Goudsche Courant, dinsdag 12 oktober 1897

6 01 ff ff ff 8 01 ff f ff 10 11 ff ff f 6 01 f V ir 10 18 V ff ff 6 18 ê ff ff 10 18 ff ff 1 10 6 16 t 40 4 10 M 8 48 1 10 10 18 10 84 10 64 U 80 1 44 8 6 8 4 4 10 4 6 10 6 86 17 7 16 8 1 17 1 1 64 ff 4 60 JiJIv ff 1 47 1 01 ff ff ff 4 17 ff ff 1 14 ff 1 08 ff ff 8 04 ff 8 41 ff 10 01 ff 1 14 8 0 4 06 4 11 1 10 6 40 6 86 47 7 46 1 10 10 07 lO Sf I Bi 41 V S ff 7 8 8 49 ff ff l S l lS ff § CS I SO 9 88 M7 10 18 4 41 8 51 8 18 Ml TJ 4 S8 8 08 t ff 04 U r n V ff i ll tg ff 0 ff ff 8 17 8 16 S 88 7 10 7 4B 8 1 7 61 8 18 lO lT 1 4wt dui 0 8 ff T 06 1 6 10 16 1141 Ooadt Ml 1 0 wu MO IsTSD ran zsldcams srkcaamheid en toswgding in den dienst ao de Kroon en bet Taderland Deze groote figaor tot io hst laatst cgner dagen arbeidende in ODi midden is Ie zet r bfkeod dan dat t noodig schgot zgn leven in fele bgsonderheden te schetseo Als parlementair man als regeerirgApereoon alt oitoemend jnrist afa brgnsfd spreker en seberpzinoig scbrgfer beeft bij gedurende zeer fele jaren op een breed arbeidsreld zich bewogen eo io welken kring hg ook optrad steeds dwong bg vriend en tegenstander bewondering af voor zgue aitnemende aven en Mldxame tekwaarobeden Heemikerk mocht den hoogen leeftijd van bgna 80 jarf i bereiken Duze uitnemende staatsburger beeft dus roïcnscboots gMegsohèid gehad zgne zeldume gare van geest en hart aan den dienst des vaderlands te wgdw Dat zal een schitterende aanblik opleferen Naar wg vernemen zullen bet volgend jaargeen manoeurref plaats hebben Daaruntegftimoet bet voornemen bestaan een groote wapeo scboowing door de Koningin te doen boadenop een der heiden van Gelderland Daartoezoo oogereer de gebeele legermacht op éeopool geconcentreerd worden Hb BBlteDlsDdscb OvenKAt Do nradMODd orbandeliogoD laaachou Oriokeolind oD Tarkge zgo Ibani roorgood bogoonen De 08 l BiDuter too bniteoUodiobe tokoo Slepbuoo is UDgewexeo om met prioi ModroGordoto do oodorbuidoliagen Toor QriokooUod te oer D Do Oriokioho rogeoriog ii oiot rooroomeni oadorboodoliugoo oror do loooiitg voor flo boUliog dor oorlogeiekottiog ta bonigDOD Zg w l oorat do iattelling dor fioanoioole ooolrOIocommisffio toorboreidon eo do werksaamhedeo doior oomininio afbakenoD ooidat zg meent dat daardoor de oodorbaDdeliagoD orer bot lloiton ooDcr nteuwo leeoiog zbIIob wordoo Torgamakkolgkl Do DaitKba geiaot lo Atbeoa beeft reedt a a aioister Zaimia modogodoeld dat ego rogooriug doo drogman bg bot Doitaobo gelutoebap to KoniUotmopol ala baar t rtogoDwoordigor in do conirdlt oooimiHie beeft baBoomd In oea booprekiog fan bol Witboek tan linittor lïkanlonpia roroordeold do A li do bonding tan bet kabinol Rallie logooo er den raad ran den Fran ebon miuiator Hanotaoi dia dadelijk toen do finaucieole contrOle tor I aprako kwam beeft aangedrongen op oonororaonkomit met do boadorn der ondo Griekiche aebold Daardoor zoa bet QriekRcbo mioisterio Daitiobland een wapen uit de band bebben ganomoB Docb Ralli beeft dien raad in don ind geilagen De mioiitor ran financiën Streit beeft doboop dat een of moor mogendheden do leeoiog TOOr do oorlog achBttini zollen garaodeeroo nog niet opgogoton £ n de pon driogt or op aan dat de rogoering baar niterite boetaal doon om die garantie to verkrggen D Snitan maak zicb erg bezorgd oror do Krotanzar qoaeetie Goen diplomaat kan bg den Padislia op andïentie komfn of by wordt onlbaald op een verbaal vol klacbten en beiwaren OTor do ongolnkkigo toestinden dia op bat eiland heerichen Da icbold hierran raat naar de Saltan Toor geeft op de mogondboden die de oploiffing d r Kreteneer qoaoatie voortdurend aitatelleo Alsof io Tttrksche regeeriogskriogeti alles onmiddallgk wordt afgedaan en er in Yildiskiosk sn oitstel nooit sprake ts geott TbiM w edar bobben da Turken op Kreta den Saltan dringende telegrammen gezonden over den toestand en bun beswaren oiteeoge aet om zóó den naderenden wmter in te gasa En de Saltan beeft bierop aso de Porto bevolea bg de mogendbeden op een ip iedige regeling der Kretenier qaaratie aan te dringen Da Fransche zaakgelastigde Bonlinière dia bg dea Saltan op audiëntie kwam beeft hierover heel wat moeten booreo Uit zgn mededeelingen maakt men op dat de regeling der Krelenser qaoestio nog heel wat moeilgkbeden u liob zal sleepen De Padisba is niet vcoroemens eenige conce sie te doen vaa de aoto ooute wil bg niet veel weten hg veroordeelt da instelling der intornalionaln reobtbanken op bet eiland eischt de oomiddellgke opheffing er Ha en geeft te kennen dat bet Dilvoarender doodronnissen legen MoMlmsunen op bel eiland gaweien wel eens de aanleiding tot groote onlasten kon worden Al deze zs ken znilea door de Porto bg de regeling der Kreteoser quaestie worden ter aprako gebracht Wejiot moest nog eer wpg dan verwacht vprd Tot de onmiddellgke terngroepiug van dan genertal is besloten zoo wordt nit Madrid gteeld en het kooinklgk bealnit wtarbg maarschalk Blanco tol gouvernenr van Cnba wordt benoemd is geteekend Tolgena de Heraldot neemt maarichalk Blaaco de nienwe gonvernen aa Caba bg gn vertrek naar dat eiland 20 o00 man mede Generaal Wejlsr had aan Sagatta geeeiad dat ware hg eakel gonverneor tan Cnba geweeet hg dadelgk zijn ontslag ingediend ton hebben maar laagezien bg tevens met bet opparbevelhebber hap van de troepen belatt was meende bg zgn fnnotiëo niet te mogen aeerleggen Maar hg erkende dat tjja geiog onvoldoeode wat tonder het verlronwen van d regeering vooral daar de leden en de bladen WO de liberale partg grootelgks onder den lavloHl van de openbare meeniog in de Vereaaigde Staten hem iwartmaken Sn datgetsg bad hg noodig om een eind te maken aan den opiUod die toch reedt gedempt wat taeaoheu da stellingen ran Jacaro enCaVSan Antooio SagatU antwoordde dat do regeering Wevler a dieatten naar waarde schatte IO kort na tga regowi g jabil Ook in Zweden zgn verkiexingea gehouden maar tootls ieder jaar betroffen te slechts een deel van de loden der Eerate Kamer Bel ging on over slechts lü lelels De uitslag wat weer tea gunste der beschermende rechten Ooder de ISO leden van de Eerste Kamer zgn nu geen 30 vrgbandelaars meer intusschen iadetarievenpolitiek legeowoordig niet meer vao zóó groote bfltfekeai sedert bet protectiooisaae in den Rijksdag een vasten tUon heeft Van meer beteekenis ia nn voor de io den loop der jaren te verwachten heslitsing in tske do Ünieqotattis bet standpool van doo Rijksdag ten opiieble van dit vraagstuk De uiterste vleag l van do rechterzgde in de Eerste Ksmer wil vaa een inwilliging der Noorweegscbe weaacbon nieta weten voor zoover Noorwegen niet geIgkiydig voor de zekerheid der onie nieuwe vorplicbtiogen op tiob neemt en deze fractie beeit haren vooroaamateo vertegenwoordiger i i professor Alm Ie Upeala die nieltegenttsande de krachtige agitatie der tegenstanders herkotea werd Voor t overige trekt ds nederlaag vao doo voortiller van het bandel college Forssell de aandacht Hij is vrijbaodrlaar en neenl ia bet aaie rraagstok een zeer goasaligd stondpnnt m waarom de liberalen d nederlaag vao Foresell dia als een der b kwaamste Eerste Kamerleden besehoowd wordt levendig betreuren ADVERTENTIEN Heden overleed tot oate diepe droefheid na een laagdnrig en tmartelgk Igden ante geliefde Echtgenoot en Vader de Heer D J va i VREUMINOKN Di in den ouderdom van bgna 79 jaren Wed D J TAK VRBOMINGBN Paiiit JACOBA A F VAK VREUMINOKN Ooxla 10 October 1897 Voor de vele hewjjten van deelneming ontvangen hg hel overlijden van mgne geliefde Eohtgenoot PAUUNK SOPHIE ADRIBNNE HUBRBCBT betuig ik mjjnen hortalükea dank HBNRI VAK 01 VBLDB Z iit 11 October 1897 Nu de oogst ran appels en peren io rollen gang is en menigeen vooral Sjne soorten gedorende den winter zoilang mogelyk zal willen bewaren reitigt de Veldpost de aandacht op het gebroik van tnrfmolm De ondervinding bg het nemen ran proeven opge laan leert dat de rrnobten prachtig mooi bigven als men ze io tnrfmolm bewaart veel mooier dan wanneer ze op planken of horren woiden nitgalegd Ze verlieten nists ran bno genr en rimpelen teel minder dan bg eenige aodere wgze ran bewtren De koeten zgn geen bezwaar daar de torfmolm jaren achtereen kan gebruikt worden als se des z mers Diaar flink gelucht en gedroogd wordt De rerpakkiog ran de appels en peren in tnrfmolm moet in raten of kisten gsscbieden BUITENGEWONE SORTEERINO f ieiiwe DA SS KIN ONTVANGEN A ran OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73 GOUDA Telepkoou JVo 31 Beurs van 9 OCTOBBK NiBituKD Cerl NeJ W S V dito ditn liro 8 lilo dito diiu M HoKojK Ojl GeuiU 1881 88 4 Iwut liijohrijnng 1868 81 tOosTtlla Ol inpspicr isnj 8 liiti in zilrer 1888 6 Poinrou OU m l coupon 8 dllu ticket 3 Rdsund OIiI Bumenl 1894 4 dito GecoQi 1890 4 dito bii HoIIh 1889 4 duo bj Hope 1839 90 4 dito in goud leen 1838 dito dilo dito 1884 6 Spanji Perpl Scliulill88l 4 TcallH Gepr Conr ieeu 1890 4 Oeo leening serie D Gec Ie iiit serie C ZuioAp Aip v oM 1891 t lililco OM Uail Si b 1880 8 ViNtzuKLA O il 4ouli0 i H8I Amstiboak U ili t en 1896 3 SorrttDAn Sl d h on 1894 8 Nto N Afr Hsuilo sr unil Areodsh Tsb Mg CurliSDiiton DjliMsat ehsppij diti Am Ilvpothiiokli pnu llir 4 Colt Mg dor Torstenl uil s Gr Hypo heokh isn llir 8 Nederisndeoliu liaiik safid Ked tl andelmaalseb dito N W k l c Hyp 11 p ndlir t tttlt Iljpotboekl psndbr 81 l tr Ilypilheekb dlli 8i OoSTKNS iUM Hi ng bank snod BusL Il p tlieiekbauk i andb 47 AütaiKA Equt bypoth paiidb ft Maxw L li Pr r on eert 8 Nto Iloll IJ apoor VI i aai Mg lol Kzpl r ai 8pw sand Ned Ind t poorweMk send Ned Zuid Afr Spm ssnd 8 dito dilo dilo 18111 dilo 6 iTAUcaooorivl 1887 89 A IJklbl 8 Zuid Ilal Xpiralj A H obl 8 PoLtN Wanehau tt eeuen ssnd 4 Küsi Gr Kw 8pw Mü obl 4l Baltltcbo dito ssnd Faslows dito sand 6 Iwaog Domb dilo ssn I ft KV k Oh Azow Sp kap obl 4 dilo dilo oblig 4 AatailA Cent fan Sp Mij oT fl 100 Ohio k Vorlb W pr C ssnd 1 O dlo dilo n n St Peter obl 7 189 Deni er St Hio Gr Spot f ert r s l 1 ï i Illmoie Central nbl In goud 4 101 Loaisv tV lrill Oert r and i Mêiioo N Spw ij lo hyp 6 108 Uisa Kansas r 4pot pr f sand LS N TorkOntaaio Wo l aond 18 dito Peno Ohio oblig 6 107 Orogon Calif lo hyp in goud S 7 J St Paul Minn k Manit obl 7 Va Pao Hoofdlijn oblig 8 100 dito dito l ino Col 1 byp Q 5 88 Canada Can Soulh Oqrt T atnd 87Vu Va C Rallw kNa leb d o O Amaterd Omnibus Mg aand 1987 Eotloid Trani og Maat aand 805 Hm Sud Auuterdam aand 3 IO6I Stad Botterdam aan 3 1P7 BILOU Stad Antwerpen 18 7 102 Blad Brussel 1888 8 lOt HoKo TheisiBegullrOeselUoh t lll i OoBTtxa Stoataltieoing 1860 ó ISOK K Oojli B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 3 1888 841 NlB Ver Vinslerdam Vrkn ilotkra Vl 88 7s I 98V De Drily News rerbaalde dezer dagen een treffend arontuor van de bemanning der Celadon een schip dat den 2n Mei 1896 oAar Nieow Zoid Wales vertrok landen tgd vernam men niets van het vaartuig totdat eiodelgk 30 mao van de equipage door de Clgde op bet eiland Ëltice in de Stille Zuidzee warden teruggevooden den 4n Aogustns 1897 Oo Ctfladon leed den 7n Aug 96 schipbreuk bg bet eiland Starbück en m t moeite redde de opvarenden zich in booten Ëeo hiervan sloeg om Zg bereikte het eiland Kllice waar q dnor de inboorlingen üefdergk verzorgd werdetf Uoim tien maanden leefde zij dair ran vruchten en sobildpaddeu totdat do Cgde hen opnam Dezer dagen werd in de bladen verhaald dat den minister van waterstaat door eene vrouwelijke beambte geweigerd was tgdeos de sluiting van bet kantoor te Odoorn van de telefoon gebruik te maken Deze medeeliog was kidos wordt thans verzekerd wat bet feit betreft juist maar niet wat den persoon aangaat daar bet antwoord werd gegeven aan een der hoofd ambtenaren die den minister op zgne reis io Drenthe vergezelde en die aan de juffrouw te kennen gat dat bg moest telefoneeren voor den minister 88 V 88 861 11 68tr I 99 88 77 8 V 84 107 1 91 80 I 610 Boa 1001 MO 0 l 188 98 ISS 100 80 tl 118 104 800 9i8 lOoVi r i 148 1001 681 int 108 KoHinkHfk Uaohinate Fabriek DC nONIUBLOBH va II van Schalk Co gevestigd te a Grai e iA e Heppfertlraat en 0 aabg de Regontesselaan van Z II den KONING van BBLOIE IniUeH gijkoettll gebruikt de allerwe bekroonde en Wereldberoemde Hu penor DruivonHorst HouigEitroct FLACONS van 40 CU f O Cta en oerkrggbaar hg Firma WOLFF k Co Weethaven § OmU E H VAX MILD VetrtUl B 126 la noudt A ÜOUMAN Moordriehli C KATELAND Uoi oop B V WIJK Oudnmtrr M KOLKMAN Waddinmin 86 Waa ohiinlgc zal Louise Miohel in dea a s winter weder in ons land eenige voordraobtenhouden met bet doel om gelden in te samelenvoor ben die ofschoon vrggesproken nog ophei foit Montjuich getaugen zitten omdat deSpaauiche regeering e rst een zekere som iacbt waarvoor te hen over de grenzen k n latentetteu Klok Te Haarlem rouden vier raadsledeo laven wielrgden De een wilde het oiet weien voor den nder en daarom werden dan ook vier verschillende rgwi lbahdelaars in den arm gf FBMSCE6 ST00M7EBVEBU IH dKimlsekc WiasekeriJ va OPPEI JIKIMEIt 19 Kruiskade Btrttprdam Qtbreretetra d or Z M den Koning der Balgvn HoafddepAt roor GOUDA de Hmf A VAN 08 Az dpeeialiteit roor bet vtoomen m rerrra rualle UeereDen Dameigiirderob n al cok alle Kindergoederen Speciale inriohting roor het itoo yu plnone man teil veeren bont enz Qordynen tafelkleeden ent worden aaar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goecleren hetzjj gestoomd of geverfd worden onscbadelgk voor de gexondbeid en velgen staal bewerkt I directe SpoorwcgverbiDdIngen niet GOUDA Wtnterdleost 1897 98 AangevimgeD 1 October TUd vp Greeowicli ld tM 1 U 10 8 8S J IO ll a i iM lO li U U U 1 U U 11 16 IJ 4 7 4 H S H 11 U 7 81 7 O I ll 10 0 lO M 1 1 J 101 11 18 11 11 11 18 11 81 11 41 1I 48 1 61 11 31 11 16 1 6 4 16 I KOTTIRDA U e O O D A 1 18 1 68 10 11 11 88 li 60 11 17 13 10 10 U U 8 40 10 11 10 18 I0 4S 10 41 maar meende a wgziging in het bewind elechta kon So 47 1 1 10 41 11 14 1108 ir 47 eOUDA OEN Bil e Ooudi ZenBhiiiuaMMtktpaUa ZogtarniMr Zogirurd Voorborg Ht O 7 8U 8 10 18 i4 10 14 11 16 11 16 18 18 1 87 8 41 4 41 8 18 6 64 11 7 84 7 61 fM 8 64 10 10 1111 10 H 7 418 41 11 40 04 ff 10 11 X7 18t 61 11 81 8 18 10 81 dat l g o alt de DB HA A O GOUDA XANDAKTS E CASSC TO Turffliarkt 171 uodda k lea eenigezind waren me het minniter Dat had niet uitstaande M het vortroowen door de regeeririgin W ler gesteld want de liberalen zeide Sa f fklaard dat de reranbwoordelgkhJSd vo een takere gedragslijn niet w latte komt van ben dia haar teg nitvoer Jften maar van de regaining die baar aan V Ik zal n apoedig de bealiseing van de bXnT beslissing it np Wg hebben onlangs melding gemaakt van n itotiatiekje over dea afloop tos da ooa ilbn i 4t 7 107 481 IS t 4 10 11 U lï 11 111 86 1 44 8 40 4 06 4 88 6 ll 7 18 7 66 1 18 10 01 Voorb 8 61 ff ff ff ff JO 17 ff 1 41 ff ff 4 19 1 f 4 Z Z w ff ff ge 81 1 66 ff ff 4 68 8 80 9 41 Z il 17 ff ff ff 18 41 ff l Oa ff ff 6 04 ff 89 ff Onudo 18 7 48 8 181 08 lO K 10 8411 67 18 601 17 8 14 4 08 4 88 1 18 O 7 48 8 18 10 10 10 88 8 lo ai 1 0 I H 1 11 l Ót 1 48 1 14 iÓ 441Ml 11 48 ï iÓ 1 06 4 16 6J6 6 i6 11 Ü 8 04 8 14 Ml 10 88 U l ll 44 U T R 1 0 H T 9 O D D A l tTMllt 8 88 7 46 8 4i 9 IO 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 86 4 48 6 8 68 7 i Weerdoi 88 8 06 ff 10 88 11 66 4 18 ff 18 ff Oudowiler 7J flO l DA U TUCHT 8 84 7 88 8 11 9 07 10 19 10 87 18 00 11 68 1 10 ff ff ff ff 11 14 ff ff 8 87 ff U 11 ff 1 46 9 89 10 6111 48 11 81 1 16 8 08 8 17 4 8k 8 06 66 8 i 10 17 10 86 ff ff 7 10 ff 10 84 8 84 ff 14 7 18 8 48 10 41 8 60 1 08 4 7 89 8 611 10 41 ff Oudowolor 7AJ 8 14 10 48 ff 4 14 ff ff 8 ff 11 11 11 1 Ooodi 7 11 8 87 9 18 rn 10 61 11 10 11 111 1 8 40 4 17 6 10 8 07 7 19 Ml 1 4 1 4 11 10 van 10 tot a uur behalve ZONDAGS ea WOBNfiUi OS middag AMST IDAH SOODA 8 10 l ei 10 41 l 1 4 4 4 1 1 1 11 1 4 U 11UJ M 4 4T IM 1 4 GOUD A A HSTIlDlM 1 87 Ml 9 41 10 67 11 10 4 11 1 9 17 10 60 1 8 1 1 U D konitetwl wrgMofc Heory Whits op ferfieiMg oiflbe ak te Loiidea tedart 36 JMr U door de overbeid op pentkwo g iteld Wfaite VM o oort rao beroemd beJd ta Loodeo eD zgo moeityir ambt bad hem in betrekking gebracht niet alleen met teirgke misdadigers maar ook met feel leden bd de pen genrekheeran eas Züne meerderen Bchtleo hem aU een ononkoophaar ambletiaar die levene goed wat Toor zga gPTangenen la H6 jaar tgn er niet minder dno 250 000 door zgne handen gegaan en bg heeft geen Dk le laten ootsnippeo H j heeft onder anderen Keniaoi te bewaken gehad die in 1883 Tcroordeeld werden O Donnel die den ferklikker Carej dooddn den geoeeahaergiftmenger Ijamien hnt pi lid van bet LsgArboi Jabes Balfoor Hobbi en Wrighl dfl medepticntigen fan dien berocblen dief den Kooderliogen sTOoturier Weli die te MoDlo Carlo de bank deed priogen dokter Neïl Cream die zoof el jonge me ijfi rergiftigde aoarcbitteo enx White wu in betrekking mei de poiiti vaa de ebeete wereld Men gt dat bg ego gedenktcfarifleu zal uitgevep Id bet ititioo Wormi ii een personentrrin ait Uoaiheim op een ittlsteaDden goederentrein geloopeo De machiuiat en een reiziger werden licht gewond De locomotief twee periODunwi ene en eeniga goedersowsgeoi zgn besohftdigd De oorzeak ran h t oogelok is gelegen in het feit dat men aan de batte Pfiffligbe den pertODentrein bad Uten tertrek keo hoewel nog niet bericht was ootfangen dat ds gorderentrein het sta ion Wormi had rarlatsD Ia de Haa srhe Kroniek van het Haodsliblad iprak Joban Gram fso een laodboawer op de tentoonstelling in den Elaag die de Koningin Sirene noemde Het zal nu zoo Bcbryft exn medewerker der cArnh Ct fgltig jaar geleden zgn da ik tndsnt te Delft wee en daar mgn kamer had boten den pompsnmaker H nsiDs Deze feitelde mg eens dat bij de forige week mat den Koning had gesproken £ d wat zeide dif Hensiun Zgne Majesteii beeft ma sen tientje gegefsn £ fD tieotje waarvoor f Ik wai beiig om aan een pomp te werken obter de Oothiiche za I Op dat terrein werd toso bet tater bekende Willoraspark aangelegd Daar kwam de Koning bgmeen zei t Ben jg de man tot wiea güieren de Soningin heeft gesproken Ja Sire zeg ik Mn kertl daar bsb je dan een tientje leu me mgn vronw zegt dst ze nog nooit zoo gelachen heeft Ik nam het tientje aan en bedankte den Koning maar ik wist nog niet waarom de Ko fiiogin too gataoheo bad Dat ecbeen de Koninff t begrgpen on terwgl bg zich oml eerda om been te gaan roegdu hg me toe Je h t i6 wel zesmaal gemaalin genoemd en luid lachend ging de Koning weg Begrgpt u Vaarom de Kooiog loo gelachen heeft eo rfte een tientje gaf Ik heb sltyd heed beleefd tegen baar gezegd Vrouw gemaalin ftoden niet É en ler ran bet Hbl t sobrgft Ek leep in een blad vkd een boer die tegt n de koningin beeft gezegd ssirenet fan een ander die baar genoemd heeft rronw gemaelinc Nog erger maakte bet een der froegere Tolkvertegenwoordigera van Limborg die niet nitnuotte door zgne bgzoodere gee tesgafen Hg zoo eenmaal den koning hebben toegesproken mat d ag re wie geit et mit de sirena en mil de gaanss oranjerie De staatsman mr Hnemaketk Az is ontslapen Plotseling teq gsfolge van cene beroerte werd hg Zaterdagafond 11 uur aar het Tsderlund en de sgneu ontrukt gn lu eii 0 d llwrdtaoht Himwarkerk Cpalle Bottnrdam HwiUb 0 p ll Hlniwarkark Uootdiwiit Osua V 1 07 1 08 f Uoad 6 10 Uttd w 6 86 Woord 6 48 8 10 Utrootl 08 7 4 8 18 9 0 a dk U tL 4 aoraen die alfe vier een plaa sje wisten waarzoo goed als niemand kwam Toen de beerenvoor eenige dagen zonden beginnen kwamensa samen op een leUdn plek de handelarenhadden allen dezelfde stille pisau oitoekozen Tableau I Het sdrea aMessiaars Dro k Verlag a teipiig door een Frantoh altgever mar een boekverkooper te Leiprig gesonden beeft een teg ohanger gevonden Een DniUche firma H die allerlei soorten via stijfsel io den handel brengt ontving dete week een brief met dit opecbrift Messieurs B requires no boilinpr made io Germony No 1 Rice Starch Deze brief as ook uit Frankrijk afgezonden door een wascbrronw die een besteltiog wilde dotn Zg had dil adres f fgMchreven van een doos waarop de naam der firma stond met boveo aangehaalde Ëngviscbe woorden beteekenend beh eft niet gekookt te worden io Dnitscbland vervaardigd Rgststijfsel No 1 De Fransche post zond den brief naar Londen eo van daar kwam deze naar Dnitscbland waar de postbeambte begreep dat een bekende stgfee fabrikant bnloeld werd die aldus de bestelling kon uitvoeren De Berlgniche correspondent van dt N E Ct zond aan zgn blad het erslag eener plechtigheid die Vrgdag te Weimar plaats bad om do nagedachtenis van prinses Sopbie plechtig te vitren Aanwezig waren meer dau driehonderd leden en bestuurvlf len van de GÖtbe verpeoiging het Schiller archief ens eo grpotendeels letterkondigen kunstenaars en geleerden uit alle deeleo vao Doiisebland Daar de oorspronkelgk gekuzen zaai van de Uopbiastiohting te klein bleek had meo de groote zaal van de vereeoi ging Ërhotongc voor de plrchtigheid ingericht A k feestredenaar was geheimraad prof Kano Fisi ber gekozen In een rede die meer dan anderhalf uor duurde ontwierp de preker die de overledene van oabg gekend heeft in groote trekken een aantrekkelgk beeld van de overleden priones uit hel Hois van Oranje Als muzikale inleiding van de gebeele pleobtighsid was Beethovens Adagio Trio Op 96 voor orkest bewerkt door Liszt voorafgegaan Geheel in stemming was bet besluit uit Beethoven mis in C Op 86 onder de leiding van den muziekdirecteur E La sen De bejaarde groothertog heeft niet aan de plechtigheid deelgenomen doch zich door den jongen erfprins doen vertegenwoordigen De op de Begrooting van Binnenlaudsche Zaken ni ntrokken torn van f 50 000 in verband met dn iiiboldigiogafeesteo is naar ooa wordt medegedeeld grootendeels bestemd voor de iorichtiiigskoBten der Nieowe Kerk te Amsterdam die vier maanden voor de plechtigheid ter beschikking van bet Kijk w rdt geste d Ook hitt Rgk zal bgdragen in de kosten voor de ontvangst der buitenlandsohe journalisten De correspondent vao d tN R Ct teLonden h eft een uitstapje gemaakt naar hetkrankzinnigengesticht aan den straatweg naarBanstead om ta weten te komen of GostarMuller de moordnnaar nit de Sobooterbosobatraat ta Rotterdam inderdaad aldaar heeftverblgf gebonden in detente van het jaar 1893 Uit zyne mededeelingen stippen wg het volgende nan Gostfiv Muller zóó mat dien enkelen voornaaai ataat bg geboekt in het Groote Register der iostelling is den 15 April 1893 te Bansttad opgenomen ïlg was na de overlegging van een recbterlgk bevelschrift eu een geneeskaodig attest in het begin van April 1893 door de pjtitie sn Southwark gevat al ronddolende zonder middelen van haisvesting pg U toen op de bier gebraibelyke manier ran doen aaar bet Werkhuis overnebracht waar er spoedig twgfel begon te outslaan orsr s maii gpestvermogens Bg vertelde den amb eli k u eli k uwijkdokter rond rlh ge gescbiedeBivsen iasMpi tooala dat hg ijja niv moeder rronw sa tien kinderen had vennoord benevens no wel vterdoizeod andere menicben maar dat de JQstitie hem no op de hielen zat om hem op Ie kooopeo ens Te Soothwark waa men op 9 April 1893 overtuigd dat Gustav MQÜer la lewl aan vallende ziekte 2o leed aan zetfmoordlost 3o niat was bg ego volle zinnen Daarom lokte men en bevelsebrift nit vaa een magistraat eo werd Maller krachtens dat bevelsehrift aaar Baastead overgebracht Gedurende den geheelen tgd dat IfQller te Banstead vertoefde verried hg hoegenaamd geen teekeneo van vallende ziekte of eenigerlei geeates toorn is Hg waai zegt het rapport van dr Bond adsiateot mediscb directenr kalm en leuk placid B doet zgn beat en doet gewillig wal men bem beveelt te doen Ds gelaal strekken doiden geen vevbaatering van het verstand aan Op 19 Apiil 1893 haddr Sliaw diaDaitseb verstaat zgn eerste onderhoud met Gastav MOIIer In den loop tso dat ooderhoad vsr lelde deze hem dat hg in Brit ch Indi8zgnde anderhalf jaar geleden derhalve einde 1891 van een olifant Kevallen was en dat bg sga toetalten daaraan toeschreef Hg werd in Britsch Iodië in een gasthoia verple d giog daarna naar Frankrgk eo was eindelgk via Dover in Engeland beland Hg verklaarde aan dr Sbaw dat hij niet gebnwd was Hg schgot nn rapporteerde toen dr Sbaw czeer helder van geest en geheel vrg van barsenscbimman Hg is rustig ao werkt gerereld op de cbtbosve Al de latere rapporten luiden io dien geest eu al beter en beter Eindelgk volgde op 22 Jooi 1893 het ooUlag van Mfiller uit het gesticht als genesan Dfx r de BsiRisobs douane igo aan d grene tosschen Rosendaal eq Ësschen Vrijdag nacht 2 paarden 2 wagens en 20 varkeus bsoaderd die men heimelgk in België wilde smokkelen Alles is verbeurd verklaard De smokkelaar hebben de vlucht kunnen neoso De minister van binnenlaudsche saken beeft de commissarissen der Koningin in de varscbillende provinciio aitgenoodigd aan de sobottergofficieren meda te dee eb dat ia hun tegenwoordige aniformklead ng vooreerst geen verandering zal komen Door den Raad der gemeente En cbedé was een kantoorbediende met een salaris van f 200 aangeslagen in den hoofdelgken omslag op een inkomen van f 600 f 700 op grond dat zgn vader niet in B wonende kostgalu voor beu betaalt Op zgn verzoek om oniheffiag werd afwgzend beschikt Gsd Staten hebben echtei den aanslag vernietigd op grond dat het door zgn vader be taalde oor krst iowoning en kleediog oiet is een uitkeering van bloed ver wanten in den zin der wet Mej leanne Chanvin te Pargs die zooals vroeger is gemeld io de rechten it D iromoveerd wenscht ala lid der Pargichs ie te worden ingeschreven Zg heeft üch aangemeld om als zoodanig den eed af te leggen en net hof van apèl zal nn hebben ts besliasen of zg daartoe zal worden toelaten dan wel zal worden afgewezen zooals te Brnseel met mej Popelin ii geschied Mej Chanvin heeft aan een redacteur van Le Temps opgemerkt dat zg evenveel r ht heeft om te mogen jpleiten als de dames die het artsexamen hebben afgelegd recht hebben de geueesknnde uit te oe neo gelgk eenigen reeds met succes doen Tooial in de praktgü van vrouwen en hinderen Zg zelve wordt reeds drnk door vrouwen opgezocht die liever aan haar dan aan een man de behartiging van hare belangen opdragen waartoe het eohtor onmisbaar is dat zg gohedl als advocaat kan optreden 10 84 10 64 9 07 10 l 1 18 l St 1 4 1 4 t 41 Zg geeft thans ook als privaat aocent etfn cursus welke door tal van jopije dames wordt bggewoood ralliagtvarkiaiiagen walke sedert de oatbiadiag vaa 1895 in SngeUnd noodig war Eo de cj fen we ke dat slaatje te leaea gaf waren zeker merl woardig De conservatieven bebben Bieb Ie nauweroood knno n handhaven terwgl de liberalen too belaogrijk waren vooroitgogaan dat in de districten waar tntschantgdiobe vaeaturet onlatooden de meerderheid te bnnner gunste waa erplaatst De meest voer de hand liggende verklaring van dal verochgosel ton oatnarlgk in den algemeeoen politieken toeetand moeten worden getocht Maar in Engeland staat da zaak anders Daar it oeo aohtaraitgang van de aaa hek roer sgode partg een tteeds watrgenomea versohgntel Wel ago de £ ugeleebeo meer dan eanig ander Tolk gehroht aan wat is tteedi zwerende bg oude gebrniken zelfs daar waar die zialedig of lastig tgn geworden Maar op ataatkandig gebied is het anders daar heericbt een inebt naar veraodoring welke alt bet anderen dan Engelicben gold allicht aan eea aangeboren znebt naar oppositie ton worden toegesch reren Dat bet oude verschgnael lich ook nn voor doet ia teer merkwaardig Waot de ooerderbeid der kieten wendt zich naar een partij welke feitel k geen partg is Zg mist niet alleen wal in Engeland zeker merkwaardig il een bepaalden leider Maar g heeft evenmin een programma In andere landen is del meer gezien men behoeft zelfs niet ver terog te gaan in de etaatkaodige geschiedenis van one eigen laod om een soort gelgkeo toestand te linden Maar in fhigelaod mi t men zelfs wat men altbaot in ont land bad de principieele scheiding van tegenstanders Zeis de tegenstelling lus chen clericalen eo anti clericalen welke hier te laode lange jaren het bestaan van een niet nader te omschrgvea liberale partg scheen te reohtvaardigen ontbreekt aan de oveizgde van de Noordtee Wel heeft het huidige bewind wat meer dan vroeger iai de vrije school geofferd Maar dat alleen simpel ds meerderheid oiet tot een clericale partg in dien zin alt men ze op bet vaaleland aantreft Ook op sociaal gebied slaan de liberalea oiet tegenover de contervatieven Deze laattte weten maatregelen door te drgven welke ook doiir de liberalen waren voorgedragen maar afstniiten op den onwil van bat Hoogerboit dat op enkele uitzondeiiogen de socialen wetten niet beoordeelt naar haar inoerlgke waarde naar wel aaar de partg die ze vooratelt Ho de hier bedoelde aitzonderingen die de voorstellen van bet kabinet ola socialistisch brandmerkten eo tieswege verwierpen vormen geen zelfsiand ge groep geen afzonderlgke partg Het merkwaardig gero lg van deze verhoudingen is dat de binnenlandscbe politiek behalve wellicht de lereche kwestie geheel geheel op den achtergrond raakt eu uauwelgks wordt aangeroerd wanoter mannen ala John MorUj eo Asquith hnu kiezerreia maken Dan is hel vooral da boitenlandiche politiek der regeering welke het pont van aanval ii een gevolg van bet feit dat deze het mioit heeft uit Ie staan met politieke beginselen eo een gemakkelgk doel van aanval is te meer omdat bet huidige kabinet een verbazende werkzoOAiheid ontwikkelt In Indië de bezetliug van Cbiral in strgd met de belofte der vorige regeeriog en troowelotsheidi welke tol den huldigen opstand leidde die het Brii che leger nu reeds 190 dooden 14 officieren en 580 gewonden 34 officieren heeft gekost In Noord Oost Afrika de Soedan eipeditie welke John Morly merkte bet te Fosfar terecht op onder het meest dwaze voorwendsel de bevrgding van het Italinaoscbe garnizoen van Kosiala waa begtinneu een voorwendsel dat zeker niet zal strekken om bet vertrouwen in Kogeland ta doen toenemeo bg de mogendbeden die Engelandsch nieowe forward politiek tt imperialisme loch al zoo antronwand gadeslaan De verdere ailing dor verkiezingen in Noorwegen is zeer gnnltig voor de radicalen Eeniire dagen geleden moest over 15 zetels tegelgk gestemd worden Daarvan behoorden loldniver elf aan de conserrfttisron en 8leo its vier aao de mannen der liokerzgde En nu mogen de radicalen zich in een tiental zetels verhenge zoodat op dien éénan dag bun tegenstanden zee fctsmmen verloren In t geheel beeft dd liukerzgde reeds 15 zetels gewonnen Bl ft bet in de nog openstaande districten bg het oude dan zullen de radicalen in het nienwe Storthing beschikken orer 74 stemmen tegen 40 van de rechterzgde en tal dus de me lerfaeid van vier io betonde parlement stgge tot 34 Verovert de linkerzgdo op haar tegenetanderg oog slechts één district i volstrekt niet onm ogelgk ware dan heeft Ij de meerderheid van twee derden die voor eea wgiigiog der grondwet ooodzakeIgk is Zg zon dan bgvoorbeeld het algemeen Btemreftht kunnen invoeren waartegen de rechterzijde met den moed der vertwgfeling strgdt Bo t ig de overwinning door de radicalen behaald zal hen wél een hooger toon doen aaptlaan en daarvan is verscherping vap het conflict taiacben Zweden en Noorwegen weer het Tol Niet oangeaaam roor koniog OuK