Goudsche Courant, donderdag 7 oktober 1897

Vrijdag 8 October J89T 36ste Jaargang No T396 mmm cohant Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeli a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend aar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üitf ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco pw post 1 70 Aizonderlijke Nommers VIJF CENTEN ilUUUllJl van 10 tot S uur behalve ZONDAGS es WOENSDAGS voormiddag STEENKOLEN Van si DINSDAG 5 OCTOBER tot en rapt ZATKRDAG 9 OCTOBKR in LOSSING Cirove ISuhr KACEELEOLEIT gedurende de Lossing tot y CeiU per Mud k z k Try te hniB Aanbereleiid A LAMBERT larfgingel Prima ANTRACIBTNOOTJES Ï 30 p 11 h groote en kleine Stokjes Stedelijke Gasfalsriek tè GOtJPA De prpg van bet gas ia 6 cent per M en voor Kook toestellen of Motoren i s et Onder zekere roorwaarden worden pejceelen gratis aan de boofdbuia verbonden met 15 meter Trije leiding acbter den gBsmeter Voor 3 en 5 licbtgaHmeters bedraagt de huur 10 cent per maand Bewoners ran perceelen lau ten boogste 2 25 ptr week kunnen wekelgke afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in hnur bekomen Te Koop of te Huur aangeboden Ei i h ërëkiiijis Staande aau de WESTHAVEN W k U N 147 Te bevragen Lnuye TletuJeweg D 29 Bet hnia bevat beneden 3 Kamers met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zolder verder alles netjes en doelmatig iogericht alsmede van Gas en Water leidinK voorzien Tevens boven en beneden Privaat roet Waterleiding h ELECTKOHOTOBKSCDnAlBAl BAlJES WKTriG UBUBPOKBBRD BU liet f bralk daarvan teschledt het tanden krijiren der Kinderen ütflVDEK UK HIlUXrË l UN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewyzen kau dat de bij my ter inzage liggende getuigschriften der nitstekende resultaten ran de l leclroiiiolorisclie Tandhalübaiuyes niet echt zgn SA Men Uite op den naam van dm Tahrikanl BOUERT HOLr i Wordt franco toegezonden alleen na onivangel ran postzegel ad f ï rei door KOBEIlTIIüLTZ NUmegeo Pi jBtzjra We l rv rkooperK gevraagd a ANDS MAOASINS DU Printemps NO UVEAUT ÉS Wij vei zoeküii ilo Diimos di ma KeHluBIreent mode iUbum voor het Wlnterawcoen uocli niitt oiitvauson liobben dit te willen aunvritetMi aati JULES JtLUZOT C P lt Htitzüive wonli il ui niiiKH inil gratia en franco t K j ï on ten Be8tellin r n van at i5 francs vrj van alle kosten aan Imis met S verhooRing HiiipéJItltliiiitaar li llo id il I i Zeer nette Cresteendrukte worden GFXEVERD loor A BRINKMAN ZOON SGRAVENHAGE Door ziekte ter evern me aangeboden een net Hotel Café Éestaurant annex PROBVLOKAAL ze r gnastig gelegen iii de onmiddelgke nabjjheid HtuatM tpoor en Umtgiehe botck het Hun bevat 15 Logeerkamers 2 Zolderkamers Keuken Bergplaatsen groot Oiff bencTens afzonderlijk roe f lokaal ONINKLUKE Bneren echter niet van tusschenpersonen fr onder motto Bötel aan MEEUSSEN s ad vertentiebureel den laag KoiiInkHJke Machinale £ iibrlek DE HüNIGBLOEM v a II van Schaik o gevestigd te Orarcnhage Hepptertlraat 99 en 20a naby de Regentesselaau lan Z M den KONING ran BELGIË Jntllen gljhoetdlt i ebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extract lijlL HJLI A lsTT HE KLAi 0N8 van 40 Cts 70 Cts en I verkr gbaar hg Firma WOLKF Co Westhaven Ë6 S Gouda E H VAN MlLDj Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J C HATELAND Bo r op B ï WIJK Oudewatrr M KOLKMAN Waddinmeen FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ BW Ghemiscbe Wassctierij VAN II oi i t iii iiii ii W Krninhtvle HoUerdiim tiebrevet vr r Z M den Koning der Be1g n Hoofddepét voor GOUDA de Heer A VAN OS Az specialiteit voor bet stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inricbting voor bet stoom n van pluche mantels veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste métbode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onscfaadelgk voor de gezondheid en volgeus staal bewerkt TANDARTS E CASSITO jÜekroonJ Tenloon telhngHoboBiiiuftk ry a Hftge Aug 1BV6 W r lil erQeTnd Sohoen Anpre tnnr Lipftnn Sfttln ana tyn d b ato midai wi voor bot londer moeite kenrif postaen Vkd ftllc Bwurt n f kieara achoanwerk Verkrypbaar f wlnkehsra m iioboanwerk UctUnterinn Drogeryan ons Hen latto S op niiun an fabriakamerk auAgaat W Sudamann Anüwm Turfmarkt 171 liouda Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een praclitig net in grericij t HEEKË HllS met M staande dan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een jfroot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENOEWEG D 29 Het groote aantal zenuwkwalen Tin ME rhoofdpiJn af totaevo rafgaandekentefkenfmvattapoplMiB OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE kira voorkoinliii w lentilng biniiOTi korten U a reeds de e dr k verichenen li Dit hoekje bavat slat llatB vor het iTMta nnbliek venita nb re verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de d armed Eelfa in wanhopige yevallan verkrpgen uitwerking maar ook vindt men daarin wetanaohmppellfkfl verhftudeUngen nitde medlaclio bladfii die aaii deze gpneeiwijze gewijdzljn coomede anchrlft v K tal van getni cLrlften van hooggeplaatate geneeKkundigen onder welke 9 ÉinlArt mtê tr rartMor aan ii pelyklinlak ta Parija rue ReuBBmont 10 sTetngreber med dr praktliaeread genaeatiatr aaa het krank ilanlaan peatloht deCharenton Sanltitirath Dr Cohn te Stetlln Braumaan mtd dr arrend rtl tt JHhtlniin Or r Foraatier gananalieer dlreoteur van hst hotpltaat te Agen Behilairatli Or Boherini kutael flatinhla SndEmt Daraai mad dr ganaathear dirooteiir der galvano therapautiMha liirleliting voer lannwüidara te Parija rae St Honoré 334 Conaut von Aiohdnbaoh mad dr te Corfu Dr Balfeaob nrrtad arU de Zlrknlti Okora ttabtorit Jeahl rned dr ta Waenen Dr C Bengavel te La Farrlère itfra lid vnn den Oanaed Central d hyglAae t dB Santé In Frankrijk en vele anderen Aan allen wier KcnaOTBrslcl neer of minder aRse SKK 1 f mm BayeMiaaBd ccnnwaebtiKhcId lijden waarvan dekent ekeiten zijn ohronlioha fioenpIK migraine ehele hoof durende Bl n plaalaeKIka ideling nlcing li a hehbnn en t n nlotte ziJ die vrrea govoelenvtter berserte ndUHtoe ndm hebbes vegen 1 iwakte veriwakking van gahsagan enz entifj die reeda onder geBeeakandtge behandeling pewpcst zijn maar door de bekfijttda middelen ala onthoudiagien m kondwaterknnr wrijven elecfritieeren atoomlooi of zeebadelf een genexing of loolgl humor kwaal gevonden daija blan ndrang eraolanrlkkelbaarhald iBjaaidhaid alapeloeaheld llohamatijti anruit en anbahagelljka tnnd verder alle zieken die door beroerte getroffen werden en nog lijden aan de gerolgen daarvMi looaln vertammlngen onvarmogan tot ipreken zware tongval mnelalijk ellkkaa atijftild dar inwrioMan net vBart verarhijnnelen aln ilah aanhoudand angatlg voalen vordeevlnp In hot booH hoofMaiJn mat dnliallg ald fllkkerlnaan en tfonkar worden voor de oogan drukkende pl n ondar kat voorhoofd oatalag ta da enren hol voe en van kriflbeling In en het aiopen van honden an voetan aan al done drta oatMorHn van xeniiwlijders ali ook aan longo melajaa lijdende aan bitekinoht an kraahtaloaahold ook an gezonde lolfa aan onga personen d e veti mot het hoofd werkaa en geeetelijke reactie willen voorkoven wordt dringend aangeraden si h het boven vermelde werkje aan te BchalTen hetwelk op aanvrage koBtalnoi en mnco verzonden wordt door Amsterdnm door M C I RBAV 4 € HeUigeweg 4S BotterdWM F E van HAXTBIf KOI FF Apotheker Korte Hoofateeg 1 Vtreeht LOHRV A PORTON Ondegraclit blJ de Oaardbmg F Vil Up de jongnte hvglenniBcb medicinale tontoAnarelllngla de l r Weiiiaiiinnn aobo Goneeo wijio oboc de MadLacba JurlJ met de Kil reren Vcdalllc bekroond Otebrb StoUwerck s Chocolade en Cacao a r j DoBiraatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebieii Terbetorde lilirlcaUe CU uitsliutend gebruik van fijn en fijn te grondstollen gaiandreiv l n verbruiker van StollTi erck B Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabriliaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp lütüetten Dt rma behaalde 27 Breyets als Ilofleveraiicler 44 Eere Diploma 8 gouden enz Medailles een bewija v n uitmuntend fijn fabrika t Keeds 1874 sdireef de Accademie national de Paria Nou vou WMTHona tme ücilaille première elame on ootiBld n tlon ae TOtre exoellsnta fabrloatlon da Ohooolat bonbons varies etc oto fabrikaat ia verkrijgbaar bij H H Cunfiseuis üauketbakkers enz ni leneraalvertegenwoordifrer voor Nederland Julius Mattemlodt Amsterdam Kalveratraat 103 Falirii Jti 2S s Patent H Stollen A Urr Ifrofiir Bifolr OfopnunQi viii ni w vuuc I armtitn hU Aitlm tu nr uiilKtetm uerthlrinen Kaïliahmuiiui H tluiktufêMtte urtiert iite K nvharfen H StoUf m rofi iiM iifèct Oder in lolatien ttiemtndlur w inm ntur f Ut wie aifitililmil imtthuiii S fttUlUtmt and ZeunniMt teel f XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende D A MES en K 1 N D ERMO DES beneven UANDWEKKPATRONEti ar IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN NUMMER In ieder n Uk$t mwarie n ten m Oekroniek feiUlletoH enz m 1 Uitgave lonilor gM pUlon mOI S nijpatr 90 3 groote geknipt pair Pgr U ar l 8l P pMl all do la uilg et daareuboven 8 gekleurde platen l 6i l i 1 Ie llgekl p1 olkii gek p Hb t6 ao i Mi Se bü hel no 1 gek pair n k ilMi He een gekleard Iraaia handwetkpalroo Wlgemtraat 100 lOiSowU r r k vaa A BRINKMAN k ZOON BINNENLAND GOUDA 7 October 1897 DeftbooDemeDta concertea vao hfltUtrecbtsche Orkest dir da beer Wouter HutacheDruiter koooeQ door de wioterdienel der Spoorwegea ook door jooda a ioKezeteoeu touder veel kosten worileu bezocht De laatste treïo waarmede ook de OrlceatledcD vertrekken veitrebt 10 9 Bpoortgd ait Rotterdam Meo kao das de coooerteo ia bun gebeel b wooeo D datutos der coocarleü sijn 21 Oct 18 Not 2 Dec 3 D 24 Febr 24 Maart De abouDementeD voor de zsa coacertou f 6 per aboD zga aao te vragea by dea beer Licbteuauer moziekhaadel te Roiterdam Programma a zulleo wy eeoigedaKeo te vor D rermeldeo raa ieder coocert afzoaderl k Met 1 Nor ii beDoemd tot aMistentbrieren gaerder aibier P J Scbloaser tbaoa brieveabesteller Bg KoD Beat ia bet bij Koninklgke bealaiteo ïftD 5 Di c 1851 Stbl no 149 eu raa 30 December 1866 Stbl no 244 lugesteldeeereteekeo tot beloouing v o eerTolleo laagdurigfo werketykeD dieost by de dd aobuttenj ii toegekend aan W St edreoht aergeaotmajoorülbiw Bü kou bealoit ia pensioeD verleend aan den heer J Tb Tan Schouvenbnrg ten bedrage vao 1395 Bedankt voor bet beroep bg de Ned Herv Kerk te Ooddorp Z H door ds D Boonstra te Ouderkerk a d IJsel Onder voorzitter schap van den beer A vao Aelst had te Oudewater de algemeeoe jaarvergadering plaats van de aldaar geveatigde afdeeling van den Ned Prott atanteobond Uit bet jaarveralag bleek dat bet aautat leden 77 bedraagt en dat het bestaur beotoat uit de oeeren A an Aelat W Dogterom P J Muntendam U J W de Joogb en J A Bnoia Naar de aanstaande algemeeoe verga deriog zal dit jaar geen af evaardigde gezonden worden Op de gebonden beestenmarkt te Stolwgk waren aangevoerd 5 koeien en 60 kalverbn Handel tamrlyk vlug Voor do aanataande feeateu by gelegenheid d r inhnldiging onzer jeugdige Koningin op ÊE IJILL EIOJ FLfilTATIOr T 18 Het liep alti beet goed af ec t ging ook later goed en ook op Tbe Ferns en op Eunictt getaal Kbe D eiadelijk de mn der liefde helderder en langduriger dan haat gelaat iroeger ooit beilraald werd door den voorbügaaaden gloed van den barlstoebt lluDice zeide sir Joho aan paar dagan na Rose linwclyk toen ze aamen na l liner voor de tuindeur zatan en me rouiir Walpole baar middagdutje deed Ik donk iM dal ik alle wel bezien toch niet zoo hoal dom deed ja lot mijn vrouwtje te kiezen Klgenlijk ipql heb ik er ook nooit van gehad want Ik i t dal je Pranoi karakter eindelgk wol zoudl doorgronden Als je nu maar niet uit dépit lol den ouden nr Jobn lijl leruggokaerd J J k vreesde dat denken zoudl riep Ennice net een hocgon blos aar maar ik heb n nu werkelijk lief ofschoon al eens aan lijd wa dat ik mü zelf de oagei n e vrouw Ier wereld ond En aï vroeg sir John en greep hare band nu na H tigen raven ouden sijnire willen verlieasn 31 Aug 1898 zyn voorloopig ie Waddingsveeo reeds twee punten vastgesteld 1 Kin der feesten 2 Groote Goodeivaart door de Goawe Prijzen worden oitgelooM voor da meeat versierde vaaitutgen In zake de bekende notnlen qnaestie heeft de gemeenteraad van Ktaaawanl bestotfn den beer minister van blDneolaodscbe zaken bescheiden te verzoeken den burgemeester D Kluifbooid te willen gulasteo ten spoedigste den briei welke door deien wederrechtelyk wordt achtergeboodeo te wiMeu overleggea aan den secretaris om alsnog die notolen op te kunnen stellen en verder den burgemeester te willen bevelen zicb soo te gedragen dat door bem niet langer de administratieve werkzaamheden worden bemoeilgkt In de tweede plaata werd bi sloten de tusschenkomat van den minister van binnenland acbe zaken ia te roepen om dsn burgemeeatT te witlen bevelen dej Raad lo de gelegenheid Ie stellen de notulen vau 2 Januari 1897 overeenkomstig de waarheid op te maken en vast te stellen Uit Oiich wordt ona gemeld Dinsdagavond omAtrooks ii nre bad er inbet cafe ran A de Brogu een heftige woordenwisseling plaatn tusscheo den lijksveldwacbterVan Breugel nit Ooien en den alager Verheydeo die zoo hoo liep dat de veldwachter zyorevulrer greep De slager weerde dit wapenaf door Van Breugel bij deo pols vast te houden Incnvacbeo giog een achot af en de kogelden slager rakelings voorby De wachtmeesterder marechauasee die ootboden was maakteeen einde aan bet gevecht door den ryksveldwachter mede te nemen N R Ct Otder de boiteolaodschp aocïahaten die het vorig jaar in de Nederlandsche univeraiteitaateden voordrachten zonden boodeo was aanvaaketyk ook de beer Enrico Ferri boogleeraar ia bet strafrecht en Irl der ItaliaiDScbe Kamer van afgevaardigden aanf ckondigd Het plotseling invallen der verkiezing lo zyn land waa toen oorzaak dat deze geleerde verhinderd wa naar hier te komen Thans echter zal by in den loop van November tydena een reeks colleges die hij aan de Brosselache Vrye Universiteit geeft ook de beloofde voordrachten in onze icadeoiieatedeo houden De juiste datam zal nader bekend gemaakt worden Volksdagbl LANGS EIGEN WEG 1 Je bent bard en oubillijlc Cito Ëu niet zacht en lief zooala een jnng muisje behoort te zyn P Neen Hard ro onbillyk Ü en rroolijke lach klank iloor ilo kamer yts dat je antwoord F vroeg bij gpergOTÓ jrJa klinkt locli luid genoeg hè Het is om in mijn rol van bard te blgvoD weet je P hBoI f Natuur bedoel je Cile keek hem met haar groote ondeugende oogen lachend aan ii3oyons raisonable uido ze met eoc prettige verstoordheid baar wenkbrauwen fronsende Ik weet wel dat je eiifenlijk meent dat ik een engel pur sang ben Ga zitten wa aullon aog eens praten Keet niet naast me maar daar over me Zwijgend giog hg op de hem 8aa ewezen plaata zitten en keek haar aan Hoor eens begon ze als jo uu will dat ik ernstig zal btgven moet Je aist zoo dwaas verliefd kijken Je weet niet boe koddig het staat voor een man met zoo n deftigen snor I Als je in den spiegel keekt zou je uilacbateran van de pret Ik geloof dat bet beter is dat ik weg ga ttZoo als je wilt Won ja t graag CileP vNeen Ik wil liefst ronduit allA ïnet je bepraten en ala je su boos wegloopt kannen we morgen weer op nieuw begianen Ik wil je ook wat I Men verzoekt ona mede ta dealen dat het berlflbt ait Leiden aan de iWerknianabodec dat aan da werklieden der Kon Ncd goud eo ïilverfabriek te Voorschoten ia medegedeeld dat de looneo met 1 Jaeuari een belangr iks varlagiag zonden ondergaan onwaar ia N K Ct De van de brundstiebting op aSoosbeekc te Arnhem verdachte Van Hattem ds Graaff die nog alïyd gevangen zit is failliet verklaard Hft pahliek van een der Lundenache conotr jeonrts beeft eergisteren bet genoegen gehad een Duitscher oog wel een Dnitsuhen baroQ te kunoPD eifachen Hel geding waa nog a zonderling en baron Nïerotb een tendeling begon met wel eenige aanleiding tot roo ykheid te even Hy had Mi s Sawtoll die t Londen een boarding houae l oudt en b wie hy in vooDile gedaagd tot het afleviren van een diel barer meabelen die zy bea voor geld fat hy haar gfle nd had toegewezen had Middelnrwyl bad een dienathnda van Miat Sawtell wie bet blykbaar onverschillig wa vau wie zy leende tegen haar tpeeaterea een eiich iagaab ld om een f 150 welk t ld erenaons oii de menbelen getrokken moeat worden De vraag voor den rechter was welke eisch den voorrang bad en aaogezien de Dnili che baron niet kou bewyzen welke meubelen de zyne wareu geworden kreeg de dienstbode haar vofTe bedrag Applan van bat pahliek dat ai begonnen w is te lachen toen de Duitaeber vertelde dat Miis Sawtell zoo met hem ingenomen waa dat was bel begin van de kennismaking sËen liefdesbistorie vroeg ds rsobter Neeu antwoordde getuige alteen riendsobspc Gelach Waarmoe as zy ingenomen Met mgo preeken c Leid gelach Miss Sawtell bevestigde dit zy waa bekoord door s mana geestesgaven en wooderfloboon preeksD Of het waa dat baron Nierotb er aanstoot aan nam dat de rechter op zyn verhouding tot Miaa Sawtell te veel nadruk legde of dat het gelach vau bet pabÜek ongestoord zyn gang ging by sprong op en tei dat by dit geding rcbtamteloea vond Zoj iets zon in zyn land nist mogelyk zyn Gelach Hy was in Londen gekonen ala een zendeling voor de arme zede lyke kannibalen die bet besfnetten Nergena aoderi ter wereld zon dat noodig zyn Da Eogelschen zenden miHioDariaiea naar China onder de heidenen laaar die waren beel wat meer ia Engeland zelf noodig Hy bad de hsele wereld roudgereiid maar nergens bad bg söoveel bongerlyden en onzedelijkheid gezien all in hst ryke Eogelaiid Luid gelach rertellon waarover ik nog met niemand heli guBproksn f 9 stelt dsn aog vertrouwen in me Zeker I Wij zulke oude kamaradea Hij stond ane op cd poo de busr hand Ie vatten maar mei een vlugge beweging iMletto ze t hem De gewoonte alleen zou er mg toe dwingen voegde zij er vroolijk bij Als dat bet eenige motief is dan yD n zie jo zekoi van de eer van mijn canfidi ncos af Nu zooals je wilL Ik heb lau nints moer te eggen fMaar ik nog wel riep hg heftig 1k wil zonder plagen of tpotteo welen d js mijn vrouw wilt worden F Neen gjt hebt het mo toch beloofd het is valsoh zgn woord to breken ffSchaam je ik was oen kind van tleti jaar toen ik ja mgu woord gaf Vindt je dat oen gaKbikten leeftgd oa over zijn toekomst te be obikksn F ik niet Neen maar toen je ouder werd heb je die belofte niet herroepen Wat ees uitrekening Waltei We lijn alt speelmakkers bgna als broer en tutter opgegroeid Zeker we waren boste maatjes we deelden onze koek ea vooliten om elkasrs speelgoed We diefdao aamen peren en appels uit taatet provisiekasl jij maaktet raijn thema s en ik naaide zoo s ed ala ik kon je buis aan mekaar als je bet op een bgzonder in bel ocg vallende plaats had getoheurd w fja juist wg aitgd wij viel hg haar iu de rede Vao kiadabeen af i n ws sanen gaweut De foadt sendeling was warlnigk aan da beideaen orergeleverd Tengevolge van hevige onwedera dia Trydac in bet Zuiden an Fraokryk woedden ia bet fraaie herfatwedar der laatste dagen daar gebeel van ttreek geraakt Sedert ia men onthaald op aiortregens wnlkbreakeo storai ea als gevolg vaa een en andur ook oporeritroomingen die hier en daar heel wat st ada veroorzaakten Uit veriobeideoe plaatsen komen beriofaten omtreat hek buiten de oeveri treden der rivieren Te Lucbon beeft men bel te kwaad met de ri ieran Oune en Piqae die op wilde bf rgktrooman galykeo en vel aohade aan bruggen en andere kunstwerken verooriaakteo te TaraaooR wordt bet lage tand badrelgd door den gastadtgen aaowaa der Rhone in de omatrekeit v id N mei zyn de weg D Ofêriiroomd door de Ardèohe die ia weinige aren den waterntaod der Rhone ruioi 4 meter deed stygen te Toulouse vreest meo voor Ofsratrooming dar Garoooe In andere plaataan Jazet Montaaban Foix Priraa 3aint Jean te Ceuoelier was Zaterdag ds ataat van taken neda van dien aard dat de bewonera voor het wanende watar de vlaobt moastao nemen Beide eerstgenoemde plaaiaan beoeveaf bat in 1875 reeds zoo geteiaterde dorp Verdun s n op t oogeobtik totaal verwoest D ravynen werden snelitroomende rivieren d e zicb in de lager gelegen dorpen ontlaatten alias op baar weg varw eatend Het gaheele Garonnedal is een groot meer waaruit de hooge beavelbrnggen als eilandjes opsteken Tot bedeu bobben in de bedreigde districten geen p raoonlyke ongelukken plaats gebad Zooals in ona blad ïa Termeld beeft da Kamer van Koophandel te Schiedam zicb o a tot den minister van fioancifin gewend met het verzoek som te overwegen aan bet stoken van spiritus uit beetwortelmelasaao waardoor ecu doodeode coneureotie ia ontstaan tegen de produitie van spiritos uit gransn gestookt laataa van zooóanigen aard en tot zoodanig bedrag op te Isggen dat bet gevaar daarvan voor de branderüen groolendeela wordt weggeno men f Met andere woerden men beklaagt cich dat ds conoureat goedkooper grondttof voor zyn fabrikaat gebruikt en roept oa de balp vau den minister van fioauciSn in om bea dat te beletten Dat zoo al een oiterite loot t van protectie zgn Ona dunkt i Ministers antwoord ligt voor de hand Waarde Trianden zal by zaggen waarom gebrnikt niat ook melaise als dat goedkoopsr komt Alle vreugde on rampen tol zelfs klappea e opsluiting hebben we samen gedragen oa n Ht beb ik mijn leven aodera ksnnea denkea daa met Jaa We hooren bg elkaar dat bsbhun wy altgd goroeld en begrepen aW vervolgde se alsof hü niets had i fd hebben samen gekibbeld en gelaahsQ gespeeld ea geschertst trouwe uakliers waren w J en altijd gereed elksarv te plagen ei te belpea Toen ben JIJ naar bet gymnasium egaan so ïk aaar du kost ohool Twee jaar later zagen wij elkaar foor hst eerst weer en voelden Dst wjj niet veranderd waren dal onze kluiderliefde een krachtiger vorm bad aaojrenomen En voelden berhaablo Cile dat die acheidiag ons h d vervreemd Ëea andere omgevina had haaf invloed op ona uitgeoafend nieuwe indrakkea baddea de oude op den aohlergrond gedreven en de teegenegenbeid dia we elkaar betoonden was niets aodera dan eea gsvolg van een nrlsdeo eea nawevking van onze vroegere kaaisrasdscbap We waren vroolük zonder er bg na te denken en we acheidden tonder een woord of eao gedsehte an ooie kind rliofde Nu een balf jaar geleden zagen w elkaar weer ala vrsemden Neen nist ala vreemden dat kunnen wij nooit worden I Wat je ook wilt vergeten Cile nooit sul je aan je kioderjaren deoken of js znlt je mg berinneren Oeen dag geen uur van brteakenis geen enkele handeling geen nkal feit waarbij js n niet vin H Ik lieb even ala gg een anders omgeving eao anderen invloed gekeud maar ds gedaehte aan jou kon aieobts kort naar don aobtergrond worden gedreven