Goudsche Courant, zaterdag 9 oktober 1897

Maandag 11 October 1897 No 7308 36ste Jaargang NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k s met uitüondering van Zon en Feestdagen De prqs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Ateonderlöke Nommere VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeld a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Groote letters worden berekend aar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd STEEEOLEmaiIIEL naimtat In L OSSinu eene Lading iin I U lU wurait ik gedurende de Iiuuiug ui leiereu tegen 11 Cent per EL a contant franco thmi TeTeni ia roorraad de bellende ANTUUAClET in twee grootten Aanbevelend JAN ZWART Telrphoonnutnmer S KLECTKOMOraiSCBE TAPBALÜBA DJKS WKrnu ÜKUKFONKEao BU Uet rebrulk daarvan geacliledt het tanden fcrüreu der hinderen X9NDEK UE HIKKTE l UN flO 000 Guldéu wordt betaald aan hem die bewgien kan dat de b j my ter inzage liggende getuig ichriften der nitatekende reiultateu van de i iet romolorisclie Tandhtlsbandjes niet echt zgn lltt Men Ulteop den naam ran Uén fabrikant KOUEKT IIOLTK Wordt franco toegezonden alleen na ontvangii van postzegel ad 9B cent door liOBKRTHOLTZ NUineKeu WetletverkuopefrH i ei raafftl Te Koop of te Huur aangeboden Vm HEFlKG Hl IS Htftande aau de WEöTUAVKN Wyk B N 147 Tebevr en Lrtnffe li m eweg D 49 Hat hu bevat beuedeo 3 Kaïuers metSuite Keuken Kelder eo Bin tien plaat boven 3 Kamara en Zoldir ferder alles netje en doelmatig lugencht atamede rau iaa en Waterleiding Toonsian TeTenii boven en beneden Privaat met Waterleidiux wWt Hhaoinktiak Lmwanfm fc AriierPaliiExpeller Ifll iiMitlHtMlMlllaiBtawaiidHitaKeii Wit wet u stiKll ia ieder hailgeBlD tajEva Jiuüt lanpiiava kortom AiikerfalnfxiKlIer Pq i M Mat 7e at aa 1 JS de Owl VtorUDdM la de meeete Apotlieii on H T A I Uoktar t Oo te Botterdiuii ïe ÓfoUDA bij 0 LUOKB Apotlieker Markt en bj WOLKF t o Weithavea 1U8 Stedelijke Gasfabriek l GOl l r De pri e van bet gae is 6 c6nt per M en Yoor Kooktuestellea of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen ratis aan de boofdbuis verbonden met 15 weter vrfie leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de hnr 10 osnt per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 p r week kunnen wekelijks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen pef week in bnnr bekomen Een ware Schat Toor de ougelukkij e alacbtofFer der Zettbotlekking Onanie en gohe me itapattiiigen ia het beroemde werk Z Dr Retau B ELFBi tvAnii Hollandsche uitgave met 27 alb Prus 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlijks daiz nd van een zekeren dood Te verkrggen bjj hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holluid KoiUnhliJke Maehinale fabriek DË HUNIUBLUBU v u II vaii Schaik Co gevestigd te n Oravetihaye Heppterttraal tf en a a Haby de Regentesselaau van Z U den KONING van BELGIË Indien fjijhoextll gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior Druiven Borst Houig Ëxtract KLACüNa van 40 t ts 70 ts en tl verkrygbaar hg Kirma WOtf K Co Westhaven JtfS Smda E H VIN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOD MAN MoordTMhl 1 C KATELANI B m ro B V WI K Oadma T M KOLKMAN WaMinxtxm t Mn i inm Mrnë wordt ryK jong of oud Jlu nikül ZnktpiuirhMik wnika upelgsn kttriliffi iryc dfl luit lot Rpftran opwaki Poor da sinryk Itiriohtlnf daier ipMr bftak kKU tnui wal kwKT ai jnwarpaD maar kat paid nlat Pijfs 75 cell s porto eklrn klaitaii dsipiiRrlii iHoh iiiWBr iin auloiiixi wfièr ait hy aan goM pMUtl yn dür anf ik aicli nnt iti liriit Naiedara tl da aimi KOolt tatfulvkartyd iiiifil l li iu tnu i rpeii üetiragaftn NkgaladiKl 1 1 xyii II da il rf ank itidlfc i abr ta luitan alt uu iitaai la Inat tiit Hparntt VartaiKUiiy tug rainb ol vuoruitb Verzi iidlinN t HtM kur rvmiHBNtllt Mantficli o Hrlnil nrt u Oo Amitflrdini 5 V lnrywal TAN DA 1 I E CASSl TO Turt markl 171 tiouda iHjjKs fwmiw van 10 tot S uur behalve ZONDAGS ea WOENSDAGS voormiddag ORANDS MAOABINS DU Frinteinps NO UVEAUT ÉS WU TeitotkPii il I nmo8 tlie t ns Keilluaireerd mwlu iiHiuin vqor het Wintaraelto n nocli mot rfiitviinjimi licbbon d t te willen aHnvntjit ii a tti I JULES JU üZOT C hrk Hetzt lvo vion i linn omgaand 0 tls ft anco t eK xonilen Besteilinjfen van tf 2b francs vry van all koslon aan liuis met B TeriiooRÏnK Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden EerL pxacl Ltigr ixet irLgrerlclxt IIËEKË HIIS met IM staande aan den KAÏTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtifife Kelder Boven 3 Kamers met achter een fjroot Balcon Zolder Meidenlcamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeünp een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingeriott naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 XlJe Jaargang van DE BAZAH Dames Modegids bevattende DAMESen K I ti D E K M O i E S benevens UANDWËUKPATUONEN ur IEDERE lo Uilj wnder skl pUleii mat 3 mipatr m 3 groote gekuipte petr Per U an l Jl p pw 1 452 all da la uilg uat daareubovan 6 gekleurde plaun a L 7 1 00 Sc r la ligakl plan 1 bgl gako p bt bal aao i SO MO 4 Se bghaliaDO l gaka pair it kau Ua aaii gekleurd traaie haBdwarkpatrooa S g go PRümilïBII M PROSPiCTlJS ALOI IVfiiü m Het groote aantal zenuwkwalen vai Een f hooMpiJnar totd vo rafca Dd kutMkoBanTas p plazto hi nof itaeda alle mlddetan door 4e mediaobe wetMUctasp aaanwaad Ktnt Mn ïêa aInwM tÏM ÏmbI da enr toa dat liJ door bat gebnilk nukao rui d n aanfoiM ntaii aaaalljk Uata i hvi ph ilolOKla l 0 outdakklnKgadaui ttaaft die na bondarde proalttamtiigni tliuui ovar da bMUwartiUTtrbrald iR an tanrUl i f in w t naotiapMli ka krlDfan aa hooMt baluifitaJLttac wak t u mm waldaad blijkt te sijn voor da aan isnawkwalati HJdenda maiuoubald Desa fanaaawjjM la ntto voaflan door dan gAWBscn OfBdar tab Oazondheit Dr £ niaii Welaamaan ta VUBhofau an barut af daOU dervindlii opgiidaiia in aam SO Jarifa praktijk Dvor WMWeklu li t M iwalper rinv wsrdcu d Mrl K a klkt nMffaB do r 4 kald iMcIlijk hatsMHnv Mel M de e4 eld Mat dasa cenaaawUaa fr r laD werkelDk aobl ttarenda raailéatan iMliima an alj aa kta sooveal ouganf dat van vx door den uitvinden Ksaclirevan werkje OVER ZENUWLIJD5N eiji BEROERTE kart voarkoMtai au b blnuB kertm tl d raedi de KIe dmk rarachenan la Dit boekja bevat niet allaM vor bat fraeU puklink vRr taaDb te vPTklarlngan omtrent h t wawn der nieuwere therapie en de dunnade aelfe in wanhopliR HValJen varkr gen ultwarkiog maar ook vtndt ineD daarin wataaichapDalIJke var tiAudalirignn nltde metllaebe blMd diaaaiideee geDeeawijzn gewild zUn zoomede anebrift van al vaa getul eohriften van hooggeptaatafie ganeeaknndigon oiide elke r Ééaléra med dr itrefatwr BI selyttlnTek te Pnrlii raa HaiiMaitBt tO STeUigrakif aial dr rraklliaaraari leinBeAaar aaa Mt kraak tiBnl R BMHaht CharaataM Baalttttirath 0r ojie te SlitllR QroaeaiaNa laad tfr arread arta taJibUHna Dr P Feraallar lenaaahtar eirteleur vaa bal hawllaal te n BakaiaH ath Dr trteHai kattaal flataewi t i Eiae Dareii nel ir geaeeehear rilreetawr itr Baivaao tkafBrauUaoke larteliMafl veer laRawHIiara la ParIJt rue It HoRore 334 Cental en AicheRkaoh f4 Ir la Oirflt Or SRObaah arread arte 4a lirkRili Okeralatiarit leohl m ê Ir la Waenen Dr C BenB val l La rarrl ra Cara Hl VBB daa CtRaell CtRtral I by l4aa I Ie hflté Ie Fri kr k en vle anderen Ahh allrn wierK nHW M lcrM er ur ilNd r ace4aan IB et MM Ki4 iBitnw rbtlKh l l lljdaii waarvab de ken tee kenen aljn ahraaleeka hMNallR nlaretaa aakela kaaflpl R klaalaiiriraRBr ti r k i i lMI i i l o itll HchaMetllka eareet an aafeMnBClMkB t ilael verder atle ale l ioo tB verlBHiRilRiaB I Bog rvati erlkkaibaarheWjifaMBBihellialaBeleailitll HchBMetllke eareet an aBfe kag H ka t tle Bleken dte door beroert getrefhn werden an nag lijden naa d gtvolgen daarna lu aiB variaainKRgaB BRviraMflea tal iBrekaa iwara i rbvbI Meelalj k aHfckaa atlJfkaM l r MniaMaB aM aarilurinle I H plaatiaHjte fwakte vRntiakktng vbh iifkeuBen ni 1 dia roede ooaar genaoBkuidlgo behandi llng geweeet icijn maar door de heküide middelen ala ontboudingaanaa kotldwfttarkinr wrllveu nlncfriBeeren Rto fiilooi of itiebadeogeen genezing of leniging hnnnar kwaal gevonden tiebiiHD en t ii lolte zIJ dm virva gev rl B v r brraorCe enoaütoa radaa habbon wageoa verachljneelen ala lieft aaRheuInnd angellB aelea varloevlnj la kat kaafti keanflja mat MiaNflUM llkkarmgen ee donker worilin voer de ODB n drukfeead van krlibellng In en hel tlBpen van handen en voeten bIh ook uau lonBR mtilijei lijdende aan blBekiHOkt n kraehlalaaaheM ooE an geaonde letfe aaa ieage vertonen die vtel mal bel boord werken en Kotuitelijke reaotie willen voarkoaasi wordt dringend aangeraden b1 b het boven vm melde wei kjn aan te echaffen hetwelk op aanvnc kaatalaaa ea aaae ver Bonden wordt door AutaterdHM door Hf LRBAM o Helllgeweg U tlorilain F B vnii NA rBlV KOl rF Apotheker Korte Hoofataeg 1 Utrecht I BHV A POKTOV Oadegracht b4J de Oaardbnig F U Op dn loQgate bygienniRiU loedlolusle tentoonetelllng Ir de Ur WalaaHaan Babe Qmih w BO door de Hadiaclke Jurlj aiet deltllvrrM sdatlla bekraanë ftctvriawdter ui f de Iffctor aSron fe Ober ahnsfein Byima Tafeldrank Van ietApn nk yAe u s dei Nederlanden Maatschappij tot Exploitatie der l icloria Bron gevestigd te Rotterdam Euidbhak 8 Otébrt StoU werck s Chocolade en Cacao e a a D lnlatig door de nicunste uitvinding op macbinaal gebied rbetenlcfebrleatle uUaloitaod gebruik van n en fijnste grondstoffen garand eru icn verbriiiier Tan Stollwerck s Chocolade en Cacao eeA aanbeval isiraardic fabrikaat nauwkeurig Beanttaaordonde aan den iBboud der reap EtUintten Dl irma behaalde Ï7 Brerets als HofleveraHcIerj 44 Eere Diploma s gouden enz Medaille oói kevvg an uitmuntend tijn fcbrika t Keeii 18J4 sihreef de Aocademie national Nona M d4 niona una dallle re alti o aaldór tl m a Totra azo Uant Itiliriaatiarn de Oboiolat bpnbona varlea eto wj fabrikaat is verkrijgbaai bij O H Confiseurs Banketbaiter enx u Oenoialrcrtsgenwoordiger Toor Nederland Jdiu IbtteBklodt Imsterdata Kalveratraat 103 Gouda Biak vaa A BRiNKMA N k MK K BINNENLAND OOUDA 9 October 1897 Door de Kiaavereeniging aOna Belanfia alhier ie ia eene gitleranavond gebonden vergadeiiog bealotea tich van het stallen van een candidaat voor het lidmaatschap der Provinciale Stalen la onthoodeii dooo de leden vrg te latan tot hei aitbrangea van hnn i em Een ieder die gebraik wil naken van de bibliotheek van de MaatacbappB tot Nut van t Algemeen wordt veraocbt tich in te laten iohraveo Hedenavond baitaat daar gelegenbed voor in de Volkalaraiaal om nar man moet den leeflgd gepaeaeerd igo van 15 jaren en tevens nn ean aanbevaliDgabrielje voortien ijjn Tar gelegenheid ven het aanbrengen der Naambordjae aWilhelminaetraata werd door eenige bewoners dier straat gevlagd a De ban Jamio die eedert eenige jaren een koekbakherswinkei op de Hoogstraat bad heeft syn vinkal overgebracbt naar het buis op de Msrkt A 141 De winkalupstand alsmede de inriehtieg overtreft lies wat op dit gebied ta tien is Reeds heden morgen bii de opening wae een groot publiek aaoweaig Wg bopea dat bat den heer Jamin in ago nienwe winkel goed moge gaan Ia da vergadering ven den Chrislelgk Historischen Kieiersbond alhier op 7 October gebonden werd medegedeeld dat de roorloopige caodidatan voor een lid der ProT Staten niet ia aanmerking wenachten te komen tengevolge waarvan beelotan werd tbana geen eigen candidaat te ttellen De afdeeling aSohoonhovena van den Ghr Hist Kiecersboad beeft tich in de II Donderdagavond gebonden vergadering met dat voorstel vereen gd Bg den heer C van der Torren te Weddingsveeo ie een cnrsns opgericht ter verbetering dar saivelhereiding verscheiden personen vao het vak hebben lich aangemeld de cnrsns te Tolgen Hen schrgft nit Oodewater dd 7 October Heden voorm ten 10 ore ia door het besionr na den polder Zoid LioKcboten Schagen en d Eagh bg nitnoodiging aanbesteed Het nitbreken van bet metselwerk der bestaande FEViLLETOM LANBS EIGEN WEG Hidd D in bet lied keerie ze haar hoofd naarbem om aur toen ie i a bleek gnicht an ferwytaaden blik ug had zb spijt van baar pligan en tagclijk met de telfbetchuldi og ontwaakte hti me dalyden Mtt een trillende Bt m zong ze bet couplet att zweeg even en Troeg toen Bea je boosF tNeea bedroefd Waarom bea je aoo wreed P Wm ik datM ffTvybl ja daar aan f Ja want ik wilde bet niet zijn F Ben je rist bealoten je plannen door ta dpJTen P ffO hy bet lacge awygen afbrekend uit fOok ala je my er too veel verdriet mee doet P ff Ook daa jyBen ik je cieta meer waard P Hondt js niet meer TtD meP ffKeker als goede kameraden meer niet Als ik troaw wil ik gelukkig zgn en dat kao niet icnder dat ik keel heel veel ran dien man houd Ik kan niet halpen dat ik je niet tóó fSpaar ma de bekentesii lei hg met eao afwyi d gebaar alk wil eeret bet avan de maneofaen learao kenaen Toocdat ik orer n D toakonat bealia Ik ben oog katela au bat inmetwien der nieowe ketel aan het stoomgemaal de Volharding a nabij Ondewater Ingekomen 7 biljetten E Hilgegeman Liaschoten f 685 A de Goederen Ai id f 567 O F Paler Schlingman id 1 780 R T Dioniaio Oodewater f 580 P W Bardenbol id f 658 G F Hilgenian Montfoort f 596 G Van der Poll Oüdewater f 525 Aan d n laagsten invchryver gegond Begroeting I 56 S 20 Dase week trachtte men door diefstal in den nacht Bieb meester te maken van de te veld liggende wascb van den landbouwer B te Weddingaveen Door het waarscnowen van den wprfbond tiaagden de dieven echter slechts gedèeltelgk in bun opset t morgens vond men de atukkan goed veripreid over het erf liggen üj Twi le Kamer heeft van den mioislM van Bionenlaudsobe Zaken de gevraagde in lichtiegen ootvangen op het adies Pollema betreffende de Kamerverkiezing te Sneek en ontving in gaiyks de vertagelde pakketten met stembriefjes in zake dezelfde verkieiini De eomfflissie voor de geloofsbrieven van mr Van Gilse beeft gisterenm ddag taratood het onderzoek aangevangen en zoo dit des avonds voort sttan Donderdagmiddag arriveerde met bet aa aBramoa te Rotterdam een detachement O ï militairen Onder ben bevond ziob een fiiae liar die oomiddellgk per c lwagen naar het hnia van bewaring werd gebracht beecholdigd van moord op zgn korporaal Met dezen korporaal had hg in Indiëvtwiat gebad oneen naald waerbg hg den korporaal had beleedigd ea idaarvoor was hg met drie dagen provooic gestraft Bg nam zich wraak voor en dat voornemen bracht bg op de reia bierheen ten oitvoer door den korporaal in volle zee over boord te werpen met bet gevolgadat de ongelokkige janimeilgk verdronk De kapitein die oVer het detachement bevel voerde liet den moordenaar onmiddellgk in de boeien sluiten en heeft hem thans ter beschikking van de militaire autoriteit gesteld Door de Miatsohappg tot Exploilatie van SlaatsspoOTWegen worden van 1 November af aboonementekaarten afgegeven voor eene nieowe zoogenaamd 3e groep deze groep omvat de Ignan waaraaQ de voornaamste plaatsen van ons land agn gelegen t w Utrecht Amsterdam Utrecht Leiden Utrecht Den Baag Utrecht Rotterdam Maat Harmelen Breukelen Utrethi Arnhem £ b maat achttien jaat dui nog jodk genoeg nSal ik het if oegen hebben je hier aan da ac3damia te rien of ga je elders itode rer P Je eerEuoht zal sakar niet bevredigd zijn voor je doctor in Ie letteren o in de raedioQnen bentP Hield ragn veretand gelykon tred met myn eeraacbt dan kou ik zeker met auw terreden zgn maar dat te nu ongelukkig met hot gevat Het hoogrliegen wordt me beletf dui moet ik vanzelf at laag bij den grond bigven Ik heb plan my voor poatergen of telegraphic te bekwamen Bijzonder eohitterend Neen dat is het niet maar ik kies het omAai ik ireet dat ik maar een middelmatig ntudeni zou zijn Je begrypt dat ik al die schreeuwers die iedere vrouw naar keuken en kinderkamer verwyzoa gaen wapen in de handen wtl geven Was ik een jongen dan zon ik in den frooten hoop middelmatigheden onopgemerkt voorbggaan na ik een meisje ben zou het als een bewijs worden aangevoerd dat vrouwen niet geschikt zijn voor de iludie Waarom kijk je me zoo vreemd aan Walter ffik bén verbaasd over hetgeen je zegt verwonderd dat je over zooveel heb nagedacht Jo hebt gelyk we zyn rreettideB geirorden Cile knikte en zag hem van ter zyde aan Er was ieta in ign toon dat hair verdrietig maakte I Ben je boos vroeg se weer op de oude ver tronwalgke wijze ffNeen Heel lang lal ik hier niet meer blgven Al weg M acheidan we dan ala menden P ff Ja ik kaa aiat andera Ik heb i alt d lief gehad OUf en nu houd ik too mogeMfk aog meer Bierik ZsTsnaar WintertWDk Arnhem Ngrae genVenlo Ngmegen Kieef Arnhem Zot phen Zwolle Zotphn llengeloSaliber a Hengelo Almelo Hengelo Enschedé Oroiao en Rotterdam Dordrecht D prijzen ign asnmerkelgk lager dan die der overige groepen en bedragen 1 klasse Ëeriie maand f 50 elke n aand metr f S6 12 maanden f 400 hlaate Eerste maand f 38 elke maand meer f 27 12 maanden f 300 3 klasse Eertte maand f 25 elke maand meer f 18 12 maanden f 200 Dit de bssliniDg van Oedep Staten batreffeade era adres van J U Smit lid van den raad der gemeente Alblanerdam lioadende beswaar trgeg san besluit van dien raad tot toelating van A Pgl Ja als lid bigkt o a bat volgende Hel bezwaar door den heer Smit tegen de toelating van den heer Pgl ingebracht is hierop gegraod dat de beer P op het tgdttip waarop hji Ier vervnili g van eene tnisohentgdt ontstaae vacature gekoasn werd nog ala raadslid zitting had en hij naar appellants meening om dia reden niet verkiesbaar wat Qsdep Staten overwogen nu dat art 61 der vorige Kieswet de bepaling bevatte dal do in san slembriefje ingevulde naam van een lid der vergadering te wier aamulling wordt gestamd welke beurt vaa aftreding op het tl d ip waarvoor da verkietiog geschiedt oog niet is gekomen voor niet gaaofareveu wordt gebonden dat hoewel deze bepaling in de thant vigerende Kieswet niet wordt gevonden uit de rede volgt dat o persoon in eene zelfde vergadering niet gelijktgdig twee plaateen kan vervullen dat derhalve de heer Pgl tgdent hg zitting bad in den raad er gemeente Alblasserdsm niet voor ds vervulling van eene andere plaats in datzelfds college in aanmerking kon komen Mat vernietiging van bet basloit vso den raad hebben zg dan ook terklaard dat da heer A Pgl niet als lid kan worden toegelaten Henrj George de bekende Amerikaaoecb socialist i candidaat voor bel bnrgsmeatlertchap Tan Nawyork Hg verklaarde rich voor het te Chicago vastgestelde program der Volktpartg behalve de rjje lilterannmnntiog Voor de rechtbank te Trier slaan aso wgnkooper en twee kolBebaiabouders terecht wsgeos smokkslary De wgokooper had alcohol renoodan onder dep naam van wgn en io ds raten die het getuokkelda v cht bevatten een van je Do gedaoble aan onze vervreemding ja me zeer pijnlijk ik ben loo anzaoht uit mijn druomen wakker geschud dat ik tgd noodïg heb om aan de werkelgkfaeid te gewecnan Morgen ga ik op reis en kom niet terug voor je weg bent AU je kunt wil je dan je vertrek beapoedii en f Waarom loop je wegP Kunnen ivij geen vrienden zyn bIs vroeger P yNeon I Ik voet me nog niet thuis in iqjjn rol van vreemde Vaarwel Cile I Hg bood haar zyn hand waann ze aarzelend de hare legde Nu ze van hem scheiden lou voelde ig opeens met hoeveel sterke har den za aao bem verbonden was al had zij zooeven het nog zoo heftig ontkend Ze verbleekte en met tranen inhaaroogen zag zg hem aan Laat mo zoo niet weg gaan smeekte hij Zeg niet onharroepelgk neen Vergept me n et geheel en sta me toe dat ilc over een ar nog eens mag vragen of e mgn vrouw wilt worden Cile zweeg en dwaalde met haar gedachte naar haar kinderjaren Toen was hg de beid van haar droomen de Ood voor wien ze zi h gewillig boog Waarom was dat veranderd P Waarom P Was het haar schuld alleen P Neen de omstandigheden de verschillende invloeden hadden de scheiding vgroorzaakt en hg ook Niots dan oppervlakkigheid had hg gegeven niets dan oppervlakkighejid gevraagd Was dat alles P Walter had zgn arm onl haar been geslagen en fluisterde Cile ik vergeet je nooit aren en jaren kunnen voorbggaan maar ik beloof je plechtig dat ik telkens ffStil laide ze zyn arm wegaohuivende beloof trechtervormige boia gattokeo gevold met wgn Bg onderioek had tdua den schgn alsof da vaUn inderdaad wgn bsvatten Op deia wga amokkelds men een parig van roisa 21 000 L alkohol lo ProisaD b nnan Hak O kf aisehte voor den wgokooper aaa boeta van f 112 000 en voor ajin beide msdaplicbtigeo boeten van f 74 000 en f 38 00a Alt die betaald wo den kan de staalakas er dnt f 224 OOÜ van trekken tarwgl het ontdoken recht ongeveer f 19 000 bedroeg Werd giiteren maldiag genaakt van eeaa gedane aangifte OBtrent diefelal met inbraak in eene wooipg aan de Laan van Meerdervoott te eOravenb e nader verneemt men dat ernetige twyiel ii gereten of ten deia aan dia mitdrgven kaa worden gedacht Op da vergadering vu haiwerkerspalrooas giitermiddag in de bovezaal van hel cafe Da fCarseboom te Amsterdam gaboaden ward met algemeens stemmen besloten niet toe la geven san de door de Veiaaoigiag van Heiwaikart gestelde eischen De heer Lagendgk de heiwerker atraan die loderlgd bet beroiddelingtvoirslel deed ter vergadering aanwezig deelde ook mede In Amsterdam mat geen heiwerk aan te vangen toolaug de weikstaking daurt Btaten QenarMl 2e KaMu Zitting van Vrüdag 8 Ooiobw Baaloten ia om Woensdag a t ea 11 nar de oomioatia op ta msksn voor dan Hoogen Itsad Rg de ditoauit over de geloofibrieveu van den heer Oeertsema maakte dr Kujper geen bezwaar tegen da eooolosia maar wel tegeo den vorm daarvan tarwgl bg ook da mo olgkheid aannam dat op den rog besehnven biljellen Uter door bet slambnraaa s jn hese brs ven De he Veegeos verdedigde den vorm sa den inhoud dar conclosie tol toelating vandaa beer Oeertsema dia hierop zooder stemming werd aangenomen Dimr drs heer Van de Velde werd e ia terpellalie aangekondigd aan de miniilers vaa Binoanlaodicbe Zaken eo Waterstaat over daa taettand der openbare wateren te Delft gedo rende de laatele naandeu De Kamer is daarop geacbeidao tot Woensdag Postertjeo en Telegrapbie VerpluUt 27 Sept De trouwelóka kttrk dtr Uligrapfaia 2 1 kl M Ja Briookmftn vu Utrecht uur lUravoabBgs 01 ts en verg ook geen belofte van m Als vn mensohen gaan wg het leven In eo voelen iaaeblan eenmaal dat we b j elkaar behaoren en missablen ook niet Bette ksmeradsu trouwe vrienden blljvea we toch altyd ff Vaarwel Cile H sloeg fjja beide armen om haar heen en vervolgde Uyu auajo Cile m a aangeheden zusje kan niimaud m ontoemen Vaarwel Hg drokte even z u lippen op de hare en liep haastig zonder o te zien de kaaier uit Met starenden blik oogde zg hom oa Ik geloof werkelyk dat ik nu van hem begin te boudenj prevelde zg met een zucht en een laoh toen wierp zg het hoofdje in den nek en poogde te vergeefs de opkomende tranen terng te driogon II f Heb je goed over alles nagodaoHtP vro4 g de heer Menald toen Cile hem den volgenden morgen al haar planner had vprtold AI bet voor ed tegen gewikt en gewogen als mogol k gevolg begrepen dat jo vriendionetjet je zullen uitlaohen en beapt ienP Tel ook de vele moeieljjkbeden die zoo s verkkring oplevert niet te Hohl j t tuit je aan aan onooemelp aantal kleinigheden stooten wier beaUaii je nauweIgks vermoedt Jg zoo n beeije vertroeteld kindje gewend aan zorg belangstelling en hartatdkheid gaat nu naar vreemden die geen enkele reden heUieD goed voor je te zijn Je zult eigenbelang en ber keoiog in versehillende vormen leeren kenaen Ja zult totourgealald badrogaa aa varradao worden fTorJl rr9el0i y