Goudsche Courant, vrijdag 1 oktober 1897

Zaterdag 2 October J89T No 7391 36ste Jaargang P ARXJS mmmi mmmi l ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üit ve dezer Courant geschiedt d a g e lij k a met uitzondering vaQ Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Ateonderüjke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN warden geplaatst van 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd de domioeerende punten verschenen Zyne bende is afgetrokken naar Leboug IJIÜUU lü VJUll van ló tot B uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voormiddag Ooud Drak A BRINKMAN Ie ZOON PO STEEUE IT UB Lijsten der Winterdienstregeling z n a to Cent te rerkrygeu aan het POSTKANTOOR of te ontbieden bg de Be telleis De Directear van het Postkantoor rOBSTBB WINTËRDIËNST Sdiroeflmt STAD aOTIA October Van GOUDA DIN811AG voormiddag unr DONDKBDAG namiddag I Z4TEBDAU namiddag Van ROTTERDAM MAANDAG middag t uur WOENSDAG voormiddag r VBUDAQ namiddag J POT C H H Kaashandelaren Een AGENT in AmtUrdam Tiaagt een degeiyke Brma om die in t arkikel Goudsche Kaas in Amaterdam en Omatreken te vertegeH woordtgen Aanbiedingen onder No 2441 aan het Bureau deier Courant Öq Z p dike oude SCHIEDAMMER QENEVEE Merks VerkrggbMF bij M PEETER8 Jz Tf B A ls bewijs v a oclitheid is oaobet en kurk steeds voorzieu van den naam der Firmi P HOPPE NIGHTOAP lim AVITaCELIkp K Nl Kr JKl SmoMViJJViiKiJ i ii C in nils iil wASM in Ri i Agentuur bg de Firma Wed BOSM Al te Gouda Kliniek en Polikliniek oBSTBrnwem WMMECOiMOMK Toor preeknren dageiyki van 12 2 u Gratis Spreekuren Maondag Woenêdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 I r A GEVL Qmuihur Diruttur lEWRUHOTORISGHËTANDÏALWDJËS WSTI ia OBDKPONGKRD BU liet elirulk diiarviui teschledt bet tanden krilKeu der Kinderen Z9I EK UE HIKSTË PIJN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewyzen kan dat de b j miJ ter inzage liggende getuigscliriften der nitstekeode reaoltaten van de Eleetromoiorisclie TaiidhalsbandjeS niet echt zijn Hfc Men lette op den n aam van den Fabrikant HOUEKT HOLTZ VQ Wordt franco toegezonden alUen na onitangtt Tan postsegel ad 95 cent door aOBKRTHüLTZ Nijmegen WeOerverkoopera gevraagd ORANiSs HA aA8INS DU FiMenips NO UVEAUT ÉS Wij verzoeUen de Dames die uni geïllustreerd mode album voor het Wintei selcoen nocii met ontvangen liebben dit te willen aanvracen aan MI JULESJ LUZOTaC p ri Hützelve wordt dan omgaand gratii en franco toei ozonden Hostellmpfen van at 25 frant s vrij van alle kostpii aan Imis met 5 j vorlioopinR Riixiiédltlikanloor la Rozanilul R B Aanbesteding TAN STEENKOLEN Tolgena Monstert ten dienste der Gemeente GODDA OP Dinsdag den 5 October 1897 des namiddags ten half twee ure De voorwaarden liggen ter lezing op de Secretarie Opnieuw Ontvangen APE1 TA Natürliches Ofener Bitterwasser Aanbevelend SLOTEMAKEa Co KAASMAKEU gezocht ongehuwd bekwaam en overig vakman gene gen zich te belasten met de fabricatie van Goudsche en Edammer kaas in eene aangename streek ia Frankrijk Mooie positie met vrge kost inwoning en bewassching Salaris naar bekwaamheid doch mingtens tMOO franc per jaar Franco brieven met opgaaf van referentiën onder motto t Frankr k c aan het bureau dezer courant Te Koop of te Huur aangeboden ËEN HËËRËNIIUIS Staande aan de WESTHAVEN W k B N 147 Te bevragen Lange Tiendeweg I a9 Het huig bevat beneden 3 Kamers met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kaqiers en Zoldsr verder alles netjea en doelmatig ingericht alsmede van Gas en Waterleidin voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding Stedelijke Gasfabiek te GOUDA De pr js van het gas is 6 cent per M en voor Kook toestellen of Motoren 4Vi t Onder zekere voorwaarden worden pei ceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de haur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekeiyks afrekenen en van de fabriek lampen booktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen rANDA T8 E CASSUTO Turfmarkt ni tioyda Te huur ofte koop aangeboden om Iferslond te aanvaarden Eenra pracli tigr net izi g ericlxt HEËREKHUiS met IM staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kejder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevrag en LANGE TIENDEWEG D 29 SaÊ n Patent H Stolleï 55 Der groniie Erlola itn B OrnUM i a e rf H WoijMl 1 Brriiitgmt lat Anl u tti nt uhMttm wertlttoaen Jiaclmhmutmeti gegtttit Mui kmift Miv mun f clwrfen H SloUmi nar nn WH dtraet orfw In iolohwi ElseuljumlunieH fc ff uniêf Pltkat Iwli nBbtnitiljenaj ÊUiiehangl tn = PreUlUtm md ZmvniM tntk ikI Irm qm toriawater u f de VIctoriaSron fe Oberlahnsfeim Ims Tafeldrank Vanh oninklykef uis derf èderfandert XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevatUnde DAUË8en K I N D E B MO D E S benevens UANDVf GUKPATBONËN 8 IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN NOMMER In ieder n tektt tncarte ptaten meaekroniek feuilletom enz enz Ie Uitgave zonder gele pUtea met S snijpatr on 3 groots gekoipte patr Per 13 nrs ƒ l SI p poit 1 45 S als do Ie uitg met daareuboven 6 gekleurde platen 1 76 1 90 U II 4e II II Se tf bij het 8o no 1 geku patr n keuM 12e ean gekleurd Iraaie bandwerkpatrooa 8 8 80 PtoEFNllMER Eïl PROSPECTUS ALOM OEBK BBLINfTE ANte Gra k Wagenatraat 1011 102 Het groote aantal zenuwkwalen TanE PPffhoofdpt naf totaevoTafgaftDdekftiiteekeneiivftiiap pleii8 hm Bl WOtrte t e trotWW W DOE Bteeda alle middelen door de medische wetenschap aanKewend Benit au d n slaawui tUd kowl de eer toe dat bU door het februilc maken van den eenvoadiKsteu weg aanelijk Isngi d Imld M pbyiloloriiotie ontdekkinK gedaan heeft die na honderda proe emingen thana oTOr de gahaalawetclA TflrbreldlB en terwijl lifmvatensoliappeUJke kringen do hooiBlnbalangateUiDgvekt taraueane weldaad bl jkt to zijn voor d un lennw kwaten lijdende menaSliheld OÜè ifbneeawtjis li tü imnden door den geweien Oflolar vaa Oexondhelt Dr Bomaa WeUimans t VUahofen en berturt 09 da on dervlnding opgedaan In oom CO arlge praktijk or waaaehlns van het hs fd iiwl per dac worden daartoa geaahlkce i fr i d r 4e huid oaaaddellUk M T Cel medeiftdeeld Ifat deze ganaaawtjse werden werkelijk Hohitterenda reaiatatei n tti Btaakta sooreel opgang dat van aen door dea uitvinder geiahrevan weritja OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hara voerkomlni in aenezlno binnen korten tlfdreeda deïledrnkTerEohenen la Dit boekje bevat niet alleaa tot hat frfotê publiek Terataanbare verklaringen omtrent het wezen der iiiflnwere tlierap e en da daarmflda elfa ft van aan dë pólykiièreVu ParlTs ruë RÓügemDnTTorsT li Ó b er mad dr Vrakti MaTënd gaMMiiHr Ban hat iH BBkElnalgan gaitjoht ta CbareBton SanJtHtaratti Dr Cot n ta Sleltin roaaiaaen med r arrged arte ta ifthUaaafli in wanliopige gevallen verkregen nitweiklng maar ook vindt men daarin wetenflchappelljke vi handelingen nlt de medische binden die aan deze geneeswijze gewijd sUUji loomede afaohrlft v tal van KetniKBchriften van ha o gge plaats te genaeakuudigen onder welka P Éinièra vk dr yroriai aan de pölyklinlek te Parlle rus Rougemont 10 Staiaoraber mad dr praktlaearead gMBBabaar aan hat krli Elnalgan gaitloht da CItareBtan SanJtlltaratli Dr Cotin ta Slaltin SroaaiaaeB med dr arrgnd arta ta ifthUaai Dr p Foraatlar lanaaaliear dtreoteur van hat hospitaal ta Agan eahalairath Dr taharhig fcaataal autaaFi Bad Cma Daraai mad dr ganaeaheer dlreotaHr der BalvaaD tharapeatlMha iBrlohHfla voor laaawnidara ta ParUs niB St Hosaré 334 Oonaul ven Aaohanbaoh ned dr ta CarfU Dr abaoh arroad arta de ZlrkBlti Ohw Ubairit Jaahl med dr ta WeanBB Dr C aengaval te La Firrltra Eura lid vaa daa OaaaaH Oaatral d hygtèsa at de Banti In Frankrijk en vele anderen Aan alten wier aeiiLairv ai l meer of minder anncedaan la of aan aavanaaHÉa senawaehtlghald lijden waarvan de kanteekenen sijn ahranlioha hoofdpIK ml raina aehals hoafdpljn ktoadandrang groata prlkkalbaarhaid gajaigdheid slapetooahsld llohamatljka onrust en eabahagaNIka toa ën nog lijden ïan di g T ögeBdMi Btaiid verder alle Bleken die door beroerte getreffen werden ar ïi nït lï I lOoalB varlanmlngBB envarmagan tat preken iwara loe val moelal4 duranda pile ptaalsaHjka iwakte venwakklng van glhaaian ene behandeling geweest zijn maar wrtlven electriaeeren ttoomlool hebben en ten slotte aij die vrcm verachljQselen ats lioh aaahoadead lllkkarlngan en doaker worden aar da et vin hrlaEelIng In an hat alapen vaa hinden aa voalaa aan al daae dr e oatMjorWn van aennrlUdsra all ook aan jonge mBia e lllilanda lan hleakiuoht en kraohtalaeahaM ooi an gazonde lalh aan Joaga personen dia viat mat bet hoefd werken en geestelijke reactie vUlen yoorkouea wordt dringend aangeraden Eioh het hoven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage koatalaoa an frinoo V6 aonden wordt door Amsterdam door H C LKBAH Co Heiligaweg Rotterdam F K van EIANTBW KOLfV Apotheker Korte Hoofsteag 1 irtrecht OBR ¥ PORTOK Ondegraob biJ deOaardbmgf ia Up de ionKBte hyglennisoh medloluale tentoonstelling la de Dr WelaaMann aohl Qaneai l H ot ds Bedlache JurlJ neet 4a Kllveren Medaflia hehgoa L Per bus 00 et dooien GO en 30 et pakjes 15 ot spoitje 60 en 35 et NIEUW MIDDEL tegen snot Mj Hoenders en alle Plnimgcdierte a 0 45 per Aesch Dooen met voer ter verdeit ng van ratten en moiéa 35 en 20 et Pak STioct Alles met gebraiksaauwgzing Geurig en Onschadel gk ZnlTerlnts vet 9 i branderigheid klutraehtige aangAhf m t dtre liehaamirovm m wonden strMeid en tithingen bij verztoeringen mnterhandm en vteten ti ethurft damoorm em Zaivert van onreii insect onder in en op het val en hur 10 Centa per doo Heiren eigenaren van Huiwn kannen ICt op voordeellge w voor 10 Jaar Abonneeren voor de reinheid In hunne huurperoeelen GOUDA 1 October 1897 lu de giilereoRTOod gehouden rergadering van de liberale EieaTereeoigiDgi Burgerplicht ie tot defiDitief candidaat met algemeeoe stam men voor het lidmaatschap t d deProT Stateo gesteld de heer Mr J T C Viruly Burgemeester fao Haastrecht bd VUst Het onderioek vao het water der Waterleidiog had gedurende Sept het volgende reBoltaat 18 Sept 5 8 Mg permang kalicas per 1000 cc 28 10 Op 1 October aaoBtiiande wordt te Zwammerdam in verbiocHug met Bodet rsveD een rgkstelegraafkantoor logencht met telefooadienst oor algemeen verkeer geopend De üienstnrea zyu geregeld als volgt opwerkdagen van 8 u 30 m lot U u 30 mvoor12 u 30 m tot 2 u 30 m en 5 o 30 ta tot 7 n 30 m namiddags op Zon enfeestdagen van 7 d 30 m tot 8 u 30 m voor9n 12 u 30 tot 1 d 30 m namiddags poortfld Stct Als oariositsit deelen wg mede dat by de Tweede Kamer in haar laatste sitiiog is int e komen een adres van A Haverkamp oud en haiaoDderwgzer te Amsterdam verzoekendeo a een beier verband te brengen tuascbende artt 413 ea 413 van bel B W adressant teonthefifen van bet geaieteo van onderstand en tot het kiesrecht toe te laten en bet ontvangen van eenige vergoeding tot ToorzieoiDg in zgof behoeften en die van yn gezin Het Eogelscbe parlement John Morley geef een behartigenswaardig voorbeeld aan Nedertandsobe volkaverlegenwoordigers Hy was voor zyn kiezen opgetreden Men had hem toegejuicht ham dank gebracht en na eindigde hy met te belofen zyn beat te doen altyd een troow vertegenwoordiger te zyn en tegelyoertijd zal ik altyd myu besl doen aw meeniogeo aan de myne gelyk te maken c Niet andersom welbegrepen Ry het departement van kolouiën ia ontvangen bet volgende vau 30 September jl gedagieekende telegram van den gonremenrgeneraal van Ned Indië betreffende de gebeartenisaeD in Groot Atjeh Toeko6 Oemar ontruimde zyne atelliogen in het dal van Lamteh toen onze tronpen op FEUlLLETOJii FL UlfATl ÖN 28 ffO EttoicG King hij bartstochtolijk voort ik weet wolkcu strijd gij in de liaiata dagen voert tusscben uw hsrt en uw gawolen 1 Ik weet dat ga Sir John boogaoht evna als ik en dat ge zijn vertrouwen niet wilt verraden maar er ia iuts dat machlifier is dan elk opgedrongen gevoel Hot is het vuur van den burtstocht dat brandt on verteert dat martelt en niet uitgebluscht kan narden Ik heb het beproefd tslkoDs en telken ala mijne liefde mjj te machtig dreigde te worden als ik niets zag dan u wakend of droomend als ik mijzelf eu u aanklaagde dat de zucht naar andere genieticgen dal 6voel in ona onderdrukt had zooals men een grïï of een opkomenden lust onderdrukt Nu weet ik dat dit onmoget k is 1 Zoo aU myne lippen u bobben gekust zal nooit een ander de uwe beroeren zoo als uw hart tegen het mijne klopte ui aooit een ander t hooren bonzen van hartitorhtelijk verlangen en verrukking Spraek aiet Eunice ge kunt hier niets tegen safivoeren dat mij overtuigen zou van het legendeei al maaktet u zelf voor eon tijd wijs dat uw wil sterker was don uwe liefde Antwoordt mg Eunice hebt ge mij ooit bemind f eo Francia sloeg zijn arm om baar bevenda gestalte en poogde haar in t gelaat te zien Maar ze wsndda zioh af ea legde da ivaep op t paard zoodat de alade opeens een Uit Amsterdam meldt men ons Woensdagavond werd in het vergaderlokaal Singel 180 eene byeenkomfit gebonden van dê ledeo van den Algeraecnen Nederlandscben Vrylandbond speciaal be egd om de grieven te behandelen tegen dan heer Cbristaau Koek ond voorzitt r eener Vrijlandvereeniging De heer Eock zelf was niet aanwezig noch iemand die het woord voor hem opnam tegen do beschuldigingen door de beeien H F Kalaer en De Best tegen aya handelwyze ingebracht De zaak is itechts voor een khin deel van pubüek belang wy kannen dos volstaan met enkele boofditrieven Zy waren dat da heer Koek alles op uigen gezag deed m a w koniokje opeelde dat hy de gelden der vereeniging en van het Kolonisatie fond en gelden die by geïnd liad voor portretten niet verantwoord had dat by de voorezpeditin naar Veneinela deed gaan ondanks bet advies vau dr Emmert aldaar om dit vooral na te laten dat hy van de brieven der pionien het ongunstigste wogliet en alleen het gunstigste publiceerde tan einde de leden in ons land niet af te schrikken dat by de pioniers een code had meegegeven om teteiegrafeeren waarin echter voor minder gopstige ervaringen geeo woorden waren opgenomen zoodut de pioniers alleen gunstig konden peioeo eoz enz De bescbuldigerii noemden den beer Koekeen oplichter en flesgcbentrekker en hoopteodat hy voor de rechtbank gedagiaard zonworden De vergadering die door een 40talleden waaronder enkele dames werd bygewoond was bet biermede eens on sprak baar diepe verontwaardiging over de gehoordefeiten uit N R Ct Op station Cnlemborg is gisterennacht by vertrek een goederentrein ontspoord ïwee wagens werden door de machine nog tot by de Melkbrng meegesleept Perfoontyke ongelukken kwamen niet voor Onmiddellgk werd personeel en reiervemacbine uit Utrecht ontboden om deu trein weder in het spoor te brengen en te vervoeren Droef is bet te zien klaagt De Stand boe men oit de commiisign voor de Kroningsfeesten de antire vol atiooairen ja niet ganechelyk geweerd heeft maar ze er toch naar proportie feitelyk buiten heeft gesloten Ons dunkt by een Oranjefeest als te komen staat komt zulk ostracisme kortaf gezegd niet te pas achok kreeg waardoor ze bijna omviel t Ëvoimioht bleef echter b houden maar in vlicgendo vaart schoot Bicho vooruit vMiju God Eunice wees voorzichtig dit wordt een rit op leveu en dood Maar Eunice hoorde niet ze was opgesprongen ea atond nu rechtop en doodstil q de slede en vunrda Bicbe steeds aan met b idaela eu zweep Francis zag angstig maar bewonderend naar haar op 4Ó6 schoon had hij haar nog nooit gaziün bleek en statig ala oen aneeuwküningin maar tegelijkertijd schitterend van strijdlust als een oorlogsgodin ffOm Godswil Eunice wat gaat gij beginnen Zoekt ge deu dood P Weluu voor mg heeft bet leven zonder u ook geeu waarde 1 Hier de teugels en hij rukte ze haar woest uit de hand Maar voor t zoover is éÓR kus van uwe lippen üun blik vol liefde uil uw wonderschoone oogen één oogenblik van zaligheid en vergetelheid 1 Be slede atond opeens atil door een krachtigen ruk bedwongen Biohe atond trillend en met schuim bedekt naar adem te hygoa Eunice voelde den beetea adom van Frauoia over baar wangen gaan Het hoofd duizelde haar maar ze overzag den toestand I Een cogecbUk van zwakheid en ze waren verloren Lafaard I riep zy woest eu met de zweep die ze oog ateedfl vasthield gaf zg hem uit alls macht een airism over de handen die de teugels kort hielden Biche Echoot weer vooruit in p lsnella vaart Iq de verwarring van het oogenblik sprong Eunice uit de slede Met een zaohten maar doordringendeo kreet viel Ben nationaal feest moet het zjjn waarby we als geesteskinderen van alle partyen ons 20090 van eenzelfde volk gevoelen en een oogenbltk allen onderlingen atryd vergeten iMair btyft dit mogelyk als men een deel vao het volk zoo goed ali buiten sluit nog wel dat deel des volkf dat de schoonate traditie van den baud met Oranje op het historteblad san zyn Calviniatischen naam gehecht ziet B i Hoyghena sloot men ons buiten en we bobben bet gedu d Maar by de Oranjefeesten valt bet hard zalk een over hot hoofd zien van heel de groep onzer geestverwanten te dragen ïWie bier schold heeft Vraneu wy niet Maar we vragen h er redres Uit Amsterdam meldt men TuBScben half zes en zes aar die juist omstreeks den tyd dat de fabriek Ëiectra aan deu Hsarlemaierweg stroom moest gaan leveren voor de verlichting vau vole openbare eu partionlieren gebouwen ontstond waarsobynluk door toevallig contact vnn geleidingen brand in een der lokalen van de fabriek in bet zoogenaamde acbakelhuis De brandweer rukte met vol materieel aan Bet bleek dat in het bewuste gebouw nietalleen het bekleedsnl der draden maar ook dehouten vloer brandde eerst werd ats bluschü ddel niti luitend zand gebruikt later werdechter ook water geberjgd dat om zoo minmogelyk sobade te berokkenen mei patsenwerd aangedragen t Omstreeks halfzeven was de brand geb uscht Daar echti r bet scbakelbnii te beschouwen is als bet trait d unionc tuasclien den booldkabel en bet drndennet in de stad bad het oogeval ten gevolge dat verscheidene koffiehuizen on winkels zich met kaarslioht moesten belielpen Wie nog gaslicht in reserve had gebonden kon daarvan nu profiteeren Het werd al spoe dig bekend dat de opvoering in den Parkscbouwbarg en het paleis voor Volksvlyt waar de Italiaansche Opera zou debateeren geeo voort gang zouden knoDen hebben In het Paleis voor Volksvlyt beproefde men nog eerit dn opvoering van Gtdeomo voor de Itatiiansche Opera voortgang te doen hebben met behulp van k iarsen en gaslicht De brandweer kwam dit echter verbieden zoodat de entrée s terugbetaald moesten worden en de Italiaansche artisten onrerriobter zake den aftocht bliezen Hetzelfde lot onderging de directie van het caféconcert Flora in de Amstelstraat ook beboorende tot de sobonwbnrgen die itechts hy electriacb licht bespeeld mogen worden De zo bewusteloos in de donzige sneeuw I Het was reeds donkar toen de andere loden van het gezolïchap thuia kwamen en juist bij tijds want er brak oen vreesalgke snoouwbut los an de wind slak onheilspellend op Johnny bad zich t laatste halfuur door do duisternis begunètigd de vryheid veroorloofd Itose in eon dikke plaid te wikkol n en banr half togon ich to Inten ateuneu Zij zei dat ze bang waa voor ongelukkon iu t dnnker en blij zou zijn als ze thuis waren waarop Johnny haar zoo good als hy kon geruatstoldtf ook door te vragen rfZ t ge ook bang als ik by u ben P Boae waa in t eerst erg verlegen on dacht aan den omkeor in Jobnny a gezindheid don vorigen avond maar spoedig overwon ze haar verlegenheid fln fluisterde opgewekt met hem Johnny was zijno landerighoid en voor t raserendoel zgne beloften oan Sir John en Fianoia vergeten tot hg er opeens aan dacht en midden in een druk gesprek j lotaeling zweeg Er volgde eene pijnlijke 3 ilte en het duurde wel een kwartier voor een van beidon weer sprak Eindelijk besloot Johnny maar rond voor de zaak uit te komen ffUoae zeide hij ik heb me de laatste dagen wat vreemd tegenover u aangested maar t was voor uw bestwil zooals Sir John en Francis zeiden maar ik ik heb u z elatief I Ik kan u echter aog niet vragen mgno vrouw te worden en dwd dus verkeerd u t bof te maken Maar wilt ge een poosje op mg wachten P Ik zal hard werken en trachten uw liefde waardig te worden I Boss fluisterde heel zacht ja en de kleine gebroeders van Lier konden met Luilekkar tand aaanvangen by gaslicht In v le koffiehuizen en winketa werden naar oudvaderlandsoh gebruik kaarten ontstoken Ib de bureaiix van post telegraaf en telephoon gaf bet ontbrekeo van het gewone licht een oogenblik zekere coDBiernatie en ook enkel particulieren moeten eenig ongerief hebben ondervonden Te 9 onr was echter alle leed geleden en brandde hei electrische licht weder Voor dit Ualiaauache Opera ea Flora was toen ecbtar de schade reeds onherstelbaar deartisten waran vertrokken Ongeve r 20 jaren geleden brandde op eu nacht aan Qraveoweg te Oud Kralingeo een hooiberg af die op her erf stond van zekere Lpod Maarleveld Geheimzinnig was de ooriaak v n den brand en al even geheimzinnig was het dat Maarleveld apoorloos scheen verdwenen te zgn Bij het pruimen van de asob echter werd op de plaata van deu hooiberg het half verkoolde lyk van een man gevonden dat na gernimen tyd van onderzoek door de justitie ali dat van den vermiiten Maareveld werd aangewezen die met gaweld door menschenbandeo om bet leien gebracht en om de misdaad te bedekken door de moordenaars naar den in brand gestoken hooiberg gesleept moet zyn liet gerecht bad thana een leiddraad in banden g het ook van vage en na versobillBude overwegingen werd besloten een npef die erfgenaam was en dus be aoghebbeode by den dood van den vermoordde te arresteeren ats verdacht den moord gepleegd te hebben Detiige weken beeft die neaf distyds in voorarrest gezeten doch ait gebrek aao bewys werd hy weder op vrije voeten gesteld De rechtbank stelde hem echter niet in het bezit van de nalatenschap an Maarleveld maar werd bemachtigd de gelden 25 jaren lang ts bebeereo Nu ongeveer vyf jaar geleden werd ouder die gemeenfe een wegwerker dood langi den weg gevonden Op diena borst was een briefje beve tigd met de mededeeliag dat hy medeplichtig wa4 aan den moord op M toen dus vyftien jaar geledan gepleegd Helaas wie medeptichltge of medeptiohtigen waren meldde het briefje niet Toch moest er dit was nit enige omstandigheden gebleken een medeplichtige aan den moord bestaan De neef die destyda in voorarrest zat ii na onlangs gestorven en heeftop zyn sterfbed een volledige bekentenis afgelegd en zichzelve van medeplichtigheid aan den grawelyken moord benchnldigd huzaar drukto ongemerkt onder do plaid het kleine handje dat hij reeds menig verborgen drukje bad gegevoD Toon de gaaien in de vestibule bijeen waren nisto men Eunice en Fnnois Mijn hamel riep Oiok nis zo maar niet verdwaald zijn en Fawning voegde er opzettelijk hg Ats zo maar niet opzettelgk aan t dwalen zijn geraakt Do verleiding wa nog al sterk Mary dio daar het kind nagenoeg herstehl was de gasten met mevrouw Thompaon en den schuldbewusten professor afwachtte scheen erg ongerust ovor t uitblijven van haren echtgenoot Uon vertelde mg straks dnt Franca Bicho reed t dier it nog zoo jong en vurig en schrikt spoedig Maar do wog is broed on stil zaido lord Qrovosand goruststullen I Altijd ide Fawning als ze dan rechten weg gehondflu bobben I Ja we verloren retds spoodig de slede uit het oog zeide mr Wtlkons do eene ging vsel snoller dan de andere Maar t is nog niet laat en da sndare sleden kwamen ook wol eau knartiür of meer na elkander zeide air Jobu ook om zichzotf gerust te ttflllon H liep echter met onrustige eohredon de grcrate zaal op eo noer waar men zich be n begeven had Men poogde een gesprek gaande to houden maar bot wilde niet vlotten Iedereen volgde angstig de wgzors van do pendule en toen men buiten den wind hoorde loeien er de knecht kwam beriobton dat er een sneeuwjaoht woei klom de onrust met elke minnut iJr rdt lervoigi