Goudsche Courant, zaterdag 9 oktober 1897

1 788J4 S7 11889 14709 18194 14716 18348 1474 UStt 14770 1 17 14817 18610 16014 186 4 18069 1 604 16098 18 81 16181 18640 Kin 18664 16876 18718 16310 18780 15369 18807 16et7 17408 80087 17454 0075 17880 801 6 178 1 80888 17861 8011 17900 90184 17988 80181 18064 108 4 18809 80478 188 6 80617 18809 10187 18898 80634 184 O 80746 18448 108 8 184 3 80987 flagtgd bleef het droog en warm met krachtigen Z W wind gedurende de laatste dagen ifl er vrg epl regen Cholera In het militaire hospitaal warden sedert 13 Aug 4 Europeanen opgenomen die allen overlde evenals een patient die zich er op dien datum reeds bevond tan 13 inlanders die werden opgenomen overleden er 10 Ook te Kota Radja eïechte deze ziekte enkele ofieis cnder de Chineesobe en do Klinga leesche beiolkiog en ontving bet b tnur bericht van bet voorkomen der ziekte in de lU Moekims OlebKarang en de ÏII Moekimi Kajoe Adang Veftiekte Onder bet Baliaeescbe slachtvee te Kota Radja deed zicb roDderpest in hengen graad voor evenals ouder het van d zelfde lading afkomstige vee dat te ludrapoeri gestald wao Maatregelen tot bestrgding werden ge nomen Groot Atjeb in den ruatigeo toestand io de sogt der XXV moekims kwam geene veraiOok in L i Oog werd de rnat niet de iring De anti ociaaUdemocratische rereeuiging raa spoorwegpersoneel Recht en P icht hield Woensdag te Utrecht pen bundatergadering Vertegenwoordigd waren de afd Utrecht Amsterdam Rotterdam s Grarenbage Haarlem Grouiogeu Leeuwarden Zwolle Harlingen Tilburg Bokital en Emmerik De N d vereen ran spoorwegambteuareo zond een achriiren met verzoek adbaesie te bf tnigen aam haar adres aan den directenrgeueraal om da gewone traktamentirerboogiog weder om de twee jaar te doea plaats hebben Aangezien door den directeur generaal op dat verzoek reeds afwijzend waa beschikt kon de vergadering geen steon verleenen Ein voorstel van de afd Rotterdam au dezelfde strekking en tevens inhoudende verzoek om de pi amies af ta Rchaffen en daarvoor 10 pCt verhooging in de plaat te siellen werd na bespreking tot een volgende Bondsvergadering bange honden Tot samenwerking met andere rereenigingen van spoorwegpersoueel nitgezooderd Steeds Voorwaartse werd besloten terwgl een commissie werd benoemd tot onderzoek van de statutec iu verband met aan te brengen gzigiugeo Da Vereeniging voor Cbriatelgk Volkaonderwga hield Woensdag te L ea warden een algemeene vergadering welke werd bggewoond door ongeveer 125 leden en belangstellenden au geprecideerd door d H Malesmesina predikant te Rüttierdaffl Na een openingawoord door dr J Th Viaaer lid vRu de Tweede Kamer te Amsterdam hield ds W de Lange predikant ta Uhenen e n voo dracht o er h t cbriatelgk onderwijs in verband met de evanj eliaatie in de Ned Herv Kerk welke rede tot zeer bataogrgke gadacbtewiaaeling aai leididg gat Vervolgens heeft de vergadering na een kort debat be8l t n dat de vereeniging zich in geen betrekking zal stellen met den Schoolraad Na de pt uze behandelde de beer J Kniper bo fd der christelgke school e ScQraar 1 de vraag of de Slaat op paedagogiscb gebied tegenover het ChriUelgk karakter onzer uatie niet eene bepaalde gedragsigu heeft te volgen Door den beer W J J Kou e beatuuralid te Middelburg Verd een slotrede gehouden Buiteolaadscb Overzicht Met ernst heeft de Spaaoacbe miai terraad de Cobaaaache qaaeftie ter band geaomea 1q eeD giflterea gehoadeo zittiait vat deo miaiaterraad ie bealotao ODmiddellijk o er te gaan tot aitvoeriug van een program aarby aan de AatilleQ admioistratieve oaafbankelgkheid wordt Terleeod ea waarbg alleea de souvereiae rechten ran Spanje worden beboodeB £ en oitToerig ontwerp foor de aotoiiomie zal door het mimetorie worden uitgewerkt en aan de goedkeuring der Cortes worden onderworpen Het program dat io Februari door het KabiDetCauo as ii opgemaakt en dat nooit eeu btap dichter bg de uitvoering ia gekomeu gaat den heer Sagaxta niet ver genoeg liet liberale kabinet veiwacht thaua zeker Ig ia nei u g u Directe Spoorwegverblodlngen met GOUDA Wlnterdleost 1897 98 AanKevaogeD 1 H 18 H JS 1 81 BT 4 5 4 SB t ii l l OODDA llOTTISDiM 18 85 1 84 8 48 BT 4 B ll SB t se U 89 f 1188 1 68 4 4 18 8 10 10 1 11 85 11 80 U 7 10 1 9 84 10 11 U U U 0 10 0 ff lo 9 88 8 47 10 18 10 80 11 8S 8 81 11 84 18 08 1 47 8 SS 7 10 7 48 8 18 00 SODDlDEN Bil e 8oud ZeveahuizM Moerkap lle 21oetertneer iSeg urd Voorburg s n a 7 80 8 80 9 18 9 10 14 11 15 18 18 11 88 1 87 8 48 4 49 8 88 8 B4 8 U 7 84 7 81 K SS 8 54 10 10 8 ll S 11 7 48 8 4 U 40 04 lO l C Z 7 88 8 51 1 51 1 10 11 V 8 07 08 1 08 8 1 10 88 sli8 1 08 9 4S 9 4 10 44 11 46 U 48 1 10 06 4 18 8 16 6 88 8 8 t 8 04 8 84 9 9 8 10 88 11 6 11 44 10 84 10 H n io OOl DA UTRÏOHT ttauda 6 10 84 7 88 8 119 07 10 19 10 67 11 00 11 68 f 10 8 17 4 88 8 06 Oudew 6 86 11 14 8 87 iraeidaa6 48 8 10 11 81 45 Ulnekl 01 7 4 8 IB 9 0 9 8 10 51 11 46 11 88 l iB 8 08 8 85 8 88 10 17 10 81 7 10 10 84 8 14 7 18 8 48 10 41 4 7 89 8 69 11 18 U l 8 41 M 10 10 17 10 16 11 41 6D Tervo gsQi de bgzoDderheid dat ook do wear de mutod Jaaoarï een baïtaogewooD groote toeoemiDf vsa iogolegd bedrog opUrart grooter daa de vorige jaren roor Jnouari 1882 Vloden we aU inleggeld een aotu laogegeTOD v Q f 195 552 05 roor ifjezeif le maand in 94 een cyf r fHo f 2 210 704 26 an Toor Januari 1896 van niet miodfr dan f 2 778 905 18i Wafc betreft de berorderiog van het spn ren p de scholen oor lag r onderwji zoowel bgzoDdere a a openbare werd van een Kroot getal hooMen d3 toezegging ootvaogen dat zy van de beitzame itrekkiug der zaak doordrongen gaarne zouden medewerken en bettg toot eigen rekening betzij toor rekening van bet gemeeDtebestuar of van beituren van anderen aard zicb een kUiueo voorraad epaar bank zegel i ilten aauacbkfFeo ten inde die deaverlangd aan bun leerUngeo tegen betaling uit te reiken Ook bigkt dat d regeling WKlke bg kouinklyk bealnit c d 13 October 1894 totataud kwan ID zake bet gebruik lan da Ugkapoat paarbank door bet personeel der zeemacht en vooral eeoige in de beataande organisatie later aaogebrachte wy2igingeo zeer bevradigeod werken en er krachtig toe kunnen bydragen om i oa a bet Verslag i egt odh nationaal ipaar institaui dat tbao reeds eau zoo schitterend inoceg vtirwierf ruim 600 000 inleggen met een aaldo te goed nu circa 58 mitliodn gulden in de toekomst nog in ve I grooler mate aan zgn doel te doen beantwoorden Ëtt bi r dient inzonderheid herinnerd aan de verbooging ran bet lentegeveod maiimum dat volijena do oude wet voor een ieder f 800 bedroeg tot t 1200 en voor vereenigiugen itiobtiugeu a foodien rau maat sohappelgk of godsdienstig belang of onderling bnipbetoon zelfa tot f 2400 beoevaaa aao da bevoegdheid bg art 4 der nieuwe wet den inleggers verleend om door luB tcbeokom8t d r Rftkipostspaarbank te doen aankoopen ioscbrgviugen op uaam in een c er Grootkoekeu van de Nationale Schuld reutegeTaud obligatijin ten laste van den Staat of certificaten aan toonder van inscbrgving in een diai Groot boekan Wg meenen deze bgzouderheid fpsoïaai t moeten rederoereo omdat de ervaring leert dat de bevoegdheid waarao biar ge praken wordt nog verre van algemeen bekend il £ o toch heeft zg te meer bateekeoiir wgl M in het geval bg bovenvermeld artikel 4 itangeduid den inlegger die op deze wgze bno te goed geheet o gedeeltalgk lieten conv rteeren bet recht ii toegekend om door bemiddelioK van den dirertaur der Ryks postapaarbaok de verscbijneode Groülboek renten voortdurend kosteloos te doen ionen welke renten alsdan als gewone iulagen op het apaarbaukbookje worden bggesobrevao en dus zoo gemakkelgk mogelgk ten postkaotore hunner woonpiaata door die inleggers in ontvang kooneu worden genomen Bigkens bglage C ran bet verslag bedroeg op bet einde van 1896 bet te goed der inleggers in de rarschillende proiinciÖQ da volgende sommen Noord Holland f 11 269 347 52 Zoid Holland f 10 689 262 21 i Noord Brahaot 18 348 270 10 Oelderlaod f G 241 005 35 Liraburg f 4 871 699 86 Utrecht f 3 016 U3 87 Z landf2 640 836 61i OvergBelf2 498 731 34i Friesland t 1 501 044 43 Groningen 1987 765 04 Drente f 799 411 92 tezamen f 52 863 487 674 Voegen we har uog bg dat ook thans Id de bijlagen van bet verslag weder tal van gewichtige bgzonderheden graphisch zgn gesohetst dan rest ons alecbta een woord van buide te brengen aan da buitsugewooe zorg waarmede telken jare dit tut in alle onderdeeleo keurig gesoigneerd verslag samengesteld eq een eren uitgebreid aU helder overzicht geschonken wordt au de zoo naltÏKo en steeds in omvang toenemende werkiog der Rgkspoitspaarbftok w Oauda M I Moordreeht Hieuwerlrerk 1 OapelU Allt Bi l k Bottardan Oapen Hleow ketk Roordsecht Sanda 8 10 8 88 8 4i 8 411 9 88 CB 8 8S OS 8 11 8 1 8 18 t SO 8 18 8 18 4 8 1 04 t ll S ll O O U 1 4 10 67 IJ 4I 10 60 1 aoad utÉiKlalB C 8I 8 ia Aui bei officieel verslag loapeude tot 27 Ang is het volgende uutteand Terfttoord Wel kwamen meermalen berichten an da aanwezigheid van kleine benden maar de ter opsporing uitgezonden patrouilles troffen uiTgeas een vjiand aan Den 14n Aog zou sich een bende in Fajorng n Blang 3edr ng ophouden waarop des nachts onze troepen dte campongs otDBingelden en de buizen donrsocbteo maar gt etie kwaadwilligen vonden Ook het dal vau Lam Tih bleek door de kwaadwilligen verlaten In de sagi dar XXVI moekims bleef het almede geheel ruatig Ë n aan Kroeng Radja oitgezonden patrouille in de richting van Lam Toba raakte den 17d Aug mat een vgandelgke bende alaags bü het Tsrdrgven en tervolgen aoeuvelde een Inlandscbe fuselier en verden vgf minderen gewond In bet verblgf van meerdere bekende beiidehoofden in bet Lam Tobascha vond de gouverb ur aanleiding van den 24n Aug een mobiele kolonne naar dia landstreek te zenden waardoor tevens de kleine benden die zich nabg de Glé Ampei Anei ophouden gedwongen zullen worden naar elders at te trekken Hun aanwezen bleek bij het doorzofken der benvelrtreek loepen ran Tjot Manfjaog op den 3n en 21 n Augaatua op welken la tsten datum een kleine nederzetting werd aangetroffen uu verbrand Van omliggende heuvels beschoot du vgaud ooze troepen waardoor e n Europeeach fuselier Wfird gewoori lo bet gebergte der VII moekims Baid bleven zich enkele kleine benden ophouden die hst herhaaldelgk heden nabij Lam Ara Toaooeog lastig maakten door het eischen van lerensoaderhoud Om aan hou verblgf afdoende een einde te maken zgn sedert 17 Aug zes brigades marócbausBées tgdeiyk te Samahaui geleerd Op aanwgzing van bet hoofd van Laukrak werd den 24o Aug een zekere Panj Amst bebonrende tot de vgaoiiige partg in genoemde moekim opgetat De dekking van den opoemer aan dan bcvenloop der Kroaog Lam Karnng die reeds meermalen door den vgand vkq booger gelegen terrein beschoten was overviel den 24n Aog eene bende die den huiswaarts keerendan tropp volgde legde viar leden beue ens Ana aanvoerder dar bende neer en maakte fleoige geweren buit waaronder Bfaamoiit gewereu ain onze zgde loeuvelde 1 Ëoropeesohe fmelier In den omtrek van Gle ëag bleef de vgeod het ons hitig maken door at au toe enkele fcboteu op de transporten naar ludrapoeri af te geven eeu nkalo maal de telefoon te beschadigt n en het kaoipement ta beBcbioteD Ook de dekking van de keehes diegrifi voor den wrg naar Setimoeo verzamelen raakte herhaaldelgk met den vgand die zicb hoofdzakelijk 10 Seoaboeh bfzuidru de Aljehrivier uphield iu vuurgevecht den 16n AugOftas werd daarbg een Éoropeeache fuselier gewood Den 26n Augustus rukte een bolonne rau ludrapoeri uit naar Tjot Djameunab op bet bericht dat daar weder ene benting zoo zgn gehuuwd Dit bleek juiat te zün de versterking en het daarin opgerichte huis werden verbrand Ëen iotandscbe fuselier werd door s vljanda uur licht gewund Verscheidene hoofden in de omsttekeu ran Gleiëng meldden zich bij den civielen gezaghebber dar XXU Moekims en verkregen vergunning zich met bubneonderhoorige bevolking weder in de kampoogs te vestigen Nootdkust Nadat het doel waarmede de expeditionaire koloone naar Segli gezonden was nl het zoiveren an tgandeo van de wakafmoekij u Pakan Baroe Pakan Sol bereikt waa keerde den 17n Aognstna de civiele en militaire guuvernenr naar Kota Radja terug met een deel der troepen terwgl een ander deel achterbleef om Kota Teogkoe Pantsi Radja en Kota 0 djüeng Laratjoe tgdelgk te bezetten en patrouilledieust te verrichten Westkust Van T Oemar werd niets naders vernomen dan dat hg zich in de borenstrekeo viio tCloeang blgft ophouden ii n U U ii s 11 88 11 4 1 81 ll SJ 8 40 T t8 10 8 10 8 10 48 10 4 9 47 I Hage 10 18 8 84 8 60 6 08 AUSTEIDlH H IO 4 U 1 U U 7 51 I 10 16 5 M Wef egMtBldheid Tn bet hnirio van denrer dat alle optUadelingen ii h oomiddellijk i paald dat je m l la re maatregelen l worden voortgeiet toldat de laatei opetaii d ling lich aan het 8p n b ge i worpen hmift Dit nn ie het iwakk punt o het program der nieuwe regeenng D prt m h ge tjn reed loo dikwgle gepaaid roet b IolS D dat lü ali vertrouwen in de Spaanwheeiaat liwien erloren hebben Bet eenige midd 1 zou wollicbt thans igo het aiakan der tgandelUkhfldeo bat aikondigen ran een algemeene amuptti es h t bgHnroepen van een Gnbaauacben Landdag waarin de heiTOrmiogiplannen kunnen worden beaproken Oudanka de Terklaring ren i en heer Sagaata die aan generaal Wejrier wel niet onbekend zal gebleren zgn heelt de coinm ndant der SpMaeche troepen op Cnba aan de oieuw regeering graeind dat bg niet deakt lan af treden integendeel der regeering opnien zgn dienateu aanbiedt £ o in een rapport dat de generaal over den toestand op het eiland inzood verklaart hg dat die gunitiger i dm ooit IJg maakt een Torgelgking tnaachen zijn bewind en dat van maaraohalk Gimpoe en wg t er on dat in het weitelyk deel van het eiland de opetend thaoa geheel onderworpen is Zooder eeoige ioorois rgden er de spoorwegen en werkt de teleirraa verbinding tnaachen Diego Avella en Pinar del Sio Het leger verkeert in goedeii toeatand en ia tevreden al heelt het ook io geen zee maïoden soldg genoten De officieren hebben uit hun ontzagigk orediet io dien toestand voorzien Uit inrichten van andere agden ia het reeds lang duidelijk geworden hoe weinig vertrouwen de rapporten van generaal Weyler verdienen De rapporten dpr conaota van de V reenigde Stoten waarin deze voor de belangen der Amerikaanscbe burgers Opkomen zgn markwaardig al illostr tie van den toettand Diebriebten atelleo OBS het eiland bgoa geheel in de macht der opetandeliDgen voor het Spaaoaobe leger door gebrek en ziekte gedood en waar bet optreedt atWa verwoestend om den eilandera elk middel van bestaan ta ontnemen De parel der Antillen wordt daarin geschilderd la een echouwplaats van moord en brand waar de te veld staande ougat zelfs wordt vernield opdat met één graankorrel voor vofldael zal overhlg en Juiat daarom moet de Spaaneche regeering niet alleen generaal Wayl r doch ook de Spaanache troepen van het eiland teregroepeo De voortzetting van den atrgd is het zekerste middel om de Antillen geheel voor Spanje te doen verloren gaan Want nooit atondsn de kansen voor d eilanders voor het verdrggen hunner geheel ooafhaukelgkheid beter dan nu Zy weten dat zg gesteund wordeu door de Vereeuigde Staten wier eiaoben door generaal Woodford te Madrid zgn kenbaar gemakt Zy weten dat Spanje uitgepnt is dst het geen troepen meer zenden kan en zelf de troepen uiel kan betelen die het thana op het eiland heeft Zij weten uit de geschiedenis der Midden eu Zaidemerikaanaebe Hepublieken hoe volharding steede iu het eind tut een overwinuing leidt Het ia dan ook niet te verwachten dat zg zioh zullen onderwerpen ain do Spaanseh regeeting en al hun thans behaalde vootdwlen zullen wegdoen zonder beboorlgk wearborgea te krggeo voor de toekomst Wellicht gelakt het deu Vereenigden Staten de onderhandelingen in die richting te sturen Voorloopig tallen zg de Spaansche regeering met rot laten opdat dez in de gelagenheid zg zich iu baar nieuwen toestand in te werken Doch als het op ondarhaodelingeo aankomt zal de regeering der Unie ml eau woordje OiNapreken een woordp dat Spanja wol t t harte mag nemen ala het er op gesteld is da Antillen niet geheel en al t verliezen E 11 redevoering van dan daken van Elj op rt fh r dagen gehouden congres der Aügli October 14 7 81 TUd vas Greenwich 10 04 10 11 10 18 10 16 10 84 7 66 8 08 8 08 8 K 8 86 6B 8 08 5 0 8 18 6 85 60 8 80 8 61 9 66 10 04 10 8 1 18 10 64 8 87 47 B4 10 1 10 07 7 60 8 80 6 40 8 4 8 18 4 10 It 8 48 10 10 18 7 88 8 17 7 8 84 8 41 8 47 4 4 4 60 4 87 6 04 6 10 tlo 1 44 1 84 1 01 i 08 1 14 6 5 6 40 6 BB 8 09 4 05 4 89 7 46 Am DEN HAAS QOUDA 10 1111 87 lt l 1 86 8 44 8 40 4 06 4 88 6 80 7 18 7 55 8 10 0810 17 1 41 4 89 8 18 tM t 10 88 1 66 4 68 8 80 4 10 48 0 5 04 4Ü i i ï Kf 48Ü l0lS 8 H p 6 4 7 07 488 8S9 4 Tooib 6 6 Z Ze w Zev S 17 07 lO O i8 s J 4 1 lOouda 88 7 48 8 18 1 08 10 1810 6411 57 li 60i l7 8 14 4 08V T K E C B T S O D D A Utrecht 8 88 7 45 8 41 tO 10 16 10 18 11 88 1 S OS 8 85 4 48 5 86 68 7 6 VTeetdea S 8 08 10 88 11 56 4 18 7 18 üadewatw 7 07 8 14 10 48 4 14 Gouda 7 8 17 9 88 6i 10 6 11 10 18 11 1 8 3 40 4 87 5 0 8 07 7 S 1M 1 1 8 4 4 T Ml 1 7 06 1 0 Awtariaa G 31 Oonda II O 06 10 41 5 I l kaanscbe kerk wekt opxiao De deken sprak over cpraktisch Christendom op het pla teland Bg begon met te zeggen dat de dominee bor erïgke ea vaderlandslievende deugden moest eankweeken Daarbg moet bg zich meende de deken niet aehameu zgn teksi ook eens i $ ontleenen aan den nattonalen Bgbel aan de boeken die vartellen van Ëogelaodi goddelgke genies en exodus aan Ëngelanda boeken van riohteien en helden zijn kronieken van koningen eo dichters en profeten Hg moet traobten in de harten van het netoel te wekken TOor de heiligheid van het nationale leven ea de grootheid en de leiding in de geschiedenis van zgn land als een deel van Gods voorzienig beid Hg moet zgn gemeenteleden opwekken aan bet gemeentelgk en nationaal verkietiugswerk in den rechten Reest deel te nemen Maar vervolgde de deken van £ lj wit meu de gemeente ten plattetande voor die belangen wsrm waken dan moeten de miteriaele omstandigheden van de bevolking verbeteren In de laatste jaren zgn de woningen waarin de boerenarbeiders wonen er niet op vooruitgegaan Als mes nog niet lang geleden Lord Salisbury boort verklaren dat het boow n van goede woningen ten pbittenlande niet winstgevend is dat gelgk hg Terzekerde slechts twee derde Tan bet daarin gestoken geld een geldbelegging kan beelen ea dat het overige derde beschouwd moet worden als Üefdadigneid en welwillendheid van de zgde vau den landheer dan wordt bet de plicht vau de kerk te gaan profeteeren en zegfieo dat als een landheer het financifel voordeelig vindt as noodig voor het boerenbedrgf om gozonde stallen te bonwen voor pfiarden en vee mnar fiu tncieel oovoordeelig om gezonde woningen te verschsffon aan zgn arbeiders wg dan een socialisten toestand hebbeo bereikt waarin da waarde van eern hees meer geiobt wordt dan da wasrde van een menscb En daa is het gdel werk nog langer ta praten van goede borgerschsp eo prakliacheu godsdienst want de tgd is dan blgkbaar gekomen voor een omwenteling Zoo sprak een deken van de Ëngelscbe staatskerk op eea congres vaa die kerk Op een vreedzame hervorming ncheen deze geesteIgke de hoop nog niet verloren te kebboo want zgu oorftel was overel ten plattelaude kerkelgke commiflaies te benoemen tot onderzoek Tftn den toestand De werkstaking iu het Britscbe machioehouwvak kan nog maanden duren De pogingen vau den Board of Trade c om bemiddelend op te treden tusechen de trydendeu zgn totaal mi lokt abrupt afgewezen door de fa brikauten Het uitvoerend comité dar vareeniging van ondernemers bg bei machinebouwvak beeft te Laids eene vergadering gebonden wsar de vfilgende beslaiteo zijn genomen De eiscb van den acbtuurgwarkdagii zorg vuldig overwogen en de ondernemers kunnen slechts herhalen dat de toestand van het machineboowrak en aanverwante takken geen vermindering van het aantal werkuren toelaat Ë n belaogryk bg de werkstaking betrokken pont is de vraag wie de fabrieken moet beRturen De vereeniging is ast besloten baar leden in dit opzicht volle vrgbeid te laten Ouder deze omstandigheden ia elke in menging van derdeii nutteloos en kan zg dus niet aangenomen worden Ëu zoo zgn we das weer rerder dan ooit van het einde van den strgd In strgd met de wet is eenige dagen geledeu door een Franscb blad de acte van bc Kholdiging io bet Panama proces meegedeeld Allereerst wordt het lev n van Arton nagegaan waarbg prachtige kgkjea geworpen wnr den op de moderne haute finance In den loop nn 18h8 heeft Arton van baron de Reinacb u van de Panama maatschadpg f 2 121 625 ontrangen Ue sommen waarvoor de beschuldigden bg de zaak zyn betrokken zgn de volgende Naqoet 150 000 frs Saint MarUo 50 000 f s Henry Maret 50 000 fr Antide Boyer 10 000 frs Pisoteaa 30 000 frs Laisant 32 000 fn Rigant nm frs Gaillard 12 000 frs Richard 20 000 frs i iet alle beechuldigiDgen zgn evea goed gestaald want oao da verklaringen van Arton zil van zgne notitieboekjes is niet zooveel gewicht te hechten en alleen by Noquet Saint Maitin en Eiehard zgn er endere tastbare aandnidiagan ofschoon ook deze niel boven alle bedankiiig verbeven zjjn Het bericht der Köln Ztg dat voor het Ontwerp lot hervorming der militaire rechtspleging re s de natemmige goedkeuring van den Duit ih n Bond raad verkregen ia en bet daa eerlang by den Rgksdag verwacht mag worden wordt door da sFrankf Ztg bmli fc nge prokeii t Is mogeljjk zegt zg dat tasschen k r Wilhelm den Bei Mhen regent Luitpolt aenig overeenkomst verkraien is aar daarmede zgn no r I g iet te jen nit den weg geruimd Zoowol op bet WBwa openbaarheid derer rechtspleging ala n T ffM de tot dnever Mig I Matiging der krygaraadevonniaeea Oor den oppersten krggsheer van den Bonds loopande de me iing o nog veel te zMr Dit MO broohnr v d dm Wott mbergschen geoaroal Pfiater scbgot te blgkeo dak de koDÏDg van Wartemberg igo bezwaren heeft opgegeven maar van Beieren ia dit nog niet zoo gamakkelyk ee varwachiao Ook van andere Bondsstaten gaan weerstrevende stemmen op fjea vsrwonderlgkste is dat Vao flobenlobe roede twee jaar geleden met zooveel seifvertrouwen dexe hervorming kon aankondigen Een van beide 6f by sprak lichtvaardig zonder zioh van de instemming der Bondsstaten vertekerd te behbeo óf sommige boodsregeeringen hebben haar toezegging later iugetrokken Maaf in ieder gevat zegt de iFr Ztg c is de zaak uitmuntend aangelegd om aind loos op de lange baan geschoten te worden LOTING VCÜR DE NATIONALE MILITIE TWEEDE OPENBARE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda voldoende aan art 28 der Wet van deo 19n Augustus 1861 Staatsblad No 72 en aan art 20 vsn Züner Majesteiti beelnit van dea Sn Mei 1862 Staatsblad No 46 brengen ter algemeene kennis Dat de LOTING der io dit jaar roor de NATIONALE MILITIE ingeschrevenen in deie gemeente zal plasta hebbei op VRIJDAG den 15n OCTOBER aanstaande aanvangende des voormiddags 9 are dat de ingeschrevenen naar Alphabetiiche orde opgeroepen zelveo hnn nommer trekken dat ook Toor den niet opgekomen Loteling de trekking kiu geschieden door zyu Vader Moeder of Voogd terwgl dit j èunoe afwezigheid door den Burgemeester of een Lid ao den Gemeenteraad wordt gedaan dat de belanghebbenden ten einde te loten en opgaaf te doen van dereden van vrgstelling die zg ter zake van de Militie meenen te hebben zich op voormelden dag en nnr xnlleu moeten bevinden ten Riadbuize dezer Gemeente dat op MAANDAG den 25n OCTOBER daaraauTolgende ran des voormidda iB 10 tot dea namiddags 1 en van o tot 5 ure op het RAADHUIS aanvraag kan wordeu gedaan tot bet opmaken der getuigschriften wegens Broederdifust of van te zgn Eenige Wettige Zoon en dat belanghebbenden ten beirgie van voU brachten of werkelyken Broederdienst daarbij moeten overleggen e o Paspoort Zakboekje of Attest van dienst bg plB4tflvervanf ing en zicb moeten aamelden vergezeld ran twee met ben bekende ter goeder naam en faam staande ingezetenen die op hunne vcrantwoordelgkheïd de vereÏMchte getuigenis kunnen afleggen en bat op te maken getoigsobnft nuderteekeneo Het doen opmaken van die getuigschriften is echter niet voldoende om van de vrgstelling verzekerd te zgn daartoe zullen de lotelingen de vrgstelling in de Eerste zitting van den Mililie raad moeten vra en De benoodigde bewgzen van werketgken dienst of nittreksels uit het Stamboek xullen voor de belanghebbenden bg de betrokken korpwn worden aangevraagd indien zg zicb voor de Loting verroegea ter Secretarie dezer gemeente eu de daartoe noodige inlichtingen tgdig verstrekken terwgl zg die bezwaren mochten hebben tegen de wgse waarop de Loting ia geschied deze kunnen inbrengen bg de Gedeputeerde Staten dezer Provincie binnen rgf dagen te rekenen van dan dag waarop de Loting heeft plaats gehad bg een op oDgezegeld papier ge cbreven bezwsarschrift hetwelk met de noodige bewgsstukken gestaafd tegen bewgs van ontvang zal behooren te worden ingeleverd bg den Burgemeester dezer gero en e Gonda den 8n October 1897 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De SecretHris BROyWER RENKI8GEVlL G iNRICHTINQra waiKB DlVilE CHIDB Of HIKDl KDINEN VEROOEZiKBN BURGEMEESTER en WETHOUDERS v n Gouda Gezien art 8 drr Hinderwet Ooeu te weten Dat zy verga nning hebben verleend aan Gebroedere Verkley en hunne reohtverkrygenden tot hel oprichten eener maeninale graanmaalderg waarvoor ala beweegkracht zal worden aangewend een petrolenmmotor van 15 P K in het perceel aan de Vost wgk O No 598 kadaatraal bekend aeelie D No 1913 Gouda 7 October 1897 Burgemeester eo Wethondera voornoemd E L MARTEN S De Secretaria BROUWER BnrgerlUke Stand oordrecbt GEBOREN Cornells Adr anos oodeis A Boogendoorn eo J Krnit Danill ouders R de Wilde eo D van Vlaardingen Cornelia Gerritje ondera J Boere en G de Rode Pieter onder IJ J de Jong en P Goa driaan Uaria Adriana ouders J Hofman en M Droat Theodora Wilhelmui ouders C van Hem rt en S Bouwman GEBUWD S Boers en M Geneggelyk BUITENGEWONE SORTBBRING iNieuwe DASSEN ONTVANGEN A van OS A Md Tailleur Kleiweg E 73 73 GOUDA Telepkaau It 3i Beurs van trasterdam 7 OOTOBEE Vrkn alotkn BUiaLAlm Cert Nwl W 8 8 88V lilo ililo dilo 8 7 ililo duo dito S S i HoNOi Oj G aJI 1881 88 i iTiLlz Insohrijvinu 1868 81 S 87 GosTBNaiO iiip p ftl8 J 86 86i ditJ in 2il er 1868 S 8 V S5 PoRTL OAl übl mft ooupoii 3 I dil lioket S 81 1 n s EuSLmn Obl Biiinenl 189 1 4 Si dito iSmoat 1880 98 dito bil Eilhi 188 4 Ull a 1 dilo bj llo jo 183a 0 4 SU I ditoiagoud I in 1883 6 dito dito dito 1884 i 1 S SpilUB Perp t schuil 1881 4 58 Tiiaasi IQepr Cnv oen ISaO 4 77 i Geo lofaiiin serie D i 8 V üec Ie nisgsorioC t 84 Zuid Ah Bef v obi i8IIS 10 Mbjico Old BuiuSdi 1890 t l 6 Vbnkiuiu O il 4oiiliO i 1 81 881 561 A ISTBE ill Oiili si on 189B 3 lOO i KoTTsaOiM 8t d Iron 1884 3 t Kau N Afr Heiidolsv nd 60 Aroodsli ï b Mij Ceitili ulon 810 Üeli Kuifoheppij ilili 80 Am Hvpotboekli plndbr 4 0II I 48 i sOr Hypolhoekb ianlUr 8l 100 I ederl iids h bsiik o id l 00 Nod H ndelniaal ob dito 1 183 N W k l c Hyp b pniidl r S i 88 ai U Hypotheokb psndbr 31 Ltr Hypilhookb dit 31 8 OoSTKNi U i t ll UK baok eind I 183 Bdsi Hyp Ibdekbsiik i andb 4 100 Ahroxka Equt hypoth panilb 6 80 M i L i I r Le i oort 6 87 Kan HolLIJ 9poor Mg s nl 118s Mu tolRipl t Bl Spw ouul 104 Nel Ind Spoarvegm aand 800 1 Ned Zeul JVrr Spm and O 88i dilo dito dito H l dilo 5 l00 iTiUuSiworwl 1887 8 A Bob 8 54 Zaid lt l Spwmij AH oM 8 5 PoLïN W ariohau V eeueo sud 4 148 Knsi Gr Ku a Spw Mgolil V lOOy Hollinho dito jsnd 5 i Fsslows dilo ssild 5 77Vi l aog Domlir dilo snij I S 10 Korik Ch Aioir lp kap olil 4 1118 I dito dilo oblig 4 i AMBami Cont P i p Mg o d 8 100 100 Chio k orlb W pr Cl v aand 1 O d to dilo u H Peter obl 7 I 13 üeutork RioGrSpni rort v a I i 13 Illinois enlral obl in goud 4 1 101 l Louisv kVashvill Cert v a nd 5 Moiioo S Spw Mg lo bvp i lOS Hiu Kausaa V 4pel pr aand 15 It i N ïorkODtaaiot West aand 18 dilo Penn Ohio oblig 107 Oregon f alif Ie byp in goud 5 7 St Paul Minn k Manit obl 7 Uü Pao Hoofdlijn oblig 100 dilo dilo I ino Col Ie hyp O 5 88 Ounni Cao 8outh orl v sand B7 ii Ti C Balli ANa leh d cO 8 j Amlerd nmnibus Mij aand IBS Bollerd Tramxeg Maati aand 808i NlD Stad AmaUirdara aand 3 108 8l d Kollordam aan 8 107 BIUUB Stad Antwerpen 18 7JV 10 Stad Hruasel 1886 8 lOi Hobo Thaise HeguUrlJesolUeii U nosTsm SloalsKoning 1860 S 1 0 K K Oo l B Cr 1880 8 i 8pi Jl Stad Madrid 3 1158 Sn Nbo Ver Be Hvp 8p bl oerl 115 355 $taats loteriJ 8s KlsMo Trekking vau VrgJag 8 Ootobor No Ut f 100 000 No 9978 1000 No 997 en 8678 ieder ƒ 40 1 No 1889 3J 1 40S1 8J8 en 9888 iod r iOO No 1308 4754 5i55 6588 9185 9497 IIS3I 11577 14087 16703 on 19996 ieder 100 PriJMU van 70 7 8889 4861 7888 10488 18861 16805 1 466 88 8894 4987 788 10159 18077 16804 18766 96 9U 4889 78 I 10484 13146 16991 18780 141 8916 6018 8101 10169 13888 18031 18787 108 8937 6337 8147 1089 I ISS6 16871 18791 848 3114 5964 8861 107 13496 U407 18858 891 8117 6897 8370 I07 8 18594 16609 18888 376 S1S9 8489 8446 10768 186 8 16683 18896 60 3864 6611 8633 10759 18898 18701 18971 68S 8881 6654 8670 10780 18760 1 763 19963 566 3346 6769 8619 1 1988 13806 16886 198 7 818 8414 781 86 0 10990 13868 16837 19 118 648 8493 6868 8860 10996 14156 16991 19356 668 3548 6911 8900 11141 14900 17011 19386 690 8571 5966 1096 11835 148U 17891 19478 768 3676 6046 9067 11888 1446f 17886 19644 lOSi 8601 80 8 9848 1 46 U889 17898 19873 1113 3664 aib 970 1138 3714 6871 9888 1806 3768 6431 9300 13 9 S8S0 6444 9479 1606 J18I 6484 9696 1681 4196 781 6S4 17 4931 6798 9733 1834 4488 6686 976 1981 466 6961 9784 80911 46t0 7183 9898 8818 4698 7818 10048 1807 4688 7896 10086 8391 4648 7806 10178 1686 46 9 7886 10196 8784 4768 74 l 10 93 8801 4778 7608 Ondertrouwd HENRI P VA WIJNGAARDEN WILUELUINAB SCUOKKBNKAMP I 7 October 1897 ADVERTENTIEN j F mm berichtei de uitstag der Verloting ia 1 prUs JU 410 winner L W VERWOERD te Driibruygt l prUs J 489 winner 1 vin DU RING Korte Akkeren Gouda tdiiliiedehet ijelukiieliaiHl HuofdprtlB SMOODHrk Uitdwr ittut regandilcerd Uitnuodig ing tut deelneming in de Kansep van de door deu 9laat Hamburg gewaarliotgile groot Geldlotertj wnarin eoker 11 Mlllloen 340 325 Mark gewounen moeten worden De prijxeu van dese veel voordeel biedende Cleldloterg die volgens bet plan slodbta 118 000 loten beval eyn de volgende 11e hoogate prijs is sventueel OO OOff Mark Premie van 900 000 M 86 prljSM k 1 1 000 U Iprg 1 prg 9 prgson 1 prg Iprgs 1 prg iPT 2 prgzen 1 prys 1 priji prijzen it 800 000 M ü 100 900 M i 76 000 M il 70 000 M 66 000 M i 60 000 M i 65 000 U i 60 00 1 M 40 000 H i 30 000 M l 10 000 M 6pri seBi koOOM 106pryssns dOOO M 806 pr jsen 1 9000 M 819 prgzen k 1000 M l 1518prgieni 400 U 40 prgaeu a 800 M 140 priiseuii 100 MJ 36951 p uteiiè 166 m 99 9n a 184 104 lOOf 9351prga 7 46 91 M loUal 9 180 prgun en wordeu deze iu eeoige maanden in 7 klassen uitgeloot De Hoofdpriii in de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 slggl in de io kl tot 65 000 M in ds 8e tol 60 000 M in ile 4e lol 6 000 M in de 6e lol 70 000 M in de 6e tol 76 000 M in de 7 lot 800 000 M en met ds premie van 300 000 M event lot 600 000 Mark Voor de eerste pr strekklng die oflloisel Is VBslgesteld kost een gebsel origineel lot aleokta Gold 3 50 eeo bair origineel lol aleehts luid 1 76 een kwsrl origineel lot slechts Guld 0 90 De in eggelden voor de volgende klassen zoowel sla de lljat der prijaen worde aangegeven in het oflloiee e trekk ngap an voorzien van hol Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratia verzend ledfre deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na do plaats guhsd hebbende trekking ds olSeieele Irekkingslijsl De aillielaling en verzonding van de prgzen geaflbiedt door mü direct en prompt aan de winnera en onder Je atrengale geheimboudiog m ledere bestelling kar men eenvoudig l r per Kistwisssl opgsvso Men wende ziob dos met de aanvraag om toezending van lolon voor de apoeilig plniita hebbende trekking r oo spoedig mogelgk of uiterlijk tot 4 MOrttrmBBH k roet vertrouwen lot Samuel HccU scIkt senr Bankier en Wi solkanloor in HAMBURO Doitsohland I Mej J iAUTA rtrlotkmutlige Lange Tieiideweg D 39