Goudsche Courant, woensdag 6 oktober 1897

Donderdag 7 October J80T No T395 36ste Jaargang GOUDSCHE COHAOT NieuwS en Adverientieblad voor Gouda en Omstreken i De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon ea Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco pflr post 1 70 AizonderUjke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIE worden geplaatst van 1 6 regeli a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Uroote letters worden l erekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd W m WATTEN Terkrygbaar by WOLrr en € o Westhaven 19H ConradkaOe f4 Verstrekt GËLOKN aan particalierea en ambtenaren op hoogst voordeellge voorwaarden Elk bedrag rerkrygbaar Kantoor geopend n aTonds van 6 8 unr Een ware Schat Toor de oogelokkise alachtoffera der Zetf bevlekking Onanie en gehe me uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau ELFBEVV lltli G Hollandacbe nit BTe met 27 afb PrjjB 2 galden leder die aan de verBcbrikkelgke gevolgen van de e ondeugd lydt moet bet lezen de oprecbte leering die het geeft redt jaariyks daizend van een zekeren dood Te verkrygen bg het Verlaga M azin te Leipzig Neiimarkt 34 franco tegen inzending van bet bedrag ook iü poBtzegols en in eiken boekhandel 10 Ëolland Te Koop of te Huur aangeboden EKN HEERENHVIS Staande aan de WESTHAVEN Wgk B N U7 Te bevragen Lange Tlendewey IJ 49 Het huis bevat beneden 3 Kamers met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zolder verder atlea netjes en doelmatig ingericht alamede van Gas en Water Iflidin voorzien Tereua boveii en beneden Privaat roet Waterleiding eyCTKÜilOTOHISCIIETAMIHALSBAMIJES WKTriü UKIJEPONKKKI BU bet cekrulk daarvan tescliledt her tanden krllKeii der Kinderen xaiyilEH DS niNüTG PIJN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die befryzen kan dat de by my ter iuzaKe liggende getuig Bobriften der uitatekende reauttaten van ue Kln troinotoris Hie Tandtiftl batidjes niet echt z in Bik Men UiU op den naam A van den Fabrikant BOBKUl HOLT i M I Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst van postzegel ad 0 cent door JHOItKHTHULTZ NUnu gcn I WtAerverkooper gevraayil PÜJRXJTB i t m m i m m ü OBANDS MAOASINS DW Pmtenips NO UVEAUT ÉS Wij verzoeken do Dames ilie ons ïoilluStreeni mode H lljum voor het Wint r ltoen nocli nuit ontvangen hnbben dit te willpn aitnvr iu ii lun iM JULES J LUZOT G P rii HetMlve wiinU d ih omKaaml gratis en franco toeKüictitloa BealelUnH ii van at ih franoB vrU van all koBten aan huis met B verhooginff UiipériiUfkaNlisr U IkwéhI I T Het beste onechadelykste cd makkelykate poetsmlddel voor Ueerea co vooral damet en Kinderachoenwerk Is de Appretuur van C M Milller k Cs l Sri B rllB Beutlt Str 14 Menkttwcoaif diL op naam en fabriekemerk Virkryibair ky H tr WMkitliri In ittiB w rk lalaniHiH DiMiriN Ri Ml Btiitrail D iat fey Vf SarianiaRa Anihva ï uila Dnik Tas A BRmiCHAN k ZOON Stedelijke Gasfaliriek ip GOUDA Oe prija van het gas is 6 cent per M en voor Kook toestel Ie a of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vriJe leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgas metera bedraagt de huur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 iv T week kunnen wekelgka afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Ghemisehe Wasscherlj TAN H OI PE IiEIMi it 19 KfuUkade Botterdam G hKreUh rd door Z M den Koning der Belgen Hoofédep6t voor OOUDAl de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het atoomeu en verven van alle Heereuen Üameagarderoben alsook alle Kindergoederen Hpeciale inrichting voor het stoom n vao ptuche mautela veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de aieuwate en laatste methode geverfd SïïaH Alle goederen betzy gestoomd ot ueverta worden onachadelyk voor de gezondheid en rolge iB staal bewerkt Tlififfl C fuipomr KoHtuliHjkt Machinale Fabriek DE HÜNIOBLOBM i II van Scliaik Co gevestigd te Qrttvenhage H eppierttraat 99 en 99 Baby de Regentesaelaan van Z M den KONING van BELGIË IntHen gijhoenitl gebruikt do allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorat Honig ËxtraCt M EILI A 3SrTH E KLACONS T8U 40 8 ro Cl en f verkrügbsar hy Firmo W LKK i Co Westhaven f08 eurfa K H Vi MILD Veerstal B 126 te Gouda A UüUMAN Moordreek J C BATELAND Boi cop B T WIJK Oudivatcr M KOLKMAN Waddinmeen TANDARTS E CASSUTO Turfmarkt 171 iouda IJIOUU lü UUUUUlJl van 10 tot S uur behalve ZONDAGS e WOENSDAGS voormiddag Kliniek en Polikliniek OBaTBTHlB en tiWXSKDOtéOtltB voor p eflkuren dagelyki van IX 2 u Gratis Spreekuren Maandag Womtdag en Vrijdag 9 11 nar DORDRECHT Lijnbaan JVo 11 r eavL Ommietr DiruUur Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden M Eexx ipxaclxtigr n et ixi groricla t HEEKEi HlJlS mei m staande aan den KAITENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een froot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Teg els Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 tormwater ui f de VictoriaBron f e Oberlahnsfein byfms Tafeldrank Vhn het ninklykef uis cfer feder ênden Maatschappij lot Exploitatie der Ficloria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 Het groote aantal zenuwkwalen TM zenwj hoofdpljn af tot da voorafgaande kentflekenenvaa apaplezie hsntabwoarUltM teotMWMnog ateoda alle middelen door de medische vetaoachap aangewend Kerat au d n ttlanwn Wdk ï 5 ï l J door het gebruik maken van den aonTonaiMUn weg namelUk Itun a hnïd a pbyalolorlaohe ontdakklng gedaan beeft die na honderde pro mingen thanaoverde cahêelawanU 5 f Si i ï É f in weteneohappelljke kringen fe hoorate ftlangatelUng wakl torau mu weldaad blijkt te zijn voor da mb zennwlwaten lijdend raenaobbeld Daaa geneMwÜM la oltMToa F 4 K Onioler ras Oeiondbeit Dr ftoman WeiaamaoD te VUahofen en baroiToD d on dervtndlQg opgedau loaeM BO J rige praktik DMr waMetal v vm h t mM muui per du word dK Htt gM kilkM Uff B 4 or d taald HmlddellUkun h wsrat l nedegodevld H t daiegeaMawiJte werden werkel k schitterende raaütatonvMlmm n alj Maakte looTeal opganx dat van en door dan uitylnder geMbnvan werkla t OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE har uoarhomlHB en geaeilnolinnen kartan tlfd reeda de lile dmk verecbenen Ib Dit boekje bavat niet alleai Tor bat nMt nnblek venitaaabare verklaringen omtrent het weaen der nieuwere therapie an da daanneda selfa lp wanhopige Kevalian verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenaohaoiielUke verhdiidnltngen uTtde iy dl hebli d H die aan deze geueeswijze gawijd ïUn ooaiedeaftêhrift van lal van getuizaobriften van taooggeptaatite Kenaeikuudlgen onder welke f iéalArt nari ir arefHaar iH de pelykilnTak ta Parlja rui Rouiemont 10 Itatagrebar m ir fraktlaaeraad ganaaahaar aan hst kraakjtlnnlgen gaitloht de Charenten SanitAttratb Dr Oohn te teltin Brotimaaa nad dr arroag artt teJVIiUR Hür P Foretller gBnaeiheBr dlrenleur van het hoipitaal te Agen QeketMrith Or iBkarlni kaateal flytaanta Ba4 £ mi OarMt mad dr gBneaiheer dlrBoteiir der galvana thirapeutfaeka tnrfckUag vaar ainiwHMera ta Partia fus St Nonori 334 Coniul von Aiohatihaoh med dr ti Corfu Or Busbaeb arraad aria M ZIrknHi Okar ÏTI A B eo gival la La Farrlira fura Hri vaa daa Caaaall Central d hygltoa et de SMHlé la Fraakrljk en vele andereu Aan allen wier Ranawseiilcl meer of mlnd ra ws dft M l of KovcnaRMd ï lIJdeM waarvan de kenteekenen zijn ahronieotia hoordiiln mieraUedoliela hoofdpljn bloadandrang greoliprlhkalbaarhtld gejaagdheid aUrelosihiid llohetMatIJka anruit en eabahagalllka loa tand verder alle lieken die door beroerte getreffen werden en nog lUden aan de garolKan daanaa EooaieverlBmininBen anverniOBin tot preken iwara tongval moalal Jkallkken atl fliald BI lawHohlaa at vur durende pl n plaateell iie zwakte venwakklng van gahaugen enz mi ilj die reeda onder ganaaakaBfiga behandnling enweeRt zijn maar door de beknade middelen ala onthondlngzaii e koodwatarkitnr wrijven plcitrleppren atoomlool of zeetiadeff een genezing af lodging hanntr kwa l garonden hebben eu ten slotte rij die vrrea KevoelflB roar beroerte en durtee ladm hebban wagana veracbljneelen ala zleh laMhoudend angatig voalaa vardoavlng la bal keaM koenalla aMt daliallinald tlfkkerlngan en donker worden voor de ooBen drukkende pl n onder het vaarhaan lalilii la 4t eeran bat vae aa vaa kHabelIng in an het ilopen vaa handen an voalea aan al deze drie omtacoTflii Tzn nnwlüders all ook aaa Iohb lijdende aan bleaktuBht en kraehlalooabeld ook an gezonde lelfi aan Jonge paraonan dia vaal mei het hoofd werken bd geeetelljha reactie willen voarkonen wordt drinzend aangeraden zich bflt boven vermelde we lij n te aobaffen hetwelk op aanvrage keitetaoi an franco var zonden wordt door AmaterdttBi door H CI R8AK A Co Helllzeweg 48 Botterdam F E van HAMTKW KOI rr Apotbektr lorte Boofateog LtJtreeht LOBKV PORTON Ondagranht biJ de Oaardbrtig F 311 Op de Jongatfl hygtennisch medlolDale tentoonHtelling ia de ITelseMaBD ocho GaaeM de Hadiache i wUm fcor Hadiache JnrU aiet de KlIveroB Wedallle hekroend QtobTh Stoll werck s Chocolade en Cacao Lj i ♦ g a Dohnatige door de nieuwste uitvindingen op ma hina l gebied Terheterde ftbrlcatle 1 uitaloitsnd gebruik van fljne eu fijnste grondstofTou gsrandeeri i 1 n verbruiker v m Stollwerck s Chocolade en Cacao len unberelenswaardig fnbrüaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp i tiketten Dt rma behaalde 87 Brevets als Hofleveraacler 44 Eere fliploma s gouden enz Medailles on fcewgs v n uitmuntend fijn febriltaat Keed 1874 sclireof de Accademie naüonal e Paria Hou Tou dilaoinnni ni VwlalIIe r premlire clmiieenooBBld4r 1Jon a Totr xa U ata tiabrloation de Ohooolat bonbons varie eto oto IWhnnk e fcbrikaat ia verkrijgbaar bij H H Confiseuis Uanketbakkers en en Goneraalftetegenwoordiger oor Nederland Wi Amaterdam Kalveratraat 103 XLI Jaarg ang DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAUESen EI J DERMODES benevens UNDWËUEPATBONKN urnIEDERE WEEK VEBSCHIJNT EEN NUMUER In ieder n tektt Kwartt p pH wto4ekromtek feH$Uetom em t a Uitj re mndor gekl pl4l u mei 8 i i en S groote pkaipla pair Pm H ar l lli p po t ♦ y als do U uitg net diareuboten fl gekleurde idateD 1 76 t 1 ie Ie J r K 8e bij hel 8a no 1 geka patr n k afe tSe f een gekleurd fraaia handwarkpatrooB v 8 i 8 fO Oilgate van QBBB BÏLINFTi AN l a Oravmliaje Wagentraat 100 101 PBOSrillKR U PtmCTl AIOI Ü BINNENLAND GOUDA 6 OctolMT 1897 Door de ArrondisMiuents Rpchtbank Ie Rotierdsm werden giaterpo de ïo geDde ïODDusen gewp eo J van E 14 jaar zonder beroep en A Tsn Ü 14 jfttr arbtider ber eti te Jaarsfeld wegenfl girooperg diefstal rna af esnedeo of fl bakt boot Qti eeo grieadbo cb aldaar tot otaUlag van recbtSTerTolging met last tot plaatHiag m eeo Hykaopfoediogsgfsticht tot hOD 18e jnar J K 18 jaar te Cap te n d IJsel 0 Terniflliug en beschadiging epoden dnodges ageo totbchooreDd aau de wpd van Veeni aldaar tot UO boete aabe 5dagen becbteoi T Krimpen a d IJssel bi fi de zoon aii den Imdbouwcr P v d L tan ean hülleod paard eeo etai tftgen bet hoofd gekregpo waardoor haast geheel z n kiDuehnk uit elkauder tag Z n topstaod ia zt rgwekkeod lieden namiddag om balf vier derd de uimiwe atalen salon schroefatoomboot Joban UIc Tan de beeren Vao Z aaeti en Zodcd t Schoonhorrn bare eeote reia van llotterdam naar SchoonhoTen Jl Vrgdag trad in t hdlat cEonioga te Oudewater voor de tergaderin Tan den fiocreobond nldeejtlog Oudewater eu Om trekeo ftia spreker op de heer O V n Hazendonk van Tuil en t Waal die de oordeelpn besprak eener Onderlinge AiiaaraQtie en het n giement Brtikeligewjjse uiteenzette waarna dit werd vaatge teld Een 50 tal landbouwers tnd terstond als lid der Onderlinge Assurantie toe Ëen groot aantal belangstellenden woonden de Tergadering bg Door het beatuar ao bet Natadepartemeot ta Berkenwonde i besloten de Tolgeude week aan te vangen met bet uitdealen van boeken uit de Tolkabibliotbeek en tevena weder eenigH nieuwe werken aan te scbaffen Mog van de grlegenbeid om de lange avonden nuttigen aaogeuaam door te brengen neder een rnim gebruik gemaakt worden In deza maand zal tevena de eerste teeavergadenng gehouden worden Het voornoenen be taat om desea winter waer ua lees vergaderingen te doen plaats hebben De commiisie nit da Tweade Kaïxer tot onderKoek der geloofabritven dea heeren Geert tEllLLETOlM FLI KTAT iOIN P haar Tan de week nog bij Lady KiD loD Knplitmia ii eindelijk ook getrouwd Maar hoe jaal kat met Eunice f 0 ze ia heel wel maar altgd noft atil en afgej MU ik denken dat M dien ïrauoie ik l aien kerel siin naam haast mei kalm uitapreken betreurde Ze is goed en lief M Toorkoml miioe weniohen en ik lou geen beter meeeterea op Phe Fere verlangen maar er is iels wat haar hindert Ik denk dat ijj de gefolgen barer langdarige ziekte nog niet geheel te boren is Miasehien zal ze d t nooit t Was ook een Treeselljke Hjd toor ons allen Maar laten e lie or o er iet troolgkors praten Johnn fe d ki het dus 1 gauw l wagen Maar roor dien t d kragen we Rose nog eens hier Zo altgd een fa orietje ran me geweest Ze zal loeb yn willen komen F 2l 8 ik 1 kaar dadelijk schrijren dennJLl Wing ge hebt meteen een on uitr rii ranmorgeu reeds roor ik J k rertronweu in je te krijgen ncny Maar laat ons gaan lunchen Eunice zal ook wel aan tafel komen en dan gaan wo mot ons dneen r dtn J hri t uker en m a i nirawgee sema beeft zich eargiitaraTond tot een uor bezig liehouden met de beratelling der nit het He boofdkiesdistrtrt Amsterdam voor de bvrstAamiog opgevraagde slem briefjes De coramiasif werd b de nieuwe atemopnemmg bijge tain door den commies griffier u mr Putyn en een der comminzeu ter griffie De commissie heeft besloten tot gtheim houding van bare couclasie lot na rondJ eliQg van haar verslag dat hedenavond verwacht wordt ZondagsrfiAt en Zondegawut ia het onderwerp van een opstel in de TydspiegeU door mr H Pb de Kauter De bekende gebeurt riiisen in Haarlem waar de bnrgempester van ie llegeeriog de uitnoodiging kreeg zich erdnr te onthouden van uttvoeriu der Zondagswi t bewezen nogmaaU dat de wet verouderd en otaat onbruikbaar i i geworden He grondslag vati da wet d hehoefte aan plichtmatige viering van den dag dos eren zonals men in de toelichting tot d wet van 1815 leest bostnat bij de overgroote meerderheid des volks niet II eer Maar daarmee ia nog niet verdwenen de DiaalBChappeiyke behoefte ann Zon Ingsrust By dit gedeelte van zyn betoog legt de Kcnrijver vooral den nadruk op de hygiënische argumenten Op grond van de uitiprakcn van wetenacbappeiyke mannen wyat hy aan hoe de termyn van 7 dagen oiet toevallig zio ia gesteld door de onde vrlken De proeven in Jen jongsteu tgd genomeu hebben bewezen dat het orgaai me laa het menscbelyk lirhasm een rustdag eiscbt eens in de zeven dogen Flet ia een natuurwet Hoe daar na verbetering in te brengen In varscbillende industrieën kannen groote verbeteringen aangbbracbt worden Maar daernaflit zyn er velen die ook Zondnga roneten worden voortgezet Wanneer nu maar gezorgd wor 1t dat het Zondagswerkende personeel niet het zelfde is dat reeds de geheele weak gewerkt heeft en ook de volgende week weer werken moet dan is op dit punt gedaan wat mogelijk wa De conclniie vao den acbryver ia vooralsnog geen dwingende wet maar samenwerking van overheid en particulieren om door daad eu voorbneld Rooveel mogelyk Zondagsrnat ta msken tot een der zedea en gewoonten van ons volk £ n om dit doet te bereikeo af en toe als bet pas geeft een dwingende bepaling om het egoi me te beletten de Zondagxexploitatie van anderen voort te zetten Nnar meb uit Vli aingen aan de M C meldt is de toestand van den geredden bin uit do stad meegebrscht Jti we hebben wel eene i pvronlijkiag noodi Sir John suchtte en toen Johnny hem nauwkeurig iiBuza miste hij den gezelligea jovialen Irek die sir Richards er vroeger zooveel jonger had doen uitcien dan hij werkelgk was Eunice wachtte ben tn de groote eelzasl üij omhelsde Johnny hartelijk en selieen blij hem ta zien maar spoedig varriel zt vt t in de afgetrokken hei a dia baar na hare ziekte eigon was f etvorden r John had alles godaan om haar door afleiiliDg geheel de oude te doen worden maar zo verviel terstond weer in baar stilte mijmering eoodra de aorste indruk van de verandering voorbij was Toen ze langzaain herstelde had sir John haar al heel spoedig getoond dat hij niets geloofde van de praatjes die er omtrent haar en Pranria in omloop waren gekomen en ze was hem dankbaar voor zyn vertrouwen Maar ofschoon hunne manier van omganjr minder gedwongen waa dan vóór die gedenkwaardige Keretdagen miste TA toch die innigheid welke sir Jolin zoo gaarne had zien voortvloeien uit Runices inkeer tot icIizeUe Hg wist dat zü hem sohting toedroeg en misschien ook een weinigje Uofde ontsproten uit een gevoel van dankbaaihf id dat hy haar zyn vertroDweo bad laten behouden na alles wat er gebeurd was en dat toch hun beider naam waarop hij zoo trotsah was bad tangetaat Kn soma verbeeldde sir John ziob dat Eanice bem heimelijk met een blik aaüzag waaruit geen gewone vriendschap sprak Maar als hij haar welwillend te gemoet trad trok zjj zich w der terug Ds toeoKleriog moeat na hasr herstel toch geheel vaa bare jde koaiw al sou hy haar daarna aaa nenlooda C A Willemaeo die lich des nachta er ernstig liet aaniien vooruitgaande Daar het ïervoer naar zjioe woning met raadKiani werd geacht wordt by verpleegd in htt nu jok Ufkanbamar ingarirht wacbtfertrek der loooaan De overitta reredde manschappflo bevinden zich wet De ten onderste boven dry ende sloep ia haby Uorssele opgeoischt De roeier Heydens laat eeoe wedowe mot 8 kindwen na Jitleba eane weduwe met 4 en De Jong eeae met 3 kinderen De wedtiweu en kinderen worden in het genoi gesteld van pensioen Ontrent het ongeluk wordt in de tïelgiacbe bladta geneld dat h t ootetond doordien de beide loodaaloepen die langt de stoombnot lii alf lanen tegen elkander aansloegen en dat mxt zooveel kracht dat de Nederlanduche sloep ümknnteldfl De BuUen hebben alles g aan om de drenkelingen te redden maar door de duistarnis en bat ODganati je weder getiiftte dit maar ten deele tiet lyk Tin den vermi tea politieagent J Bmi i te Dordrecht is Zaterdag te Breda in een der singels gevoDden Aangaatidi de mooril ia da Sohooterboschatraat acbryft de N R Ck bet votgeade Het heeft de aandacht getrokken dat de Ter noorde vonw ia dt lo t dnr overledenen onder de rubriek Buriferlyke stand in ons bind werd geuoenid M M K Hannemaaa vrnuw van 6 K F Muller en bet vermoorde kind M Ë M M ilter Men heeft daarsit opgemaakt dat de moordenaar en de vermoorde vrouw gflhtiwd waren By onderioek is on 4 het volgende gebleken Oen 18 Jali IS werden ambtahalve op eea door den moordenaar onderteekeude aangifte o op zyn eigen verklaring ali komende van Berlyo in het register van bevolking aldaar ingeachreveo ati wonende Nieuwe Veemarkt no 44 Giistav Kart Friedricb Muller geboren 27 Jaaanri 1866 te Potsdam gehuwd gereformeerd horlogemaker en zyne vroaw Margiretba Martha Kliaa ïlannemann geboren 20 Jannari 1875 te Berlyo gehnwd gereformeerd Vreemdeliugen behoeven by hanne inschry ring a daar geen papieren over te leggen Wel wordt er hun steeds naar gevraagd en zon ly zeggco gehnwd te zyn ook naar ban tronwpapieren doch verklaren zij geen papieren in faan bezit te hebben zoo worden zyambtabalva iogeichreven ia bet register van dun borgerlijkeo stand if bet vermoorde kindje ingeeoIireTeo op UB stocds lu zijie armon sluiten en zeggen Eunice Kindliüf ik heb u reeds lang rrrgeven en wat liefhebben betref dat heb ik u altijd gedaan Ree dag of wat later kwam Roae May op The Farns laobend en vroolgk als een zonnestraal sehoon en bloeiend als de schoone liloom wier naam sy droeg Eunice fleurde wezenlijk een beetje op toeu zij er een paar weken gel igeerd had t Was op eeu heeHijkei avond dat ze half scbruivnd half lachend o Kuiiics loevloog die in da drawingroom voor topongeaUgen venster sat en de wande laars met een bowl Metwyn opwachtte 8tr John en Johany die voor de zooveelste maal een ioaeje op Tbe Ferns doorbracht sedert Rosea komst kwamen de rylaan langzaam opwandelen die Roso in een oogwenk was afgesneld ffO Eunice wat een enge in measchengodaante is toch die man van jou Zooeven riep hij mg toen ik bem en John te gemoet giag in de belvedori En raad eens wat ik daar vernam f We kunnen overeen paar weken trouwen Johnny is bevorderd eo sir John zal voor de rest zorgen tk ben zoo gelukkig I Zoo gelukkig als ik maar wozeo kan Kgk na ook eens vroolgk Kunice en laten we samen nir John gaan 1 edaokeii Wat ia by toch een bovenste beste man 1 rJa dat ia h maar daarom moest hg een andere Tonw hebben dan ik Ik ik en E miee s oogen vulden ziob met traneo die ze baaatig wegwisehte ik ben hsm niet waardig I 0 was ik msar gestorven toen ik zoo ziek wast Maar Euniee troosttf Boae die de bevende talte aaoatoads togea hut borst vljjde so Saniees gifte van een vromtvroiw diedaarby rarkiMrde dat Maiier gehuwd wu Toen de niaiatar van wateri taak ooIaDgi ean bezaek bracht aan Dteota a Z O boek logeerde bg ia bat HotelMeyer te Emmen Van bier uit reed hy ia dan namiddag naar Odoor Aldsar vroager aankomesde dan by verwacht bad of wel eerder afgedaan hebbende wilde by per telefoon aan den beer Meyer melden dat by niet om 5 nur cooala besteld was maar om 4 or waovohke te dineeran Op de vraag aan de vroow van dea briaveagaarder aldaar of er vao da telefooD gabraikgemaakt kon worden werd ten antwoord gegeveo d tt da brisvangaarder niet tbaia en t kantoor gesloten was fMt wis gaaq bat aar n eende de minister want hy kon aalf waltelffoDeeren De vrouw echter badoidda deoheereo dat laoda wetten dit varbodeo Toenbaar daa op ward gezegd dat zy deti ninistwvan wateritaat voor aioh bad luidde hetantwoord Dat kan wel weteo maar fay komter niet aaD Pralao bielp oiet an de ministermo ii aich getrooateo tot 5 our t waobtenmak zyo dioer Emmer Ct Moeken de geheel outboHdera aao blauwen knoop dragen ja of naeof Doza qiMvitia voraide naar men ons meldt deti boofdaohotel op de jongflte vergadanng vao da Ned Obderw rropaganda oiob TOor Dnobboalrijding Geaa b anwe knoop vood da baar Qraodlabner uit Alkmaar At men als draokbestrijder een knoop draagt waarom dao ook oiet als v e tariër ala feminiit als lacialiii f Indian de ge heel on tb o aders op resnltaton mogen bogen dan ia t niet door maar ondanks hnn wysa Tin propageeren nbende de inleider ondaoka bun btaowen knoop huo eolportoereo ban boot tochten Volgens ham doet ds b anwa knoop bapaald achads by hek groote publiek wakt mra door dit lymbool weerzin vóór men bagrtp baaft kuooen aanbrengen Bovendien lont man met on blanweo knoop oog tagroover velen eeu sobyo op zich als bakoerd dronkaard soo o oootrolemiddal noodïg te hebban W t ean blanwe knoop meanda de beer v d Wonde Het ia ean oitatakaod propigandam ddel Wy moeten bem joitt dragen opdat het publiek zie dat niatatlafn bakaarde dronk aardi sasar ook ifatsoenlyke lai gebeal oot houdari zgn Eo langzamerhand komt de waarl daeriog voor ons sjmbool dat na geen brandmerk meer ie All veleu het dragen garen we een naobtige demonetratie dan wordt ar offer oim betraand gelaat mrt kussen ov irdekte Hir John beeft Je immers lief on wal je waardig z n otraft ben ik dan loo n ideaal vergeleken b dien lievsa gezelligen bestan Johnny F Waoht ik eet tir John eens vragen wat h j van de zaak denkt en weg was ze Eunice wilde baar navliegen hur tarughoudrn en baar smefkeu te zwggeu maar t woa te laat al had ze Ruse nog bgtijds kunnen inhalen Sir John verscheen met Juhnny op den drempal en keek heel verwonderd toen Rose hem nog eens weer omhetsds als in de belv lt re en maar niets riep dan J llevo bests air John wat tien ik gelukkig Johnny help me toch eens je zwager budeokeii Eunice zat intussohen te schreien alsof basr hart breken zou Rose fluistord air John iota in en vtrliei toea sttlletjea met Johnny de kamer Bet duurde niet heel lang of Kunioe volgde aaet air John eveoeeoa arai in am Wat er gesproken werd tusiebeB die twee heeft nooit iemand geweten maar Rose seido oodeugood tegen Joheny dat kussen en vrgeo aaualekelijk waren woaiop Johany xeide Vooral als men er soo n lief geziekt bij aiet ala dat van jon Bose Vier weki n later was er bmibfl in Barnett Boia May verbond kaar leven voorgoed aan dat ran JobDov Walpole De wereld vroog boe dat zon gaan maar de wereld beeft altgd wat te vragen vooral als er eeoe niaa verbiatenia geslotsn wordt O