Goudsche Courant, maandag 11 oktober 1897

i Dinsdag 13 October J897 1 0 7399 36ste Jaargang mimm mmmi Nwuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üit ve dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagren Oe pr s per drie maanden is 1J25 fralkco per post ƒ 1 70 Akonderlyke Nommers VIJF CENTEN ADVERT ENTIEN worden geplaatst vaa 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Zengestra t Q 91 F E0I7D Fz Cïouda Juitt tegenover de Waiigbrug BBBPr WEDEROM ONTVANGEN EEN FLINKE HOKTEEKING UuLilllll lIll OUIlL UUUllUUnilL IJJUU 1 IJ L II n U 11 IJ Ijü in lUle maten Deze Kachel i benlUt de meent elegante de doelmatigtt dourbrandende Vulkachel die gefabrieeenl wordt Tereni t n zgn Magazgnen mim voorzien Tsn alle oortei get tei J iBtillerrde HAARDEN VULRACHELS o TU njn verbekende eolide eigengemaakte MTKACHELS M in alle zoowel eeoTondige als Inxe modelleD Voorta heeft hg een roimen Toorraid van alle loorten KOLEN en TUBKBAKKBN HAARDSTELLEN STANUAABU8 en alle artikelen ign vak betreffend Aanbevelend p RQUD PZ Fabriek van KACHELS BRANDKASTEN eni Tmnt LAKKEBIJta 8MEUERIJ Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden I MANILLA CAGAYAN V ii een Vj Cemtê mUMMH met eene reede aO jarige oiutekeuda r tttatie J Sigaren Magfazijn GOUDA L Ben p racla tig n et irxgr©xicli t HËEraHLlS met im AsDberelend S S £ JSiJS ilej J 1 AUTA VerlotkunMge Lange Tiendsweg D 39 i r Hrt bMtt oiMchaddrlHli m f maickdjriute poetnnUktol Toor Umtm ta Tooral daawi tn Klndtrtebotnwerk Il de Appntuur Tan C M Mllllir 4 Ct ttrlli BeNtk Str M Mtn k w r mQ i3 op naam en fabrlckniurit VtrtryifeurkV Httr VM Mm ki iHwai u rt liit rtw twi ItrvMtu MiQsMrail OtfltkrV t i taande aan den KA1TEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en praehtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een root Balcon Zolder Meidetikaniers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en acshter aan het Huis Waterbesproeiing een prarhtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerichtnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDKWEG D a BISPING Gouda i taliMI T i llllBIId lAiB liif Steeds voorhanden eène Ruime Keuze FRMSGHE ENGELSCHE STOFFEN zoowel in de gewone als in de fijnste qualiteiten De bekwaamste Coupeurs der door geheel RJederland gunstig bekende Firma PEEK CLOPPEIXBURG zijn aan onze afdeeling GOEDEREN OP MAAT verbonden zoodat wij In alle opzichten voor fijne Coupe en goed passen kunnen instaan Wij waarborgen cje soliib teijf onzer goederen en geven deverzekering dat alle Kleedingstukken die den kooper niet geheelmochten voldoen steeds gaarne zullen geruild worden Jiiits dezpniet gedragen of beschadigd zijn mt è O iuliu Brak Va K BttlNKMAtl k CtXIN GOUDA U October 1897 H Door de politie Ihier ii saogefaoDdeD een minderjerige die Daar K De oadera te Rotterdtoi il ofergebraebt Door de K K Kiesfereeaigiog ftlbier J giitereoafoDd tot eaodidaat roor bet Iidmast ehsp der Provinciale Staten geproclameerd d beer M G J van der WeydpDi te Nteavkoop QittereD bad eeae ooderlioge schietwediiryil plaat van die deelatimers der dd Schatter die dal Zoodage getrouw da icbietoefeoingei t ywoDeD Door bet oogaoatige weder vaa den forigeo Zondag wsi dezen wedstrgd een week uitgesteld en met gunstig gerolg daar bel weder goed bleet De uitslag ti aldoi PERSONEELE WEDSTRIJD Ie pryi Eeo beeld op standaard aangeboden door hst Bataillon dd Sobutterg befaaaUl door den aerg nujoor J J P deo Boer 2e prgt Eeo Thermometer aangeliodeD door den beer C M f Wgngaardeoi bebaalit door lerg Slootjos 3a y fl o Barometer aaogabodan door HB Officieren dd Scbutterg babaald door serg J Ngkamp Batailloa dd ScbpUerg behaald door den scbutter H Egtsea 5e prg Twee beeldjes mst middaos ok aan geboden door het Bataillon dd Sohutterg babaald door serg L Bisiohop 6a prgs Bloempot met standaard aangeboden door 8Ü Officieren der Scbatterg behaalt door serg msjoor W Sliedrecbt 7a prgs Keu itoel aai geboden door h t Beslnor der Vereenigiog der Scbatterg behaald door dan sergt J P Mol 8e prgs Twee Scbildergeo aangeboden door het Bataillon dd Scbutterg behsalJ door den serg J Koppendraaier 9e prgs Rocktafel aangeboden door dan beer A Tan Reedt Dortlaod behaild door den korp Q J de Mo 10e priji Bloempot op atandaard aangeboden door den beer Q B Lulios van Qoor behaald door den serg majoor A J r Vlief 11a prgs Twee Vaaeo aaogebodeu doorHH Officieren der Schatterg behaald door den lerg G H A Hoedt 12e prgs Sigaren kist aangeboden door d deelnemers aan den Wedstrgd behaald door den korp R Riet e d 133 prijs TbcekistJA aanspboden door het FElJiLLETOlM LAHGSJIGEN WEGi Je ïull de werkelykheirt grof ruw en brutaal een leven vol viliokheid en bedrog vol listigb eid eo lasgbeid vioden daar wiar je opreohtheitl en eerlykhsid hadt verwaobt Heb je moed om dat alles te trotseeren kracht eu weersUnd te bieden f Zga soherp ouderaoekende blik rustte oiTs ê ml op het kalme eraaiige geiicht van zgo doobtar fÜat heb ik zeide ze vaatbersdsö Ik zaf ie myn betrekktDg wo goed niogeluk myn plicht verTBllen en roor het oveiige noch te goedgelool g Doeh te tantrouirend zjja Paatje lief u begrijpt toch ook wel dat ik in ons kringetje si met hui srg fgunet en vooroordeel in diTerse soorten heb kennis gemaakt Ik zal beet voorzichtig ziJD M wanneer ik twijfel uw raad vragen Krgg ik uw tssriemming en wilt u my met alles helpen sJa ik wil h ia u niet boos dat ik u alleen lost P jpReen Wel zal ik bet vreemd vinden eu overal Vjtt beste kind misun maar dat ia geen reden om JM kiei te houden AU je trouwdet zon ik je ook veriteieu en nog meer dan nu want dan sou een nder al je gedaofaten eiscken en je nauwelgki deo tqd gonoen om aso je ouden vad r te denken Ik vindt het beel goed dat een meisje lewri alleen te taan en op dohself te vertroawen Waarom sou I niet sTsnals een joogsa iMt raoht hebbea aan Bat dd Schatterg behaald door den fbarier R N T d Pool 14e prgs 2 Porte fleurs asDgebodec door de daeluemers aan de WËdstrgd behaald door de adj onderofi W K Scboling 15e prijs Wateritel aaogebodeu lioor de deelnemers hebaald door den serg 0 M t WgogafirdeD I6e prga Vogelkooi asogeboden door de deelnemers behaald door deo korp W van Hoorn i7e ptgi Tabakipot aangeboden door de deel oemeri behaald door den tchatter J B Biezen aar 18e prgs Twee beeldjei aaiigebodeo van op breogst vrge baan behaald door deo foarie A Tan Kenen I9e prgH Blad met glaasjes aangeboden door hb officieren bebatld door deo korp M J Boegbeim 20e prgs Inktatel asogeboden door den beer J J van Bemmel hasld door den serg A H de Zeeow 21d prgs Mflkstel aaD eboden van rrg bsau bebaa d door deo nerg W Kelder 22e prgi Presenteerblad aaoKsboden rai rrga baan babaald door deo korp S ï van der Krists 23e prgv UrieteohaDger aaogebodaa Tan vrgt baan behaald door den korp 6 H Tan Zutphso 2 b prgs Kolenbak aangeboden door de deelnemers behaald door den ichstter L de Mol VRIJB BAAN Ie prgs de heer A van Heedt Dort and met 35 p die evenwel tgo prgs TOor de opvol genden beschikbaar het 2e prijs serg msj W Sliedrecbt mat 34 p 8 prgs srrg G Slootjes met 33 p 4e prgs serg G M r Wgogaarden met 33 p 5e prgs erg maj J J P den Boer met 31 p VRUE BAAN CILINDER GEWERR Ie prgs serg C M Tan Wgngaarden roe 56 p 2e prgs serg J P Mul met 56 p 3e serg maj J J P den Boer met 56 p Om deze drie prgzen wetd geloot 4e prgs lerg £ J Ngkamp met 54 p na loting met serg msj W Sliedrecbt ROZEPRIJS Ie prgs serg C M Wgrigaarden 2e serg msj J J P den Boer Des aronds bad op de bovenzaal van tbtt Schaakbord da prgsuitdeeliog ploati Dewaarnemeod Kommandant de heer A tsd Reedi Dortlaod begon allereerst op te merken dat dit DO vel geen feestelgkeo wedstrgd wae want dan dacht ZEd muziek er bg toch wsa d D wpdUrgd volkomen fteslaagd Spreker tevsBsdoel te kiezen Ik zie uiet in waarom gebrek san meniohsnkeonis eu onbekendheid met maatscbappelijke toettsnden iets bekoorlijks iq eene vrouw moet zijn t Is gemakkelijk voor vele mannen maar of bet een vrouw gelukkia maakt h tü andere vraag Cite het is gwn gril van je Qeen plotietinge opwelling w vNsen paatje een goed doordiclit vast genomen besluit Ik beu zoo lig dat u het goedkeurt Zesloeg haar armen om zijn hals en liet baar hoofd op bet cgne rusten bCüo wat is er tussohen jou en Walter voorgeval lea P Ze zweeg en bloosde tot achter haar oore n Ik vraag bet niet met vaderlyk gezag maar als een ouden trouwen vriend Opwitlekeurig breng ik je plannen met hem in verband Wil je mg vertrouwen 0 paatje beste paatje Hij henft me gevraagd zgn vrouw te worden ea ik h b neen gezegd Ik keb hem mijn plannen verteld die hg dwaas belaohelgk en ongerömd vond We hebben gekibbeld maar sjja als gowRI vrienden gescheten WaaroiJD wil je zijn vronw met Inrden P yOmdat ik niet genoeg van hem boad Dat ia jammer Hij i een brave beste jongen met sen goed hart sn hij aanbid j s vUaar ik heni niet Ia een van de andere jongelui die je het hof makm gelukkiger P Geeu een Ik wil het ievsn leeren kennen mg onder vreemden bewegen myn eigen brood verdie aan daaraan zgn at mgn gedaobton gswgd Ik hoad van Walter bet niaest nuir niet zoo ovsrwe bracht bilde san de kor patch otteri die caaig weken gsMeu zich soo kranig hadden gedragen toen z foor bet BaUillon der dd Schottery de ziUena medaille hadden rerirorTen Decs Korpsohntlsri waren serg maj de Boer se maj Sliedfwbt lerg maj Tan Vliet serg va Wgngaardsd sn serg Mul Spr hoopte dal alten o den iogesJsgen weg louden Toortgaas eo moobt bet Vaderland to gevaar ign dat etj dao ook boD doel in het oog rouden boadeo en besloot cgn rede met dan aitrofo Leve om Vaderland lew onze Koningin Wilbelmina dat door allen met geestdrift verd herhaald Nog genimen tgd bleef men geaellig bgeeo Aangeaomeo het beroep bg de Ned Her Tormde Kerk te Raeawgk door den beer L Oostrufln oaod te Oudewater Ds beer A tbd Knapen onderwgsar ain de o 1 lehool te Moordrfchl ii benoemd aU zoodanig aan een der icboleu rao ds Vereenigda Doopsgezinde Gemeente te Haarlem Ofschoon looala wg mededeelden Prof Tiele op 8 October 1872 tot buofflesraar aan bet Samioariam der RemooitraDtea benoemd iv mag sent de dag waarop ïig in 1873 zg ambt aanvaard heeft als He gedsok lsg zyner 25jarigs dienstverTuUiog bescboawd worden N B Ct ► Ta Sappemsar is eeus goed geslai de proef genomen met Jiet fabricuereo ran papier pit aardappelloof De commissie oit de Tweede Kamer brnoemd tot onderzoek van dd geldigheid de verkiezing te So ek beeft Vrgdag Tan 4 0 ore en de avonds vau 8 12 ure zich met baar taak bezig gehouden Zg wsrd bijgeitaaa dour den commiss gnffier der Kamer jhr mr Van Weiier en eeo der ambtenaren van de MsD meldt dat bg de regeering Toorbereïdflods maatregelen worden getroffen tot wattetgke voorzleniag tegen vefToiliiig van di opeDbare wateren a I de dez r dagee gebonden vergadering van bet Utrecbtsch Stadenteucorp werd naar Miasrva mededeelt door deo rector melding gemaakt dal ingekomen wai f ea gift Tan dt burge ij groot f 5000 voor t bouwen Tan sen nieuwe kroeg Deze aansienlgke bijdrage treedl 10 de laits vto de vroegere contrapartg ni i f ntAffrarnde digend veel om hem te trouwen Wie weet hoiveel sp t je Istor over dal neen zult hebben Best mog lijk zeide Cile snel basr hoofd omkeerend Bo8t mogelgk dat ik eenmaal begeer wat ik nu wegwerp Misschien ia het dan ta laat misschien ook niet U zoudt een huwelijk wnder liefde onder innige toewijain afkeuren 1 Zeker I Mgn kind vervolgde hij eraatig je bent nog zoo jong healis niet te vroeg overj leven Beiden zwegen De gedachten v n den ouden man dwaalden naar het verleden die van het jongt meisje vlogen naar de verre toekomst De gestorven idealen van den een ontmoetten de ontluikende van de andere in bun gemeensohappeiyk vaderland in den roman van het jonle bart Vertel me wst van myn moeder smeekte CiIe bij haar vader knielend Vertel me wat van uw biwelyk Was het innig gelukkig P Hebt u vreeselyk geleden toon mijn mooder zoo spdedig stie rfP Vertel me w van haarden van n zelf Js ik heb geleden zeide ineuper Monald msar zy nog meer We waren met gelukkig Ons huwelijk waa een groots misslag en zooals het meer gaat waren wg be den meer alachtoffera dan scbulaigen Zij wae achttien jaar toen ik haar Jroor het eerst zag Slank blond een lijn besneden gelaat 0D gWote weemoedige blaijwe oogea het hekoorIgkste zachtste liefste wezentje dat ik mg kon fooratellen Zy maakte zoo n diepen indruk op me dit hsar beeld mg dag en nacht vervolgde ruat Dooh duur het en eor e n maand verloopen was waren wij geëngageerd en penige wAen later ge Da rwtor waas ten slotte de aaaweiigen op t fait dat 3 oovitii zicb reeds tsrogirokkaii terwgl er al 4 stek uaar buis warao ba reetor was lioh niat bewoat dat er dit Jaar meer gedonderdc werd dan Troegcra jaren maar meent dat daat t nu btgkt dat t nosiv tengailacht achterailgaat daten laden ta saasten Tarsoekaa kalm an saritandig ia werk la gaan De commissie tot oprichting Tan vakbonden benoemd d Mr ds R K werkliedeuTereanigiogen in het aartsbisdom Utrecht beeft aea altgebreid Tsrslag van baar onderzoek nttttsbracbt Hiarait btgkt dat ds meeste gi den kwijaen alleen eenige te Utrecht Arnhem DsTaoteran Tooral de meeste sfdeeliogan Tan dan Twantsobea katoenbawerkersbond bloeiea Da oorzMk hiervan is dat de Tweouofae Tersenigingeo honne leden Terpliohten lid ta worden tso hoone gitden reden waarom de comKtiaie Toorstelt deta verplichting op meer plaatsen in t Toerea Verder acht ig bet raadsaam dat insiobea de gilden en een hoofdbestuar esn band besla opdat de veraenigingen aieh nist oploisen in algeiondarde groapen Geen naar buiten werkende betlaitan der gilden moeten worden ten aitroer gebracht atrorans de goedkenring Tan hst boofdbestanr Tarworfao te hebban alleen ia bet namen Tan battuitao Tan taiver boiahondelgken aard moatao ds gil den vrg blgven b v ia hst al of ni t heme Tan coolribatiSn etc Iiieds in verband met da reeds bestaande vakverseoigiogen stelt da eommiisio Toor de volgfnde gildro op te richten gilde Tsn bat vervoerwezen hontbewerkemgilde metaaiba werkersgilde menhslmakersgilde kalk en staenbewerkfrigilde schildersgilde katoenbewarkers gilde tahakbewerkerigilde lederbswerkersgilde bakkarigitde ilagsragilds tjpograteogilds klaarmakersgilde land en tniuboowgilde badieodengitde iteeoovani gasteogilds hoepel ra akers m houtsnoeisrfgllde klonpeamakersgilde tapgtweversgilde groodwerker itde en arbeidsgildeOmtrent de wgze van oprichting vermeldt hft verslag dat er daarvoor minstens 10 beoefeosari moeten sgn die kracb tens bon vak tot bet op te richten gilde bahooren Waar het getal beoefenairi van verichillande vakken te gsrjog is riehls men samengsitalda gildsa ep Is bet daarentegen seer gront dan kitn mea da gilden iplitsen naar de Tsricbillsudfl ambaebtan Het verslag is getaeksnd door de hearen G Bekers en dr A G A Ariins te Enaahadé A J Overdgk ea dr U J 8chr dar te Utrrebt C J Vastert 1 L v d Qonir en dr Scheepmnn te Zwolle trouwd Met lioereel zorg richtte ik ons huis In hoe trarhtte ik at haar wensebsn Ie voorkoasa 1 Hoeveel illusies sn idealss sn hel eind Ised ouDoemelyk tsed voor baideul Z bad me niet If Ik hsd weinig van bet leven graten eu me niet t4 fflet mensehen bemoeid Wat droomerig van nstuqr wondde ik my aanh udsnd aan het pToaipe grove ruwe dat door anderen oauwelyka wordt opgemerdt Ik waa veertig jaar en si wat in mtjn kart sluimerde ontwaakte plouelmg en met volle kraoht Ik mu ryk eu had een goede betrekking zonder aarselea gaf haar vsder zijn toestemming en te laat boorde ik dat haar nja gedwongen was Ik had wgisr moeten sgn ik had meer monsehstikeDais i hebben maat ik had ze niet Ik hikld haar harttlijkheid voM liefde haar geduld voor geheehtksfd haar zsahtbeid voor toew ding Ëen zekere bssohroomdheid een zekeren sugsl beschouwde ik sla een gevolg van het groots verschil ibi ftijd iets vreomds vrsgends vsrwgtends io i Wik als bewya dat ze mg na zoo n korte kenniraHVw nog mot geheel vertrouwde Ik was u T gsIukkig en zag alles in don gloed van myno liefde Met ds meeste voortvarendheid bespoedigde ik oAhawelyk dan eerst sou mijn schat geheet ds mdne zyo dan eerst kon ik haar besobermon lisfheblMo mrgaden naar hartelust Bitters teleursleiling wrae U in gooohetiag I Ik zag raak tranen in bésr oogea ik boorde dikw s een onderdrukten snik een sngMige zucht Ik kon met te weten komen wat hu r rde Met hkar lieve Uch schudde ze steeds het hoofd on zside dat ik heel hsel hartslijk vA r haar was h i