Goudsche Courant, woensdag 6 oktober 1897

Woensdag 6 October J897 No T394 36ste Jaargang mmm mmm JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1JJ5 franco p r post ƒ 1 70 Alzonderlijke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Te GOUDA bij C LUGEB Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhave 198 Agentuur by de Firm Wed BOSMAW te Gouda Mimi SGKHïllGf CouradkaOe té Verstrekt GELDEN asD purticulieren n ambtenaren op hoogst voordeeligc voorwaarden Ëlk bedrag Terkrggbaar KaDtoor geopend a aTonds rao 6 8 uur Een ware Schal Toor de ongelukkige slachtoffers der ZeUbevlekking Onanie en gehe jne uitspattingen il het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARii G HoUaadsche aitgave met 27 afb PrQS 2 galden Ieder die aan de verschrikkel ke gevolgen van deze ondeugd tgdt moet het lezen de oprechte leermg die het geeft redt jaarlgka duiaend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Te Koop of te Huur aangeboden EEN HEERËNHVIS Staande aan de WESTHAVEN Wyk B N U7 Te bevragen Lange Tiendeweg U 29 Het huis bevat beneden 3 Kamers met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zold3r verder alles netjes en doelmatig ingericht alsmede van Uas en Waterleidin voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding lELECTROIOTORraE TAIOAL BAKDJËS WBTOG BBDEPONBBED Dy liet Cbrulk daarvan Kcscbiedt het tanden krHren der Kinderen ZtltOEIt DK HINSre PIJN fl0 00O Gulden wordt betaald aan hem die bewyzen kan dat de b j mg ter inzage liggende getuigschriften der uitstekende resultaten van Je Eiectroiuotorisctte Tandtialsbaiidjes niet echt zün Dtfu Men lette op den naam I van dm Fahnkant UOUËKT HOU K tt Wordt franco toegezonden alleen na I ontvangst van postzegel ad 05 cent door IKOBEKTUOLTZ Nijmegen Van eene levering overgelileveno 2000 staks lougeiiaamde I Wederverkooper gevraagd huilt voigênB model ultM OBrd r iid n tit d n potpr la rü S ï per ituk r oht trwki md HH liRndhmiw r en uUv rkiobt D lUKB o root d l ll rdg h b l kk nd donkfrbml ot Engelsehe SporiDubbel Ptarden Dekens OraijeUlKiir itr o x Itreepou Toorzien bludoo wij wo mMnen Tan hot ftk Mm rkbkr l tout nk p k uKw rH IUk tfi fj ooiultb l Uii of rambonr kkii Teraendhui Merknnr Oomntkudit Mftat oh rpy I A tt m Tyootb rgwS MI SCHIEDAMMER GENEVER Uerks Verkrijgbaar b j M PEETERS Jz N B Al bewga van eehtheid il Bftohet on kurk steoda voortieo van don naam dor Firma P HOPPE Druk ru A BRINKMAN t ZÜOK NIGHTCAP ORAinw IlXOlXSIMS DU Irinteips NO UVEAUT ÉS Wij verzoeken de Dames die ons geïllustreerd modealbum oor hel WlnterseU coen noch nit t ontvangen liobben dit te willen aanvrascn aan I JULES JALÜZQTAC hm Hetzelve worüt lUii omKaand gratis en franco toegezonden BestellmfJien van af francs vrU van alle kosten aan huis met 6 verhooging lliii iéillU tuUir II lli ii rttil 1 1 FEANSCEE STOOMVEEVEEU Chemische WasscherU TAN II Ol PEIMIIFJMEK 1 KruMade Rotterdam OabreTetdor door Z M den Koning der Belgen Hoofddep6t voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van allo Heerenen Üamesgarderoben alsook alle Kindergoedereu Speciale inrichting voor het stoom n vau pluche mantels veeren bont enz Gordgnen taielkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetz gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgeus staal bewerkt Stedelpe Qasfaliriek ie GOUDA De priis van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdhpis verbonden met 15 meter vrüe leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgas meters bedraagt da huur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 prr week kunnen wekeiyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen euz tegen betaling van eenige eenten per week in huur bekomen 1ANDART8 E CASSITO Turfmarkt 71 uouda iiiffliirfi isniii van 10 tot S uur behoWe ZONDAGS en WOENSDAGS voormiddag ur l is il bWta liwrSviiit tagea Jicht Al RheomAtlek Leodenpyiien kortom fe ff AufcerPalR Expeller leVloi uidr Wal iiHitMMiniwiutowKiMtaion = g T ABkerfaiii ExpB er b leder huiageihi V t aiMl dl Pi i m omt TS oeit en ƒ 1 26 de fl s ii Teor den ia de meeste Apotbeken on bij r Ai Biakter t Co te Rottordsm r KnM KUiKl Skiomviikvi rij 1 Cin Misnir nisviii Ki ZïLvoorku Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden HEEREKHUIS mei TUIS staande aan den KAITENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren T els Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids beTattende DAMESen K1NDEBM0DE8 benevens UANDWEttKPATBONEN mr IEDERE WEEK VEBSCBIJNT EEN NUHKER In ieder n tekêt KHiarU platen m dekrmttek fe MletoH mz enz lo Uitgaïo zondor gekl pUlon mol S nüpalr on 3 jroote geknipte patr Per U nrs jr 1 85 p poit 1 45 2 j ats do Ie uitg net daaroubovon 6 gekleurde platen g 1 75 1 00 So r i Ie 4e So I bij hol 6e no 1 gektt patr n keu7 £ 18e een gekleurd traate handworkpatroon v S 8 80 l BÖErailïER EN mmm alom £ 8 6BBS i T P fc 8 Wogonelraat 100 108 fictoriawdter ui f de ïffctoriaJBron f e OberlahnatunbyEms Tafeldrank V n heTrConinklykef uis derjvedeiianden Maatschappij tot Exploitatie der t ictoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 Het groote aantal zenuwkwalen van zenpfhoofdpijn af tot de voorafgaande köntoflkcneu van apopl i h rMBb o t t e trotiMni nog BteedH alle middelen door de medierhe we tea hc hap aangewend Berst ui d n nlaamn UJA kont de eer toe dat ziJ door het gebruik tn ken van den eenvonalgitea weg namelijk Iuim da hud MM phyHiolodeolie outdekkinz gedaan beeft die na hooderde proeEnemlngen thans over de K liHleinnld TerbreidlB en terwijl slf watenechappelljke kringen do hooMta balangatelUng waki tavau eau weldaad blijkt te ijn voor de aan ennwkwalfln lijdende menaShheid Deze geneeswijia li nlttaTOBden door den geweten Onci vaK QeEondbeit Br BomanWelsam nn taVÜBhofen es benut op da on dervindtng opgedaan in eena BO Jarlge praktijk Boor wMvehiDs T n h t hooM MBWMa per dar wordeu daartoe gMehlkte oir n door de bald onmiddellijk aan hot aeaawceatel medegedeeld Ifat deze geneasw ze werden werkelijk aobitterende raaoltaCan Tavkveca en BtJ maakte sooveel opgang dat van een door den uitvinder gaaebreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hara voorkomJHB t B neilnB binnen korten tl d reeds de üle drak versühenen Ie Dit boekje bavat nfat alleta tot bat graate pnb Hek verHtaanbare verklaringen omtient het wenen der nfenwere tbarapla an da daarmede selfi In wnnbopige gevallen verkregen uitwei king maar ook vindt men daarin ataiuobappelljke varliandelingen nit de medlecho binden die aau dexe geneeewtjza gflwUd xlin xoomede ancbrift van tai van gotui cUrlfteu van hooggeplaatate Keuaexknndlgen onder walka P iésMra mad ir profaaear an de potyklinTak ta Parija rue Rougemont 10 Stilngreber nfld ir praktliaaraad laniBiliaar aan hat kraakilnnlgen gaitloht rtaCharBnton Sanlttttu aUiDr Cohn ts Stetlln 8i ouniaHR mtd rir arrond art taiflhUaMa Dr f Forattlsr aanaeabaar dlreataur van hat hoapltaal te A Bn Bahaharatb Or taharini kaalae flutanfala Bari Emi Danea med dr laneBihaer direolaur dar Balvano tharapButlaohB InriaMlai voer laauwllldarB ta Parlja ruB 8t Honaré 334 Consul von Aiohanbsoh nad dr tB Corrü Dr Buabaoh arraad eHl da ZIrknIti Obar Ubiant Jechl med dr te Weenen Or C Bomibvbi ULa Farrlèra Eure lid vaa daa Oaniatl Canlral d hyglha t da Saoti ia Frankrijk en vele anderen Aan allen wier enaw xeunwaehtlcheld I dalle blBBdandrana I liand verder allo Ef ooala verlammingen durende pt n plaatiafljka twakte verzwakking van gaMusen ans eofilj la reeds onder geneesknndlga behandeling geweest zijn maar door de bekanda middelen als onthoudlogtaneakoadwatarkanr vrijven eleftrlaeeren etoomlooi of zeebadeiF een genezing of lenlfiog linnnttE kwaal gavonden verscbiJnHelen aU fllkkaHnaen en donkei van krlehellng In an het ilapen van handen en voatai als ook aan Jonge melajoi Djdende aan blaakiaoM an kraohteloaahald loh aanhoudeVd aög aifg vVlIaa vardoaving la hat baofi üoaHalïe ardaUaNg ald donker worden voor de oogen drukkands pijn onder t rtoofd talafja l Jdli aan al daze drl oatmrita Tan aoKowlUderai an kraohtelooahald ook an geeonde lalfl tanjonse parionen die vaal met het hoofd werken en geestelijke reactie willen voerkoaen wordt bln end aan Aniiterdnm door SI XKBAN Jk Co He li ewer a Rotterdam F K vnn HAKITBW HOI FF Apotheker Korte Hoobteeg Llltreelir lODKY Jk PORTOS Oudegraclit by da Oaardbmg F iB Up de tongste hygiennisch iaediciuale tentoon stelling is de l i WeleeaaaHn iolia QaaaaflwUia ion da Hedliclie Jarlj et da iBllveren VedaUle bekroond QébTS Stoll werck s Chocolade en Cacao 5J e rj i Deelmatige door de nieuwste uitrindingeii op machinaal gebied rerbeterde fUbrlcaUe jea uitalaltond ebruik van n en fijnste grondstoffen garandeerei ien Terbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een unberelcnavaardig bbrikaat nauwkeurig beantwoordende aau den inhoud det lesp Etikotten Dt rma behaalde S7 Brerets als Hoflereraacier 44 Eere Oiploma 8 gouden enz SedifilleB een bewijs lan uitmnntend ffii bbrUfaat Keedg 1871 schroef de Accademie national de Paris Houa T01U déxraona xm HedalIIe d r première elaawe en aonald r tloB 4 votre axoaUant tkbrloatlos de OboooUt bonbons vaiiea eto eto I Whrarck t Urikaat U Terkrijgbaar bij ü H Cunfisenn Banketbakkers enz cnx CkSteraalrertegenvoordiger TOor Nederland Joliu Hattenlodt 1 imeterdam Kalverstraat 103 BINNENLAND GOUDA 5 October 1897 Heden middsi werd teo Hnadhiiize aaobphteed de leveriog van den tea dieaite der gemevDte bt noodi de steenbolea iDgeacbreTcn werd door Voor Voor Haardkoleo Kachelkoleo K C M Kleiweg f 11 10 i 8 09 J de Rosier 10 95 8 55 ü vao Stavel 9 90 7 50 A Umbert 9 60 7 64 G T d Ber j 9 49 8 30 Dfl werkzaambeden der twee afdeelingen waaruit bet Ooilege vaa Oedepateerde Staten aa Zaid Hotlaad beataat zyo verdeeld ala olgt Aflevliog A Proviociate en pla tae ke fioaupiëo ODderwga armwezen jacht en yis oberg reclames r ks en plaateelijke belas tiog D toepaaoiug dft wet tot regeling van den kleiobandel in aierk Q drank eo tot betegeling vao opaobare droukeuachar en vao Ue bouleode bepaliugen tot bat tegeogano ran overmaligea en ge aarlgken arbeid van jeugdige personen en van vrouwen Aideeliug B Geiiieeiit 47 aken oor zoover die niet aan afdeeling A zyn opge lrageo kerk ly ce saken waterstaat en wegoo water aoh i p Ma n geifgaBhaden politie ogiarlieid landbouw tniliiie en scbuttergeo benevgns strandvoiideryaa Tot leden dier afdee ingen syn benoemd Afdeeling A de beeren mr G J Goekoop mr D aQ Weel ea mr A C Crena de JoDgh Afdeeling B de heeren jhr mr H A C de la BaiiecoQ Oaao mr P L F Blnsné en mr C J Ë graaf vao Bylandt Uit Delft Tengevolge van bft groot aantal atudenteo MD de Polyteobtiiacha School heeft do Minister van Oorlog de leerza en tan den voormaliijea nrtillerie coraag welke in bruikleen waren ran deze gemeente ten behoeve van bet onderwya aan die fcbool voor den cnraoa 1897 98 aan den Miniater van Binoeulandache Zaken iiffjestaan Dat gaat oog zoo kwaad niet In J850 had Nederland een fohuldvan 1140 mitlioen gulden waarvoor jaarlyka 36 millioen aan rente moeat worden betaald TfaiDB ia de Staateachuld gedaald tot benedün 1000 millioen in kapitalt som verminderd fEL iLLETOJV PLÏRTATION 88 Wiüy öaalt een nieuwBhlad uit zijn zak en leeU eei langziiam od op zachten toon hot volgende Duel t Nogent by Paryi Woensdag hoorden eenige arbeiders die naar hun werk RÏugen terwijl zij een boschje passeerden tegelqkertyd twee lohotea knallen By onderzoek vond men ttree lieeren io hun bloed badende op den grond Uggen De een was doodelyk gewond de and re licht gekwetst Ze brachten den zwaar gewonde naar het botol waar hij Iogeer te Daar bleek het dat men te doen had met een ïlogelschman count W die den vorigen avoud twist gezocht had met een bezoeker De woordenwisseling liep zoo hoog dat meu elkander uitdaagde De moordenaar is voort V toch tig De gewonde stierf omstreeks vier uur Kr volgde een geruioie tyd van stilte waarin men bicta hoorde dan hft tikken der pendule en het wikken van Mary Ktndelqk verbrak Barnard het stilzwijgeD mQb weet lady Ward dat ik de oudste vriend van Francis was Wilt go dat ik naar Parus zal gaan eo deze zaak verder regelen Ik ben bereid alles te doen waarmee ik u van dien t kan zyn Mary gaf gereedelyk hare toestemming on reeda dianzelfden avond reiade Barnard over Dover naar met bgna 141 millioPD eo is de rentepoat toor 1898 oog geen 30 millioen En niettemio heeft de Staat io die jaren 332 millioen uitgegeten voor aanleg o aankoop voor spoorwegen is hij das feiteigk 173 miluoen ryker geworden Meu meldt uit Hftrlingen Als een bewgs van vooruitgang iuü de welvaart onzer gemeeote kan beschouwd wordvo het ryzen der waardo tan de gebouwde eigenfommen Zoo werd bet oude postkantoor een ebonw dat met bet oog op zgn niet gunatigeo toeatand op f4000 werd gfBchal voor f 7100 verkocht met de bedoeliag om er een tnanufactunr aak in ie vestigen In de Hoogduitscfae Scboawborgzaa te s Grnvenhage werd Zondag een vergadering gehouden nitgeachreven door de vier bakkera ifezelleuvereeoigingen aldaar Op voorstel van ïïaverd werd met 163 van de 173 stemmen besloten om den 17en Janaari van bet volgend aar ie bescliouweo aU uifceraten termyo voor het verriobteo vin nachtarbeid Dit besluit lal aan dn patroons worden keiib Br gemaakt io een adres dat nogmaals een w d rleggiog al bevaitt n van de argumenten door hen tegeu de ifschaffiog aangevoerd De Berlgasebe correapondcat der N R Ct ieint Toen ik gister vrouw Hannemaon een lok baar liet zien dia van ht t boofd der vtrmoorde i ekoipt waa erkende zg dat bet in kleur wel oïereeokwim met het haar va haar weggeloopen dochter ofaoLoon bet blo d pok de DOraprojkel ke i htere ktenr van bet baar dook rder deed schyoeo Vrouw Flannemafin ontkent beslist dat zy iudertyd iet geweten beeft van bet vertreïc van haar dochter naaar zy geeft toe dat haar dochter Anna met de vermoorde briefwiaaoliog bield Muller moet eerst deze Anna met zyn liefdeabetnigingen vervolgd hebbeo maar toen Wq daar geen geluk mee bad weodde hg zirh tot het mei ji dat nu vermoord is tScbflot dat reeda toen in den kring vaa de buisgenooten bet Zaterdag medegedeelde gerucht verspreid waa dat ook de jonge vrouw Agoes Muiter geboren Schmidt niet wettig met Müt er getronwd waa Ook zon Muller zich io dien tyd tegenover z jn vrouw en zyn zoontje midragen en hun vreea ingeboezemd hebben Dat bij toen ook reeda naar men vertelt een poging beeft gedaan om zijn vrouw te rergiftigen en een duif den htia afsogdend zijn toontje gedreigd hebben hetzelfde met hem te doen Frankrijk Lady Mary hoorde spoedig do bevestiging van hel gebeurde te Nogent maar de ware bijzonderheden vernam ze eerst oen dag of wat later ran Wdly Barnard die met het lyk van haren echtgenoot terugkwam Francis had den avond voor zijo dood een langen hr aan zyne vrouw geschreven Hg luidde ala voIgtV rWaarde Mary Al6 ge dozen ontvangt zal ik er reeds niet meer zijn Ik zou u dete nieuwe smart bespaard hebben maar mijne eer liet niet toe dat ik langer leefde C e weet wat men mij ton laste legde maar Ënniee is onschuldig ofschoon ik niet weet waartoe mgoe onbezonnenheid mij verroerd had als zij niet oen einde aan onze dubbelzinnige positie gemaakt had door dien avond uit do slede te springen en mij voor een lafaard uit te maken Ze heeft mij reeds voor dien tijd dikwyis te kennen gegeven dat ze t Dooii ernslifï met onze verhouding meende dat het niets dan Öirtation was maar ik wilde het nooit gelooven omdat ze mij telkens weder tot zioh lokte Sedert lir John mij niet eens een schot kruit waardig keurde hetgeen hy in tegenwoordigheid van getuigen beweerde ben ik cnteerd in i oog vai al mijne vroegere vrienden Ik zo i nooit weer op den voet van voorheen iu Engeland kunnen verkeerun Ik bleef dus buitenslands eene gelegenheid afwachtende dat iemand mg in oen eerlykon str d bet leven zou willen benamen dat voor mij geene waarde meer had Ter wille van u en om kind deinsde ik terug voor een zelfmoord Heden avond zocht ik twist mat eo besoekei vso het café die zish nu eo dan meld ik dq nog slechte ala een praatje dak de ronde doet en ik voeg er bg dat vrouw Agoea Müllpr mg nieta dergelgks verteld beeft en in eg ndeel herhaaldelgk veriekerdu dat zij bg hMr man niets vreemds heeft waargenomen vóór kg die rampralige liefdeabotrekkiog aanknoc p Ter verbetciing van een vorig bericht diene dat de gezinnen Hannemann en Muller reeds van April en niet eerst van October 1895 af in hetzelfde hoia gewoond hebben zoodtt Muller een half J ar langer tgd gehad hei ft voor zgn heimeiyice liefdesavootoren Gistermorjien omstreeka half zet overleed in bet Ziekrubnii de Zaterdsgavood op bet Roodmasd zoo zwaar vtrwonden Engelachmao londer dat ht t bewuxtzgn wus teruggekeerd Hg beet Frederic Lewes 27 jaar ongehuwd koker aan boord van bet stoomsohip Millfietd igge de aan paal 14 in de Rgnbaveo en hg w 8 woonachtig te Newpo t Mon D man zet ia tengevolge van zgn toestand aatnnriyk niet meer gehoord konneo wor den Uit de instroctie die gis eren zoowat den ehe Ua dag in liea ag nam en die door den commiasarts ran politie den beer J W C Strang gevoerd werd is het navolgende ge a keq Ia de Zandstraat was om welke re en weet dgenlgk niemand maar zooals herbaaldelgk Qi i t een vechtpartij ontataan toaachen Ënge jiicne znetieden en BoMandicbe jongens Oe Engelsche namen de vlucht In het Oasino p het Boodezaod doch Frdd Lewer die achteraan kwam kon i aar ni t vlug genoeg binnengaan Eeu der jongen gaf hem toen een Htomp waardoor hg op den groud viel en daarop miahandelde hg hem verder Een tweede jongpu bracht hem v rvogeoa een zware verwonding toe dete verdween daarop dadelgk inder het publiek De bevig bloedeode man strompelde nog eenige passen voort tot voorbij het café Stad Moss en zrikte daar opnieuw ineoo Hier bond i en medelgdende fronwhemnog een boezelaar om het been om bet hevige bloedverlies zoo mogelyk te stelpen Zooflh gemeld is werd de 19jari e Ümmer mansj ogen S de R wonende in de Jozepbstraat Zaterdagavond als de verm edelgke dader 4D bet borean Pauwenateeg in bewaring gesteld Hg waa aan zyo linkerhand rtfrwond eo hij waa onderden invloed van sterken drank ign aaohonding geacbiedde op aanwgzing van twee vrouwen Topn nn giitermorgeo de commissaris Btraog I met Bf i d bet ooderzoekj naar den dader in toespelingen op t gebeurde met Kerstmis veroorloofd had Ik daagde hem uit Morgen of ofermorgeu tuk ge in de dagbladen lezen mot wolk gevolg Mya dood zal u een oogenldik schokken maar go znlt mg spoedig vergeten Mary Misschien vergeeft ge my eenmaal het groote onrecht dat ik u deed maar vergeet niet dat mijne verkeerde woreldbosohouwing het gevolg is van de treurigo levensopvatting onzer jonge mannen die eerst door zulke ervaringen als do mijne tot het inzicht komen dat het leven iets anders behoort Ie zijn dan het inwilligen van oogen blik kei ijk e begeerten De zorg voor ons kind behoef ik u niet op te dragen ge waart steeds een voorbeeldige moeder Vaarwel Mary en God zegens u voor t geen gij voor mij hebt willen zijn die u niot waardig was Willy Barnard zorgde voor de laatste beschikkingen op Kings Hall Ken week of wat na Francis dood werd het verkocht Mary trok ziob voor goed op CliftOD House terug on men hoorde niet van haar voor ze ter wille van haar kind wear in de wereld terugkeerde die ze vrgwilUg den rug had triegekeerd Kenzaam en verlaten sleet ze verscheidene jaren op het landgoed harer vadersn en slechts enkele vertrouwde vrienden waaronder in de eerste plaats Willy Barnard on zyne jonge vrouw hielpen haar nu en dan de ttille dagen rerkorton Ze zooht eo vond echter vrede iu betgoen hare hand om ziek heeo te doen vond XIl t Ia een heerlyke zomermorgen in t laatst van juni The Petns ligt te blakeren in de keete zon stelde bleek hem al rat dai deze arrestani wel aan de veobtpartg bad deelgenomen dooh dak hg de verwonding niet gepleegd bad Men vroeg hem met wie hg nit geweest was en zoo werden 5 jongena van ongeveer denzeUden teaftgd naar het politieboreaa io de Paoweo steeg overgebracht en bg herhaling geboord Verschillende aanwgziogeD uit die verhooren gepot deden den beer Strang lait geien tot arrestatie vao den 16 jarigen P Hoefnagel wonende in de Print Aleisnderstraat te Pege noord Deze jongen is knecht bg een groenteboer daarom drqeg hg een scheedemes in tga zak dat hg bg bet inmaken van groenten gebruikt Aanvaokelgk ontkende bg doch ten laattka zwichtende voor de onweerlegbare gegevena dia den heer Strang aanvoerde stemde bg toe dan dnder te zgo van de zware miahandaling dl den dood tengevolge had voor welk fait hy thans terecht zal itaan De gearrttteerds timmerman jongen ia daarop terstond op vrgo voeten gelaten Hedenochtend vrong is de dader naar de strafgevBogonia aan den Nnordsingel ovei e bracht Het mee en de acbeede zgu io beslag genomen zoo ook de kteedjog die bg Zaterdagavond droeg Da dood van deo verwonden Fred Lewat ii hoogst wnarscbgolgk toe te scbrgveo aan bet vele bloedverlies dat by teed voor men met hem het Ziekeohoia bereikte Men seint uit Io het gebonw Planoioi heeft giateravond eene drnk heiocfate openbare vergadering plaat ifevondeii om te protesleeren tegen bet over de drie gebroeders Lloogerhois nitg flproken Tonnia eo oitgeacbreven door de Amiterdaasche afdeeling van den Sooialistenbond Het woord werd gevoerd door M Valk Lzn da Klein en F Domela Nieowenhiis Valk verdedigde zyoe brochare over het geval Boogerbuis tegen de daarop van verschillende egden geleverde critiek Domel i Nieuwerihois grf als zgne meening te kennen dat bet door dan minister van jastitie ingesteld onderzoek aan de publiciteit behoorde te worden prgs gegeten Ds Klein deelde mede dat hem de ware schuldigen bekend waren doch dat hg zich niet gerechtigd achtte de namen openbaar te makeo dat bg dan minister van justitie deel genoot had gemaakt van tgn oTertaigin dat de drie gebroeders Hoogerhtiii ooscbotdig waren veroordeeld en ook dan officier van jastitie te Leeuwarden vao een en ander in kennis bsd geoteld Ten slotte nam do vergadering deze motie aan Dat zg de wgze waarop bet proces nestralen maar er is menig liefnlgk plokju wuar men vrrkoeling kan vinden en menig hesohaduwd laantje en koele vyver waar men op t zachte mos met een boek of een roeibootje kan genieten ea droomen den lieven langen dag Daar komt etn ruiter de opr laai langs t Is ruim anderhalf jaar seinden dat we Johany Walpole zagen en hg is heel wat veranderd maanelljkor ou fermer geworden maar hg is nog dezelfde vr ol ke naïeve jongen Maar achter die vroolijke bruine oogen beginnen heel ernstige gedocbtoo te komen en de mond d e nu met een flinVen knevel versierd is heeft wezenlyk een trek van vastberadenheid gekregen Hij is in politiek maar mea herkent tooh den militair in zijne wijze van opzitten Heila Greenwood pak eens aan on met een vlugge beweging springt hij uit deo zadel en reikt de tengels aan den toegesnelden bediende over Waar is sir JobnP I dy Richards is zeker nog hoven F In de belvedère zegt ge dsn ga ik er aanstonds heen Spoedig heeft John zyn naamgenoot gevonden die druk aan t oorrespondeeren is in een koepel aau het einde der noorderlaan die speciaal tot zgno secretarie is ingericht Ha Johnny hoe gaat het jongen Altijd gezond goweett ea druk aan t werk Zeker zeker het begint nu te spannou ik ben niet vergeten wat we verleden jaar afspraken Nu als t van mij afhangt hen ik over een half jaar de echtgenoot van Rose May t liefste meisje mijlen in deo omtrek fTordt BtnotfJ