Goudsche Courant, maandag 4 oktober 1897

Wat ds hesta tawiMic nat EUMumaïak Uaianpli IfttkMtkrtMi w Caap ja HoaUf aa yerkaa kai4 tepa Jioht ipqnan korf om hem eD Mkere vroow HanDecDüDD met twne dochters De oudstA van deza was pas uit eea dienst bg de moeder teroggekeerd Hoe dit meisje io intieme vefboudio tot Mflller is gekomeo is oor da betrekkioi en vau ve ritzydeo e n lebeim geblevpo Maar een paar weken vóór Ke btmis is Muller plotBeÜng met het oodste rneïpje BaaoemaoD verdweneo Wel riep de vurlaten ecbtgeooote de bulp d r politie ÏD maar da uatporingen badden geen gevolg Vronw MüUer boorde nietn thm baar man en moeder HuDnemaa verzekenle geeu eokel vermoeden te hebbea omtruot de Torbiyiplaats VBO baar kiod De nit Rotterdam gekomen barichtoa hebben beden den sluier weggenomen diè er oTer b t doen en laten van het voortvlocbtige p ar lag Men vermoedt bier dab MüUer genoeg van Kiyae scbotdigR helde en zgne miuDare i beeft gekregen en daarom haar en ban kind heett willoD uit den weg ruimen Ook ïi hot vermoeden uitgeaproket dat b zich wellicht Blecbta als kritnkziaoig aanstelt Went ook zyne ecbtgeooote weet zich niets te herinneren dat aan eeo vroegere verwarring in zgo gcegtvermogeps kao doen denken en uanr ik verneem heeft niemand iu Professor Arorisiuriebtiog voor elcetririteitBmefiug waar Muller vroeger beeft gewerkt ooit iets vreemds of eigenaardigs aKD hem heeft gemerkt Naar aanleiding van hetgeen de Berlijiische correspoDdent st iut kunnen wy aUnog mededeeten dat de beer Febr uit de Vi 4cbsteeg by wien Muller ongeveer i jaitr als Ie bediende werkzaam was ons di zer dagen te kennen gaf op ae mededeeÜDg dat MülUr gehowd oude zgn niet beter te weten of de mau was ergens in den kost en niet gehuwd Van deze mededeeling wordt m verband met het geseinde eerst du door ons melding gemaakt omdat de commissaris van poliiie de beer J W C Strang op onze vraan of d j man inderdaad gehuwd was welke vraag wy hem deden na bet gfihoorde by den heer Fehr ons de verzekering gaf dat na de arrestatie van den moordenaar by fouilleering in z n beait werd gevonden een bewgs afgegeven door d D burgerleken stfinit alhier waaruit hlykt dat deu 2 October 189G alhi r geboren is uit de ecbtelifdeu Muller het vermoorde kindje Later i einjt die correspondeut te Berlyo Ha due da en rergeefsoh zoeken heb ik eiodelgk vrouw MiiUer de echtgtmoote au deu moordenaar iu baar eenvoudige m ar zeer ordeottiyke nette woumg kuuueo opzoeken De Luokeowalderstratse is eeu stille zvi traat in het znidwesteu van Berlgn dicht by beo goedereastat on By vrouw Muller woont de vader van den moordenaar eeo nog flinke man lu en ook met hem heb ik konnen spreken Ily ziet er uit als een Pruisisch oud militair keurig neijee een beetje iityt lu zyn doen Op straat was ik toevallig bet zoontje tegeni ekomen eeo vrieudel ik levendig jougetje en hg bad me naar zyn moeder gebracht Maat tijdens ons ouderboud He d by de straatupge stuurt want ofAcboou heHl bet dicbbbewoondt buis Binds gister naanddag vol is vao deu Uotteidamscben moord beeft men het vrecselijke nieuws tot nu voor bet jongetje geheim veten te bonden llij weet uog niet dat iqü Tflder een moordenaar is Uit wat vrouw Muller en de oude MüUei me vertelden hietk dut de muordeuaar tofn hg nog heel jong was op eigen bootj i een winkel heeft weten te upeuen in Hchoeueherp een weslelyke voorstad v n Berlgn Maar schitterend geloopen met dien winkel i het niet ZiJn vrouw lag acht jaar geleden juist in bet kraamtted tot u MUUer den w iukel een tailleerden boel beimelgk sinot en er vau dooi ging Ook zyo verwanten wisten aanvankelgk niet waar ny wa gebleseo Later vernamen 7 y dut hi België Nederland en ludië bad doorgereisd en ten slotte m Ënueland was te recht gekomen Vandaar keerde by naar Duitscb land terug na ongeveer drie en eea balt jhri in den vreemde Ie hebben omgezworven T Berlyn trok by weder iu de woning van iyu vrouw in an toog aan bet nerk Hy hiehl zich ordenteiyk en bracht geregeld zyn loon thuis Op een k liuiskamnr zaL ik hem te midden van dn andere werklieden van professor Aron s inlichting Naar ik va i andfre zyde vernam bebbeo die vroegere kameraden niets ten zynan nadeele weten U vertellen Trouwens in die jar n hebbeu bo zgo vrouw noch zijn vhder aaumerbiogen doel ziju gedrag kunnen maken En iets zondui lings io zyo doen en laUin hebben zy ooiv niet opgemerkt totdat bet gtizio twee jattr geleden verhuisde naarde tegenwoordige wouiny waar Müllar met de ondnte dochter van vrouw Ba nemano kennis mnakte en heimelyk m t haar io betrekkiug kwam by een afwezighml van zyo vrouw Van dien tyd af zoo zei me yo vrouw deed hy vreemd en verlegen vaak liep Inj in de kamer K J K P neer en greep zi li iu het haar en kiaigde oergoni ru t te kuno i vinden en geplaagd te worden door bet gevi l dat bet plafond op hem £ 0q neerkomen iiij BtuQrde zpI zyoe vrouw me vauk o t zooaN ik later erst begreep om met z iii mino Tes te kunnen zyn Ë Di op aen avond iWarda hy ma naar htt paardeubpel hy bleef thuis manr toen ik terugkwam was hy weg en met hem het meitje Haouemann Sindsdien geen spoor van een vau beiden Ik heb toe i gedacht dat al zyu zonderliogbeid en onrust ten deele met zyn minnarij in verband btondeu en ten deuïe overdreven werdfo om me op het dwaalspoor te brengeo over wat er in hem omKing Ook de vader vurzekerde nooit iett hyzonder aan zyu zoon Koait rkt te liebben iets dat op zyn stoaug in zyo geest vermogens zon kunnen duiden Doch hei ia ooodig mynerz jds hitsrby te verklaren dat vader en vrouw beiden ZOT eenvoudige lieden zyu niet de menschea om juist rekenschap te ge eD vao eveataeele lichte verschynseleii van waanzin Hoewel alle data over geb orte enz sloten beb ik om enkele foto s van MüUer dia vrouw Muller nog had gevraagd Ik zend sa o zoodat geconstateerd zal kuonen worden of ik werkelyk met da ecbtgeooote en den vader van den moordenaar heb gesproken en deze b v niet een ander is diede legitimaUrpapit ren van den Millter wiens vrouw ik sprak zou hebben gestolen Hoeveel Ie ti de vlucht vroeger ook veroorzaakt hebbe iu de kamer ven vruuw MUder biug nog pieus bewaard tasscben andere iamiliaportretlen een graot gekleurd portret van bem Bet meisje BaooemauD moet eeo kleine blondine mfit donKerblauwe oogen zyn Naar wy vernamen tieeft de hier vermoorde vrouw zwart baar Aan den gouverneur ontvangen telegrammen wordt bet volgende outleeod De Ëuropeeeche fu elier Meerm tis overleed iO Aug aan eoue op den l o bekomen verwondiog De mobiele kobnne rukte deu 25n via bet bivak te L pong op naar de warme bronueu ten zoid oobteu van Kronggraja eo ging den volgenden dag van daar ov r Kroeograja Laar Lamtoba dut den 27n s middags om bplf vier bereikt werd Dien dag bad eeu kort vuurgevecht met den vyand plaats o en voorby Aloerdjaloh waarby met levensgevaarlyk gewoud werden de Ie luitenant der infanterie H A Guadorf die eeoe vleesehwond iu dan rechterbovenarm bekwam en eeu Amboioeesche fuselier met een schampschot aan den buik De bevolkiug der vallei van Lam toba bleek zeer vredelïevtn l de imau wachtte met eenige ketjiks de koloone op De uit twee compa jnieën bestaande kolonne Tjot Mantjantf welke blijkens bet aangehaald bericht de operatie tegen Lamtoba zou steunen rokte den 2Ua over KotaBa TbeoenaarJ m toba op wal dien dag zooder verliezen te fyden in licht vunrgöïecbfc met deu vyand en bereikte den volgenden lag eeu kwartier vóór de mobiele kolonne de vallei van Lamtoba De vorige waek Donderdag is te Baren Gr een gruweldaad vau zedetoosbeid gepleegd Daarvan werd verdacht de heer ü Ileykene te Groningen die des Vrydags werd aangebonden en tot Maandagmiddag in voorarest beefi doorgebracht waarua by is ontstageu daar gebleken was dat men een ootaéhDMigt h d gevat Io da N Gr Ct t klaagt de beer H ovei ds behandeling hem aangedasn dooT de burge meester van Ilaren jhr mr Quintoö fo over het verblyt dat hem wurd aangewezen Ily hebchuldigd den burgemeester van machti misbrnik en mishandeling en noodigt hem uit zich in bet openbaar te veidedigeo Te Keulen stondeo vier brave zielen terech die het Duitecha volk gelukkig wilde maken met Servisch vleescb en o a een party j vai 1500 hammeu invoerden waarvan 1490 gehee bedorven waren Andere paiytjes even g mietbaar hadden ze maar tot worst verwerkt Vooi de beeren werd 2 tot G maanden gevangenis straf gtgisfiht Toen men iu da jaren 1845 49 de oude meereudeels scbandelyk gesnoeide Nederlandschu mouten introk eo door nieaw geld verving werden 140 millioeo zilverstukken voor een nominale d i zoogenaamde waarde van 9Ij miUioeo gld iogeirokken benevens voor 50 millioeii aan goudatakkeu Van het oude zilvergeld werd nntieveer 700 000 kilo geiuiverd geaffineerd wat 1450 000 kostte Men verkreeg daaidoor echter voor ongeveer f600 000 aan goud dat zich in h t oude zilver bevond Ken kleiner gedeelte van bet oude geld werd wel direct ia bet ziUer voor de nieuwe mtiti ten versmultea zoodat daarin ook nog eeo weinig good zit maar veel minder dan in d n welke io bovengenoemde jaren werden geaffi oeerd Xj t Presburg wordt gemeld Een gruwelijke vergilligiogi geBohiedeoishoDtU hier de gemoederen in spatiuiug De IT jarige JStelks Kasa sedert vter maanden gehuwd met een spoorbeambte werd onder vergiftigiog9v rBchyniselcn ernstiu ougesteld eo ovetleod deo TolgeïideD dag Voor bur dood besehaldigüe zy haar ichoouooeder vao vergiftiging door middel van phosphorus De lykscboawiug leverde het bewys dal de jonge trouw door phosphor vergiftiging om het leven was gekomen waarom da moordenares de schoonmoeder in qnae tie gevangen genomen werd Bet wyf bleek bet vergif door bet eten van haar schoonduehter te nebben geroerd terwyl zy bovendien had weten te verhinderen dat een dok ter ontbodea werd Bultenlaiidsch Over lcbt Te Parijs baart do weigering van deo heer Loze om den po t van gooverneur van Algiers aan te otimen groot 0 zien De beer Loze heeft eerat aan deu heer Faure medegedeeld dut by de benoemiug niet aannam en is na den beer Meline op zyo buitengoed in deVo gejieu gaan bezoeken om hem dezelfde boodschap te g aii brengen Daar de benoeming reeds officieel is geschied zal de heer Lo é blylt by by zyu weigering uiet meer op zyu gezaiitschapgpost te Weeoen terugkeeren De Grieksche Kamer beeft gehoor gegeven aan de opwelling van het oogenblik en aan de inblazingen van hen die niet tevreden zyo met de voorwaarden waaronder da vrede gisloteu is eo heelt bet miui terie Ralli eeu slag in het aangezicht gegeven Uet miuistiiie uitgaande van do stelling dat bet beter was met de voorloopige viedeavoorwaarden door deGriekscbe Kamer te doeu goedkeareti maar voor het voortzetten der ODderhaudelingeo machtiging aun de Kamer te vragen door bot stelleo der vertrouwensqoaevlie beeft dit votum van vartrouweu zien verwerpen met 93 tegen 43 s emmen en 43 onthoudingen En daarmede i de toestand in GriekeDlaod bopeloas verward geworden Dit votum der Grieksche Kamer ia t meer onbegrypelijk daar na het sluiten van deu wapenetilstand eu terwyl dus de voorwaarden bekend waren waaronder de regeeriug het voereu der ouderbaodelingen had overgelaten aan de mogendheden de kamer haar volle vertrouwen iu het kabinet uitsprak na een redevoering van Dttlyannis waarin deze den rsad gaf alle partyqiiuestiee op zyde e zetten en alleen oog te hebben voor het btilaag van bet land Bet vertrouwen toen iu het mioisterie uitgesproken wordt thans weer terng genomen zonder dat daarvoor eenig andere reden is ann te voeren dan dfZb dat de onderhaudelingeo door Je mogeodhedeo gevoerd niet in smaak der Griekeu vallen Koning Carol van Kumenië ia met zyn gemalin Carmen Syl a Woeosdag ivond van Boedapoal naar zyu Staten weergekeerd hoogst vo daati over da ontvangst hem van de zijd der Boogaren ten dee gevallen Algemeen wordt van sKouiogs bezoek aan de Boa gaart ch © hoofdstad eo zyo vemteowd vriendsoba pelyk sameuiyn met Frauz Joseph dt verwachting gekoesterd dat de voor korten tyd nog zoo gespauuen erbouding tussobeo Rumeeuen en llongsren er door verbeteren zal Et wonen io Bongarye 2 600 000 Humeenen d i circa 18 pCt van de geheele bevolking eii de beruchte processen van Klaosenburt eo Bermannstadt bebbun bewezen wat bittere verhouding er tusscheo beide rassen bebtoud Io deo laatsteo tyd is daar in zoo ve l vetbeteriiig reeds gekumen dat de agitatie ovoi eeu toekomstig Groot KumeniÜ voorloopig verstomj en er zelfs kans oestaat opeen terugkeer van Uumeenscbe afgevaardigden in den Bouguarschen liyksraad boewei de afwezigheid van dt U Rumeenschen minister Stoerdza vac Boedape t eu het bedanken van de Rumeeuschi journalisten voor da lutnoodiging tol een gemeeuscbappetyk peradiuer te Boedapest oog van eenige spanning getuigen De veikie ingen voor de delegallëu in deu Oo tenrykschen Ryksraad hebbeu zonder stoornis plaats gehad onder den indrnk van hei duel vao graaf Badeui Doch naar da aVos Ztg c verneemt zullen d delegaties den 12n October kunoen byeenkomen zooals verwacht word waar cbynlyk zal hüt wel het laatst van October of bet begin van November worden De vertraging haogi samen met de ottderhaodeliogeu over bet voorloopig verleiigen van het compromis Dü Hongaarsche regeeriug wi naar de Times m Idt bet compromis voor twee jaren ongewyzigd verlengen maar wil zich ooit wel schikken naar dan wvnach van dö Oostenryksche regeeriog indien deze de verleogin j voor oen jaar noodzakelyk acht Zoolaog bet thans bestaande compromis van kracht blyft wordt de Hongaarsche bydrage voor de tiiA menlyke uitgave de monarchie niet verhoogd Voordat nu de delegaties over de vastsiellin der begrootitfg kunnen beiaadslagen dienen d parlemeuten eerst hebben beslist voor hoelang het compromis ongewyzigd zal worden verlengd In hoeverro de Oostenrykscbe reget ring hierbij op de medewerking der Kamei kan rekenen dient te worden afgewacht De vereeuiging van patroons in het macb i nevak io Engeland heeft laten bekend maktn dat bet gerucht vaj een aauitaande soiikkiog ongegrond is De Almaigamated Society heeft evn beroep gadaau op den geldelykeo tlaon vau de werk lieden in het Vereenigd Kooinkrgk De vorige week heeft de bood vao eigenaars van apioneryan io Noord en NoordoostLan caahire te Maoobeater een vergadering gehoudeo tnr besprekiof van de crisis in het vak de besprekingen waren gehe m maar de pers weet te vertellen dat de voorgenomen looo vermindering uiet ryf maar tieu percent ud bedragen De fabrikanten verklaren dat sedert dea grooten boagersnood der katoeuwevers voor 35 jaar de toe tand nog niet zóó slecht 8 geweest Toen destyds de crisis voorby wbs oan Lancasbire weder de eerste plaats io de katoeniodustrie iu Ny zyn de omstandighedeu veranderd De buiten la ndsche verbruiker kan wegens de booge beschermen e rechteu geen Ëogeische katoenen koopen hoewel deze goedkooper zyn Thans zyo de vroegere klanten van Ëngelaud ia het buitooland concurreuteo geworden Io België scbyot weder een algemeene strike van de mijnwerkers in bet zicht te zyn Den 4en eu 5en October zal te Luik het nationaal congres der mynwerkers byeeukomen Naar de socialistische organen meUen zal bet congres alle mijneigenareo uitnoodigeo om bionea acht dagen de loonea te verhoogeo Wordt aan dezeu eisch niet V9ldaan dan zal deu 13eD October de algemeene werkstaking worden af gekondigd Bet blijkt uu in Spanje dat na bet onderQoud vau den nieuwen gezant der Unie Woodford met den hertog van Tetoan en later met generaal Azcarraga deze laatste eeo sameukomst gehad heeft metElduuyeu eaPidal waar geconstateerd werd dat alle pogingen tot conservatieve concentratie mislukt waren en mislukken zouden Toen begaf de generaal zich naar bet koniuklyk paleis eu zette der Regentas den toestand uiteen By vermel Jde wat by gedaan bad om Stlvela en Romero Robledo met zioh en met elknuder te verzoenen eo het zonderlinge ooflict met de kerk voortspruitende uit den banvloek vau den bisschop van Majorca tegen deu minister van flnanciën uit deo weg te ruimen Uy verklaarde dat de couservatieven en bet kabinet zich in staat achtea hun binueulandscbe eu koloniale politiek te blyveu voortzetten met beuoud van generaal Weyler op da Antillen en van maarschalk Primo de Rivera op de Fiiippyoeo By voegde erby dat bij eveoeeos meende hel dreigende geschil met de Unie te zullen kuoneu bezweren Tot zyo verbazing antwoordde de Regeutes dat zy over dit alles nog eens moeit uadeukeo Dit scbyot den Don aU een blyk van wantrouwea te zyn voorgekomen waut dadelyk riep liy al zyu collega s byeen eu diende vet volgens het collectief ontslag ïn Aan het onderhoud met Azcarraga was eeo langdurige cooferentie vau de Regentes met Polavieja voorafgegaan Deze behoort tot do maarschalken party i emattgdliberaal ot con servatief op politiek gebied De criais wordt voor zeer ernstig gebondea de ernstigste zegt men hinda ds raataoratiu der Bourbons Da ontkoooping zal zaer zeker geheel onder den invloed staan vandeCubaausche loaeatiu eu de moeilijkheden oitst AmerikaSa a ta zoo eergister te Madrid komeu A pogingen tot het vormen van eeo fusie k biaet zalleo voorspelt men mislokkea Bet mioisterie Sa a ta zal zuiver liberaal zijn Want aao dagasta zal de opdracht tot hiu vormen van een kabinet zoo goed als zekor worden Verstrekt By beeft thans de openbare meeuing voor zich de maarscba keu Blanco Gampoï Polavieja eu zelfs de voo zitters der beide Kamera hebben hem aaahuvolen als den eenigeu man die io staat is de p litieke troebelen van dit oogenblik te doen bedaren KENNISGEVING fNMCHTINOEN WKLKK OBVAAtt SCHADE 0 ¥ MIHDhB KU SKEN VEïlOOEZAKBlf BURGEMEESTER en WETBOÜDERS vau Goada Gezien art 8 der Hinderwet Doen te weten Dht zy vergQooiug hebban verleaod aan C J ITurrer en zyoe reohtverkrygenden tot h t oprichten eener slachterij iu eeoe bergplaats aan de Boomgaat dstraat gi legen achter eu deel aitmakeude van bet perceel aan de Karuemell sloot wyk E No 318 kadastraal bekeud sectie A No 3368 Gouda 1 Octobti 1897 Burgemeester en Wethouders vooruoeiud R L MARTENS De Secretaris BROUWER Burgerlijke Btand GEBOREN 28 Sept Dirkje ooders D F van Bodegraven en A Auoaars 1 Oct Elizabatb Ooroelia ouders G H Spykermso en £ Zoidam OVERLEDEN 30 Sept G Streng 5 3 V 1 Oc W A van der Neot 4 w E Zoidam huisvrouw van G H Spykermau 39 i N van Bertom 4 m ONDERTROUWD 1 Oct G vao üuukeleui 34 j eu W jCompur 80 j GoTOodeD ea Qog Diet af ehaft de toorwerpeo der maand September 1897 4 porte mODoaiea iohoadeDde eenig geld I ukme 1 gruogboekje 1 pak diaaduagala 1 riug waaraan 5 ileatels 1 gouden tonnetjr 1 bril in étui 1 airooboed 1 rozenkrans 1 t den da jd met 2 popjee 1 koker mei bei leitjes 1 bloedkoralen halakettiug 1 parapluie 1 roodkoralen armband met gouden alot De gedeponeerde Toorwerpen der maanden AprI Mei en Juui 1897 en niet door do arlietera afgehaald zgo ter beschikking an de vinders net in achtneming van art 2014 B W Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mogelijk geopend van II 1 a morgens Gouda 2 October 1897 0 Commisaaria van Politie V GABDEREN K E O L iïL iswa E3 Balsijde 40 Cts tot HMS per Meter zoowel Zwarte en gekleurde Uenutlterg mifüe n aa otB tot M4 9S par M Glad Gestreept Geruit Gewerkt Damast elo circa 240 versoh qualiteiton eu 2000 verscb kleuren dessins etc f rij caH port eu rechieu in huiê STALEN per omgaande Dubbel briefport naar Zwitserlaud li BeiiQeb jrj s Zijik fabrieken K ra ï M a i H I c u BUITENGEWONE SORTBERING iMeiivve DA SS KIN ONTVANGEN A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telepkoon So 31 ADVERTENTIEN 10U15 P WELTEËT COIFFEUR naaikkt door deze bekend aau Clientèle en begunstigers dat hy van zyu langdurige ziekte weder htrateld ia dat by weer geregeld op zyn Salon wat vergroot verfraaiden doeljIiaff Ar ingericht is werkzaam zal zyn eu op alle tydeu van deu dag ieder geholpeu door my zelf weder bediend zal worden in de hoop dat ik het vertrouwen dat ik ruim 20 jaar heb geuoten waardig zal blyvenAchtend Loiis p mum h Faillissement £ VAN UAAREN By beschikking vanden Ë A lieer Rechtercommissaris in bovengenoemd faitlisaement is bepaald F dat de indiening der schuldvorderingen aau den curator moet plaats hebben vóór 16 OCTOBflR e k 2 dat de verificatia vergadering zal worden gehouden op WOENSDAG 3 NOVEMBER a adea v m t u O ure in het Gerechtagehoow aan Ut Baagacheveer te Rotterdam De Curator Mr M M SCBIM VAN DER LOEFF advocaat procureur Oouda Te Koop of te Huur aangeboden e m HËËRËKHiiis staande aau de WESTHAVEN Wyk B N 147 Te bevragen Zange liendeweg D 9 Het huis bevat beneden 3 Kamera met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zolder verder alles netjes en doel matig ingericht alsmede van Gas en WaterleidiuB toorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding Sej J i AUTA FerioêkminUge Lange Tiendoweg D 39 HM aaa ta aadan tapo leder haisgeziD W t 1 torta ta AiikBrlaln Expeller PiÜs 50 oeat 75 oent n f 1 25 de llu TeorluDdea ia d meeste Apotheken en h i t A Bioklar k Oo I Rottarfam Te GOUDA fcj O LUGER Apotheker Markt en bg WOLKF Co Westhavei 198 iËiïSËlËBSil in ééne xittlng te MOORDRECHT ó ten overstaan van den te Gouda resideerenden Notaria G C FOHTÜIJN DROOOLEEVEH op VRIJDAG 15 OCTOBER 1897 dea morgens te elf uren io het Koffiehuis vau J oti WILDE op het Dorp vau No l tot 3 Een net goed onderhouden eu gemakkel iogbricht WOOJ HUIS get A en B210 bevattende 6 Kamers Keuken Kelder en Zolder Erf eu Tuiu Boomgaard Lynbaan van i padeu Schuren 2 Akkers benevens nog 3 BUIZEN en ERVEN geteekeud C D en E 210 eo een perceel uitmuutend WEILANI staande en liggende iu de Oontpolder te Moordrecht naby het dorp te samen groot l hectare 26 aren 90 centiaren tfi 3 perceeien Bet BUIB get A eu B 210 met Tuin en Boomgaard zyn in eigen gebruik en te aanvaarden by de betaling der kooppenningen het Huis C 210 ia verhoord voor 1 per week de Huizen D en E 210 elk met een Schuur en 2 padeu elk voor ƒ 1 20 per week eu het Weiland ïs te aanvaarden 1 November 1897 eu thans verhuurd voor 100 per jaar En No 4 tot 8 Een enkele jaren geleden gebouwde goed onderhouden BOUWMANSWONING genaamd VREDEBE8T VTijk B No lOG met Karnmolen en Stalling voor 24 stuks vee met S ohnur en Paardenstal Wagenschnur Bergplaatsen en 6 roedon Hooiberg benevens eenige perceelen tst WFI ea HCOILAND ataaadö en liggeude aau a Graveuweg en io den Easepolder iu de gemeente Meuwerkerk aan en IJssel te samen grpot 22 hectaren 42 aren 70 ceutiaren in 3 perceeten Te aanvaarden de Woning enz de 1 Mei 1898 en de Landeryen den 15 November 1897 Betaaldag der kooppenningen 1 December 1897 De perceelen zyn te bezichtigen de 4 laatste werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 aren Breeder by biljetten die met alle verdere inlichtingen van 7 October aanstaande af te bekomen zyn ten kantore van den voor notmden Notaris FORTOIJN DROOGLEEVER te Gouda m mumm Hen iVI wordt verzocht op t NEKK te letten UIT HST MaGAZWN VA N ftAVRNSWAAYZONE oorinchëu Deze TBEEEN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ont met vermelding vau Nomraer en Prys voorzien van nevenataand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering vau geeerde orders aanbevelende J BREEBAAUT LZ EENIG DEPOT derfijniteHaagsche Beacboit ONTVANGEN de NOUVEAUTÉS voor het l jaar Winler Saisoen zie Etalage DE STAD PARIJS Beleefd aanbevelend WLD A PINO Matst A 62 OOUDA Markt A 82 ui f de VictorJaSron f e Ober a fins êinby£ms Tafeldrank 5 Y n héj ninklykef uis derXederfanden Maatschappij tot Exploitatie der t ictoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 Per bus 90 et doozen 00 en 30 et pakjes 15 et spuitje CO en 35 et NIEUW MIDDEL tegen snot by Hoenders en alle Pluimgedierte ii 0 45 per V Besch Dooen met voer ter verdelging van ratten en muilen 35 en 20 et Pakjes 10 et Alles met gebruikeaanwiJBing Hoeren eigenaren van 10 jaar A bonneeren voor Oeurig en Onachadelgke lUlveriDKS vet tegen hraiiderigheid klierachlige aangezichtt en andere lirhaameroven en wonden etrakheid en ettkingen hij wrzwetingen winterhandttt m vitetm bij schur t dauuform ent Zuivert van onnia insect onder in en op het vrl en haar 10 Centa per dooi Huilen kunnen cloh op voordeeUge wijae voor FiJÜRXaS de reinheid in hunne bunrperoeelen Verstrekt QELDEN aan particnlleraD en ambtenaren op aRAKDS MAOASIXS DU Irintemps NO UVEAUT ÉS Wij verzoeken de Dames die ons goillus troerd modealbum voor lu t Wtntapeelzoen noch met nntvanjron hebbon dit te willen aanvriufcn aan II JULES JkLUZOTAChrii Hetzelve wordt dan omgaand gratis en franoo toegezonden BeatellmRen van af franca vrg van alle kosten aan huis met B vorhooping RéixpédltMMtoer ti Riziidul N B hoogst voordeeUge voorwaarden Elk bedrag verkrygbaar Kantoor geopend s avonda van 0 8 uur J VE RGEER G OUDA Beveelt zich beleefd aan tot het schaven van KOPLATTÈN ARCHITRAVEN en LIJSTEN volgens op te geven profiel Ook tot het zagen vanTOÜGSTUKKEN en verder alle zaagwerk wat tot het vak behoort Mot en zonder levering van hout TANDARTS E CASSITO Turfmarkt 171 uouda JIS ïï iLEGTROIOTOBISCBE TÜHU BAIJES I WKTTIO OEDEPONKKRD iWUlJl van 10 tot S uur behalve ZONDAGS ea W0BN8DA0S voormiddag tiOI Jö PDIKE ODDB m SCHIEDAMMER GENEVER Uerkt NIGHTOAP 1 8U het gebruik daarvan feschledt het ilanden lirUgeu der Kinderen ZimUKK UE HIIKSTË l MI I 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewezen kan dat de by my ter inzage liggende getuigschriften der uitstekende re ultateu van de Electromotorisehe Tandhalsban4jes niet echt yn B k Men lette op den naam van den fabrikant KOltEKT IIOLTX Verkr gbaar by i M PEBTER8 Jz N B Alfl bewiji van echtheid U cachet en kurk teedi toot Kien van dan naam der Virma P HOPPK Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst van postzegel ad OS cent door ROBEaTHüLTZ MJinegen Wederverleooperê gevraagd