Goudsche Courant, maandag 4 oktober 1897

Maandag 4 October J807 No 730S 36ste Jaargang mimm mmmi fVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dag elijks met uitzondering van Zon en Fe tdagen De prys per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afïonderlijke Nommers VU F CENTEN ▲ DVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend Haar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ¥ UruV ran A IIRINKMAN k ZOOV WIJiTERWENST Schioeftoot STAD SOUBA g October Van GOUDA DINSDAG Toormiddag 0 unr DONDEBDAG namiddag f ZATEKDAli namiddag Van ROTTERDAM MAANDAG middag JS uur WOENSDAG TOormiddag t VBIJDAG namiddag X J POT C Te Koop of te Huur aangeboden im HËËRËKIIIJIS staande aan de WESTHAVEN Wjjk B N U7 ïe bef ragen Lange Tiendeweg D 49 Het hui8 bevat beneden 3 Kamers met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zoldjr verder alles netjes en doelmatig ingencbt alsmede van Gas en Waterleldiui voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding l LE TI üyOTORlSC0ETA Da lt NDJËS WKTUÜ ubDEPÜNEKItü BU het ict bruik duarvaii e8clii dt liet tanden krlJufii der Kinderen ZDNItliK UK HIPSTE l IJIV 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewflien kau I dat de bij mn ter inioge liggende getuig I sobrifttg lier uitstekende resultaten van Je Rieftromolorisclie ïandhalsbandjes niet echt zijn Men lette op den naam i vm den Fabrikant ItOBEKT HOLTZ I Wordt franco toegezonden alleen na 1 antoangat van postzegel ad 93 cent door iUOBRllTnOLT i MJmeK Mi I WeileyverkooperH gevraagd P O 1KB OUDE 8CHIEDAMMEU GENEVEE Merk i NIGBLIXZJAP Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz NB AU bewiJB vitn üchtlioitl ib cackot en kurk steeds voorEien van den naam iler Firma P HOPPE Stedelpe Gasfa briek te JOUDA De prjjs van het gas is O cent per M en voor Kooktoestellea of Motoren 4 et Ouder zekere voorwaarden worden peiceelen gratie aan de hoofdbuis verbonden met 15 meter vrne leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt ée huur 10 cent por maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 ptr week kunnen wekolyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per weck in huur bekomen tegen Jicht kortom Wal Rheninaïak Lenc ff AüiiBrPaiii ExpellBr de beete tnwruvin If il Bet bet Ml inM tawendentegsn Ê rtiTT Anker Pain Expeller 4mwh4m in isd r huiBgesui Pi 60 out 76 oent ea ƒ 1 25 de fltwh y orhuden Ib d meeste Apotbekeo w bij F i ohter 4 Od te Rotterdam Te OOUOA biJ C LUGEB Apotheker Markt en bj WOLFF Co Westhave 19Ö Q ulla DOenpqneD EUniek en Fo liniek OHHTKTUUê en uvmMÊceotMiJiK voor reeknren dagelyka van 12 2 a Gratis Spreekuren Maandag Woemdag en Vrijdag 9 lt uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Mr A CiKYt Geneesheer Directettr BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEFELIEN HOLH S Quina Laroche EK Staalti tidende Q uioa Laroebe IS de meest krachtige en versterkend KINAWIJN Aanbevolen door tal van binnenen bnitenlandsche Geneesheerei Verkrflgbaar in flesschen 1 90 en 1 00 CIGARETTEN TEGEN ASTHMA De lUfldiramg Tan den rook dezer Cigaretten geeft den lijder aan Asthma terstond Yerlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel by Hoest en F rtoH W lrI oplossend en verzachtend PrQs per flescbje 20 Cent Kkiijpjues ÜoLM Hofleveranciers Zeiet DbX 6t te Gouda by den Heer A H TEEPE Apotheker en bjj de meeste Apothekers en Drogisten verkrggbaar Van eene ler vi t1iik over l sY 2000 stBks itL J tooKPnaamde Lepr Paüröei lm word n wegfi h UIbitio touUn niyt jaUt volgeiiti modal uirgevoerd randen ti t 1mi HytitprlJ v n fl 4 TK l er reflitutreeka Min HH j ndh n oic onï iiitverkocht l pa MII4K E en verwlUtbaic l okeii kIj warm Me ern PrU ca ISO aiWiM groi t iliiB he I lmrd gebet bedekk ndi rtiiiikfibniin met bonoAide rumloii bh vud I breede trMpeu voiirxifiv Kleintt voorriail Engelsehe Spori Dubbel Paardeu ekens Oranl4 kliiir i t i uxiOs benuftid ir L pnirlitige biBsde BtreBpen T oizieii buni n wij wegen nooif g riTg 16 htti do r mannen Tun liet viik 1 emerkbare fouten i 4 p fetiik aan wertielijka waarda ƒ I I BflBtaUiiiKen te renden met dnldelyk RdrPB tegen vooruHb Ullng of remboum uil Verzeiidliuis Meikuur Commiiidit MiiatBrliiiiipy e t eliubert Co mati rJam N Z Voorburgwal BSB FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ HN Chemische WasscheriJ VAN H OLH E IlKlilli 19 Kruiskade Rotterdam aebrevet ir 1 dnor Z M dén Koning der Belgen Hoofddepêt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor hot stoomen en verven van alle Heerenen Dameigarderoben alsook alle Kmdergoedereu Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veeren bont enz üordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzfl gestoomd of reverta worden onschadeljk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Een ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der ZeMbevlekking Onanie en gehe jne nitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s i LFI E V HI li Hollandeche uitgave met 27 alb Prjs 2 gulden Ieder die aan da verachrikkelgke gevolgen van desie ondeu Ijjdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt iaarlps duizend van een zekeren dood Te verkrygen bg hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedtag ook in postzegels en lu eiken boekhandel in Holland Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eex3 praclxtig riet i3rLgrer3 cli t HELREKHOS met TUK staande aan gÉkKATTENSlNGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneün 3 Kaniers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kaniers met achter een groot Baleon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbespioeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerichtnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 o XLJe Jaargang van DE BAZAR Daraes Modegids bevattende D A M E S en K 1 N D E R M O D E S benevens HANDWEKKPATRONEN ur IEDERE WEEK VEHSCHUMT EEN NÜMMEH In ieder n tek t Kwarte plateu at eOekrotttek feÊOUetoH enz e Ie Ullgiive ndurgekl pUl8ii niolS oijpatr en 3 groole geknipte pair P r IJ nri ƒ l 6jp pott 1 46a aU do Ie uitg met liaareuboten 6 gekleurde platen 1 76 190 Q Ifl 3e bij hel e no l gek pair n keure 18o eon gekleurd traaio handworkpatroon 8 8 20 PaOiü ïlER m mmm alom r nGEBKBEL NmAN teVOra eak g Wagenstraat 100 10 Het groote aantal zenuwkwalen TanEeDPrboordpl naf totdevo rafgaandekenteekenpnvaiiapeplflzfs faBrMnbnn att tM trgtMMM DOg itoedB alie middelen d or de mediBoUe weteoachap aaoKewend Eent uu den nl Binn tiM kirt de er toe dat ziJ door het yebmik maken v n den eenvoadi iten weg namelijk Unfi éê bu i W1 1 j 1 j j g proemomlDganthanioverd f a ae boogiitfl bclutgitelliog wekt phyBioIogriBolieontdekklaE sdaau beeft die na bonderde uroentemlDgen tbanioveFd g hsol ir MUl Terbreld IB en terwijl Kif in wetenschappelijke kringen ae boogiitfl bclancBtelliog wekt Uvmu mm weldaad blijkt te zijn voor dt mh aenawKwaleii lijdende meDBcIiheid Deze geneeswJJn ii oltgeron dan door dan gewezen Öfioler Tan Oezondhelt Dr Roman WelBBinami ta VUBhofan on bonut op d on dervlndlng opgedaan in een GO Jarige praktijk l oor waaschfnc van het h sM wil per dav worden daartiM gc ehlktefl ff n do r de bnld onmiddellijk aan li t aeaww eatel medesedeeld Mat deze geseeBwiJze werden werkelijk sohitterende reaalt tan vMlacH Bt en zlJ maakte zooveel opgasg dat van een door don nitvinder gMOtirevea w rkj OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE har voorkomleg en genailng blnuftn korten tlfd reeds de üle druk vericbeueu 1b Uit boekje bevat ntet alleai Tor het gTMte publiek veretaanbare verklaringen omtient het wezen der nieuwere therapie en do daanaeda zelfi in wanhopige gevallen verkregen uitweiklng maar ook vindt men daarin wetenBcbappolijke Tartiandeilngen nïtde medlaoheblMdeH die aau deze geneeswijze gewild zUn zoomede aiaolirift van tal vuD geinizscbriften van hooggeplaatate genaeBkamligen ouder welka P Éialèra mH 4r profaaiar aan de polyMlnlak ta Parlji ru nouflamont 10 sTelngraber med dr praJctlaaarand geaaiaheor aaa bat kranklianlflBn gaatlcKt da Charenton Banittttirath Dr Cohn Ie Stettin Broumann mad dr arroad artt taiBlilinHa Dr p Foreatlar ganeeBheer directeur van hat hoapitaal te Agen Bahelmrath Or Schering kaalael SutannlSi a4 Etnt Dariet mid dr geneaiheer aireotaur dergalvaao tbarapaHtlaoha InrlahHngvaor taiiHwIIjdar ta Parlja rue 6t Honoré 334 Consul von Aiohsnbaoh mad dr te Corfu Or Buabaeb arraad arta da Zirkalti Obar Itahiarit Jsohl msd dr te Wsanen Dr C Boagaval ta 1 Farrlira Eura lid van den Cansalt Canb al d hyglbai et de SanlA In Frankrijk en vele underen Aan allen wier x nnwi ealel meer or minder aasedMin la of na secenanmd wnehtlsheid lijden waarvan dekeoteekensDzijn okranlaeba hoafMita fain b dpijn kloadandrafig gniota Brtkkalbaarhald gajaagdhaid alapeloaiheld llohamatljka onniit o asbabagaHlha toa land verder alle ziehen die door beroerte getroffen werden en oog lijden aan da gevolgen damrrkB zooals verlammingea onvermogen tal spraken iware tongval moalsiljk illkkaa atlifbald dar gowrlohian mat vaqrt mmingen onvormogen loi prBKSir iwaro lungvai nniaiaiiji iihkbii ujmaiii lawriun RBt Vaort duranile pijn plaatiell lie iwakte vanwakklng van gohaagan enz eib i oio loedB ondor geaeeaknadlg behandeling gewpest zijn mafti daor de beküida middelen ala ontboadlDgaenaBkotidwateirknar wrijven pli oFrlscoren stoomlooi of eebadeir ean genezing of Uniglag hiiuaer kwaal gevonden heblien en ten elolte s ij die vrcea Kfivoelen v r beroerte indaürtoê radaa hebben wageni verschljnflelen ala iloh aanhoudend angstig voelen vardoovlng In hit boen hasflalla nat duliatlgaald fllkkeringan en donker worden voorde oogen drukkende pijn onder het vaarboen aatalni In d ooran liatvoaett van krleaeiing n en hel iepen van handen en voeten aan al deze drie oataffortia van aennwlljdera als ook aan Jongs maisjsa lijdende aan bleekiuoht en kraohtstooshsld OOK au gezonde nlH aan Jonga paraoaan dia vaal mei het heord werken en geeeteiijke reactie willen voerkoaieB wordt dringend aangeradat zich het boven vermelde wei kje aan te schaffen hetwelk opauivraga koitaleaa an frinoo verzonden wordt door Amsterdam door M t I EHAM A € o Hsiligeweg 43 Rotterdam F E vnn NAXTBIV HOI br Apothektr Kort Hoofateeg 1Utrecht I OBHY PORTOK üudegraclit blJ de Gaardbrng F 92 Üp de toDgate hvgiennlBcb medlcinale liutoouatelling is de l r Welaamann aohe Qaanawij w or do Medlaona JarU snet de Zilveren Weilaflte bekroond toriawater ui f de Vïcfor aJBron f e Ober a instain by£nu k Tafeldrank V n heT oninklykef uis derj ie fer dnden Per bofl 90 et doozen GO ea 80 et pakjes 15 et Spuitje 60 en 35 et NIEUW MIDDEL tegen snot bg Hoenders en alle Pluimgedierte 0 45 per flesch Doo eh met voer ter verdel ging van ratten en muizen 35 en 20 et Pakjes 10 et Alles met gebrniksaanwyzing Hoeren eigenaren van 10 jaar Abonneeren voor üenrig en Onschadelykg XntTertnffsret Uqtn branderiffheid klür aektige aangeddds en andere Ikhaamiroven n iBonden atrakheid en siekingen bij verzweringen winterhanden en voeten bij tchur tt damoorm enz Zaivert van onreis insect onder in en op het Tel en faur 10 Cents per doos HuiBon kunnen alch op voordeeUge wijze voor Sï s Patent H Stollen 1 swiniirrIriiairln imllgllcl IMr grosK Erlalg wttfniinQ M w Mi H sioUrti = tmiiiim lal Mm tu ie M i m i Kérlhimen Xarliahmun0ni Kui ttufê Mitr unun ttélK echarfm H StoUm j nar ron uiu direct ader lit wtcliui Eluntun lur fl Hwi utur Plnitl f mMmUlmaf mtitliimélt de reinheid in hunne huurperceelen BINNENLAND GOUDA 2 October 1897 Morgen ochtend zal bg gnnstig weder een Schietwedstryd plaats hebben loor onderofficieren en mioderen van de dd Schottery die de achieioefeningea des Zondags bebbon byge WOODd De Ceutrale Liberale KiesTeraeniging beeft in hare gebonden Tergaderiag met algeraeene itommeo tot raadidaat voor de Provinciale Staten geproclameerd Mr J T C Viroly De ceolrale antirerolationaire kiesrereeDiging alhier heeft tot caadidaat toor de ProTinciale Staten gesteld den beer C Uoogeodyk As lid tan den gemMBteraad te Ouderkerk aan den Utsel Ia da Yrijdsgavopd te Hsastieobt gebondenTei adering ran de Haaitreobtscbe kteavereeoiging is Q ot algemeens stemmen tot definitiefoaodidaat voor de Provinciale Staten racatnreVan HoQweninge gekozen de beer Mr J T O Viroly bargemeseter van Baeitrecbt enVljd In de W oeasdagavond te SchoonhoTeo gehonden Tergadering der liberale kiesvereeniging Behooiibofett en Omstreken c is mek algemeene stemmen tot definitief oandidsat voer de ProT Staten ao tore Van Houweninge gesteld mr J T C Yirnlj burgemeester van Haastrecht en Vlist De s GraveDbaagscbe Financier c onder redactie tan A Oppeoheim te sOraTenbage bevat bek volgende bericht Gonda Desa gemeente heeft een 3 pCts geldleeniog gesloten groot f 78000 en daar toe een overeenkomst aangegaan met den beer A Oppenheim bankier te sGraTenbage Wy kannen als zeker bericbten dat degoedkeuring voor deze ef ning nog niet lanQed Staten is ontvangen en dat er ook metden heer A Oppenheimer geen overeenkomatis aaog aan De heer M Bogaerdt alhier ood leerllDg van de ftchoeï van den beer Leopold ia geplaatst als ondürvrgzcr aan hek instituut van den heer Hofland te Amsterdam Aan Ijek postkantoor alhier en de daaronder FEVtLLETOJX FLIKTATlOiN 84 Zullen w hen gaan zoeken F vroeg Mr Blake Heeren wie gaat er met my mede gïi riep Diok en ik voegde Mr Wilkena er bij Lady Mary we znllea bet omnibasje nemen Mag ik James Saten inspannen Hy trok aan de schel en gaf zyoe orden Ea ik ga den tegenorergesteiden kant mt zeide sir John Willy gut ge met mjj medeP Bareard was aanstonds bereid en een minuut of wat later verlieten de beeren Ktn s Hall Sir John ging den weg lange de beid op Hy bad de teugels van den koewier overgenomen en reed zoo snel s ds diisternis en de wind het toelieten tegen den sneeuwstorm in Hy had nog geen kwartier afgelegd of het paard stond op eons doodstil Wie daarP Maar er kwam geen antwoord Steek de andere lantarea aan James die van t It ig goeft zoo reinig lioht Kr John sprong uit het rytuig geen acht slaande op den wind en de aoeeaw die hem in t geüioht sloefcen Met angstig kloppend hart liep b om het rijtuig been en zag bfj het schijnsel der lantaren een twart C voorwerp half door sneeuw bedekt op den weg Q Hier Barnard 1 riep hy met heesohe stem Praaois slede I Wie w et of we hem en Banioe ressorteer en de hnlpbanloren werd gednrenr ede maand September 1897 in de Rykspoalspaarbank ingelegd 12641 68 terugbetaald f 6353 57 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nnmmer 5614 Met de meeste belangstelling vernemen wg dat bet Coiui é van de Krimpenerwaardspoor wegmeatschappy y erig bezig is om met de betrokken eigenaren te onderhandelen over den afstand van de benoodigde gronden Wij vertrouwen no bet comité zulke krachtige bewgzen geeft van de zaak ta kunnen beëiodigen daË allen die daartoe in de gelegenheid zijn ook even kracbMg zullen medewerken om bet Comité dat geheel belaogloos met zoo voortdurende wüakracbt arbeidt te steuneD opdat spoedig het verlangde resnttaat verkregen kan worden Een versneld middel van vervoer eene aansluiting aan bet groote spoorwegnet tyo dereeds lang gekoesterde wenscben van ben diedaarin alleen tien en erkennen bet eenige middelom onte gemeente en de gebeele belrokkenlandstreek in de toekomst te kannen doen wedgveren tot bet bestendigen verbeterf n of veikrygen van de zoo hoog ooodige hulpbronnen die kannen leiden tot welvaart tan baudeh industrie en landbouw Alleen de aansluitingmet bet groote wereldverkeer geeft gelegenheidtot oitbraidiag aan elk middel van bettaan sluit elk concnrrentiemiddel oit en biedt aanbet platteland gelgkheid van gelpgenheden aan om zich met bet groote haodelsvei keer teverbioden S Ot All men eerst visch eet en daarna een borilje pap met spelden gebratkt weet men ten laatste niet indien men een midder aangenaam geprik io de keel voelt of dat door eene graat of eene speld veroorzaakt wordt Zoo zat onze V d H te Stol yk al zyo best te doeo om eeee graat naar beneden te werken eo de goede man atond daarby hevige pynen ait Toen dat niet lokken ildn dacbt hjj dan moet t ding maar denzelfden weg terng dien bet gekomen is en alweer had by t niet weinig benauwd en dacbt by soms dat zyn laatste uarlja gesikgen had Eindeiyk daar komt de oorzaak van al die drukte voor den dag en toen bleek de graat eene speld te zyo die op onverklaarbare wyze in de desserüpap terecht gekomtn was Voorzichtig dus voortaan vtücb papetera dit gevalletje bad heel wat slechter kanoea afloopen Het Maseom van Kunstnyverheid te Haarlem nog lovend vinden 1 Willy hielp hom da slede ovoreuid zettün maar hoe sij ook in don omtrek zuchten er was geou spoor van zyne vrouw en Francis te ontdekken De strengen voor de sleden waren losgerukt of losgesneden Vooralt Jamesl kommandeerde bir John met TSBte stem maar toen hij weer naast Barnnrd zot barstte de sterke man in een krampachtig snikken uit nZe ia dood borst hij eindelijk los Ze ta dood of voor altijd voor mij verloren XI Up eon kwartier afstands van ds plek waar Eunice uil de slede waa gesprongen stond eene kleine boerdery half verborgen door zware denne en sparroboomen De afstand daartusschen en de plaats dea onheils had Biche in een minuut of vyf afgelegd Francis die eerrt verdoofd waa door den staf en den schrik herkreeg spoedig zyne tegenwoordigheid van geest en ovrr ag hel gevaar waarin ook hij verkeerde Met groottf moeite aneed hij de strengen door en toen de slede kantelde doordat hy opeena tot ataan werd gebracht viel ook bij in de sneeuw Maar weldra aton l bij ongedeerd op en keek onderzoekend om zich heen Het waa byna geheel daister en nergens zag of hoorde hij eenig teeken dat er in de nabyheid eene menachelyke woning wai Opeens meende by links van deu wog een dauwen lichtstraal ta ontdekken alsof er in de verte eon vaur brandde Nu zag hy bet weder dan verdween het Billende van koude en zeouwacatigheid ging hy er op af Zyn eerste gedachte was geweest Eunice aanstonds te gaan zoeken maar spoedif had h die w rd gedurende de maaud September door 48i belaogstelleadBQ bezocht terwgl gedurende geuocBide mund een drietal by ondere tenloonatellingen gehouden werden üit de boekerij van het Museum werden gedurende de maand 130 boeken en plaatwerken naar vsrscbiilende plaatsen gezonden terwyl in den laatsteu tyd meer en meer gebraik gebruik gemaakt wordt ao de gelegenheid om boek en plaatwerken injjde daartoe besobikbaar gestelde leeszaal te raadplegen 0 de aan het Maaenm erbonden school voof kunstnyverlieid werden primo September de k ssen we or herval met 76 vroowelgke en 73 maonelyke leerlingen terwyi de avondlessen die uta 4 October beginnen door G8 leerlingen wordan gevolgd waaronder 42 dagleerlingen zoodat de schoot op dit oogenblik bezocbt wordt door 175 leerltngvn By de firma Nygh van Ditmar te Rot terdam ligt ter perse lOnze Afgevaardigden bevattende Portretten eo Biographiën dtfr ledon vao dl Eerste en Tweede Kamer De omslag zal in de nntionste kleuren gelikhografeerd worden Het boekje sl als premie worden aangeboden aan de aboouéa op de Wereldkroniek en ook voor biet abonnéa verkrygbaar worden gesteld De correspondent der N R Ct t te Batavia neint onder dagteekening van I October Laitenaot kolonel van Heutz by keuze bevorderd tot kolonel chef ran deu generalen sUf Men meldt uit s Gravenhage Donderdagavond omstreeks 11 uur toen een van het staatsspoorstatioo vertrokken stoomtram de brug aan bet Bezuidenbout uaderdet hoordd nien hulpgeschreeuw en de machine met alle krpcbt vao remmen tot stilstand brengen Naast de rails aan de zyde vin den Koekamp vond men een huzaar met bloedenden vost op den grond liggen en nadat men hem zyn rylaars bad uitgetrokken bUek t dat de voorflte leenen van zyn voet verbryzald waren De gekwetste beweerde dat hy de rails willeade oversteken door de aankomende tram over den voet gereden werd De machinist had volgens getnigen behoorlgk gehe d De huzaar die er betrekkelyk nog goed afgekomen is werd met de brancard van bet potitiepoethnis aan den Uezotdenboutscben weg naar het militair hoipitaal gebracht Bij de politie te Maastricht is eergisteravond door een fruithandelaar Duitscher sangifte opgegeven Wat zou hg alleen in do dmsternis beginnen te midden van den sneeuwstorm die mmiddeU was komen opzetten Zoo snal de wind en de duisternis het loolietsn baande by ziob een weg door het kreupelhout en t boscb recht op bet licbleude punt aan Hy letto er met op dat de takken hem gezicht on handen wondden en zyn voet telkena uitgleed ü ens zelfs viel hij neder en bezeerde zich ernstig maar hy snelde ateeda voort Allerlei gedachten doorkruisten zijn brem waarbij teleuratflUing angst smart en woede elkander sfwiaselden Nog een honderdtal schreden en hy had hol doe bereikt t Bleek eea boereriwoning te zijn Het licht van een groot vaur aan den haard scheen door het breede koukenraam waarvoor aan eeo liinge tafel het geheela gezin het aroodmaat sat te Diitt en FrsnoiB herkende in den heer dea huizes een cyner eigene arbeiders Hola Dobson er ia oaraad Kom spoedig met een pasr knechts buiten en neem wat fakkels en een paar spaden mee Hector moet ook meegaan En een lage alede Dobaon was spoedig gereed en voort gmg het weer even snel terug naar de plaata waar de alede lag Van daar begon men den onderzoek iogitoobt verder t Was met gemakkelyk de sporen van slede en paard te volgen want het sneeuwde nog steeds hoewel minder hevig en menigmaal moesten de mannen op hun schreden terugkeeren Ook had Bmhe ziob allerlei vryheden ten opzichte van den w veroorloofd Toch vond men na een kwartier ijverig zoeken Eaniss onder een grootm koop sneenw llfgtn eo I Ze I gedaan dat bg tussehen St Pieter en Caona door 3 personen aangevallen en van tgn geld 1600 Msrk beroofd is Om hem bet schneuwen te beletten hadden de aanranders hem gras in deu mond gestopt Een dertigtal heerei vei adarden te Rotterdam om te spreken over de mogelykheid van bet stichten van een ioriohting van booger onderwys op gereformeerden grondslag De bedoeling is de stichting eener inrichting van onderwijs waar zoowel gelegenheid is tok opleiding als handeliman als voor Militaire Academie Polykeohniaobe School enz en soork combinatie dus van handaliscbool hoogere burgerschool en gymoasiam Veriobillende personen voerden hek woord en wezen op de oomogelykheid eener dergelgke combinatie hetgeen dan ook ten gevolge had dat het vooftkel hetwelk da stichting Tananlk een inrichting beoogde werd verworpen Ook verwierp men bek voorstel om eerst een gymnasium en dan een hoogere burgerschool met handelsschool te stichten terwyl de stemman slaakten omtrent een propositie in t ngeitetden zin Aangenomen werd een voorste waarby de weaacbalykbeid werd nitgesprokea tot geleidelyke oprichting van middelbare scholen in de provincie Znid Hollaod Meer g detailleerde voorstelten zoUaa later aan deorda komen De correspondent der cN R Ct la Bsriyn seint omtrent den moord in da Soboterboeohstraak te Rotterdam bet volgende Nadat hier drie dagen lang de van verschil lende zyden stillekeni ingestelde ondersoekingeo niets badden opgeleverd beeft de pabliciteit door de cLokalanzeiger gegeten aan al wat de cNieuwe Rotterdamscbe Courant over den moord heeft medegede ld byzonderbeden over Muller en zgu slachtoffer aan bet licht gebraeht die bet gebeele drama nis cbten onder een nieuw licht zallen plaatsen Volgens het bier ontdekte zoo de moordde epiloog cyn van een schuldige liefde welker eerste slachtoffer door den moordenaar trouweloos ia den steek gelaten echtgenoote zoo zgn die bier Luckenwalderstraste No IIA woont De te Rotterdam vermoorde vrouw aou niek Müllers s echtgenoote maar zgoe minnares sgn om wie bg zyne ecbtenoote en een aardig thans achtjarig zoontje in December 1895 zon hebben verlaten Drie maanden vroeger waren in bel hnis van de Luckerwatdemtrasse twee gezinnen komen wonen io de acbterwoning twee trappen hoog Muller met vronw en zoontje en vlalc over was in een oul op zy van den weg terooht gekomen en diep in de mulls sneeuw weggezakt terwyl do vallende vlokken door den wind opgezweept bsar met een even dikke laag baddon bedekt Francis sidderde toen hy haar bleek gelaal bij den roodon gloed der fakkels herkende Ze lag daar schyobaar dood uitteatrekt op bet konde bod jung en schoon ala o0n elfen koningin AEaoioa fluiatorde hy onhoorbaar uw dood zal ook de myne zyn zonder u kan ik met leven Ik zoa u nooit ala een vreemde kunnen beschouwen en dat zou toch moeten ifZachtjea mannen 1 nep hy den boeren toe die den acboonen laat op de alede had len gelegd En zorgvuldig en teeder schikte hy het kleed terecht dat ze over kaar heen hadden gespreid Langzaam en treurig begaf de stoet zich naar de boerdery Nog altijd marmerbleek en koud als ys lag Ruoïee neder nu echter op het groote bed in de pronkkamer dor boerdery Men had alles gedaan om de levensgeesten op te wekken in afwacbting van den dokter naar wian men aaoalonds een man te paard bad afgezonden Francis ztl In een hoek der kamer insgetyka doodsbleek en klappertandend van koude ofschoon er een groot houtvuur aan den ouderwetschen haard brandde en men hem verkwikt had met een groo glas whisky Opeens klonken sr snelle voetstappen buiten de deur ging en on in de keuken klonken do gejaagde stemmen van sir John en Witly Barnard