Goudsche Courant, maandag 11 oktober 1897

De Centrale Liberale RIesvereenIging In het Hoofdkiesdistrict GOUDA Kiesers Bovcngpenoemde Vereeniging heeft in hare Vergadering van 2 OCTOBER jl tot Candidaat geproclameerd voor de Provinciale Staten vacature G A van HOUWË ll iGE tiz waarvan de stemming zal plaats hebben op VKIJOAG 22 OCTOBER a s den Heer Mp j t c virüly Burg emeester der Gemeenten Hanntrecht en VJUt welke den Kiezers met den meesten aandrang wordt aanbevolen Baoitreektach Kittveuemgmg L S n DE VOLEI A Of VG WINTERDIENST VERTREK v s GOUDA In pltits m 4 uur d 8 namlddtgs 1 nur H avonds 7 30 uur nil G4UDV voFffl Dzy het geld votyatellso tot oil braiding skari faaodhavijSJr rnverkorte bodgetreeht van 10 tot B uur behalve ZONDAGS ei WOENSDAGS voorI middag YBD den Ryksdag Oeeu aepleunaat of qnjnqsMoaftt eni c Vo verzaktring tad bat d ro3wdijk tïdelgkt telepboniatan M A Schaddabooni nur Ain Urd oi B i Murlii nur IJmiiden B K L Fu oatr Dordrach A da Barr en A M na Bbjja nur Qroningan L G A A O tao Roaaodi naar HMrlem o A H vao der Sterr Dttar UilTaranm allan vao Rotlatdam H G Liederoooj oaar Arobeiii C l A t Hoen naar Doidrecbt en J M Krsgt naar Hilreraom allen an Utrecbt 1 Oet Ua comniea der poatergen 4 1 Itt C van dar Toren van bei b jpoit eo telegraaf kantoor Veerkade naar brt postkantoor te Kotterdaa de commiei der poalerijen n telegrapbia 4e kl 3 B Koipborat van bet poflikantoor tydelgk naar bat faypoat ao talegraifkantoor Veerkade te Rotterdam de klerk der postergeo en telagrapbie Ie kl H ö Sebwenke an Hoogeland naar Groningen Inipeclie de klerk der poatergen en telegrapbie 2de kl H H Fikken ran Harlingen naar Hoogeland de klerk der poitergen en telegrapbie 2de kl H J Tam van kat bgpoat en telegraaf kantoor Boekfaoratttraat te aGraTonhage aaar Tolen tot en mat Al Jaoaari 18 J8 de vronwelgke klerk der poatergen en telegrapbie i kl L H Frgda an Rotterdam Ulegraafkaotoor naar Aioham poatkantoor de klerk der poatergen en telegrapbie 2e kl W Poatma ran Amalerdam telegraalkaotoor oaar Barlingen de klerk der poitergen en telegrapbie Ie kl K £ Vertegi ren Amaterdam telegraaikantoor naar VriaaeDveeo de klerk der poütergen en telegrapbie Ie kl F J C Voorthuia ran Alfen uaar Loenen ao belait met bet Igdvigk bebeer aldaar 16 09t De aDronmerair der poatergen eu telegrapbie W Scboj ran bet poorwegpoatkantoor No 2 itandplaata Rotterdam naar Kaandan onder intrekking ran igne rarplaataing naar Zerenbargen 1 Nov De klerken der poatergen ao telegrapbie Ie kl H van Qendt van bet bgpo t en telegraafkantoor van Gaienatraat te aGravenbaga naar Vooracboteo en mej E A Ëveraara van Vf orHcbi tan naar bet bgpoat en telegraafkantoiir van Galenitraat te Oravenbage de klerk der poaturgeo Ie k M A Kuipera van Tolen naar WillemiUd de klerk dar poatergen en te egrapbie 2de kl J C H Friedricb van Willematad naar Tolen Balaat met bebeer 1 Oct Van het bgpoat en telegraafkantoorCbarloia te Rotterdam de coraiaiea der poatargao 3da kl H J M A Jmiaen van betpoatkantoor aldaar van bet bypoat en telegraalknutoor Kralingente Rotterdam da commiea der poüteryeo 3ekl H Kanning v d bet poatkantoor aldaartot en mat 31 Mlart 18 8 Ingetrokken De verplaataiog vad de klerk der paatergen entelegrapbie 2de kl T Nieland van AmaUrdam telegraafkantoor naar VriezeveeoÈerrol ontalagen 1 Oct De directeur van bat poatkantoor J A W Varaoboor te Arnbem Vacante directie Poatkantoor te Arnhem Jaarwedde t 3400 en vrge woning Pen ioenagroudilBg f 24 X Borgtocht 118 400 Poaten telegraafkantoor f raiieker Jaarwedde f 2100 en vrge woning Panaioaoigrondilag f 2400 Borgtoobt f9400 Poat en telegraafkantoor Zaiat Jaarwedde f2100 1 April 1898 f2200 en vrge woning PeDaioea rondilag f2500 Borgtocht f9200 Offoboon wat oaide laatitgeooemde directiea betreft aan de ambtenaren van de beid dienitvakkan vrgbaid wordt gaLtton om aicb aan te melden bebben toch iffflffHbe de bepnlmgen van bet Kon beaioit van 21 Maart lKg4 no 17 de telegraafambteoaren voor eerelgemelde en de poatambteaaren voor laatatgemelde directie den voorrang SollioiUtiea in te unden vMr 20 October e k Benoemd 1 Oct Tot telephoniileo de vronwelgliftgda Igke klerken der telegrapbie M Abrabama en R van der Heim ta Rotterdam A M H h Weijand O A Smit en B W Smit te Amatardkm de trnuwalgke tgdelgke telepboniaten M A Soboddaboom te Amaterdam G Dnnriok te Rotterdam A M van Rgn en A de Boir te Oroiiiiigen H F Maata te IJmoiden A C in de Berken Ie Utrecbt C P A t Hoen en S K h Faav te Dordrecht H G Liedaraoog te Arnhem W M C Cornaliaoen en S de Leeuw te Rotterdam h G A A G van Rosanm te Haarlem A H van dar Ster en J M Kragt la Hilvervum en mejnffrotiwen E H Gr5nloh G Ree M Ca p en C IJein te Amaterdam K E Fortnin te Amervfoort S H van Santen ta a Graaenhage S R laaaomo te Ngmegen C Gooaaeoa J Ranke en A VM den Berg te Rotterdam tot tgdelgk telepboniit mej B van den Ueig te Rotterdam 16 Oct Tot directeur van bet poat eg téle graafkaotoo te Almeluo W Geerke tbana ID golgka betrekking te Zeiat tot brieveogaarder te Ëllewoodadgk W J van Waardenborg tbanfl poatboda te Dia teloord 1 Nov Tot diractenr van het poat a telegraafkantoor te Gouda J W Vorater thans directear an bat poatkantoor albjer tot directeur vao bet poat en telegraalkaatoor ta Ziorikïee F A de Klerck jr thaoa m gelgke betrekking te Franeker tot adiiateot te Gouda P J Srbloaver tbasi brievenbeRtaller aldaar BoUenlandscb Overzicht Toi de oomiddeilyke ieragroepiug ran g oeraat Werler ii WBloten Het Jbninkl k bestait waarb maarsebalk Blanco not goureraoar vau Caba wordt b Doemd tal morg u geteekend worden Ue Üfllgiwbfl iteeukoolindoBtrie wordt w ler tnet een groote werkstaking bedreigd De stryd om I oo di rerbooging in de Borioage waaraan dezen ooier twiDtigdnisend werklirdfD bebbei deelgeootnen ia met een Totkomen nederlaag der roynwerkers geüiadigd Uit biMit groote rerbittering gewekt in de kriugen der werklieden eu bun ontevr denbe d ia er niet beter op geworden toen de slggiog der koleofirgzen en de roordeeltge ordera die da BQJjaeigeuaari opjangs tan de Belgiicbe Stautaspoorwegen bebben gekregen geen rerbutering van bun toeataod brachten Daarom baaloten de gauerala raad dt r tociaaldemocratiHcl e party en het beltanr tho deu uatioiialea myowerkersboDd een nationaal congrea byeen te roepen om de loocqoaeatie uit te maken Het congrea ia Ie Loik byeengekomen eo besloot eeo loooarerhoogiog van 16 peicent te eiacben ia aao dexen ciacb met voor den I5e van dese maand voldaan dan al tegen den In November een atfjemeeoa werkatakiog der Belgiacbe iDyoarbeidera wordeu afgfkondigd Het oongrea bealoot verder alle overwerk te rerbieden eo een grondig onderzoek te doen loatelleb naar den werktyd in de veraohilleude myneo DeEs bealoiten van bet myDWerkeraoongrea sya voor de Belgi che ateenkoolindaatrie van groot gewiobt Da toeitand van deeen tak vao oyvarheid ea de ateenkolenmarkt alaan gunatig de pryzen der koten zyo geiteden Èeo al emeeoe werkatakiog eo telfa een groote werkatakiog m de vier bekkeaa zoo den myueu wier roürrsdeo gering l op millioeneo kumea te alaan en bovendien den verkoop van bDitt nlaodaclie kolen io België aauzienlyk doen toenemen Men verwacht dat de myneigenaren geiamenlyk zalleo beraadalageo wat hun te doen iaat By dan Üaitaohen Rykadag cal naar da Berlyuirbe Poat varzekvrt eerlang een ontwerp worden ingediend waarby Schadevergoeding aan unscbaldig veroorJeeldeu verzekerd word Pruuen zal het eeratdaaga aan den Bondarnad roorleggeii en daar de BDodsreffeeriugen verleden jaar zich fopt het begibae verklaard babbeo kan de behao leling io den Hgkadag reeds apoedig verwacht wordeo Pnna Hobenlohe heeft volgena de tOeiaionige tg reeda driemaal outalag gevraagd aU Rykakanaelier maar het werd lalkeus geweigerd omdat de Keizer geen opvolger kao vioilan In de Woenadag ghoudeu cittiug van den Partijdag der Duitxche aociatisten sprak Bebet over da aaoataaode verkiezingeQ voor den iyk dag lig ziet peaaimiatisch maar oubevreead da toekomat id De aociaal demooratie zal zegevieren al gaan veleo ten gronde De aoeiaal democratep willen roet sociale hervorming B mediaan maar de tegenktaoden willen hvt niet omdat ty meeuea dat ook hervormiugPD m den afgrond voeren O Brigena beval B b l gematigdheid aan omdat z i geen grootere dieo t aun de teg o partyfü bewesen kan worden dnn sich te iaten provoceereoa tot oovuorzichtighedeo dia aaottidiog konden geven tot bet aiti aardig n van aJTionderiogawetten tegen de aocianl demooraten ffl Jenz vjleki ring van dit ktesrerht b Voor ol Hy stolde da volgeoda raoiie voor Io Het ia plicht voor alle partygenaoten voor zoover bat aog niet geschied is oomiddetIgk toebereidselen te maken voor dealgemeene Hyksdagverki ziugen eb in alte kicsdittncten waar georganisperde partygeuoolen asnwèzig zya een parlycandidaat te tellen tonder te letten op bat aantal der Ie verwacbteu stemmen 2u Io bat geval van ene hpratomming in een tliatrict waarby geen candidaat d r pirtfl belrokken i moeten do atemmeu der parlygeoooten aao dien candidaat eener burgerlyke parly gegeven worden welke zich verbindt all lid van den Ryksdag op ie komen a Voor handhaving van het itlgi nieeoe gelyke directe eo geheime kiesrecht ui yn tag nwoordigen volledig recht van verewDiging vergadering en coalitie door eue Rijkswet d Tegen de iavoering van oitzoDderiogswettfo ao welken aard ook en legen de verscherping van het bestaande strafrecht voor zoover bet dsarby politieke miadryren geldt e T ea elke varsnippertog der bestaande drnkperawetgeving £ o f ï gen de invoering van nienwe of de verhooging der bestaande indirecte rechten op Qoodzakelyke tevensof genotmiddelen Bier UHak ena 3 Loopt de heratemsiing over geen candidaat die zich daartoe verbindt dan moetalreoKe oothonding van medrsiemnieD geproclameerd worden D £e motie werd qa breedvoerige beraad lagtogen zoo goed als ooveranderd door den Parlydag aaogenomeo Wg bebben melding gemaakt ao het wettvooratel by da Ooiten rykscho Kamer oit naam vao de klerikale party ingediend atrekkend om de in Bohemeo beitaaode taalverordeoing iD te trskkeu eo te vervangen door eeno wet waarby bet gebraik der talen in het ryk alecbts to het algemeen zou worden leregeld en ds byzonderbedeo zouden worden overgelaten aan de Landdagen In verband met dit wetavooratel heeft baron Dipaali optredend als de vertegenwoordiger der Katholieke Volkaparttj Dioadag 10 de Kamer het Toorslel gedaan senecommiaaie te benoemen van 36 leden met de opdracht ten einde te geraken tot opheffing der taaiverordeoiogen priocipieele bepalingen te oatwerpen welke aan eeae nienwe wettelijke regeling vao de nationaliteiten en taalijoaestiea ten grond zoaden wordeo gelegd Dit voorstel tot toelichting waarvan hoofdzakelyk werd aangevoerd dat met alle wettige middelen geatreefd moeat worden naar de wegneming der 10 Hoheme eo Moravië beerscbende nationale opwinding blykt groot misnoegen te hebben verwekt ia dan boezem der rechtarziide in bet hyzonder hij de club der JongT jeohen en hg die van ae conservatieve Boheemse ha grondeigenaren By de beraadalaging over het vooratet bleek dat misnoegen zoo dotdelyi dat eene sohenring van de recbterzyde geen ODoaogelykheid acbaeo Eene scheonog waarin natunriyk de liberalen met name de Uuitache zich van harte zouden verheugen eo waarmede zy niet nalaten souden ban voordeel te doen Van andera zyde wordt intoaachan gemeld dat de leiders der recbiarzyde atle krachten bl en mspiinnen om de door het voorstel Dipanli verwekte crisis te bezwerea en zegt deze berichtgever smeo verwacbt Atlj p dat die pogingen zollen slagen Ër is eesMmiiddelingsvoorstal gedaao atrekkeud om noor de gezomenlyke rechterzyde met inbsgri r van de Kitholieke Volkspartij eeo gemennwhappelyk voorstel te laten indienen betreffende de regeling van bet tsleovraagstnk by du wet waardoor het zelfstandige optraden van de Katholieke Volkspar y lu deze aangeUgenheid op den achtergrond zou worden geachoven Uit de houding van de officieuse bladen wordt opgemaakt dat de rtgeerlog instemt met hel Tooratsl van Dnpaoli eo miaaohien zatfa wet de indiening daarvan beeft uitgelokt Zoo Mllen du klitagt de Vosa Ztg s oaar aanleiding van deze modedeeling sook verder de mannen der Katboliake Volkaparty achoiider aau achouder met de moderoe Hoaaiateu eo de Polen dan atrijd blyten voeren tegen de vryEianige Doit8oherB De Zwitierscbe Nationale Raad heeft mat 98 tegen 29 itemmen aangenomen het voorateltot naasting van de spoorwegen dat reeda doorden Stendaoraad wa gaadgekrurd Het voorstel zat in Febrnari aan een referendum wordao onderworpen De houding door Delyannis tegenover het kahioet Zaimia in de fitting der Griekache Kamer aangenomen toont dnidelyk op welk een weinig ernstige wyi de leider der opnoailie ten opitiohte van het kabinet Riilia gehandeld heeft Want alles wat thana door Zaimis wordt ondernomen had RalÜa ook moet D doen en zoider aarielen slait zich de oppositie aan by da plannen vftn Zaimis nadat zy ao Rallis op grond van geheel dfizafde plannen eeo votum van vertrouwen heeft gegeven Hier waa dos niet het belang van bet vaderlaod n ch d tucht betere redesvoorwaarden te verkrygcn de dryfvear van Dslyahoia eo zgn party maar alleeb de wensrh het kabinet Rallis te doen vallen en de hoop zelf aan bet bewind te komaa In dezen geest wordt uit Athene ook ge schreven aan de sVoa Ztg s 0p bet oogenblik dat da eeoige zorg der Kamer had moetan syn de vredesvo rwaarden zoo aoel mogelgk goed te keuren en de regeling der details geheel over te laten aan de rpgsering opdat de ontraiming van ThessaliS met zou vertraagd worden vood de eider der oppoaitie de heer Delyaonis nieta betera te doen dan het kabinet Rallis omver te werpen ea den partgitryd die s ert eeoige maaaden had gerust weder te doen herleven Deze hooding wordt door alle onpartydigeu ID deo lande stren afgekeurd Ralijs beeft gedarenda zgn bewind gedaan wat hij kon om onder de trearige omstandigheden waarin bet land verkeerde zooveel mogelyk te doen ter btthkrtigiog der Griekache belangen Uet Griekache Wtt oek toont dat hg voortdarand by de mogendheden heelt geprotesteerd tegen de ts zware iaehen van Ttirkye maar by was zoowel als Delyaonis of Zaimia of wie dan ook gaooodzaakt da voorwaarden aan te nemen die de mogendheden aoadao vast stelten Het optreden vad Ddyaaaia bad dus gMB andere oorzaak dan zyo vvhugen voor zich zelf en zëoe psrtggvnootanaan ób groene Ufel en plaats te veroveren Gelukkig beeft koning George die dau toestand aeer helder ioSag hiartegeo gawaakt Eo door het geven van de opdracht tot kabinetiiormatie aae Zaïmii heeft de Koning getoond de taktiek van deo oaden Delvaonia td doorzien en het land met te willen blootsteilen aan de gevolgen vin zyo eerKacht Burgariyko Stand GEBOREN 5 Oct Neeltje oodera G van Dam en E P vao Erkel 6 Hendrika Christina ouders S Loitjaa en C Reyn 7 Catlian na Johaona onders J 8 B Bulaiog en G H Tamse 8 Uartiuea oodera A Ryhaart en N deo Hertog OVERLEDEN 7 Oct H N Kdnat 3 m R Grendel weda H Prins 85 j 8 H Wolver 4 w ONDERTROUWD 8 Oct J van Bolst te Waddioxveeo 24 j en N la Grand 31 j J Kooiman te Amersfoort 24 j en J O Bellaart 22 Henneberg Zijde aUeen echt la iig direct wordt betrokken nit de fabriek Zwart Wit on Gekleurd vnu 3S cta tot t4 6S per Meter Glad Geatreept Geroit Gewerkt Damaat etc circa 240 verach qnaliteiten en 2000 vorach kleuren deaaina etc fr f eau port en rechten tn hut STALEN per omgaand Dnbbel briofport naar Zwilaerland G Hennéjnj s Zijde fabneken K en K Hof g IJ H I C U BUITENGEWONE SOBTBEEING Nieuwe DAHSKI ONTVANGEN A van OS Az Md Tailleur Kleiweg B 73 73 i 600DA Telephoon Ma 31 aSS Staats loteriJ Se Klaaaa Trakking van üalerdag Oo ober Ko 1 f 1000 met premie 30 000 No 4834 prmie SOOO No S99 10318 en U174 ieder 100 Prgeen van 70 15 4986 8191 13 8 U 88 14998 16905 1708 4398 579 8978 U2J8 14 0B 16189 18 ai 180S8 4486 767SIS01B1B747 14894 1B346 188S6 Q60 48 9 8034 19Ü7e ADVERTBNTIflN Ondertrouwd J KOOIMAN Tvttde Luit der Infanttrie HN J G BELLAART Gouda j 8 o j 8g 4K Amer$ iiort Voor de vele bewgaen van deelneming ondervonden hg het overlgden van onie geliefde Schoondochter en Schoonznster Mevrouw P S A tik db VBLDE geb HUBBBCHT betaigen wg dhzen welgemoenden dank 1 Wed G F V4K Dl VKLDE TAN ÜAPPELLIir C W T4S M VELDE J P vi Dl VBLDE Smiw TANDARTS E CASSlim Torfiiiarkt 171 ooda ORAKDS MAOABINS DU Frintemps NO UVEAUT ÉS WU veraoeken de Dames die ons KeHluaÜreertl m tle lbbiu our tiet Winter a U to fi nocb niet antvaiiKen hebben dit ta willen aanvraircn aan I JÜLESJlLUZOTSC ri Hetulve Aorilt ldn iiiDp aan l gratia en fpanoo toe ïozonden Bestellmpen an af 4 franca vrij van alia koeten aan buis met 6 verboo iuff lélifédltlMMtotf tt pwMduI 1 OFENBASE TEBEOOFIl in Sine leUUng te MOORDRECHT tan overataan van den te Gouda reaideereuden Notaria G C PORTÜIJN DROOGLBEVBB op VBIJDAG 15 OCTOBER 1897 dea morgens te elf uren io het Kofflahoie van J on WILDE op het Dorp van No l tot 3 Een net goed onderhouden en gemakkelgk ingericht WOONHUIS get A en B 210 bevattende 6 Kamera Keuken Kelder en Zolder Erl en Tuin Boomgaard Lgnbaan van 4 paden Schoren 2 Akkera beaevena nog 3 HUIZEN en ERVEN geteekend C D en E 210 en een perceel uitmnntead WEILAND ataande en liggende lu de Ooatpolder te Moordrecht naby het dorp te samen groot l hectare 26 aren 90 centiaren im 3 perceeten Het BUIS get A en B 210 met Tuin en Boomgaard zgn in eigen gebruik en ta aan aarden bg de betahng der kooppenningen het Huis C 210 ia verhuurd voor 1 por week de Huiien D en E 210 elk met een Schuur en 2 paden elk voor 1 20 per week en het Weiland ia te aanvaarden 1 November 1897 en thana verhuurd voor 100 per jaar Bn Mo 4 tot 3 Ben enkele jaren geleden gebouwde goed onderhouden BOUWMANSWONING genaamd VREDEBESTv Wgk B No 100 met Earnmolen eu Stalling voor 24 stuka ree met Schuur en Paardeustal Wagenachuur Bergplaatsen en fi roeden Hooiberg benevens eenige peroeelen imt W£I en EOOILAND ataande en liggende aan a Orarenweg en indeu Easapolder io de gemeente i IMIeuwerkerk aan i en IJssel te samen groot i hectaren 42 aren 76 centiaren fii B pereeeiem f Te aanvaarden de Woning enz den 1 Mei 1898 en de Landergen den IB November 1897 Betaaldag der kooppenningen 1 December 1897 De perceelen zgn ie bezichtigen de 4 laatste werkdagen róór don dag der veiling van 10 tot 3 ur n eo op den verkoopdag vao 9 tot 11 oren Breeder bg biljetten die met alle verdere inlichtingen tbo 7 October aaoatauide af te bekomen zgo ten kaotore rao deu voornoemden Notoria FOBTUIJN DROOÖLEBVKB eouda i t Aan bevelend SLOTEMAKEE Co j OFEmSE VEBKOOnSS te Gouda ten overataan van dea Notaria G C FORTDIJN DBOOOLEBVBa Op WOENSDAG 27 OCTOBER 1897 des Toormiddaga te U uren in het Logement vdb UTKicniaCHa Don aan den Langen Tiendeweg van Benige perceelen best ganaüg gelegen in de OUDE GOUWE te Gouda groot 4 hectaren 6 aren 54 centiaren Teratond te aanvaardeo Nadere inlichtingen geeft voorwjemde Notaris ofEHMSE mssma te Moordrecht ten overstaan van deo ta Soiiifa resideerendeo Notaril G C FORTÜIJN DROOGLEEVER op DINSDAG 26 OCTOBER 1697 des morgeus te 9 uren ten sterfhuiie van deO Heer A Tinaao aan het Dorp get A en B 210 van eeneo netten INBOEDEL waarbg gewerkt GOUD en ZILVER en eene groote party TURF Daags te voreo vao 9 tot 12 en van 2 tot 4 uren te zien Nadere inlichtiogeo geeft voorooemije Notaris KIIMNKUIKI SriioMviiiniKM m MISI lil W SS KM I Agentnar bg de Firma Wed BOSM4N te Guuda Kwwrteniging Burgerpliehi te Gouda J M NOOTHOVEN va GOOR VoortiUer D HUIJTEB Secretaris B J NIDBRBORST PutnmgmeeMr H KNUTTEL Dr A van IJSENDIJK C M 01 JONG Kienereenifing ScKootihoten en Ometreken te Schoonhoven a TH SCRERPENZEKL Voorntttr Mr J K VAü WBBL Secretarü B TAS CALCAR Penttingmeeeter N KOOIMAN DB DIRECTIE JOnOFORH UkS rarkrggbaar bg WOI FF eo Co Wemhaven 19S STEESKiLEmNlIEL imaan4a0 in MIS8IWU eene Lading mi RiHiCiaKötïi waaruit ik gedurende de l uasing ill leveren tegen n Cent per EL ik contant franco thuis Terana in voorraad de bekende ANTBRACIET in twee grootten Aanbevelend JAN ZWART P Telephoonnummer S f lECTROilOTORIÜIllIE TillB 4L$fiiVDJE wirrrr oiDifoxiiao lU liet gebraik daarvu geschMt het llaiileo kriigeu der Kinderen ZVKDER I Dt HIH8TE PUK j 10 000 Gulden I wordt betaald aan hem die bewgzen kan dat de bg mg ter inzage liggende getuig flcbriften der uitstekende reanltaten van de Ëleelromotorisolie TtndklsbaniUes niet echt ign B Men lette op den naam turn denIabrikantUOHEB T HOLTZ Wordt franco toegezonden alleen na ontoangtt van postzegel ad 95 cent door ROBERT HüLTZ UoiegeD Wederverkoopera gevraagd Ie IlaoMrerlU C 1 M KROON Vooriüur H vaa ZANBN HULLEK Seerelarie 3 BROUWER III KONING D RBNKMAN B B BOIR J LEBUWENriORK W DOGTBROM R J vj DIJK J BREBDUK iïieteareani ui tBurgefpUchli Ie Woerden 3 A P LSVENKAMP Vooreiller Mr F W taa SPILL Seerelarie U S NIEKERK Penningmeeiler k KNUFF Hzn ie RieKieU C HIJNLIËFF te DaruouWeaardtr STEENROLEW Tot en met 13 OOTÜBBR gMt onderga taekende voort de Grove Ruhr KACHELKOLElSr te LEVEREN tot 79 Cent per Mud k t k rry U baii iulMrelMd A LAMBERT Prima ANTRAOISTNOOTJfiS i Opar H L grooie en kleine Stakjei uur kent ïaoTtiSi f f la ëa baata lai Wal Bkaaaallat h 5r a Aihrfili ExiirfB ytt kBathaHMMHSaaalawaadaatiiai fiisiaTvr jL Pi M aaal rt oaat aa fl il da lêfk rmtuda la da aeeata Apeikakee au liti r iJikïtar A Oa ta BaHanlam Te GOUDA hg O LUGBR Apotheker Markt en bg WOLFF t Co Wwthava 19 T J VE B6BEB 6 0ÜDA Beveelt zich beleefd ud tot bet fcbareo viui KOPLATTEN AECHITRAVBNenUJSTIK Tolgens op te gOTen profiel Ook tot het zftgen tmTOüOSTUKKEN en verder lie ca werk wat tot het vak behoeft Met en zonder levering van hont Te Hoop of te Huur aangebodm im HESRGIVHIIIS staande aan de WEBTHAVBN Wgk B N 147 Te bevragen Lange TUndeteeg D UB Hei hnia bevat benedea 3 Kamen niet Snit Keuken eldar en Binnenplaata boven 3 Kamera en Zoldir verder allei netjei en doelmatig ingericht alamede van Qae ao Walerieidlnii vaorai n Tévena hoven an benedan Privaat mat Waterleiding