Goudsche Courant, dinsdag 5 oktober 1897

zg traehtie dien oUat tooveel mi lyli voor fifgealgk op geruchteo af Waarom hebben zich 355 Staats loterij Se No No No No 174 Directe SDoorweeverblDdlngen met GOUDA Wlnterdlenst 1897 98 AaDRevaDgen 1 October TUd vao GreeDWlch M G O BD4 BOTTIRDi M 18 88 1 84 8 48 S 17 4 88 4 6 6 08 I r r 6 09 18 4 8 18 18 66 1 68 4 4 16 6 10 86 KOTTÏRDA M 8 O U n 1 10 19 11 86 11 60 18 87 1 44 8 60 8 10 18 9 89 9 84 10 11 11 18 7 60 6 80 9 88 9 4710 18 8 81 7 88 8 11 84 18 08 18 47 6 88 7 10 7 46 8 18 9 00 aODDA DEN BAAS Soud aeHiliuiim MoerlMpeH iZoetermeDr ZogwMia Voorborg Hag ö 7 80 80 9 16 9 86 10 14 11 16 18 18 18 88 1 87 8 46 4 49 86 6 64 8 11 7 84 7 61 8 88 8 6410 1 89 11 16 k 7 48 8 4 18 40 8 04 lUS ÏJ 7 68 8 61 18 6 IJ P T V8 07 9 08 1 06 v v t 89 j lw OB H 8 18 08 9 48 9 4 10 4411 4 18 481 10 8J 6 4 16 16 6 66 8 S8 M 8 04 8 84 9 At 10 88 U 8 11 44 DEN HAAB SOUOA iHage 6 4 7 80 7 48 8 81 9 4 10 1111 87 18 89 1 86 8 44 8 40 4 06 4 38 80 6 18 7 18 7 66 8 816 10 08 Toorb 6 8 10 17 1 4 4 89 6 18 9 84 Z Zq W 6 10 88 1 6 4 68 6 80 9 48 ZeT I 17 10 48 S 06 6 04 6 89 9 9 Ooad 4 i8 7 48 8 18 9 08 10 1610 6411 67 18 08 17 8 14 4 08 4 88 18 6 8 0 7 48 8 88 10 10 10 81 O T S I C B T B O D D A 8 16 10 17 10 86 Utnoht 6 88 7 48 8 49 9 80 lO K 10 88 It SS 1 8 08 8 6 4 48 8 6 S6 7 6 10 84 WMideo 6 8 8 08 10 88 ll 4 18 7 U 48 10 41 Osdsvitw 7 07 8 14 10 4 r 4 84 8 89 11 18 l l8 Sou lt 7 88 8 87 9 88 8 8 10 1 11 1018 111 88 8 40 4 87 90 07 7 89 8 18 AMSTIXDAM aODDA 7 08 8 10 08 10 49 8 8 8 48 4 4 lil 1 08 IJ l l 1 U1M M M l l SO I D A U T RICHT 8 84 7 68 8 819 07 U 19 10 67 18 00 19 3 8 80 8 17 4 86 6 06 11 14 8 87 8 10 11 8 8 46 8 84 6 84 8 83 9 0 9 89 10 61 11 48 18 88 1 86 8 08 3 60 6 08 4 e o V U A A MSTEBOAM 81 9 48 lO CI 19 10 4 11 p 80 7 1 IJ8 IJl 10 0 1 8 U8 18 8 1 1 1 10 17 10 881 11 41 bet oog aa aaderen te rerbergen MüUer heeft twee jaar in prof Arons Ubriek gewerkt by gedroeg zich goed en werd gewaardeerd Toor het fyoere werk aan de werkttiigeD TOOr electriciteitametiog Pg vertelde in de werkplaata dat hjj vroeger reeds io Holtaod gewerkt had Zgo vader woont oiet bij zgo BCheoDdoohter io zooaUik Vrydag meeode toen ik hem daar aantrol maar bezoekt batr toch oageaoeg eiken dag sedert de vlocht van zga zooo De verlateo vrouw vao den moordenaar eoD slanke volstrekt niet teelgke branelte heeft t erg hard en verdient voor zich en baar zuootje den kost met naaien en kamerTerbur n Toen zg na bet verdwijnen van haar man hg de jastitie aanklopte om ecbtHobeiding te vragen wilde men van baar weten waar haar man zich bevond en daar zy dit niet wistf liet zij de zaak op baar belonp Zg is doB tot beden toe niet van baar man gescheiden Het portret van Muller ia door veraobillende pereoneo berkend Wy vernemen nog dat de vermoorde vroaw in overeenstemming met het signalement dat onze Berlgnscbe oor rei pon dept van Margaretbs Bannemaon opgaf blanwe odgeo bid Het Igk van de vermoorde is Zaterdag opgegraven het gelaat ie gephotografeerd Bet haar dat wg gezien hebben is niet blond maar donkerbrnin De woning in de 8chooterb08cb trnat no 18 waar Muller mei de vermoorde vroaw woonde is ontruimd D4 zich daarin bevindeode goederen zgn geioventariseerd en ter beschikk ng der JQstitie opgeslagen Zaterdag had een onzer berichtgevers eeo onderhond met den caféhouder J A Nieberg uit de Stadbnissteeg die ons omtrent den moordenaar bet volgende mededeelde Muller heeft toen ik nog geen cafe hi 1d ongeveer een jaar met de vermoorde vroaw bg eng op de Veemarkt gewoond Wg werden bevriend en toen ik het café aan de Stadhaissteeg begon was bg tot aan zgo arrestatie een bgna dagetgksob bezoeker Ook de vermoorde vrouw kwam meermalen bg mg en mgne vroaw op bezoek Het laatst zag ik hen op den avond van den moord toen verlieten beiden omstreeks 8 uren mgne inrTcntiag Nimmer heb ik geweten dat zg niet gehuwd waren Hg ooemde haar gewoonlgk Grete en sg hem Ons of Quttav een enkele maal ook wel mgn maa Omtrent zgn verleden vertelde Muller mg dat hg ie Berlgo gehuwd was toen een horlogemaker saffai re had overgenopaen welke zaak die toen hg ze overnam reeds vèrloopen was 100 slecht ging dat bg haar omraimde lig wai toen nog 1000 mark rgk en h d in overleg met zgn vrouw besloten naar Holland ie gaan en te trachten daar als meobaniker werk te vinden Zoo reifden beiden in bet legio van 1896 of einde 1895 allereerst naar Amsterdam waar zg aanvankelgk in eeo logement bun intrek namen Dit kwam hem echter te door nit waarom zg kort daarop het logement verlieten en een woning haarden In Amsterdam geen werk kunnende vinden trokken beiden naar Rotterdam waar bij er in slaagde bg den heer Febr geplaatst te worden EenigJ malen kwam het voor dat Muller niet ruim hg kas wss en ik hem tgdelgk met geld steunde Sprekende met een der bovenbewonera van het pand No 18 aan de Schoterboscbatraat vernam onze berichtgever nog dat de vermoorde vrouw bg eeo gesjrrek dat over een naaimachine liep zich had nitgelaten te Berlin een zuster te hebben wonen oogflu miascbien maar toch zoadeo Het geldt in sommige maar eene kleinigheid wg wel willen dat den Minister van Koloniën de gelegenheid geopend werd eenige inlichting te geven omtrent eene zaak die veten ouders in moederland en over de zeeVel ter harte gaat w a ud 8 7 88 Uoordreolit 7 88 Huuweikwk 7 88 a Ue 7 48 BoMardun 7 7 18 Allna DiMdagB BotterdMa Oapelle Kleuverkerk Uoordüokt 9miM 8 10 8 38 9 48 8 48 M 8 C6 i B 8 08 11 8 19 8 88 9 80 8 U 8 88 i 48 4 ti 8 04 6 11 8 1T Üoad 6 80 üttdow 6 86 Wowdoit 6 48 g UUwkt 8 08 7 4 M 8 1 Ooitd iaitacdu 0 81 Is hek waar zouden wg willen vragen dat r lÓóveel Indische ambtenaren overcompleet zgo dat er in de eerstvolgende jaren bg de ambteoaarsexamens al zeer weinig plaatsen beschikbaar zullen sgn Al es gaai nu toch dit jaar zoo bgzonder weinig studenten aan de Indische instelling te Delft aangemeld Omdat man van ter zgde min of meer offieiea8liiB cbien zoo iets geboord bad van slechte vooruitzichten Dat ie dunkt ons geen voldoend motief Volgens de Indische dagbladen zon de president der Indische examen comrniuie bg de me edee iog van don uitslag der examens hebbeo gezegd dut er ef a overcompleet ts aan amb eoaten bg bet binnenlandsch bestuar van meer dsn tachtig Hieruit wordt de gevolgtrekking gemaakt dat in de eerste vier jaren geen uitzending vsn ambtenaren door de Indische regeeriog zal worden gevraagd Maar wg kunnen niet gelooven dat de heer Scherer do bedoelde president dergelijke mededeeling heeft gedaan Ten eerste niet omdat een overcompleet van meer dan tachtig c dat is 25 pCt vau bet totaal aantnl controleurs en adspirantooutro leurs oit t io korten tgd ontstiat zoodat bet bg zoodanig overcompleet onverantwoordelijk lichtzinnig 70o zgn geweest in 1896 nog 24 en in 1897 nog 15 plantsen open te stelten Maar in de tweede plaats omdat er volgens den Todischen Hegeeringsalmanak op 21 Januari 1897 op Java en Madura niet meer dan 15 op de Buitenbezittiugeo niet meer dan 17 ambtenaren ter beschikking dus in t geheel niet me3r dan 32 personen waren die omdat zg eenmaal onder de ambtenaren opgenomen zgn maar voor hen in bet kader der adspiraat controlenrs nog geen plaats is als overcompleet te beschouwen zgn Twee eo dertig of tachtig dat scheelt Bogal dankt ons Wie mocht opmerken dat de in 1896 benoemden nog ni by de 32 gerekend zgn bedenke daarentegen dat er in 1897 ook menig ambtenaar heengaat Het gewone verloopi3 meenen wg omstreeks 30 per jaar Ëo ia er niet veel meer nadeel in gelegen dat op sommige contioleursplaatsen de controleur ontbreekt dan dat er een reserref an 10 pCt dar controleurs ten allen tgde gereed s aat om de openvallende plaatsen te bezetten Zooals de organisatie thans is nu a spirantcontroleure feitelyk controleurs der 3e kl zlju schgot eeoige reserve in ieder geval lang oiet ongewenscht No moge men de op hek oogeublik aanwezige wat ta groot achten dat is een redon om haar geleidelgk wat in te krimpen maar niet om nu gelgk in 1885 88 eenige jaren lang zeer weinig plaatsen open te stellen en dos zeer kundige candidaken af te wgzen en daarna weder als men bespenrt dat hei overcompleet is verkeerd in een tekort de denr weder zoo ngd mogelgk te openen en ieder aan te stellen die maar eeoigazios aan t examen voldoet zooals van 1889 95 Zoo handelende wordt het onderwgs te Delft en te Batavia telkens gedesorganiseerd krggt de stsai niet de beste ambtenaren eo wordt de geregelde promotie der ambtenaren verstoord Laat men toch nagaan hoeveel ambtenareq voor wier rang bet examen vereisoht wordt jaarlgks den dieost verlaten eo telkeos het benoodigde aantul bepalen naar bet gemiddetde der verloopen tien jaren Het thans aanwezige overcompleet kan dao b v iu de eerste vgf juren insmelten Zoodoende handelt men niet met horten en stooten maar naar bet ona voorkomt altbaaa met wijs overleg Dat kan oiet gezegd worden van de in de laatste jaren gevolgde metbode waarbg men steeds alleen het oog schgot te hebbeo op de behoefte van bet oogonblik In 1888 vroeg men eerst acht ambtenaren eo benoemde daarna nog 10 en van vorige jaren oog 13 In 1889 vroeg men er SO en diti aantal bleek weder ie klein IntoBsoheo was de Delftsche school half verloopen en toen men in 1890 24 ambtenaren verlangde kon men er maar 12 krggen 11 11 18 18 11 88 11 88 11 48 1 il 18 88 10 80 11 88 8 40 8 18 9 88 10 88 10 86 10 48 10 49 9 47 10 18 7 1 Zou bet nu opnieow moeten blgkeo dat rhistoir8 se répète toajonra Wg hopenhet niet 1 Haodbl Men zal on volgens de Ned € beginnen met hek inslaan van 200 paleo op de plek waar het ingestorte bois op de Wgnhsven stond M n is echter bevreest dat de aangreouode pand n ou door de dreauing en groodverplaatsing ook zulleo instortea Het heoedenhuis van pand 8 in de Wgnstraat door de firma Moses Co moet op Isstder bonwcommissie ontroimd worden hoewel de bewoner er geen zin io hn ft Onder dit pand wordt on een gak gegraven naar pand 10 waar het logement Cobleoz i gevestigd Eo ondt r pand 8 door worden gzereo binten of palen bevestigd die het moeten steooen Intusschen zgn deaanoemeri nog niet gerost of de gebeele boel niet oaar beneden zal komen De miooeoden zeoden elkaar per brief heel vaak duizend kassen maar in werkelgkbeid geven zg niet gaow zooveel opeens Maar eens is dat toch gebeurd io eeo kleine Doitiche stad Men sprak lo eeo gezelschap over kosseo Men wierp de quaestie op boeveel kussen meo ia een bepaaldeo tgd wel zou konoen geven Toen beweerde een zeer levenslustige en denkelgk ook zeer verliefde jonge man dat hg eo zgn verloofde het wel zouden brengen tot 10 000 in 10 uur Ëen weddeosohap werd aaogegaan Als voorwaarde had de jonge man bedongen dat zg elk half oor eeo verfrisacbiag mocbteo nemen Ia het eerste nur werden 2000 kossen gewisseld m bet tweede aur maar 1000 en in bet derde maar 750 en toeo oieti meer De leveoslostige jooge man kreeg lippenkramp eo viel bewoitelooB neer zgn meisje viel ook in onmacht en kreeg daarna een zenuwziekte waaruit zg slechts langzaam herstelde De bruidegom was eeoige dsgen laog insgelijks ernstig ziek Het eiode van bei liedje was dat de bowelgks voltrekking van bei jooge paar eeo heel jaar moest worden nitgesteld Een Belgisch blad van eene grnwelgke moordeeaarster gewtgende schrgft yoor zulke scbapsels beeft men oiet eene gevangenis maar een a8yI eQo gaathnis ooodifi eo men had ze er moeieo opnemen vóórdat ze zooveel kwaad konden doen Dit doet denken aan het besloit van zekeren plaltelaodf borgemeester bevelende de braodBpuit steeds gereed te honden daags voor den brand Het Haadelsblad w si er op dat bg het Adrea vao Antwoord e Q politiek debat is vermeden omdat Kamer n ministerie beide nog pas geboren waren Het blad verwacht om de zelfde reden weinig opgewektheid bg de bebandeting van de stasis begrooting Dan loUen naar het tHhd vermoedt alleen de beeren Van Kol Troelstra eü Van der Zwaag de vaatstetling der staats uitgaven asogrgpen als een welkome gelegenheid om de tallooze grieven der socialisten tegen bet gebeele staatbbestuar te berde ie brengen £ n dit is joi t de outtige zgde van hun optreden io de Kamer dat zg door daar bun meeningen te verkondigen ook terstond zulleo wo den beantwoord hetgeen minister Piarsoo reeds deed bg bei adresdebat Maar boveaal is het optreden der socialisten in hei parlement noitig omdat zg de volksvertegenwoordiging eo de regeeriog voortdorend zallen wgeen op gebreken en misstanden die al kunnen die slechts voor een klein deel door staatszorg worden weggenomen toch algemeen bekend behooren te worden en op ban werkelgke bsteekenia te worden geschat en oanwkenrig overwogen 6 88 1 61 8 14 7 81 6 40 8 41 8 10 4 10 1 44 1 64 8 01 9 08 8 14 4 41 4 60 4 1 04 10 8 09 4 06 4 89 Awtvdu 0 BW Ooiidt Bet is io dik opzicht en aingenoam rerschgnsel dat de heer Troelstra ookaamens zgn bnarman den heer Von Kol verklaarde dat elke maatregel die een wezenlgke verbetering van bet lot der werkende klasse bevat op bun steon kan rekenen ook al biedt hek hun ntei bei volle pond dat zg begeeren Men meldt ona ait Heuaden Deze week kwamen drie Heoidensche heeren bg eene wandeling door het Plantsoan te Ueosdeo tot de ontdekking van een echo Een der beeren vermiste zgn bood eo riep dien echo herhaald De rUaiog steeg ten top toeo de door eeo der he en loid oitgeeproken volz o van ach lettergrepen Er u hier parblea een ecbo m zgn geheel door de echo zeer gearticuleerd herhaald werd Men overtoigde ztob dat de klankoabootoinR oiet werd voortgebracht door dezen of genen oolgken snaak Dat deontdekkisgvermelding verdient zal ieder toegeven die weet dat de echo van zeven lettergrepen te Moiderberg op t laodgced Hafroaic eene groüte vermaardheid bezit Tot nadere aanduiding der plaats diene het volgende Wandelt men door het plantsoen c in da richtiog van den molen naar de Buitensociëteit dan beeft men bg de wending van bet wandelpad op deo boek vao Bastion Holtandiac df juiste plaats toisohec den derden eo vierden boom aan de linkerband met bet gebat naar de r k kerk gekeerd Daar deze echo nog nooit wsargeoomeo werd ia het niet onwaarscbgolgk dat zg wordt voorgebracht door de r k kark en het oieow gebouwde gasthuis Men meldt uit s Gravenhi Onder toeloop van vele nieuwsgierigen werd gister middag inisofaen twee politieagenten geboeid naar het commissariaat aan de Nienwe Haven gebracht een ala heer gekleed peraoou die aan den Beznidenhoutacben weg opheeierdaad zon zgn betrapt op diefstal van eeorgwiel Toen gisteravond te Amaterdam een brievenbeateller eeoige postpakketteo waaronder zich ook eeo haa bevond van eeo van Ngmegeu komende trein naar den tot vertrek naar Rottteidam gereedstaanden trein overbraeht werd bg op het perron door drie rgkaveldwachtera aaogebouden die den faaa met het oog op deo gesloten jachttgd lo bealag namen eo tegen den besteller proces verbaal opmaakte Men schrijft uit Utrecht Sedert tal van jaren staat onze gr jze domtoren niet meer aan atte zgden vrg doordien aan da Luidzgde daartegen ei n buis is gebouwd Verschillende malen is reeds op dezen misstand gewezen eo no op 9 dezer dit hois io poblieke veiliog staat verkocht te worden heeft de direotear vao gemeeniewerkea naar meo aan de R Ct oededeelt aao burgemeester ea welbooders het voorstel gedaan tot aaakoop vao gemeld perceel Te Brakel ia bg bet sloopeo vao eeo buis van Gebroeders De Joog eeo vrg aanzienlgk bedrag aan oode mootstnkkeo gevonden van zeer ooden datum Do waarde wordt op meer dan 600 galdeo geschat Uit Leiden wordt aan De Werkmaosbodec gesebreven Aan de werklieden der Kon Nederl Goud en Zilverfabriek te Voorschoten is medegedeeld dat de loonen met 1 Janoari 1898 een belaogrgke verlaging zonden ondergaan tengevolge der concurrentie De maaklooiten zou den met a worden verminderd Voor de stukwerkers moet deze verlang van zeer veel beteekents zgo 8 80 8 61 9 6 10 88 1 18 10 04 10 11 10 18 lO K 10 84 8 7 66 8 09 8 09 18 8 86 6 86 11 80 10 09 9 10 10 1 7 86 10 4 8 87 9 47 8 84 10 01 10 07 8 17 8 87 84 6 41 4T 7 46 8 80 10 84 10 4 1 07 10 08 1 18 1 9 86 1 4 10 84 1 48 H IO 8 19 7 46 41 ï ierdagvoormiddi brak er een geduchte brand uit in de boerenbehuiziog van den landbouwer J Bos aan het Boven Westerdiep ie Veendam welke zoo anel toenam dat binoen een paar oren de geheele woning met schuur aan den grood lag De brand sloeg over op drie aangrenzende perceelen doch daar werd door de spuiten hei voor gebluacht zoodat die met geringe schade vrg kwamen De aanwezige levende have werd gered docti behalve den inboedel is er nog al veel koren en atroo verbrand Huisï inboedel enz waren verzekerd De oorzaak is onbekand de braud moei echter in de schuur ontstaan zgn ButteDlandsch Overzicht De geschiedenis van deo nieuw beooemden goo ver neargeneraal vao Algiers ia zoo ttwoos mogelijk De beer Loté gezant te Weenaa wordt onder te willen of te verlangen benoemd tot deze booge waardigheid Oomiddellgk trekt hg oaar Pargs om dit te vertellen doch hg wordt overal even stroef onivaogao Zelfg zgo hoop weder oaar Weeoen te kannen terug keereo is vervlogen De sTimesf zoekt naar een reden waarom iemand tegen ign zin tot goavernear generaat benoemd wordt De heer Jules Camboo de gouveroeurgeoe roal ia teroggeroepen tegenzgazioeo oodaoks de herhaalde goedkeoring van ziju politiek door de rei riog en de kamer Hg werd gesteund door de conservatieven en radiotleo en zelfs do r het Jooroal des Débats maar hg valt niet to den smaak der opporionibtan Doch bet achgnt dal zgo terogroeping deo last zeer heeft vermioderd om totgooveroeDrgeneraal benoemd te worden als zelfs een man z 0 energiek zoo bekwaam en met zooveel ervaring als Camboo het er niet bonden kan Doch de sTimes correspondentc wanhoopt niet Hg meeot dat er nog wel iemand to vinden zal zgo voor een betrekking met 144 000 franke tractement twee paleizen en verdere emolumeoteo eo bekwaam genoeg om oieta te doen Alleen geeft de gebeele gezchiedenis eeu Bonderlingeo indruk vao derepoblikeiosche of aotocratiscbe gxe vao optredeo vao de Fr nacha regeeriog De Regentes io Spanje deukt oa Zg wikt eo weegt de kansen der verschillende partgen en ootvangt ooveel verschillaode personen in aodiëntie dat haar hoofd moet omloopeo vao al de raadgeviogen In die omstaodighedeo zal hflt teo slotte wel het advies der maarscbalkeopartg zïjo dat deo dooralag geeft De veoroaamste oorzaak waarom nietdadetgk aan Sagasta de opdracht tot het vormen vao een kabinet is verstrekt sc gnt deze te zgo De meerderheid der Curtea bestaai nog altijd ait cooserv tievao zg het van versobillende fracties Ëo een ontbinding vao bet parlement wenscbt de Eegentes zoolang mogelgk tegen te boudeft er ia al agitatie genoeg in den lande Toch is bet waarscbgotgk dst Sagasta den eisoh van oolbindiog zal atellen men beriooert zich vao hem dat bg CaOoraa bitter beklasgde toen deze vroeger mei een conservatief kabinet en eeo liberale Kamermeerderheid te regeeren had De Regaotea scheen aanvankelgk genigd de g iDservBtiaveo aan bet bewind te laten Zg eefï telts getracht Sil ela met heo te v rsoea n maar vergeefs Zg beeft daarna gepoogd de biooenlaodscbe politiek op den voorgrond te stellen maar de quaestie vao Cuba eo de Uoie ovarheerscbt op dit oogenblik alles Daarovar zulleo de hoofden dar partgeo geboord worden Maarschalk Campos de man vbo de middenwegeo ketift betoogd dei een liberaal ministerie met een conservatieve meerderheid zeer wel zou konneo regeeren mits deze het zyo steun bg kolooiate politiek toezeide Reeds hebben eeoige prefecten hun ontslag ingediend Meo weet dat een kabinetswisseling in Spanje meestal gepaard gaat met groote veraoderiogeo ia bet personeel vao het biooeoUodach bestonr Na Cosgayon Azoarraga Elduajen en Pidal oog eens gehoord te hebben ontving de Regentes Zaterdagoohtnnd Sagaata Ëen Reut er ielegram meldt dat deze zich bereid verklaard beeft de kabioetsvorming op zich te nemeo Of de Cortes ontbonden zullen worden wordt niet gemeld De ministerieele combinatie welke Vrgdsg genoemd werd wav Sagasta b Ooealaadf che zaken Gamaza buiteulandsohe zakeo Maura jüflitie generaal Correa oorlog admiraal Cervera marine Puigcerver financiën Moret kolooieo Bgoa allen zgn ond ministers Volgens andere berichieo zou Moret als ftmbasudear naar Washington gaan eo maarschalk Lopez Domingnez als ambassadeor naar Pargs Geoeraal Weyler heeft ootalag iogedieod ge gk hg oa den dood van Caoovas deed Nu wu bg het krijgeo Victoria laa Touaa op Cubo ia door geoeraal Lucqoe harnomeo Voor hem en Weyler ia J t a Q dat dik zonder slag of stook geschiedde De verovering der vesting door ae L ubaoeo was een geracbtmakend wapenfeit do herovenag is no van geen beteekenis Het orgaan der Engelsche liberalen juicht nalnurlgk over de overwinning der liberale pwtg by de verkiezing in Wales waarbg haar ntarderbeid oaamerkelgk versterkt bleek te gn Zg ziek er het bewga in dat chek land Moag beeft van den heer Balfour dat het Jjw Chamberlain doorziet en teroggekeerd w tot zgn ouden argwaan jegeoa lord Salisbory Hmasi erkent dat de liberalen reden hebwn om Inomf te roepen over den uitslag en a conservatieven vergeefs zich hebben io wpMnen om aan ds meerderheid der nberalen breok te doen Kooing en d Kooingin Tan BomeoiS 1 zgo Donderdagavood van Bodape t oaar Boekarest teruggekeerd Het af cbeid was eveo hartelgk als de ontvan bt doch de stemming te Bodapest erd deo volgenden dag wel eenigs zins bedorveo door berichteo uit Boekarest die dedeu zien hoe een deel der Romoansche oatie den ouden haat tegeo de Uongareo oiet wil laten varen Ëen paar Rumeensohe bladen hadden zelfs boo bericht vao den intocht d s Konings en der Koningin binnen de Hongaarsche hoofdat in een rouwraod Io diplumatidi ei kriogsn heeft het bezoek des kooings overigens eeo zeer gunstigeo indrok oobtoigelateo Mea is overtoigd vao zijo ernstigen wil om de beste betrekkingen met Hoogarge ie ooderhooden doch ootveinst zich oiet dat bg daarl groote moeilgkheden ondervindt Aao deze moeilgkheden schrgft men ook de terogbondeodbeid toe waarmede koniog Sarei den dronk vaO l rana Jozef aan het feest maal beantwoordde Hg bepaalde zich tot de betoiging van zgn persoonlijke hoogachttog voor den Hoogaarachea monarch doch liet de woorden van dezet betrekking hebbende op de vriendschappelgke verhouding tosschen beide volkeren onbeantwoord Koning Georgios heeft Zaimia mei de samenstelling van eeo oieow Grieksch mioisierie belast waano de afgetredeo mioiater van Boiienlandsche Zaken Skoeloedis die io de laatste maanden parsoonigk alle on erbandelingen met de gdzaoten der groote Mogendbedeo gevoerd heeft weder zittiog krijgt De bedoeliog des KoQiogs acbijot te wezeo dat het nieuwe Kabioet een coalitie mioisterie uit alle partgen zg opdat allen de veraotwoordelgkheid vao Griekeulanda diepe veroedering nede zal ten dragen on niemand aan anderen iets te verwgten hebbe Maar al aaostoods beeft de oudminister Deljannis verklaard dat bg een mioisterie Zaim s Skoeloedis zal bestrgdeo en daar de partg vao Delyannis de machtigste van alle Kamer fracties is beoeemk die ver klarioi aan zulk een mioi terit reeds aanstonds alle kaos op aoecea Voorshands valk moeilgk ta voorspellen hoe deze oieuwe crisis tot eeo eenigffziasdragelgke oplos ing zal te breogeozgo A floop der Openbare Verkooping van Onroerende Qoederen VEILING 4 OCT Hois eo Ërf aao de Spieringstraat F No 110 f 990 k H J Logtbait Huis eu Ërf io dr n Vogelenzang M No 17 f 830 k M Binnendgk Huis en Erf asn da Nieuweï Haven NNo 71 f 180 k C Thoen Huis er Ërf in d Keiserstraat K No 176 f 110 k H J Vonk Hois eo Erf iu de Kei erstraat K No 177 f 550 k P M Roozendaal Huis en Erf in de Jan Philipaksde P No 337 f 530 k P Sooffrée Twee Ruizen co Erven iu de Vierde Kade R No 438 en 439 f 955 k A Pokken Hdïb en Ërf io de Vierde Kade R No 440 i 585 k C Pex SClasse Tr 3 tking van Mnarulag 4 October S123 m 20113 ieder lOOÜ 1390 00 14901 ieder 400 4480 ert 6373 ieilrr 00 146 3618 4917 148 2636 4961 361 8697 F0I9 369 3747 6080 462 2789 52 2 614 8834 6268 631 3891 6387 730 8026 5393 881 3093 E39 860 3098 5391 957 3861 6453 Ï607 6831 7199 14630 16802 1639S 19223 en 1B977 ieder 100 PrÜEen van 70 9 2609 4868 7292 10348 13067 16670 1V6I 76IL 10U9 al7l 1 746 18S13 7GS2 10669 13286 16762 18704 7 79 10678 13247 U33S 18747 7007 10833 13301 1 930 18766 7789 10938 13348 16999 18821 7947 10986 13374 16003 1892S 8116 1098 13493 16098 18961 11004 13600 16119 18996 U024 18714 16190 190193366 11097 13743 16448 19075 8391 11281 13907 16467 1910S 1386 8666 5636 1839 3737 5702 1366 8868 5783 1410 S964 5873 1600 4218 6534 16 LO 4250 6666 1635 4393 6636 1714 4373 66 9 1800 4356 8635 1843 3876 6490 8449 11244 13963 16480 19227 1379 3439 6649 8741 11286 14016 1 493 19860 8987 11388 14084 16688 19817 9019 11891 14063 16726 19322 9101 11423 140U 16819 19630 9108 11464 14114 16901 19831 1429 4064 6916 9118 1616 14268 16997 19713 1493 4092 6608 9123 11648 14866 16999 19886 1669 4106 4684 9241 US66 14267 17336 30066 9276 11646 14372 17249 0193 9301 11763 14622 17578 20208 9382 11913 14533 176 i 20313 9500 11981 14748 17797 20314 9700 18080 14817 17799 20311 1S29 4462 6697 9772 12382 11863 17909 20367 3061 4589 6747 9798 12236 14946 17954 30404 2083 4604 6808 9806 13533 14960 18047 20434 3084 4699 6863 9891 13600 15020 18173 20559 3105 4717 6876 10086 13609 15106 18183 30698 2148 4718 6987 10141 12697 15318 18 36 20814 2183 4733 7056 10332 li688 1K848 19351 20838 3276 4776 7067 10241 12750 15613 1 8e8 20947 2289 4840 7147 1084 k 12910 16561 18406 80880 9297 4848 7367 10121 13084 16655 18414 90987 2476 4866 BUITENGEWONE SORTEBRING INieuwe DASSEN ONTVANGEN A van OS A Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA TeleykoMt ai Beurs van I inslerdam Vrkr tiatkn 8B 881 99 8 87 85 86 86 88 911 21 63 98 1 99V 99 67 68 84 107 95 361 3öVb lOO i 91 60 610 606 1001 48 lOO a 300 188 6 68 99 98 133 100 80 Vl 113 IO SOO 828 lOO i 8 8 143 1 1001 6BV 77V 103 l 8l 00 lüf Vs 0 39 Vi Ui i lüiv 69 103 16 15 18 07 75 100 13 5 l V 193 5 1 7s 07 109 103 IU 120 84 1151 1 lOCTOBKE EDianKB Cert Nod W 8 21 dito dito dito 3 dito dito dito 8 HoNoj Ool Gi udl 1881 88 4 Italië InulirijviDg 1862 81 6 Oo3TBNs 0bl in papier 1868 6 dito in uU r 1869 5 I oBTlBU OW mrt ooopon 3 dito lioket 3 RtULiSD OU Bionenl 1894 4 iito Gocona 1880 4 dito bil Eotha 1889 4 dito bj Hopol8S9 90 4 dito io jond leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 SpiNJB Perp t lohuU 1881 4 TullniJ Oopr ConT loeo 1890 4 Oeo leeata serie D öflc Ie niBg iono C ZuidAfl Bir obi 1898 6 Mllico OM Buit Sfh 1890 6 VBNSauBU Obl 4uuliep 1881 Amsthmui Oblu atien 1896 8 RoiTliuui Sled Ice 1894 3 NsD N Afr llaodela aand Areudab Tab Mg Cortifioaleo DitliMaatfohappü dito Arn Hypotheeltb paodbr 4 Colt Mil der Voratoni aand s Sr Hypolheekb pandbr 8Vi Nederlandache baok aand Ned Handekiaataoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 5 H tl Hypotheekb pandbr S a Itr Hypotheekb dito 3 OoSTHNii Uo t Hron bank aand BUSL Hyp theiakbank pandb 4 AviMKA Equt bypotb pandb 5 Maiw L G Pr L eu oert 6 NlD HoU IJ Spoorw Mij aand Mj tot Eipl r St 3pw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dilo dito 1891 dito 6 tTAUjSpooril 1887 89 A l obl 3 Zuid Ilal Spwm i A H obl 8 PoLlN Wartohau Weeuen aand 4 Btisl Gr Eoi pw Mij obl 4 iBaitiache dito aand FaKo dito aand 5 Iwang Domhr diTo aand 6 Knrak h Azowip kap obl 4 dito dito oblig 4 AhkRIKA ent Par Sp Mg obl 6 Chic t orth W pr O v aand dito dito H n St Peler obl 7 Dcnverfc Blo Gr Spm eert v a lliinoia Central obl in good 4 Louisr aabTill Cert v aand Mcxièo N Spw Mlj Ie byp o 6 Mira Kanaaa t 4nct prof aand N ïork Ootasioft Weat aand dito Peno Okio obllg 6 Oregon Calif la byp in goud 5 Si Paul Minn Maoit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito I ino Col Ie byp O 5 CAHtDA Cao South Cert r aand Vm a B ll iNa leb d o O Amsterd Omnibus Mij aand Botterd TramwegMaati aand Nes Stad Amaterdam aand 3 Stad Bottordam aan 3 BiLoiB Stad Antwerpen 18 7 8Vi Stad Bruaael 1886 8 HoNO Tfaeisi Begullr GeselUcb 4 OoBTBNa Staatalcening 1860 5 K K OoBt B Cr 1880 3 Span BM Madrid 3 1868 NlD Vor Bea Hvp Spobl eert ADVERTENTIEN Voor de tairyke bewyzen ran hartelgke deelneming ondertronden tydeoa de ziekte en by bet OTerlydea van onzen innig geliefden Echtgenoot eo Vader den Heer CORNELIS JAN CURISTFAAN PRINCE betuigen wy onzen oprechten dank Wed C J C PRINCE DB JoHO Dr J PRINCE rioorn G J PRINCE NELLY D PRINCE CORNS PRINCE Üouda 4 October 1897 Voor de rele blgken Tan belangstelling onderTonden bg het orerlyden ran mgn Schoonzoon den Heer C J C PRINCE betuig ik mgn hartelgken dank G J DB JONG Sz OmJtt 4 October 1897 STEENKOLEN Van al DINSDAG 5 OCTOBER tot en met ZATERDAG 9 OCTOBER in LOSSINO Grove Ruhr EACHELEOLEN gedoreode de Lossing tot 79 j Cent per Mud k z k Tr te hois AaoboTeteod A LAMBERT lurfsingelPrima ANTRACIETNOOTJES t 30 p H L groote en kleine Stakjee Koninklijke ÏÏTSaac KoninkH ke MaoMtuUe Fabriek DE HüNIOBLOEMa r n II i van Schaik Co gereatigd te ê Oravenhage Hepplerttraat MO en 9 abg de Regenteaselaao tan Z U den KONING Tan BELGIË ItuUen gijhoeati gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Saperior Drairen BorBt Honig Extract FLACONS Tan 40 Cta TO Cts en Terkrggbaar hg Firma WOLFF Co WeithaTcn f 9a Onda E fl VA MILD Veemtol B 120 te Gouda A BOUMAN Moordneht i G BATELAND Boêhop B T WIJK Oudeuater H KOLKMAN Waddmntm BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEPEUEN HOLI S Quina Laroche tH Staalh udende dulna Laroche ia de meest kraehtige en veraterkend KISA WIJS Aanbevolen door tal van binnenen bnttenlandsche Geneesbeore Verkrijgbaar in flesschen 1 90 en 1 00 CI6ARETTEN TEGEN ASTflIA De inademing van den rook decer Cigaretten geelt den Igder aan Aêthma terstond Terlichting In Etui 80 en DO Cents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel bg Hoem en FerftoudAetd oplossend en Terzachlend Prgs per fleschje 20 Cent Khabmubk tl HoiH HoaeTeranciers Zeilt ÜDVdt te Gouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker en bg de meeste Apothekers en Drogisten verkrggbaar Zeer nette Gesteendrukte HAASmRTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON