdleost 1897 Aangevaogen 1 Mei Tüd van Greeawlcli BOtIDi OTTIKDAH 8 48 8 67 9 80 9 97 9 64 10 11 11 18 9 40 9 4710 13 10 80 11 88 7 86 8 8 40 9 88 1 68 4 4 16 KOTTIRBAM 7 46 8 11 9 00 9 47 10 18 eOCDi DEN HAAS ZoetennMrZegwsard Voorbarg a Hagt Oouda ZeTiBlim i Moerkip lle 6 7 80 8 80 9 17 9 94 10 14 11 16 18 18 18 88 1 87 8 46 4 49 6 86 6 64 11 7 84 7 49 8 88 8 64 9 64 10 89 11 16 k 7 48 8 48 Ol 10 ÏX7 68 8 61 H l 1 lO l V 8 07 9 08 ii 8 18 9 08 0 46 SOl SA UTBIOBT UwdL 6 80 87 7 66 8 119 07 18 19 10 67 18 00 18 68 9 80 8 17 4 88 06 UiUtw 6 46 64 11 14 8 87 r Wi dei 6 68 7 3 8 18 11 88 8 46 8 84 Dlnekt 18 7 88 8 88 9 0 9 39 10 61 11 46 18 88 1 16 8 08 8 60 6 08 lUtge 6 48 7 80 7 48 8 86 9 48 10 1111 87 18 881 86 9 44 8 40 4 06 4 38 6 8 19 7 18 7 68 9 88 10 ot Tootb 6 68 ff ff ff 10 17 ff 1 41 4 89 8 18 t Z Z gw ff 10 88 1 66 ff 4 68 8 80 i 8 M 17 ff ff 10 48 8 08 6 04 89 9 89 8 a ff 10 97 ff i 8r a 17 ff 10 48 8 08 6 04 048 81 9 98 10 8811 6 11 44 Oiiad 88 7 60 8 189 08 10 1810 6411 67 11 608 17 8 14 4 08 4 88 8 16 8 8 60 7 48 8 88 10 10 10 38 1 06 9 E4 10 44 11 46 19 48 1 10 8 06 4 16 6 16 6 66 18 I o T B I o H T 8 o D D A Jtracirt 8 88 7 46 8 4MaMai6 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 86 8 7 68 Wurdw 8 68 8 08 i f M 11 66 4 18 ff 7 1 ff Oudsintor 7 07 8 14 10 48 4 84 Soadt 7 98 8 87 9 81 9 68 10 6 11 10 18 11 l Si 8 46 4 87 6 80 8 07 7 898 88 10 84 10 64 66 8 8 10 17 10 86 7 10 10 34 t 8 84 7 18 8 48 10 41 i 4 7 89 8 69 11 18 11 18 11 10 AMSTlBDAJt SOUDA 8 18 9 06 10 4 8 6 8 46 14 1 UailMS MO M 6 O U U A A HSTEBDAM U 1 9 48 10 67 18 10 4 11 1 6 80 7 61 8 80 10 17 19 86 8 16 9J 10 60 1 8 U8 6 18 8 68 19 16 11 41 9 4 aan bek mosaeleD lohooDmttkaD U sijn geweMt en doarby een Umeiyk groot mes gebroilci U hebbea Dat mei vlijmend icberp ia dan ook door de politie ia de keaken op de oanrechtbaok teraggevondio het lemmet gebeel met bloed berlekt Het werd ia beileg genomiin Oiiteroftobt omatreeka 3 oren ïs Muller op last V8D dsQ rechter commissaris naar da atrafgevaogeDis aan den Noordsiogel orergebracbt Het gezin ran MdUer ataat goaetig bekend Qocb op bem nocb op de ongelokkige Trouw waa iets aao te merken Zeer kort wooudea zy pBi ib de Scbooterbofcbstraat waar zy een til en eenvondig lereo le dden De termoorde rroow was 6 a 7 maanden rwanger Zg bereikte eerat den leefigd van 22 jaar Nog braobt bet ondercoek in de woning Tan de Termoorden aao bet licht dat Müllsr vóór hg zich op weg begaf on iga da d by de politie bekend te maken in zgn buis rondgeloopen beeft hetgeen bleek uit de bloedsporen en zich de banden gewasschen heeft want van bloed WIS daaraan niets te bespeoren toen hg hg de politie kwam Omtrent den moordenaar MttUer valt nog te melden dat zgn patroon de beer H F Fehr horlogemaker wonende Viscbsteeg no 4 by wien hg de laatste li jaar ala Ie bediende werkzaam was ont mededeelde dat Muller zyn Tolle vertrouwffi genoot en een stil en ordelgk man wasj die oimmer zoover h j opmerkte Tan sterken drank misbrnik maakte Sedert Maandagnamiddag 3 nur toen Muller den winkel verliet zag de heer Febr hem niet weder Hg meende dit de man ziek waa In Kgn betrekking ala Ie bediende bezocht hy ook klanten van zgn patroon om bg hen aaa buis klokken en peadoles op te winden en nimmer hoorde de heer Fehr klachten over hem De vader en de moeder van den moordenaar wonen zooala zjja patroon mededeelde te Berign waar de vader apoorbeambte ia Oe fsmilienaam der vermoorde vrouw ia Margaretba Martha Elisabeth Hannemaon VolgeoB ambtelgke verklaring van den pO litie gvneesbeer dr Meet nam ïiooais wy vernemen de snede waarmede de horlogemaker Muller zgn vronw en kïod vermoordde de gebeele voorste balsstreek in en werden daardoor de lochtpyp en atle groote bloedvatea en zenuwen tot op den halawervelkolom toe vernield zoodat de dood onmiddellyk moest volgen Te 10 nreo gisterenavoDd zgn de lijken van moeder ea kmd ait het Ziekenhuis met een gesloten lykwagen uaar de algemeeoe begraafplaats op CrooBwgk overgebracht Omtrent den moordenaar vernemen wy nog dat hg da gsbeele wereld zoowat doorgetworven heelt In Engelaad is hg in een gesticht voor zenuwlgders en krankzinnigen verpleegd en zooata by zelf wg ia bg ook in Duitschland in een krankzinnigengeaticht opgenomen geweeat Oeze correipondent te Berign seinde ons gisterennacht Hier t r stede ïs ten aanzien van Muller a vroeger leven nog nieta met zekerheid na te gaan Dit acbgot zeker dat bg nooit bg een van de voorname Berlgosche boilogemakers werkiaam geweeat is zgn verhalen over de vele vrouwen die hy vermoord zou behbeo enz gelooft natnurlyk niemand Naar aanleiding van den torenbraud te Reenen ia een polemiek ontstaan over het vraagstuk of het weoschelgk is op hooge gebouwen blikiemafleiders te plaateen en of die geleidingen zelf niet dikwgis gevaar zulten aanbrengen In het Handelsblad is nn over deze £ aak een artikel opgenomen van den heer Maurits Snellen hoofddirecteur van het Meteorologisch instituut te Utrecht Sohr deelt daarin mede dal de beer ft T Ie Cavelier in 1885 hem raad vroeg omtrent het aanbrengen van een bliksemafleider op dea toren van Reenen en dat hy toen dit na te laten onverantwoordelyk heeft genoemd Nu ia S 8 86 8 4S 8 49 9 66 9 CB 6 68 e os 11 19 86 7 98 7 89 7 89 7 4 7 t 7 Ond Hoordnotit NiettwwVerk 0 Ue ottaidm 4 65 t OB B 14 6 81 6 87 Qoadt IwtardUi Bt Baltaidui Otpella Hlniwarktrll HoordMoht wel uit onderzoekingen gebleken dat er gevaar bestaat voor bet overspringen van den blikiem naar dn binnenzgde van een gebouw wanneer een bliksemafleider ia aangebracht en in dat geboQW zich een geleider ata een gaa of water l idingsb nis een metalen trekband e d dicht by den afleider bevindt mnar dit gevaar is meent achr te ontgaan door beide Ie verbinden dan zal een ontlading niet plaats hebben IQ den vorm van een vonk Ben geooow door een deugdelgken afleider beschermd zal z i niet door den bliksem gedeerd worden zooala uit vele trefgevallen gebleken ia Voor bet aanbrengen van een goeden afleider geeft schr hst volgeode advies Men behoeft daarbij voNtrekt niet te denken aau een inrichting van zoo amengatteldecoD troctie ala sommigen zich sebgnen voor te stellen integendeel zoo ooit dan geldt by den bliksemafleider de sprenk dat leenvond bet kenmerk ia der wuirheidc Om een toren te beachermen is het ileohts noodig een koperdraad van 7 tot 10 millimatera dikte daarlangs te spannen van bet boogste punt der spits tot sóó diep onder den grond dat men zeker ia dasr altgd grondwater te vicden daar wordt dd koperdraad verbonden aan eene koperen plaat van 1 viarkanten meter oppervlak wanneer bg die inrichting nu nog een toepassing gebracht wordt hetgeen boven gezegd ia omtrent verbinding van metaalbeelden in net goboaw met den afleider dan ia de toren volkomen tegen blikseminslag gevrywaard In de Iaa 8te vgf en twintit jaren heeft esn nienw stelsel van bliksemafleiders van MelsauF teel van zich doen hooreu Theoretisch is tegen dat ayateem nieta in te brengen uit een practiacb oogpunt mgns inziens veel Ten eerste ia bet dour ten tweede i bat met zgne vele spitaen geleidingen en verbindingen z6ó an eogesteld dat bet ligt mankementen zal vertoonen Oaarentegea is bg den boven beschreven enkelvondigen afleider bet ontstaan van een gebrek hgna ondenkbaar tenzg de draad doorrawgeweld ergeoa door midden gebroken wordt Bet onderzoek van znlk een afleider is danook al zeer gemakkelgk Terstond na den eerstenaanleg ia het wenschelyk een galvanometrise onderzoek in te stellen om ten volle verzekerdte zgn van de betronwhaarfaeid van het gebroiktemateriail maar later beeft men slechts na gaan of door eenige emitaodigbeid ergens desamenhang verbroken is Ook na een onweerof zelfs wanneer men seker is dat de afleidergetroffen is behoeft bg niet telkens onderiocbtte worden immers waooeer bg niet tegen blikseminslag beatand wai zoa bij niet deugen een goede afleider heeft daarvan dan ook ia tallerminst niet te Igden Om znlk een vertronwen in een afleider te kunnen ateP en moet hy dan echter ook trouw naar bet bovoogegeven vooraohrift zgn vervaardigd en dua voor zoover den hoofdleider aangaat geeoe enkele lasch of aoldeerplaata vertooneo want elk van die verbindiDgen vormt een oorzaak voor het ontstaan van een gebrek immers op die plaatsen zal er gelegenheid tot oxjdeeien of loslaten bestaan Zonder een enkele uit ndering waren de gebreken die ik afgezien van de grondverbioding by bliksemsfleidera heb kunnen aantoonen gelegen in ontaarding van verbindingsplaatsen Zorg doi dat er geen verbindiogaplaatsen zgn dan kunnen ze ook niet ontaarden Ëu na er op gewezen te hebben boe de blika m veel schade kan aanbrengen zonder brand en hoe zoo men al verzekerd is bg brand men dan toch door anderen de schade vau eigen nalatigheid laat betalen eindelgk dat ook zooder braod menschenlevens gevaar kunnen loopen eindigt ichr met deze conclasie 18 86 18 88 18 89 19 4 18 66 ll nl 18 18 11 88 11 86 11 48 1 61 18 88 9 68 11 86 11 69 10 19 10 89 10 S 10 48 10 49 11 64 18 08 Mgue slotsom ia dus deze ia t algemeen ia de aanleg van blikaemefleidera aanbevelenswaard gbbiedend noodzakelgk n bet die voorzorg te nemen bg geboawso die meer dan andere bloot staan aan de kaosomgetroflen te worden zooals toreus en molens en bg die waar vele personen samenkomen o s kerken en scholen Wie meer van de zaken betreffende bliksem afleiders weten wil raadplMu mgo werkje De bliksemafleider H Q B pAmsterdam Opnieuw verdeeldheid onder de antirevolo tioDuairen In Utrecht worden pogingen aangewend om de aoiirevolntionaire die wél staan op den grondslag der anti revolntionnaire beginselen neergelegd in bet programma van 1878 maar zich niet wenacben aan te sluiten bg de antire volution naire party zooala die thans optreedt onder leidiog van dr Koypnr bijeen te brengen ten eiude zicb als zelfslaudige politieke party te orgaoiaeeren De commiasie heeft tegen 4 Oct te Utrecht een vergadering belegd voor bedoelde antirevolntioonairen Naaat de anti revoluttonnairen en de Chriatelgk bistoriachen zal er dua een derde aanverwante partg georganiseerd worden Het In ona isolement ligt onie kraobtc van Groen van Prinstorer aldus in toepassing gebracht zal seker de kracht der partg niet verboogeo PosterUen en Telegraphie Ook uit daaromtrent uit bet buitenland ontvangen klachten bigkt dat meermalen de adressen van pakketten niet voldoende beveatigd zgn en dientengevolge gevaar loopen tgdens het vervoer verloren e gaan Verlies of vertraging in de overkomst van die pakketten is daarvan dikwgis bet gevolg De adressen welke op de pakketten gekleefd worden moeten niet slechts aan de hoeken van het adres maar over hunne gebeele oppervlakte worden vastgehecht daar zg anders gevaar loopen by bet laden en tossen in zakken of manden te worden afgesoheard Voorts is het raadzaam om voor adressen van manden zakken of andere voorwerpen waarop kleefstof moeitlyk is aan te brengen tevige kartonnen of linnen stronken resp bouten plankjes te bezigen In geea gevat worden dunne papieratrooken of briefomslagen welke licht kannen scheuren aan de pakketten gebonden Ook de verpakking der pakketten laat wat stevigheid betreft weder menigmaal te wenacben over Daarop sal inzonderheid worden gelet voor de pakketten voor het buitenland bestemd Postkantoor te Kerkerade Jaarwedde i 1300 en vrge woning Pensioengrondatag f 1500 Het bedrag van den borgtocht kan nog niet worden opgegeven SoUicitatiSo ia te zenden vóór 10 Ootober e k Benoemd 1 Oct Tot auruumerair der posteryao en telegraphie J S van Juchem te Ëdam D OoBtioga Ie Bolsward A W de Vries te Franeker IJ Bakker te Hillegom E M J van dar Ven te Geertruidenberg 0 J Canneel te Voorschoten J A Jonker te Monnikendam A C L Algie te Ommen fflej C Hiemstra te Naaldwgk H A J Boudier te Driebergeu J W Groenegk te Dieren S W Weisfett te Breskens J F Danlmans te Boskoop W A Kloosterboer t Harderwyk en J Campagne te Leerdam Verplaatst 16 Sept De vrouwelijke klerk der posteryen en telegraphie 2de klasae A Happef van het hoofdtelegraafkantoor naar bet bypoat en telegraafkantoor Haarlemmerplein te Am l Oct De klerk der poster en en telegraphie 2de klasse H Bgl van Amsterdam telegraafkantoor naar Gorredgk 18 87 AutmUaCai 7 10 8 14 T M de vrouwelgke klerk der postergen en te legraphie 2de kbisse G H A Ctaasen van bet postkantoor naar bet telegraafkantoor te Arnhem 16 Oct De aurnumeraira der postergen en telegraphie G Vrgburg naar Gouda postkantoor 0 Gilhogs naar Wormerveer M P Boys naar Zaltbommel B Sandera naar Assen F H Schoemaker naar Hoorn en J Tieka Koening naar Amersfoort allen van het apoorwegpostkantoor do 1 te Amster dam F Dhont naar Bergen op Zoom J Emannel uaar Zieriktee W Scboo naar Zevenbergen M F Schram de Jong naar Scheveningen J G M J Langeraap ooar Oudenltoich M C Keuken meester naar Gorinckem J W Schooien naar Tiel en J W van Schagen naar Maaasluia alten van het spoorwegpostkantoor no 2 te Rotterdam A Veenhoven naar Win choten H Gorter naar Harlingen Q Woltera naar Meppel 6 F Beerenta naar Heereaveen ea C A Otten naar Kampen allen van het apoorwegpostkantoor no 3 te Zwolle J Vierboot naar Roermond J P A Kater naar Helmond K Brnining naar Weesp P J Kraagereld naar Culenborg G A van dan Briel naar Winterawgk en P J Leerink naar Beogeloo allen van bet spoorwegpostkantoor no 4 te Arnhem de telegrafiat J M 0 Hojs van Snsek naar Gouda de klerk der poateryen en telegraphie late Klasse J Schtapman vsn Heerenvecu naar Sneek de klerk der poatergen en telegraphie 2de klasse B Raygb van Terschelling naar Heerenveen 1 Nov De telegrafiat J L Spee van Amatsrdam naar Maastricht 1 Nov De klerken per postergen en telegraphie 2de klasse G A Degens van Veobel naar Rotterdam telegraalkaotoor en H C Hoekwater van Rotterdam telegraafkantoor naar Vech I Werkzaam gesteld 1 Oct Aan de mspeotie der poatergen en tel praphie te Zwolle de Directeur van het post en telegraafkantoor te Loenen G van Dier men Verlenging van verlof verleend wegens ziekte Aan den Directeur van het post en telegraafkantoor te Sneek B J Massiok tot 30 September 1897 Kerrol ontslagen 25 Sept De klerk der postergen en telegraphie E M J van der Ven te Rotterdam telegraafkantoor Bultenlandscli Overzlcbt De Mogendheden hebben een nieuwe nota naar de regeering te Athene gezonden waarin zg herinneren dat de regeering het lot van Griekenland in handen van Ënropa heeft gesteld waarin wordt aangedrongen op de uitvoering van het artikel betreffende de controle en waarin wordt gezegd dat over die zaak eep reeling tnasohen de Mogendheden en de Grieksche regeering noodig i Deze laatste wordt verder oitgenoodigd binnen 14 dagen afgevaardigden naar Konstantinopel te zenden on over de definitieve vredei voor waarden te onderhandelen Verder wordt bericht dat de mogendheden het tot de byzondere bepalingen behoorende artikel betrefiende de wederzijdacbe amnestie hebben ingetrokken daar de loltan weigerde bet goed te keoren Te Brussel is Maandag in bet Paleis du Académies onder presidium van den hertog d Ursel het internationaal Congres voor de Arbeidswetgeving geopend Aan de beslnnrstafel zaten de minister Nysaens Lender Frankrgk vrybeer Von Berlepaoh die in 1890 de bekende Conferentie te Berlijn preeideerde wsartoe keizer Wilhelm den stoot had gegeven baron Lambermont Louis Strsna de liouvensche hoogleeraar Brants en E Mahaim De minister Njssens sprak de openingsrede uit waarvan de conclasie was dat de oplossing der sociale moeilgkbedan moest gevonden worden in een akkoord tnaaohen staatibemoeiiag en het vryheidsideaal Ds voorzitter las het program der werkzaamheden voor dat zeer uitgebreid is 9 07 10 09 9 88 9 88 9 49 10 M 7 46 l M Des middags was pent I aan de orde welke wgzigingen zgn sinds de Berlgnache Conferentie in de arbeidswetgeving der verschillende landen gdineht an iMlken ioTloed hebben de bealaitea dier Conferentie g h d op den kinderarbeid den rboid n jonge lieden en ren rouwen en den rbeid in de mgnen Inleider wee de dir tenr genera l der mgn erken in BalgiS H tM De rronwen en kinderirbiid i België ie inde de Belgijche wet n 1889 foigena dwen apreker met een derde erminderd Hieruit leidde bg a det die Boort ran arbeid eens geheel loa verdwenen mita leerplicht en akonderwya op do lagere Mholan ion worden ingeroerd Voorte waa ju de laatate jaren het nit er chiilende bedtgren Toorlaprqitende geraar voor den rolwaaaen arbeider belangrgk lorminderd Dit waren Toor de Belgische metaal en lordere nijverheid da roornaamate gerolgen geweeat ran de nieuwere watgeTiug Spreker achtte zo onvoldoende Vrgheer Von Berlopsob ood minister ran Koophandel in Pruilen en ond opperpreaident ran Wealialen bracht in herinnering dat rolgeni da Dnitaohe wet al e kinderarbeid rorboden ie altorena ig de lagere achuol doorloopen hebbeo Kinderen an U tot 16 jaar mogen 11 uren arbeiden de rroowen eronzoo alleen overdag En doie maatregalen die loowel de goedkeuring der palroona ah der werklieden wegdragen hebban den ronwen en kinderarbeid geenszins doen verminderen of der ngverheid goachaad en lla partgen in Dnitschland zgn er thans op bedacht in de zware en ongezonde bedrgven ook voor mannen de arbeidadnnr te verminderen De FraoBCbman Valleron zei dat io zijo land de nrbeidswetgeiing sedert de Berlgnscbe Conferentie nog maar weinig verbetering bad gevonden wegens den langzamen gang der wetgeving alleen is de oaohtarboid voor vrouwen en kinderen gereglementeerd Strans van Antwerpen acht vóiSr iedere wet een practische enquête gewenscht De eerste vraag is of do staatabamoeiiog den klaasenhaat heeft VBjrminderd en don nationalen rgkdom vermaerderd ëo un meent bg dat het staataaocialiame de revolationnairen niet tot rede gebracht heeft en dat het tot algemaane armoede zal leiden Dnitacbtand heeft er aoo zwaar onder te Igden dat bet nit vreea voor eigen schade er nu heel Europa toe tracht te brQogen Bteohts door hoog opgevoerde protectionistische invoertarieven kan men de mid delen verwerven om 4 e ataat bemoeiiog te bekostigen £ n diHT is joist de verkeerde weg want alleen vrghaid van handel kan da loosen doen atggen en den nationalen rgkdom vermeerderen Dit vond tegeaipraak bg den beka den prof Brentano die de Duitache arbeidswetten in bescherming liam en het verband tusschen deze en de hooge dooaoetarieven wairvao hg oen tageoatander if ontkende De teragkeer van het Spaanscbe Hof uit zgn zonerrerblgf van Sebaatiaan naar Madrid ia altijd aeo gebeartenia in de bionenlandaohe politiek Zelden echter is die terugkeer in zooveel spanning afgewacht ala thans De berichten vroeger veraproHl dat bet Hof later zon komen dan eerat verwacht werd toen dat het eerder zoo kooieo daarna weer dat da komat uitgestald was om een ziekte van de Infante de telegrammen van nu dat bot Hof San Sabastian hoeft verlaten dat de train Bnrgoa gepasseerd is dat de aankomst ta Madrid zonder incident ia geschied dit alles bewgat welke een zenuwachtige ateramiog er in de politieke kringen beerscht Minder dan ooit zgn dan ook naar ons voorkomt de berichten te vertrouwen welke nn met koortaachtige gejaagdheid nit Madrid de wereld worden rondgezonden De voornaamate alaatsliedeo van alle partgen zouden verklaard habhen dat ala het de Vereenigde Staten werkelgk om het eind van den opstand op Caha te doen ia zg eenvoudig da vrjjbuiteraexpeditiea hebben tegen te houden die uit de Unie naar het eiland vertrekken t Ia of men ganaraal Wajier hoort hg zou het wel klaarapelen binnen x of g maanden ala nn uaar niet die ellendige vrgboitera expedities Voorts zouden de liberalen eenaklaps alle hoop hebhen opgegeven aao het roer te komen en zon het beataan van het kabinet Azcarraga tot februari verzekerd zgn Maar het ia niet waarachgolgk dat do Regentes do oplossing van de moaielgke criaia waaraan meo na haar terugkeer ta Madrid eau einde zoo trachten te maken in dan train tnsachen San Sebastian an Burgos bedacht hoeft noch fa er eenigo roden te bedenken voor de plotselinge liberale moedeloosheid t Ia beat mog lgk dat SagasU nog wat geduld zal moeten oefenen maar verandering in zgn kansen kan er aedort de vorige week niet gekomen zgn of het moest een verandering ten goede zijn daar een krasser optraden van de Unie do poaitie der conservatieven zeker niet gemakkolgkar maa it De quaeatie van de robbenvangit in de Bahnngzee komt weer in een nieuwe phase 8 llig dool te nemen aan oen eonfmntia waartoe ook vartegenwoordigera n Bosland en Japan zgn nitgenoodigd De flntacha regeoring vreest dat Canada zal worden overstemd door Japan en Rusland J Olgen dat de kolonie een wansch h n die onvaroenigbaar is met de belangen overige gelntereaaeeide lauden Ala offl e reden voor haar weigering heeft do Britache Regeering aan den Amarikaanacfaan gezant ta Londen opgegeven dat beide linden geen direct belang er by hebben Do Amerikaanache Regoering verlangt daarentegen dat Japan en Rna and aan de conferentie zullen deelnemen En blgft Engeland weigeren dan zal zg deanooda plaats hebben zonder vertegeuwoordigera van het Bntscha Rgk Te New York wordt opgemerkt dat de onthouding van Engeland do positie van het eilandenrgk niet kan versterken terwgl ean overeeokomat van do drie naties zoo worden gerug teond door oen groote moreele kracht Afloop der Openbare Verkooplng van Onroerende Goederen Afloop publieke verkooping van da Bonwmanswooing No 6 met raim 18 hektaren Wei en Hooilaad te Berkenwonde toebehoorende aan den beer C Dekker aldaar 29 September 1897 door Notaris J P Mahlatede te Berg Ambacht gehouden Koopor do heer Arie de Jong Ka te Krim pen a H Lfb voor d som van f 20400 SLOBKOUSEi voor Dames en Heeren A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Teiephomi iVo 3t Beurs van Amsterdam Vrkrs siotkrs 88 1 88 997 iVk 8S 867 8BV 86 ÜIV 21 68 98 9 9 10 6 6g T U i U u 107 96 1 351 1 86 lOO i 9t 0 610 506 10 Vl 48 100 iou 138 687 99 98 138 100 80 27 l 11 10 7 Ü0 828 lOO l J y L 148 100 86 77 101 108 1007 lOOÏ g 1 0 139 1 18V 1011 59 108 16 IS 15 107 75 100 S3 67 6 1987 806 V 106V 107 108 lOSV lU 180 347 113 1 28 SKPTEMBEB BDBELANiï Ccrt Ned W S iVs dito dito dito Kdito dito dito 3 HoNOiB OM Gbudl 1881 88 4i Italië InsobrljriDg 1868 81 6 OosTENa Obl ÏQ papier 1868 6 dito in zilrer 1868 5 Portugal Obl met coupon 8 dito ticket 3 EusLAND Obl üinnenl 1894 4 dito Gccons 18S0 4 dttobijBothB I8B9 4 dito bij Hope 1839 90 4 dito in goud leen 188S Q dito dito dito 1684 K Spanjs Perp t BohuItll88I 4 TuEKBU Gepr Coay loen 1890 4 Gec leeniag serie D Gec Ie DÏBg serie G ZuiüAfb ttBP T obl 1898 S Meiico Obl Bmt 8 h 1890 6 Venezuela Obl ionbep 1881 Amstbedam Obliiraten 1896 3 HoTTBEDAM Stcd Iceu 1894 3 Ned N Afr Hwidalsv aand AronHsb Tab Mij Cortificatoa DullMail Bohappq dito Ara Hypoiboekb pnnilbr 4 Cult My der Vorstanl aand a Gr Hypolheekb Bndbr S j Nederlaudsobe bank aand Ned Handolmaatsoh dito N W Pdc Hyp b pandbr 6 Hctt Hypotheekb pandbr 8Va t tr Hyp tthaakb dito 8 OoSTBNE Oo= l ll Dg bank atüd KUSL Hypotheiekbauk pandb 4 Ambeika Ëqut bypoth paiidb 6 Maxw L G Pr L eu eert 8 Nbd HoH IJ apoorw My aan Mg tot Etpl Öt Spw aand Ned Ind Spoorwogm aand Ned Zuid Afr Spm Ba d 6 dito dito dito 1891 dito 5 iTALiiSnoorwl 1887 89 A Eobl 8 Z id Ital Spwmy A H obl 8 Polen Warschau Weeiion aand 4 EUBL Gr Rufts Spw Mg obl 4 Baltisrho dito aand Fftstowa dito aand 6 Iwang Dombr dito san i Karsk Gh Azow p kap obl 4 dito dito oblig 4 Ameeika Cent Stad Kolterdam aan S Beloib Stad Antwerpen 18 7 IVi Stad Prussel 1886 S HoNO Thois Kegullr Gesellseh 4 OoBTENS StaatsI ening 1860 5 K K Oo t B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1868 NiB Ter lAm BnrgerlUke Stand GEBOREN 28 Sept Leendert Jncoba endere J ran der Valk en M S ran der Maai 30 Bumioa Willemgntje EliMbetb onderi C ran Leeuwen en M ran der Nenl OVERLEDEN 29 Sept H Verbnrg 24i GEHUWD 28 Sept H Verbnrg en A K de Mol 29 C Matie en P Betenüorg J Spoor en J U Oodijk G J Boere en P ran Boon J Romeyn e M ran Erkel BeenwtJk GEBOREN J o naders H Verboom en J Bau OVERLEDEN A M Splinter 8 m VBRrKIIEZIIiTa VAN EEN LID der staten van de PROVINCIE ZUID HOLLAND De BURGEMEESTER ren GOUDA Geilen de beiehikkiog a Gedepateerda Staten tan Zoid Holland d d 20 ïoplembfr 189 r B No 3282 I fd G s No 2 2 Gelet op art 3 lan het Koninklijk Bealnit tan d n 8n Mei 1897 Staalsbled No H4 doet te eten dat in hel Kieadiitrict GOUDA da erkiezing ran MO LidderPro inoieZaid Holland ter roorzieoiog in de racatnre ontstaan ten gevoljie ran b t overlijden an den heer G A TAN HOUWENINGE 0 al plaats hebben op 12 OCTOBER e k dat op dien dag van des voorraiddagi negen nar tot des namiddags vierc nor by hem kannen worden ingeleverd de by art M der Kieswet bedoelde opgaven van Candidaten waarvan de voorgesohreven formolierso van beden af ter secretarie kosteloos voor de kiezers verkrggbaar zjjn dat voor deze verkiezing de stemming zoo noodig lal plaats hebben op 22 OCTOBER e k 60 de herstemming zoo noodig op dea 29 OCTOBER d a v Qooda 28 September 1897 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS aSS Staats loterij 5e lllsBis Trekking van Donderdag 30 September No 17678 r 16000 No 1J5S7 1600 No 16 9 6805 1059Ü 15617 17678 en 80189 ieder 1000 No 1178B 14868 16487 17761 en 80004 ieder 400 No 8i78 en 10561 iaiV i ƒ 00 No 3606 6668 6963 8 6 13314 13386 13848 14707 16830 en 18881 ieder ƒ 100 Prijzen van 70 18 9 90 6739 8091 I0SJ3 18936 16241 1 654 88 S0t6 5885 8149 111490 13017 16861 18888 280 8140 5957 8160 10546 13Q62 16138 18884 314 3163 6061 8868 10649 13183 16346 18913 31 i 8218 6181 8406 10788 13282 16886 18966 624 386 6861 8506 10S06 18409 16 94 19036 269 3898 6396 6323 10346 13613 16681 19376 1473 3305 6317 8983 11058 13624 16766 19412 1497 8365 6 58 9018 11133 13831 16800 19430 1631 3667 6478 9088 11233 13667 1598 19467 1649 3708 6664 9168 11388 14108 1 937 19894 1666 876S 6606 9820 U863 14188 17048 19769 1844 8786 9700 8838 11401 14278 K063 19808 1716 3795 6733 9296 11486 14466 17134 19862 1S12 S810 6786 9319 1 489 147S9 17140 19879 1 64 383S 6861 9367 1 563 14775 17886 19982 2025 8854 6904 9416 11618 14855 17387 20009 2046 4109 943 9501 11859 14912 17517 80164 8048 4866 7043 9628 12814 14990 17629 0t78 8206 4318 7095 9565 18898 16118 17671 80196 4414 71 4 9683 18303 16181 17689 8028 4658 7161 9647 18336 15860 17730 802982626 6070 7816 971S 1 888 16494 17991 80S88 8628 6169 7331 9764 18416 16635 18097 80786 2581 6221 7739 9900 12571 15669 Is8n4 80848 2609 6108 7759 10084 12683 16749 18809 808568723 6444 7980 10175 18668 169i3 18861 808868844 5484 7981 10881 18760 16185 18686 80940 8989 6688 7985 10313 18808 16198 K E3 O Xj A J wdlE Üe Zpe is verl rand zeggen de Daipea ala de betreffende kleedingatakken zeer dikwyls slechts na 2 of 3 maal gedragen te zyn scheuren enz in de vouwen kragen of als Watten uit elkander gaan dat ÏH echter geen toevallig verbranden der ruwe Zode maar zg wordt met opzet om de zgde dikker en goedkooper te laten schijnen met tin en phosphorsuur overladen die de nerf van de ruwe zgdedraad opvreet men noemt aulk verven cftarÉfe ren hoe meer de zgde gechargeerd moet worden hoe meer tinbaden zg moet hebben om dit gif zeer innig op te kunnen zuigen De geverfde zgde liet edele spinsel heeft dus de doodskiemen reeds in zich eer zg op den weelstoel komt De daarnit vervaardigde zoogenaamde zgdeatoffen moeten na kortgebraik als tondel scheuren al naardat de zgde meer of minder gechargeerd is De dnre zgde inci maakloon IS totaal waardelooB Monsters van mgn echte xijde per omgaande De stoffen worden porten toivrg verzonden fi fleDoésrgs Zijde fabrieken K cb L M HARKTBBRICHT SN Gouda so Sept 1897 De matigs aanvoer vbr graaeD werd vlug verkocht tot verhoogile preien Tarwe Jarige Zeeuws 8 S6 If 8 60 Nieuwe dito 8 a 8 40 Mindere dito 7 70 ü 7 90 Afwykende 1 l f 7 40 Polder 7 75 a 8 1P Z Rogge B 60 a fi 80 Polder fh lfa l buiteuUDdflchfl por 70 kilogram k f Gerst Winter 4 60 a B Zomer 4 40 B 4 7S Chevalher 5 60 n 8 60 Haver per heot 2 90 a S fiO per 100 Icilo ƒ 6 75 a 7 2S Hennepzaad Iniandsob 6 S0 i 7 BuitenlanciMhe B 7S a 6 Kanariezaad 6 u 7 50 Karweizaad ƒ h ƒ per BO Kilo Koolzaad aieu 10 50 4 10 7B Erwten Kookerwten ƒ 7 7B ft 8 B0 Niot kokende ƒ a Buitenlandsohe Toorerwten per 80 KUo 4 90 a B IO Uoonen Bruice boüueu 8 B0 a 9 B0 Wilte boonen ft f Dmvcnboonen tt t Paardenbooneu u Maïs per 100 Kilo Bonte Auiorikaansohe 4 40 a 4 6B GinqUautine B 76 a 6 Foxaniau ƒ a Inlaudsche roestiug a VERMi RKT Melkfee redelgke aanvoer handel en priJEoii flauw Velto TarkeoB rede aanvoer ban del matig 18 a 31 et per half KG Biggen voor Engeland radal aanvoer handel vrij wat 18V 19 ot per half K3 Magere biggen goede aanvoer handel vrij wel 0 90 a 1 50 por week Vette sobapen goede aanvoer handel flauw 12 a ƒ S3 Zuig Lammoren red aanvoer hoiidel vlug N uchtere kalven redeiyk aaovoer handel matig 4 4 8 FokkaWeren 7 a 13 Graa kal voren goede aanvoer handel flauw J 7 a 48 AangevoeMl 66 partgen kaaa Uaudel zeor vlug Ie qual 27 a 89 Be qual 24 a 86 Zwaardere 81 Noord Holland aohe ti Boter wemig aanvoer handel vlug Goeboter 1 30 a 1 40 Woiboter 1 10 a 1 20 p Kilo ADVERTENTIEN De SCHÜTTER8BAAD der dd Schutterg te Oouda zal onder nadere goedkeuring van Burgemeester en Wethouders dier gemeente op DONDERDAG den 7n OCTOBER 1897 des avonds ten 7 ure in het openbaar bg inschrgving aanbesteden de levering van 35 SCHUTTERS JASSEN 35 PANTALONS en 80 paar SCHOUDER PASSANTEN De voorwaarden van aanbesteding zullen van af heden tot Donderdag 7 October 1897 van des morgens 10 12 ure ter lezing liggen bg den Concierge in het gebouw AaTi Lboic op de Markt te Gouda alwaar de inschrg vixtgsbiljetten op den dag dar aanbesteding vóór des avonds 7 a ure moeten worden ingeleverd f 0NttliaUKE KonlnltHijke Machinale Fabriek Dë HüNIQBLOKM vna II van Schalk Co gereatigd te s Oravenluige Hepplertlraat en XOa aby da Regentesselaao Tan Z U den KONINO ran BELGIË Indien gijhoestlt gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde 80perior DraiTen Borat Honig Extract 3VE HLI A ISr TH JE3 FLACONS Tan 40 Cl rO CU en tl Terkrflgbaar hj Firma WOLFF Co WeathaTen 199 QmuU E H Ti MILD Veeratal B 126 te fleuda A BOCMAN Moordreckt J C EATELAND Boi cop B T WIJK OttdeualnM KOLKMAN Waddinxtiun