Goudsche Courant, maandag 4 oktober 1897

Dinsdag 5 October 180 7 No 7393 36ste Jaargang PEEK CLOPPENBURG fiOIMHE 2 v é ♦ Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken e I lNrBls £BX5 © De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prigs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 AlzonderUjke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst va 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd G BISPirVG De grootste voorraad uitsluitend zelf vervaardigde Heeren JoDgekeeroD en Eüider KleeilingstDkkiiD vindt men te GOUDA EBRS BISPING G WIJ waarmorgen de s lldltelt der goederen en garandeeren voor fijne bewerking en goed paft§en Verkoop uitsluitend é Contant teg ean ESSTX scli ©rp coz c ULrr©erera ca e prijzera CAGAYAN I eene leeds aO jarige nititekende reputatie W MANILLA Vi Ceat SKtlMMH met eene Sigfaren Magfazijn GO D Openbare Verkooping te GOUDA ten oTentMn van den Notarii G C FORTDIJN DttOOQLEEVEK op MAANDAG i OCTOBER 1897 de mor gesa t el uren in het Koffiehois hBm VOHIK aan de Markt van Mo 1 Een goed onderhouden HUIS en ERF waarin BSOOBBAZEEBIJ gedreven wordt aan de Spieringatraat te Gouda Wp F No UI Terhnurd bg de week Toor 2 75 No 2 Een goed onderbonden HUIS en ERF daarnaast Wgk F No UO Terfannrd bg d week voor 1 70 No 3 Een HUIS en ERF in den Vogelenzang RoMndBal te ffouA Wijk M No 17 Terstond te aanraardeu No 4 Een HUIS en ERF in het Klooster aan de Nienwe Haren te Oouda Wgk N No 71 Terhunrd by de week Toor 0 70 Noi 5 en 6 Twee BUIZEN en ERVEN in bet Oude Halletje in de Keizerstraat te Oouda Wgk K Nos 176 en 177 Verhnnrd bg de week toor ƒ 0 50 en ƒ 1 30 No 7 Een HUIS en ERF in de Jan Philipskade in de Korte Akkeren te Oouda Wyk P No 337 Verbanrd bfl de week Toor 1 20 En Nos 8 tot 10 Drie HUIZEN ERVEN en QROND in de Vierde of Baggnenkade te Oouda Wgk R Nos 438 439 en 440 Verhuurd bg de week Toor ƒ 1 20 1 30 en 1 35 De perceelen zgn de 3 laatste wa kdagen Toor den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren te baiichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOBTUIJN DRÖOGLBEVER te Oouda WI TERDIEKST Schroefboot STAD QOUDA X October Van GOUDA DINSDAG voormiddag O uur DONDERDAG namiddag 1 ZATERDAG namiddag Van ROTTERDAM MAANDAG middag ft uur WOENSDAG voormiddag r VRIJDAG namiddag M J POT C te Moordrecht ten overstaan van den te Ooudo re ideei nden Notaris G C FORTUUN DBOOGLEEVER op DINSDAG 26 OCTOBER 1S97 des morgens te 9 uren ten sierfhuiie van den Heer A TsTTiao aan het Dorp get A en B 210 van eenen netten INBOEDEL waarbg gewerkt GOUD an ZILVER en ewe groote partg TURF Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uren te zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris au 4i Bnk vaa A BBINKHAM k ZOON t7 5 o V o V WIJD8TBAAT A 167 Aanbevelend S BI3 A T Geabonneerden wordt herinnerd de betaaldag en der Abonnementsgelden z jn van 1 tot en met 8 OCTOBER Bt Directeur D C M VAN DEB LAAR Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben praclaltigr 3= et in gr©xiQ3a t HËERË HUIS met TOE staande aan den KATTEN81NGEL W jk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesprociing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 BINNENLAND GOUDA 4 October 1897 Door de B K EieiTere Digiog alhier ia tot candidaat voor da Provinciate Staten gesteld de beer P da Baadt alhier Aangenomen het beroep by de Ned Herr Kerk te Nleaw Veaoep door de J Wartena te Vleateo Voor de feesten by gelegenheid der inhuldiging der Kooingin in 1898 heeft zich te W dding8T eo onder ere Tooriitterechap tan den heer Borgemeester eene commissie ge ormd Tot de ioztmeliDg an galden varroegden zich valleden weelf de beeren oamraieaieledtin aan de woningen der logezetoDen De ioteekening werd opengaat ld voor Tolksfeuatea eo kinderfaesten Het kind van den hoer B te Wftddioxvevn stortte Vrjidag van alle treden van den zoldur af naar beneden Hoewel niet dood l k gekneitst wst da kleine toch in hevige mate verminkt daar het met het hoofdje op de eau de trap staande naobtspiegel te recht kwam lo de Tergftdeiing fanbakkerigazeUeD Vrijdag in Den Hsftg gehouden is met 163 tegen 1 Btem besloten den 17en Januari 1S98 een jaar na de meeting an 1897 allen nachtarbeid ID Den Haag te staken voor zooreel de bakkerijen betreft In de Vrydag gehouden openbare raadsvergadering t Montfoort werd een chryveu van den minister van biaDenl zaken voorgelezen wsario deze ali zijn verlaogeo tekenoen geeft dat het aloiatanef nog meer vtrlaagd worde De raad die geheel voltallig was besloot met alg meene stemmen om den minieter ta berichten dat met het oog op het onderhoud en de reroieowiDg van verschillende werken bet met mogelyk waa om bet tarief nog meer te verlagen dan reeds ia geschied Het bestuur van de UaarnscheTimmeiliedenvereeniging heeft een roDdschtyveu gericht aan de patroons en architecten aldaar waarin het hun medewerking inroept om te komen tot een vasten loonataodaard en een meer geregelden werkdag ten einde den maatachappel ken toe atitnd der geielleD te verbeteren Het bestuur verzoekt in de eerste plaats het daarheen ta willen leiden dat aan alle in hun FJbUJ ILLtl TO FlXllTATÏON Francis sprong op en wt de heu tegemoet gaar maar twas of lijne voeten bem den üieust weigerden Sir 4oha mat hom met ceu blik van die e verachting vau t hoofd tot de ootoo toen snelde hij op Eanices leger toe Wiily Barnard wendde zich tot Trancis Wat is er gebeurd P Is de slede omgevallen p Is Euüioe dood Zijt ge zelf ook gewond Id Godsnaam spreek rNeen zeide Francis ea trad uaar voren Ik heb Eunice beleedigd zy wilde mij ontvluchten en sprong uit de alsde die op hol was I Vertel alles aan sir John Ik zal bem genoegdoening geves iDdiea hij zuJka verlangt Eunices naam is er moe gemoeid we sija geheel van t gezelschap afgeraakt Iedereen zal het ergste vermoeden eu aan opzet aenken I Bg God da was mijne bedoeling niet ur hare schoonheid bare coquetterie de gelegenmW Ge zyt zalf geen brave Hendrik Wiliy Bs rd Maar goddank zo doorzag rn ne bedoeling en ze verkoos den dood boven de verdenking die niet uit zal blij ven all bezweer ik hare onschuld Francis had snel en afgebroken gesproken Nu zweeg hij stil an zonk uitgeput op een stnal neer Willjr keerde hem den rug toe en wUde sir John op de hoogte brengen Maar deze wierp nognaals een dienst zynde timmerlieden een loonaverhooging worde toegekend vsu 2 cent per uur IJanuari 1898 De Ëuropeescbe confereotia in zake de zomerdienatregeliog 1898 voor de spoorwegen zal op 8 en 9 December a s te Frankfurt s M worden gehouden Ook da Nederlandache spoorwegen zallen aan deze conferentie deelnemen Van het vonnis den 23 September door de rechtbank te Rotterdam gewezen waarby J A C N 43 jaar proeflokaal houder aldaar is vrygesprokeo van de aanklacht van ralscbbeid in geaohrifte en gebruikmaking van het valacbe atuk het opmaken van een contract ïiaarbg zekere J van Eik van hem voor f 1000 20U hebben overgenomen de toeatellen beboorende tot eene geheime braodery ia door het Openbaar Ministerie hooger beroep aanga te ekeod Omtrent de moord in de Schooterboachatraat te Rotterdam aeiot de Berlyosche correspondent aan da N R Ct het volgende In hetzelfde gebouw waar de vrouw vanden mcordeoaar baar wouing heeft is ook thans nog een verdieping hooger bet werkmanngexin Hannemann gevestigd waarvan dn oudate dochter Margarethe tegen Keratmia 1895 tegelijk met MülUr spoorloos vao hier verdween In de armoedige woning huizen de aterk aau Iong7tpkte luiende oude vader Hauneaiaon met zgu vrouw een ongeveer twiDtigjarige dochter en een negentienjarige zoon Vronw ïlannemano nevig weenend over het moordberlcht uit Rotterdam verzekerde my hadeu dat haar dochter Margarethe olond waa maar eeo donkere hlooline met doukerkUnrig wenkbroawen en blauwe oogeo Zg was het eenige lid der fiimiUe die blond was al de andaren waren brum van haar Ter identifieeriag zend ik de laatste fotografie van Margarethe welke de oudera nog in hun bezit hebbeu aan de redactie Moet men onzekere geruchten gelooven dan heeft Muller tegenover Margarethe Hannemann aaovaokelyk gedaan of by met zyo vrouw niet W6rke i k getrouwd was wellicht om het knappe meisje daardoor gemakkelyker het hoofd op bol te bren eu Van vrouw Müller ontving ik de volgende verklaring Haar eigen naam is Agnea Schmidt Zy ia negen jaar geleden te Berlyn met haar mau gehnwd die toen ongeveer 23 jaar oud was Ëlf maanden na het bnwelyk terwy vrouw Agnea Müller geb Schmidt op he kraambed lag en htar zoon die Hana heet geboren werd ontvlood haar man op zekeren dag lu het geheim uit zyn failliete wiokelzaak bhk vol diepe verachtiug op Francis en legdp Barnard hot zwijgen op ffLater later bracht hij raet moeite uit hier valt geen tgd te verliezen met praten De dokter zal aanstonds komen als de bode hard gereden hoeft De storm is bedaard Als Eunice vervoerd mag worden neem Ik haar aanstonds mede naar The Ferns Al het andere zullen we later wel bespreken Ga vooruit Willy ga kunt biur wel oen wagen krygen en vertel zooveel als u goeddunkt op Kings Hall Hnrtel k dank voor uwe kuip eo als ik u nog verder mocht noodig hebben Willy ff Dan kunt ge op mij rekenen Sir John Willy keerdo met Praneis naar Kings Hall terug Toen de dokter kwam gelakte het hem na een half uur de levensgeesten bij Eunice weer op te wekken Maar ie ontwaakte sleohts uit h re verdooving om oven wild om zioh heen te siön Toen viel ze opnieuw in zwijm Tegen midaernacht kwam Sir John op The Ferns aan Kings Hall is eenzaam en verlaten Geen feastgadruisoh gaan rroolyka stemmen in vestibule in zaal geen geraigoh van z jdon sleepen op do breeds eikenhouten trap geen lustig gezang of dansmu iiek De meubelen z n met lakens en hoezen bedekt da groote licbtkronan zijn met zilvergaas omwonden de schilderden zyn weggenomen of omgekeerd eo de logeerkamers zijn geiloten Lady Marr is kort nadat de asten vertrokken waren naar haar eigen landgoed gegaan dal ze sedert vele jaren ntat gezien heeft Daar brengt ze haar dagen eenzaam en stil door haar tijd vordee lende tassohen haar kind dal weer gezond en vroo i welke vooruamelyk uit de geringe middelen ïöufr vrouw was opgezet Müller ging er ook toen reeds vau door zonder siju vrouw van tevoren of naderhand het minste vau zich te laten hooren hy was spoorloos verdwenen Vrouw Müller moest zich toen uit haar bahoeitigen toestand er langtaam bovenop werken Toen haar dit allengs gelukt waa meldde Müller zich oa een afwezigheid van drie en een half jaar berouwvol weder by zyn familie aan en ging opnieuw galyk ik reeda eergisteren berichtte met zyn vrouw leven Deze kreeg iu dien tyd een erfenisje vau ongeveer 1600 mark in ataatBfoo lsen belegd wslke in het huia bewaard werden Toen nu twee jaar geleden by do groote Berlyn che Octobeiverhui ziüg de Müllera en da Hannemsnna in hetzelfde huis kwamen te wonen klampte Müller het jouge meisje Hannemau als mmnaar auD y gelegenheid dat zyn vrouw vgf weken uit de 9t d moest Na baar terugkeer zotte Müller achter taar rug da liefdeaverhoading voort en nam op zekeren avond de vlocht nadat hg gelyk ik Zaterdag seinde onder het voorwendsel zich onwel te gevoelen zyn vroaw en kind alleen naar het circus gestuurd had Voor zyn vlncht oam hy het aan zyn vrouw toebeboorende erfeoi je van 1500 a 1600 Mark uit de liDueokast wair zy bewaard werden zoodat het artne mensch opnieuw door haar tan twredeo raale spoorloos verdwenen man van haar geld as beroofd Müllera zeatigjarigo vader is opzichter by den Hpogrweg naar Potsdam Müllers moeder geb Joaefiue Schwahu leeft nog zy ii zeventig jaar eu een zeer wakkere en gezoude vrouw De oudera wouen iu een der beamblen wouinggebüuwen vao deu apoorw g alhier De moordenaar maakte reeds voor zyn hawetylr kort nadat zyu leertyd om was laugdurige omzwervingen eu trok daarbg naar men meent ook Frankrijk door Omtrent Müller n verblijf te Amsterdam meldt men van daar het volgende Ëen onderzoek door ons ingesteld by ce bewoners van het perceel Getard Doniitraat No 32 heeft het volgende aan het hebt gebracht waarvan een en ander geheel strookt mot het van andere zyden reeda medegedeelde Muller huurde in bet einde der m and Januari 1890 da voorkamer der bewoonster vao de eerste verdieping na eerst eenige dagen in een logement en vervelgeua korten tyd ergeus en pensioB gewoond te hebben Hg was volgens d juffrouw die bem de kamer lo da Gerald Doustraat verhuurde een mau ran middelbar lengte met blond haar hloodeq knevel en blozend niterlyk au naar schatting ruim dertig jiar ond Hy bewoonde de kamer met ijk iB aIb vóur Kerstmis en haar Ulrijke plichten als landvrouw Francis is te gelyk met baar van Kings Hall vertrokken maar hij is baar mol gevolgd Na dun sledetocht on den ireurigon a oop hebben do eohtgenooten elkander niet weder alleen gesproken Mary vermoedde wat er gebeurd was en Francis gevoelde dat zelfs de verhouding van schynvrode niet meer vol te houden was Overal zijn Francis en Eunioe het onderwerp van de gesprekken geweest tot dat een ander schaDdsaltje hen verdrong Nu e dan komt het echter weer tar sprake want de ontknooping IS nog niet gekomen Het publiek ziet die als Eunice geheel hersteld zal zyn te geraoet Op t oogenblik ligt Eunice nog ziek op The Ferns en geven de doktoren wetmg hoop op haar behoud is Mary op Clifton IIouse eu reiit Francis op het vasteland Op zekeren dag wordt er oen bezoeker op CliftonHouse aangediend De knecht brengt op een blaadje oen k tartje aan Lady Ward W BAaNlBD f Laat mijnheer binnenkomeu Koim en waardig ontvangt Mary den vriend van haren echtgenoot maar Barnard s vreemde weifulende hmdtng stemt haar angstig Toch behoudt zs uitarlyk hare bedaardheid Ga zitten mynheer Baruard waaraan heb ik de eer van uw bezoek te danken ffDe oer is aan mij maar valt geheel in t niet bij de treurige reden die my noodzaakt u te komen storen in uwe aficondering Gij weet dat ik do een jooge vrouw van 20 of 22 jaar die hy ala zyu echtgenoot voorstelde niet groot van gestalte met donker b r en bruine oogeo blozend eo vroolyk van sard Zy warea Bonder eeoig huisraad alteen met wat tgfgoed gekoBtea rn moesten zich daar de vrouw seira voor deu kost wilde B rgeD eenig kenkeogerei aanschaffao Mütler sprak zeer goed Hollaodsoh maar da vrouw alleen Duitsob zoodat da kamerrerhuurster gedurende hun korte rarblgf te Amaterdam weinig van hen raroam In bet eind van Maart vertrokken do twee naar Rotterdam De jufifrouw kon alUen dit vertellen dat Müller horlogenaker van beroep was eu van Berlyn bierbeeu wu gekomen on werk te coekei dat hg vaak over het beginnen van een eigen horlogawinkel te Auiaterdam sprak dat hg menigmaal op adrertentiia schreef waarin werk werd aangeboden dat bg prompt de kamerhuur 4 gid s waeka bstaalda eu met syo vrouw of minnares in de besta harmonie leefde Zy atoeiden veel met elkaar BcherUend als of g pas getrouwd waren Gedurende hun verblyf te Amsterdam kwamen er nimmer brieven uit bet buitenlanden kwam ook niemand hen betoeken lo de miaod Maart begaf Müller zich naar Rotterdam om werk te zoeken of uit ta zien naar eene gelegenheid om daar een horlogewinkel te beginnen Dientengevolge bleef ds vrouw veertien dagen lang alleen in de Gerard Donstraat lotusichen had Müller U Rotterdam inderdaad werk geroodeo by een bejaarden horlogemaker en reedt eeoe wooiog gebuurd in bat perceel No 14 op de Nieuwe Veemarkt Derwaarts vertrokken man eu vronw in bet einde der maand Maart De juffrouw iu de Gerard Doustraat verklaarde ons den man nimmer onder tovtoed vsu zennwssaudoeoiog of ook maar iets rreemda aan hem gezien te hebben Hg waa baisetgk en opgewekt en weltevreden met de vrouw die hem naar de oogeo kesd Wy stelden ondersobeidone vr gen om de identiteit van dan bourdar der kamer en dan moordenaar te kunnen vaststtttlau Dëjuffrouw was Diet iu bat bezit vao portretfsn heeft nimmer acht geslagen op de merklettora ia bet lijfgoed vao Müllrr s vrouw of miooares hoorde haar en Müller elkander nimmer anders toespreken dan met man en vronwc EOodat zy noch met den voornaam van deu man noch mft daa voir of achternaam der vronw bekend Wc rd en ook beztt ly geen enkel geiobrift ol ander aandenken van hen Het kwam haar voor dat de vrouw toen zy in het eind van Maart Amaterdam verliet reeda gedurende kwee of drie maanden EWftoger was waarover zy nimmer ieti wilde boona treurige ontknooping bywooude van de koo vroolïjk bog nncn sledovoart Weinig dachten wo toen dat de feestvreagde op eens zoo wreed verstoord sou worden Lady Biohards is nog steeds liek uw eobtgenoot is iu ballingschap en gy hebt u gsbasl uit de wereld teruggetrokken Weet ge waar uw man op dit oogenblik is Lady Ward schrikte op Ib er iets met hem P Is hy ziek Ontvingt ge bericht van hem F O Mr Barnard laat m niet in I onzekers Ik voel dat gy een slechte tiding komt brongen Ik ben op t ergste voorbereid ik heb reeds zooveel geladen ik hen op alles badaohtl Spreek ik bid u Willy aarzelt bij t z en van dai bleeke angstige gelaat dien strakken blik dia tengere bevende gestalte Maar ats hij niet spreekt zat zy da vreesalijks tyding hooren voor het avond is zal se haar hooran onvoorbereid onverwacht en het zou hsar dso dood kunnen doan al was haar eohtgeuoot een nietswaardige al bemiQ ie ze hem niet meer Maar VfiWy weet dat ze hem oens liefhad dat se hem trouw bleef ter wille van haar kind dat ze ook toen de wereld lezen stap zou gerechtvaardigd hebben den bSnd niet verbrak die een bespotting was van de heiligsta zaak omdat bare verloochening de monigte bet recht zou hebban gegeven mot volle ovartuigiog het veto over hem uit te spreken Op het oogenblik is Mary kalm fTwA enolt d