Goudsche Courant, vrijdag 8 oktober 1897

geluk dorde als renteloos voorschot verstrekken Terwgl de lengte der aan de Rotterdamscbe Tram weg maatacbappy geconcedeerde lijoen in da Boekacbe Waard Zeelanden Noordbrabaot 85 kilometers bedraagt Ka de gezamenlijke lengte der nieuwe Igneo 122 kilometers zgn zoodit het complex 207 kilometers gro t i De Rotterdamscbe Tramwegmaatncbappg die 1 3 in de bouwkoeten der tramiyoen b draagt zal deze met alleen exploiteeien maar ook bouwen en in eigendom bekomen Te Eealen waar een week geladen in het bouten zomertheater vermoedel k een brand is gesticht die bg tgda werd gebluDcbi klonk Zondagavond bet geroep Brand brand vin een bonten danszaal welke zich niet ver van geuoemden schouwburg bevindt eo vol menschen was Ook bier was de brandweer snel asowDzig eo allen konden zicb leddeo Dw brand wsa aan twee kanten te getgk begonnen en men vond daar het hout met petroleum doortrokken Hier wgat alles op kwaadwilligheid loodat men voor nog meer zulke gevallen bevreaid ii ali het niet spoedig gelukt de daders te vatten B Itealandscb Overzicht TISSOT Co Bordeaux SoUerdam f 1 40 par liter in venegelda bemande Bosch van 5 an 2V Utar vooraien van het attest van Dr P f uan Hamel Roo Proafflaach f 1 30 Verkrggbaar bg J H ROODE OOODA Stodel ke Gasfaliriek ie GOtJDA De pri i Tan hot au ia O c oi per M ea veor Kooktoestetlen of Motoren 4 et Onder zekere Toorwaarden worden peiceelen gratis aan de boofdbuii verboaden met 15 meter vrüe leiding achter den gasjpaeter Voor 3 en 5 licbtaaameters bedraagt da baar 10 cent per maand Bewoners van perceelen i ten fao te 2 25 per week kunnen wekelyke afrekenen en Tan de fabriek lam n kooktoestellen eni tegen betating Tan eenige centen per week in knur bekomen Te Zoop of te Huur aangeboden m mumnm Staande aan de WESTHAVEN Wyk B N 147 Te bevragen Lanffe Tiendeweg D UB Het huil berat beneden 3 Kamen met Suite Keuken Kelder en Binneuplaata boren 8 Kamen en Zoldsr verder alles netjes en doelmatig ingericht alsmede Tan Uaa en Waterleidin Toorxien TeTeos boren en beneden PriTaat met Waterleiding Ne Baam dan hier te oorwegen beaig go nieawav Storthing te stellen w k ieU ooisl htige git hier te lande ft dat daar het tS i van indirecte verkiezing bestaat Uit de klear v a de k esmHn i j jj dehjk te zien flk klaar de aU e v rto genwoordiging zat bebben Da rkU zingen hebben nu plaats gehad voor wg deel groot genoeg on er reeds n dnideIgke conclussie nit te knnnen trekken Die cooc nsie is dat het Storthing veal radicaler zal worden dan bet voorheen was Reeds nn heeft da linkerEgde 9 plaatsen veroverd en wanneer de overige erkiesingen evenzoo uitvalleo ais iu 1894 dan ia de toekomstige verdeeliug 68 radicalen tegen 46 van de reohterzgde Toch verwacht men nog geen radicaal jDioisterie Wèl heeft de arbeidsmiuister Nielsen ontslag gevraagd doch dit moet in geen verband staan met de politieks gebeurtenissen doch ulleen aan zgn gezondheidstoestand zgn toe te scbrgven Het Spaansche miniaterie Bagasta beeft nog geen gelegenheid gebad zich voor de Cortea te vertoonen Voorloopig h ft de uiniatar presi dua tot het land gewesd door de bemiddeling der pers Iu eeo intertiew met eeo journaliat beeft Sagasta een eo ander medegedeeld over zgn wenscben en verlangens Hg beeft zgn ambtgenooteo één dag tgd gegeven om aUe qnaeatiea te bestndeeren en verwaebt dat zy daarover beden oplossingen zuUen voorstellen in den ministerraad waarschgnlgk met het oog op de samenstelling van het program Een grondige atndJe zullun de ministers vaa de tallooze onderwerpen die op dit oogenhlik in Spanje aanhangig zgn dns wel niet kunnen maken Maar zg kunnen ban goeden wil tooneo Sagasta is reeds beginnen met het noodzakelgk te de verwisaeling der ambtenaren Bet is in Spanje nu eenmaal regel dat hg bet optreden vaneen nieuw kabinet de geheels ambtenaarawereld vervangen wordt door de politeke aanhangers van bet nienwe kabinet Reeds zgn in de hoofdstad enkele hooggeplaatate ambtenaren vervangen De tweede maatregel van bet roiaisterie sal wel wezen eeu voorstel aao de Regentes tol nntbindiug der Kamer De Kamer onder bet bestuur van Canovaa gekozen heefteen groote conservatieve meerderheid wil Sagasta iets kunnen tot staad brengen dan moet bg deze Kanfer vervangen door een andere met behulp der liberale ambtenaren gekozen zocals dat in Spanje te doen gebruikelgk ia Eu bg ksn daarbg trekenen op den stenn van den minister van binnenlandacbe zaken Cadebon die alseen uitmnnten fabrikant van verkiezirgen bekend ataat Het program van bet nieuwe kabinet zal wel in de atlereerate plaats een belangrgka wgxiging bevatten van de ataatknnde tot dna ver op Cuba gevolgd Generaal Woodford de gezant der Veraenigde Staten beeft de uota dar regeering te Waahington Waarin op het spoedig beëindlgeo van den strijd op het oproarige eiland wordt aangedrongen gialeren asn den nienwen minister van buiienlaodicbe zaken overhandigd Doch reeds voordat dit gekchiedde bad Sagasta zich over de Cubaan cbe qnaeatie uitgesproken Hu heelt blgkbaar de gelegeuheid daartoe gezocht om bet verwgt te ontgaan onder den inv oed der Vereenigde Staten gehandeld te bebben Ook de nienwe minister van koloniïEo Moret j Prenderga t een der gewichticbate personen in dit kabinet beeft zich reede bij voorbaat over de Cubaanacbe qoaeatie oitgeaproken In eeo redevoering voor eenige weken te Saragosaa Robonden heeft hg lich verklaard voor bet verleenen vaa aotooomie aan Cuba met beboad der Spanoache aonvereiniteit Voor generaal Wejïor is in iadar g lt het oogeoblilt ao terugtreden aangebroken Znow Moret y Prendergaat als generaal Correa Morgen komt de Tweede Kamer te 11 uren bgeen Alsdan u atn de orde de concluaie vau bft versUg omtrent de verkiezing an dan heer Geert ema De commisaie etelt voor de heer Geertsema ab ondste der beide candidateo die gelgke otemmeu hebben toe ta hten Krachtens een aanvraag om uitlevering beeft de politie te Antwerpen gearresteerd een Nederlander verdacht an moord hier te lande gepleegd De man zon gisteren aan de Nederlaudscbe justitie worden otergegeren Voor eenigen tgd werd door den Raad der gemeente Hoogezaod geweigerd bet nieuw benoemde raadslid dr B W Siemeoa toe te laten op grond van art 24 dar gemeentewet Dr 8iemena i belast met da armenpraktyk en levert in die kwaliteit ook geneesmiddelen redenen waarom de Raad meende dat bivr de laatste alinea van art 24 van toepKüSing was Dr S kwam echter in beroep bg Ged Staten van Groningen welk college besliste dat vaa overtreding van dit ait geen sprake kon zyn dan nadat de b iLoemde zitting had genomen eo stelde appelant in t gelgk In de laatste vergadering werd de benoemde geïustalleerd In de a s vergadering op 8 Oct ii thans op de agenda geplaatst een voorstel tot toepaaaiug van art 26 der gemeentewat in welk art wordt bepaald dat by die in strgd handelt met att 24 in zgoe betrekking door den raad wordt geBchurat Men ziet met belangetellieg den afloop der saak tegemoet te meer daar van verachillende yden wordt beweerd dat in er cbitlende deelen van het land en mter apecisal in bet zuiden de doctoren ongehinderd leden van eeu gemeenteraad kunnen syn ELECTRUHOTOmSCBETANDBALSBANDJEli wiTTio loaroKiiao BU b t gebruik daarvan eachtedt bel linden krhgeu 4cr Klnderea ZMUKK UK niniürE nn 10 000 Gulden Men Bchrgft oi Brielle Bet be oek aan de eohoone doinatreek an Ooatvoocne was tn den afgeloopen zomer minder drnk dan verUden jaar Uioeg in de mnaud September het weer t aartoe misccbien bg zoj viel daarover toch in de maand Aaguatai niet te klagen En toch waa bet getal reemdelingen Toornamelgk Rotterdammers toen minder groot dan anders Ofschoon de watertocht van Rotterdam paar Brielle bg fraai warm wear bgtooder aangenaam is staat daartegenover dat de onkosten daarvan voor vele gezinnen te boog zgn Kon da directie der atoomhooteu eiodelgk beslnitm eiken dag t etonrkaartén tegen verminderden prgq verkrggbaar te stelteo wat nn alleen op Zoo en feestkagen geschiedt zoo zOQ bet bezoek toenemen e i ook de Brielsche atalhoudera zouden daarmede gebaat zgo Gelukkig is er na ooncurreatie te wachten want by het Ministerie van Waterstaat ia reeds een plan iu bewerking om t iBolement van Voorne en Putten op te heffen door een spoortv gv6rbinding an Brielle en Hellevoetaluis over S gkeni8Be en Rhoon m t Rotterdam Ulrectc SpoorwegvcrblDdlngen met GOUDA Wlnterdlenst 1897 98 AaDRevaogeD 1 Oclobcr TUd vaa Greeawlch M GOUDi ROTTIKDAM 10 88 1 18 10 04 10 11 10 18 10 88 10 84 8 8 80 8 61 9 68 6 88 5 51 14 7 81 7 65 8 08 8 09 8 18 8 86 6 86 8 48 8 67 4 69 18 86 f 18 48 18 55 1 68 4 4 16 KOITÏRDA M 0 O D D 1 10 19 11 85 11 50 19 87 10 88 10 88 10 48 10 49 4 66 6 08 6 08 6 18 5 86 8 60 9 10 9 H 9 89 9 54 lO li 11 18 11 80 10 09 7 85 6 40 8 41 7 60 6 90 lO 4 10 9 S8 9 47 lOaS 10 80 51 7 85 8 8 4 10 64 9 87 9 47 8 84 10 01 10 07 i lO 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 88 4 4 4 60 4 57 5 04 5 10 8 17 97 84 8 41 8 47 7 45 8 80 5 40 6 56 S 09 4 06 11 54 18 0 18 47 8 88 7 0 7 45 8 18 9 00 eODDlDEN HAAS SouiU ZüTuliviiMMo6rk p Ue Zoetenn 9r Z g aird Voorburg lUg S 7 W 80 9 15 9 88 10 14 U 15 18 18 19 98 1 87 8 46 4 49 5 95 5 54 8 U 7 847 68 P 88 8 8410 10 88 U S £ 11 7 48 8 48 18 40 8 04 10 18 t Z 7 68 8 61 f 18 51 8 18 10 81 r 8 07 9 08 1 05 8 88 10 88 tH 8 18 8 08 9 48 9 t4 10 44 11 45 18 48 1 10 8 05 4 15 6 16 6 56 8 881 8 04 8 84 9 9 88 10 88 11 6 11 44 Oefl HAAB GOUDi iHAge 6 48 7 80 7 48 8 8S 9 48 10 1111 87 19 881 85 8 44 8 40 4 06 4 38 6 80 8 18 7 18 7 66 9 88 10 08 Voorb 6 68 10 17 1 41 4 89 18 9 84 Z ZeKW 10 88 1 5 4 58 8 80 9 48 Z r M 17 10 48 8 08 5 04 8 89 9 69 lOmidA 8 88 7 48 8 18 9 08 10 1810 5411 67 18 60 8 17 8 144 08 4 88 5 15 8 60 7 48 8 88 10 1010 88 D TKICHT 8 ODO A UtneU 8 88 7 45 8 49 9 90 10 16 10 88 11 38 1 8 08 8 55 4 48 6 86 8 88 7 68 Woerden 58 8 08 10 88 11 55 4 1 7 18 ündeHter 7 07 8 14 10 48 4 84 Ooudt 7 88 8 87 9 88 9 68 10 68 11 10 18 11 1 89 8 40 4 37 5 80 8 07 7 89 8 88 O o l D i U T RICHT 8 84 7 58 8J1 9 07 10 19 10 57 19 00 19 58 8 80 11 14 4 87 8 10 11 88 8 45 8 88 9 0 9 89 10 61 11 46 18 88 1 96 8 08 10 84 10 64 9 07 10 089 98 19 88 9 49 10 84 8 17 4 88 8 06 65 8 86 10 17 10 85 7 10 10 84 8 84 8 84 7 18 8 48 10 41 8 60 6 08 4 7 89 8 69 11 18 11 19 A Te GOUDA bg C LUGBR Apotheker ilarkt an WOLFF t Co Wasthavaa 198 ABSIlEDAM eODDA 7 06 8 18 9 08 18 48 8 58 8 46 8 09 9 18 18 88 11 111848 8 68 4 41 8 S O V l A A U8TEHDAII Ooadk 4 87 91 9 48 10 67 18 10 4 11 itfltardu C 8l 8 18 9 81 10 80 1 8 IJ8 6 19 9 48 H 10 7 46 8 49 8 19 1 49 kMÊtnétm a 81 Ooiid 10 17 10 88 11 41 7 88 Habb o de sdresMDteo wel op de geTolgeo Tan huD toorflt l gelei Zy willen dfti be etokeu ran ipiritua uit melasse zooTeel inogetyk wordt Ufteogegaan Zy willen dos dat de MaikerraffiDaderyi n ern barer producieo niet tallen knuaan TPrkoopen de door beu rerlangde bescbermtug zoo das ▼ erleend worden ten koste ran de iuikerfabrikanten Maar er i qteer De granen waarTan zg apirftoi bereiden komen Rtootendeel zou niut gcbeel nit bet bni entand Da meUise door banna cuncurrenten gebroikt komt oote□d el en in de eerste plaats nit bat bioaeDlRnd Zij willen das bet buiteoluad bescberaieD ten koi te ran bet binoeotand En eindaiyk wat in m bet algemeen beter dat men spiritoi stookt uit mdlaise d i uit eene aadars ró wel wairdelooza grondstof of dat men spiritus maakt tan graoen dia zooTeel nottiger tot foeding fan maiiscb en dier kuunen worden aangewend Ons komt bet voor dat bet varzoek vao de Scbiedamsche Kamer ran Koopb ndel wel een aardige illustratie is an hetgeen ons te wachten zoo itaso wanneer elk bedrgf op bescberming kwam aandrioKi D ei bg zoodanigen aandrang steun by de rpgeering vond GelnkkiKt mogen wg wel neggen is by dejongsta Terkieziiigao duidelyk gebleken datde meerderheid Tan ons Tolk Tan protectieniet gediend is Hand De kantonrrobter te Groningen heeft vojnois wyzeode in eeu geding tusacben kerkToo den der Ned Herv gemeente aldaar ea den beer R y die weigerde kerkelgken boofdelykeo omalafi te betalen beslist dst iemand door den doop behoort tnt een kerkgenootscbep en dus Terplicbt is de lasten daarTan te d agen Êen borgerrechtelyke verplichting lengerol a laD eene handeling in de eer te lefeniweVea ondergaan en waaraan de Try wil an den Terbondene dos part noch deel had De 41 1 Groninger Warktiedan Tereeaiging heeft in hare jongste meaodttiykscbe vergadering besloten tot den officier ran jastitie aldaar bet valgende achrgTen te richten Wel Edel Geatr Heer Namens de Ag Groninger Werklieden vereeniKing Vooraitgaag zij ona doeU nemen wy de rryheid ons tot a te wenden met het toleeld maar dringend verzoek dit bet n moge bebsgen een scbryTeu tot ona te richten waarby u verklaart dat gg de orertaiging hebt erIcregen dat de heer H Heykeo8 ou7f n voorzitter volkomen onacholdig ia aan de bekende te Haren gepleeftdo gruweldaad Wg doen dat verzoek in bet belang der ereeuiging zalf maar vooral io het beianK van den ten onrechte VBrdachte opdat erecbyn nogachadow van achuld zelfs voor den minat ontwikkelde overbiyve Met gevoelens vin hoogachting enz Verder werd besloten f50 ait te loven aan hem d or wiena aaowgziog de eobuldige in bnudeu der justitie valt want zoolang de eobuldige niet is opgespoord cou meenden de leden der vereeniging bon ooriitter door lommige peraouen nog altgd worden verdacht Er werd teTeoB een commissie benoemd die een onderzoek tal inatellen De he er Teykeoa bg zgna aankomH ia de vergadering luid toegejuicht dankte voor de bigkea van deeiaemende Triendsohap In da gevangenis te Kandel Prniien werd de oipier doot eender gevairgenen doodgt alftgen Zgne vroow en dochter die op het hulpgeachreeaw van bet altobloffer kwamen toeaoellen werden doQr den woeateling ernstig verwoud Op het sterfbed bekend I w a md t SO 7 95 MoordMoht 7 88 Niguwerlreik 1 89 0 p Ua 7 4 BoHardim 7 7 65 lle miud i RottaidbB OijwlU Kie w k k llooidiMht aoili 8 36 8 49 8 49 9 68 9 06 6 68 8 08 8 11 0 19 8 86 9 80 15 8 98 4 46 4 55 5 04 6 11 6 17 aowU 6 80 XlJaw 8 85 Wo n6 4S UtTMkl 8 08 7 4 Jaren geleden werd op den jacbtopziener B ie Dolden een schot gelost dat hem zoo ivaair Terwondd dat hg voor dood evoudeji eo weggedragen werd Tegnn prschillenda iieraonen rezen Tfrmoedenf Ënke en Werden Toor oopig ia hechlenis genoueD De dader werd echter niet gevonden Than heeft zekeren E ie Twekkeloo op zija sterfbed Wekend de dader geweest te zgo Zg leven a s katten ea hooden z t men van meoaub n die bet volstrekt met met elkaar kunnen vtoden Dat katten en hnaden bet eohttr aoms wèl rena mei elkaar zgo kan mnn zien bg den winkelier Kok op den hoek van d u N Z Voorbnrgwal en Dirk an Hasseltsteeg te Amsterdam lo een nest liggen een bood en twee jongen waarmee bfol zoiterhjk vifr jonge katjes da moedermelk deeleo In het Weekblad voor Voorne en PotieB Overflakkee en Goedereede deelt mr H Pb de Kaoter te Haarlern med wetke plannea tot aanleg van Rtoomtramwegeo da tegenwoordige minis er van waterstaat beeft voor de ZuidHoHaodscbe eilanden Aao den minister bad de hoer de Kanter gevraa d of hg de plannen mocbt mededeelfQ en de minister bad daartegen geen beswaar De plannen komen volgens den heer De Kanter op b t volgende neer De Rotterdamache tramwegmaatachappg die ia de Uoekscbe Waard reeds de exploitatie beeft zal de exploitatie krggen van alle Ignen op de eilanden zoowel de Znid Holinodscbeala de Zfeuwscbe Eu vg Kullen met elkaar altmaken ééa geheel zóó dat door doelmatige inrichtingen der veificbiltende werken de eilanden allen an bun isolement zullen zyn verlost Voor Voorne en Putten ia de hjn getraceerd Brielle nanr t VooroBcbe Kaoeal bg Abbenbroek ooatwaarts naar Spgkenisse daar over de rivier t zg met een brag t zg met een atoompont eo dao via Rhoon naar een aanahiitiugapnnt kort bg bet btation IJasetmond Hellevoetalnie gaat of regelrecht langs bet kanaal door Voorne of met oen bocht over Oudenboorn naar het punt waar de BneUcbe Ign bet kanaal van Voorne paneert om daar zich met die Brielscbe Igp te nreenigen De minister zal am de Stat en Gen er aal vooratelleu de brng over het Vooroschekanaal bg Abbenbroek en da brug ot stoompont te Spijkeni88e te nemen voor rekeaiog van het Klakkee zal van Ooltgaaaplaat tok Onddorp van eene Ign worden voorzien tarwgl da overtocht van Middelharuia naar Hellevoetalnis door verandering van de haven te Middelharuia uog zal worden verbeterd Immers ligt bei in het voornamen van den minister dat de veerhoofdeu en stoombooten zoodanig worden ingericht dat geladen waggons daarop kannen worden vervoerd zoodat het voor landbouwproducten oo sefaadelyke overladen al worden voorkomen De mededeeliogen van den heer De Kanter hebban eenige aanvulling noodig De boofdlyn in da plannen van den minister loopt naar de N R Ct verneemt van Hellevoetaluis over Oudenboorn Zaidland Spykeniase Hoogvliet Poortngaal Charloi Hillealnia tot Rotterdam Verder l opt eene Ign an Oostvoorne over Briellef Zwartewaal Haenvliet Geervliet tot Spgkenisse Op Overflakkee en Goederefde loopt de Ign van Ooddorp over Goedereede Stellendan Dirksland Sommelsdgk Middelbarnis tot aan de buitenhivan van Middetharnia over Nieuwe Tonga en Oude Tonge op eeojgen afstand van den Bommel naar Ooltgeosplaat De overgang van Overflakkee en Goedereede naar Vooroe en Pjttmi heeft plaats door middel van een stoombootveer tassoheo de baitenhaMW van Middolbirnia en de ba en van Hellevoetsluia De Ign Gondawaard Piershil Nieiiw Baïerland OadBeierland zooala die in de vroegere aanvrage der Rotterdnmsche Tramw maatBohappy voorkwam ia in bet nieuwe plan gehandhaafd 1 84 11 11 18 18 11 81 11 86 11 49 11 88 1 61 18 88 D 9 88 9 47 10 18 6 10 7 61 8 88 8 86 10 15 Het rgk zan beha ve dat het de kosten der riviorovergangen voor zyne rekening neemt ia de aanlegkosten der tyden 7s bgdragen als renteloos vooraobot indien de provincie ij emn utcn en verdere belanghebbenden ook eeo i mioifter nu oorlog igsbMlUta lagMiUnileii 10 dao goaTorDoor TiD Cob En SagMia beeft UO zgo ioteriiewer medagedMld AI gvoerul Weyler ego UDtalftg oiat vreagt laU leD wg bem tenigroepeD Dit ie roor den eommudtot der troepeo op het eiland eeu riagerwgsiog die hem wel tot bei oemen ran zgn ODt Ug aaoleidiog aal geven Op den pertgdag der Dniteche aoeiaaldamo otateo ia oen loherp debat g TOerd orer een oude quaeatie de directie eo redactie rao bet Tooroaamite partijorgaao de Vorwart8 betreffeode Een Toorttel tan het lid Katien atein om de oitgare van dit blad dat een jaarlgkache vinat ran 90 000 mark opetert Toor rekening der partg te nemen werd rer worpen oa een oitroerige rede ran de Kgkadagledeo Aner en Bebel die wezen op het geraar nn bet atakeo der partyfondaen in induatrieeta oudernemiugeo waardoor xg gemakkelgk door de orerheid konden worden in bealag genomen an die aich daarom ook tegen da atiohting ao coöparatiere Terbraikarereenigiogeo rerklaardeu Ook een voorstel der Poleo 001 te bepairn dat de Poolache afgeraardigdfu voortaao bon landataal moetwn apreken werd rerworpen op grond dat men geen tialatrgd weoacbt ala in Ooateorgk Iu bet iaarrerslag wordt geconstateerd dat de partg ook in hel afgeloopen jaar vooruit gegaan ia Zy h ft een Buttit veroverd in deu landdag van Weimar en vier zetels in de vertegenwoordiging van Meiningen Van alle dgden wordt tcbter geklaagd over gebrek aan ntten voof rergaderingen DienUngevolge moest de mondelinge agitatie worduo beperkt maar das ta meer ia er propaganda gemaakt met escbriften Naar kortelgka reeds ia gemeld ia op den artgdag ook een leveodige strgd te wachten i ver de vraag of de socialisten al dan nit t lloD daelnemeo aan de verkiezingen v or den Prnisischeo Landdag In invloedrgke kringen der party doet zich namelgk bet atreveo gelden steun te terleeoen aao de burgerigke opp sitie partgeo iuzoodebsid aao de ondar Richters leiding staande vryziootge volkupartg t D einde deze in ataat te etallen met kracht 4iob te verzetten tegen reactiouaire re eeriogs6otwerpen e De aocisal democratiache partg beeft tot doseer ia t geheel niet deetgenomeo aao de verlieziogen voor deu Prnisischeo Landdag omdat ar tock geen kaoa van slageo wa bg bet daar Voor geldeode drieklasaeosfcelael Met het oog op do b Btaunde omitandigheden ael thans de inleider isn dit pont der agenda hat lid van ita Rgksdag Auer opkomen voor onvoorwaardelijke niHler ttiuoiag der candidaien van de yrüainnige volkapartg Eeoe tweede groep WBC woordloerders de afgeraardigden Liebknecht eo Singer zgo beveelt daarentegen aao bet vasthouden aan de t gaawootdige onthou ing eo het afwgzen van alk compromis met purgerlgke partgen £ eo tuaacheoatandpaot Uemeo Bebel en Eaotsky in die de ondersteuning tan de candidatan der burgarlgka oppositie willen vuatkooopen aso de voorwaarde at decen iiitdrukkelgk verklaren te willen opkomen voor het atgemeene gelgke kieirecht Ook voor den Laoddag Eene vierde groep eiodelgk verlangt dat eenige maodaten aan da flociaal democraten znllen worden afgestaan Het Italiaanacbe miniaterie di Budiui door door zgo tegenitaodera van alaafscbbeid door oopartgdigen van te groote toegetendbaid jettena het olericalisme beschnldigd begint een udere houdiog aan te uemeo Da premier hsaA den prefect aD Viceor aaagetchreveo dat bg de bgeeokomit van 26 katholieke vereenigiogen die ge amenlgk over verkieziogaqna atiea zouden beraadslagen moest verbieden Hg heeft vervolgena naar het blad van Zar daonelli veriekart verklaard dat bg met gestrengheid zou optreden tegen da katholieken die zich niet stipt bioneo da perkeu der wat hielden Tegelgk heeft de miniiter Prinetti aan des kardinaal Ferrari bisschop van Milian bet leeHwetsn der regeeriog betoigd dar da kathoUakau met politieke doeleinden gingen optreden en hem het vaste besluit van da regeeriog g 1 t i ta gaan Ier wol bg hem tevens in beusche termen sauried zgo gver of diao zgoer geesteiykheid ta m R B O L 2WE B Balsijde 40 Cts tot f4 0d per Meter zoowel Zwarte en gekleurde Bemneberg tHfOe van 33 cU tot Ê4SS per M Glad Gestreept Geruit Gewerkt Damast etc circa 240 vsrsch qnalilïiten en 2000 versch kleuren ns etc Wrtf vau port en rechten 88 STALEN per omgaande Dubbel tfort naar Zwitserland i laibjis ZijtleJabriekea ï ea L U ZURICH BDITENGEWONB SORTEBaiNG iMeuwe UASSKN ONTVANGEN A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA Telephoau Mo 31 Beurs van lotkrs 881 Vrkia 88 997 87 85 86V ivu 63 96 9 9 99 1 67 68 107 96 3S 100 9I 50 10 I 506 I lOt 48 1 100 I soo 138 867 86 il 7 OCÏOBEE EozaLiND Carl Ne 1 W S t duo ciito dito 8 dito duo tlito 3 HoNQiH Ojl G udl 1681 88 4 iTillE üsohrgvinp 1869 81 5 OoSTENRi OM iu ptpii r 1868 6 iiti in Iver 1868 6 fusTUOAL Obt m o upon 3 dito tiokcl 3 361 6 5 99 98 188 1007 80 8 l 118 i 104 800 389 lOO i 143 11 0 667 777 108 1118 auBLiKU 01 1 Biuneol 1 dito GiToni IStO 4 dito bil Rolhi 1889 4 duo bj Hopel8S 90 4 dito iu goud le n 1888 6 dito dito dito 1884 5 9PANJB Perp t sohuM 1881 4 Tuaiaij Gepr C nv eeu 1890 4 Geo lei nioR serie XK Gec lo mzg serie C ZulD A RiP ï obl 1899 S Mexico Übl Buil S 11 1890 VSNBZUSI Oil 4iral e i 1 81 AMWiaOiM O li nleu 1896 3 RoTTEsuiH SI d l ei 1894 3 Kbo N Afr Haiiile av luia I Armids i T li Mij Cutlili alen DiliMiiiiuoha pij tl li Am Hipotheokh p iD l r 4 Cult Mij iI r Vorateul hiuiI s Or HypolheeVb i aollir 8V Vuderlttiiiisi bo liank s kI NeJ M niIolmaatMb ilito N W k l ac Hyp b piiidlir i 11 tl Ilypotbeekb purnlbr SV Ur HjpUlieokb tlili 3Vi OoeTKNB Oo l H UK baok a ail Ebsl Hyp thniokba k anilb f AkieaxKA Rqut byi otb p ui lb 6 101 13V 16 Maxw I 1 l r Le i oert 6 NsD Holl lJ Spoor VI i aaiil Mg lot Riiil SI 3 w nau I iNie I lud Spouriregni aaiiil Ned Zuid t Spm land 6 dito dito dito tS3l dito i iTAUsSooorwl 1887 89 A Eob 3 Zuid IUI pnrniü A H obl 8 PoLïN V arBohaii V eoiion aaiiit 4 KvaL l r Hu p Mijnbl iVi Baltifho dito aand FaalowB dito aaud livang Dombr iia aaul 5 ICorak bAzow p kap obl 4 dito dito oblig 4 100 I O 189 1 101 I 69 lO i 15 18 107 75 100 88 57 V 1997 805 loJv 107 I 108 losy IK UO S 115 Amzbika ent P i Sp Mij o it 8 Cblo k ortli W pr 0 r aaml d to dilo VN L St I elor olil 7 Deiiiori Rio Gr Spm i ert v a Llliai is Central obl i goud 4 Loui8v VB8hrill Gert v aand Mexico V Spiv Mij loby 6 Mita Kansas v 4pol pr f aand N York iita8io West aand dito l euti Ohio oblig 6 Oragnn alif Ufayp io goud 81 Paul Minn k Manil obl 7 Un l ao l loofdliJD oblig 6 dito dito l iiie Col luhyp O 5 I ANiOA Cao South ert v aand Vs C RalU ïNa loh d c O Amstord Omnibus Mij aand Botleld Tramaeg Mnati aand Ned Stad Amslerdam aand 3 Slad Uolterdiiui aan 3 BZLOIE Slad Anlserpen 18 7 2 Stad Itruaael 1886 2 HONO Tboia Uegullr JDselUeh I OoBlENS Staatal ening 1860 S K K Oost B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 18 8 N n Ver Bei 355 Staats loterij 6e tlaass Traiking van Doo lerJag 7 Ooiober No 14807 8000 No 9981 9507 US31 14 98 en 16936 ieder 1000 No 1087 18S4 6 15 1O706 13396 16987 17 816 18694 90843 en 90 80 ieder 400 No 7614 9374 14681 7 co 19469 leikr 00 No 916 1381 1076 1193 1964 1961 4943 7669 9856 12979 11858 16307 16 99 18119 19085 19888 en 19896 ieder 100 Prijzen van 70 41 8810 4748 73Ï6 1080 13488 16904 1 461 S 8406 49110 7 4 10606 8987 16997 18473 1 8 9419 6043 7686 10745 12910 159S8 18709 397 8445 6231 7791 10810 18224 18169 18719 368 9476 6285 7781 108 8 18853 16194 18797 488 9688 6890 7989 11062 1SS43 lOiS 18788 678 9643 1430 8078 11093 13969 lt3U 18834 ga7 2715 5475 S119 11184 18SS6 16433 18926 710 3763 t531 8182 11174 13444 16449 lOnul 793 3833 5565 8879 11203 130 4 10678 19196 101 2868 5678 8436 11105 13678 1 8 1 199 0 1096 8083 6689 8480 11348 18739 18780 l943f 1091 8911 5699 8580 11868 18751 18889 19673 1139 3379 9166 9074 11303 18888 1 8 6 19983 1130 8888 8039 1090 11819 1886 17157 30034 U4S 8487 807 9154 11440 14011 17245 3 080 1188 3887 338 9196 11469 14181 17855 90044 1194 3831 398 9344 11698 14333 17498 30088 1386 8838 f308 3JS7 1363 3903 1884 3981 1430 3963 1538 4000 1640 4016 1869 4331 1678 4837 1966 4488 1999 4598 073 4617 9148 4780 8168 4784 6333 9385 6 65 ii37t 6378 9438 6390 9 86 8563 866 6593 9946 6627 loOSO 6681 10066 7H 10076 674110106 6793 10345 6900 10830 7098 10534 7196 1 836 14843 11 1 14576 11774 14883 11943 14730 13138 14831 18176 14860 13191 14870 1 196 16198 I33S7 161S183J 16178 18417 15385 13470 15836 13477 16837 17610 90097 17707 90108 17844 301417883 S01S8 17918 30203 17839 20376 17966 30599 17974 30621 18056 30764 18185 20770 18273 20771 18886 308 7 18339 30897 e KlaaK Ue Lijit No Sfo ui 13360 met 70 No 6U7 9167 mei 70 No 18337 m z oiel HAR TBBBlCaT EN Qoada r Oolober 1897 De aaurofr vso granen warün hedsa meer dan voldoende aio gavolg hiarsan wal dal er eeo llaiiwau steamiag heerachlg Tarnei Jarige Zoouw 8 6 ii 8 60 Nieuivedito 8 4 8 40 Mindere dilo 7 O i 7 S0 Afwgkends 1 t 7 40 Polder 7 76a 8 l Z Rogge 1 6 80 a 6 76 Polder 6 a 62f bnilenlandKhe per 70 kilogram k f OarKi Winter 4 60 4 5 Zomer 4 40 1 4 7i Chevallier f 7S k 6 60 Haver per heet 8 90 a 3 60 per 100 kilo 8 75 i 7 2 lleuoopsaiM lorandsoh 6 10 a 7 BuitenUedKhe 5 78 a 6 ICana riezaad 6 60 i 7 Karweiaaad è per 60 Kilo Kooliaad niau 10 60 a 10 71 Krwien tookerwten 7 75 k 8 50 Niet kokende f 6 50 a 6 76 Buitenlandsohe voererwlen par 80 Kilo 4 80 a S Booiien Bruine boenen 8 60 a 9 5 1 Wilte booneu 10 1 10 50 Duiveuboouen 1 Paardenboooen a Mai por 100 Kiloi Bonte Auerikaaasobe f 4 30 ü 4 B0 Cinquantine 8 76 a Poxanian i Inlaudwhe mealing k 1 Vebuukt Melkvee vadelüke aanvost handel en priJEon flauw Veile varkeos redül aanvoer han del vlu g 19 ü 22 ol per half KG Biggen voor J Engeland redal aanvoer handel vlug 18 a 19 et p r half KG Magere biggen üoeila aanvoer handel vrij wel ƒ 0 9 ïi 1 40 per eek Vette nkapen groote aanvoer handel Hauw 10 a 20 Zuig Lammeren red aanvoer handel vlug i Nuchtere kalven redelgk aanvoer handel natig 4 a 8 Fojlkalveron 7 il l4 Graskalveren groote aanvoer baudat llaow ƒ S0 i 48 Aangevoerd 113 partijen kaas Handel Mur vlug Ie qual 27 il 30 9e qual 24 a 36 Zwaardore 81 i 38 NoonlHollandaohe i wordt betaald aan hem die bewyien kan dat de by mg ter itizage liggende getuiff schriften der ultstekeude resultaten van Je t lectromotorisebe T n ihalsban4jes niet echt zyn MU Me lette op den naam I mn den Fabrikant UOBEBT HOhTl M Wordt franco toegeconden alleen na ontvanget Tan posts el ad 9S cent door itOBi HTIIOLTZ KUineg a Wedeyvwkooper gevraagd Boter weinig aanvoer handel vlug Gofbolar 1 30 a 1 40 Woibotor 1 10 è 1 80 p Kilo BurgerlUlie Stand GBBOKEN 4 Ocl Neellje ondera B J van der Velden en L Binee OËBUWD 6 Oct J Boer en J van Hatlem P Stoolbart en O Bnglelaor ReeuwUk GEBOREN Johanoes Aotonius ouders A Schoonderwoerd eo H M Burger Stol Wijk GEBOREN U Sept Adrians Maggelije ouders A Kraaienbrink en D A Natzgl L23 Elisaheib ouders F Bogaard en A Verboet I OVERLEDEN 12 8 pt J van Vlegmen 6 w C Noordargranf 20 j ONDERTROUWD U C L kkerkerker Ie Baascbop 23 j en C Oraveland 28 j GEHUWD A t Hoen en P Oudenes aRANDS HAOASINB D Frintemps NO UVEAUT ÉS WIJ versoekea do Mincfi ilie ons geHlu treerd modo txltiutii uor hut Wlntaraal EO n noch mot Hitvaiiffftn liobben dK te willen aanvratttin ann I JULES JALUZOTeC rirta Hetzelve wordt ilan oruffaand gratie en franoo toeKezonden BestelUnKen van if fi ancs vrU van alle kost n aan liui met 5 vorhoofrlnf léiipMIÜt luiiUir 11 ImUul I B ADVERTENTIEN Naar aanleiding van een scbrgven in de Maasbodes ovargenomeu door de vTelegraafc verklaart undergeteekende volstrekt geen belofte gedaan en ook niet geweten ta hebban dat de heer Hoogendgk door da centrale A R kieivereeniging als candidaat voor de prov staten was gesteld redenen waarom bg bg deze voor de caodidatnor tegenover den heer Hoogendgk bedankt Wat vardar da Maasbode mededeelt aangaande zgne richting daarover acht hg het onnoodig zich ta verantwoorden daar hg nimmer tot aana partij heeft behoord P de raadt Wnf la ila besU lawritvliig tafea Jioht Wm Bfceumaliat Leulsepgaen tortoio fc a7 Aiil r PaiB Expeller V ksaathMMlMiaasateweulatefea Uoor ziekte ter overname aangeboden een net Hotel Café Eestaurant Ylt saast tas staada la leder haisgeaU annei PKOBVLOKAAL eer goasUg gelegen in de onmiddelgka nabghaid ttUutiê Pr BO a t 76 OMl ea f Va de Owké Veorliudaa la 4a aMSste Apothekaa s bv F iJKickter Oa te goUwdam ipoor en Haagtehe b §ek het Huis hevat 15 Logeerkamers 2 Zolderkamers Kanken Bergplaatsen groot Café benerans afzonderlgk Proeflolaial Brieven echter niet van taHchenpenonan fr onder motto H6tel aan MEEUSBEN a adTertantia bnrael dm Bug