Goudsche Courant, vrijdag 8 oktober 1897

No 7397 Zaterdag 9 October J897 36s e Jaargang I ONINKLUKE fiOüMHE COERAM Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k s met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs per drie maanden is 1 25 franco pf r post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nonuners VIJF CENTEN ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Öisdiu Brak na A BBINKMAit k iSOON KoninkHJIte Maehinale PabHek DG HUNIQBLOeMc v u II V van Schaik Co pvestigii t Oravenhaye Heppteratraat X en X9 Babg de Begentesselasu T n Z M den KONING t n BELGIË Indien yljhoetittl nebtnilit de sllerwef e bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBdrst Honig Eltract 35 E3i iIjft l TTH E KLA00N8 tt 40 Cts ro Cts en I rkragbaar hg Firma WOLKK Si Co Westhaven t99 Houdt E H ï4 MILD Veerstal B 126 t Uouda A BOUMAN MmrdredU C UATELAND Soi rop B ï WIJK OudtlMlrr M KOLKMAN Waddmmten PEANSCHE STOOMVEEVERIJ Oli iiil$ch WasscherIJ VAN H OPPEKIIFJiMIJt 19 liruUkade UoUerdam 0 breveUH rd door Z M den Koning dor Belgen Hoofddepét voor GOUDA de Heer J VAN OS Az dpeoUUteit voor het toornen en verven van alle Heerenen OameBgarderoben alsook alle Kindergoederen Bpeoiale inrichting voor het itoom n vaa pluche mantels veeren bont enz Oordynen tafelkleeden enx worden naar de Nieuwste en laatste methode geverfd Alle goedereu hetz geitoomd oi geverfd worden onschsdel k voor de gesondheid en volgens staal bewerkt TANDAUTS E CASSrïO van 10 tot O uur kakalve ZONDAGS e WOENSDAGS voormiddag Turfmarkt 171 uouda r KOMNM UKr SriMIMVl UVI KU v iirmiM lil w vssriiiBM Agentuur by de Firma Wed BOSMAÜ tHJouda m r P DIKK OODB 2r SCHIEDAMMER GEITEVEE Merkt NIGHTCAP Verkrijgbaar by M PEETERS Jz N B Als bewijs ran trahtheid ia oacbet en kurk sUeds voorziau van dan naam lttr Firma P BOPPK Ken ware Schal voor de ongelukkige elachtoffere der Zeltbevlekking Onanie en gehe me ntUpat tingen is Ket beroemde werk Z Dr Retau s KLFitlAVAKIi G Hollaudsche uitgave met 27 ofb Fr S 2 gulden leder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeagd Igdt moet het lez n de oprechte leering die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bediug ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland IBEKROONDUaTGOÜÜEN MKDAILLB KRAEPEIIEN HOLM S Quiiia Laroche Bil Slaalli iKleiuieduiiiaLaiorlit is de meeat krachtige en verHterh ende KINAWIJN Aanbevolen door tal van binnenea buitenlandsche Oeneesheerea Verkryghaar in flesschen i ƒ I 90 en 1 00 ClGAREnEN TEGEN ASTHMA De inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den lyder aan Aüthma terstond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel h Moettt Qü Verkoiidheli1 op o BeTid ea verzachtend Prys per fleschje 20 Cent Kh ëpklibk HoLM liofleverancierB Ceist Dtfftót te Gouda by den Heer A H TEEPE Apotheker en by de meeete Apothekers en Drogiaten verkryghaar JUiniek en Polikliniek OHHTKTUIK m UÏÏKM KlVO IMUm voor Siireeknren dageljjks van 13 2 u Gratis Spreekuren Maandag Woensdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ir A e Vl Qtnetsheer Direeleur JefleriBii i orit ryK jong Of oad doof OM M a o nikkel Zakipfthrbftnk elk opefg ii MtrdiKO wyw l luat tot Poor de aïnryke Inriobtlnc dwer Bp r bknk kan men w l kwarljei Inwenien mitftr het old nlat Piys15cEiils wetr uitnemen alv rena fl 10 porto eïtra byeen geipwud Ryn daar eerit MladAn deipeurbaiik eicli aiitrm tiaob van rU r pent Naiedeie InwerpitiB Kltiit aieli de aimarbank iitomiitiarli on geelt iegfilykortyd duidelykhHÜnic worpen Led mg aM N geledigd te yii ia do B B rCank teer eeiivuudth weBr t Rtuiten en weWt op nieuw de luat tot Hpuren Veraendlüg tog remht ot voormtb VorzciiUliilis Mcikiir foniniftiullt MhMscIi BiliKUrtu o Anttirdim EEMBIFOTTAHTBEE Heil wurdt verzocht op t lEKK te letten UIT HRT MaUAZIJN T N Ma KAVENSWAAYZüNEX OORINOHSBA Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van y twee en een half en een Neil oni met vermelding van Nommer en Frys voorzien van nevenataand iMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering vap geaarde orders aanbevelende J BREKBAAHT LZ EENIG DEPOT dwfijnsto HaagecheBegcbnit fltk H t g onseludelykftt lo Sm mftkkelykste poetsmlddel voor Ueeru B voofAl dames en Klndertclwenwtrk U de Appretuur van C M MHnw 4 Co V BerUi Beuth Str 14 Miq l ttiHoeil JilvQp naam en f bri kimerlt Vartryilavky ttearta Wliik laraJiiuM m rt tiMlialfa ira WirMMi Mi BM railDHltBv V aardMiM AraliNi Te huur ofte koop aangeboden om tetslond te aanvaarden Een praclitig net irLgrericlit HEERE HUIS mei TON staande aan den KAITENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een jfroot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerioiht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Het groote aantal zenuwkwalen van xenpfboofdpiJn f tot de votrafguoda kentcekeneD vu apsplexla h rM baro rU tM tntMMMB nog ataeda aite middelen doot de medlache wetMBchap aancevand Kant aan den atrawaB tïÜ koirt da eer toe dat eIJ door bet gebruik maken van den senvoodigaten weg aaaielUk lanan da hwL twa pbyalologliche ontdekking gedaan beeft die na banderde ptoefoemlngen tfaant over da gahadlawarald verbreldls en terwijl zif Ui watenachappelljke knagen de boogste balaDgataUlng wekt tavau aaoa waldaad blijkt te sljn voor da aan zenuwkwalen lijdende menaölilield Deze geneeiwiyxa la nitcar dan door dan geweaen Offloler vaa Gezondhelt Dr £ oman Weiaamann t Vilahofon en baruat op da on darvindtng opgedaan in eeaa W jarlga praktijk Door waaaehlns van h t li oM OBaMal per das worden dasrloagoaeUkte aUffon door da hald onBilddcIlUk Mm k aeaavr CMtel medesedeeld Het dan geneaewijEe werden werkelijk sctiittereade raaoltatan vatikMCM n slj naakt aooveel opgang dat van een door den uitvinder geiohreven warkja OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE kare voorkoming en genezing binnen korUn tl dreeda de Sledrak verschenen ia Uit boekje bevat niet aIle avorliatgrMta po hek vfretHanbare verklaringen omtrent het wezpn dor nietiwere therapie au 4a daaniuida lelfl m wanhopige ijevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin weteniohapnelljke verbiindeliugeu aitde uirdisehe binden dieaan deze genepswijze gawljd eUui oomedo afcohrlft vaa lal van gRtult Hchtiftei van hooggeplaatste genaeHhundigen onder welke P aiaiira mad dr nraraaaar aan du pDlyklinlBli ta Panji fue Rounamont 10 STaIngreber med dr praktliaarand gaaaaahaar aaa hat lu aakilnnlgen geatlcht deChannlon Sanltatirath Or Cohn taStetlln droMmann mad Ir arrond aria UJHhKaaaai Dr f Foraitler geneettieer dlreoteur van fiat hoapltaai la Agen Qahalnrath Dr Se ha Mag luataal aHtaeFala Bad Emi Daraea med dr oeniaihaer ilirtotour dor galvana Iharageutlaohe Inrlohöng voer laauwttldare M Parijl raa BI Honor 334 Conaut von Aiohenbaolt med dr la Derru Dr Buibaoh arrend arta da Zlrknlti Obaratakiaril Jachl med dr ta Weenan Dr C Songaval ta La Farrltra Eure lid vaa dan CenieH Canlraf d hygllat t de 8anli in Franlirl k en vete andereu Aan allen wier senuwseatel meer of minder aMig edaan la of cOKcnKaaade KenuwnclitlElield lyden waarvan dekentoekeneu ïijn ohronliohe hoordpijn migraine aoMa kaardplln bloedandrang araala prikkalkaarkeld gejaagdheid lapelaoakeld iiohamatllke onruit en enbahagalijka ta tand verder alle zieken die door beroerte getroffen werden en nog lijden aaa de f avolgen dawraa zooals verlammiagan anvarmogan tat iprekan iwara tongval moeialljk iliklian atijfkold dar uwriohlan mat waortdarende pijn plaalaalllke iwakta veriwekklng van gahaugan enz en tij die reeda onder genaeakniidlfa behandeling aewecat zijn maar door de bekende middelen ala ontbondingaan aa ko dwatarkniu wrijven elettriaooren atoomlooi of zeebadei een genezing of laniflng hunner kwaal gevondan beblen en ti n alotte 7lJ dia vreea aev o el en voor beroerte aBdautoe raden bebben wegana veracbij elen ala ilek taahoudand angatlg vealaa vardoovlng la kat hoafH heefdaija mtt alseUgl lllkkarlngan fln denker worden voor da oogan drukkende pijn ondar ftet voarkoaH aablag In da ooran hat Vo van krlahellni In an het alapen van handen en voelen aan al daze dria oatacorilB van nawltldera ala ook aan loaga meltiea lijdende aan bfeekiyoht en kraohtelooihaid ook as gaaond talfa aaa Jongt perionan dia vaal at bel hoofd werken ca geeittelijke reactie willen voaritoaiaB wordt diingeBd aan geraden zich het boven vermelde werkje aan te echaffen hetwelk op aanvrage k zonden wordt door Anieterdnoi door H I KBAH Vo Heiligeweg ti Botterdnin F E vnn SANTBN KOI FP Apothekir Korte Hoofete LVtrceht I OBKV A PORTOW Ondegracht blJ de Qaardbmg F ïll üp de longata bygleDnlHch medloinHle teutoeniitelling Ir de l r Weiaaaaann SDha Qeneaa wijae door da Hadtanhe JarlJ net de Xliverem nedaAle bakreead XLIe Jaarg anff van DE BAZAR Dames Modegids hevaltendo DAMESen K I N D E R MO D ES benevens ïUNDWEaKPArRONEN vr IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN NOMMER In ieder n tekët aiwarte if len m0dekroniek feutUetOH enz chz lo Uitgave xondor gekl pUteu mat S Biiijpatr on 3 groote geknlpie patr Par U ors ƒ IM p poat 1 4B 2 y ala do Ie uitg mat daarenboven Ö gekleurde plalen 1 76 l ftO Ie l2gskl pUn 1 büz gekD p mfaet6ano V 8 50 a iM i f Il Su bij hal 8a no 1 geka patr u kt Ui l e uümre au ÖEBE BÏUNrTB AN Ie j Ora anbago Wngeintraat 100 lOB eon gekleurd traaie handwarkpatroon 3 3 20 PBOEFNIMMER EN PROSPECTO ALOl vïSiÏÏSiS Patent H Stollen Dii tliiti rnt ilsciit r ilitu FiUialiui 1 er tjrtuMtr Ei t Uft JJliJ imtn falfiil H mollen vrmt la ialsu iti lUtiKtirl Irouitrln UlllUlCi Tüfarni I uhleotnm werfhloiteii iitiiahmmnii ii s gtbtn Mui knijft daher niere Hte ii Ki liar eii H Sfor uur ton UM dlract utltr in Klalitn tusHhtmilur ei m Arm unaêr PItktt fait nebatuUtuiiit M ia j f 1 = PnUUttm uiti ZtauniMe tt umf f I Gebri StoUwerck s Chocolade en Cacao m mm TkBlmtóg door de nieuwste uitTmdingen op maohiniuil gebied verbeterd tkbrloatle uu uitaloitnid gebruik van fyn en fijnste gronrtstotTen piranilepioi lan verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao oen lumbevelenswiardig fnbriltaat oauwlieiirig beantwoordende aou den Inhood der lesp IStik tten Dl ma beiiaalde 27 Brevets als Hoflereraacler 44 Eere Diploma 8 gouden enz Medailles een bewys an uitainntend fljn febriliaiit Keeds 1874 schreef de Accademie national lie Paria Kous vaai diaeniaai qna HvdaUIe d r prevlisFe eIwMe sn oonakMntlon a Totr xoellenttt fabrioatlOQ de Gbooolat bonbons varies eto sta t fabrikaat is verkrijgbaar bü U H Confiseurs Banketbakker enz nl GenersalTertegeDvroordiger voor Nederland Jaliu Hatteaslodt Amsterdam Kalverstraat 103 BINNENLAND ÜOUDA 8 October 1897 Voor de feeateo by gelegenheid der inbaldiXioff Onzer geliefde Koningin op 81 AuKuato i 1898 werd door de eeitcouiaiiaiiie te Wuldiogsveen ongefeer f 300 opgebsald Vele i gemeen tenaren wurouder de meest gegoeden ateldeo Jian ioteekeoiog echter nog eenigen tgd nit van han ingenomenheid met de beetunde plannen is de eoainaiasie evenwel ten zeerste overtuigd Voor ene pUttelaodsgemeente hrlooft het bestaande plan zeer veel Qiiteren bad de arbeidar L P werkzaam op de scbeepawerf van da heeren C v d G te Krimpen aan den IJirl bet ougelak van een stelling van een in aanbouw zyod acbip ke vallen Inwendig awaar gekneusd en met een gat in bet boofd werd hy eaar zyne woning gebracht Heden 8 October is bet 25 jaar gelode dat proi C P Tiele beooemd werd tot hoogteeraar aan bet Bemonïtrantacb seminarie De fonrier R van bet 4e raiment infanterie in garoiaoen ta Laidvo verdacht van verdoietaHog van equipemeuteatakkeo en te dier zak in voorarreat gesteld is eergisteren opgebeim ainnige wyze oit de arrastaolenkamer en nit de kazerue verdwenen Tot dasferre is men den voortvlucbtige niet op bet spoor L C Op 30 September 1897 werd door een be ambte der bavenpotilie te sGravenhage op d spoorbrug by de viaduct over de Trekv ieteer man waargenomen op betzelfde oogenblik dal b i epn plomp in t water hoorde De maii ivrwgderde zich daarna In bet water zag bi een voorwerp dat bij opgeviacbt beeft Het bleek te zgn een langwerpig vierkant valies met een brnin lederen baudrat Het is tent 50 htMd 30 en boog 30 c M Het valies iê veriaardigd van licht bruiu vtecbtweik vooriien van broiu lederen randen een koprren stut au op het d kaf l staan op een ittakje bruin Ieder ds lottera daitetbe karakters G W v W Van binnen bevat zy aan de zgkaotun twee kleppen en vier licht geel lederen riemen Du voering bestaat uit loodea wit gestreept linnen Op een etiquot staat vermeld aFlenry 18 Boe dea petits champs fabricaot d articlea de voyage i de campemeut a Het valies dat van achteren Openeeaoedon wa havntin fiieta Hntondarzoek FEVILLETOK LANGS EIGEN WEG hifi i kkig g l daolit ik aaa ja lawjtomu an lo n je n half j ir geledea oor F l WuJer dko ik a gebeohthaid b j io aKh p mija li fda w rd Jm V f l l l il S ik O leigt 1 oeger J Den dieD t t be jKd looh waren v Trwrndeo go orden n 1 P ke P Im t rbinderen kon bad hij ha rhanT W Vr A Ji t k r sd nP i fonkatad t Zd K E it d n 1 de Km ik lata maar rao bü on ri J l ik hier aan bni J nl V l lt Hab ik anlale Iu t j j ij Jblan t b ra anP iflM k t i j hoofd wat Ijö a a j aan de spoorwpgntatiooa ioge teld bracht aan bet licht 4dt aaa t Ilüllaudsche station lermist werd een colli Omtrent denaard daarvai eo den afzender koo men geen inlichtingen Reven De plaats van afzending wai Rotterdam Ëtin reclame kwam cot bedeu niet Jn D Commissaris ran politie dar 2de afdeeliug tr aGrtvenbage verzoekt iolicbtiogen omtrent den ufseoder eaz Omtrent de werkstaking ooderde b iwerk rs te AniaterdaDB versaemt bet Bbdc nog bel volgende f n der patroons bad aan de Heiwerkers vereeoiging voorgesteld dat bij by zyn colle ga s zen aapdringeo op eene regairng waarb de tbaos b oaoen werken door de heiwerkerop bet ooda loon zouden worden afgemaakt u voor de nieuwe werken een booger looi zou worden bedoogen Dit voorstul werd eobter door de Heiwerkera vereuoigiog verworpen zoadat het ook niet igedtian aan de andere patroons Een ontvlocht verpleegde nit Veenboizei werd gisteren door de marechaussee van Hoo geveen afgehaald van Zwindereo waarheen h door de marecbaossee van Nieow Amsterdani op transport na Veenhuizen va gebraobt In bet arrestantentokaal ta Hoogeveeo verzocht de man Jaeob Sliepen gebeeten dan brigadiet commandant Planting te spreken Aan dezi vertelde bp dat fay in het jaar 1893 wiM siroopeode iu het Vlodroper boich in Limburp naby de Pruisische grens teiwyl bg sterkerj drank had gebrai t met een achterlaad dabbellüops geladen jachtgeweer den jachtopzieoei Gerhard Hompes die zyo geweer opeischte ei hem proces ver baal aanzegde beeft neergeschoten daarna op de vlucht is gfgaan en zyn geweei beeft weggeworpen Op de kermiB te Deventer Sliepou werd kermiareiziger po hardlooper boorde h h dat Hompes was overledenHompes was met een nicht van hem getroowdeo daardoor viel bet vermoeden nie op bem IVn slotte was Sliepen in Veenhuizeu beland maar by bad rust noch duur n nacht 7ag bü den vermoorden man voor zicb flij wat daarom ook Veenboizen ontvlucht en weuichte thans zyn gemoed te ontlasten en de verdiende atraf te ondergaan Gisteravond voor de officier ao justitie te Assen gebracht vertelde de man betzelfde H is bedeu in plaats van naar Veeohnizen naar Roermond overgebracht eo ter beschikking van den offi ier van justitie ajdaar geatald Aii Cl Al pratende bad ze haar buDilen uit de zgne getrokken en was een paar passea achteruit gegaan f Wat weet je van rnü P herbaalde ze lacbt W I O je l ent goed en Uuf dat tveet ik de Cile zooaU je vroeger waart f Gflloof je werkel k dat ik niets veranderd ben on met de onbezorgdheid van eon kind het heden geniet zonder ooit ovor lata na te deuken P Vindt je goed en lief voldoende voor de vrouw mat wie jÜ het leren wilt deelen steun genoeg om de teleurstslliugen te dragen kracht genoeg om samen te werken te striiden te atreveu naar een aohoondoelP Wat weet ja van mijn wenschen en hopen wat van m jn levensopvatÜDg F Is harniome in t groota zoowel als in t kleine niet noodig om gelukkig te zijnP Hoe kou ik vermoeden dat zulks gedaofaten je bezig hielden hoe kon ik weten P tfÜat we vreemden zijn geworden niet waar f je voelt nu zelf wel koe waar hel woord ii dat je zoo ergert Wie had gedacht rorvofgde hij dat de vrooIgks levenslustige Cile d onvermoeidtf balbezoekster de ontwerpster van zoo menig feestje do eerste om te genieten de onbezorgde Ifbende Cde het leven door een loupe zou bekijken om t te ontleden zooftla zy haar bloemen doet P Wel wel wat een orst ie Waobt ik zal je en dito leveren Wie had gedacht dat de gevierde Walter de president van de rgelub de secretaris van de roelvereeuiging de held van da matkerade feesten de vriend b uitnemendheid de helper iu den nood voor alle itudaatsn die te veel geld ver Ta Amsterdaai is de aangekondigde protrstmeeting gehon en tegeu de gevangeiilioiidiog der gebroeders Hoogerbui Als iprekera trad n op da hoofdonderwyxer M Valk vau Loo idniaen dia eene brocbure over de zaak geacbreven beeft de heer K Ddmela Nienwauhois di Klein van Ueetgum da beer L M ÜeermaDs e a D volgend motie werd ten slotte eaagenomeo De vergadering eni keurt de wy e af waarop bet proces tegen de gebr Hoogerhoia is gevoerd is van meening dat de wettige en overtoigeode bewyzeu voor ban scboldigverklariog ontbreken en aobt die dus onrechtvaardig en oogemotiveerd en spreekt als haar overtalgiog oit dat de iovryboidstelling der drie gsdetineerdsn ii een einob van menacbe liikhaid en recht c De moeite vso menige buisvroow voor hare inmaAkflesscbei wordt s winters vaak vur gdeld door de scbimmel Hoe ii die icbimmel daar gekomen Vanwaar eten we niet maar wel 4at zij er is en dat ze delvruohteo ongeaietbur maakt Zeker zyn de flusscheo n wi luchtdicht f geweest Hoe daarvoor te zorgen Hiertoe worden de fletscben vooraf gedompeld in kokend beet water daarna aan den rand met in water opgelost gummi arabicom bsskrekan en onmiddellyk met perkameutpapier gMlotVo bieraa alle gedroogd zyode woidl ook bet afsluitende papier toit gummi Iwstrekeo liefst meer dan eenmaal waardoor een doD laagje over bat papier komt Voor lucht afsluiting is dit een beproefd middel De Veldpost Het O M by de rechtbank te Amiterdaoi eisobte tegen 7 gedetineerden in de ceDnlair gevangenii aan den Amstelreenscben weg aldaar wegens bet verbryzelen van de ruiten in buD cellen op IG Aug jl by het opstootje over de klachten van slecht voedsel teiren hunner 6 en legeu don zevende zekeren Verlf e die gerorpenbad yvolhouden jongensc 9 maaaden gevangenisstraf Da uitspraak geschiedde na een schorsing van de zitting In dien zio dat Verlee veroordeeld werd tot G maanden de overigen tot 3 iDaao4 n fievaogeuisatraf Giitereo middag raakte te Amsterdam het rgtaig waarin en pa asogeteekend jong paartje zat in den O Z Voorburgwal Ie water Hel paard was bepaald wat schrikacbt g geweest TOrtakerden enkele ooggetuigen en de koetsier had bet misschien eeo tik me JQde zweep gegeven gevenD brnJffnm zb ï ffelukkiff het ongeluk teerd hadden de goede hartel ke Walter ooit zou dwaaa zou sijn lo den blinde een vrouw te kiezen en sleb te verwonderen dat een jong meisje vau den tegenwoordigen l d nog aan wat anders dan aan eea baltoilet denkt Die speech ii van deielfdo kracht ala die van jou maar geen van beiden bewijzen dat ik ongelijk heb We zyn vreemden voor elkaar geworden daar belpt nieis aan rDaar ben je blij om geloof ik f lA knikte en koek hem ipoitend aso We kunuen elkaar leeraa kennefi rorvolgda h j Dat kan Wil jeP vroeg hy verheugd en kaar de hand biedend Ik wil je wel een hand geven msar met all een belofte om je te leeren kennen Ik dank met aan een amour eau verloving een buwel k ik denk aan heel wat aaderi en dat zal ik Je vertellen Ik heb werkelijk het teven dat wil zeggea bat kleine stukje dat ik hier heb door de loepe bekeken en t it wel aardig in zgn aoorr maar het soort bevalt me niet Ik hab oen stukje vroolyk nieisduend leven gezien en nu wil ik brproerec hoe een werkend zorgvol Dioeielgk eoort me bevalt Ik il een werkkring Eoekeo en me onder vreemde menschen bewegen In plaats van faestjea ie organiseereo wil ik werken on mijn brood te verdienen f Hf je vader van die plann n I iW mwt ze nog niet maar ik beo overtuigd dat f a dk jiAdkeurt ffHekany aat niet p Zoo dwaas tal fagnietzQD M ala ik er iets aaa doen kan lal hg nooit zijn 4 s mmiug geven Ik wil er met hem over tpre aankomeD aoodat hg oog jaiat dan tyd btM hei p rtiar open te rakken ao ar zich half uit te wringen Hy kwam bierdoor vrfj onzacht met den walkant in aanraking eo atortUavauals de koeUier te water De bruid werd döor haar bruigom met behulp vaa enkele burgers die zich te water hadden bagaveit uit baar benardeo toestand varloat eo op bat droga gebracht waarna het jonge paartje iobetbtti Tan den slueadoor El Harreilan tialdarókward opgHuomeo en van droge klearan topttiea Nadat Sioks toeetol ter ptaatsa waa gakomao waren ook paard en rgtuig spoedig o uvisobt De O Z Voorburgwal stond uatuuriyk naar aanleiding vaa een eo ander cirart van men saban die bek tragisch kouiioobe gaval oog langen tyd druk stonden ta baapiekao De Ooatanryksohe yieifaWiak BleobtabHk Unions beeft plotseling bare betalingen gastaakt De preferente aandealan die Vijjdag oog boven pari stonden lyo tot 5 pÜt M de gewone aandeeleo van SlO tot 14 pCl gt daald Na het overlyden van den directear op 25 September is geblekan dat deze jaren lang valacbe balansen opgemaakt eo andare onregelmatigheden bfgaan bad dia by door wiaselrniiery had bedekt Man begrypt niet boa de aomraisaarisieu waarnnder vale mannen vaa zaken dit wanbebear eerst aa dan dood van dan 41faal r bebben ontdekt Men zal zioh berionereo dat eeni maanden geledim in het binnenland ran Rusland een sekte van dwepers werd ontdekt die liob vrywillig lavend lieten begraven Uy nieuwe opgravingen cyn na de lykeu van nog 6 dier ongelukkige tyders aan godsdienatwasnaio ontdekt en er worden nn nog een 30tal oieow beu vermist Verslag aan de Koningin Wed uwe Begeutci van bet Konrlnkryk betreffi ode den diepat der Rykspoctspaarbank o er bat jaar 189f Wat in dit vanlag vooral de Bandacht trekt en als een varblydend verschyufel da omitanstandigbeden in aanmerking genomen en de gemeente Amsterdam buiten rekening gelafceo mag worden aaogemerkt is vooreerst bel fail dat blykeni eo d r bygevoegde staten de verhouding bestaande totscbeo bat algemeen totaal dar boekjes aan het einde van het jaar 1896 in omloop en bat getal der daarvan onderdeel uitmakende boekjes welke op gameid tydstip ten diaoste vao werklieden stonden ongeveer deaelfde peraentago aaawyit aU in bat voornf ain t jair i l 22 pOt t gun 227 pCl Met welk fSflhtP Waag hel als ja durft tussohen hem ea mg te goaa staan Meao ji dat mijn vadar je voorlichting noodig beeft om e weten hoe hfj met ng most handden P Wil je niebraikmaken van hid vertrouwen dat ik in je stelde f Wil je raad geven daar waar dit je niet gevraagdwordt P Met welk recht mengt gg vHet het reohl dat mga liefde me geeft net bet reefat dst voortvloeit uit den bsnd dis ons bindt 0ds bindt geen band geen sokele bond I tMflt het reohl vervolgde hg dat isuare man heeft die ziet dat de vrouw zgner keuze een dwazen stap gaat doen die begrgpt dst zij een herscnsohim najaagt vergetende dal de vrouw niet geroepen ia zich vrijwillig san vr Saelgka gevaren bloot i stelten die weet dat hasr krachten niet bestand e n om net de ruwe werkelgkhaid te worstelei die voelt dat ze zicb sflf ongelukkig O Walter au mag ik toch wel a is taobea bèP viel Cile hem schatersnd io de rade ia hebt ne eerst booa gemaakt maar nu ban ik w er goed gehumeurd Bij zoo o speech hoort noodweadig muziek I Je bent een grappenmaker first rate Nu laehend dan pratend was ua voor de piaoo gaan zitten en uitdagend klonk O siafa mieb aiolit so iuobelod on Du Bóslüin jung du schlankes Bek I Dein Bliek dar jaden wobisetban Mir thut er in der Saeh wah Met de srmen ovsr de borst gekruist bleef b bij de tafel staaa