Goudsche Courant, zaterdag 2 oktober 1897

by bad gedacht dat zy lo aanmerking kwam Zy liet zich bepraten en ging met hem mede Op Donderdag 9 Sept kwamen zy in het cafe van den heer Van der Velden al aar en gebroikte dfi r een Kleinigheid Vervolgens namen zij bij den boakbaodelaar Romga infOrmatiëa naar een buis dat in bet benudendorp te koop was De heer R deed ban de noodige anavryzing aa van hter gingen zy naar het hais van Zeevat zynde het aangewezen bui waar De Jong net Zeeviit over den koop onderhandelde j oodertysscben was het looker geworden en moest Zeavat hun de kamera tooneo met een lamp ia de band maar de koop werd niet gesloten De Jong en juffr S gingen toen van daar door de Weverstraat en per tram naar Arnhem maar kwamen den anderen dag Vrydag 10 Sept s middags hier terng wandelen ovtr den Oorsprong waar zy iets gebruikten en De Jong tegan de dochters van den bediende vertelde dat de jnffronw zyn vrouwtje was zy bad vroeger een gouden kap gedragen enz waar op y hem in de rede was gevallen en bad gezegd dat jok je t Hg noemde de bewoners vau den Oorsprong al buurtjeft en en vertelde dat hy het huis van Zeevat zou koopen Zy wandelde vandaar tweemaal langs bet huis van Zeevat tot aan Drielscne veer bezochten de Westerschouwiog n keerde van daar door Oniterbeek loopend per tram naar Arnhem terug Hoewel zy niet bewast waa dat Fils baar bedroog begon zy toch te verlangen de waarheid te weten van zyn mededeelingen en ging zy op Zaterdag 11 Sept met de boot op reiH stapte te Vreeswyk af en stelde te Utrecht een onderzoek in naar den naam en fabriek van FiU waarby haar al apuedig bleek dat die naam noch die fabriek bekend waren Ook liet ZIJ in bet hotel Coomana te Rotterdam van waar hy een telegram bad ontvangen en waar zyn koffers zouden zyn een onderzoek instellen maar ook dit bleek beey den de waarheid te zijn eu zy bemerkte toen reeds opgelicht te zyn voor f 18 die De Jong door een aameoweefAet van verzin e en en bet toonen an een vermoedelyk door hem zelve ingevuld blanco telegram forranlier baar afhandig had gemaakt Toen zy dien Zaterdagavond te Arnhem thuis kwam was even daarna Filsook aan baar woning gekomen maar zy zeide Fils af en dieozelfden nacht werd deze voor oplichting gearresteerd Op dit feit is een gevangeninstiaf vao 3 jaren gesteld welke wegens herhaling met een derde kan verhoogd worden Verleden week zagen wy de joffronw in OosterbanV met dan Ryks veld wachter Vy op den Oorsprong t en langs verschillede wegen loopen waarscbijnlyk om nasporiogpQ te doen in d vroegere zaak van De Jong betreffende zyn beide verdwenen vrouwen of thnna deze zaak nog uader toe te lichten Velen alhier spyt het dat de Wed S die 7 kinderen heeft en blykbaareen fiSinkmenacb ifl zich zoo beeft laten beetnemen Het verstandigste mensch zou echter iets dergelijks kannen overkomen on dasrom ia bet geenzinn goed te keuren de weduwe hierover bard te vallen De heer Kreps van wien onlangs in sommige bladen werd gemeld dat by te Amateidam in bot cGrand Theatre ten K Tolge van een beroerte zon zijn overleden heeft thans naar aanleiding van dit alarmeerend geracbt een brief geschreven uit Milaan waarin hy o a zegt cZij die in ons belangrtellen zalUn my wal willen gelooveo indien eik zelf ban verzeker dat bet bericht van nyn plotselingea dood volkomen otijoial is lotegendeel herdachten wg iBQa vrouw au ik met onze dochter op dieo dag onze vyf eti twintig jarige echtvereenijing io bet bezit van een volkomen gezondheid en volop genieteode van bet scboone warme zomerweder dat hier io Milaan geen einde ichijnt te nemen Olrecle SpoorwegverWodiogen met GOUDA Zomerdlenst m7 AaDgevaogeD 1 Mei TUd van Greeowlch 00BD4 R0TTISDAM i 1KB 8 8i 6 61 6 14 7 81 7 58 8 86 8 61 67 10 8 42 8 67 18 86 1 84 18 88 I 18 39 18 48 f 18 58 1 68 4 4 16 BOTTIRDA M G O O D A 11 36 11 60 18 87 1 44 8 01 2 08 8 14 U n 18 18 11 88 11 36 11 48 I 1 61 18 88 9 Ï0 0 87 9 64 10 11 11 18 z 0 40 9 4710 13 10 80 11 88 7 86 8 8 40 9 88 6 82 7 O 9 68 10 19 10 89 10 86 10 48 10 49 11 54 18 08 18 47 DBNHAAO OOUDA 7 46 8 18 9 00 9 47 10 18 k V l 8M 9 46 9 54 lo 44 ll 4 18 46 Hl 8 0 J U 6 l5 6 6 8 8 ü 8 04 8 81 o d 6 80 8 7 66 8 219 0 10 19 iJ fuV 1 6 8 17 4 88 6 0 8 66 8 8 10 17 10 86 Oudew 6 46 6 54 lil j J i ij 10 41 Woerden 6 68 7 8 8 12 i 8 6 6 08 4 7 898 6911 1811 18 Utreekt 8 18 7 88 8 88 9 0 9 39 10 6111 45 18 88 1 26 8 08 8 6 o u iHage 6 48 80 43 8 85 9 48 10 1111 8 18 281 85 8 44 8 40 4 06 Voorb 5 58 i 10 17 1 41 Z Zegw6 8 10 88 1 66 Zer M 8 17 10 48 8 08 Ooada 8 88 7 50 8 13 9 08 10 1810 5411 67 18 608 17 8 14 4 08 4 88 0 8 8 54 9 64 10 89 11 10 06 10 15 10 87 9 9 88 10 8811 6 11 44 D T R ï O H T 8 O ü D A ütr ht 8 88 7 45 8 4 20 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 36 6 36 7 6 Woerden 6 68 8 0 10 88 11 66 4 W 7 rSr J Jl9 6 8l S 11 1018 U 1 38 8 4 6 V 7 o 8 07 7 2 9 07 lO OS 9 S8 9 88 w 9 49 lO M U IO AMSTIlEDlM flOUDl8 1S 9 06 10 ÏM li M IWIXM I W 9 45 BOUD A i M8TBRDAH 10 67 18 10 4 11 1 1 1 18 1 16 10 17 lO St lUl 11 8 88 8 11 10 11 6 10 De erfgeoameD afcelleo ibaos pogiogan ia bet werk de nalateDschap vao Leeu Maarleleld iü bez t te krggen Met dit doel hebbea zg de zaak ia baaden gegeteo vao een notaris woooachtig in eeu gemaente naby Rotterdam De secrataris der gemeenta Klaaswaal verklaarde Maandag iu de raadszittiug niet gereedte z o met de Dota ttD van de vorige vergadering van 7 September omdat t juist dien dig kermia was Niemand bad er dau Oiik aaomerkiag op Maar de burgnmeeRter Kluifhoofd wees er op dat een uitvoerig verslag dier Torige vergadering ataat in bet Nieawsbiad gewyd aan de belangen van de Hoekscbe Waard en IJaolraondc ran 11 Seplember welk verslag als uoinlen zou kauneu dienen omdat toch de notulen van den secretaria steeds b na woordelijk kloptea met dat krantenveralag wat don voorzitter wel eens de rragea ontlokt Schrjift gg da notulen u t de krant over of dost de knot dit van u f lii dat verslag handelende over gemeente uitgaven werd nu gez gd De beer Herwe ar merkt op dat bet besteden van meerder gelden T3or den burgemeester dia te Numansdorp woont niet bet minste tezwaar is dear de geen balve cent nog voor bet een nog voor bet ander aan de gemeentebelaating opbrtngt of aan de gemeente geeft zoodnt bet bier dan ook goed riemen anyden is van een andermans leêr c En by noodigde nu dat raadslid ait te verklaren of die woorden zgne meening uitdrukten ot wel dat by die wilde intrekken Toen nog bet een nog bet ander geschiedde zeide de voorzitter de burgemee ter betaalt evengoed opcenten len beboB e der gemeente voorzynte Klaaiwaal gelegen eigendommen ah andere De toegesprokene bad niets ia te brengen Nog eena Hendrik De Jong Men Bcbryft nit Ooüterbeek by Arnhem lo zake den te Arnhem gedetineerden Hendrik De Jong leest men verBc iilleode hericblen die wel eeus overdreven en soms oujuivt zyn en waardoor de nadeelige gevolgen voor de daarin gonuemde jufir S een te Arnhem wonende weduwe dïe met De Jong in connectie was niet zullen uitblyven De jaiste toedracht van de zaak is deie Dat De Jong Vrydag 3 September op de sConcordiac varendo van Arnhem naar Rotterdam met baar kennis maakte onder den valscben naam van Aug Fils fabrikant te Utrecht maar zgne ouders overleden waren en by nu zyne fabriek van de hand witde doen om verder een rustig leven te knnnen hebbea en nu nog naar eeue vronw zocht waarvoor 8 36 8 42 8 40 9 66 C6 6 68 8 08 6 11 8 10 8 86 8 16 8 30 7 86 7 8 7 8 7 46 7 66 8 33 4 66 6 06 6 14 6 J1 6 87 7 0 ud Moordrecht NieuworVerk Otpelle Botterdm 9 48 10 10 81 9 87 1 7 S 18 Ooud jiaatudui O Bt aotteidan 3 peUe Nieuwerkerk Hoordrwkt Ooud Op onze rondreis zoo myo dochter rolgeni de bladen eens verbrand zyn en zoo ik eaamaal door eeo treofigen val ea tbaoa door een beroert e om het teven gekomoa zyn Zoo bet waar in dat onjuiste doodbaricbtan eeo lang leven vourapellen dan zullen wy voorzeker nog lang oaze rondreis kunnen voortzetten Dezer dagen atelde men aso den beroemden Ëngolscben staatsman ttrwyl hy eeo waadeliug in de aabybeid van zyn kasteel Hawarden maakte een grysaard voor ongeveer zoo ond els hy en evenals de gry e politicus te Liverpool geboren Ik keu u reeds lang zeide de voorgestelde we hebben op dezelfd banken lezen geleerd Dat verwondert my nieta antwoordde de Grand Old Man glimlachend Van den dag af dat ik eeuigeu invloed begon Ia krijgen heb ik het aantal personen dio op dezelfde schoolbank met my hebben gezeten tot iu het on eindige zion toenemen De eerste maal dat de koningin my het presidentschap van een kabinet opdroeg waren er ongeveer zesmaat honderdduizend Op het oogenbtik beb ik oog meer medaleerling n soo iets ala tien a twaalf miltioen Na myn dood zat dit aantal verdub bellen en ongetwyfeld zal da geschiedenis een vri emd denkbeeld krygeu van den omvang dien bet kleine LiverpooUche instituut in 1815 gehad moet hebben Door de Vereeniging Vergunning gevestigd te Amsterdam met afdielingen te Arnhem Breda Leiden Middelburg Rotterdam eu Scbied im is aan den Minister van Fiuanciën een adres gericht houdende bezwaren tegen de hoog opgedreven aanslagen in de perioneele belatitiag Dat de koffiebuiabouders en tappers wel reden bobben tot klagen kan blyken ni t de bygevoegde lyst bevattende de cyfers van den aanslag van een aantal leden over 1896 97 en over 1867 Benige dier aanslagen laten w hier volgen W F G Wesseldorf U Amsterdam is verhoogd van 344 58 op f 866 17 E H Smit idem van f 105 53 op f 213 51 Cb Jacobs idem van t 50 94 op fl79 60 J J L Roetman idem van f 31 29 op f 220 82 H Dikkeboom idem van f 53 op f 132 H L Oberthilr idem van 290 op f 1521 Café Zincken van f 219 op i 1522 Adres84oten wyzen er voorts op dat de onbillykheid vao dan aanslag der kofflehuisbouders enz jegens andere iogezeteoen schuilt in den oauslag naar de hourwaarde Dat namelyk de koffiebuiahouders tappers enz ofschoon zelfs vaak met bun gezin slechts eeo ellendig kamertje bewonend eeo booge baar moeten betalen omdat bno bedryf met vergunoiog eeo monopolie is dat zy voor dat monopolie betalen lo aaa dea eigenaar een booge bnur 2o eeo booge belasting namelyk bet vergonningarecht dat evenwel nu die abnormaal hooge hnnr door de personeele belasting nogmaals ia getroffen zy voor datzelfde monopolie een tweede belasting belalon dat het gevolg biervan ia dat tarwyl andere Nederlanders slechts één beJryfahelaBting betalen de tappers driemaal naar ban bedryf belasting moeten betalen namelyk 4 62 4 65 6 82 5 08 I 6 09 S l 5 10 6 85 6 40 8 10 4 10 4 M 4 60 4 67 6 04 6 10 8 46 2 60 4 29 4 06 3 09 7 10 t l4 AKstardaa 0 St 7 M dat in verband biermede in verichilleode gemeenten van het tand zeer veroohilleod teu aaoxien der huurwaarde is gehandeld hebbende in aommigo de schatters zich pehouden a n de werkelyke hnnrwairde in andere gemeenten niet dat tal van koflBahoiahouders tappen oüt ook dit jaar niet by machte zyo hun boogan aanslag te voldoen Ten slotte wrzoeken adresaaoten deu minister datgene te doeo wat Z Ëz oorbaar zal acbteo zoowel ter leniging van deo onmiddellykeo nood ala om te voorzien io de toekomst De 23 bg het Ooat Iadiich leger benoemde 2e tuiteaaotit waarvan 19 der infaoterie u 4 der militaire admioistratie herkomstig van deo boofdcarins zyn gisteren Donderdag by het Kol werfdepöt te Harderwijk beeedigd ea in bun nieuwe rang io dienst gesteld Zondagoübtend toen de dienstmeid van deo directeur der strafgevangenis HotJoway te Londen beoedeo kwam vond zij alles overhoop AUe eetwaren die men voor deo Zo dag had ingeslagen varen verdwenen Io den nacht WS 8 door den tuin iogebrokao en de dieven hadden blykbaar zich eerst te goad gedaan aan de visch eo het gevogelte waartan de overblyfseen nog aanwezig waren naast een aantal ledige fluasoben De rest vao da spyzen baddeo zy meegenomen met al bet tafelzilver een mand mat Ghampagoewyn eu een vaatje portwyn Zy hadden de baldadigheid gehad tal van andere flesschen io den kelder open te trekken Het ga brandde nog in keuken eo eetkamer Da schelmen moeten ten mioite eenige oreo ia huiM geneest zyn maar geen der zes bewoners d er i ts vaa gehoord Niet mioder brntBal is de streek van een man die deo volgeodea nacht aan eau politiebureaa kwam aangevea dat hy tboia gekoneo zyo kamer gepluoderd had gavoodeo De inspecteur die hem te woord atond schreef alles op en beloofde deo volgenden ochtend een onderzoek io te stelleo Toeo de man vertrokken was mi te da inapeoteor bet horloge dat naast hem op tafel had gelegen Bekend is de manie vao sommige reizigers vooral Engelbcbeo om ksoavenirsc mede ia nemen vao door ben bezochte plaati en De Beierobe kastaeleo van wyleo koning Lodewyk II die elk jaar drak bezocht worden hebben daaronder tie lyden gelijk eenigen tyd geleden bleek toen eeu bezoeker van het kasteel op het HerreniaBelc eeu gabordnurde lelie uit een gordyo sneed De dader werd toen niet ontdekt maar deze maand werd een £ ngelscbman betrapt op het afsnyden van een goudeo kwaat in hetzelfde kasteel Hy stond daarvoor verlegen Zaterdag terecht Hy bad ze dagen io voorloopige heohteois gezeteo maar was toen tegen een cautie vao 10 000 mark op vrye vpeten gesteld De Engelsohe consul te Muocbao verklaarde dat de dader in zyn land te goeder naam bekend stond hij ia daar arts en niet onverm eod Ëen andere getuige verklaarde in zyn hais bladeren van de fcraven van Liazt ea Wagoer gezien te hebben Zyn verdediger pleitte op grood vao een eo ander tegen de qualificatie van diefstal maar de rechtbank veroordeelde hem niettemin deswege tot 14 dagen gevangenis De veroordeelde is van dit vonoii in hoogei beroep gekomen Naar aan de Veend Crt c wordt medegedeeld is men aan de etroostoffabriek Phoenix te Veendam nog bezig proeven te nemen om uit aardappelloof papierstof te bereiden Oier een week of vier sal de uitslag van dit onderzoek hekand gemaakt worden en znllen de landbouwers misschien twee drie golden per duizend kilo voor t aardappelloof kunnen ontvangen 1 61 9 67 10 88 1 1810 04 10 11 f 10 18 9 10 10 27 10 64 11 80 7 58 7 58 8 08 8 18 8 88 9 87 10 09 9 4 9 84 f 10 01 f 8 80 10 0 10 8 86 8 1 6 85 6 17 8 87 8 34 6 41 6 4 7 46 6 66 4 33 6 30 6 18 7 18 7 68 10 08 4 89 6 18 4 68 6 80 48 i i 0 7 48 8 28 ia0 1 0 88 10 81 10 5 8 18 1 48 7 4 8 49 8 45 4 41 4 45 5 4 De ingenienrs Beveraeo eo Van Heurn te aGravenhaga hebbeo zich tot den minister van waterstaat gewend met het drieledig verzoek lo hna concessie te verleenen voor aanleg eo exploitatie vao baveowerken aan den Boek van Holland in verbiodiog met een locaalspoorweg oaar Sche eoingeo 2o daarvoor een rykssobflidie vaa een millioen toe te kannen en kosteloozeo afstand van ryksgronden aaa den Hoek van Bollaod 3o eene wet ia te dieoen tot onteigauiog vao de volstrekt noodige grooden Zy vri ea tevens meduwerking van provincie en gemeente 4 door Bobsidiëa rasp vau 4 en 5 Un Te Worcester in Engeland is iu het Gastkuis eeo meisje overleden teogevolge van bet eteo vao waskaarsen Zg deed dat om een mooie gelaatskleur te krygeu De liefhebbery voor aport heeft in zooverre baren invloed in Hollands Noorden doen gevoelen dat de Oud Friesche spelen het kolven eo kat of toakonppelen opoieuw by velen ii trek zyn gekomen In iedere plaata van eenige beteeken is bestaat thans een kpUolnb of is znlk eene vereenigiog io wording Klke voreenigïüg heeft bare jaailyksche wecstryden die in vele gevallen met de kermis samenvallen Terwyl dandejougelui zich io de ean of aodere danszaal vermeien zitteo de maonetyke familieleden van meer bedaagden leeftyd in dubbele ry io de kolfbaan waar de beste i pelers uit eigen plaats eo die der omiiggeode gemeenten elkander de eer van deu kolfprya betwisten Ëeo schoons slag wordt met algemeenen byval begroet een poedel biengt premor onder da heereo critici Ook het katknuppeleo wordt weer eeu mode pel Aao eene party te Zuidscbarwoude namen niet minder dan 230 spelers deel De werkstaking in de Ëngelscbe machinefabrieken duurt nog steeds voort Een twintigtal firmas hebben zich by contract verbonden den 8 arendag niet toe te staan Ook au eren die reeds hadden toegegeven zouden nu weer geneigd zyn op haar woord terug te komen en de week vao 54 uren in te voeren De wirkliedeo houden vast aan den eiscb vac 8 oren Voor het gedenkteakeo ter eere van Pasteur zyn reeds 300 000 francs byeengehracht Het comité vergadert in de volgende maand om over de plannen van uitvoering te beraadslagen De boodententoonstoliing uilgescbreven door het Sportterrein Den liaag op 5 16 eo 17 October io de groot saai der Veuoootschap is eeo verkoopiogsteotoooaielling waarby geen pryzeo worden uitgeloofd doch waarop alle bonden te koop zyo De inachryving is nog opengesteld tot 5 October Er wordt aan verbonden eene tentoooatelliog van allea betrekking hebbende op voeding verzorging enz van den hond waarvoor medailles zijn uitgeloofd FOSTBILICrETSr LIJST van brieven geAdrsiieerd aan onbekenden gedurende de eerste helft dpr maand September 1897 eo terng te verkrijgen door tOBBchenkomst van het postkantoor te Gouda Verzonden van GOUDA Mej J Langendoem Arnhem Mej A v Vliet sGravenhage W F Carrière s Gravenhage A 7 d Gryn Utrecht Mej G v d Ende A W Roosa Rotterdam A d Goes Rotterdam Mej G Boum n Utrecht H Blok De Direclenr va i bet Poetkantoor VORSTER BuiteDlaodscb Overzlcbt Minister Hanotaux heeft aan lord Salisbury voorgesteld opnieuw gedelegeerden aan te wyzen om alle tasschen Gioot üritannië enFranryk hangende Westafrikaansche qnaestiea te bestudeeren om tot een definitieve oplossing te komen De Britsche regeering is even verlangend om tot een bevwdigende regeling te komen en waarschanlyk zal een commissie spoedig byeenkomen De koningin regentee van Spanje is te Madrid teruggekeerd met haar gezin na drie maanden te San Sebastiaan te zyn geweest Zy vindt by haar terugkeer in de koninklgke residentie veel veranderd Haar trouwe vriend en raadgever ssnor Canovas del Castillo is niet meer de daad van een sluipmoordenaar heeft aao zyn leven een einde gemaakt Door den dood van Canovas is de party die hy met krachtige hand byeenhield uiteen gespat de Iftngbedwongen verdeeldheid trad weder ta voorschyo En zyo opvolger generaat Azoarragua ia niet de msn gebleken om de conservatieve fracties byeen te houden Hy heeft bat dezer dagen verklaard dat de PMky door den dood van Canovas haar leider hid verloren eo dat hy geen kans zag de n T olementea weer byeen te brengen De kraohti die van de conservatieve regeering oog zoo kannen uitgMo werd gebroken door den Unvloek dien de bisschop van MaUorca oiUprak tegen den minister van financiëo gflni een geschil over het cigendomsreoht op een stnk grond dat de bisMtep tot dt kerkelyke de minister tot de ataatseigendom meo rekende En daarby komt nu nog de zending van generaal Woodlord den gezant der Vereenigde Staten die beleefd doch dringend komt vragen of de Spaansche regeering maar wil zorgen oomiddellyk aao den opstand op Coba een einde te makso Tegeo al die moeilijkhedeo waa de conservatieve regeeriog niet opgewassen Wellicht zou Canovas er in geslaagd zyn ze het hoofd te bieden generaal Azcarri na wordt er zoo door terneer gedrukt dat hy geen fcans ziat langer het bewind te voeren Hy heeft er dan ook het byltje by neergelegd De Regentes heeft na een onderbond met generaal Polavieja en met de voorzitters der beide Kamers bet ontalag vau het conservatieve kabinet aangenomen en aan Sagasta opgedragen een kabinet te vormen De liberate leider heeft de opdracht aanvaard De toestand dien Sagasta b zyn optreden vindt ia zeer hachelyk Inwendig verdeeld sta bt het Spaansche Ryk oaar builen tegenover da opstanden op Caba en op de Pbilippijnen De uitspraak vau den Paus wiens hulp als arbiter ingeroepen is iu het geschil tnaschen deu minister van fiuanciën en den bisschop vao MaUorca is nog niet bekend maar het advies van de commis ie uit het Heilige College luidt ten gonste van den bisschop Het zal Sagaata heet wat zeemanschap kosten om dit netelige zaakje tot een goed einde e brengen zonder aan de waardigheid der Spaansche regeering te kort te docu eu zonder de kerk tegen zich in ta nemen Voor Cuba heeft de nieuwe premier grootBohe plannen Hy wil generaal Weyler terugmepeo en aan hot eiland een zeltbestnnr geven op den grondslag vao het onlangs door hem ontwikkelde program Het is voor Spanje en voor Sagaata te hopen dat dit plan genade vindc in de oogen der AiAerikaanscbe Jingo s en de Vereenigde Staten aan de uitvoering rvao geeo bezwaren in den weg leggen Volgens berichten uit Athene beeft de koning van Griekenland een beroep gedaan op deo keizer van Oostenryk en den Tsaar om eeo wyviging ta verkrygen in de vredesvcorwaarden op het stuk van de nieuw turksche grens in Tbessalië omdat deze grens in atryd zon wezen met de verklaring vóór het uitbreken van den oorlog door de Mogendbbden afgelegd dat nl de aanvaller uit den oorlog geen voordeel zou kunnen behalen De Keizers moeten geantwoord hebben dat de Mogendheden niet meer op bun beslissing kunnen terugkomen De party van den oud minister Delyannis in de Grieksche Kamer beeft te kennen gegeven dat zy bet kabinet Rail Is zat blyven bestryden Eeo miniaterieele crisis scbynt op de beslissing van de Kamer in zake bet vredesverdrag hos die ook uitvalle te zullen volgen Een correspondent an de Tmmn te Konatauiinopel meldt dat daar ia sommige kringen ongerustheid heerscht ten aanzien van de bedoelingen die de Sultan met Kreta heeft De Porte schijnt een vaat oogmerk te hebben eu zeker te zijn van steun wellicht van DaitsGhe zyde In andere berichten wordt onbewimpeld gezegd dat de Sultan het eiland aan Duitschland wil afstaan Eergisteren tegen middernacht moeten 7 zeilschepen onder Tarksche vlag een poging gedaan hebben om troepen op Kreta aan land te zelteu het internationale eskader dat van het plao vernomeo had belette dit echter Volgens den Standard is by iradé aaa alle Armeniërs de vrye toegang tot het Turksche Ryk ontzegd Koniui Karel van Roemenië is met zyn gemalin te gast Keweeat by keizer Frans Joseph te Weenen De koning legde een bezoek van anderhalf uur af by graaf Goluchowaky den minister van Baitenlandsche Zaken en ging ook in paiaoon vragen naar den toeatand van den gewonden Badeni die al weer tamelyk wel moet zyn Dinsdag vertrokken de hooge personnages naar Boedapest waar ze recht feestelyk ontvangen werden Dit bezoek is een cootrabel efdbeid wegeoa de visite vao keizer Frans Jozef ua de feestel ke opening van deIJzereo Poort io September van het vorige jaar aao Boekarest Natnorlyk ontbreekt t niet aan beschonwingen over zekere politieke beteekanis dezer ontmoeting men il in Oostenryk daarin zien een officieel toetreden van Roemenië tot de politiek van den Bond der drie grooie mogendheden De Köln Zeit bevat een correspoodentie nit Boekarest waarin mede op t hooge belang van goede nabuorscbap tasschen Roemenië en Hoogarye gew ïen wordt De regeering is geenszins geneigd om ter wille barer landslieden die noogarye bewoceo de staatkundige positie van het koninkryk tegenover het buitenland te verzwakkend Daar nu de warme ontvangst van koning Karel te Boedapest ook op oen welwillende stemming der Hongaren wyst zoo is een bevredigende schikking der hangende geschillen niet onwaarscbyolyk De tegenwoordige premier baron Banffy ii bos vendien een geboren Zevenberger en wavroeger Obergespann io de streken waar lalr be Hoemeniërs wonen coodat hg meer dan anderen op de boogte van de lastige i aaeatiei is die men sooveel mogelijk uit den weg poogt te roiraeo By den Duitacben Rgksdag zyn eerlang vau den nieu eo minister van Marine den achout bynaobt Tirpitz ook weder reusachtige kredietaanvragen voor de vloot te verwrchten De Nut Ztg verneemt reeds dat hy 50 millioen Mark voor het eerste jaar en daarna 60 millioen voor elk volgend jaar tot 1905 zal vrugen Eu dun nog onder de leaze van de medst mogelyke ibezuinigiog om door een kleine maar kracbtigu en goed geoefende vloot ook eeo sterkeren tegenstander eerbied at te dwingen De vloot voegt he blad er oog vergelykend by zoo op die wys slechts weinig sterker zyn dan zy was in 1880 ten dat is met het oog op de koloniën zoo volstrekt oQvermydelyk da zelfs de minister vao Financiën Voii Miqaet raeda zyn toestemming geeft gegeven fMel dat al doen de uieawe eiscbüo alweder weinig onder voor de ten vorige jare door den Rgksdag verworpen plannen vau Hollmaoo voor Dames en Heeren A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E VS TSa GOUDA TelepkooH o 31 Itcurs van S0 8BPTEMBBE ïrkrs slotkre l DÜULIND Ctrl Neii W S hto litn ilito 3 dito dito dilo 3 HoNOiK Ojl Gmdl 1881 88 4 Itilie Insciirijïiug 1868 81 6 OoaTENR OM ill papuT 1808 ö dito in zilver 1868 6 Portugal Old met ooupoii 3 dilo ticket 3 I 21V I al ü Rusland Übl Biiineiil 1894 4 dito G caDB 188 1 4 ditubii Hotha 1889 4 dito bj Hopo 1839 90 4 dito ie goud loi n 1883 6 dito dito dito 1884 5 SpaiIJE Porp t lotuld 1881 4 ToMtBU Gopr Coüï ieon 1890 4 Jee leeuioji serie 1 Gec Ie uÏEg sorie C ZuiD A E Eep ï obl 1898 5 Mbiico Obl Buit Si li 1890 6 VeHEïubh Obl 4 mbep 1881 361 8 Vl A STEEDi Oldiuefen 189B 3 RolTïEDiH St d Iren 1894 3 Ned N Afr HaudaliV Baud Arendül Tab Mij OortiScaloii Üoli Maatsohapplj dit Atö Hvpothoekb pBndbr 4 ult Mij lor Vorateul aaiid Or Hypolboekb paudhr S i ï ederlaudscho bank aand Ned H ndolmaanoh dito 138 1 N W II Pao Hyp b pandl r B 6 l 68 Iti tt HypotUeokb pandbr S 99 Itr Hypolbeokb dilo S i 8 t Oostene OosI Houk bank aand 1S8 EtiSL Hyp theiekbank pandb 4 i 100 AxEEiKA Equt bypoth pandb B 80 Mbi L I Pr L en eert 6 S7 i Ned Holl IJ Spoorw Mü aanl US M j tot Eipl r 81 8pw aand 104 Ned Ind Spoorwsgm and 200 Ned Zuiil Afr Spm aanil 6 228 dito dito dito 1891 dito S 100 lTiLiESDOoriïl 1887 89 A Eobl a Zuid Ilsl Spvvmij A H oM 8 Polen Wareohau Waeuön aand 4 BusL fir Ruts 9pw Mti obl 4 HaltiBcho dito aand Fastowa dito aand B Iwang Dombr dito ane l 5 Kursk rh Azow p kap obl 4 dito dito ohlig 4 100 1 O 139 1 lOlV B9 103 15 18 s 107 7B 100 S3 B7 8 198 20BV 106 107 108V 102 11 120 100 AMEElK i Cent Pao Ohio t ottb W pr C ï aand ditoditoVt D Sl Petor obl 7 18 e Üeurorfc Rio Gr 3pm rert v a Illinois Central obl in goud 4 liOaisv VasbïilIi Cort v aBUd Mexieo N Spw Mij Ie byp o 6 1B Mies Kansas v 4pot prof aand N Tork Outaeioii West aand dito PeuQ Ohio oblig 6 Oregon CaKf Ie hyp in goud 6 St PbuI Minn Manit obl 7 Un Pao Hoofdliin oblig dilo dito Line Col Ie hyp O B Canida Can 8outh Cort T sand Ven C EalW kN leh d c O Amsterd Omnibus Mij aand getierd Tramweg Msals aand Neo Stad Amsterdam aand 3 Stad Kotterdam aan S Belme Stad Antwerpen 1817 i Stad Brussel 1886 2 HONO Theiss Regullr lesellsch 4 OosTENE Staatsleening 1860 B K K Oost B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid S 1B68 Ned Ver Bei ADVERTENTIEN V To OOM diepe droefheicl overleed hedeu onie dierbare Moeder Mevrouw de wed L SANDERS van Peaaq S L SANDERS JUSTUS L SANDERS Amiterdam 29 Sept 1897 Eenige en Algemeens Kenniegeving l Utlag der Trekking te zien in het MAGAZIJN U Xo 9S van J F HERMAN ZOON IMTB II MEZZO geurige Centl SIGAAR Koninl mkt Machinale Pubriêk DE HONIQBLOEM vim H vanSchaik Co gevestigd te aOravenhage Hepplertlraai en S0e naby de Regentesselaan van Z M den KONING van BELGIË Imlien gijhoentl gebroikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorat Honig Extract FLACONS van 40 Ote tO Ct en 1 I verkrijgbaar hjj Firma WOLFF Co Westhaven 109 GcmU E H VA MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordreehi J CWfiATELAND Bo oop B V WIJK Oudtaater M KOLKMAN Waddinaveen ORANDS MAOASrNS DU Frintemps NO UVEAUT ÉS WU vemoekon de Dames die ons ffeïliugtret rd moile iillium oor het WintaraelKoen noch nit t ontvangen hobben dit te willen aanvragen aan ii JULESJtLUZOTaC r ri lletzoivfl worilt dan omgaand gratia en franco tooRezonden BostöUingcn van af 25 francs vnj vffn alle kosten aan tiuis met B verhooRing Bégxpédltlilniilottf tl B ZMdnl 1 J VE RGEER G OUDA Beveelt zich beleefd aan tot het schaven van KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LIJSTEN volgeus op te geven profiel Ook tot het zagen van T00Ö8TUKKEN en verder alle laagwerk wat tot het vak behoort Met en zonder levering van hout Ig£3d fiito4 tk 1 JA